ZAKON
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O OČUVANJU MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 102/2007)

ČLAN 1

Potvrđuje se Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja, sačinjena 23. juna 1979. godine u Bonu, u originalu na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

KONVENCIJA O OČUVANJU MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA

Ugovorne strane,

UVIĐAJUĆI da divlje životinje u svojim bezbrojnim oblicima predstavljaju nezamenljivi deo prirodnog sistema zemlje koji se mora očuvati za dobro čovečanstva;

SVESNE da svaka generacija ljudi čuva bogatstva zemlje za buduće generacije i da ima obavezu da obezbedi da se ovo nasleđe očuva, a tamo gde se iskorišćava, da se pametno koristi;

SVESNE stalno rastuće vrednosti divljih životinja sa stanovišta čovekove okoline, sa ekološkog, genetičkog, naučnog, estetskog, rekreacionog, kulturnog, prosvetnog, društvenog i ekonomskog stanovišta;

POSEBNO preokupirane onim vrstama divljih životinja koje migriraju u okviru ili van granica nacionalne jurisdikcije;

UVIĐAJUĆI da države jesu i moraju da budu zaštitnici migratornih vrsta divljih životinja koje žive unutar ili prelaze preko granica nacionalne jurisdikcije;

UVERENE da očuvanje migratornih vrsta divljih životinja i efikasno gazdovanje njima zahtevaju zajedničku akciju svih država u okviru čijih granica nacionalne jurisdikcije takve vrste provode bilo koji deo svog životnog ciklusa;

PODSEĆAJUĆI na Preporuku 32 Akcionog plana koji je usvojila Konferencija UN o životnoj sredini (Štokholm, 1972.) a sa zadovoljstvom konstatovalo 27. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija;

DOGOVORILE su se kako sledi:

Tumačenje

Član 1

1. Za potrebe ove konvencije:

a) "Migratorna vrsta" znači celokupnu populaciju ili bilo koji geografski odvojen deo populacije bilo koje vrste ili nižeg taksona (klasifikacione grupe) divljih životinja od koje značajni deo članova ciklično i predvidljivo prelazi jednu ili više granica nacionalne jurisdikcije;

b) "Status očuvanja migratorne vrste" znači skup uticaja koji deluju na migratornu vrstu a koji mogu da utiču na njenu dugoročnu distribuciju i brojnost;

v) "Status očuvanja" smatraće se "povoljnim" kada:

(1) podaci o dinamici populacije ukazuju na to da se migratorna vrsta održava na dugoročnoj osnovi kao komponenta svog ekosistema sposobna za život i razvoj;

(2) oblast rasprostiranja migratorne vrste niti se trenutno smanjuje niti je verovatno da će se smanjiti, na dugoročnoj osnovi;

(3) postoji, i postojaće u doglednoj budućnosti odgovarajuće stanište za održavanje populacije migratorne vrste na dugoročnoj osnovi, i

(4) distribucija i brojnost migratorne vrste približavaju se istorijskom obuhvatu i nivoima u meri u kojoj postoje potencijalno pogodni ekosistemi i u meri doslednoj mudrom gazdovanju florom i faunom.

g) "Status očuvanja" smatraće se "nepovoljnim" ukoliko bilo koji od uslova iznetih u podtački (v) ovog člana ne bude zadovoljen.

d) "Ugrožena" u odnosu na određenu migratornu vrstu, znači da je migratorna vrsta u opasnosti od izumiranja bilo širom celog prostranstva na kojem živi ili na njegovom značajnom delu.

đ) "Areal" znači sve površine zemlje ili vode koje migratorna vrsta naseljava, gde se privremeno zadržava, koje prelazi ili nadleće u bilo koje doba na svom redovnom migracionom putu;

e) "Stanište" znači bilo koje područje u arealu migratorne vrste koje ima povoljne životne uslove za tu vrstu;

ž) "Država areala" u odnosu na konkretnu migratornu vrstu znači bilo koja država (i tamo, gde odgovara, bilo koja druga Strana pomenuta u podtački (j) ove tačke) koja ima jurisdikciju nad bilo kojim delom areala te migratorne vrste, ili državu čije je brodovlje koje plovi pod njenom zastavom angažovano van granica nacionalne jurisdikcije na hvatanju te migratorne vrste;

z) "Hvatanje" znači hvatanje, lov, ribolov, zarobljavanje, maltretiranje, namerno ubijanje ili pokušaj da se izvodi bilo koja od ovih radnji;

i) "Sporazum" znači međunarodni sporazum koji se odnosi na očuvanje jedne ili više migratornih vrsta kako je predviđeno u članu 4. i 5. ove konvencije; i

j) "Strana" znači država ili bilo koja regionalna organizacija ekonomske integracije koju čine suverene države, koja je nadležna za pregovore, zaključivanje i primenu međunarodnih sporazuma po pitanjima koja obuhvata ova Konferencija a za koju je ova konvencija na snazi.

2. Po pitanjima u okviru njihove nadležnosti, regionalne organizacije ekonomske integracije koje su potpisnice ove konvencije će u svoje ime ostvarivati prava i ispunjavati obaveze koje njihove države članice imaju prema ovoj konvenciji. U takvim slučajevima države članice ovih organizacija neće imati pravo da pojedinačno ostvaruju takva prava.

3. U slučajevima kada ova konvencija predviđa da se odluka donosi dvotrećinskom većinom ili jednoglasnom odlukom "strane koje su prisutne i glasaju", ovo će značiti "strane koje su prisutne i glasaju pozitivno ili negativno". Oni koji se uzdrže od glasanja neće se računati u "strane koje su prisutne i glasaju" u utvrđivanju većine.

Osnovni principi

Član 2

1. Strane uviđaju koliko je značajno da se očuvaju migratorne vrste i da se Države areala saglase da deluju u tom pravcu kadgod je to moguće i potrebno, posvećujući posebnu pažnju migratornim vrstama čiji je status očuvanja nepovoljan, i preduzimajući pojedinačno ili u saradnji odgovarajuće i potrebne mere za očuvanje takvih vrsta i njihovih staništa.

