UPUTSTVO
O NAČINU POPUNJAVANJA I IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE KOJA PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU

("Sl. glasnik RS", br. 78/2003 i 79/2003 - ispr.)

I NAČIN POPUNJAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE NA OBRASCU EUR.1

1. Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja i izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe EUR.1 koje prati robu pri izvozu (u daljem tekstu: uverenje EUR.1), kao i način overavanja tog uverenja i isprava koje se podnose uz to uverenje.

Uverenje EUR.1 izdaje se na obrascu uverenja EUR.1, koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Uverenje EUR.1 izdaje se:

1) radi ostvarivanja carinskih stopa po osnovu zaključenih i ratifikovanih sporazuma o slobodnoj trgovini, ili

2) po osnovu autonomnih (jednostranih) mera koje se daju za robu poreklom iz Republike Srbije (u daljem tekstu: Srbija).

2. Uverenje EUR.1 izdaje carinarnica kod koje se sprovodi postupak izvoznog carinjenja.

3. Zahtev za izdavanje uverenja EUR.1 podnosi se uz jedinstvenu carinsku ispravu (u daljem tekstu: JCI), kao i isprave koje se podnose u postupku izvoznog carinjenja.

Zahtev iz stava 1 ove tačke podnosi se na obrascu uverenja EUR.1, koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1 ove tačke prilaže se i deklaracija izvoznika koja je odštampana na poleđini obrasca uverenja EUR.1.

4. Rubrike obrasca uverenja EUR.1 popunjavaju se na sledeći način:

1) u rubriku 1 Exporter (Izvoznik) upisuje se naziv izvoznika, adresa i država (Name, full address, country);

2) u rubriku 2 Certificate used in preferential trade between (Uverenje se koristi u preferencijalnoj razmeni između) upisuje se: "Srbija" i naziv države, grupe država ili teritorija;

3) u rubriku 3 Consignee (Primalac), upisuje se naziv primaoca robe, njegova adresa i država (Name, full address, country) (Optional). Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

4) u rubriku 4 Country, group of countries or territory, in which the products are considered as originating (Država, grupa država ili teritorija čiji se proizvodi smatraju proizvodima koji ispunjavaju kriterijume o poreklu) upisuje se: "Srbija";

5) u rubriku 5 Country, group of countries or territory of destination (Država, grupa država ili teritorija u koju se roba upućuje) upisuje se: "Država, grupa država ili teritorija";

6) u rubriku 6 Transport details (Optional)-(Informacija u vezi sa prevozom), upisuje se način transporta robe i put kojim će roba biti transportovana u državu uvoza. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

7) u rubriku 7 Remarks (Napomena), ako se uverenje izdaje naknadno upisuje se: "Naknadno izdato", ili ako se izdaje duplikat uverenja EUR.1, upisuje se: "Duplikat". U ovom slučaju u rubriku se upisuje serijski broj, službeni broj i datum izdavanja originalnog uverenja EUR.1. Ovu rubriku popunjava nadležna carinarnica;

8) u rubriku 8 Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Descriptions of goods (Redni broj, oznake, brojevi i vrsta koleta, naziv proizvoda) upisuje se:

(1) za "redni broj" - redni brojevi robe, ako se za više vrsta robe traži izdavanje uverenja EUR.1;

(2) za "oznake, brojevi i vrste koleta" - oznaka i identifikacioni brojevi na koletima (paketima).
Ako je paket upućen (adresiran) na primaoca, upisuje se adresa primaoca, broj paketa označen u fakturi i opis paketa (kutija, bala, paleta, bačvi i dr.). Ako paketi nisu obeleženi, upisuje se: "bez oznaka i brojeva";

(3) za "naziv proizvoda" - opis proizvoda na način da nadležna carinarnica može da identifikuje proizvod i utvrdi njegovo poreklo;

9) u rubriku 9 Gross mass (kg) or other measure (litres, m3 etc) (Bruto masa (kg) ili druge jedinice mera (1, m3 itd.), upisuje se bruto masa robe ili bruto količina u drugim jedinicama mere koje su navedene u fakturi;

10) u rubriku 10 Invoices (Optional) (Fakture), upisuju se brojevi i datumi svih faktura za robu za koju se traži izdavanje uverenja EUR.1. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

11) u rubriku 11 CUSTOMS ENDORSEMENT (Overa carinskog organa) upisuje se broj koji nadležna carinarnica dodeljuje, datum i mesto izdavanja uverenja EUR.1 i njen pečat (Declaration certified; Export document; Form; No; Customs Office; Issuing country of territory; Date; Signature) kojim se uverenje overava;

12) u rubriku 12 DECLARATION BY THE EXPORTER (Deklaracija izvoznika) upisuje se mesto i datum kada je zatraženo izdavanje Uverenja EUR.1 i potpis (I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for theissue of this certificate; Place and date; Signature) izvoznika overen pečatom;

13) rubrike 13 i 14, koje se nalaze na poleđini uverenja EUR.1, ne popunjavaju se i služe za naknadnu proveru porekla robe.

5. Obrazac uverenja EUR.1 popunjava se na srpskom jeziku ili na jeziku države uvoznice, u kom slučaju nadležna carinarnica može da traži prevod.

6. Nadležna carinarnica, ako na osnovu podataka iz zahteva za izdavanje uverenja EUR.1, izjave proizvođača, podataka iz JCI i isprava podnesenih uz JCI, kao i pregledom robe, utvrdi da je roba poreklom iz Srbije, prema pravilima o poreklu, izdaje to uverenje.

Uverenje EUR.1 izdaje se upisivanjem njegovog broja u za to predviđenu rubriku, potpisom ovlašćenog carinskog radnika i overavanjem pečatom nadležne carinarnice.

7. Ako nadležna carinarnica, na osnovu podataka iz izjave proizvođača podnesene uz zahtev za izdavanje uverenja EUR.1 isprava podnesenih uz JCI, kao i pregledom robe, utvrdi da roba koja se izvozi nije poreklom iz Srbije, prema pravilima o poreklu robe, odbiće izdavanje uverenja EUR.1.

Ako se podnosilac JCI ne složi sa nalazom nadležne carinarnice u pogledu porekla robe, nadležna carinarnica postupiće u skladu sa članom 124 stav 3 Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 73/2003).

8. Nadležna carinarnica, na zahtev izvoznika, naknadno će izdati uverenje EUR.1 za robu koja je izvozno ocarinjena i istupila iz Srbije ako se, uz zahtev za njegovo izdavanje i uz izjavu proizvođača da je roba poreklom iz Srbije, prema pravilima o poreklu robe, podnese na uvid JCI po kojoj je roba ocarinjena i isprave koje je overio carinski organ u postupku carinjenja te robe.

Za naknadno izdato uverenje EUR.1 carinarnica u rubriku 7 tog uverenja upisuje napomenu: "Naknadno izdato", na jednom od svetskih jezika.

9. Nadležna carinarnica, na zahtev izvoznika, izdaje duplikat uverenja EUR.1, ako je uverenje, čiji se duplikat traži, ukradeno, uništeno, izgubljeno ili ako izvoznik iz drugih razloga prouzrokovanih višom silom tim uverenjem više ne raspolaže.

U duplikat uverenja u odgovarajuću rubriku obrasca upisuje se napomena: "Duplikat", na jednom od svetskih jezika.

II NAČIN POPUNJAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE NA OBRASCU Form A

10. Blanko sertifikat o domaćem poreklu robe "Form A" (u daljem tekstu: "sertifikat"), koji je odštampan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo, koristi se radi potvrde o domaćem poreklu robe u skladu sa pravilima o poreklu i izrađuje se tipografski na papiru sa zaštitnom mrežom ili zaštitnim poljem u boji.

