ZAKON
O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O OČUVANJU EVROPSKE DIVLJE FLORE I FAUNE I PRIRODNIH STANIŠTA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 102/2007)

ČLAN 1

Potvrđuje se Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, sačinjena u Bernu, 19. septembra 1979. godine, na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

KONVENCIJA
O OČUVANJU EVROPSKE DIVLJE FLORE I FAUNE I PRIRODNIH STANIŠTA

 

Preambula

Zemlje članice Saveta Evrope i druge potpisnice ove konvencije;

Smatrajući da je cilj Saveta Evrope da ostvaruje veće jedinstvo među svojim članicama;

Imajući u vidu želju Saveta Evrope da sarađuje sa drugim državama u oblasti očuvanja prirode;

Priznajući da divlja flora i fauna predstavljaju prirodno nasleđe od estetske, naučne, kulturne, rekreacione, ekonomske i suštinske vrednosti koje treba sačuvati i predati budućim generacijama;

Priznajući suštinsku ulogu flore i faune u očuvanju ekološke ravnoteže;

Konstatujući da se brojnost mnogih vrsta divlje flore i faune smanjuje i da nekima preti istrebljenje;

Svesni da je očuvanje prirodnih staništa vitalna komponenta zaštite i očuvanja divlje flore i faune;

Priznajući da vlade u svojim nacionalnim ciljevima i programima treba da razmatraju očuvanje divlje flore i faune i da treba uspostaviti međunarodnu saradnju posebno da bi se zaštitile migratorne vrste;

Imajući u vidu rasprostranjene zahteve vlada ili međunarodnih tela, posebno koji su izraženi na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1972. godine i na Konsultativnoj skupštini Saveta Evrope;

Naročito želeći da se u oblasti očuvanja divlje flore i faune pridržavaju preporuka Rezolucije br. 2 Druge evropske ministarske konferencije o životnoj sredini,

Saglasile su se na sledeći način:

Poglavlje I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

1. Ciljevi ove konvencije su da se očuvaju divlja flora i fauna i njihova prirodna staništa, naročito onih vrsta i staništa čije očuvanje zahteva saradnju više država i da bi se unapređivala takva saradnja.

2. Poseban naglasak se stavlja na ugrožene i osetljive vrste, uključujući ugrožene i osetljive migratorne vrste.

Član 2

Strane ugovornice će preduzeti potrebne mere za održanje populacija divlje flore i faune ili za njihovo prilagođavanje nivou koji posebno odgovara ekološkim, naučnim i kulturnim zahtevima, pritom imajući u vidu ekonomske zahteve i zahteve za rekreacijom i potrebe podvrsta, varijeteta ili oblika koji su u riskantnom položaju na nekim mestima.

Član 3

1. Svaka strana ugovornica će preduzeti korake za unapređivanje nacionalnih politika za očuvanje divlje flore, divlje faune i prirodnih staništa, posvećujući posebnu pažnju ugroženim i osetljivim vrstama, naročito endemičnim, kao i ugroženim staništima, u skladu sa odredbama ove konvencije.

2. Svaka strana ugovornica se obavezuje da u svojoj politici planiranja i razvojnoj politici uzme u obzir očuvanje divlje flore i faune.

3. Svaka strana ugovornica će unapređivati obrazovanje i širiti opšte informacije o potrebi da se očuvaju vrste divlje flore i faune i njihova staništa.

Poglavlje II - ZAŠTITA STANIŠTA

Član 4

1. Svaka strana ugovornica će preduzimati odgovarajuće i potrebne zakonodavne i administrativne mere za obezbeđivanje očuvanja staništa u kojima žive vrste divlje flore i faune, posebno one navedene u Dodacima I i II, kao i očuvanje ugroženih prirodnih staništa.

2. Strane ugovornice će u svojim politikama planiranja i razvoja imati u vidu potrebe očuvanja za oblasti zaštićene pod prethodnom tačkom u cilju izbegavanja ili minimiziranja, koliko god je to moguće, bilo kakvog pogoršanja stanja takvih oblasti.

3. Strane ugovornice se obavezuju da posvećuju posebnu pažnju zaštiti oblasti koje su od značaja za migratorne vrste navedene u Dodacima II i III i koje su adekvatno locirane u odnosu na migracione putanje, kao što je prezimljavanje, okupljanje, ishrana, razmnožavanje ili mitarenje.

4. Strane ugovornice se obavezuju da na odgovarajući način koordiniraju svoje napore za zaštitu prirodnih staništa koja se pominju u ovom članu kada su ona situirana u graničnim oblastima.

Poglavlje III - ZAŠTITA VRSTA

Član 5

Svaka strana ugovornica će preduzimati odgovarajuće i potrebne zakonodavne i administrativne mere da bi se obezbedila posebna zaštita vrsta divlje flore navedenih u Dodatku I. Namerno branje, sakupljanje, sečenje ili čupanje iz korena ovakvih biljaka će se zabraniti. Svaka strana ugovornica će, na odgovarajući način, zabraniti prisvajanje ili prodaju ovih vrsta.