2. Strane konstatuju potrebu da se preduzme akcija da se spreči da bilo koja migratorna vrsta postane ugrožena.

3. Strane, posebno treba da:

a) unapređuju, sarađuju na i podržavaju istraživanja u vezi migratornih vrsta;

b) nastoje da obezbede hitnu zaštitu migratornih vrsta nabrojanih u Dodatku I; i

v) nastoje da zaključuju Sporazume za očuvanje i gazdovanje migratornim vrstama nabrojanih u Dodatku II.

Ugrožene migratorne vrste: Dodatak I

Član 3

1. Dodatak I navodi migratorne vrste koje su ugrožene.

2. Migratorna vrsta može se uvrstiti u Dodatak I pod uslovom da pouzdani dokazi, uključujući i najbolje raspoložive naučne dokaze, ukazuju na to da je vrsta ugrožena.

3. Migratorna vrsta može se skinuti sa spiska u Dodatku I kada Konferencija Strana utvrdi da:

a) pouzdani dokazi, uključujući najbolje raspoložive, naučne dokaze, ukazuju na to da vrsta više nije ugrožena, i

b) nije verovatno da će vrsta opet postati ugrožena usled ukidanja zaštite nakon njenog brisanja iz Dodatka I.

4. Strane koje su Države areala neke migratorne vrste navedene u Dodatku I će nastojati:

a) da očuvaju i, gde je izvodljivo i potrebno, obnove ona staništa vrste koja su značajna da otklone opasnost od izumiranja vrste;

b) da spreče, uklone, neutrališu ili svedu na minimum, po potrebi, negativne efekte aktivnosti ili prepreke koje ozbiljno ometaju ili sprečavaju migraciju vrste; i

v) da omoguće potrebne mere, da spreče, smanje ili kontrolišu faktore koji ugrožavaju ili je verovatno da će dalje ugrožavati vrstu, uključujući strogu kontrolu unošenja" ili kontrolu ili eliminaciju već unetih egzotičnih vrsta.

5. Strane koje su Države areala neke migratorne vrste navedene u Dodatku I zabraniće hvatanje životinja koje pripadaju toj vrsti. Izuzetno, ova zabrana se ne odnosi na sledeće:

a) hvatanje u naučne svrhe;

b) hvatanje za potrebe razmnožavanja ili preživljavanja ugrožene vrste;

v) hvatanje radi zadovoljavanja potreba tradicionalnih korisnika te vrste za potrebe prehrane i obrade zemlje; ili

g) ukoliko to nameću izuzetne okolnosti;

pod uslovom da su takvi izuzeci precizni u smislu sadržaja i ograničeni prostorno i vremenski. Takvo hvatanje ne treba da se vrši na štetu vrste.

6. Konferencija Strana može da preporuči Stranama koje su Države areala za neke migratorne vrste navedene u Dodatku I da preduzmu dalje mere koje se smatraju odgovarajućim u korist vrste.

7. Strane će u najkraćem mogućem roku informisati Sekretarijat o bilo kojim izuzecima prema tački 5. ovog člana.

Migratorne vrste koje treba da budu predmet Sporazuma: Dodatak II

Član 4

1. Dodatak II navodi migratorne vrste koje imaju nepovoljan status očuvanja i koje za svoje očuvanje i gazdovanje zahtevaju međunarodne sporazume, kao i one koje imaju takav status očuvanja koji bi imao značajnih koristi od međunarodne saradnje koja bi se mogla ostvariti putem jednog međunarodnog sporazuma.

2. Ukoliko to okolnosti opravdavaju, migratorna vrsta može se navesti i u Dodatku I i u Dodatku II.

3. Strane koje su Države areala neke migratorne vrste navedene u Dodatku II će nastojati da sklapaju Sporazume u slučajevima gde bi to bilo od koristi za vrstu i treba da daju prioritet onim vrstama koje imaju nepovoljan status očuvanja.

4. Strane se podstiču da preduzmu mere u cilju zaključivanja Sporazuma za bilo koju populaciju ili bilo koji geografski odvojen deo populacije bilo koje vrste ili nižeg taksona divljih životinja, čiji članovi periodično prelaze jednu ili više granica nacionalne jurisdikcije.

5. Sekretarijatu će se dostaviti kopija svakog Sporazuma zaključenog u skladu sa odredbama ovog člana.

Smernice za Sporazume

Član 5

1. Cilj svakog Sporazuma biće vraćanje povoljnog statusa očuvanja predmetnoj migratornoj vrsti ili održavanje takvog statusa. Svaki Sporazum treba da se bavi onim aspektima statusa očuvanja i gazdovanja migratornom vrstom o kojoj je reč, koji su u funkciji postizanja tog cilja.

2. Svaki Sporazum treba da obuhvati celokupni areal migratorne vrste o kojoj je reč i svim Državama areala te vrste, treba da bude omogućeno pristupanje Sporazumu, bez obzira da li su potpisnice ove konvencije ili ne.

3. Sporazum treba, kadgod je moguće, da se odnosi na više migratornih vrsta.

4. Svaki Sporazum treba da:

a) identifikuje migratornu vrstu na koju se odnosi;

b) opiše areal i put migriranja te migratorne vrste;

v) predvidi da svaka Strana odredi svoj nacionalni organ koji će biti zadužen za sprovođenje Sporazuma;

g) ustanovi, po potrebi, odgovarajući mehanizam kao pomoć realizaciji ciljeva Sporazuma, za nadziranje njegove efikasnosti, i za pripremanje izveštaja Konferenciji Strana;

d) predvidi postupke za rešavanje sporova između Strana potpisnica Sporazuma; i

đ) barem, zabrani, u vezi sa migratornim vrstama reda Cetacea, bilo kakvo hvatanje koje nije dozvoljeno za tu migratornu vrstu prema bilo kojem drugom multilateralnom sporazumu, i predvidi pristupanje Sporazumu od strane država koje nisu Države areala te migratorne vrste.