11. Sertifikat mora biti popunjen na kompjuteru ili na pisaćoj mašini (osim u slučaju iz tačke 14 ovog uputstva).

12. Na sertifikatu se ne mogu vršiti brisanja ili precrtavanja unetih podataka.

Izmene unete u sertifikat mogu se izvršiti precrtavanjem pogrešnih podataka i pisanjem pravilnih podataka preko njih. Ta ispravka mora se overiti pečatom organa nadležnog za njegovo izdavanje.

13. U sertifikatu se mora navesti registarski broj i popuniti rubrike 1 i 5, a ako je u sertifikatu navedeno više vrsta robe - i rubrike 7, 8, 9, 11 i 12.

Neiskorišćeno mesto u rubrikama 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mora biti precrtano da bi se sprečilo unošenje dopunskih podataka.

14. U rubriku, koja se nalazi u gornjem desnom uglu sertifikata, upisuje se registarski broj sertifikata organa koji ga je izdao. Registarski broj može se upisati i rukom. U rubriku se upisuje i naziv države u kojoj je sertifikat izdat.

15. U rubriku 1 upisuje se naziv i adresa lica koje robu izvozi.

16. U rubriku 2 upisuje se naziv i adresa primaoca robe. Ako prilikom izdavanja sertifikata primalac robe nije određen, u rubrici se može navesti: "to order" (po naredbi) ili naziv države.

Ako u rubrici 2 nije naveden naziv države onda se država odredišta robe upisuje u rubriku 12.

U rubrici 2 može da se navede samo naziv države, ili rubrika može da ostane nepopunjena, ali uz obavezno popunjavanje rubrike 12. Naziv primaoca robe može da se dopiše posle: "to order".

17. U rubriku 3 upisuju se podaci o kretanju robe i transportnih sredstava (ukoliko su poznati).

18. U rubriku 4 upisuje se: "DUPLICATE" (duplikat), u slučaju gubitka sertifikata. Rok važenja duplikata sertifikata računa se od dana izdavanja originala sertifikata.

U rubriku 4 upisuje se: "ISSUED RETROSPECTIVELY" (naknadno izdat), u slučaju da je sertifikat izdat nakon isporuke robe.

19. U rubriku 5 upisuje se redni broj robe u sertifikatu.

U jednom sertifikatu mogu da se navedu podaci o više vrsta robe. Navođenje robe, u tom slučaju, vrši se bez proreda i navodi se redni broj za svaku vrstu robe.

20. U rubriku 6 upisuju se podaci o vrsti i količini pakovanja.

Popunjavanje rubrike 6 nije obavezno. U ovom slučaju u rubriku se upisuje tekst: "no marks" (bez obeležja).

21. U rubriku 7 upisuje se tarifna oznaka robe po Harmonizovanom sistemu, naziv i šifarska oznaka robe, rinfuza i vrsta ambalaže (kutije, boce i sl.).

Ako u rubrici 7 nema mesta za opis robe, mogu se koristiti dodatni listovi overeni pečatom nadležnog organa koji je izdao sertifikat (otisak pečata u rubrici 11 mora biti isti kao otisak pečata na dodatnom listu), sa navođenjem registarskog broja sertifikata.

Ako se u rubrici 7 poziva na specifikaciju iz ugovora, kopija specifikacije mora da bude overena pečatom nadležnog organa koji je izdao sertifikat.

22. U rubriku 8 upisuje se kriterijum porekla robe, i to:

1) "P" - roba u potpunosti proizvedena u državi izvoza;

2) "Y" - roba dovoljno obrađena ili prerađena.

U rubriku 8 upisuju se vrednosti sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, poreklom iz druge države, ili nepoznatog porekla koji su korišćeni prilikom proizvodnje robe, izražene u procentima na osnovu cene franko - fabrika proizvođača izvezene robe (na primer: "Y 15%"). Kriterijum porekla robe mora biti naznačen za svaku robu, navedenu u rubrici 7.

