ZAKON

O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA U MEĐUNARODNOM PREVOZU I PROTOKOLA KAO DODATAK KONVENCIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA U MEĐUNARODNOM PREVOZU

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/92)

ČLAN 1

Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu, usvojena 13. decembra 1968. godine u Parizu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku, i Protokol kao dodatak Konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu, usvojen 10. maja 1979. godine u Strazburu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije i dodatnog Protokola u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik, glasi:

 

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA U MEĐUNARODNOM PREVOZU

Države članice Evropskog saveta, potpisnice ove konvencije,

Uzimajući u obzir da je cilj Evropskog saveta da ostvari veće jedinstvo između svojih članica kako bi se očuvali i razvijali ideali i načela koji su njihova zajednička baština;

Uvereni da zahtevi međunarodnog prevoza životinja nisu nespojivi s njihovom dobrobiti,

Prožete željom da poštede, u meri u kojoj je to moguće, bilo kakve patnje životinje u prevozu,

Smatrajući da se određeni napredak u ovoj oblasti može postići usvajanjem zajedničkih odredbi u oblasti međunarodnog prevoza životinja,

Sporazumele su se o sledećem:

Glava I

Član 1

1. Svaka od strana ugovornica će primenjivati odredbe koje se odnose na međunarodni prevoz životinja sadržane u ovoj konvenciji.

2. Za potrebe ove konvencije, međunarodnim prevozom smatra se svaka isporuka koja pretpostavlja prelaženje jedne granice, isključujući međutim malogranični promet.

3. Nadležni organi zemlje isporuke će odlučiti da li je prevoz saglasan odredbama ove konvencije. Ali, i pored toga, zemlje odredišta ili provoza mogu da ospore da je prevoz obavljen saglasno odredbama ove konvencije. Međutim, putovanje životinja može se prekinuti samo ako je to neophodno za dobrobit prevoženih životinja.

4. Svaka od strana ugovornica će preduzeti neophodne mere kako bi se životinje mogle poštedeti bilo kakve patnje ili se ona svela na najmanju meru, ako dođe do štrajka ili bilo kog slučaja više sile koji bi je sprečio da na svojoj teritoriji striktno primenjuje ovu konvenciju. Ona će u tu svrhu slediti ciljeve navedene u Konvenciji.

Član 2

Ova konvencija se primenjuje na međunarodni prevoz:

(a) domaćih kopitara i domaćih goveda, ovaca, koza i svinja (Glava II);

(b) ptica i domaćih zečeva (Glava III);

(c) domaćih pasa i mačaka (Glava IV);

(d) ostalih sisara i ptica (Glava V);

(e) hladnokrvnih životinja (Glava VI).

Glava II

DOMAĆI KOPITARI I DOMAĆA GOVEDA, OVCE, KOZE I SVINJE

 

A. OPŠTE ODREDBE

Član 3

1. Pre njihovog utovara radi međunarodnog prevoza, životinje mora pregledati ovlašćeni veterinar zemlje izvoznice, koji će se uveriti da su životinje sposobne za putovanje. Za potrebe ove konvencije, pod ovlašćenim veterinarom podrazumeva se veterinar koga imenuje nadležni organ.

2. Utovar se mora obaviti saglasno uslovima koje je odobrio ovlašćeni veterinar.

3. Ovlašćeni veterinar izdaje uverenje u kojem su navedene oznake za raspoznavanje životinja, njihova sposobnost da putuju i, osim ako je to nemoguće, registarski broj prevoznog sredstva i tip vozila.

4. U određenim slučajevima utvrđenim aranžmanom između zainteresovanih strana ugovornica, odredbe ovog člana mogu da se ne primenjuju.

Član 4

Životinje koje treba da donesu mladunče na svet u vreme dok bi trajao nameravani prevoz ili koje su donele mlade na svet pre manje od 48 časova ne treba smatrati sposobnim za putovanje.

Član 5

Ovlašćeni veterinar zemlje izvoza, zemlje provoza ili zemlje uvoza može da propiše period odmora, u mestu koje on odredi, a za to vreme životinje će primiti potrebnu negu.

Član 6

1. Životinje treba da raspolažu sa dovoljno prostora i da mogu, osim ako postoje posebna suprotna uputstva, da legnu.

2. Prevozna sredstva ili pakovanja moraju biti tako napravljena da štite životinje od vremenskih nepogoda i od velikih klimatskih promena. Provetravanje i zapremina raspoloživog vazduha moraju biti prilagođeni uslovima prevoza i prilagođeni vrsti životinja koja se prevozi.

3. Pakovanja (sanduci, kavezi, itd.) koja se koriste za prevoz životinja moraju biti obeležena simbolom kojim se naznačuje prisustvo živih životinja i znakom koji pokazuje položaj u kome stoje životinje. Ona se moraju lako čistiti i biti opremljena tako da se obezbedi sigurnost životinja. Ona takođe treba da omogućavaju pregled životinja i pružanje potrebne nege i da budu tako raspoređena da ne ometaju strujanje vazduha. U toku prevoza i rukovanja, pakovanja se moraju uvek održavati u uspravnom položaju i ne smeju da budu izlagana grubim potresima ili udarima.

4. U toku prevoza, životinje se moraju napajati i dobijati odgovarajuću hranu u primerenim razmacima. Ti razmaci ne smeju prelaziti 24 časa; vreme od 24 časa može se ipak produžiti ako prevozno sredstvo može stići do mesta istovara životinja u razumnom roku.

5. Kopitari moraju imati ular za vreme prevoza. Ova odredba se ne mora obavezno primenjivati na nedresirane životinje.

6. Ako su životinje zavezane, upotrebljene veze moraju biti dovoljno čvrste da se ne mogu prekinuti u normalnim uslovima prevoza; te veze moraju biti dovoljno dugačke da ostavljaju životinjama mogućnost da legnu, da se hrane i da se napoje. Goveda ne treba vezivati za rogove.

7. Kopitarima koji ne putuju u pojedinačnim boksovima moraju se raskovati zadnja kopita.

8. Bikovi stariji od 18 meseci trebalo bi da budu zavezani; staviće im se nosna alka koja će se koristiti samo za njihovo vođenje.

Član 7

1. Kada se istim prevoznim sredstvom prevoze različite vrste životinja, one se moraju izdvojiti po vrstama. Osim toga, moraju se predvideti posebne mere kako bi se izbegli sukobi do kojih bi moglo da dođe zbog prisustva, u istoj pošiljci, vrsta životinja koje su prirodno neprijateljski raspoložene jedna prema drugoj. Kada je jedno isto prevozno sredstvo natovareno životinjama različite starosti, odrasle životinje moraju biti razdvojene od mladih životinja; to ograničenje ipak se neće primenjivati na ženke koje putuju s mladuncima na sisi. Što se tiče goveda, kopitara i svinja, odrasli neuškopljeni mužjaci moraju biti odvojeni od ženki; osim toga, nerasti će biti razdvojeni jedni od drugih, isto kao i pastuvi.

2. U odeljcima u kojima se nalaze životinje ne sme se odlagati roba koja bi im mogla da naškodi.

Član 8

Prilikom utovara i istovara životinja mora se koristiti odgovarajuća oprema, kao što su mostovi, rampe ili pasarele. Ova oprema mora biti snabdevena neklizajućim podom i, ako je potrebno, i bočnim zaštitama. Prilikom utovara ili istovara životinje se ne smeju podizati za glavu, rogove ili noge.

Član 9

Pod na prevoznim sredstvima ili na pakovanjima mora biti dovoljno čvrst da izdrži težinu životinja koja se prevoze. On ne sme biti klizav niti imati proreze ili otvore. On mora biti pokriven prostirkom dovoljnom da upije izlučevine, osim ako se ona može zameniti nekim drugim postupkom koji pruža u najmanju ruku iste pogodnosti.

Član 10

Da bi se u toku prevoza obezbedila životinjama potrebna nega, one moraju imati pratnju, osim:

(a) ako su predate na prevoz u zatvorenim pakovanjima;

(b) ako prevoznik preuzima na sebe ulogu pratioca;

(c) ako je pošiljalac zadužio špeditera da o njima povede brigu u odgovarajućim mestima zaustavljanja.