5. Gde je to potrebno i moguće, svaki Sporazum treba da predvidi ali ne i da se ograniči na sledeće:

a) periodično razmatranje statusa očuvanja predmetne migratorne vrste i identifikovanje faktora koji mogu da budu štetni po takav status;

b) koordinirane planove očuvanja i gazdovanja;

v) istraživanje ekologije i dinamike populacije predmetne migratorne vrste, sa posebnim osvrtom na migraciju;

g) razmenu informacija o predmetnoj migratornoj vrsti, uz posebnu pažnju razmeni rezultata istraživanja i relevantnih statističkih podataka;

d) očuvanje, i gde je potrebno i izvodljivo, obnovu staništa od značaja za održavanje povoljnog statusa očuvanja, i zaštitu takvih staništa od narušavanja, uključujući strogu kontrolu uvođenja, ili kontrolu već uvedenih, egzotičnih vrsta štetnih po migratornu vrstu;

đ) održavanje mreže pogodnih staništa na odgovarajući način razmeštenih u odnosu na migracione puteve;

e) u slučajevima gde se čini poželjnim, obezbeđivanje novih staništa povoljnih za migratornu vrstu ili ponovno uvođenje migratorne vrste u povoljna staništa;

ž) eliminisanje do maksimalne moguće mere ili neutralisanje aktivnosti i prepreka koje ometaju ili sprečavaju migraciju;

z) prevenciju, smanjivanje, ili kontrolu oslobađanja supstanci štetnih po tu migratornu vrstu u stanište migratorne vrste;

i) mere zasnovane na dobrim ekološkim principima za kontrolu i postupak pri hvatanju migratornih vrsta;

j) postupke za koordiniranje akcije na suzbijanju nezakonitog hvatanja;

k) razmenu informacija o velikim opasnostima za migratornu vrstu;

l) postupke za vanredne situacije u kojima bi se mere očuvanja znatno i brzo pojačale kada je status očuvanja migratorne vrste ozbiljno ugrožen;

lj) upoznavanje široke javnosti sa sadržajem i ciljevima Sporazuma.

Države areala

Član 6

1. Spisak Država areala migratornih vrsta naveden u Dodacima I i II biće ažuriran od strane Sekretarijata koji će koristiti informacije koje dobije od Strana.

2. Strane će redovno izveštavati Sekretarijat u pogledu kojih migratornih vrsta od navedenih u Dodacima I i II sebe smatraju državama areala; uključujući obezbeđivanje informacija o brodovlju pod njihovom zastavom angažovanom van granica nacionalne jurisdikcije na hvatanju predmetnih migratornih vrsta, i, gde je moguće, o budućim planovima za takva hvatanja.

3. Strane koje su Države areala za migratorne vrste navedene u Dodatku I ili Dodatku II treba da informišu Konferenciju Strana preko Sekretarijata, barem šest meseci pre svakog redovnog sastanka Konferencije o merama koje preduzimaju za sprovođenje odredbi ove konvencije u odnosu na ove vrste.

Konferencija Strana

Član 7

1. Konferencija Strana predstavljaće organ odlučivanja za ovu konvenciju.

2. Sekretarijat će sazvati sastanak Konferencije Strana najkasnije dve godine nakon što ova konvencija stupi na snagu.

3. Nakon toga Sekretarijat će sazivati redovne sastanke Konferencije Strana u razmacima od najviše tri godine, osim u slučaju da Konferencija drugačije odluči, kao i vanredne sastanke u bilo koje doba na pismeni zahtev barem jedne trećine Strana.

4. Konferencija Strana će ustanoviti i redovno razmatrati finansijske propise ove konvencije. Konferencija Strana će na svakom redovnom sastanku usvojiti budžet za sledeći finansijski period. Svaka Strana će doprineti budžetu u skladu sa skalom koju će utvrditi Konferencija. Finansijske propise, uključujući odredbe o budžetu i skali doprinosa kao i njihove izmene, usvajaće Strane koje su prisutne i glasaju jednoglasno.

5. Na svakom sastanku Konferencija Strana će razmotriti sprovođenje ove konvencije i može naročito da:

a) razmotri i oceni status očuvanja migratornih vrsta;

b) razmotri koliki je napredak ostvaren u očuvanju migratornih vrsta, naročito onih navedenih u Dodacima I i II;

v) predvidi i obezbedi potrebno usmeravanje kako bi omogućila Naučnom savetu i Sekretarijatu da izvršavaju svoje zadatke;

g) prima i razmatra sve izveštaje koje podnese Naučni savet, Sekretarijat, bilo koja Strana ili bilo koje stalno telo oformljeno na osnovu Sporazuma;

d) da preporuke Stranama za poboljšanje statusa očuvanja migratornih vrsta i utvrdi stepen ostvarenog napretka na osnovu Sporazuma;

đ) u slučajevima kada nije zaključen Sporazum, da preporuke za sazivanje sastanaka Strana koje su Države areala neke migratorne vrste ili grupe migratornih vrsta u cilju razmatranja mera za poboljšanje statusa očuvanja te vrste;

e) da preporuke Stranama za poboljšanje efikasnosti ove konvencije; i

ž) donese odluku o svakoj dopunskoj meri koju treba preduzeti da bi se ostvario cilj ove konvencije.

6. Svaki sastanak Konferencije Strana treba da utvrdi vreme i mesto održavanja sledećeg sastanka.

7. Svaki sastanak Konferencije Strana utvrdiće i usvojiti poslovnik za taj sastanak. Donošenje odluka na sastanku Konferencije Strana zahtevaće dvotrećinsku većinu Strana koje su prisutne i glasaju, osim ako nije drugačije predviđeno ovom konvencijom.

8. Ujedinjene nacije, njene specijalizovane agencije, Međunarodna agencija za atomsku energiju, kao i bilo koja država koja nije potpisnica ove konvencije, kao i, za svaki Sporazum, telo koje odrede strane potpisnice tog Sporazuma, mogu biti zastupljeni posmatračima na sastancima Konferencije strana.

9. Svaka agencija ili telo stručno osposobljeno za zaštitu, očuvanje i gazdovanje migratornim vrstama, u sledećim kategorijama, koje je obavestilo Sekretarijat o svojoj želji da bude zastupljeno na sastancima Konferencije strana svojim posmatračima, biće prihvaćeno osim u slučaju da se tome protivi barem jedna trećina prisutnih Strana:

a) međunarodne agencije ili tela, bilo vladina ili nevladina, nacionalne vladine agencije i tela; i

b) nacionalne nevladine agencije ili tela koje je za ovu svrhu odobrila Država u kojoj se nalaze.

Kada budu primljeni, posmatrači će imati pravo učešća ali ne i glasanja.