Ako su u sertifikatu navedene različite vrste robe, čiji se deo svrstava u jedan tarifni broj (četvorocifrena tarifna oznaka) Harmonizovanog sistema, u rubriku 8 može se upisati jedna slovna oznaka kriterijuma porekla robe za svu robu datog tarifnog stava Harmonizovanog sistema.

23. U rubriku 9 upisuje se bruto težina robe ili količina robe koja mora da bude u skladu sa navodima iz fakture ili profakture.

Ako je u sertifikatu navedeno više vrsta robe, podaci o bruto težini ili drugi podaci o količini robe navode se za svaku posebno navedenu robu.

24. U rubriku 10 upisuju se broj i datum fakture ili profakture.

U rubrici 10 može da se navede jedna faktura ili profaktura za svu robu iz sertifikata, ili može da se navede više faktura ili profaktura za posebno navedene robe.

Rubrika 10 se ne popunjava ako lice kojem se izdaje sertifikat i koje je navedeno u rubrici nema podatke o fakturi ili profakturi u vreme njenog izdavanja.

25. U rubriku 11 upisuje se datum i mesto izdavanja sertifikata i stavlja pečat organa nadležnog za izdavanje sertifikata. Pečat mora da ima jasan otisak, na osnovu kojeg, po potrebi, može da se izvrši njegova identifikacija.

III NAČIN POPUNJAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE NA DRUGOM OBRASCU KOJI IZDAJE PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

26. Blanko sertifikat o domaćem poreklu robe (u daljem tekstu: "nepreferencijalno uverenje") koje je odštampano uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni deo, koristi se radi potvrde o domaćem poreklu robe u skladu sa pravilima o poreklu i izrađuje se tipografski na papiru sa zaštitnom mrežom ili zaštitnim poljem.

27. Nepreferencijalno uverenje mora biti popunjeno na kom-pjuteru ili na pisaćoj mašini osim u slučaju iz tačke 30 pod 2) ovog uputstva.

28. Na nepreferencijalnom uverenju se ne mogu vršiti brisanja ili precrtavanja unetih podataka.

29. Izmene unete u nepreferencijalno uverenje vrše se precrtavanjem pogrešnih podataka i pisanjem pravilnih podataka preko njih. Ta ispravka mora se overiti pečatom Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: "PKS").

30. Rubrike obrasca nepreferencijalnog uverenja popunjavaju se na sledeći način:

1) u rubriku 1 upisuje se naziv izvoznika, adresa i država;

2) u rubriku 2 upisuje se registarski broj pod kojim je zahtev za izdavanje nepreferencijalnog uverenja zaveden u PKS;

3) u rubriku 3 upisuje se naziv primaoca robe, a ako primalac robe nije određen, može se navesti: "to order" (po naredbi) ili naziv države. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

4) u rubriku 4 upisuju se podaci o sredstvima transporta, ako je to potrebno. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

5) u rubriku 5 upisuje se tarifna oznaka robe po Harmonizovanom sistemu, naziv i šifarska oznaka robe, rinfuza i vrsta ambalaže (kutije, boce i sl.);

Ako u rubrici 5 nema mesta, za opis robe mogu da se koriste dodatni listovi overeni pečatom PKS;

6) u rubriku 6 upisuje se bruto težina robe;

7) u rubriku 7 upisuju se brojevi i datumi faktura koje se odnose na robu na koju se nepreferencijalno uverenje odnosi. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

8) u rubriku 8 upisuje se: "naknadno izdato" ili "duplikat" ako se nepreferencijalno uverenje naknadno izdaje ili se izdaje duplikat tog uverenja. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

31. Neiskorišćeno mesto u rubrikama 3, 4, 5, 6, 7 i 8 mora biti precrtano da bi se sprečilo unošenje dopunskih podatka.

32. U donjem desnom uglu nepreferencijalnog uverenja PKS overava uverenje, upisivanjem mesta i datuma overe. Nepreferencijalno uverenje potpisuje ovlašćeno lice PKS i overava ga pečatom PKS.

33. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu popunjavanja i izdavanja uverenja o jugoslovenskom poreklu robe EUR.1 koje prati robu pri izvozu ("Službeni list SRJ", broj 31/2002).

34. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

MOVEMENT CERTIFICATE EUR. 1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR. 1           No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between

.....................................................................................................
and
........................................................................................................
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

 

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

 

4. Country, group of countries
or territory in which the products are considered as originating

 

5. Country, group of countries or territory of destination

 

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

 

 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages (1);
Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3,  etc.)

 

 

 

10. Invoice
(Optional)

 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document (2)

Stamp

Form .......................................... No ...........
Customs office: ..................................
Issuing country or territory: .............................
..........................................................................
Place......................................, date ...................
..........................................................................
                         (Signature)

 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

 

I, the undersigned, declare that the goods
described above meet the conditions required
for the issue of this certificate.

Place......................................, date ................
..........................................................................
                         (Signature)

________________________
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.
(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

13. Request for verification, to:

14. RESULT OF VERIFICATION

 Verification carried out shows that this certificate(1)

o was issued by the Customs Office indicated and that
 the information contained therein is accurate.

o does not meet the requirements as to authenticity and
 accuracy (see remarks appended).

 

 

 Place ..........................................., date .........................

       Stamp

 

...............................................................
                          (Signature)

 _____________
 (1) Insert X in the appropriate box.

 

 
 

Verification of the authenticity and accuracy
of this certificate is requested.

 

Place .......................................,
date ...........................

                                   Stamp

 

...................................................
           (Signature)

NOTES

1.

Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2.

No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3.

Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja EUR.1

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1            No A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for certificate used in preferential trade between

.....................................................................................................
and
........................................................................................................
(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

 

4. Country, group of countries
or territory in which the
products are considered
as originating

 

5. Country, group
of countries or
territory of
destination

 

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

 

 

 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages (1)
   Description of goods

9. Gross mass
   (kg) or other
   measure
   (litres, m3,
   etc.)

 

 

 

 

 

10. Invoice
(Optional)

 

(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate

Obrazac deklaracije izvoznika

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

 

DECLARE

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

 

 

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above

 

      conditions:

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

 

SUBMIT

the following supporting documents (1):

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................

 

 

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

 

 

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

 

Place .................., date ............................

 

.................................................................
 (Signature)                          

_________________
1 For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring
  to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address,  country)

 

 

 

 

Reference No

A 000000

 

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)

FORM A

 

Issued in ______________________________________
                                           (country)

                                            See Notes overleaf

 

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)

 

 

 

 

3. Means of transport and route (as far as known)

 

 

 

 

 

 

4. For official use

5. Item
  number

6. Marks and
   numbers of
   packages

7. Number and kind of packages; description of goods

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Origin    criterion   (see Notes    overleaf)

 

9. Gross    weight    or other    quantity

10. Number and     date of
    invoices

11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out,
that the declaration by the exporter is correct.

 

 

 

 

 

__________________________________________________
Place and date, signature and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and
  statements are correct; that all the goods were produced in

_______________________________________________
(country)

and that they comply with the origin requirements specified for   those goods in the Generalized System of Preferences for goods   exported to

_______________________________________________
(importing country)

_______________________________________________
Place and date, signature of authorized signatory

 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ORIGIN
Form B

 

 

The undersigned, being the exporter of the goods described overleaf, DECLARES that these goods were produced in ............................................................. (country) ........................................................

SPECIFIES as follows the grounds on which the goods are claimed to comply with GSP origin requirements1)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
SUBMITS the following supporting documents2)

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
UNDERTAKES to submit, at the request of the appropriate authorities of the exporting country, any additional supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing a certificate of origin, and undertakes, if required, to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities.

REQUESTS the issue of a certificate of origin for these goods.

 

Place and date .......................................................

