ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O NORMALIZACIJI ODNOSA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 5/96)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o normalizaciji odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, sačinjen 23. avgusta 1996. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i hrvatskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM
O NORMALIZACIJI ODNOSA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

Savezna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska (u daljem tekstu: "Strane ugovornice"),

Svesne svoje odgovornosti za uspostavljanje i održavanje mira i sigurnosti u regionu,

U želji da tome doprinesu normalizacijom međusobnih odnosa,

U cilju unapređivanja odnosa između svojih naroda i građana,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Strane ugovornice poštuju jedna drugu kao nezavisne, suverene i ravnopravne države u okviru svojih međunarodnih granica.

Član 2

Svaka strana ugovornica će, u skladu sa međunarodnim pravom, poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost druge strane ugovornice. Strane ugovornice potvrđuju da će izvršiti uređenje svojih granica i razgraničenje samo međusobnim dogovorom, da će rešavati sporove mirnim putem i uzdržavati se od pretnji ili upotrebe sile u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Strane ugovornice će nastojati da jačaju međusobno poverenje, dobru volju i toleranciju i sarađivaće u promovisanju mira, stabilnosti i razvoja u regionu.

Član 3

U roku od 15 dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma, strane ugovornice će uspostaviti pune diplomatske i konzularne odnose. Strane ugovornice će odmah podići nivo svojih postojećih predstavništava na nivo ambasada i razmeniće ambasadore.

Član 4

Strane ugovornice su saglasne da u međusobnim pregovorima reše sporno pitanje Prevlake. Time se doprinosi punoj bezbednosti dela teritorije Savezne Republike Jugoslavije u oblasti Bokokotorskog zaliva i dela teritorije Republike Hrvatske u oblasti Dubrovačkog područja. Dve strane će to važno sporno pitanje rešiti međusobnim pregovorima u duhu Povelje Ujedinjenih nacija i dobrosusedstva.

Do postizanja međusobnog sporazuma o Prevlaci, strane ugovornice su saglasne da poštuju postojeći režim bezbednosti, uspostavljen uz monitoring Ujedinjenih nacija.

Član 5

Polazeći od istorijske činjenice da su Srbija i Crna Gora postojale kao nezavisne države pre stvaranja Jugoslavije, te imajući u vidu činjenicu da je Jugoslavija produžila međunarodnopravni subjektivitet ovih država, Republika Hrvatska konstatuje postojanje državnog kontinuiteta Savezne Republike Jugoslavije.

Polazeći od istorijske činjenice postojanja različitih državnih oblika organizovanja Hrvatske u prošlosti, Savezna Republika Jugoslavija konstatuje postojanje kontinuiteta hrvatske državnosti.

Strane ugovornice su saglasne da pitanje sukcesije SFRJ rešavaju na osnovu pravila međunarodnog prava o sukcesiji država i sporazumno.

Član 6

Strane ugovornice se obavezuju da se neodložno ubrza proces rešavanja pitanja nestalih lica, pri čemu će obe strane ugovornice odmah razmeniti sve raspoložive podatke o tim licima.

Član 7

Strane ugovornice će obezbediti uslove za slobodan i bezbedan povratak izbeglica i raseljenih lica u njihova prebivališta ili u druga mesta koja slobodno izaberu. Strane ugovornice će obezbediti tim licima vraćanje u posed njihove imovine, odnosno pravičnu naknadu.

Strane ugovornice obezbediće potpunu bezbednost izbeglicama i raseljenim licima koja se vrate. Strane ugovornice pomoći će ovim licima u obezbeđivanju nužnih uslova za normalan i bezbedan život.

Strane ugovornice će proglasiti opštu amnestiju za sva dela učinjena u vezi sa oružanim sukobima, osim za najteže povrede humanitarnog prava koje imaju karakter ratnih zločina.

Strane ugovornice će podsticati dosledno i celovito sprovođenje Erdutskog sporazuma o istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu.

Svaka strana ugovornica garantuje jednaku pravnu zaštitu imovine fizičkih i pravnih lica koja imaju državljanstvo druge strane, odnosno sedište na teritoriji druge strane, kao onu koju imaju njeni državljani, odnosno njena pravna lica.

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma strane ugovornice sklopiće sporazum o naknadi za svu uništenu, oštećenu ili nestalu imovinu. Tim sporazumom će se definisati postupci ostvarivanja prava na pravičnu nadoknadu koji neće uključivati sudske postupke.

U cilju sprovođenja obaveza ovog člana osnovaće se, u roku od 30 dana od potpisivanja ovog Sporazuma, zajednička komisija sastavljena od po tri predstavnika svake strane ugovornice.

Član 8

Hrvatima u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Srbima i Crnogorcima u Republici Hrvatskoj strane ugovornice će garantovati sva prava koja im pripadaju na osnovu međunarodnog prava.

Član 9

Strane ugovornice zaključiće u roku od šest meseci poseban sporazum o socijalnom osiguranju koji će regulisati invalidsko, zdravstveno i penziono osiguranje, uključujući i isplatu penzija. Strane ugovornice zaključiće, po potrebi, i druge sporazume o rešavanju radnih i statusnih pitanja.

Član 10

Strane ugovornice će nastaviti da sarađuju u normalizaciji drumskog, železničkog, vazdušnog i rečnog saobraćaja na osnovama principa uzajamnosti i dobrosusedstva.

Član 11

Na ulazak, kretanje i boravak državljana i vozila jedne strane ugovornice na teritoriju druge strane ugovornice primeniće se unutrašnji propisi koji važe za boravak i kretanje stranaca, bez diskriminacije.

Član 12

Strane ugovornice će nastaviti da unapređuju poštanske, telefonske i druge telekomunikacione veze.

Član 13

Strane ugovornice će, bez odlaganja, pristupiti sklapanju međusobnih sporazuma iz oblasti privrede, nauke, prosvete, zaštite životne sredine, kao i drugih pitanja od zajedničkog interesa strana ugovornica.

Strane ugovornice će odmah sklopiti i sporazum o kulturnoj saradnji, koji će obuhvatiti održavanje i obnovu kulturnog nasleđa.

Član 14

Ovaj sporazum je sastavljen u dva originalna primerka na srpskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta verodostojna.

Ovaj Sporazum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu pošto se dve strane ugovornice međusobno diplomatskim putem obaveste da su ga potvrdili njihovi nadležni organi.

Sačinjeno dana 23. avgusta 1996. godine, u Beogradu.

Za Saveznu Republiku Jugoslaviju,
Milan Milutinović, s.r.
savezni ministar za inostrane poslove

Za Republiku Hrvatsku,
dr Mate Granić, s.r.
potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".