Naučni savet

Član 8

1. Na svom prvom sastanku, Konferencija strana će osnovati Naučni savet koji će pružati savete po naučnim pitanjima.

2. Svaka Strana može da odredi kompetentnog stručnjaka za člana Naučnog saveta. Pored toga, Naučni savet će imati za članove kompetentne stručnjake koje odabere i postavi Konferencija strana; broj ovih stručnjaka, kriterijume za njihov izbor, i uslove postavljenja utvrdiće Konferencija Strana.

3. Naučni savet će se sastajati na zahtev Sekretarijata po nalogu Konferencije Strana.

4. Podložno saglasnosti Konferencije Strana, Naučni savet će doneti sopstveni poslovnik.

5. Konferencija Strana će utvrditi funkcije Naučnog saveta, koje mogu obuhvatati:

a) pružanje naučnih saveta Konferencije Strana, Sekretarijatu, i, ako to odobri Konferencija strana, svakom telu osnovanom u skladu sa ovom konvencijom ili sa Sporazumom, ili bilo kojoj Strani;

b) davanje preporuka za istraživanje i koordinaciju istraživanja o migratornim vrstama, vrednovanje rezultata takvog istraživanja u cilju utvrđivanja statusa očuvanja migratorne vrste, i izveštavanje Konferencije Strana o tom statusu i merama za njegovo poboljšanje;

v) davanje preporuka Konferenciji strana u vezi toga koje migratorne vrste treba da se svrstaju u Dodatak I odnosno II, uz naznaku areala takve migratorne vrste/vrsta;

g) davanje preporuka Konferenciji strana u vezi konkretnih mera očuvanja i gazdovanja koje treba uključiti u Sporazume o migratornim vrstama; i

d) davanje preporuka Konferenciji strana za rešenje problema u vezi naučnih aspekata sprovođenja Konvencije, sa posebnim osvrtom na staništa migratornih vrsta.

Sekretarijat

Član 9

1. Za potrebe ove konvencije osnovaće se Sekretarijat.

2. Nakon što ova konvencija stupi na snagu, izvršni direktor Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu će obezbediti Sekretarijat. U meri i na način koje on smatra odgovarajućim mogu mu pomoći odgovarajuće međuvladine ili nevladine, međunarodne ili nacionalne agencije i tela koja su stručno osposobljena za zaštitu, očuvanje i gazdovanje divljim životinjama.

3. Ukoliko Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu ne bude više u mogućnosti da obezbedi Sekretarijat, Konferencija strana će organizovati Sekretarijat na drugi način.

4. Funkcije Sekretarijata biće:

a) da organizuje i opslužuje sastanke:

I) Konferencije strana, i

II) Naučnog saveta;

b) da održava i unapređuje veze između Strana, stalnih tela osnovanih na osnovu Sporazuma i drugih međunarodnih organizacija koje se bave migratornim vrstama;

v) da pribavlja iz svih odgovarajućih izvornih izveštaja i drugih izvora, informacije koje će biti u funkciji ciljeva i sprovođenja ove konvencije, i da se pobrine za odgovarajuće širenje takvih informacija;

g) da skreće Konferenciji strana pažnju na sva pitanja koja su u vezi sa ciljevima ove konvencije;

d) da za Konferenciju strana priprema izveštaje o radu Sekretarijata i o sprovođenju ove konvencije;

đ) da vodi i štampa spisak Država areala svih migratornih vrsta uključenih u Dodatak I i II;

e) da radi na, pod rukovodstvom Konferencije strana, zaključivanju Sporazuma;

ž) da vodi i stavlja na raspolaganje Stranama spisak Sporazuma i, ako to zahteva Konferencija strana, da pruži sve potrebne informacije o takvim Sporazumima;

z) da vodi i štampa spisak preporuka koje da Konferencija strana u skladu sa podtačkama (d), (đ) i (e) tačke 5. člana VII ili odluka donetih na osnovu podtačke (ž) te tačke;

i) da obezbedi informacije za javnost u vezi ove konvencije i njenih ciljeva, i

j) da obavlja i svaku drugu funkciju koja mu se poveri u skladu sa ovom konvencijom ili mu je poveri Konferencija strana.

Izmene i dopune Konvencije

Član 10

1. Ova konvencija može se izmeniti odnosno dopuniti na svakom redovnom ili vanrednom sastanku Konferencije strana.

2. Predlog za izmenu ili dopunu može da podnese svaka Strana.

3. Tekst svake predložene izmene ili dopune kao i obrazloženja dostaviće se Sekretarijatu barem stopedeset dana pre sastanka na kojem će se razmatrati, a Sekretarijat će ga bez odlaganja proslediti svim Stranama. Eventualne primedbe na tekst Strane će dostaviti Sekretarijatu ne manje od šezdeset dana pre početka sastanka. Sekretarijat će, odmah nakon isteka poslednjeg dana roka za dostavu primedbi, proslediti Stranama sve primedbe podnete do tog roka.

4. Izmene i dopune usvajaće se dvotrećinskom većinom Strana koje su prisutne i glasaju.

5. Izmena ili dopuna koja se usvoji stupiće na snagu za sve Strane koje su je prihvatile prvog dana trećeg meseca nakon datuma na koji je dve trećine Strana deponovalo instrument prihvatanja kod Depozitara. Za svaku Stranu koja instrument prihvatanja deponuje posle datuma na koji dve trećine Strana deponuje instrumente prihvatanja, izmena ili dopuna će stupiti na snagu, za tu Stranu, prvog dana trećeg meseca nakon što je ona deponovala svoj instrument prihvatanja.

Izmene i dopune Dodataka

Član 11

1. Dodaci I i II mogu se dopuniti ili izmeniti na svakom redovnom ili vanrednom sastanku Konferencije strana.

2. Predlog za izmenu ili dopunu može podneti svaka Strana.

3. Tekst svake predložene izmene ili dopune, uz obrazloženje, zasnovano na najboljim raspoloživim naučnim dokazima, će se dostaviti Sekretarijatu barem stopedeset dana pre sastanka, a Sekretarijat će ga bez odlaganja proslediti svim Stranama. Eventualne primedbe na tekst Strane će dostaviti Sekretarijatu najkasnije šezdeset dana pre početka sastanka. Sekretarijat će, odmah nakon isteka poslednjeg dana za dostavu primedbi, proslediti Stranama sve primedbe podnete do tog roka.

