PRAVILNIK

O IZGLEDU OZNAKE I NACIONALNOG ZNAKA ORGANSKIH PROIZVODA

("Sl. glasnik RS", br. 107/2007)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se izgled oznake i nacionalnog znaka kojim se obeležava sertifikovan organski proizvod, kao i izgled oznake kojim se obeležava proizvod iz perioda konverzije.

Član 2

Sertifikovan organski proizvod obeležava se oznakom: "ORGANSKI PROIZVOD", kodom ovlašćene organizacije i nacionalnim znakom.

Član 3

Proizvod iz perioda konverzije obeležava se oznakom: "PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE" po isteku roka od godinu dana od dana podnošenja prijave za uključivanje u organsku proizvodnju, ako je zaključen ugovor o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju.

Član 4

Oznake iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika moraju biti čitljive, uočljive i neizbrisive, a nanose se na prednju stranu pojedinačnog i zbirnog pakovanja organskog proizvoda, reklamni materijal, prateću dokumentaciju, odnosno etikete.

Oznake iz stava 1. ovog člana nanose se otiskivanjem, odnosno utiskivanjem znaka, nalepnicom, odnosno priveskom.

Član 5

Oznaka za sertifikovan organski proizvod je u obliku kruga, ivica plave boje (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C), sa nacionalnim znakom u središnjem delu kruga i tekstom: "ORGANSKI PROIZVOD" koji se nalazi polukružno iznad nacionalnog znaka, na beloj podlozi.

Nacionalni znak je grafička kompozicija koja simbolizuje biljku - drvo i zemljište, u okviru koje su prepoznatljivi nacionalni simboli Republike Srbije.

Grafički elementi nacionalnog znaka koji grade biljku - drvo i zemljište su:

1) stablo i zemljište, zelene boje (CMYK SKALA 100% CYAN 100% YELOW PANTONE 355 C);

2) grane i centralni list, plave boje (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C);

3) dva bočna lista crvene boje (CMYK SKALA 100% MAGENTA 100% YELOW PANTONE 485 C).

Oznaka: "ORGANSKI PROIZVOD" ispisuje se ćiriličkim pismom, fontom BOOK Cirilica, plave boje (CMYK SKALA 100% CYAN 80% MAGENTA 25% BLACK PANTONE 280 C).

Minimalna veličina prečnika kruga oznake iz stava 1. ovog člana je 20 mm.

Izgled oznake iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Oznaka: "PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE" je pravougaonog oblika, uokvirena crnom linijom, debljine 1 mm, sa tekstom: "PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE".

Naziv oznake iz stava 1. ovog člana ispisan je crnom bojom, na beloj podlozi, ćiriličkim pismom, fontom Arial.

Minimalna veličina oznake iz stava 1. ovog člana je 20 x 10 mm.

Izgled oznake iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

IZGLED OZNAKE ZA SERTIFIKOVAN ORGANSKI PROIZVOD

 

IZGLED OZNAKE ZA PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE