ZAKON
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM PROMETU UGROŽENIH VRSTA DIVLJE FAUNE I FLORE

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 11/2001)

ČLAN 1

Potvrđuje se Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore, sačinjena 3. marta 1973. godine u Vašingtonu, u originalu na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

KONVENCIJA
O MEĐUNARODNOM PROMETU UGROŽENIH VRSTA DIVLJE FAUNE I FLORE

Potpisana 3. marta 1973. godine u Vašingtonu

Izmenjena i dopunjena 22. juna 1979. godine u Bonu

Države ugovornice,

Konstatujući da divlja fauna i flora u svojim brojnim divnim i raznolikim oblicima čine nezamenljiv deo prirodnih sistema zemlje, koji mora da se zaštiti za ovu i buduće generacije;

Svesne sve veće vrednosti divlje faune i flore sa estetskog, naučnog, kulturnog, rekreativnog i privrednog stanovišta;

Konstatujući da narod i države jesu i treba da budu najbolji čuvari svoje divlje faune i flore;

Takođe konstatujući da je međunarodna saradnja od suštinskog značaja za zaštitu pojedinih vrsta divlje faune i flore od preterane eksploatacije kroz međunarodni promet;

Uverene da je neophodno hitno preduzeti odgovarajuće mere u tom cilju;

Sporazumele su se o sledećem:

Član I

Definicije

Za svrhe ove konvencije, izuzev ako kontekst ne zahteva drugačije:

(a) "Vrsta" znači svaka vrsta, podvrsta, ili geografski izdvojena populacija iste;

(b) "Jedinka" znači:

(i) svaka životinja ili biljka, živa ili mrtva;

(ii) u slučaju životinje: kod vrsta iz Aneksa I i II, svaki njen lako prepoznatljiv deo ili derivat; a kod vrsta iz Aneksa III, svaki njen lako prepoznatljiv deo ili derivat naveden u Aneksu III u vezi s tom vrstom; i

(iii) u slučaju biljke: kod vrsta iz Aneksa I, svaki lako njen prepoznatljiv deo ili derivat; a kod vrsta iz Aneksa II i III, svaki njen lako prepoznatljiv deo ili derivat naveden u Aneksima II i III u vezi s tom vrstom:

(c) "Promet" znači izvoz, reeksport, uvoz i unošenje iz mora;

(d) "Reeksport" znači svaki izvoz prethodno uvezene jedinke;

(e) "Unošenje iz mora" znači transport u neku državu jedinki bilo koje vrste uzetih iz morske sredine koja nije pod jurisdikcijom nijedne države;

(f) "Naučni organ" znači nacionalni naučni organ iz člana IX;

(g) "Upravni organ" znači nacionalni upravni organ iz člana IX;

(h) "Strana" znači država za koju je ova konvencija stupila na snagu.

Član II

Osnovni principi

1. Aneks I obuhvata sve vrste kojima preti opasnost od izumiranja, a zahvaćene su ili mogu da budu zahvaćene prometom. Promet jedinki ovih vrsta mora da podleže naročito strogim propisima kako se ne bi dalje ugrožavao njihov opstanak i može se dozvoliti samo u izuzetnim slučajevima.

2. Aneks II obuhvata:

(a) sve vrste kojima trenutno možda i ne preti opasnost od izumiranja, ali može da zapreti ukoliko se promet jedinki takvih vrsta ne podvrgne strogim propisima, kako bi se izbeglo da se te vrste koriste na način kojim se ugrožava njihov opstanak; i

(b) ostale vrste koje moraju da budu podvrgnute regulativi kako bi se uspostavila efikasna kontrola prometa jedinki pojedinih vrsta iz tačke (a) ovog stava.

3. Aneks III obuhvata sve vrste koje bilo koja od Strana identifikuje kao podložne regulativi u okviru njihove jurisdikcije, u cilju sprečavanja ili ograničavanja eksploatacije, kao i one čiji se promet može kontrolisati samo u saradnji s drugim Stranama.

4. Strane će dozvoljavati promet jedinki vrsta iz Aneksa I, II i III samo ako je on u skladu sa odredbama ove konvencije.

Član III

Regulisanje prometa jedinki vrsta iz Aneksa I

1. Celokupan promet jedinki vrsta iz Aneksa I mora da bude u skladu sa odredbama ovog člana.

2. Za izvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa I, neophodno je da se prethodno pribavi i podnese na uvid izvozna dozvola. Izvozna dozvola se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da je Naučni organ države izvoza saopštio da takav izvoz ne ugrožava opstanak vrste;

(b) da se Upravni organ države izvoza uverio da ta jedinka nije pribavljena na način suprotan zakonima te države kojima se reguliše zaštita flore i faune;

(c) da se Upravni organ države izvoza uverio da će svaka živa jedinka biti pripremljena i otpremljena na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum; i

(d) da se Upravni organ države izvoza uverio da je izdata uvozna dozvola za tu jedinku.

3. Za uvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa I neophodno je da se prethodno pribavi i podnese na uvid uvozna dozvola, kao i izvozna dozvola ili potvrda o reeksportu. Uvozna dozvola se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da je Naučni organ države uvoza saopštio da se uvoz vrši za svrhe koje nisu štetne za opstanak dotične vrste;

(b) da se Naučni organ države uvoza uverio da je potencijalni primalac žive jedinke na odgovarajući način opremljen za smeštaj i brigu o njoj; i

(c) da se Upravni organ države uvoza uverio da se jedinka neće koristiti prvenstveno u komercijalne svrhe.

4. Za reeksport bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa I, neophodno je da se prethodno pribavi i podnese na uvid potvrda o reeksportu. Potvrda o reeksportu izdaje se tako ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da se Upravni organ države reeksporta uverio da je jedinka uvezena u tu državu u skladu sa odredbama ove konvencije;

(b) da se Upravni organ države reeksporta uverio da će svaka živa jedinka biti pripremljena i otpremljena na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum; i

(c) da se Upravni organ države reeksporta uverio da je izdata uvozna dozvola za svaku živu jedinku.

5. Za unošenje iz mora bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa I, neophodno je da se prethodno pribavi potvrda Upravnog organa države unošenja. Potvrda se izdaje samo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da je Naučni organ države unošenja saopštio da takav uvoz nije štetan za opstanak dotične vrste;

(b) da se Upravni organ države unošenja uverio da je predloženi primalac žive jedinke na odgovarajući način opremljen za smeštaj i brigu o istoj; i

(c) da se Upravni organ države unošenja uverio da se ta jedinka neće koristiti prvenstveno u komercijalne svrhe.

Član IV

Regulisanje prometa jedinki vrsta iz Aneksa II

1. Celokupan promet jedinki vrsta iz Aneksa II mora da bude u skladu sa odredbama ovog člana.

2. Za izvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa II neophodno je da se prethodno pribavi i podnese na uvid izvozna dozvola. Izvozna dozvola se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da je Naučni organ države izvoza saopštio da takav izvoz nije štetan za opstanak vrste;

(b) da se Naučni organ države izvoza uverio da ta jedinka nije pribavljena na način suprotan zakonima te države kojima se reguliše zaštita faune i flore; i

(c) da se Upravni organ države izvoza uverio da će svaka živa jedinka biti pripremljena i otpremljena na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum.

3. Naučni organ svake od Strana obavezan je da prati kako izvozne dozvole izdate od strane te države za jedinke vrste iz Aneksa II, tako i realizovani izvoz tih jedinki. Ako Naučni organ u bilo kom trenutku odluči da treba ograničiti izvoz jedinki bilo koje od predmetnih vrsta da bi se ta vrsta održala u čitavom svom arealu, na nivou koji odgovara njenoj ulozi u ekosistemima u kojima se javlja, a znatno iznad nivoa na kome bi se ta vrsta kvalifikovala za uključivanje u Aneks I, on će nadležni Upravni organ obavestiti o odgovarajućim merama koje treba preduzeti u cilju ograničavanja broja izdatih dozvola za jedinke te vrste.

4. Za uvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa II, neophodno je da se prethodno podnese na uvid izvozna dozvola ili potvrda o reeksportu.