Član 11

1. Pratilac ili špediter pošiljaoca je obavezan da vodi brigu o životinjama, da ih poji, hrani i, ako je potrebno, da ih muze.

2. Krave u laktaciji moraju biti mužene u razmacima koji ne prelazi 12 časova.

3. Da bi mogao da pruži ovu negu, pratilac mora da ima na raspolaganju, ako je potrebno, odgovarajuće sredstvo za osvetljavanje.

Član 12

Životinjama koje obole ili budu povređene u toku prevoza treba, što je moguće pre, pružiti veterinarsku negu, a ako je nužno, pristupiti njihovom klanju. Ono mora biti izvršeno na takav način da se izbegne svaka patnja, u meri u kojoj je to moguće.

Član 13

Životinje će se utovarati samo u prevozna sredstva ili pakovanja koja su brižljivo očišćena. Leševi životinja, zaprljana prostirka i izlučevine moraju se odstraniti što je moguće pre.

Član 14

Životinje se moraju što je moguće brže prevesti, a svako zadržavanje, posebno zbog promene prevoznog sredstva, mora se svesti na najmanju meru.

Član 15

Radi bržeg obavljanja formalnosti pri uvozu ili provozu, svaka pošiljka životinja će biti što je moguće pre najavljivana kontrolnim stanicama (graničnoj veterinarskoj inspekciji). Kod obavljanja tih formalnosti, prednost bi trebalo da se daje pošiljkama životinja.

Član 16

Stanice u kojima se vrši sanitarna kontrola i kod kojih postoji znatan i redovan promet životinja moraju biti snabdevene uređenim prostorima u kojima se životinje mogu odmarati, nahraniti i napojiti.

B. POSEBNE ODREDBE ZA PREVOZ ŽELEZNICOM

Član 17

Na svakom vagonu koji se koristi za prevoz životinja mora biti istaknut simbol kojim se označava prisustvo živih životinja. U nedostatku vagona posebno napravljenih za prevoz životinja, moraju se koristiti pokriveni vagoni, osposobljeni da saobraćaju velikim brzinama i opremljeni dovoljno velikim otvorima za provetravanje. Ovi otvori moraju biti tako napravljeni da životinje ne mogu da pobegnu i da im se obezbedi sigurnost. Unutrašnji zidovi tih vagona moraju biti od drveta ili od bilo kog drugog odgovarajućeg materijala, glatkih zidova i snabdeveni alkama ili šipkama za privezivanje životinja, postavljenim na odgovarajućoj visini.

Član 18

Kopitari moraju biti privezani ili duž jedne iste strane prevoznog sredstva ili jedni naspram drugih. Međutim, mlade i nedresirane životinje ipak ne treba vezivati.

Član 19

Velike životinje moraju biti raspoređene u vagonima tako da se pratiocu omogući slobodan prolaz između njih.

Član 20

Kada, saglasno odredbama člana 7, treba pristupiti razdvajanju životinja, ono se može izvesti vezivanjem životinja u odvojenim delovima vagona ako njegova veličina to dozvoljava ili pomoću odgovarajućih pregrada.

Član 21

Prilikom sastavljanja kompozicija vozova i svakog drugog manevrisanja vagonima moraju se preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se izbeglo grubo pristajanje uz vagone u kojima se prevoze životinje.

C. POSEBNE ODREDBE ZA DRUMSKI PREVOZ

Član 22

Vozila moraju biti tako uređena da životinje ne mogu da pobegnu iz njih i tako opremljena da obezbeđuju sigurnost životinja; osim toga, ona moraju biti opremljena krovom koji obezbeđuje stvarnu zaštitu od vremenskih nepogoda.

Član 23

Oprema za privezivanje mora biti ugrađena u vozilima koja se koriste za prevoz velikih životinja koje se normalno trebaju vezivati. Kada je nužno da se vozilo pregradi na odeljke, to se mora napraviti pomoću čvrstih pregrada.