4. Izmena i dopuna usvajaće se dvotrećinskom većinom Strana koje su prisutne i glasaju.

5. Izmena ili dopuna dodataka stupiće na snagu za sve Strane devedeset dana nakon sastanka Konferencije strana na kojem su usvojene, osim za one Strane koje izraze rezervu u skladu sa tačkom 6. ovog člana.

6. Tokom roka od devedeset dana predviđenog u stavu 5. ovog člana, svaka Strana može pismenim obaveštenjem da izrazi rezervu Depozitaru u pogledu izmene ili dopune. Rezerva u pogledu neke izmene ili dopune može se povući pismenim obaveštenjem Depozitaru nakon čega će dotična izmena ili dopuna stupiti na snagu za tu Stranu devedeset dana nakon što se povuče rezerva.

Efekat na međunarodne konvencije i druga zakonska akt

Član 12

1. Ništa u ovoj konvenciji neće prejudicirati kodifikaciju i razvijanje prava mora od strane Konferencije Ujedinjenih nacija za pravo mora, sazvane u skladu sa Rezolucijom 2750 C (XXV) Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, niti sadašnje ni buduće zahteve i zakonite stavove bilo koje države u vezi prava mora i prirode i obima priobalne jurisdikcije i jurisdikcije države pod čijom zastavom se obavlja plovidba.

2. Odredbe u ovoj konvenciji neće ni na koji način uticati na prava ili obaveze bilo koje Strane nastale na osnovu bilo kojeg postojećeg ugovora, konvencije ili sporazuma.

3. Odredbe ove konvencije neće ni na koji način uticati na pravo Strana da donesu strožije nacionalne mere u vezi očuvanja migratornih vrsta navedenih u Dodatku I i II, ili da usvoje nacionalne mere u vezi očuvanja vrsta koje nisu navedene u Dodatku I i II.

Rešavanje sporova

Član 13

1. Svaki spor koji eventualno nastane između dve ili više Strana u vezi tumačenja ili primene odredbi ove konvencije podlegaće pregovorima između Strana uključenih u spor.

2. Ukoliko se spor ne može rešiti u skladu sa stavom 1. ovog člana, Strane mogu, uz uzajamnu saglasnost, dostaviti spor na arbitražu, posebno Stalnom arbitražnom sudu u Hagu, a Strane koje spor podnose biće obavezne da poštuju odluku arbitraže.

Rezerve

Član 14

1. Ne mogu se izraziti generalne rezerve u odnosu na odredbe ove konvencije. Mogu se izraziti konkretne rezerve u skladu sa odredbama ovog člana i člana 11.

2. Svaka Država ili bilo koja regionalna organizacija ekonomske integracije može, nakon deponovanja svojeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, da izrazi konkretnu rezervu u vezi uvrštavanja bilo u Dodatak I ili Dodatak II, ili u oba, bilo koje migratorne vrste i tada se neće smatrati Stranom u odnosu na predmet te rezerve sve do isteka devedeset dana nakon što Depozitar dostavi Stranama obaveštenje da je takva rezerva povučena.

Potpisivanje

Član 15

Ovu konvenciju moći će da potpišu sve Države i regionalne organizacije ekonomske integracije u Bonu do 22. juna 1980. godine.

Ratifikacija, prihvatanje, odobravanje

Član 16

Ova konvencija podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja će se deponovati kod Vlade Savezne Republike Nemačke koja će biti Depozitar.

Pristupanje

Član 17

Nakon 22. juna 1980. godine ovoj konvenciji moći će da pristupe sve Strane koje nisu potpisnice kao i sve regionalne organizacije ekonomske integracije. Instrumenti pristupanja će se deponovati kod Depozitara.

Stupanje na snagu

Član 18

1. Ova konvencija će stupiti na snagu prvog dana trećeg meseca nakon datuma deponovanja petnaestog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja kod Depozitara.

2. Za svaku Državu ili svaku regionalnu organizaciju ekonomske integracije koja ratifikuje, prihvati ili odobri ovu konvenciju, ili joj pristupi nakon deponovanja petnaestog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, ova konvencija će stupiti na snagu prvog dana trećeg meseca nakon što takva Država ili takva organizacija deponuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja.

Otkazivanje

Član 19

Svaka strana može da otkaže ovu konvenciju pismenim obaveštenjem Depozitaru u bilo koje vreme. Otkaz postaje važeći dvanaest meseci nakon što Depozitar primi obaveštenje.

Depozitar

Član 20

1. Original ove konvencije, na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom i španskom jeziku, od kojih je svaka verzija podjednako verodostojna, će se deponovati kod Depozitara. Depozitar će poslati overene kopije svake od ovih verzija svim Državama i svim regionalnim organizacijama ekonomske integracije koje su potpisale Konvenciju ili deponovale instrumente pristupanja Konvenciji.

2. Depozitar će, nakon konsultacija sa zainteresovanim Vladama, pripremiti zvanične verzije teksta ove konvencije na arapskom i kineskom jeziku.

3. Depozitar će obavestiti sve Države potpisnice i pristupnice kao i sve regionalne organizacije ekonomske integracije potpisnice i pristupnice, i Sekretarijat, o potpisivanju, deponovanju instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, o stupanju ove konvencije na snagu, izmenama i dopunama Konvencije, konkretnim rezervama, i obaveštenjima o otkazu.

4. Čim ova konvencija stupi na snagu, Depozitar će poslati jednu overenu kopiju Sekretarijatu Ujedinjenih nacija na registrovanje i objavljivanje u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisani, propisno ovlašćeni u tom smislu, potpisali ovu konvenciju.

SAČINJENO u Bonu, 23. juna 1979. godine.

 

Dodatak I i II Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (CMS)
(dopunjen od Konferencije strana 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002 i 2005)
Važi od: 23. februara 2006.

Dodatak I

 

TUMAČENJE

1. Migratorne vrste uključene u ovaj dodatak određene su:

a) imenom vrste ili podvrste, ili

b) kao celina migratorne vrste uključene u viši takson ili njegov određeni deo.