5. Za reeksport bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa II neophodno je da se prethodno pribavi i podnese na uvid potvrda o reeksportu. Potvrda o reeksportu se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da se Upravni organ države reeksporta uverio da je jedinka uvezena u tu državu u skladu sa odredbama ove konvencije; i

(b) da se Upravni organ države reeksporta uverio da će svaka živa jedinka biti pripremljena i otpremljena na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum.

6. Za unošenje iz mora bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa II neophodno je da se prethodno pribavi potvrda od Upravnog organa države unošenja. Potvrda se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da je Naučni organ države unošenja saopštio da unošenje neće biti štetno za opstanak dotične vrste; i

(b) da se Upravni organ države unošenja uverio da će se sa svakom živom jedinkom postupati tako da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum.

7. Potvrde iz stava 6. ovog člana mogu se izdati po preporuci Naučnog organa, u konsultacijama s drugim nacionalnim naučnim organima ili, ako je primenljivo, s međunarodnim naučnim organima; potvrda se izdaje na period od najviše godinu dana, uz naznaku ukupnog broja jedinki koji se mogu uneti u datom periodu.

Član V

Regulisanje prometa jedinki vrsta iz Aneksa III

1. Celokupan promet jedinki vrsta iz Aneksa III mora da bude u skladu sa odredbama ovog člana.

2. Za izvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa III iz bilo koje države koja je tu vrstu uključila u Aneks III, neophodno je da se prethodno dobije i podnese na uvid izvozna dozvola. Izvozna dozvola se izdaje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da se Upravni organ države izvoza uverio da ta jedinka nije pribavljena na način suprotan zakonima te države kojima se reguliše zaštita faune i flore; i

(b) da se Upravni organ države izvoza uverio da će svaka živa jedinka biti pripremljena i otpremljena na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum.

3. Za uvoz bilo koje jedinke neke od vrsta iz Aneksa III, izuzev u slučajevima iz stava 4. ovog člana, neophodno je da se prethodno podnese na uvid potvrda o poreklu, a u slučajevima kad se uvoz vrši iz neke od država koje su tu vrstu uključile u Aneks III, izvozna dozvola.

4. U slučaju reeksporta, država uvoza će uverenje koje izda Upravni organ države reeksporta o tome da je dotična jedinka obrađena u toj državi ili da se reeksportuje prihvatiti kao dokaz da su u slučaju dotične jedinke ispoštovane odredbe ove konvencije.

Član VI

Dozvole i potvrde

1. Izdavanje dozvola i potvrda shodno odredbama članova III, IV i V mora da bude u skladu sa odredbama ovog člana.

2. Izvozna dozvola mora da sadrži podatke navedene u obrascu iz Aneksa IV, a rok važnosti joj je samo 6 meseci od datuma izdavanja.

3. Svaka dozvola ili potvrda mora da sadrži naziv ove konvencije, ime i bilo koji prepoznatljivi pečat Upravnog organa koji ju je izdao i kontrolni broj dodeljen od strane Upravnog organa.

4. Sve kopije dozvola ili potvrda izdatih od strane Upravnog organa biće jasno obeležene kao kopije i nijedna takva kopija ne može se koristiti umesto originala, izuzev u meri naznačenoj u overi kopije.

5. Za svaku pošiljku jedinki neophodna je posebna dozvola ili potvrda.

6. Upravni organ države uvoza bilo koje jedinke poništiće i zadržati izvoznu dozvolu ili potvrdu o reeksportu i svaku odgovarajuću uvoznu dozvolu podnetu na uvid radi uvoza te jedinke.

7. U slučajevima kada je to podesno i izvodljivo, Upravni organ može da obeleži bilo koju jedinku, radi njene lakše identifikacije. U tu svrhu, "beleg" znači bilo kakav neizbrisiv žig, olovni prsten ili neko drugo sredstvo pogodno za identifikaciju jedinke, načinjeno tako da maksimalno oteža njegovo falsifikovanje od strane neovlašćenih lica.

Član VII

Izuzeća i ostale posebne odredbe u vezi s prometom

1. Odredbe čl. III, IV i V ne odnose se na tranzit ili transport jedinki kroz ili na teritoriji Strane za vreme dok se jedinke nalaze na carinskoj kontroli.

2. Ukoliko se Upravni organ države izvoza ili reeksporta uveri da je jedinka nabavljena pre nego što je obuhvaćena odredbama ove konvencije, odredbe čl. III, IV i V neće se primeniti na takvu jedinku, ukoliko Upravni organ izda odgovarajuće uverenje.

3. Odredbe čl. III, IV i V ne odnose se na jedinke koje su lična ili porodična svojina. Ovo izuzeće se ne odnosi na sledeće slučajeve:

(a) u slučaju jedinki neke od vrsta iz Aneksa I, ako je vlasnik jedinke stekao izvan države uobičajenog boravka, a uvoze se u tu državu; ili

(b) u slučaju jedinki neke od vrsta iz Aneksa II:

(i) ako je vlasnik jedinke stekao izvan države uobičajenog boravka, a u državi u kojoj su uzete iz divljine;

(ii) ako se uvoze u državu uobičajenog boravka vlasnika; i

(iii) ako država gde su jedinke uzete iz divljine izvoz takvih jedinki uslovljava prethodnim pribavljanjem izvozne dozvole; izuzev ako se Upravni organ uverio da su jedinke nabavljene pre nego što su takve jedinke obuhvaćene odredbama ove konvencije.

4. Jedinke neke životinjske vrste iz Aneksa I uzgojene u zatočeništvu, u komercijalne svrhe, ili biljne vrste iz Aneksa I veštački razmnožene u komercijalne svrhe, smatraju se jedinkama vrste iz Aneksa II.

5. Ako se Upravni organ države izvoza uveri da je jedinka neke životinjske vrste uzgojena u zatočeništvu, ili da je jedinka neke biljne vrste veštački razmnožena, ili da predstavlja deo ili derivat takve životinje ili biljke, odgovarajuća potvrda Upravnog organa biće prihvaćena umesto svih dozvola ili potvrda koje se traže shodno odredbama čl. III, IV ili V.

6. Odredbe čl. III, IV ili V ne odnose se na nekomercijalnu pozajmicu, poklon ili razmenu jedinki za herbarijume, drugih konzerviranih, osušenih ili fiksiranih muzejskih primeraka, i živog biljnog materijala sa etiketom izdatom ili odobrenom od strane Upravnog organa, između naučnika ili naučnih institucija registrovanih od strane Upravnog organa svoje države.

7. Upravni organ bilo koje države može da se odrekne zahteva iz čl. III, IV i V i da dozvoli kretanje, bez dozvola ili potvrda, jedinki u sastavu putujućeg zoološkog vrta, cirkusa, menažerije, izložbe biljaka ili drugih putujućih izložbi, pod uslovom da:

(a) izvoznik ili uvoznik prijavi takve jedinke tom Upravnom organu, sa svim pojedinostima;

(b) jedinke potpadaju pod neku od kategorija iz st. 2. ili 5. ovog člana; i

(c) da se Upravni organ uveri da će svaka živa jedinka biti transportovana i zbrinuta na takav način da se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja svede na minimum.

Član VIII

Mere koje treba da preduzmu Strane

1. Strane su obavezne da preduzimaju odgovarajuće mere u cilju sprovođenja odredaba ova konvencije i da zabrane promet jedinki kojim se krše te odredbe. Tu spadaju sledeće mere:

(a) kažnjavanje prometa, odnosno posedovanja takvih jedinki; i

(b) propisivanje mere oduzimanja ili vraćanje takvih jedinki u državu izvoza.

2. Pored mera iz stava 1. ovog člana, Strana može, kada to nađe za potrebno, da propiše bilo koji način interne naknade troškova nastalih kao posledica oduzimanja jedinke čijim su prometom prekršene mere preduzete u cilju sprovođenja odredaba ove konvencije.

3. Strane će, u najvećoj mogućoj meri, obezbediti da jedinke koje su predmet prometa u što kraćem roku prođu sve neophodne formalnosti. U cilju olakšavanja postupka, Strana može da odredi izlazne i ulazne luke u kojima će jedinke biti prezentirane radi carinskih formalnosti. Strane će takođe obezbediti da sve žive jedinke, za sve vreme tranzita, zadržavanja ili transporta budu dobro zbrinute kako bi se rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili grubog postupanja sveo na minimum.