Član 24

Vozila moraju biti opremljena rampom koja zadovoljava uslove predviđene u članu 8.

D. POSEBNE ODREDBE ZA PREVOZ VODENIM PUTEM

Član 25

Brodovi moraju biti tako opremljeni da omogućavaju da se životinje prevoze bez povreda ili patnji koji se mogu izbeći.

Član 26

Životinje se ne smeju prevoziti na otvorenim palubama, osim u pakovanjima koja su pričvršćena na odgovarajući način ili u fiksnim konstrukcijama na brodu koje su odobrene od nadležnog organa i koje pružaju zadovoljavajuću zaštitu od mora i vremenskih nepogoda.

Član 27

Životinje moraju biti privezane ili smeštene na prikladan način u ograđenim prostorima ili u pakovanjima.

Član 28

Moraju se urediti prikladni prolazi do ograđenih prostora ili do pakovanja u kojima se nalaze životinje. Mora se predvideti oprema za osvetljavanje.

Član 29

Broj pratilaca mora biti dovoljan, uzimajući u obzir broj životinja koje se prevoze i trajanje plovidbe.

Član 30

Svi delovi broda u kojima su smeštene životinje moraju biti opremljeni odvodom vode i moraju se održavati u higijenski dobrom stanju.

Član 31

Na brodu mora biti na raspolaganju oprema za klanje tipa odobrenog od strane nadležnog organa, kako bi se, u slučaju potrebe, moglo pristupiti klanju.

Član 32

Brodovi koji se koriste za prevoz životinja moraju biti snabdeveni, pre polaska, zalihama pijaće vode i odgovarajuće hrane koje nadležni organi zemlje pošiljaoca ocene kao dovoljne, kako s obzirom na vrstu i broj prevezenih životinja tako i s obzirom na trajanje prevoza.

Član 33

Moraju se preduzeti mere kako bi se u toku putovanja mogle izdvojiti obolele ili povređene životinje, i ako je potrebno, pružiti im se prva pomoć i nega.

Član 34

Odredbe čl. 25. do 33. ne primenjuju se na prevoz životinja koji se obavlja na drumskim ili železničkim vozilima ukrcanim na trajekte ili na slične brodove.

E. POSEBNE ODREDBE ZA VAZDUŠNI PREVOZ

Član 35

Životinje moraju biti smeštene u pakovanjima i boksovima koji odgovaraju vrsti životinja koje se prevoze. Izuzeća se mogu odobriti pod uslovom da se prostor uredi tako da životinje budu na njega ograničene.

Član 36

Moraju se preduzeti mere predostrožnosti kako bi se izbegle previsoke ili preniske temperature u vazduhoplovu, s obzirom na vrstu životinja. Osim toga, moraju se izbegavati jake promene vazdušnog pritiska.

Član 37

U avionima za prevoz tereta mora biti na raspolaganju instrument tipa odobrenog od strane nadležnog organa, za klanje životinja u slučaju potrebe.

Glava III

PTICE I DOMAĆI ZEČEVI

Član 38

Odredbe sledećih članova Glave II shodno se primenjuju na prevoz ptica i domaćih zečeva: član 6. st. 1. do 3, čl. 7, 13. do 17. zaključno, čl. 21, 22, 25. do 30. zaključno i čl. 32, 24. do 36. zaključno.

Član 39

1. Obolele ili povređene životinje ne smeju se smatrati sposobnim za putovanje. Životinjama koje se povrede ili obole u toku prevoza se mora pružiti prva nega što je moguće pre i, ako je potrebno, treba ih podvrgnuti pregledu veterinara.

2. Kada su životinje utovarene u pakovanjima naslaganim jedna preko drugih ili u vozilima na više spratova, moraju se preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo padanje izlučevina po životinjama iz nižih spratova.

3. Odgovarajuća hrana, a ako je potrebno i voda, moraju biti na raspolaganju životinjama u dovoljnim količinama, osim u slučaju da:

(a) prevoz traje manje od 12 časova;

(b) prevoz traje manje od 24 časa, ako su u pitanju ptići bilo koje vrste, pod uslovom da prevoz bude završen najkasnije 72 časa nakon što su se ptići izlegli.