2. Druge reference viših taksona od vrste daju se samo za potrebe informacija ili klasifikacije.

3. Skraćenica za sensy lato "(s.l.)" se koristi da označi da se naučno ime koristi u svom proširenom značenju.

4. Zvezdica (*) stavljena uz ime vrste označava da je vrsta ili odvojena populacija te vrste, ili viši takson koji obuhvata tu vrstu, uključen u Dodatak II.

Mammalia/Sisari

CHIROPTERA

 

Molossidae

Tadarida brasiliensis

PRIMATES

 

Hominidae(1)

Gorilla gorilla beringei

CETACEA

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus *

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica *

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei *

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis *

 

Balaenoptera physalus *

 

Balaenoptera musculus

 

Megaptera novaeangliae

Balaenidae

Balaena mysticetus

 

Eubalaena glacialis (2) (North Antlantic/Severni Atlantik)

 

Eubalaena japonica (3) (North Pacific/Severni Pacifik)

 

Eubalaena australis (4)

CARNIVORA

 

Mustelidae

Lontra felina (5)

 

Lontra provocax (6)

Felidae

Uncia uncia (7)

Phocidae (8)

Monachus monachus *

SIRENIA

 

Trichechidae

Trichechus manatus *
(populations between Honduras and Panama/ populacije između Hondurasa i Paname)

PERISSODACTYLA

 

Equidae

Equus grevyi

ARTIODACTYLA

 

Camelidae

Camelus bactrianus

 

Vicugna vicugna * (except Peruvian populations/ izuzev Peruanske populacije)

Cervidae

Cervus elaphus barbarus

 

Hippocamelus bisulcus

Bovidae

Bos sauveli

 

Bos grunniens

 

Addax nasomaculatus

 

Gazella cuvieri

 

Gazella dama

 

Gazella dorcas (only Northwest African populations/samo severo-zapadne afričke populacije)

 

Gazella leptoceros

 

Oryx dammah *

 

Aves/Ptice

SPHENISCIFORMES

 

Spheniscidae

Spheniscus humboldti

PROCELLARIIFORMES

 

Diomedeidae

Diomedea albatrus

 

Diomedea amsterdamensis

Procellariidae

Pterodroma cahow

 

Pterodroma phaeopygia

 

Pterodroma sandwichensis (9)

 

Puffinus creatopus

Pelecanoididae

Pelecanoides garnotii

PELECANIFORMES

 

Pelecanidae

Pelecanus crispus *

 

Pelecanus onocrotalus * (only Palearctic populations/ samo Palearktičke populacije)

CICONIIFORMES

 

Ardeidae

Egretta eulophotes

 

Gorsachius goisagi

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Threskiornithidae

Geronticus eremita *

 

Platalea minor

PHOENICOPTERIFORMES

 

Phoenicopteridae

Phoenicopterus andinus (10)

 

Phoenicopterus jamesi (11)

ANSERIFORMES

 

Anatidae

Anser cygnoides *

 

Anser erythropus *

 

Branta ruficollis *

 

Chloephaga rubidiceps *

 

Anas formosa *

 

Marmaronetta angustirostris *

 

Aythya nyroca *

 

Polysticta stelleri *

 

Oxyura leucocephala *

FALCONIFORMES

 

Accipitridae

Haliaeetus albicilla *

 

Haliaeetus leucoryphus *

 

Haliaeetus pelagicus *

 

Aquila clanga *

 

Aquila heliaca *

 

Aquila adalberti (12) *

Falconidae

Falco naumanni *

GRUIFORMES

 

Gruidae

Grus japonensis *

 

Grus leucogeranus *

 

Grus monacha *

 

Grus nigricollis *

 

Grus vipio *

Rallidae

Sarothrura ayresi *

Otididae

Chlamydotis undulata * (only Northwest African populations/samo severno-zapadne afričke populacije)

 

Otis tarda * (Middle-European population/srednje evropske populacije)

CHARADRIIFORMES

 

Charadriidae

Vanellus gregarius (13) *

Scolopacidae

Numenius borealis *

 

Numenius tenuirostris *

 

Tringa guttifer *

 

Eurynorhynchus pygmeus *

 

Tryngites subruficollis *

Laridae

Larus atlanticus

 

Larus audouinii *

 

Larus leucophthalmus *

 

Larus relictus

 

Larus saundersi

 

Sterna bernsteini

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume

PSITTACIFORMES

 

Psittacidae

Brotogeris pyrrhopterus

PASSERIFORMES

 

Tyrannidae

Alectrurus risora

 

Alectrurus tricolor

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea *

Muscicapidae

Acrocephalus paludicola *

Emberizidae

Sporophila zelichi

 

Sporophila cinnamomea

 

Sporophila hypochroma

 

Sporophila palustris

Parulidae

Dendroica kirtlandii

Icteridae

Agelaius flavus

Fringillidae

Serinus syriacus

 

Reptilia/Gmizavci

TESTUDINATA

 

Cheloniidae

Chelonia mydas *

 

Caretta caretta *

 

Eretmochelys imbricata *

 

Lepidochelys kempii *

 

Lepidochelys olivacea *

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea *

Pelomedusidae

Podocnemis expansa * (only Upper Amazon populations/samo Uper-Amazonske populacije)

CROCODYLIA

 

Gavialidae

Gavialis gangeticus

 

Pisces/Ribe

Elasmobranchii

 

LAMNIFORMES

 

Lamnidae

Carcharodon carcharias *

Actinopterygii

 

SILURIFORMES

 

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

 

 

Dodatak II

 

TUMAČENJE

1. Migratorne vrste uključene u ovaj dodatak određene su:

a) imenom vrste ili podvrste, ili

b) kao celina migratorne vrste uključene u viši takson ili njegov određeni deo.

Osim gde je drugačije naznačeno, kada se pominje takson viši od vrste, podrazumeva se da bi sve migratorne vrste u okviru taksona mogle da imaju značajne koristi od zaključivanja SPORAZUMA.

2. Skraćenica "spp" nakon imena porodice ili roda koristi se za označavanje svih migratornih vrsta u okviru te porodice ili roda.