4. U slučaju kad se živa jedinka oduzme u skladu sa merama iz stava 1. ovog člana:

(a) ta jedinka se poverava Upravnom organu države koja vrši oduzimanje;

(b) Upravni organ ima obavezu da, nakon konsultacija s državom izvoza, vrati jedinku toj državi o njenom trošku ili da je uputi u prihvatilište ili neko drugo slično mesto koje Upravni organ nađe za shodno, a u skladu sa ciljevima ove konvencije; i

(c) Upravni organ može da zatraži savet Naučnog organa ili da, kad god proceni da je to poželjno, konsultuje Sekretarijat, kako bi olakšao donošenje odluke iz tačke (b) ovog stava, uključujući izbor prihvatilišta ili nekog drugog mesta.

5. Prihvatilište iz stava 4. ovog člana znači institucija koju Upravni organ odredi da se stara o živim jedinkama, a naročito o onim koji su oduzeti.

6. Svaka od Strana će voditi evidenciju o prometu jedinki vrsta iz Aneksa I, II i III, koja će sadržati:

(a) nazive i adrese izvoznika i uvoznika; i

(b) broj i vrstu izdatih dozvola i potvrda; države s kojima je vršen takav promet; broj ili količinu i vrstu jedinki; imena vrsta iz Aneksa I, II i III, a po mogućnosti i veličinu i pol dotičnih jedinki.

7. Svaka od Strana će sačinjavati periodične izveštaje o primeni ove konvencije i dostavljaće ih Sekretarijatu, i to:

(a) godišnji izveštaj sa pregledom podataka iz tačke (b) stava 6. ovog člana; i

(b) dvogodišnji izveštaj o zakonskim, regulativnim i administrativnim merama preduzetim u cilju sprovođenja odredaba ove konvencije.

8. Podaci iz stava 7. ovog člana biće dostupni javnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom dotične Strane.

Član IX

Upravni organ i Naučni organ

1. Za svrhe ove konvencije, svaka od Strana ima obavezu da imenuje:

(a) jedan ili više upravnih organa nadležnih za izdavanje dozvola ili potvrda u ime te Strane; i

(b) jedan ili više naučnih organa.

2. Država koja deponuje instrument ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, tom prilikom će obavestiti vladu depozitara o nazivu i adresi upravnog organa ovlašćenog da komunicira s drugim Stranama i sa Sekretarijatom.

3. O eventualnim izmenama u vezi sa imenovanjem ili ovlašćenjima shodno odredbama ovog člana, dotična Strana će obavestiti Sekretarijat, koji će s tim upoznati ostale Strane.

4. Svaki upravni organ iz stava 2. ovog člana ima obavezu da, na zahtev Sekretarijata ili upravnog organa neke druge Strane, dostavi uzorke pečata, žigova ili drugih sredstava koja se koriste za overu dozvola ili potvrda.

Član X

Promet sa zemljama koje nisu Strane u Konvenciji

U slučaju izvoza ili reeksporta iz, ili uvoza u, neku državu koja nije Strana u Konvenciji, svaka od Strana može odgovarajuću dokumentaciju izdatu od nadležnih organa te države, koja je suštinski u skladu sa zahtevima ove konvencije u pogledu dozvola i potvrda, da prihvati umesto tih dozvola i potvrda.

Član XI

Konferencija Strana

1. Sekretarijat će Konferenciju Strana sazvati najkasnije dve godine po stupanju na snagu ove konvencije.

2. Nakon toga Sekretarijat će, ukoliko Konferencija ne odluči drugačije, sazivati redovne skupštine najmanje jednom u dve godine, a vanredne skupštine će sazivati u bilo koje doba, na pismeni zahtev najmanje jedne trećine Strana.

3. Na redovnoj ili vanrednoj skupštini Strane razmatraju sprovođenje ove konvencije i pri tom mogu:

(a) da donesu neku meru kojom bi se Sekretarijatu omogućilo da izvršava svoje obaveze, i da usvoje finansijske odredbe;

(b) da razmotre i usvoje izmene i dopune Aneksa I i II u skladu sa članom XV;

(c) da razmatraju napredak koji je ostvaren u obnavljanju i očuvanju vrsta iz Aneksa I, II i III;

(d) da primaju i razmatraju sve izveštaje koje podnese Sekretarijat ili neka od Strana; i

(e) da, prema potrebi, daju preporuke za efikasniju primenu Konvencije.

4. Na svakoj redovnoj skupštini, Strane mogu da odrede vreme i mesto održavanja naredne redovne skupštine, a u skladu sa odredbama stava 2. ovog člana.

5. Strane na svakoj skupštini mogu da utvrde i usvoje pravilnik rada te skupštine.

6. Ujedinjene nacije, specijalizovane agencije UN i Međunarodna agencija za atomsku energiju, kao i bilo koja država koja nije Strana u Konvenciji, mogu na skupštini Konferencije da upute posmatrače koji imaju pravo učešća, ali ne i pravo glasa.

7. Ako bilo koji organ ili organizacija, stručno osposobljena za zaštitu, očuvanje ili upravljanje divljom faunom i florom, iz jedne od dole navedenih kategorija, obavesti Sekretarijat da želi da njeni predstavnici prisustvuju skupštinama Konferencije u svojstvu posmatrača, to će joj biti dozvoljeno, ukoliko se tome ne usprotivi najmanje trećina prisutnih Strana:

(a) međunarodni vladini ili nevladini organi ili organizacije i nacionalni državni organi i organizacije; i

(b) nacionalni nevladini organi ili organizacije, koje imaju odgovarajuće odobrenje države u kojoj se nalaze.

Posmatrači kojima se dozvoli da prisustvuju imaju pravo učešća, ali ne i pravo glasa.

Član XII

Sekretarijat

1. Nakon stupanja na snagu ove konvencije, izvršni direktor Programa UN za životnu sredinu oformiće Sekretarijat. U meri i na način koji on bude našao za shodno, izvršnom direktoru mogu da pomognu odgovarajući međuvladini ili nevladini, međunarodni ili nacionalni, organi i organizacije stručno osposobljene za zaštitu, očuvanje i upravljanje divljom faunom i florom.

2. Sekretarijat ima sledeće funkcije:

(a) organizuje i opslužuje skupštine Strana;

(b) obavlja poslove koji su mu povereni u skladu sa odredbama čl. XV i XVI ove konvencije;

(c) pokreće izradu naučnih i tehničkih studija u skladu sa programima koje odobri Konferencija Strana, a koje doprinose sprovođenju ove konvencije, uključujući studije koje se odnose na normative za odgovarajuću pripremu i transport živih jedinki i načine za identifikaciju jedinki;

(d) proučava izveštaje Strana i zahteva od Strana pojašnjenja kakva smatra potrebnim za obezbeđenje sprovođenja ove Konvencije;

(e) skreće pažnju Strana na sva pitanja od značaja za ciljeve ove konvencije;

(f) periodično objavljuje i distribuira Stranama tekuća izdanja Aneksa I, II i III, sa svim informacijama koje će olakšati identifikovanje jedinki vrsta iz ovih aneksa;

(g) podnosi Stranama godišnji izveštaj o svom radu i o sprovođenju ove konvencije, kao i sve druge izveštaje koje Strane eventualno zatraže na nekoj od skupština;

(h) daje preporuke za sprovođenje ciljeva i odredaba ove konvencije, kao i za razmenu informacija naučnog ili stručnog karaktera;

(i) vrši sve druge poslove koje mu Strane eventualno povere.

Član XIII

Međunarodne mere

1. Kada se Sekretarijat na osnovu dobijenih informacija uveri da promet jedinki bilo koje od vrsta iz Aneksa I ili II negativno utiče na tu vrstu ili da postoji neefikasnost u sprovođenju odredaba ove konvencije, o tome će obavestiti nadležni upravni organ dotične Strane ili Strana.

2. Kada bilo koja od Strana dobije obaveštenje iz stava 1. ovog člana, ona će, u što kraćem roku, dostaviti Sekretarijatu sve relevantne činjenice, u meri u kojoj to dozvoljavaju njeni zakoni, a tamo gde je moguće predložiće i radnje za poboljšanje stanja. Ukoliko Strana proceni da je poželjno da se sprovede istraga, to može da učini jedno ili više lica koja za to dobiju izričito ovlašćenje od dotične Strane.

