PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH

na bazi prosečne zarade po zaposlenom u novembru 2007. godine za:

• Privredu Republike Srbije 38.284,00 dinara
• Ukupno za Republiku Srbiju 41.010,00 dinara

a) Isplate sa karakterom zarade

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

TOPLI OBROK

član 118. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005)

Isplaćuje se obavezno, a visina se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se "topli obrok" isplaćuje u visini 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem podatku statistike, iznos isplate za puno radno vreme je: 20% x 38.284 = 7.656,80 dinara.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

REGRES za godišnji odmor

član 116. tačka 6) Zakona o radu

Isplaćuje se obavezno, a visina se utvrđuje opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se "regres" isplaćuje u visini jedne prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem podatku statistike, iznos regresa je 38.284 dinara.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD NA DAN PRAZNIKA koji je neradni dan

član 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu

Najmanje 110% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

UVEĆANA ZARADA ZA RAD NOĆU I U SMENAMA, ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade

član 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

UVEĆANA ZARADA ZA PREKOVREMENI RAD

član 108. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

UVEĆANA ZARADA PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU

član 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

član 105. stav 3. Zakona o radu

član 44. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst)

Ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio da se "terenski dodatak" isplaćuje u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem podatku statistike, iznos terenskog dodatka je:
37.284 x 3% = 1.118,52 dinara.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 37.284 x 3% = 1.118,52 dinara).
Ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja - najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji a za troškove ishrane - najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

DRUGI SLUČAJEVI u kojima poslodavac utvrdi pravo zaposlenog na uvećanu zaradu (posebni uslovi rada, rad nedeljom, rad u drugoj smeni i sl.)

član 108. stav 3. Zakona o radu

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

OSTALE ISPLATE SA KARAKTEROM ZARADE (dodatak za odvojeni život, davanja u robi ili novcu za 8. mart i druge praznike, stimulativna otpremnina pri sporazumnom raskidu radnog odnosa i sva druga primanja koja nisu izuzeta iz zarade shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu)

član 105. stav 3. Zakona o radu

član 49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se naknada troškova za odvojeni život od porodice ako zbog toga što je premešten u drugo mesto rada koje je više od 30 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, živi odvojeno od porodice, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada. Mesečna naknada troškova za odvojeni život od porodice iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 38.284 x 75% = 28.713,00 dinara).

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

b) Isplate sa karakterom naknade troškova zaposlenima

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

član 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu

član 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 2.000 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 12%.

DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu i PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, domovima učenika i višem i visokom obrazovanju

član 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.
Primer: Ako je poslodavac utvrdio dnevnicu u visini 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, trenutan iznos je:
5% x 38.284 = 1.914,20 dinara.
Za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika: 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, trenutan iznos je:
5% x 41.010 = 2.050,50 dinara.
Za zaposlene u višem i visokom obrazovanju: 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, trenutan iznos je:
5% x 38.284 = 1.914,20 dinara.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje (trenutno: 5% x 38.284 = 1.914,20 dinara), a ako mu je obezbeđena besplatna ishrana, dnevnica za službeno putovanje u zemlji umanjuje se za 80%.

Ne oporezuje se do 1.200 dinara dnevno (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 12%.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU (zemlja i inostranstvo)

član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu

član 8. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja u zemlji prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), a ako su mu obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak ne naknađuju se troškovi smeštaja.
Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) kad se naknađuju troškovi smeštaja u iznosu koji je jednak iznosu dnevnice.

Ne oporezuje se do visine troškova prema priloženom računu (član 18. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak građana), bez obzira na kategoriju smeštaja.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU (zemlja i inostranstvo)

član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

član 11. stav 1. i član 26. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Priznaju se u celini prema podnetim računima.

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se:
a) za službeni put u zemlji, troškovi prevoza od mesta rada do mesta gde treba da se izvrši službeni posao i za povratak do mesta rada, u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju;
b) za službeni put u inostranstvo, u visini cene iz putničke tarife za prevoz sredstvom one vrste i razreda koji se, prema nalogu za službeno putovanje, koriste.

Ne oporezuje se do visine podnetih računa prevoznika u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana).

DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

član 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu

Najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima.

Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE
(u zemlji i inostranstvu)

član 118. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu

član 11. st. 2. i 3. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom kod poslodavca.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ne oporezuje se do 30% cene litra super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 3.500 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 12%.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD I BORAVAK NA TERENU, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade

član 118. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca, u visini troškova smeštaja i ishrane.

