PRAVILNIK
O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se norma časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, okviru 40-časovne radne nedelje.

Član 2

Rad nastavnika raspoređuje se na:

1. izvođenje obavezne nastave;

2. obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita;

3. neposredni rad sa učenicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada;

4. pripremanje i planiranje nastave; i

5. ostale poslove.

Član 3

Nastavnik ima 24 časa nedeljno neposrednog rada sa učenicima.

Nastavnik razredne nastave ima do 20 časova obavezne nastave nedeljno, saglasno nastavnom planu i programu.

Nastavnik predmetne nastave ima 20 časova, a nastavnik predmeta jezika i književnosti i matematike ima 18 časova obavezne nastave nedeljno.

Nastavnik stranog jezika kao izbornog predmeta, u III i IV razredu ima 20, a u ostalim razredima 18 časova nastave nedeljno.

Nastavnik koji nastavu izvodi individualno sa učenicima ima 22 časa obavezne nastave nedeljno.

Član 4

Nastavniku predmetne nastave može se odrediti najviše 26 časova obavezne nastave nedeljno u toku jedne školske godine, ukoliko se konkursom ne može obezbediti nastavnik koji ispunjava propisane uslove.

Član 5

U okviru neposrednog rada sa učenicima od 24 časa nedeljno pored obavezne nastave, nastavnik ima i sledeće obaveze:

 1. čas odeljenskog starešine i odeljenske zajednice:

- od I do IV razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje;

- od V do VII razreda u svakom odeljenju po dva časa nedeljno, odnosno 72 časa godišnje;

- u VIII razredu dva časa nedeljno, odnosno 68 časova godišnje.

 2. izbornu nastavu u VII razredu sa 40 časova, a u VIII razredu sa 60 časova godišnje;

 3. hor od I do IV razreda sa 111 časova, a od V do VIII razreda sa 136 časova godišnje;

 4. orkestar sa tri časa nedeljno, odnosno sa 114 časova godišnje;

 5. dodatni obrazovno-vaspitni rad sa učenicima od IV do VII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 34 časova godišnje;

 6. sportske aktivnosti sa učenicima od IV do VII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 34 časova godišnje;

 7. društveno-koristan rad sa učenicima od I do VIII razreda sa 1 do 3 dana, odnosno 5 do 15 časova godišnje u skladu sa mogućnostima učenika i potrebama društvene sredine;

 8. društvene i slobodne aktivnosti sa grupom učenika sa 1 časom nedeljno;

 9. priprema učenika za učestvovanje u verifikovanim takmičenjima sa 1 do 3 dana;

10. kulturne i druge aktivnosti u skladu sa potrebama učenika i društvene sredine sa 1 do 3 dana;

11. ekskurzija u trajanju od 1 do 3 dana godišnje, saglasno nastavnom planu i programu;

12. dopunska nastava sa učenicima od I do VIII razreda sa jednim časom nedeljno za učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog programa;

13. korektivno-pedagoški rad sa po jednim do dva časa nedeljno za učenike sa manjim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, zavisno od potreba učenika;

14. pripremna nastava pre početka ispitnog roka za učenike od V do VIII razreda upućene na popravni ispit, najmanje 5 dana sa po 2 časa dnevno za svaki predmet.

Član 6

Nastavnici obavljaju popravne, razredne i druge ispite u vreme i na način utvrđen opštim aktom škole, a u skladu sa školskim kalendarom.

Član 7

Ostali poslovi nastavnika u 40-časovnoj radnoj nedelji raspoređuju se, u skladu sa zakonom, godišnjim programom rada škole, i obuhvataju:

1. vođenje školske evidencije i izdavanje javnih isprava;

2. rad u stručnim organima škole;

3. rukovođenje stručnim aktivom, laboratorijom, kabinetom, ili školskom radionicom;

4. stručno usavršavanje;

5. mentorski rad;

6. rad sa roditeljima;

7. dežurstvo u školi; i

8. angažovanje u realizaciji sportskih, rekreativnih i kulturnih aktivnosti učenika;

9. druge poslove utvrđene godišnjim programom rada škole.

Član 8

Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač pripravnik, ima 2 časa manje nedeljno od 24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem uspešnijeg savlađivanja pripravničkog staža.

Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač-mentor pripravnik ima 1 čas manje nedeljno od 24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem pružanja pomoći pripravniku.

Član 9

Nastavnik može imati i veći broj od 24, odnosno 26 časova nastave nedeljno, utvrđeni u čl. 3 i 4 ovog pravilnika. Ako nastavnik ima veći broj od propisanih časova obavezne nastave, neće obavljati druge poslove iz člana 5 ovog pravilnika, tako da mu ukupan broj časova ne prelazi 40 časova rada nedeljno.

Član 10

Za pripremanje i planiranje obavezne nastave i neposrednog rada u izbornoj nastavi utvrđuje se za nastavnika predmetne nastave 10 časova, a za nastavnika predmeta jezika i književnosti i matematike 12 časova nedeljno.

Godišnjim programom rada škole utvrđuje se struktura radnog vremena nastavnika, tako da časovi neposrednog rada sa učenicima, iz čl. 3 i 5 ovog pravilnika, iznose 24 časa, priprema i planiranje nastave 10, odnosno 12 časova.

Član 11

U okviru nedeljnog punog radnog vremena stručni saradnik i vaspitač ima 30 časova neposrednog rada sa učenicima, roditeljima učenika, nastavnicima i drugim stručnim saradnicima škole, na ostvarivanju programa rada i 10 časova nedeljno za pripremu i planiranje tih poslova.

Član 12

Rad stručnih saradnika u okviru 30 časova nedeljno obuhvata:

 1. praćenje i proučavanje razvoja i napredovanja učenika u učenju i vladanju;

 2. savetodavni rad sa učenicima;

 3. profesionalnu orijentaciju;

 4. vaspitno-obrazovni i korektivni rad sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju;

 5. učešće u planiranju i programiranju obrazovno-vaspitnog rada nastavnika škole;

 6. pedagoško-instruktivni rad i saradnja sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima na unapređenju obrazovno-nastavnog rada;

 7. saradnju i savetodavni rad sa roditeljima;

 8. učešće u stručnim organima škole;

 9. saradnju sa stručnim institucijama i društvenom sredinom; i

10. druge poslove saglasno statutu škole.

Član 13

Rad vaspitača u celodnevnom i produžnom boravku u osnovnoj školi i vaspitača u domu učenika u okviru 30 časova nedeljno, obuhvata:

1. vaspitanje i čuvanje učenika;

2. preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika;

3. pomaganje u učenju i radu;

4. podsticanje učenika na samostalan rad i sticanje radnih navika;

5. podsticanje takmičarskog duha i boljih rezultata u radu;

6. programiranje i realizovanje aktivnosti učenika u slobodnom vremenu: radno-tehničkih, proizvodnih, humanitarnih, sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i drugih aktivnosti.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima
nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2000)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".