3. Informacije koje dostavi Strana ili koje proisteknu kao rezultat istrage iz stava 2. ovog člana, razmotriće se na sledećoj Konferenciji Strana, koja može da da preporuke kakve nađe za shodno.

Član XIV

Dejstvo na nacionalno zakonodavstvo i međunarodne konvencije

1. Odredbe ove konvencije ni na koji način ne utiču na pravo Strana da usvoje:

(a) strože nacionalne mere o uslovima za promet, pribavljanje ili transport jedinki vrsta iz Aneksa I, II i III, ili potpunu zabranu tih aktivnosti; ili

(b) nacionalne mere kojima se ograničava ili zabranjuje promet, pribavljanje, posedovanje ili transport jedinki vrsta koje nisu obuhvaćene Aneksima I, II ili III.

2. Odredbe ove konvencije ni na koji način ne utiču na odredbe bilo kojih nacionalnih mera ili obaveza Strana po osnovu nekog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma o drugim aspektima prometa, pribavljanja, posedovanja ili transporta jedinki, a koji je na snazi ili naknadno može da stupi na snagu za bilo koju od Strana, uključujući i sve mere u oblasti carine, zdravstvene zaštite, veterinarskih ili biljnih karantina.

3. Odredbe ove konvencije ni na koji način ne utiču na odredbe ili obaveze po osnovu nekog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma koji je zaključen ili može biti zaključen između država, o stvaranju saveza ili sklapanju regionalnog trgovinskog sporazuma kojim se uspostavlja ili održava zajednička spoljna carinska kontrola, a ukida carinska kontrola među stranama u takvom međunarodnom dokumentu, u meri u kojoj se one odnose na promet među državama članicama saveza ili sporazuma.

4. Država Strana u ovoj konvenciji, koja je istovremeno strana u bilo kom drugom ugovoru, konvenciji ili međunarodnom sporazumu koji je na snazi u vreme stupanja na snagu ove konvencije, a čije odredbe predviđaju zaštitu morskih vrsta iz Aneksa II, biće oslobođena obaveza koje proističu iz ove konvencije u pogledu prometa jedinki vrsta iz Aneksa II koje se prevoze brodovima registrovanim u toj državi, a u skladu sa odredbama takvog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma.

5. Nezavisno od odredaba čl. III, IV i V, za svaki izvoz jedinki iz stava 4. ovog člana, potrebno je samo uverenje Upravnog organa države unošenja da je jedinka uzeta u skladu sa odredbama tog drugog ugovora, konvencije ili međunarodnog sporazuma.

6. Ništa u ovoj konvenciji ne prejudicira kodifikaciju i izradu zakona o moru od strane Konferencije Ujedinjenih nacija o zakonu o moru sazvane na osnovu Rezolucije br. 2750 C (XXV) Generalne skupštine UN, niti sadašnje ili buduće zahteve i pravne stavove bilo koje države u vezi sa zakonom o moru i prirodom i stepenom nadležnosti priobalne države i države pod čijom zastavom plovi brod.

Član XV

Izmene i dopune Aneksa I i II

1. Na skupštinama Konferencije Strana, u pogledu amandmana na Aneks I i II primenjivaće se sledeće odredbe:

(a) Bilo koja od Strana može da predloži izmenu ili dopunu Aneksa I ili II, koja će se razmatrati na narednoj skupštini. Tekst predloženog amandmana dostavlja se Sekretarijatu najmanje 150 dana pre održavanja skupštine. Sekretarijat će u vezi sa amandmanom konsultovati ostale Strane i zainteresovane organe, u skladu sa odredbama tač. (b) i (c) stava 2. ovog člana i odgovor će dostaviti svim Stranama najmanje 30 dana pre održavanja skupštine.

(b) Amandmani se usvajaju dvotrećinskom većinom Strana koje su prisutne i glasaju. Za te svrhe, izraz "Strane koje su prisutne i glasaju" znači prisutne Strane koje se izjasne za ili protiv. Strane koje se uzdrže od glasanja ne računaju se u dvotrećinsku većinu neophodnu za usvajanje amandmana.

(c) Amandmani usvojeni na nekoj od skupština stupaju na snagu 90 dana nakon održavanja skupštine za sve Strane izuzev onih koje su izrazile rezervu iz stava 3. ovog člana.

2. Između dve skupštine Konferencije Strana, na amandmane na Anekse I i II primenjivaće se sledeće odredbe:

(a) Svaka od Strana može, putem pošte, na način predviđen u ovom stavu, da dostavi predlog amandmana na Anekse I i II, na razmatranje između dve skupštine.

(b) Za vrste iz mora, Sekretarijat će svim Stranama dostaviti predlog teksta amandmana, odmah po prijemu. Sekretarijat će takođe konsultovati međuvladine organe koji se bave tim vrstama, a naročito u cilju pribavljanja naučnih podataka koje bi ta tela mogla da pruže i u cilju obezbeđivanja koordinacije sa svim merama očuvanja koje primenjuju ti organi. Sekretarijat će, u što kraćem roku, Stranama dostaviti mišljenje i podatke koje dobije od tih organa, kao i svoje nalaze i preporuke.

(c) Za vrste koje nisu iz mora, Sekretarijat će tekst predloga amandmana distribuirati Stranama neposredno po prijemu, a ubrzo potom i svoje preporuke.

(d) Bilo koja od Strana može, u roku od 60 dana nakon što Sekretarijat dostavi svoje preporuke Stranama na način opisan u tač. (b) i (c) ovog stava, proslediti Sekretarijatu primedbe na predlog amandmana, uz eventualne relevantne naučne podatke i informacije.

(e) Sekretarijat ima obavezu da u što kraćem roku Stranama distribuira dobijene odgovore, zajedno sa svojim preporukama.

(f) Ukoliko Sekretarijat u roku od 30 dana od dana distribuiranja odgovora i preporuka iz tačke (e) ovog stava ne dobije primedbe na predlog amandmana, amandman stupa na snagu 90 dana kasnije za sve Strane izuzev onih koje stave rezervu iz stava 3. ovog člana.

(g) Ako Sekretarijat dobije neku primedbu bilo koje od Strana, predlog amandmana se stavlja na glasanje putem pošte shodno odredbama tač. (h), (i) i (j) ovog stava.

(h) Sekretarijat ima obavezu da obavesti Strane da je primio obaveštenje o primedbi.

(i) Ukoliko Sekretarijat, u roku od 60 dana od dana obaveštenja iz tačke (h) ovog stava, ne primi glasove za, protiv ili uzdržane od najmanje polovine Strana, predlog amandmana se upućuje na sledeću skupštinu Konferencije, na dalje razmatranje.

(j) Ukoliko u Sekretarijat pristignu glasovi polovine Strana, amandman se usvaja dvotrećinskom većinom Strana koje su uložile glas za ili protiv.

(k) Sekretarijat će svaku od Strana obavestiti o rezultatu glasanja.

(l) Ako predlog amandmana bude usvojen, on stupa na snagu 90 dana od dana obaveštenja od strane Sekretarijata o prihvatanju amandmana, za sve Strane izuzev onih koje stave rezervu iz stava 3. ovog člana.

3. Za vreme trajanja perioda od 90 dana iz tačke (c) stava 1. ili tačke (l) stava 2. ovog člana, svaka od Strana može pismenim obaveštenjem vladi depozitara da stavi rezervu na amandman.

Do povlačenja takve rezerve, dotična Strana smatraće se državom koja nije Strana u ovoj konvenciji u odnosu na promet dotične vrste.

Član XVI

Aneks III i njegovi amandmani

1. Bilo koja od Strana može, u svako doba, da podnese Sekretarijatu spisak vrsta koje ona identifikuje kao podložne propisima iz stava 3. člana II, na teritoriji pod njenom jurisdikcijom. Aneks III će sadržati imena Strana koje podnose spisak vrsta za uključivanje u isti, naučne nazive tih vrsta i sve delove ili derivate dotičnih životinja ili biljaka navedene za tu vrstu u skladu s tačkom (b) člana I.