Ne plaćaju se poreske obaveze.

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA ZAPOSLENOM u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog (članom uže porodice smatraju se bračni drug i deca)

član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu

Poslodavac je dužan da isplati, u skladu sa opštim aktom, zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog.

Za zaposlene u državnim organima, u visini troškova pogrebnih usluga.

Ne oporezuje se do 35.000 din. (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana) a iznos preko toga oporezuje se po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

POMOĆ PORODICI ZA SLUČAJ SMRTI PENZIONISANOG RADNIKA

član 120. tačka 1) Zakona o radu

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 35.000 din. (član 9. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana) a iznos preko toga oporezuje se po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

član 120. tačka 1) Zakona o radu

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 20.000 dinara za slučaj (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 12%.

SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ SMRTI DRUGIH ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENOG (koji nisu bračni drug, deca, roditelji, usvojenik i usvojilac zaposlenog)

član 120. tačka 1) Zakona o radu

Utvrđuje se kao solidarna pomoć opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Na ceo iznos isplate plaća se porez po stopi od 12%.

DRUGI POJEDINAČNI VIDOVI SOLIDARNE POMOĆI po namenama koje poslodavac utvrdi svojim aktom

član 120. tačka 1) Zakona o radu

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Na ceo iznos plaća se porez po stopi od 12%.

SOLIDARNA POMOĆ PORODICI LICA KOJE NIJE ZAPOSLENO KOD POSLODAVCA

član 120. tačka 1) Zakona o radu

Poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu može da utvrdi pravo na ovu isplatu, ali nije obavezan.

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na ceo iznos isplate plaća se samo porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

c) Druga primanja zaposlenih

Vrsta isplate

Osnov isplate

Način izračunavanja i iznos isplate

Poreski tretman

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU

član 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, član 51. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno: 3 x 41.010 = 123.030 dinara).

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini jedne i po plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 3 x 41.010 = 123.030 dinara)

Za zaposlene u javnim službama (zdravstvo, obrazovanje, nauka, kultura, socijalna zaštita i dr.), najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno: 3 x 41.010 = 123.030 dinara).

Ne oporezuje se do iznosa trostruke mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici, prema poslednjem podatku (3 x 41.010 = 123.030) (član 9. stav 1. tačka 18) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

JUBILARNA NAGRADA

član 120. tačka 1) Zakona o radu, član 13. PKU za državne organe i PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, domovima učenika i višem i visokom obrazovanju

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.
Za zaposlene u državnim organima, isplaćuje se u visini 50% prosečne neto zarade u privredi Republike prema poslednjem objavljenom podatku (trenutno: 27.485 x 50% = 13.742,50 dinara).
Jubilarnom nagradom smatra se godina u kojoj zaposleni navršava 10, 20, 30 i 40 godina rada u organu.
Za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, domovima učenika, višem i visokom obrazovanju, jubilarna nagrada iznosi:
- za 10 godina radnog staža - 50% prosečne plate
- za 20 godina radnog staža - 1 prosečna plata
- za 30 godina radnog staža - 1,5 prosečna plata
Prosečna plata je plata po zaposlenom ostvarena u ustanovi u prethodnom mesecu.

Ne oporezuje se do 10.000 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 12%.

ZAJAM ZAPOSLENIMA KOJI ISPLAĆUJE POSLODAVAC

-

U svemu prema opštem aktu, odnosno ugovoru o radu kod poslodavca.

Ne plaćaju se poreske obaveze prilikom isplate.

OTPREMNINA PRI OTKAZU UGOVORA O RADU AKO USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA PRESTANE POTREBA ZA OBAVLJANJEM ODREĐENOG POSLA ili se smanji posao

čl. 158. i 159. u vezi sa članom 179. tačka 9) Zakona o radu

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina rada provedenih u radnom odnosu.
Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA za čijim je radom prestala potreba

odeljak IV/3 Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005 i 89/2006)

Prema Programu, zaposleni se opredeljuje za jednu od sledećih isplata:
1) deset prosečnih zarada u privredi Republike (trenutno 382.840 din.) za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja, ili
2) u visini dinarske protivvrednosti 100 evra po godini staža osiguranja, ili
3) otpremnina u skladu sa članom 158. Zakona o radu

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a za lica starija od 50 godina života - bez ograničenja iznosa (član 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko neoporezivog plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova.