Član 6

Svaka strana ugovornica preduzeće odgovarajuće administrativne mere za obezbeđivanje posebnog položaja vrsta divlje faune navedenih u Dodatku II. Za ove vrste će posebno biti zabranjeno sledeće:

a) svi oblici namernog zarobljavanja i držanja i namernog ubijanja;

b) namerno oštećivanje ili uništavanje mesta za razmnožavanje ili odmor;

v) namerno uznemiravanje divlje faune, naročito tokom perioda razmnožavanja, podizanja mladih i hibernacije, u onolikoj meri koliko bi to uznemiravanje bilo značajno u svetlu ciljeva ove konvencije;

g) namerno uništavanje ili uzimanje jaja od divljači ili držanje ovih jaja i ako su prazna;

d) posedovanje ovih životinja, živih ili mrtvih, ili interna trgovina istima, uključujući preparirane životinje i bilo koji lako prepoznatljiv deo ili derivat istih, u slučajevima gde bi ovo doprinelo efikasnosti odredaba ovog člana.

Član 7

1. Svaka strana ugovornica će preduzeti odgovarajuće i potrebne zakonodavne i administrativne mere radi obezbeđivanja zaštite vrsta divlje faune navedenih u Dodatku III.

2. Bilo kakva eksploatacija divlje faune navedene u Dodatku III biće regulisana da bi populacije bile van opasnosti, uzimajući u obzir zahteve člana 2.

3. Mere koje će se preduzeti uključuju i sledeće:

a) lovostaj i/ili druge procedure kojima se reguliše eksploatacija;

b) privremena ili lokalna zabrana, u odgovarajućim slučajevima, da bi se obnovili zadovoljavajući nivoi populacije;

v) regulisanje, na odgovarajući način, prodaje, držanja za prodaju, transporta za prodaju ili ponude za prodaju živih ili mrtvih divljih životinja.

Član 8

U vezi sa zarobljavanjem ili ubijanjem vrsta divlje faune navedenih u Dodatku III i u slučajevima u kojima se, u skladu sa članom 9. čine izuzeci u odnosu na vrste navedene u Dodatku II, strane ugovornice će zabraniti upotrebu svih sredstava za zarobljavanje i ubijanje i korišćenje svih sredstava koja mogu izazvati lokalno nestajanje populacije jedne vrste ili ozbiljno uznemiravanje istih, a posebno sredstava navedenih u Dodatku IV.

Član 9

1. Svaka strana ugovornica može napraviti izuzetke od odredaba članova 4, 5, 6, 7. i od zabrane korišćenja sredstava pomenutih u članu 8. pod uslovom da nema drugog zadovoljavajućeg rešenja i da izuzetak neće ugroziti opstanak dotične populacije:

- radi zaštite flore i faune;

- za sprečavanje ozbiljnih šteta usevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima svojine;

- u interesu zdravstva i sigurnosti, sigurnosti vazdušnog saobraćaja ili drugih najvažnijih javnih interesa;

- u svrhe istraživanja i obrazovanja, obnavljanja populacije, ponovnog uvođenja i potrebnog razmnožavanja;

- dozvoliti, pod striktno nadziravanim uslovima, na selektivnoj osnovi i u ograničenoj meri, hvatanje, držanje ili drugu razboritu eksploataciju određenih divljih životinja i biljaka u malim količinama.

2. Strane ugovornice će svake dve godine izveštavati Stalni komitet o izuzecima koji se prave na osnovu prethodne tačke. Ovi izveštaji moraju da određuju:

- populacije koje jesu ili su bile obuhvaćene ovim izuzecima i, kada je to praktično izvodljivo, broj primeraka o kome se radi;

- sredstva koja su odobrena za ubijanje ili zarobljavanje;

- uslove rizika i okolnosti vremena i mesta pod kojima su ovakvi izuzeci odobreni;

- organ koji je ovlašćen da izjavi da su ovi uslovi ispunjeni i da odlučuje o sredstvima koja se mogu koristiti, njihovim ograničenjima i licima koja su dobila instrukcije da sprovode ove odluke;

- kontrolne mere koje su uključene.

Poglavlje IV - POSEBNE ODREDBE ZA MIGRATORNE VRSTE

Član 10

1. Strane ugovornice se obavezuju da će, pored mera određenih u članovima 4, 6, 7. i 8, koordinirati svoje napore za zaštitu migratornih vrsta navedenih u Dodacima II i III čiji se areal prostire na njihovoj teritoriji.

2. Strane ugovornice će preduzimati mere radi obezbeđivanja adekvatnog lovostaja i/ili drugih procedura kojima se reguliše eksploatacija određena u tački 3a člana 7. i njihove odgovarajuće primene u cilju ispunjavanja uslova za (zaštitu) migratorne vrste navedene u Dodatku III.

Poglavlje V - DODATNE ODREDBE

Član 11

1. U sprovođenju odredaba ove konvencije strane ugovornice se obavezuju da:

a) sarađuju u svim odgovarajućim slučajevima a naročito kada to povećava efikasnost mera koje se preduzimaju po članovima ove konvencije;

b) podstiču i koordiniraju istraživanja vezana za namene ovog sporazuma.

2. Svaka strana ugovornica se obavezuje da:

a) podstiče ponovno uvođenje autohtonih vrsta divlje flore i faune kada ovo doprinosi očuvanju ugrožene vrste, pod uslovom da se prvo napravi studija u svetlu iskustava drugih strana ugovornica da bi se utvrdilo da bi takvo ponovno uvođenje bilo efikasno i prihvatljivo;

b) striktno kontroliše uvođenje alohtonih vrsta.

3. Svaka strana ugovornica će obavestiti Stalni komitet o vrstama koje na njenoj teritoriji uživaju kompletnu zaštitu a nisu uključene u Dodatke I i II.