Glava IV

DOMAĆI PSI I MAČKE

Član 40

1. Odredbe ove glave primenjuju se na prevoz domaćih pasa i mačaka, izuzimajući pse i mačke koje prate njihovi vlasnici ili predstavnici vlasnika.

2. Odredbe sledećih članova Glave II shodno se primenjuju na prevoz pasa i mačaka: član 4, član 6. st. 1. do 3. zaključno, čl. 7, 9, 10. član 11. st. 1. i 3, čl. 12. do 17. zaključno, čl. 20. do 23. zaključno, čl. 25. do 29. zaključno i čl. 31. do 37. zaključno.

Član 41

Životinje koje se prevoze moraju biti hranjene u razmacima ne većim od 24 časa i napajane u razmacima ne dužim od 12 časova. Uz pošiljku životinja moraju biti data jasno sročena uputstva za hranjenje i pojenje. Keruše u fazi gonjenja moraju se razdvojiti od mužjaka.

Glava V

OSTALI SISARI I PTICE

Član 42

1. Odredbe ove glave primenjuju se na prevoz onih sisara i ptica na koje se ne odnose prethodne glave.

2. Odredbe sledećih članova iz Glave II shodno se primenjuju na prevoz vrsta na koje se odnosi ova glava: čl. 4. i 5, član 6. st. 1. do 3. zaključno, čl. 7. do 10. zaključno, član 11. st. 1. i 3, čl. 12. do 17. zaključno i čl. 20. do 37. zaključno.

Član 43

Životinje se moraju prevoziti samo u odgovarajućim vozilima ili pakovanjima na kojima će biti istaknuta upozorenja, ako je takav slučaj, da su u pitanju divlje, plašljive ili opasne životinje. Osim toga, uz pošiljku životinja moraju biti data jasno sročena uputstva o ishrani i pojenju i posebnoj negi koju treba pružiti životinjama.

Član 44

Jelenska divljač i srneća divljač ne sme se prevoziti u vreme kada obnavljaju rogove, osim ako se ne preduzmu posebne mere predostrožnosti.

Član 45

Životinjama na koje se odnosi ova glava mora se pružiti nega saglasno uputstvima predviđenim članom 43.

Glava VI

HLADNOKRVNE ŽIVOTINJE

Član 46

Hladnokrvne životinje se moraju prevoziti u prikladnim pakovanjima, vodeći računa o uslovima u pogledu prostora, provetrenosti, temperature i, ako je takav slučaj, uz takvo snabdevanje vodom i kiseonikom koji se smatra odgovarajućim za datu vrstu.

Glava VII

REŠAVANJE SPOROVA

Član 47

1. U slučaju da dođe do spora u vezi s tumačenjem ili primenom odredbi ove konvencije, nadležni organi strana ugovornica će se međusobno konsultovati. Svaka od strana ugovornica će dostaviti nazive i adrese svojih nadležnih organa.

2. Ako nije bilo moguće rešiti spor tim putem, on će se izneti, na zahtev jedne ili druge strane u sporu, pred arbitražu. Svaka strana imenuje po jednog arbitra, a dva tako izabrana arbitra imenuju jednog superarbitra. Ako jedna od dveju strana u sporu ne imenuje svog arbitra u roku od tri meseca od postavljanja zahteva za arbitražu, tog arbitra će imenovati, na zahtev druge strane u sporu, predsednik Evropskog suda za ljudska prava. Ako bi predsednik bio državljanin jedne od strana u sporu, tu dužnost bi preuzeo potpredsednik Suda ili, ukoliko bi i on bio državljanin jedne od strana u sporu, najstariji od sudija u Sudu koji nije državljanin jedne od strana u sporu. Postupiće se na isti način ako arbitri ne mogu da se dogovore o izboru superarbitra.

3. Sud će sam utvrditi način vođenja postupka. Odluke suda će se donositi većinom glasova. Odluka suda, koja će se zasnivati na ovoj konvenciji, biće konačna.