OTPREMNINA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen

član 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Isplaćuje se za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu u visini trećine njegove plate, s tim da se pod platom smatra njegova prosečna mesečna plata koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu

Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone,a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.

POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

član 9. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana

U skladu sa aktom poslodavca, a ne više od iznosa stvarne štete.

Ne plaća se porez na ceo iznos prema uslovima iz člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005), u suprotnom, na ceo iznos pomoći plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

d) Isplate licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

Vrsta isplate

Način izračunavanja
i iznos isplate

Poreski tretman

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA srednjih škola i studenata viših škola i fakulteta

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Ne oporezuje se do 6.000 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA osnovnih škola - ako je staralac lice van radnog odnosa kod isplatioca

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Isplata ima karakter drugih prihoda i na ceo iznos se plaća porez po stopi od 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA osnovnih škola - ako je staralac lice zaposleno kod isplatioca

U skladu sa ugovorom poslodavca i korisnika.

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaća porez po stopi od 12% i doprinosi kao na zaradu

HRANARINA I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema propisima kojima se uređuje sport.

Neoporezivo do 5.000 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana) a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 50% normiranih troškova.

DNEVNICA I OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA (prevoz, prenoćište) LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA

Do visine propisane opštim aktom poslodavca.

Na ceo iznos isplate plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto ugovoren prihod umanjen za 20% normiranih troškova i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret izvršioca poslova po stopi od 22% na osnovicu na koju se plaća porez na dohodak građana (ne primenjuje se najniža osnovica - Tumačenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 414-00-10/2005-07 od 20.6.2005. godine).

NOVČANA NAKNADA ČLANU UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA

Isplaćuje se u skladu sa aktom poslodavca.

Ima karakter "drugih prihoda" - plaća se porez po stopi od 20% na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova, a na istu osnovicu se obračunava doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%. Ako član odbora nije osiguran po drugom osnovu, na naknadu se plaća i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, na osnovicu na koju se plaća porez.

Ako je član odbora samostalni umetnik ili strani državljanin, plaća se porez po stopi od 20% na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova.

ISPLATA POMOĆI PENZIONISANIM RADNICIMA (regres, jubilarna nagrada, pokloni za praznike)

Isplaćuje se u skladu sa aktom poslodavca.

Ima karakter "drugih prihoda" - porez je 20% na bruto isplatu umanjenu za 20% normiranih troškova.

NAKNADA KOJU NADLEŽNI DRŽAVNI ORGAN ISPLAĆUJE VOJNICIMA (na služenju vojnog roka u Vojsci i u civilnoj službi), studentima vojnih akademija, učenicima srednjih vojnih škola i slušaocima škola za rezervne vojne oficire (član 9. stav 1. tačka 22) Zakona o porezu na dohodak građana)

U skladu sa propisima kojima je uređena Vojska Srbije.

Ne oporezuje se.

NAKNADA KOJA SE ISPLAĆUJE UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA (član 9. stav 1. tačka 23) Zakona o porezu na dohodak građana)

U skladu sa propisima kojima se uređuju unutrašnji poslovi.

Ne oporezuje se.

PREMIJE, SUBVENCIJE I REGRESI IZ BUDŽETA REPUBLIKE, KAO I PDV NADOKNADE koje se isplaćuju na poseban namenski račun otvoren kod poslovne banke, obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrednicima, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava (član 9. stav 1. tačka 24) Zakona o porezu na dohodak građana)

U skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Ne oporezuje se.

PDV NADOKNADE, KOJE SE ISPLAĆUJU LICIMA KOJA SU OBVEZNICI POREZA NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NA KATASTARSKI PRIHOD

 

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 25) Zakona o porezu na dohodak građana)

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA OSTVARENIM ZA POSTIGNUTE REZULTATE TOKOM ŠKOLOVANJA I OBRAZOVANJA, KAO I OSVOJENIH NA TAKMIČENJIMA U OKVIRU OBRAZOVNOG SISTEMA

 

Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 26) Zakona o porezu na dohodak građana)

NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI POKLONI

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo po detetu do 15 godina starosti, najviše do 5.000,00 dinara godišnje, a preko ovog iznosa, ili ako se isplaćuje detetu starijem od 15 godina, isplata ima karakter zarade