Član 12

Strane ugovornice mogu usvojiti mere za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa koje su strože od onih predviđenih ovom konvencijom.

Poglavlje VI - STALNI KOMITET

Član 13

1. U svrhe sprovođenja u život ove konvencije osnovaće se jedan Stalni komitet.

2. Svaku stranu ugovornicu u Stalnom komitetu može predstavljati jedan ili više delegata. Svaka delegacija ima jedan glas. U oblastima svoje nadležnosti Evropska ekonomska zajednica će primenjivati svoje pravo da glasa sa brojem glasova koji je jednak broju njenih zemalja članica koje su strane ugovornice ove konvencije; Evropska ekonomska zajednica neće primenjivati svoje pravo glasa u slučajevima gde zainteresovane zemlje članice primenjuju svoje pravo glasa, i obrnuto.

3. Svaka zemlja članica Evropskog saveta koja nije strana ugovornica ove konvencije može biti predstavljena u Komitetu kao posmatrač.

Stalni komitet može jednoglasnom odlukom da pozove bilo koju zemlju koja nije članica Evropskog saveta i koja nije strana ugovornica ove konvencije da bude predstavljena kao posmatrač na jednom od sastanaka Komiteta.

Bilo koji organ ili agencija sa tehničkim kvalifikacijama u oblasti zaštite, očuvanja ili gazdovanja divljom faunom i florom i njihovim prirodnim staništima i koji pripada jednoj od sledećih kategorija:

a) međunarodne agencije ili tela, bilo vladina ili nevladina, i nacionalne vladine agencije ili tela;

b) nacionalne nevladine agencije ili tela koja su u ove svrhe dobila saglasnost od države u kojoj se nalaze mogu obavestiti generalnog sekretara Saveta Evrope, najmanje tri meseca pre zasedanja Komiteta, o svojoj želji da preko posmatrača budu predstavljeni na tom sastanku. One će biti prihvaćene osim ukoliko najmanje mesec dana pre sastanka jedna trećina strana ugovornica ne obavesti generalnog sekretara o svom protivljenju.

4. Stalni komitet će sazivati generalni sekretar Saveta Evrope. Prvi sastanak Komiteta će se održati u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove konvencije. Posle toga će se sastajati najmanje svake dve godine i kad god to zahteva većina strana ugovornica.

5. Većina strana ugovornica predstavlja kvorum za održavanje zasedanja Stalnog komiteta.

6. U skladu sa odredbama ove konvencije Stalni komitet će izraditi sopstveni poslovnik.

Član 14

1. Stalni komitet će biti odgovoran za praćenje primene ove konvencije. Posebno može:

- stalno razmatrati odredbe ove konvencije, uključujući i njene Dodatke, i ispitivati potrebe unošenja izmena;

- davati preporuke stranama ugovornicama u vezi sa merama koje treba preduzeti u svrhe ove konvencije;

- preporučiti odgovarajuće mere da bi javnost uvek bila informisana o aktivnostima koje se sprovode u okviru ove konvencije;

- davati preporuke Komitetu ministara u vezi sa zemljama koje nisu članice Saveta Evrope koje treba pozvati da pristupe ovoj Konvenciji;

- dati bilo kakav predlog za poboljšanje efikasnosti ove konvencije, uključujući i predloge za zaključivanje sporazuma, sa državama koje nisu strane ugovornice ove konvencije, koji bi unapredili efektivno očuvanje vrsta ili grupa vrsta.

2. U cilju obavljanja svojih funkcija Stalni komitet može, na sopstvenu inicijativu, organizovati sastanke grupa eksperata.

Član 15

Posle svakog sastanka Stalni komitet će Komitetu ministara Saveta Evrope prosleđivati izveštaj o svom radu i o funkcionisanju Konvencije.

Poglavlje VII - AMANDMANI

Član 16

1. Bilo koji amandman na članove ove konvencije koji predloži jedna strana ugovornica ili Komitet ministara prenosi se generalnom sekretaru Saveta Evrope i on će ga najmanje dva meseca pre zasedanja Stalnog komiteta proslediti zemljama članicama Saveta Evrope, svakoj potpisnici, svakoj strani ugovornici, svakoj državi pozvanoj da potpiše ovu konvenciju u skladu sa odredbama člana 19. i svakoj zemlji pozvanoj da pristupi ovoj konvenciji u skladu sa odredbama člana 20.

2. Svaki amandman predložen u skladu sa odredbama prethodne tačke razmatraće Stalni komitet, koji će:

a) za amandmane na članove 1. do 12. podneti tekst, prihvaćen tročetvrtinskom većinom predatih glasova, stranama ugovornicama na usvajanje;

b) za amandmane na članove 13. do 24. podneti tekst, prihvaćen tročetvrtinskom većinom predatih glasova, Komitetu ministara na usvajanje. Posle njihovog usvajanja, tekst se prosleđuje stranama ugovornicama na usvajanje.

3. Svaki amandman stupa na snagu tridesetog dana pošto sve strane ugovornice obaveste generalnog sekretara da su ga usvojile.