2. Svaki spisak podnet shodno odredbama stava 1. ovog člana, Sekretarijat će distribuirati Stranama u što kraćem roku po njegovom prijemu. Spisak stupa na snagu kao deo Aneksa III 90 dana nakon datuma takvog distribuiranja. Bilo koja od Strana može, u svako doba nakon dostavljanja spiska, pismenim obaveštenjem vladi depozitara da stavi rezervu u vezi s bilo kojom vrstom ili njenim delovima ili derivatima; do povlačenja rezerve, ta država se smatra državom koja nije Strana u ovoj konvenciji u odnosu na promet jedinki te vrste, njihovih delova ili derivata.

3. Strana koja je tražila da se neka vrsta uključi u Aneks III može takvo uključivanje da povuče u svako doba putem obaveštenja Sekretarijatu, koji će sve Strane obavestiti o povlačenju. Povlačenje stupa na snagu 30 dana od datuma tog obaveštenja.

4. Bilo koja Strana koja podnese spisak shodno odredbama stava 1. ovog člana, dostavlja Sekretarijatu kopije svih nacionalnih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu takvih vrsta, zajedno s eventualnim tumačenjima koja dotična Strana nađe za shodno, ili koja eventualno zatraži Sekretarijat. Ta Strana će, sve dok se dotična vrsta nalazi u Aneksu III, dostavljati sve eventualne izmene i dopune tih zakona i propisa, kao i sva eventualna nova tumačenja, neposredno po njihovom usvajanju.

Član XVII

Amandmani na Konvenciju

1. Na pismeni zahtev najmanje jedne trećine Strana, saziva se vanredna skupština Konferencije Strana radi razmatranja i usvajanja amandmana na ovu konvenciju. Amandmani se usvajaju dvotrećinskom većinom Strana koje su prisutne i glasaju. Za te svrhe, izraz "Strane koje su prisutne i glasaju" znači Strane koje su prisutne i izjasne se za ili protiv. Strane koje se uzdrže od glasanja ne računaju se u dvotrećinsku većinu neophodnu za usvajanje amandmana.

2. Sekretarijat će tekst svakog predloga amandmana proslediti svim Stranama najmanje 90 dana pre održavanja skupštine.

3. Amandman stupa na snagu za Strane koje su ga prihvatile 60 dana nakon što dve trećine Strana deponuje instrument prihvatanja amandmana kod vlade depozitara. Nakon toga, amandman stupa na snagu za sve ostale Strane 60 dana od dana deponovanja instrumenta prihvatanja amandmana od dotične Strane.

Član XVIII

Rešavanje sporova

1. Svaki eventualni spor između dve ili više Strana u vezi sa tumačenjem ili primenom odredaba ove konvencije podleže pregovorima između Strana u sporu.

2. Ako se spor ne može rešiti u skladu sa stavom 1. ovog člana, Strane mogu, uz obostrani pristanak, da podnesu spor na arbitražu, a naročito Stalnom arbitražnom sudu u Hagu, s tim što je odluka arbitraže obavezujuća za Strane uključene u arbitražu.

Član XIX

Potpisivanje

Konvencija će biti otvorena za potpisivanje u Vašingtonu do 30. aprila 1973. godine, a nakon toga u Bernu do 31. decembra 1974.

Član XX

Ratifikacija, prihvatanje, odobravanje

Konvencija podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja deponuju se kod vlade Švajcarske Konfederacije kao vlade depozitara.

Član XXI

Pristupanje

Konvencija ostaje otvorena za pristupanje u neograničenom vremenskom periodu. Instrumenti pristupanja deponuju se kod vlade depozitara.

Član XXII

Stupanje na snagu

1. Konvencija stupa na snagu 90 dana od dana deponovanja desetog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja kod vlade depozitara.

2. Za svaku državu koja ratifikuje, prihvati ili odobri ovu konvenciju ili joj pristupi nakon deponovanja desetog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, Konvencija stupa na snagu 90 dana nakon deponovanja od strane te države instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja.

Član XXIII

Rezerve

1. Odredbe ove Konvencije ne podležu opštim rezervama. Posebne rezerve mogu se staviti u skladu sa odredbama ovog člana i članova XV i XVI.

2. Svaka država može, prilikom deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja da stavi konkretnu rezervu u vezi sa:

(a) nekom od vrsta iz Aneksa I, II ili III; ili

(b) bilo kojim delom ili derivatom navedenim u vezi sa nekom od vrsta iz Aneksa III.

3. Dok Strana ne povuče rezervu koju je stavila u skladu sa odredbama ovog člana, smatraće se državom koja nije Strana u Konvenciji u odnosu na promet te konkretne vrste ili delova ili derivata navedenih u rezervi.

Član XXIV

Otkazivanje

Bilo koja od Strana može u svako doba da otkaže ovu konvenciju, pismenim obaveštenjem vladi depozitara.

Član XXV

Depozitar

1. Original ove Konvencije na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, pri čemu su sve verzije jednako verodostojne, deponovan je kod vlade depozitara, koja će njegove overene kopije proslediti svim državama koje su je potpisale ili su deponovale instrumente pristupanja.

2. Vlada depozitar će obavestiti sve države potpisnice, države koje pristupaju Konvenciji i Sekreterijat o potpisima, deponovanim instrumentima ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, o stupanju Konvencije na snagu, amandmanima na Konvenciju, stavljenim i povučenim rezervama i obaveštenjima o otkazivanju.

3. Neposredno po stupanju na snagu ove konvencije, vlada depozitar će njenu overenu kopiju proslediti Sekretarijatu Ujedinjenih nacija, radi registrovanja i objavljivanja u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija.

U potvrdu čega su dolepotpisani opunomoćenici, za to propisno ovlašćeni, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno na dan trećeg marta hiljadu devetsto sedamdeset treće godine u Vašingtonu.

Aneksi I i II

usvojeni od strane Konferencije Strana, na snazi od 18.9.1997. (reprint sa ispravkama 30.6.1998)

TUMAČENJE

1. Vrste obuhvaćene ovim aneksima označene su kao:

a) sama vrsta, ili

b) sve vrste koje pripadaju nekom višem taksonu ili nekom njegovom naznačenom delu.

2. Skraćenica "spp." koristi se da označi sve vrste koje pripadaju višem taksonu.

3. Ostala pominjanja taksona viših od vrste služe samo za informaciju ili klasifikaciju.

4. Sledeće skraćenice se koriste za biljne taksone ispod nivoa vrste:

a) "ssp." označava podvrste;

b) "var." označava varijetete; i

c) "fa." označava formu.

5. Skraćenica "p.e." označava vrste koje su potencijalno izumrle.

6. Zvezdica (*) uz ime vrste ili višeg taksona ukazuje da je jedna ili više geografski odvojenih populacija, podvrsta ili vrsta date vrste ili taksona, uključena u Aneks II, a isključena iz Aneksa I.

7. Dve zvezdice (**) uz ime vrste ili višeg taksona ukazuju da je jedna ili više geografski odvojenih populacija, podvrsta ili vrsta date vrste ili taksona, uključena u Aneks I, a isključena iz Aneksa II.

8. Znak (-) iza koga sledi broj uz naziv vrste ili višeg taksona označava da su date geografski izdvojene populacije, vrste, grupe vrsta ili familija te vrste ili taksona isključene iz dotičnog aneksa, i to:

- 101

Populacija sa Zapadnog Grenlanda

- 102

Populacije iz Butana, Indije, Nepala i Pakistana

- 103

Populacije iz Bocvane, Namibije i Zimbabvea

- 104

Populacija iz Australije

- 105

Populacije Pecari tajacu iz Meksika i SAD

- 106

- Agentina: Populacija iz Provincije Jujuy i populacije u delimičnom zatočeništvu iz provincija Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan
- Bolivija: populacije iz zaštićenih područja Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla i Lipez-Chichas, s godišnjom izvoznom kvotom nula
- Čile: deo populacije iz provincije Parinacota, la. Region Tarapaca
- Peru: cela populacija

- 107

Populacije iz Avganistana, Butana, Indije, Mianmara, Nepala i Pakistana

- 108

Cathartidae

- 109

Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus i Psittacula krameri

- 110

Populacija iz Argentine

- 111

Populacija iz Ekvadora, s dodeljenom godišnjom izvoznom kvotom nula, dok se godišnja izvozna kvota ne odobri od strane CITES Sekretarijata i IUCN/SSC Ekspertske grupe za krokodile.

