PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O LICIMA KOJA SU OSTVARILA DOBITAK KOD PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU

("Sl. glasnik RS", br. 14/2007)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak u igrama na sreću kod priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač).

Član 2

Priređivač je dužan da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak od igara na sreću (u daljem tekstu: dobitnik) koji je oporeziv u smislu člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06).

Član 3

Baza podataka o dobitnicima sadrži:

1) naziv priređivača;

2) sedište i adresu priređivača;

3) PIB priređivača;

4) ime i prezime dobitnika;

5) podatke o prebivalištu dobitnika;

6) naziv države i prebivalište dobitnika, ako je strani državljanin;

7) JMBG, odnosno registarski broj pasoša dobitnika;

8) datum kada je ostvaren dobitak od igara na sreću;

9) vrstu igre u kojoj je ostvaren dobitak od igara na sreću;

10) visinu svakog pojedinačno ostvarenog dobitka od igara na sreću;

11) tržišnu vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Član 4

Priređivač je dužan da vodi bazu podataka iz člana 3. ovog pravilnika o svakom dobitniku putem računara u elektronskom obliku, a te podatke i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 85/05), priređivač je dužan da čuva najmanje pet godina od dana ostvarivanja svakog pojedinačnog dobitka.

Član 5

Podaci propisani članom 3. ovog pravilnika predstavljaju poslovnu tajnu, i priređivač ih ne može saopštavati drugim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Član 6

U slučaju kvara računarskog sistema, a do otklanjanja tog kvara, priređivač mora obezbediti vođenje baze podataka iz člana 3. ovog pravilnika u pismenom obliku, koja sadrži sve elemente propisane tim članom.

Član 7

Po otklanjanju kvara na računskom sistemu, priređivač je dužan da sve podatke iz evidencije o dobitnicima koja je vođena u pismenom obliku, unese u evidenciju u elektronskom obliku, a evidenciju vođenu u pismenom obliku dužan je da čuva najmanje godinu dana od dana ostvarivanja svakog pojedinačnog dobitka.

Član 8

O kvaru na računarskom sistemu u kojem se nalazi baza podataka o dobitnicima, priređivač je dužan da obavesti Upravu za igre na sreću najkasnije u roku od 24 časa od nastanka kvara.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".