4. Odredbe tač. 1, 2a i 3. ovog člana primenjuju se na usvajanje novih Dodataka ovoj konvenciji.

Član 17

1. Svaki amandman na Dodatke ove konvencije koji predloži jedna strana ugovornica ili Komitet ministara biće prenesen generalnom sekretaru Saveta Evrope i on će ga proslediti najmanje dva meseca pre zasedanja Stalnog komiteta zemljama članicama Saveta Evrope, svim potpisnicima, svim stranama ugovornicama, svim zemljama pozvanim da potpišu ovu konvenciju u skladu sa odredbama člana 19. i svim zemljama pozvanim da joj pristupe u skladu sa odredbama člana 20.

2. Svaki amandman koji se predloži u skladu sa odredbama prethodnog stava razmotriće Stalni komitet, koji ga može usvojiti dvotrećinskom većinom strana ugovornica. Usvojeni tekst se prosleđuje stranama ugovornicama.

3. Tri meseca posle usvajanja od strane Stalnog komiteta i ukoliko jedna trećina strana ugovornica nema pismenih primedbi, svaki amandman će stupiti na snagu za one strane ugovornice koje nisu dale pismene primedbe.

Poglavlje VIII - REŠAVANJE SPOROVA

Član 18

1. Stalni komitet će se svesrdno založiti da olakša prijateljsko rešavanje bilo kakve teškoće koja može iskrsnuti sprovođenjem u život ove konvencije.

2. Svaki spor između strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ove konvencije koji nije rešen na osnovu odredaba prethodnog člana ili pregovorima između dotičnih strana predaje se na arbitražu, ukoliko se gorepomenute strane drukčije ne dogovore, na zahtev jedne od njih. Svaka strana određuje po jednog arbitra i dva arbitra će odrediti trećeg arbitra. U skladu sa odredbama tačke 3. ovog člana, ukoliko jedna od strana ne odredi svog arbitra u roku od tri meseca po podnošenju zahteva za arbitražu, arbitra će, na zahtev druge strane, odrediti predsednik Evropskog suda za ljudska prava u roku od naredna tri meseca. Isti postupak će se primeniti ako arbitri u roku od tri meseca od svog postavljenja ne mogu da se slože oko izbora trećeg arbitra.

3. U slučaju sukoba između dveju strana ugovornica od kojih je jedna zemlja članica Evropske ekonomske zajednice, a i sama EEZ je strana ugovornica, druga strana ugovornica će uputiti zahtev za arbitražu i zemlji članici i Zajednici, koje će je zajednički obavestiti, u roku od dva meseca po prijemu zahteva, da li će strana u sporu biti zemlja članica ili Zajednica, ili članica i Zajednica zajednički. U odsustvu takvog obaveštenja u okviru pomenutog vremenskog limita, zemlja članica i Zajednica će se smatrati jednom i istom stranom u sporu u svrhe primene odredaba koje regulišu sastavljanje i postupak arbitražnog tribunala. Isto će se primenjivati kada se zemlja članica i Zajednica zajednički predstavljaju kao strana u sporu.

4. Arbitražni tribunal će izraditi svoj sopstveni poslovnik. Odluke se donose glasom većine. Odluka je konačna i obavezujuća.

5. Svaka strana u sporu snosi troškove arbitra koga sama odredi i strane podjednako dele troškove trećeg arbitra, tako i troškove nastale zbog arbitraže.

Poglavlje IX - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

1. Konvencija je otvorena za potpisivanje zemljama članicama Saveta Evrope i zemljama koje nisu članice a koje su učestvovale u njenoj izradi i Evropskoj ekonomskoj zajednici. Do dana stupanja na snagu Konvencija će takođe biti otvorena za potpisivanje i bilo kojoj drugoj zemlji koju Komitet ministara pozove da to učini.

Konvencija je podložna ratifikaciji, prihvatanju ili usvajanju. Ratifikacioni instrumenti, instrumenti prihvatanja ili usvajanja deponuju se kod generalnog sekretara Saveta Evrope.

2. Konvencija stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi po isteku tromesečnog perioda posle dana kada pet država, uključujući i najmanje četiri zemlje članice Saveta Evrope, izraze svoju saglasnost da ih Konvencija obavezuje u skladu sa odredbama prethodnog paragrafa.

3. Što se tiče bilo koje zemlje potpisnice ili Evropske ekonomske zajednice koja potom izrazi svoju saglasnost da je Konvencija obavezuje, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana meseca koji sledi po isteku tromesečnog perioda posle dana deponovanja ratifikacionog instrumenta, instrumenta prihvatanja ili usvajanja.

Član 20

1. Posle stupanja na snagu ove konvencije, Komitet ministara Saveta Evrope može, posle konsultacija sa stranama ugovornicama, pozvati da pristupi Konvenciji bilo koju zemlju koja nije članica Saveta i koja, pozvana da potpiše Konvenciju u skladu sa odredbama člana 19, to još nije učinila, kao i bilo koju drugu zemlju koja nije članica.

2. Što se tiče svake zemlje koja pristupa Konvenciji, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana meseca koji sledi posle tromesečnog perioda po datumu deponovanja instrumenta o prihvatanju kod generalnog sekretara Saveta Evrope.

Član 21

1. Svaka država, u vreme potpisivanja ili kada deponuje svoj ratifikacioni instrument, instrument prihvatanja, usvajanja ili pristupanja, može odrediti teritoriju ili teritorije na kojima će se ova konvencija primenjivati.

2. Svaka strana ugovornica, kada deponuje svoj ratifikacioni instrument, instrument o prihvatanju, usvajanju ili pristupanju ili bilo kojeg kasnijeg datuma, može deklaracijom upućenom generalnom sekretaru Saveta Evrope proširiti primenu ove konvencije na bilo koju teritoriju naznačenu u deklaraciji i za čije međunarodne odnose ona odgovara ili u čije je ime ovlašćena da se obavezuje.