- 112

Populacije iz Bocvane, Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Južne Afrike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije, Zambije i Zimbabvea
Izuzev uzgojenih jedinki, Ujedinjena Republika Tanzanija dozvoliće izvoz najviše 1100 divljih jedinki (uključujući i 100 lovačkih trofeja) u 1998, 1999. i 2000. g.

- 113

Populacije iz Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje

- 114

Populacija iz Čilea

- 115

Sve vrste koje nisu sukulentne

- 116

Aloe vera; takođe označena kao Aloe barbadensis.

    9. Znak (+) iza koga sledi broj uz ime vrste, podvrste ili višeg taksona ukazuje da su samo određene geografski izdvojene populacije vrsta, podvrsta ili viših taksona uključene u ovaj aneks, i to:

+ 201

Populacije iz Butana, Indije, Nepala i Pakistana

+ 202

Populacije iz Butana, Kine, Meksika i Mongolije

+ 203

Populacije iz Kameruna i Nigerije

+ 204

Populacija iz Azije

+ 205

Populacije iz Centralne i Severne Amerike

+ 206

Populacije iz Bangladeša, Indije i Tajlanda

+ 207

Populacija iz Indije

+ 208

Populacija iz Bocvane, Namibije i Zimbabvea

+ 209

Populacija iz Australije

+ 210

Populacija iz Južne Afrike

+ 211

- Argentina: Populacija iz provincije Jujuy i populacije u delimičnom zatočeništvu iz provincija Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan
- Bolivija: populacije iz zaštićenih područja Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla i Lipez-Chichas, s godišnjom izvoznom kvotom nula
- Čile: deo populacije Parinacota Province, la. Region Tarapaca
- Peru: cela populacija

+ 212

Populacije iz Avganistana, Butana, Indije, Mianmara, Nepala i Pakistana

+ 213

Populacija iz Meksika

+ 214

Populacije iz Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Centralne Afričke Republike, Čada, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana

+ 215

Populacija iz Sejšela

+ 216

Populacija iz Evrope, osim područja koja su ranije ulazila u sastav SSSR

+ 217

Populacija iz Čilea.

   10. Znak (=) iza koga sledi broj uz ime vrste, podvrste ili višeg taksona ukazuje da se ime vrste, podvrste ili taksona interpretira na sledeći način:

= 301

Takođe označen kao Phalanger maculatus

= 302

Uključuje familiju Tupaiidae

= 303

Ranije uključen u familiju Lemuridae

= 304

Ranije uključen kao podvrsta Callithrix jacchus

= 305

Uključuje sinonim roda Leontideus

= 306

Ranije uključen u vrstu Saguinus oedipus

= 307

Ranije uključen u Alouatta palliata

= 308

Ranije uključen kao Alouatta palliata (villosa)

= 309

Uključuje sinonim Cercopithecus roloway

= 310

Ranije uključen u rod Papio

= 311

Uključuje sinonim roda Simias

= 312

Uključuje sinonim Colobus badius kirkii

= 313

Uključuje sinonim Colobus badius rufomitratus

= 314

Uključuje sinonim roda Rhinopithecus

= 315

Takođe označen kao Presbytis entellus

= 316

Takođe označen kao Presbytis geei i Semnopithecus geei

= 317

Takođe označen kao Presbytis pileata i Semnopithecus pileatus

= 318

Uključuje sinonime Bradypus boliviensis i Bradypus griseus

= 319

Uključuje sinonim Priodontes giganteus

= 320

Uključuje sinonim Physeter macrocephalus

= 321

Uključuje sinonim Eschrichtius glaucus

= 322

Ranije uključen u rod Balaena

= 323

Ranije uključen u rod Dusicyon

= 324

Uključuje sinonim Dusicyon fulvipes

= 325

Uključuje sinonim roda Fennecus

= 326

Takođe označen kao Selenarctos thibetanus

= 327

Takođe označen kao Aonyx microdon ili Paraonyx microdon

= 328

Ranije uključen u rod Lutra

= 329

Ranije uključen u rod Lutra; uključuje sinonime Lutra annectens, Lutraenudris, Lutra incarum i Lutra platensis

= 330

Uključuje sinonim Eupleres major

= 331

Takođe označen kao Hyaena brunnea

= 332

Takođe označen kao Felis caracal i Lynx caracal

= 333

Ranije uključen u rod Felis

= 334

Takođe označen kao Felis pardina ili Felis lynx pardina

= 335

Ranije uključen u rod Panthera

= 336

Takođe označen kao Equus asinus

= 337

Ranije uključen u vrstu Equus hemionus

= 338

Takođe označen kao Equus caballus przewalskii

= 339

Takođe označen kao Choeropsis liberiensis

= 340

Takođe označen kao Cervus porcinus calamianensis

= 341

Takođe označen kao Cervus porcinus kuhlii

= 342

Takođe označen kao Cervus porcinus annamiticus

= 343

Takođe označen kao Cervus dama mesopotamicus

= 344

Uključuje sinonim Bos frontalis

= 345

Uključuje sinonim Bos grunniens

= 346

Uključuje sinonim roda Novibos

= 347

Uključuje sinonim roda Anoa

= 348

Takođe označen kao Damaliscus dorcas dorcas or Domaliscus pygargus dorcas

= 349

Ranije uključen u vrstu Naemorhedus goral

= 350

Takođe označen kao Capricornis sumatraensis

= 351

Uključuje sinonim Oryx tao

= 352

Uključuje sinonim Ovis aries ophion

= 353

Ranije uključen kao Ovis vignei (videti takođe Odluku Konferencije Strana upućenu Stranama, u vezi sa uključivanjem Ovis vignei vignei u Aneks I)

= 354

Takođe označen kao Rupicapra rupicapra ornata

= 355

Takođe označen kao Pterocnemia pennata

= 356

Takođe označen kao Sula abbotti

= 357

Takođe označen kao Ciconia ciconia boyciana

= 358

Uključuje sinonime Anas chlorotis i Anas nesiotis

= 359

Takođe označen kao Anas platyrhynchos laysanensis

= 360

Verovatno hibrid Anas platyrhynchos i Anas superciliosa

= 361

Takođe označen kao Aquila heliaca adalberti

= 362

Takođe označen kao Chondrohierax wilsonii

= 363

Takođe označen kao Falco peregrinus babylonicus i Falco peregrinus pelegrinoides

= 364

Takođe označen kao Crax mitu mitu

= 365a

Ranije uključen u rod Aburria

= 365b

Ranije uključen u rod Aburria; takođe označen kao Pipile pipile pipile

= 366

Ranije uključen u vrstu Crossoptilon crossoptilon

= 367

Ranije uključen u vrstu Polyplectron malacense

= 368

Uključuje sinonim Rheinardia nigrescens

= 369

Takođe označen kao Tricholimnas sylvestris

= 370

Takođe označen kao Choriotis nigriceps

= 371

Takođe označen kao Houbaropsis bengalensis

= 372

Takođe označen kao Amazona dufresniana rhodocorytha

= 373

Često se nalazi u prometu pod netačnim nazivom Ara caninde

= 374

Takođe označen kao Cyanoramphus novaezelandiae cookii

= 375

Takođe označen kao Opopsitta diophthalma coxeni

= 376

Takođe označen kao Pezoporus occidentalis

= 377

Ranije uključen u vrstu Psephotus chrysopterygius

= 378

Takođe označen kao Psittacula krameri echo

= 379

Ranije uključen u rod Gallirex; takođe označen kao Tauraco porphyreolophus

= 380

Takođe označen kao Otus gurneyi

= 381

Takođe označen kao Ninox novaeseelandiae royana

= 382

Ranije uključen u rod Glaucis

= 383

Uključuje sinonim roda Ptilolaemus

= 384

Ranije uključen u rod Rhinoplax

= 385

Takođe označen kao Pitta brachyura nympha

= 386

Takođe označen kao Muscicapa ruecki or Niltava ruecki

= 387

Takođe označen kao Dasyornis brachypterus longirostris

= 388

Takođe označen kao Meliphaga cassidix

= 389

Uključuje sinonim roda Xanthopsar

= 390

Ranije uključen u rod Spinus

= 391

Takođe označen u rodu Damonia

= 392

Ranije uključen kao Kachuga tecta tecta

= 393

Uključuje sinonim roda Nicoria i Geomyda (deo)

= 394

Takođe označen kao Geochelone elephantopus; takođe označen u rodu Testudo

= 395

Takođe označen u rodu Testudo

= 396

Takođe označen u rodu Aspideretes

= 397

Ranije uključen u Podocnemis spp.