Glava VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

1. Ova konvencija je otvorena za potpisivanje državama članicama Evropskog saveta. Ona će biti ratifikovana ili prihvaćena. Instrumenti ratifikacije ili prihvatanja će biti deponovani kod generalnog sekretara Evropskog saveta.

2. Konvencija će stupiti na snagu šest meseci nakon dana deponovanja četvrtog instrumenta ratifikacije ili prihvatanja.

3. Konvencija će stupiti na snagu u odnosu na državu potpisnicu koja je kasnije ratifikuje ili prihvati, šest meseci nakon dana deponovanja njenog instrumenta ratifikacije ili prihvatanja.

Član 49

1. Nakon stupanja na snagu ove konvencije, Komitet ministara Evropskog saveta moći će da pozove svaku državu koja nije članica Evropskog saveta da pristupi ovoj konvenciji.

2. Pristupanje će se obavljati deponovanjem, kod generalnog sekretara Evropskog saveta, instrumenta pristupanja koji će proizvoditi dejstvo šest meseci nakon dana njegovog deponovanja.

Član 50

1. Svaka strana ugovornica može, u trenutku potpisivanja ili u trenutku deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja, da označi teritoriju ili teritorije na kojima će se primenjivati ova konvencija.

2. Svaka strana ugovornica može, u trenutku deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja ili u bilo kom drugom trenutku posle toga, proširiti primenu ove konvencije, izjavom upućenom generalnom sekretaru Evropskog saveta, na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi, a čije međunarodne odnose ona vrši ili za koju je ona ovlašćena da preuzima obaveze.

3. Svaka izjava učinjena po osnovu prethodnog stava može biti povučena, u odnosu na bilo koju od teritorija navedenih u toj izjavi, saglasno uslovima predviđenim u članu 51. ove konvencije.

Član 51

1. Ova konvencija ostaje na snazi u neograničenom trajanju.

2. Svaka strana ugovornica može, u meri u kojoj se to na nju odnosi, da otkaže ovu konvenciju upućivanjem notifikacije generalnom sekretaru Evropskog saveta.

3. Ovaj otkaz će proizvesti dejstvo šest meseci posle dana kada generalni sekretar primi notifikaciju.

Član 52

Generalni sekretar Evropskog saveta obaveštava države članice Evropskog saveta i svaku državu koja je pristupila ovoj konvenciji o:

(a) svakom potpisivanju;

(b) svakom deponovanju instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja;

(c) svakom datumu stupanja na snagu ove konvencije saglasno njenom članu 48;

(d) svakoj izjavi primljenoj po osnovu odredaba člana 50. st. 2. i 3;

(e) svakoj notifikaciji primljenoj po osnovu odredaba člana 51. i o datumu kada će otkazivanje proizvesti dejstvo;

(f) svakoj notifikaciji primljenoj po osnovu odredaba člana 47. stav 1.

U potvrdu čega su dole potpisani, valjano opunomoćeni u tu svrhu, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Parizu, dana 13. decembra 1968, na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna, u samo jednom primerku koji će biti deponovan u arhivu Evropskog saveta. Generalni sekretar Evropskog saveta će dostaviti overen prepis ove konvencije svakoj od država koje su potpisale ili pristupile Konvenciji.

 

PROTOKOL KAO DODATAK KONVENCIJI O ZAŠTITI ŽIVOTINJA U MEĐUNARODNOM PREVOZU

Države članice Evropskog saveta, potpisnice ovog dodatnog protokola,

S obzirom na Evropsku konvenciju za zaštitu životinja u međunarodnom transportu (u daljem tekstu: Konvencija) koju su države članice Evropskog saveta mogle da potpišu u Parizu 13. decembra 1968. godine i koja obuhvata zajedničke odredbe namenjene da zaštite od patnji životinje u transportu,

Uzimajući u obzir da, zbog nadležnosti koje ima u vezi sa pitanjima obuhvaćenim navedenom konvencijom, Evropska ekonomska zajednica bi trebalo da bude strana ugovornica ovog instrumenta,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1

Član 48. Konvencije dopuniće se sledećim stavom:

"4. Evropska ekonomska zajednica može postati ugovorna strana ove konvencije tako što će je potpisati u odnosu na Zajednicu. Konvencija stupa na snagu šest meseci posle njenog potpisivanja.".