3. Svaka deklaracija sačinjena po prethodnoj tački može biti povučena, u odnosu na bilo koju teritoriju koja se pominje u takvoj deklaraciji, obaveštenjem upućenim generalnom sekretaru. Takvo povlačenje stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi po isteku od šest meseci po datumu prijema ovog obaveštenja od strane generalnog sekretara.

Član 22

1. Svaka država, u vreme potpisivanja ili kada deponuje svoj ratifikacioni instrument, instrument o prihvatanju, usvajanju ili pristupanju, može izneti jednu ili više rezervi u vezi sa određenim vrstama navedenim u Dodacima I do II i/ili III sa određenim vrstama pomenutim u rezervi ili rezervama, u vezi sa određenim sredstvima ili metodama ubijanja, zarobljavanja i druge eksploatacije navedene u dodatku IV. Ne mogu se izneti nikakve rezerve opšte prirode.

2. Svaka strana ugovornica koja proširuje primenu ove konvencije na teritoriju pomenutu u deklaraciji koja se pominje u stavu 2. člana 21. može, u vezi sa dotičnom teritorijom, izneti jednu ili više rezervi u skladu sa odredbama prethodne tačke.

3. Ne mogu se iznositi bilo kakve druge rezerve.

4. Svaka strana ugovornica koja je iznela rezervu pod st. 1. i 2. ovog člana može je u potpunosti ili delimično povući putem obaveštenja upućenog generalnom sekretaru Saveta Evrope. Takvo povlačenje stupa na snagu od datuma prijema obaveštenja od strane generalnog sekretara.

Član 23

1. Svaka strana ugovornica može u bilo koje vreme odbaciti ovu konvenciju putem obaveštenja upućenog generalnom sekretaru Saveta Evrope.

2. Takvo odbacivanje stupa na snagu prvog dana u mesecu koji sledi po isteku perioda od šest meseci po datumu prijema obaveštenja od strane generalnog sekretara.

Član 24

Generalni sekretar Saveta Evrope će obavestiti zemlje članice Saveta Evrope, svaku zemlju potpisnicu, Evropsku ekonomsku zajednicu, ukoliko je potpisnica ove konvencije i svaku stranu ugovornicu o:

a) svakom potpisu;

b) deponovanju svakog ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju, usvajanju ili pristupanju;

v) svakom datumu stupanja na snagu ove konvencije u skladu sa čl. 19. i 20;

g) svakoj informaciji upućenoj po odredbama stava 3. člana 13;

d) svakom izveštaju napravljenom u skladu sa odredbama člana 15;

đ) svakom amandmanu ili nekom novom dodatku usvojenom u skladu sa čl. 16. i 17. i datumu stupanja na snagu amandmana ili novog dodatka;

e) svakoj deklaraciji sačinjenoj po odredbama stava 2. i 3. člana 21;

ž) svakoj rezervi iznetoj po odredbama stava 1. i 2. člana 22;

z) povlačenju svake rezerve sprovedenom po odredbama stava 4. člana 22;

i) svakom drugom obaveštenju datom po odredbama člana 23. i datumu kada odbacivanje stupa na snagu.

U skladu sa čim su dolepotpisani, sa odgovarajućim ovlašćenjima da to učine, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Bernu, 19. septembra 1979. godine, na engleskom i francuskom jeziku, s tim što su oba teksta podjednako autentična, u jednom primerku koji će biti deponovan u arhivi Evropskog saveta. Generalni sekretar Saveta Evrope će preneti overene kopije svakoj zemlji članici Saveta Evrope, svakoj zemlji potpisnici, Evropskoj ekonomskoj zajednici ukoliko je potpisnica i svakoj državi koja je pozvana da potpiše ovu konvenciju ili da pristupi istoj.

 

APPENDIX I / DODATAK I*1

 

___________
*1Status in force 1. March 2002. The Appendices are regularly revised by Standing Committee/Stanje na snazi od 1. marta 2002. Stalni komitet redovno revidira dodatke.

 

STRICTLY PROTECTED FLORA SPECIES/STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE FLORE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C.Presl

DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex.Braun

OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A.Braun

SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters

PINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Gryw. et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolós & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE
Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.

CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus Sa’ad

CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (l.) Mill. subsp. taurica Tzvel.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Cochlearia polonica Fr hlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.
Crambe litwinonowii K. Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky.
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A.Carlstr m
Thlaspi jankae A. Kern

CYPERACEAE
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE
Vaccinium arctostaphylos L.
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Auch. & Montr.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D’Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch.
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & K k d
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez

LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & So
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski.
Orchis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.)
Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.

PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern (Stern) subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) So
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia tenuifolia L.

PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall

POSIDONIACEA
Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.)

PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti

SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. & Stef.

SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE
Trapa natans L.

TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.

BRYOPSIDA: MUSCI

AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid.

AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.

ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae Moris)
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis praecox H lphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen & Baldacci) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. et Schenk.
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.,
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastner
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek)
Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi Iqin.
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola Iqin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto
Crepis purpurea (Willd.) Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum melitense (Pignatti) Brulo, Lanfranco, Pavone et Ronsisvalle
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostál
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P. Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

EUPHORBIACEAE
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg

GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L’Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernández-González & Izco
Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE
Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.- Bl.
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P. Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P.H.Davis

LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill
Tulipa hungarica Borbas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker

LINACEAE
Linum dolomiticum Borbas

LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE
Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus

OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch.
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Ludi
Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralensis Fisch. ex DC.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Mart nez (Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris Miller subsp. grandis
(Wend.) Zamels
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G. Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE
Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE
Centranthus kellererii (Stoj., Stef. & Georg.) J.K.B. Richardson
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot

VIOLACEAE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix

ZANNICHELLIACEAE
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACEAE
Zostera marina L. (Med.)

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.

SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimper

ALGAE

CHLOROPHYTA
Caulerpa ollivieri (Med.)

FUCOPHYCEA
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata) (Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA
Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)

 

APPENDIX I (CONTINUATION) / DODATAK I (NASTAVAK)

 

STRICTLY PROTECTED FLORA SPECIES / STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE FLORE

 

ENDEMIC SPECIES OF THE MACARONESIAN REGION/ENDEMIČNE VRSTE MAKARONEZIJSKOG REGIONA

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl

HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis

ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE
Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.

MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert

GYMNOSPERMAE

CUPRESACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.

ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link

CRASSULACEAE
Aeonium balsamiferum Webb et Berth.
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Ba ares & Scholz

CRUCIFERAE
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roem. & Schult.

ERICACEAE
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb

EUPHORBIACEAE
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H.C.Watson

GERANIACEAE
Geranium maderense Yeo

GRAMINEAE
Agrostis gracililaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.

LABIATAE
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos et Fernández
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides l’Her.

LEGUMINOSAE
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (Esteve) D.Bramwell & D.H. Davis
Lotus maculatus Breitfeld

SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE
Saxifraga portosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE
Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Guthn. ex Seub.

CARYOPHYLLACEAE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth

CISTACEAE
Cistus chinamadensis Ba ares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson

COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosoma Svent.
Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suárez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kämmer

CONVOLVULACEAE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H.C.Watson

LILIACEAE
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats.

MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE
Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalrée

PLUMBAGINACEAE
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze
Limonium perezii (Stapf) Hubb.
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech.

RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin

ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco

RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer

VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: MUSCI

ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill

THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio

 

APPENDIX II / DODATAK II*2

___________
*2Status in force since 1 March 2002. The Appendices are regularly revised by the Standing Committee / Stanje na snazi od 1. marta 2002. Stalni komitet redovno revidira dodatke

 

STRICTLY PROTECTED FAUNA SPECIES / STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE FAUNE

(Med.) = in the Mediterranean/u Mediteranu

VERTEBRATES/ KIČMENJACI

Mammals/Sisari

INSECTIVORA

Erinaceidae

*Atelerix algirus (Erinaceus algirus)

Soricidae

*Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura ariadne)
*Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)
Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana moschata
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)

MICROCHIROPTERA

all species except/ sve vrste osim Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus
*Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Muridae

Cricetus cricetus
Mesocricetus newtoni
*Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus

Gliridae

Dryomis laniger
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

Zapodidae

Sicista betulina
Sicista subtilis
Globicephala macrorhynchus
Globicephala melas
Grampus griseus
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Tursiops truncatus (tursio)

Phocaenidae

Phocoena phocoena

Physeteridae

Kogia breviceps
Kogia simus (Med.)
Physeter macrocephalus (Med.)

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus
Mesoplodon bidens
Mesoplodon densirostris (Med.)
Mesoplodon mirus
Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Balanoptera acutorostrata (Med.)
Balanoptera borealis (Med.)
Balaenoptera edeni
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Balaenidae

Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis

Birds/Ptice

GAVIIFORMES

Gaviidae

all species/ sve vrste

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

all species/ sve vrste

Procellariidae

Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Puffinus assimilis baroli
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan

Otididae

all species/ sve vrste

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Gallinago media
Limicola falcinellus
Numenius tenuirostris
Tringa cinerea
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis

Recurvirostridae

all species/ sve vrste

Phalaropodidae

all species/ sve vrste

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

all species/ sve vrste

Laridae

Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Larus audouinii
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Pagophila eburnea
Sterna albifrons Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

all species/ sve vrste

Columbidae

Columba bollii
Columba junoniae

Turdinae

Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Irania gutturalis
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe finischii
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola dacotiae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Tarsiger cyanurus
Turdus torquatus Sylviinae
all species/ sve vrste
Regulinae
all species/ sve vrste
Muscicapinae
all species/sve vrste
Timaliinae
Panurus biarmicus

Paridae

all species/ sve vrste

Sittidae

all species/ sve vrste

Certhiidae

all species/ sve vrste

Emberizidae

Calcarius lapponicus
Emberiza aureola
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis

Fringillidae

Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea

Lacertidae

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
*Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
*Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)
Gallotia galloti
*Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
*Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
*Coluber jugularis 2
*Coluber najadum 3
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala

Pelobatidae

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica Rana latastei

Fish/Ribe

AGNATA

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandrai (Med.)

CHONDRICHTHYES/HRSKAVIČAVE RIBE

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Med.)