.............................................................................
(signature of authorized signatory)                          


1) To be completed if materials or components originating in another country have been used in the manufacture of the goods in question. Indicate the materials or components used, their Harmonized System heading at the 4-digit level, their country of origin and, where appropriate, the manufacturing processes qualifying the goods as originating in the country of manufacture (application of the special conditions laid down in the List of working and processing operations), the goods produced and their Harmonized System heading at the 4-digit level.
Where the origin criteria involve a percentage value, give information enabling this percentage to be verified - for example the value of imported materials and components and those of undetermined origin and the ex-factory price of the exported goods, where applicable.

2) For example, import documents, invoices, etc., relating to the materials or components used.

 

NOTES

A. Procedure for claiming preference. A declaration on the certificate of origin form must be prepared by the exporter of the goods and submitted in duplicate, together with a GSP application form, to the certifying authority of the country of exportation which will, if satisfied, certify the top copy of the certificate of origin and return it to the exporter for transmission to the importer in the country of destination. The certifying authority will at the same time return to the exporter for his retention the duplicate copy of the certificate of origin, but will itself retain the GSP application form duly completed and signed by the exporter.

B. Sanctions. Persons who furnish, or cause to be furnished, information which relates to origin or consignment, and which is untrue in a material particular are liable to legal penalties and to the suspension of facilities for their goods to obtain preference.

 

1. Exporter (name, address, country)
    Exportateur (nom, adresse, pays)

 

 

 

 

2. Number - Numéro

 

 

CERTIFICATE OF ORIGIN

 

CERTIFICAT D'ORIGINE

Issued in the Federal Republic of Yugoslavia

Délivré en République Fédérative de Yugoslavie

 

 

 

 

 

3. Consignee (name, address, country)
    Destinataire (nom, adresse, pays)

 

 

 

4. Particulars of transport (where required)
   Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)

 

 

 

5. Marks & Numbers, Number and kind of packages; Description of the goods
   Marques et numéros; Nombre et nature des colis; Désignation des marchandises

6. Gross weight
   Poids brut

7.

 

 

 

 

 

 

 

8. Other information - Autres renseignements

It is hereby certified that the above mentioned goods originate in F. R. of Yugoslavia.

II est certifié par la présente que les marchandises mentionnées ci-dessus sont originaires de la R. F. de Yougoslavie

 

Zavod za izradu novčanica - Beograd

Stamp - Timbre

O

CERTIFYING BODY
ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT

........................................................................................
Place and date of issue - Lieu et date de delivrance

........................................................................................
Authorised signature - Signature autorisée

 

 

PRIVREDNOJ KOMORI ......................................

......................................

 

Molimo da nam izdate uverenje o jugoslovenskom poreklu robe u ................................................................ primeraka, i to u originalu ......................................, a u kopijama.................., koje smo popunili saglasno važećim propisima.

Uz ovaj zahtev prilažemo i pismenu izjavu proizvođača da je odnosno roba jugoslovenskog porekla (član 3 Uredbe o izdavanju uverenja i overavanju isprava koji prate robu pri izvozu "Službeni list SRJ", broj 51/92).

Izjavljujemo da ćemo omogućiti vršenje provere tačnosti podataka navedenih u odgovarajućim rubrikama uverenja, kao i naknadnu proveru tačnosti tih podataka, saglasno Uredbi.

Na ime naknade za izdavanje uverenja, prilažemo ....................... dinara.

.................
   (mesto)

 

........................................................
(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)

 

M.P.

 

..................
   (datum)

 

 

 

IZJAVA NA FAKTURI

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, nije potrebno utisnuti broj napomene.

Verzija na srpskom jeziku:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. .... (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ... (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog porekla.

Verzija na engleskom jeziku:

That exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

........................................(3)           
(Mesto i datum)              

..........................................(4)           
(Potpis izvoznika, dodatno mora         
biti čitko navedeno ime lica koje         
je izjavu potpisalo)              

_____________________
(1) Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika u skladu sa članom 28 Uredbe o izdavanju uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu i uvozu ("Službeni glasnik RS", broj 77/2003), ovde se mora upisati broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2) Navodi se poreklo proizvoda.
(3) Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.
(4) U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.