REŠENJE
O STAVLJANJU POD ZAŠTITU PRIRODNOG DOBRA "VELIKO RATNO OSTRVO"

("Sl. list grada Beograda", br. 7/2005)

Član 1

Prirodno dobro "Veliko ratno ostrvo" stavlja se pod zaštitu kao predeo izuzetnih odlika.

Prirodno dobro "Veliko ratno ostrvo" stavlja se pod zaštitu radi očuvanja živopisnih pejzažnih obeležja i nenarušenih primarnih predeonih vrednosti od izuzetnog značaja za očuvanje staništa prirodnih retkosti, retkih i ugroženih ptica močvarica i radi zaštite reprezentativne morfološke i geološke tvorevine - rečnog ostrva, nastalog na ušću Save u Dunav kao produkt fluvijalne faze u faciji korita, koje ima ekološki, kulturno-istorijski i rekreativni značaj za grad Beograd.

Član 2

Zaštićeno prirodno dobro "Veliko ratno ostrvo" (u daljem tekstu: zaštićeno prirodno dobro) sastoji se od dve rečne ade, Velikog i Malog ratnog ostrva, koje su smeštene između 1172. i 1169. km toka Dunava, sa zaštitnim pojasom u širini od 50 m vodene površine, odnosno od kote 70,10 m vodostaja Dunava - kote niskog plovidbenog nivoa (EN).

Zaštićeno prirodno dobro nalazi se na teritoriji Beograda, gradska opština Zemun, KO Zemun, katastarske parcele broj 2621, 2622, 2624, 2625, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631 i 2633, ukupne površine 157.75.27 ha na zaštićenom tlu Velikog ratnog ostrva i katastarska parcela 2632, ukupne površine 10.15.29 ha na zaštićenom tlu Malog ratnog ostrva, u državnoj svojini.

Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 167.90.56 ha.

Zaštićeno prirodno dobro čini i svaka druga površina tla Velikog i Malog ratnog ostrva koja se, pri najnižem stanju vodostaja nalazi iznad nivoa reke, kao i svi sprudovi koji se javljaju, odnosno koji se mogu javiti usled dejstva vodenih struja i promena u vegetaciji ili kao posledica nanosa, koji su povezani sa adama.

Član 3

Zaštićeno prirodno dobro kategoriše se kao značajno prirodno dobro III kategorije.

Član 4

Zaštićeno prirodno dobro poverava se na upravljanje, odnosno staranje Javnom komunalnom preduzeću "Zelenilo - Beograd", Beograd, Mali Kalemegdan broj 8 (u daljem tekstu: staralac).

Član 5

Za zaštićeno prirodno dobro utvrđuju se tri zone sa različitim režimom zaštite, i to:

1. Zona zaštite prirode - režim zaštite I stepena koji ima karakter specijalnog rezervata prirode i obuhvata: Malo ratno ostrvo u celini, zonu priobalja Velikog ratnog ostrva (forland prema Dunavu i Savi), šumski kompleks (međuprostor između vodenih površina unutar ostrva), vlažna područja unutar Velikog ratnog ostrva, vodene površine oko Malog ratnog ostrva i vodene površine oko I i II zone na Velikom ratnom ostrvu;

2. Zona rekreacije - režim zaštite II stepena koji obuhvata: unutrašnje delove Velikog ratnog ostrva, nekadašnje obradive površine koje se i sada u tom statusu koriste, livadske površine i nekadašnje livadske površine napadnute bagremcem i drugim neautohtonim vrstama, deo forlanda prema Dunavcu koji je delimično zauzet bespravno izgrađenim objektima i na kom su vršene neovlašćene intervencije na vegetaciji i na tlu, kao i lokacija javnog pristana prema beogradskom delu sa kontrolisanom javnom saobraćajnicom i zaštitnom zonom u širini od 10 m, koja povezuje ovu lokaciju sa postojećom plažom Lido;

3. Zona turizma - režim zaštite III stepena koja obuhvata: plažu Lido sa planiranim proširenjem na kome se može locirati organizovana turističko-rekreativna ponuda i novi sadržaji, vodenu površinu koja je okružuje i lokaciju javnog pristana prema beogradskom delu.

Pored režima zaštite iz stava 1. ovog člana na zaštićeno prirodno dobro primenjuju se režimi zaštite utvrđeni zakonom i drugim propisima kojima se uređuje upravljanje međunarodnim plovnim putevima, zaštita izvorišta vodosnabdevanja i vodoprivrednih objekata, zaštita močvarnih područja, kao i zaštita lovnih i ribolovnih rezervata.

Član 6

Za zone zaštite iz člana 5. ovog rešenja utvrđuju se opšte mere zaštite i korišćenja zaštićenog prirodnog dobra kojima se zabranjuje:

1. promena namene prostora utvrđene prostornim i urbanističkim planovima;

2. uništavanje akvatične, močvarne i livadske vegetacije;

3. čista seča i krčenje šume, unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta ili na drugi način promena stanišnih uslova prirodnih retkosti;

4. lov i korišćenje biljnih i životinjskih vrsta radi stavljanja u promet (sakupljanje žaba, puževa, pijavica, pečuraka, lekovitog bilja i dr.);

5. korišćenje i upotreba hemijskih sredstava za zaštitu vegetacije od biljnih bolesti i štetočina;

6. zagađivanje otpadnim vodama ili deponovanjem komunalnog smeća i drugih otpadnih materijala;

7. izgradnja objekata;

8. korišćenje podzemnih voda i eksploatacija peska, šljunka i drugih materijala suprotno zakonu;

9. unošenje uređaja koji emituju zvuk, odnosno buku;

10. uvođenje životinja, posebno pasa;

11. obavljanje drugih aktivnosti kojima se degradira prostor i menja ili utiče na postojeće stanje.

Opštim merama zaštite i korišćenja, iz stava 1. ovog člana, dozvoljeno je:

1. korišćenje prirodnog dobra u naučno-istraživačke i vaspitno-obrazovne svrhe;

2. uređivanje i održavanje prirodnog plodišta na unutrašnjim vodenim površinama;

3. sanitarno-uzgojni radovi na zaštiti šume;

4. kontrolisana ogledna poljoprivredna i baštovanska proizvodnja, osim u Zoni zaštite prirode iz člana 5. stav 1. tačka 1;

5. organizovano i kontrolisano korišćenje prirodnog dobra u rekreativne i sportske svrhe, osim u Zoni zaštite prirode iz člana 5. stav 1. tačka 1.

Za sve radove i mere iz stava 2. ovog člana koje se preduzimaju u zaštićenom prirodnom dobru obavezno je pribavljanje uslova organizacije za zaštitu prirode.

Član 7

Za uređivanje i korišćenje zona sa II i III stepenom zaštite, pored uslova iz člana 6. stav 3. ovog rešenja, utvrđuju se posebni uslovi koji se odnose naročito na:

1. selektivno i ograničeno korišćenje obnovljivih prirodnih bogatstava,

2. kontrolisane intervencije u prostoru ako su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili ako su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i turizma;

3. selektivno i kontrolisano održavanje obrazovnih manifestacija: poseta, ekoloških i drugih kampova, istraživačkih akcija i osmatranja, kao i drugih sadržaja vezanih za vaspitno-obrazovne svrhe;

4. održavanje kulturnih, rekreativnih i sportskih manifestacija manjeg kapaciteta kojim se ne ugrožavaju funkcije zaštićenog prirodnog dobra.

Aktom staraoca bliže se uređuju ograničenja za uređivanje i korišćenje zona sa II i III stepenom zaštite, u zavisnosti od kapaciteta prostora i u skladu sa uslovima organizacije za zaštitu prirode.