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Med.)
Hystricidae
Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus
Canis lupus
Cuon alpinus

Ursidae

all species/ sve vrste

Mustelidae

Gulo gulo
Mustela eversmannii
Mustela lutreola (Lutreola lutreola)
Lutra lutra
Vormela peregusna

Felidae

Caracal caracal
Felis silvestris
*Lynx pardinus (Lynx pardina)
Panthera pardus
Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
Ovibos moschatus
Rupicapra rupicapra ornata

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros

Delphinidae

Delphinus delphis

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.)
Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

all species/sve vrste

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Bulbucus (Ardeola) ibis
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

Ciconiidae

all species/ sve vrste

Threskiornithidae

all species/ sve vrste

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bucephala islandica
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Histrionicus histrionicus
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea

FALCONIFORMES

all species/ sve vrste

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

all species/ sve vrste

Rallidae

Crex crex
Fulica cristata
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

all species/ sve vrste

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

all species/ sve vrste

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer
Apus melba
Apus pallidus
Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

all species/ sve vrste

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis

Hirundinidae

all species/ sve vrste

Motacillidae

all species/ sve vrste

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

all species/ sve vrste

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

all species/ sve vrste

Muscicapidae

Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pityopsittacus
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Rhodopechys githaginea
Serinus citrinella
Serinus pusillus
Serinus serinus

Ploceidae

Montrifringilla nivalis
Petronia petronia

Sturnidae

Sturnus roseus
Sturnus unicolor

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Perisoreus infaustus
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Reptiles/Gmizavci

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

Emydidae

Emys orbicularis
*Mauremys caspica 1

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii

Trionychidae

Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus

Agamidae

*Stellio stellio (Agama stellio)

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon
Natrix tessellata
Telescopus fallax

Viperidae

Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
*Vipera lebetina 4
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina

Amphibians/Vodozemci

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
*Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
*Salamandra atra 5
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni

Plethodontidae

*Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)
*Speleomantes genei (Hydromantes genei)
*Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis)
*Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)
*Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis)

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi

OSTEICHTHYES (ACTINOPTERYGII)/KOŠLJORIBE

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio
Huso huso (Med.)

ESOCIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.)
Aphanius iberus (Med.)
Valencia hispanica
Valencia leutourneuxi

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus hippocampus (Med.)
Hippocampus ramulosus (Med.)

PERCIFORMES

Percidae

Romanichthys valsanicola
Zingel asper

Gobiidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.)
Pomatoschistus tortonesei (Med.)

INVERTEBRATES/BESKIČMENJACI

Arthropods/Zglavkari

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Ephemenoptera

Palingenia longicauda

Odonata

Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata
Saga pedo

Coleoptera

Buprestis splendens
Carabus bessarabicus
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina
Zerynthia polyxena

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)

Molluscs/Mekušci

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.)
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petraum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= Cypraa lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)

Stylommatophora

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
*Discus defloratus 6
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)

Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

Echinoderms/Ehinodermate

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)

Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

Cnidarians/Knidarije

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)

Gerardia savaglia (Med.)

Sponges/Sunđeri

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)

Asbestopluma hypogea (Med.)

Axinelle polyplo des (Med.)

Petrobiona massiliana (Med.)

Notes to Appendix II /Napomene Dodatku II

On 3. December 1993 the Standing Committee to the Convention adopted the following Recommendation (No. 39(1993)):

The Standing Committee of the Committee of European Wildlife and Natural Habitatus, acting under the terms of Article 14 of the Convention Recomemends that Contracting parties take into consideration the gollowing tehnical notes while implementing the Convention. Asterisks have been written where the name of the species has been changed to a more recent one, but the old name is kept in brakets. Footnotes have been used to update taxonomically some taxa.

3. decembra 1993. godine Stalni Komitet Konvencije prihvatio je sledeće Predloge (Br. 39 (1993):

Stalni Komitet Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, prema članu 14. Konvencije, predlaže da Zemlje Članice uzmu u razmatranje sledeće tehničke napomene pri implementaciji Konvencije. Tamo gde je ime vrste promenjeno stavljen je simbol zvezdice, a staro ime je zadržano u zagradama. Fusnote su korišćene za obeležavanje taksonomskih promena nekih taksona.

1 Mauremys caspica has been divided into tnjo new species:/ Mauremys caspica podeljena je u dve nove vrste:

- Mauremys caspica

- Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

2 Coluber jugularis has been divided into two new species:/ Coluber jugularis podeljena je u dve nove vrste:

- Coluber jugularis

- Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

3 Coluber najadum has been divided into two new species:/ Coluber najadum podeljena je u dve nove vrste:

- Coluber najadum

- Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4 Vipera lebetina has been divided into two new species:/Vipera lebetina podeljena je u dve nove vrste:

- Vipera lebetina

- Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

5 Salamandra atra has been divided into two new species:/Salamandra atra podeljena je u dve nove vrste:

- Salamandra atra

- Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

6 Discus defloratus: This species is no longer recognized as a taxonomically valid species as it was described from a few specimens, now recognized as belonging to a different species of Discus./ Discus defloratus: Ova vrsta se više ne priznaje kao taksonomski čista vrsta jer je opisana pomoću nekoliko primeraka, sada se priznaje kao druga vrsta roda Discus.

APPENDIX III /DODATAK III*3

___________
*3Status in force since 1 March 2002. The Appendices are regularly revised by the Standing Committee./ Stanje na snazi od 1. marta 2002. Stalni komitet redovno revidira dodatke.