= 398

Uključuje Alligatoridae, Crocodylidae i Gavialidae

= 399

Takođe označen kao Crocodylus mindorensis

= 400

Takođe označen u rodu Nactus

= 401

Uključuje sinonim roda Rhoptropella

= 402

Ranije uključen u Chamaeleo spp.

= 403

Uključuje sinonime rodova Calumma i Furcifer

= 404

Uključuje familije Boyeriidae i Tropidophiidae kao podfamilije

= 405

Takođe označen kao Contrictor constrictor occidentalis

= 406

Uključuje sinonim Python molurus pimbura

= 407

Uključuje sinonim Sanzinia manditra

= 408

Uključuje sinonim Pseudoboa cloelia

= 409

Takođe označen kao Hydrodynastes gigas

= 410

Uključuje sinonime Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix i Naja sumatrana

= 411

Uključuje sinonim roda Megalobatrachus

= 412

Ranije uključen u Nectophrynoides spp.

= 413

Ranije uključen u Dendrobates spp.

= 414

Takođe označen u rodu Rana

= 415

Sensu D'Abrera

= 416

Uključuje sinonime Pandinus africanus i Heterometrus roeseli

= 418

Takođe označen kao Conchodromus dromas

= 419

Takođe označen u rodu Dysnomia i Plagiola

= 420

Uključuje sinonim roda Proptera

= 421

Takođe označen u rodu Carunculina

= 422

Takođe označen kao Megalonaias nickliniana

= 423

Takođe označen kao Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis i Lampsilis tampicoensis tecomatensis

= 424

Uključuje sinonim roda Micromya

= 425

Uključuje sinonim roda Papuina

= 426

Uključuje samo familiju Helioporidae s jednom vrstom Heliopora coerulea

= 427

Tako označen kao Podophyllum emodi i Sinopodophyllum hexandrum

= 428

Uključuje sinonime rodova Neogomesia i Roseocactus

= 429

Takođe označen u rodu Echinocactus

= 430

Takođe označen u rodu Mammillaria; uključuje sinonim Coryphantha densispina

= 431

Takođe označen kao Lobeira macdougallii i Nopalxochia macdougallii

= 432

Takođe označen kao Echinocereus lindsayi

= 433

Takođe označen u rodu Cereus i Wilcoxia

= 434

Takođe označen u rodu Coryphantha; uključuje sinonim Escobaria nellieae

= 435

Takođe označen u rodu Coryphantha; uključuje Escobaria leei kao podvrstu

= 436

Uključuje sinonim Solisia pectinata

= 437

Takođe označen kao Backeberigia militaris, Cephalocereus militaris i Mitrocereus militaris; uključuje sinonim Pechycereus chrysomallus

= 438

Uključuje Pediocactus bradyi ssp. despainii i Pediocactus bradyi ssp. winkleri i sinonime Pediocactus despainii i Pediocactus winkleri

= 439

Takođe označen u rodu Tomeya

= 440

Takođe označen u rodu Navojoa, Toumeya i Utahia; uključuje Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii

= 441

Takođe označen u rodu Echinocactus i Utahia

= 442

Uključuje sinonim roda Encephalocarpus

= 443

Uključuje sinonime Ancistrocactus tobuschii i Ferocactus tobuschii

= 444

Takođe označen u rodu Echinomastus i Neolloydia; uključuje sinonime Echinomastus acunensis i Echinomastus krausei

= 445

Uključuje sinonime Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus i Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae

= 446

Takođe označen u rodu Echinocactus, Echinomastus i Pediocactus

= 447

Takođe označen u rodu Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus i Pediocactus

= 448

Takođe označen u rodu Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus i Toumeya

= 449

Takođe označen u rodu Echinocactus i Ferocactus

= 450

Takođe označen u rodu Pediocactus

= 451

Uključuje sinonime roda Gymnocactus, Normanbokea i Rapicactus

= 452

Takođe označen kao Saussurea lappa

= 452

Takođe označen kao Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

= 454

Uključuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia i Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

= 455

Uključuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

= 456

Uključuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyeniss, robinsonii i spirosticha

= 457

Uključuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora

= 458

Takođe označen kao Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

= 459

Takođe označen kao Engalhardia pterocarpa

= 460

Uključuje Aloe compressa var. rugosquamosa i Aloe compressa var. schistophila

= 461

Uključuje Aloe haworthioides var. aurantiaca

= 462

Uključuje Aloe laeta var. maniaensis

= 463

Uključuje familije Apostasiaceae i Cypripediaceae kao podfamilije Apostasioideae i Cypipediodeae

= 464

Anacampseros australiana i A. kurtzii su takođe označene u rodu Grahamia

= 465

Ranije uključen u Anacampseros ssp.

= 466

Takođe označen kao Sarracenia rubra ssp. alabamensis

= 467

Takođe označen kao Sarracenia rubra ssp. jonesii

= 468

Ranije uključen u ZAMIACEAE ssp.

= 469

Uključuje sinonim Stangeria paradoxa

= 470

Takođe označen kao Taxus baccata ssp. wallichiana

= 471

Uključuje sinonim Welwitschia bainesii.

   11. Znak (o) iza koga sledi broj uz naziv vrste ili višeg taksona interpretira se na sledeći način:

o601

Utvrđena godišnja izvozna kvota je nula. Sve jedinke će se smatrati jedinkama vrste iz Aneksa I i njihov promet će biti regulisan u skladu s tim.

o602

Jedinke pripitomljene forme ne potpadaju pod odredbe ove konvencije.

o603

Godišnje izvozne kvote za žive jedinke i lovačke trofeje određuju se na sledeći način:
           Bocvana:    5
           Namibija: 150
           Zimbabve: 50
Promet ovih jedinki podleže odredbama člana III Konvencije.

o604

Za isključivu svrhu odobravanja: 1) izvoza lovačkih trofeja u nekomercijalne svrhe; 2) izvoza živih životinja na odgovarajuća i prihvatljiva odredišta (Namibija: isključivo za nekomercijalne svrhe); 3) izvoza koža (samo Zimbabve); 4) izvoza proizvoda od kože i rezbarene slonovače u nekomercijalne svrhe (samo Zimbabve). Nije dozvoljena trgovina slonovačom pre isteka 18 meseci nakon stupa na snagu prebacivanja u Aneks II (18. marta 1999). Nakon toga, shodno eksperimentalnim kvotama za sirovu slonovaču od maksimalno 25,3 t (Bocvana), 13,8 t (Namibija) i 20 t (Zimbabve), sirova slonovača se može izvoziti i u Japan, u skladu sa uslovima utvrđenim u Odluci br. 101 Konferencije Strana u vezi sa slonovačom. Sve ostale jedinke se smatraju jedinkama vrsta iz Aneksa I i njihov promet se reguliše u skladu s tim.

o605

Za isključive svrhe odobravanja međunarodnog prometa živih jedinki i lovačkih trofeja na odgovarajuća i prihvatljiva odredišta. Sve ostale jedinke se smatraju jedinkama vrsta iz Aneksa I i njihov promet se reguliše u skladu s tim.

o606

Za isključive svrhe odobravanja međunarodnog prometa vune žive vikunje populacija iz Aneksa II (vidi +211) i u količini utvrđenoj na Devetoj skupštini Konferencije Strana (novembra 1994) u Peruu od 3249 kg vune, tkanine i ostalih artikala sačinjenih od ove sirovine, uključujući luksuzne ručne radove i pletene artikle. Na poleđini tkanine mora postojati logotip usvojen od strane države na čijoj se teritoriji nalaze ove vrste, a koje su potpisnice Convenio para la Conservacion u Manejo de la Vicuna, i sa sledećim rečima: "VICUNA-ZEMLJA POREKLA", u zavisnosti od zemlje porekla. Sve ostale jedinke smatraju se jedinkama vrsta iz Aneksa I i njihov promet se reguliše u skladu s tim.

o607

Fosili ne podležu odredbama Konvencije.

o608

Veštački razmnožene jedinke sledećih hibrida, odnosno kultivara ne podležu odredbama Konvencije: Hatiora x graseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata
(kultivar)
Gymnocalycium mihanovichii (kultivar) forme kojima nedostaje hlorofil, nakalemljene na sledeća stabla: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus ili Hylocereus undatus
Opuntia microdasys
(kultivari)

o609

Veštački razmnožene jedinke kultivara Euphorbia trigona ne podležu odredbama ove konvencije.

o610

Sadnice ili kulture tkiva dobijene in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovane u sterilnim kontejnerima ne podležu odredbama ove konvencije.

o611

Veštački razmnožene jedinke kultivara Cyclamen persicum ne podležu odredbama ove konvencije. Međutim, izuzeće se ne odnosi na jedinke kojima se trguje u vidu dormantnih gomolja.

