ZAKON
O POREZU NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

("Sl. glasnik RS", br.26/2001 )

Član 1

Ovim zakonom uvodi se porez na finansijske transakcije koje se obavljaju u platnom prometu (u daljem tekstu: porez na finansijske transakcije).

Član 2

Porez na finansijske transakcije plaća se na sve virmanske isplate preko računa, na kliring, na kompenzaciju, kao i na svaku drugu isplatu sredstava sa računa, na prenos hartija od vrednosti (indosament), na promenu poverioca (cesiju), odnosno na promenu dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignaciju).

Porez na finansijske transakcije plaća se i izdvajanjem 50% ostvarenih prihoda Narodne banke Jugoslavije - Zavod za obračun i plaćanja od naknada za vršenje usluga platnog prometa.

Računima u smislu stava 1 ovog člana smatraju se poslovni računi kod Narodne banke Jugoslavije - Zavod za obračun i plaćanja, banaka i drugih finansijskih organizacija i preduzeća PTT saobraćaja (u daljem tekstu: nosioci platnog prometa).

Član 3

Obveznik poreza na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona je pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: učesnik u platnom prometu).

Član 4

Osnovicu poreza na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona čini iznos, odnosno vrednost sredstava naznačen u nalogu, ugovoru, odnosno drugom instrumentu na osnovu kojeg se izvršava svaki pojedinačni posao platnog prometa, odnosno svaka finansijska transakcija.

Član 5

Poreska obaveza nastaje u momentu vršenja usluge platnog prometa, odnosno u momentu vršenja finansijske transakcije.

Član 6

Porez na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona plaća se po stopi od 0,3%.

Član 7

Porez na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona ne plaća se na:

1) uplate poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom;

2) prenos i raspoređivanje sredstava sa zbirnih i drugih računa na račune i sa računa prihoda budžeta, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i fondova obrazovanih zakonom;

3) uplate propisanih obaveza javnim preduzećima;

4) uplate i isplate penzija, plata, odnosno zarada i drugih ličnih primanja preko tekućih računa građana, kao ni na plaćanja čekovima građana.

Član 8

Obračun i naplatu poreza na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona vrše:

1) nosioci platnog prometa prilikom obavljanja svakog posla platnog prometa za učesnike u platnom prometu - naplatom sa njihovih računa;

2) učesnici u platnom prometu koji izmiruju međusobne novčane obaveze i neposredno: prenosom hartija od vrednosti (indosament), ugovaranjem promene poverioca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (cesija, asignacija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Član 9

Nosilac platnog prometa vrši obračun, kontrolu i naplatu poreza iz člana 8 tačka 1) ovog zakona na osnovu iznosa iskazanih isplata u toku jednog dana (virmanske, gotovinske i druge isplate sa žiro i drugih računa), umanjenih za isplate koje su po odredbama člana 7 ovog zakona oslobođene od plaćanja poreza, kao i po osnovu:

1) prenosa novčanih sredstava sa jednog na drugi račun u okviru istog pravnog lica (računi delova pravnog lica i računi posebne namene), kao i prenosa novčanih sredstava po osnovu obaveznih rezervi banaka kod Narodne banke Jugoslavije;

2) komisionih poslova preduzeća PTT saobraćaja i drugih nosilaca platnog prometa po osnovu novčanih doznaka građana.

Član 10

Obračun i naplatu poreza iz člana 8 tačka 2) ovog zakona vrši učesnik u platnom prometu koji prenosi hartije od vrednosti (indosament), odnosno ugovara promenu poverioca (cesija) ili promenu dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija), a kod prebijanja duga (kompenzacija) obračun vrše oba učesnika u prometu.

Član 11

Obračunat porez na finansijske transakcije iz člana 2 stav 1 ovog zakona nosioci platnog prometa, odnosno učesnici u platnom prometu dužni su da istog, a najdocnije narednog dana od dana kada je izvršen platni promet, odnosno od dana kada je transakcija izvršena, uplate na račun budžeta Republike.

Porez na finansijske transakcije iz člana 2 stav 2 ovog zakona Narodna banka Jugoslavije - Zavod za obračun i plaćanja usmeriće istog, a najdocnije narednog dana od dana kada je izvršen platni promet na račun budžeta Republike.

Član 12

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - nosilac, odnosno učesnik u platnom prometu, ako ne obračuna i ne uplati porez propisan ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu - nosiocu, odnosno učesniku platnog prometa, novčanom kaznom u iznosu od 500 do 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice - preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 100.000 dinara.

Član 13

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o obezbeđenju sredstava za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu ("Službeni glasnik RS", broj 36/98), Zakon o obezbeđivanju sredstava za obnovu zemlje ("Službeni glasnik RS", broj 33/99) i član 1 stav 2 tačka 2) Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".