 

PROTECTED FAUNA SPECIES / ZAŠTIĆENE VRSTE FAUNE

(Med.) = in the Mediterranean/u Mediteranu

VERTEBRATES/ KIČMENJACI

Mammals/Sisari

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

all species/sve vrste

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus)
Lepus timidus

RODENTIA

Sciurdae

Marmota marmota
Sciurus vulgaris

Castoridae

Castor fiber

Muridae

Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus ratticeps (oeconomus)

Gliridae

all species/sve vrste

CETACEA

All species not mentioned in Appendix II/Sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius

Reptiles/Gmizavci

All species not included in Appendix II

Sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II

Amphibians/Vodozemci

All species not included in Appendix II

Sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II

Fish/Ribe

CHONDRICHTHYES/HRSKAVIČAVE RIBE

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Isurus oxyrinchus (Med.)
Lamna nasus (Med.)

Carcharhinidae

Prionace glauca (Med.)

Squatinidae

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

Rajidae

Raja alba (Med.)

OSTEICHTYES/KOŠLJORIBE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus
all species/sve vrste

Thymallidae

Thymallus thymallus
Viverridae
all species/sve vrste

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Phoca vitulina
Phoca hispida (Pusa hispida)
Halichoerus grypus

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

all species/sve vrste

Bovidae

Bison bonasus

Capra ibex

Capra pyrenaica
Ovis aries (musimon, ammon)
Rupicapra rupicapra

Birds/Ptice

All species not included in Appendix II with the exception of:

Sve vrste koje nisu navedene u Dodatku II osim:

Columba palumbus

Corvus corone (corone and/i cornix)

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Garrulus glandarius

Larus argentatus

Larus fuscus

Larus marinus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Pica pica

Salmonidae

Hucho hucho
Salmo salar (*)

___________
(*)The provisions for the appendix shall not apply to salmon in sea waters. / Odredbe ovog dodatka neće se odnositi na losose u slanoj vodi

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES
Siluridae

Siluris aristotelis
Siluris glanis

ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES
Cottidae

Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Serranidae

Epinephelus marginatus (Med.)

Sciaenidae

Sciana umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)

Percidae

Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel streber
Zingel zingel

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus

INVERTEBRATES/ BESKIČMENJACI

Arthropods/Zglavkari

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA
Decapoda

Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarides arctus (Med.)

Molluscs/Mekušci

GASTROPODA
Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA
Unionida

Margaritifera margaritifera
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus
Annelids/Valjkasti crvi

HIRUDINEA
Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

Echinoderms/Ehinodermata

ECHINOIDEA
Paracentrotus lividus (Med.)

Cnidarians/Knidarije

HEXACORALLIA
Antipathes sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA
Corallium rubrun (Med.)

Sponges/Sunđeri

PORIFERA
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med)

APPENDIX IV / DODATAK IV*1

___________
1 Status in force since 1 March 2002. The Appendices are regularly revised by the Standing Committee Stanje na snazi od 1. marta 2002. Stalni komitet redovno revidira dodatke.

 

PROHIBITED MEANS AND METHODS OF KILLING, CAPTURE AND OTHER FORMS OF EXPLOITATION / ZABRANJENA SREDSTVA I METODI UBIJANJA, ZAROBLJAVANJA I DRUGIH OBLIKA EKSPLOATACIJE

MAMMALS/SISARI

Zamke

Žive životinje koje se koriste kao mamci i koje su slepe ili osakaćene

Magnetofoni

Električni aparati kojima se može ubiti i ošamutiti

Veštački izvori svetlosti

Ogledala i druga sredstva za zaslepljivanje

Sredstva za osvetljavanje meta

Nišani za noćni lov koji sadrže elektronske uređaje za uveličavanje ili konverziju slika

Eksplozivi2

Mreže3

Klopke3

Otrov i otrovni ili anastetički mamci

Isterivanje gasom ili dimom

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa šaržerom koji može da primi više od dva kompleta municije

Avioni

Motorna vozila u pokretu

___________
2 Izuzev za lov na kitove
3 Ako se primenjuje na masovan ili neselektivan izlov ili ubijanje

BIRDS/PTICE

Zamke4

Lepak za ptice

Kuke

Žive ptice koje se koriste kao mamac i koje su slepe ili osakaćene

Magnetofoni

Električni aparati kojima se može ubiti i ošamutiti Veštački izvori svetlosti

Ogledala i druga sredstva za zaslepljivanje

Sredstva za osvetljavanje meta

Nišani za noćni lov koji sadrže elektronske uređaje za uveličavanje ili konverziju slika

Eksplozivi

Mreže

Klopke

Otrov i otrovni ili anastetički mamci

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa šaržerom koji može da primi više od dva kompleta municije

Avioni

Motorna vozila u pokretu

___________
4 Osim za Lagopus-a iznad 58 stepeni severne geografske širine

FRESHWATER FISH/ SLATKOVODNE RIBE

Eksplozivi

Vatreno oružje

Otrovi

Anestetici

Elektricitet, odnosno naizmenična struja

Veštački izvori svetlosti

CRAYFISH (Decapoda)/ RAKOVI (Dekapoda)

Eksplozivi

Otrovi

ČLAN 3

Na osnovu člana 22. stav 1., a u vezi sa čl. 5. i 6. Konvencije, Republika Srbija izražava rezerve za sledeće vrste:

1. Dodatak I

- vodena paprat (Salvinia natans),

2. Dodatak II

- vuk (Canis lupus),

- poskok (Vipera ammodytes),

- divlja mačka (Felis silvestris),

- jastreb (Accipiter gentiles) - zaštita se neće primenjivati na objektima za proizvodnju pernate divljači i prihvatilišta.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".