3. Pominjanje viših taksona od vrste u drugim slučajevima je samo za potrebe informisanja ili klasifikacije.

4. Skraćenica "(s.l.)" se koristi da označi da se naučno ime koristi u svom proširenom značenju.

5. Zvezdica (*) stavljena uz ime vrste ili višeg taksona označava da su vrsta ili odvojena populacija te vrste ili jedne ili više vrsta uključenih u taj viši takson, uključeni u Dodatak I.

 

Mammalia/Sisari

CHIROPTERA

 

Rhinolophidae

R. spp. (only European populations/samo evropske populacije)

Vespertilionidae

V. spp. (only European populations/samo evropske populacije)

Molossidae

Tadarida teniotis

Pteropodidae

Eidolon helvum (only African populations/samo Afričke populacije)

CETACEA

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus *

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica* (14)

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei *

Iniidae

Inia geoffrensis

Monodontidae

Delphinapterus leucas

 

Monodon monoceros

Phocoenidae

Phocoena phocoena (North and Baltic Sea populations, Western North Atlantic populations, Black Sea population/Severna i Baltička morska populacija, zapadno-atlantičke populacije, Crno-morska populacija)

 

Phocoena spinipinnis

 

Phocoena dioptrica

 

Neophocaena phocaenoides

 

Phocoenoides dalli

Delphinidae

Sousa chinensis

 

Sousa teuszii

 

Sotalia fluviatilis

 

Lagenorhynchus albirostris (only North and Baltic Sea populations/samo Severne i Baltičke populacije)

 

Lagenorhynchus acutus (only North and Baltic Sea populations/samo Severne i Baltičke populacije)

 

Lagenorhynchus obscurus

 

Lagenorhynchus australis

 

Grampus griseus (only North and Baltic Sea populations/samo Severne i Baltičke populacije)

 

Tursiops aduncus (Arafura/Timor Sea populations/Arafura/Timor morske populacije)

 

Tursiops truncatus (only North and Baltic Sea populations, Western Mediterranean population, Black Sea population/Severne i Baltičke morske populacije, zapadno mediteranske populacije, Crno-morske populacije)

 

Stenella attenuata (eastern tropical Pacific population, Southeast Asian Populations/istočno tropske Pacifičke populacije, Jugo-istočne Azijske populacije)

 

Stenela longirostris (eastern tropical Pacific population, Southeast Asian Populations/istočno tropske Pacifičke populacije, Jugo-istočne Azijske populacije)

 

Stenella coeruleoalba (eastern tropical Pacific population, western Mediterranean population/istočno tropske Pacifičke populacije, zapadno Mediteranske populacije)

 

Delphinus delphis (North and Baltic Sea populations, western Mediterranean population, Black Sea population, eastern tropical Pacific population/Severne i Baltičko morske populacije, zapadno-mediteranska populacija, Crno-morska populacija, istočno tropska Pacifička populacija)

 

Lagenodelphis hosei (Southeast Asian populations/Južno-istočne Azijske populacije)

 

Orcaella brevirostris

 

Cephalorhynchus commersonii (South American population/Južno-američka populacija)

 

Cephalorhynchus eutropia

 

Cephalorhynchus heavisidii

 

Orcinus orca

 

Globicephala melas (only North and Baltic Sea populations/samo Severne i Baltičke populacije)

Ziphiidae

Berardius bairdii

 

Hyperoodon ampullatus

Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis

 

Balaenoptera edeni

 

Balaenoptera borealis *

 

Balaenoptera physalus *

Neobalaenidae

Caperea marginata

CARNIVORA

 

Otariidae

Arctocephalus australis

 

Otaria flavescens

Phocidae

Phoca vitulina (only Baltic and Wadden Sea populations/samo Baltičke i Wadden morske populacije)

 

Halichoerus grypus (only Baltic Sea populations/samo Baltičko-morske populacije)

 

Monachus monachus *

PROBOSCIDEA

 

Elephantidae

Loxodonta africana

SIRENIA

 

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae

Trichechus manatus *
(populations between Honduras and Panama/populacije između Hondurasa i Paname)

 

Trichechus senegalensis

 

Trichechus inunguis

PERISSODACTYLA

 

Equidae

Equus hemionus (s.1.)(15)

ARTIODACTYLA

 

Camelidae

Vicugna vicugna *

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus*

Bovidae

Oryx dammah *

 

Gazella gazella (only Asian populations/samo Azijske populacije)

 

Gazella subgutturosa

 

Procapra gutturosa

 

Saiga tatarica tatarica

 

Aves/Ptice

SPHENISCIFORMES

 

Spheniscidae

Spheniscus demersus

GAVIIFORMES

 

Gavidae

Gavia stellata (Western Palearctic populations/Zapadne Palearktičke populacije)

 

Gavia arctica arctica

 

Gavia arctica suschkini

 

Gavia immer immer (Northwest European population/Severno-zapadna evropska populacija)

 

Gavia adamsii (Western Palearctic population/Zapadna Palearktička populacija)

PODICIPEDIFORMES

 

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena

 

Podiceps auritus (Western Palearctic population/Zapadne Palearktičke populacije)

PROCELLARIIFORMES

 

Diomedeidae

Diomedea exulans

 

Diomedea epomophora

 

Diomedea irrorata

 

Diomedea nigripes

 

Diomedea immutabilis

 

Diomedea melanophris

 

Diomedea bulleri

 

Diomedea cauta

 

Diomedea chlororhynchos

 

Diomedea chrysostoma

 

Phoebetria fusca

 

Phoebetria palpebrata

Procellaridae

Macronectes giganteus

 

Macronectes halli

 

Procellaria cinerea

 

Procellaria aequinoctialis (16)

 

Procellaria parkinsoni

 

Procellaria westlandica

PELECANIFORMES

 

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis

 

Phalacrocorax pygmeus (17)

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus * (Western Palearctic population/Zapadne Palearktičke populacije)

 

Pelecanus crispus *

CICONIIFORMES

 

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (Western Palearctic population/Zapadne Palearktičke populacije)

 

Ixobrychus minutus minutus (Western Palearctic population/Zapadne Palearktičke populacije)

 

Ixobrychus sturmii

 

Ardeola rufiventris

 

Ardeola idea

 

Egretta vinaceigula

 

Casmerodius albus albus (Western palearctic population/Zapadne Palearktičke populacije)

 

Ardea purpurea purpurea (populations breeding in the Western Palearctic/populacije uzgajane u Zapadnom Palearktiku)

Ciconiidae

Mycteria ibis

 

Ciconia nigra

 

Ciconia episcopus microscelis

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

 

Geronticus eremita *

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

 

Platalea alba (excluding Malagasy population/isključujući populaciju sa Malage)

 

Platalea leucorodia

HOENICOPTERIFORMES

 

Phoenicopteridae

Ph. Spp. *

ANSERIFORMES

 

Anatidae

A. spp. *

FALCONIFORMES

 

Cathartidae

C. spp.

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp. *

Falconidae

F. spp. *

GALLIFORMES

 

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

GRUIFORMES

 

Rallidae

Porzana porzana (populations breeding in the Western Palearctic/ populacije gajene u Zapadnom Palearktiku)

 

Porzana parva parva

 

Porzana pusilla intermedia

 

Fulica atra atra (Mediterranean and Black Sea populations/Mediteranske i Crno-morske populacije)

 

Aenigmatolimnas marginalis

 

Crex crex

 

Sarothrura boehmi

 

Sarothrura ayresi *

Gruidae

Grus spp. (18) *

Otididae

Chlamydotis undulata * (only Asian populations/samo Azijske populacije)

 

Otis tarda *

CHARADRIIFORMES

 

Recurvirostridae

R. spp.

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Glareola pratincola

 

Glareola nordmanni

Charadriidae

C. spp. *

Scolopacidae (19)

S. spp. *

Laridae (20)

Larus hemprichii

 

Larus leucophthalmus *

 

Larus ichthyaetus (West Eurasian and African population/Zapadno Evro-azijska i afrička populacija)

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii *

 

Larus armenicus

 

Sterna nilotica nilotica (West Eurasian and African population/Zapadno Evro-azijske i afričke populacije)

 

Sterna caspia (West Eurasian and African population/Zapadno Evro-azijske i afričke populacije)

 

Sterna maxima albidorsalis

 

Sterna bergii (African and Southwest Asian populations/Afričke i Jugo-zapadne azijske populacije)

 

Sterna bengalensis (African and Southwest Asian populations/Afričke i Jugo-zapadne azijske populacije)

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

 

Sterna dougallii (Atlantic population/Atlantička populacija)

 

Sterna hirundo hirundo (populations breeding in the Western palearctic/populacije uzgajane u Zapadnom Palearktiku)

 

Sterna paradisaea (Atlantic populations/Atlantičke populacije)

 

Sterna albifrons

 

Sterna saundersi

 

Sterna balaenarum

 

Sterna repressa

 

Chlidonias niger niger

 

Chlidonias leucopterus (West Eurasian and African population/Zapadna Evro-azijska i afrička populacija)

Rynchopidae

Rynchops flavirostris

COLUMBIFORMES

 

Columbidae

Streptopelia turtur turtur

PSITTACIFORMES

 

Psittacidae

Amazona tucumana

CORACIIFORMES

 

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulous

PASSERIFORMES

 

Muscicapidae

M. (s.l.) spp. (21) *

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea *

Tyrannidae

Alectrurus risora*

 

Alectrurus tricolor*

 

Pseudocolopteryx dinellianus

 

Polystictus pectoralis pectoralis

Emberizidae

Sporophila ruficollis

 

Sporophila zelichi*

 

Sporophila cinnamomea*

 

Sporophila hypochroma*

 

Sporophila palustris*

Icteridae

Agelarius flavus*

 

Reptilia/Gmizavci

TESTUDINATA

 

Cheloniidae

C. spp. *

Dermochelyidae

D. spp. *

Pelomedusidae

Podocnemis expansa *

CROCODYLIA

 

Crocodylidae

Crocodylus porosus

 

Pisces/Ribe

Elasmobranchii

 

ORECTOLOBIFORMES

 

Rhincodontidae

Rhincodon typus

LAMNIFORMES

 

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus*

Lamnidae

Carcharodon carcharias *

Actinopterygii

 

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

Huso huso

 

Huso dauricus

 

Acipenser baerii baicalensis

 

Acipenser fulvescens

 

Acipenser gueldenstaedtii

 

Acipenser medirostris

 

Acipenser mikadoi

 

Acipenser naccarii

 

Acipenser nudiventris

 

Acipenser persicus

 

Acipenser ruthenus (Danube population/Dunavska populacija)

 

Acipenser schrenckii

 

Acipenser sinensis

 

Acipenser stellatus

 

Acipenser sturio

 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

 

Pseudoscaphirhynchus hermanni

 

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

 

Psephurus gladius

 

Insecta/Insekti

LEPIDOPTERA

 

Danaidae

Danaus plexippus

–––––––––––––––––––––––––––

1.

Ranije na listi kao Pongidae

2.

Ranije uključene u Balaena glacialis glacialis

3.

Ranije uključene u Balaena glacialis glacialis

4.

Ranije na listi kao Balaena glacialis australis

5.

Ranije na listi kao Lutra felina

6.

Ranije na listi kao Lutra provocax

7.

Ranije na listi kao Panthera uncia

8.

Red PINNIPEDIA je sada uključen u red CARNIVORA

9.

Ranije uključene u Pterodroma phaeopygia (s.l.)

10.

Ranije na listi kao Phoenicoparrus andinus

11.

Ranije na listi kao Phoenicoparrus jamesi

12.

Ranije uključene u Aquila heliaca (s.l.)

13.

Ranije na listi kao Chettusia gregaria

14.

Ranije naveden kao Platanista gangetica

15.

Naveden takson se odnosi na ceo kompleks "Equus hemionus", koji uključuje tri vrste: Equus hemionus, Equus onager i Equus kiang

16.

Ovo uključuje Procellaria aequinoctialis conspicillata, nevedene u originalu Procellaria conspicillata

17.

Ranije navedene kao Phalacrocorax pygmaeus

18.

Ovo uključuje Grus virgo, ranije navedenu kao Anthropoides virgo

19.

Ovo uključuje pod-porodicu Phalaropodinae, ranije navedenu kao porodica Phalaropodidae

20.

Porodica Sternidae je sada uključena u Laridae

21.

Ovo uključuje pod-porodicu Sylviinae, ranije navedenu kao porodica Sylviidae

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".