Član 2

U članu 52. Konvencije, reči: "svaka država koja je pristupila ovoj konvenciji" zameniće se rečima: "svaka ugovorna strana koja nije članica Saveta".

Član 3

Član 47. stav 2. Konvencije biće dopunjen sledećim podstavom:

"U slučaju spora između dve ugovorne strane od kojih je jedna država članica Evropske ekonomske zajednice, koja je i sama strana ugovornica, druga strana ugovornica će uputiti zahtev za arbitražu i državi članici i Zajednici, koje će je zajednički obavestiti, u roku od tri meseca posle prijema zahteva da li će država članica ili Zajednica ili pak država članica i Zajednica zajedno biti strane u sporu. Ako u navedenom roku ne dođe takav zahtev, država članica i Zajednica će se tretirati kao jedna ista strana u sporu radi primenjivanja odredbi koje reguliše ustav i postupak arbitražnog suda. Ista će se primenjivati kad se država članica i Zajednica zajednički predstave kao strane u sporu.

Član 4

1. Ovaj dodatni protokol otvoren je da ga potpišu države članice Evropskog saveta koje su potpisale Konvenciju i koje mogu postati strane ugovornice ovog dodatnog protokola:

(a) potpisujući ga bez rezerve u odnosu na ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje ili

(b) potpisom s rezervom u odnosu na ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje, iza čega sledi ratifikacija, prihvatanje ili odobravanje.

2. Države koje su pristupile Konvenciji mogu takođe da pristupe ovom dodatnom protokolu.

3. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja biće deponovani kod generalnog sekretara Evropskog saveta.

Član 5

Ovaj dodatni protokol stupa na snagu čim sve strane ugovornice Konvencije postanu strane ovog dodatnog protokola u skladu sa članom 4.

Član 6

Od dana kad stupi na snagu, ovaj dodatni protokol postaje sastavni deo Konvencije. Od tog datuma ni jedna država članica ne može postati strana ugovornica Konvencije, a da istovremeno ne postane i strana ugovornica ovog dodatnog protokola.

Član 7

Generalni sekretar Evropskog saveta obavestiće države članice Evropskog saveta, ostale strane potpisnice Konvencije i Komisiju Evropske ekonomske zajednice, o:

(a) bilo kojem potpisu bez rezerve u odnosu na ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje;

(b) bilo kojem potpisu s rezervom u odnosu na ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje;

(c) bilo kojem deponovanju instrumenata o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju ili pristupanju;

(d) bilo kojem datumu kad ovaj dodatni protokol stupa na snagu u skladu sa članom 5. ovog protokola.

U potvrdu čega niže potpisani, pravovaljano ovlašćeni potpisuje ovaj protokol.

Sačinjeno u Strazburu, 10. maja 1979. godine u po jednom primerku na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna, a koji ostaju deponovani u arhivu Evropskog saveta. Generalni sekretar Evropskog saveta će svakoj državi koja je potpisala i pristupila ovom protokolu dostaviti overene kopije.

IZJAVE I REZERVE

Savezna Republika Nemačka

(Izjava sadržana u usaglašenom zapisniku o deponovanju instrumenata ratifikacije - 16. januar 1981. godine.)

Prevod

Prilikom deponovanja ovog instrumenta ratifikacije, stalni predstavnik je izjavio, u ime svoje vlade, da će se dodatni protokol Evropske konvencije o zaštiti životinja u međunarodnom transportu primenjivati i na Land Berlin, što počinje da važi od datuma kad stupa na snagu za Saveznu Republiku Nemačku.

Ujedinjeno Kraljevstvo

(Izjava data u momentu potpisivanja - 22. jula 1980. godine - i sadržana u punomoćju.)

Ovaj protokol će se primenjivati i za Ostrvo Man i za Gibraltar.

ČLAN 3

O sprovođenju ovog zakona staraće se savezni organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ" - Međunarodni ugovori.