Član 8

Staralac ima pravo aktivne legitimacije u pogledu ostvarivanja ustanovljenog režima zaštite, kao što je pravo pokretanja krivičnih i prekršajnih postupaka, pravo na naknadu od pravnih i fizičkih lica za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra i druga prava utvrđena zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Član 9

Staralac je dužan da:

1. zaštićeno prirodno dobro čuva i održava u skladu sa merama zaštite propisanim zakonom i ovim rešenjem;

2. u slučaju nastanka promena koje zaštićeno prirodno dobro mogu uništiti, oštetiti ili narušiti njegova bitna svojstva, bez odlaganja obavesti organizaciju za zaštitu prirode i nadležni inspekcijski organ;

3. zaštićeno prirodno dobro obeleži i stara se da neprekidno bude obeleženo na propisan način;

4. organizuje čuvarsku službu;

5. vodi evidenciju o ugovorima na osnovu kojih se koristi zaštićeno prirodno dobro;

6. donese dugoročni program zaštite, uređivanja, korišćenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra (u daljem tekstu: dugoročni program), u skladu sa uslovima koje utvrdi organizacija za zaštitu prirode;

7. donosi godišnje operativne programe mera zaštite i korišćenja zaštićenog prirodnog dobra (u daljem tekstu: operativni program) na osnovu dugoročnog programa najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu;

8. podnosi izveštaje gradu Beogradu o realizaciji dugoročnog programa, odnosno godišnjih operativnih programa, najkasnije do 31. decembra za tekuću godinu.

Program iz stava 1. tač. 6. i 7. ovog člana staralac donosi po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacije za zaštitu prirode.

Član 10

Imalac zaštićenog prirodnog dobra koje se ovim rešenjem stavlja pod zaštitu, dužan je da prirodno dobro učini pristupačnim javnosti.

Član 11

Imalac zaštićenog prirodnog dobra dužan je da ugovore i druga akta koja se odnose na korišćenje zaštićenog prirodnog dobra dostavlja staraocu radi vođenja evidencije.

Član 12

Sredstva potrebna za sprovođenje režima zaštite zaštićenog prirodnog dobra obezbeđuju se u budžetu grada Beograda, iz prihoda koji se ostvaruju obavljanjem delatnosti staraoca, od naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva obezbeđena u budžetu grada Beograda za tekuću godinu isplaćuju se staraocu u skladu sa obimom i dinamikom utvrđenim godišnjim operativnim planom iz člana 9. stav 1. tačka 7. ovog rešenja.

Član 13

Stručni nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja i akata donetih na osnovu ovog rešenja vrši organizacija za zaštitu prirode u skladu sa zakonom.

Član 14

Planovi, programi i osnove koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro, a koji su doneti pre stupanja na snagu ovog rešenja, usaglasiće se sa odredbama ovog rešenja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog rešenja.

Član 15

Imalac zaštićenog prirodnog dobra dužan je da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rešenja, preda staraocu kopije svih ugovora o davanju u zakup i podzakup zemljišta i bilo kom drugom osnovu korišćenja prirodnog dobra, kao i druge podatke i dokumentaciju kojom raspolaže, koja je od značaja za upravljanje, odnosno staranje nad zaštićenim prirodnim dobrom.

Član 16

Imalac, odnosno korisnik, zakupac i podzakupac i druga lica koja po bilo kom osnovu koriste zaštićeno prirodno dobro dužni su da akte koji su osnov za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra usaglase sa utvrđenim režimom, odnosno propisanim opštim merama zaštite i posebnim uslovima, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rešenja.

Član 17

Staralac je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog rešenja organizuje čuvarsku službu na način propisan zakonom.

Član 18

Dugoročni program staralac je dužan da donese u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog rešenja.

Operativni program za 2005. godinu i akt iz člana 6. stav 3. ovog rešenja staralac će doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rešenja.

Do donošenja programa iz stava 2. ovog člana, primenjivaće se opšte mere zaštite i posebni uslovi utvrđeni ovim rešenjem i druge mere koje odredi nadležni inspekcijski organ.

Član 19

Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".