   12. U skladu s članom I, stav b, tačka (iii) Konvencije, znak (#) iza koga sledi broj uz naziv vrste ili višeg taksona iz Aneksa II ukazuje na delove ili derivate datih vrsta za svrhe Konvencije, i to:

#1

Označava sve delove i derivate, izuzev:
a) semena, spora i polena (uključujući polinije);
b) sadnica ili kultura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima; i
c) rezanog cveća ili veštački razmnoženih biljaka.

#2

Označava sve delove i derivate, izuzev:
a) semena, spora i polena (uključujući polinije);
b) sadnica ili kutlura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cveća ili veštački razmnoženih biljaka i
d) hemijskih derivata.

#3

Označava ceo ili isečen koren i delove korenja, izuzev proizvoda ili derivata kao što je prah, pilule, ekstrakti, tonici, čajevi i konditorski proizvodi.

#4

Označava sve delove i derivate, izuzev:
a) semena, osim meksičkih kaktusa poreklom iz Meksika, i polena;
b) sadnica ili kultura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cveća ili veštački odgojenih biljaka;
d) plodova i delova i derivata plodova naturalizovanih ili veštački odgojenih biljaka; i
e) pojedinačnih zglobova stabljika i njihovi delovi i derivati, naturalizovanih ili veštački razmnoženih biljaka roda Opuntia podrod Opuntia.

#5

Označava debla, piljevinu i furnir.

#6

Označava debla, iverje i neobrađeni otpadni materijal.

#7

Označava sve delove i derivate, izuzev:
a) semena i polena (uključujući polinije);
b) sadnica ili kultura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cveća ili veštački razmnoženih biljaka;
d) plodova i delova i derivata plodova naturalizovanih ili veštački razmnoženih biljaka roda Vanilla.

#8

Označava sve delove i derivate, izuzev:
a) semena i polena;
b) sadnica ili kultura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima;
c) rezanog cveća ili veštački razmnoženih biljaka; i
d) gotovih farmaceutskih proizvoda.

13. Pošto nijedna od vrsta ili viših taksona FLORE iz Aneksa I nije obeležena kao vrsta čiji se hibridi tretiraju u skladu sa odredbama člana III Konvencije, to znači da se veštački uzgojeni hibridi proizvedeni od jedne ili više vrsta ili taksona mogu staviti u promet uz potvrdu o veštačkom uzgoju, te da semena i polen (uključujući polinije), rezano cveće, sadnice ili kulture tkiva dobijene in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovane u sterilnim kontejnerima, ne podležu odredbama ove konvencije.

Aneks III

na snazi od 29. aprila 1999.

TUMAČENJE

1. Pominjanja taksona viših od vrste služe samo za informaciju ili klasifikaciju.

2. Znak (+) iza koga sledi broj uz ime vrste ukazuje na geografski izdvojene populacije vrsta iz Aneksa III, i to:

+218 Populacija vrste iz Bolivije

+219 Polulacija vrste iz Brazila

+220 Sve populacije vrste iz obe Amerike

+221 Populacija vrste iz Meksika.

3. Znak (=) iza koga sledi broj uz ime vrste označava da se ime vrste interpretira na sledeći način:

= 472

Takođe označena kao Vampyrops lineatus

= 473

Ranije uključena kao Tomandua tetradactyla (delimično)

= 474

Uključuje sinonim Cabassous gymnurus

= 475

Uključuje sinonim roda Coendou

= 476

Uključuje sinonim roda Cuniculus

= 477

Uključuje sinonim Vulpes vulpes leucopus

= 478

Ranije uključena kao Nasua nasua

= 479

Uključuje sinonim Galictis allamandi

= 480

Ranije uključena u Martes flavigula

= 481

Uključuje sinonim roda Viverra

= 482

Ranije uključena kao Viverra megaspila

= 483

Ranije uključena kao Herpestes auropunctatus

= 484

Ranije uključena kao Herpestes fascus

= 485

Ranije uključena kao Bubalus bubalis (pripitomljena forma)

= 486

Takođe označena kao Boocercus eurycerus; uključuje sinonim roda Taurotragus

= 487

Takođe označena kao Ardeola ibis

= 488

Takođe označena kao Egretta alba i Ardea alba

= 489

Takođe označena kao Hagedashia hagedash

= 490

Takođe označena kao Lampribis rara

= 491

Takođe označena kao Spatula clypeata

= 492

Takođe označena kao Nyroca nyroca

= 493

Uključuje sinonim Dendrocygna fulva

= 494

Takođe označena kao Cairina hartlaubii

= 495

Takođe označena kao Crax pauxi

= 496

Ranije uključena kao Arborophila brunneopectus (delimično)

= 497

Takođe označena kao Turturoena iriditorques; ranije uključena kao Columba malherbii (delimično)

= 498

Takođe označena kao Nesoenas maêeri

= 499

Ranije uključena kao Treron australis (delimično)

= 500

Takođe označena kao Calopelia brehmeri; uključuje sinonim Calopelia puella

= 501

Takođe označena kao Tympanistria tympanistria

= 502

Takođe označena kao Tchitrea bourbonnensis

= 503

Ranije uključena kao Serinus gularis (delimično)

= 504

Takođe označena kao Estrilda subflava ili Sporaeginthus subflavus

= 505

Ranije uključena kao Lagonosticta larvata (delimično)

= 506

Uključuje sinonim roda Spermestes

= 507

Takođe označena kao Euodice cantans; ranije uključena kao Lonchura malabarica (delimično)

= 508

Takođe označena kao Hypargos nitidulus

= 509

Ranije uključena kao Parmoptila woodhousei (delimično)

= 510

Uključuje sinonime Pyrenestes frommi i Pyrenestes rothschildi

= 511

Takođe označena kao Estrilda bengala

= 512

Takođe označena kao Malimbus rubriceps ili Anaplectes melanotis

= 513

Takođe označena kao Coliuspasser ardens

= 514

Ranije uključena kao Euplectes orix (delimično)

= 515

Takođe označena kao Coliuspasser macrourus

= 516

Takođe označena kao Ploceus superciliosus

= 517

Uključuje sinonim Ploceus nigriceps

= 518

Takođe označena kao Sitagra luteola

= 519

Takođe označena kao Sitagra melanocephala

= 520

Ranije uključena kao Ploceus velatus

= 521

Takođe označena kao Hypochera chalybeata; uključuje sinonime Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis i Vidua ultramarina

= 522

Ranije uključena kao Vidua paradisaea (delimično)

= 523

Takođe označena kao Pelusios subniger

= 524

Ranije uključena u rod Natrix

= 525

Ranije uključena kao Talauma hodgsonii; takođe označena kao Magnolia hodgsonii i Magnolia candollii var. obovata.

a.

U skladu s članom I, stav (b), tačka (iii) Konvencije, znak (#) iza koga sledi broj uz ime biljne vrste iz Aneksa III označava njene delove ili derivate, na način utvrđen za svrhe Konvencije, i to:

#1

Označava sve lako prepoznatljive delove i derivate, izuzev:
a) semena, spora i polena (uključujući polinije);
b) sadnica ili kultura tkiva dobijenih in vitro, u čvrstom ili tečnom medijumu, transportovanih u sterilnim kontejnerima; i
c) rezanog cveća ili veštački razmnoženih biljaka

#5

Označava balvane, piljevinu i furnir.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".