NAREDBA
O OBAVEZNOM ATESTIRANJU RUČNIH I PREVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

("Sl. list SFRJ", br. 16/83)

1. Postupak obaveznog atestiranja ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara sprovodi se na sledeći način:

1) za proizvode iz domaće proizvodnje atestira se tip proizvoda uz kontrolu saobraznosti proizvoda iz proizvodnje atestiranom tipu, prema tački 2.4 jugoslovenskog standarda JUS A.K2.003 - Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta;

2) za proizvode iz uvoza atestira se tip proizvoda uz kontrolu saobraznosti proizvoda iz svake partije isporuke istog tipa i porekla.

Pod tipom proizvoda, u smislu ove naredbe, podrazumeva se aparat za gašenje požara sa istim načinom transporta (ručni ili prevozni) i istim sredstvom za gašenje požara (prah, hemijska pena, vazdušna pena, voda, ugljen-dioksid).

2. Ispitivanju radi obaveznog atestiranja podleže sledeće karakteristike kvaliteta proizvoda iz tačke 1. ove naredbe:

1) otpornost na vibracije;

2) efikasnost gašenja požara;

3) domet mlaza i vreme neprekidnog pražnjenja;

4) količina pene;

5) izdržljivost pod pritiskom;

6) nepropustljivost;

6) efikasnost sigurnosne naprave;

7) upotrebljivost za gašenje požara na električnim instalacijama.

3. Vrednosti karakteristika kvaliteta proizvoda iz tačke 1. ove naredbe koje podleže ispitivanju radi obaveznog atestiranja utvrđene su sledećim jugoslovenskim standardima, i to:

1) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.020 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Opšte odredbe;

2) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.030 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje hemijskom penom;

3) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.035 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje prahom;

4) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.040 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje ugljen-dioksidom;

5) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.050 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom;

6) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.055 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje vazdušnom penom;

7) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.060 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Ručni aparati za gašenje vodom;

8) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.130 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Prevozni aparati za gašenje hemijskom penom;

9) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.135 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Prevozni aparati za gašenje prahom;

10) jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.140 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Prevozni aparati za gašenje ugljen-dioksidom.

4. Karakteristike kvaliteta proizvoda iz tačke 1. ove naredbe ispituju se na način određen jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.022 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Metoda ispitivanja.

Pre ispitivanja proizvoda iz tačke 1. ove naredbe proveravaju se njihove oznake i konstrukcioni parametri.

5. Uzorke radi ispitivanja karakteristika kvaliteta proizvoda iz tačke 1. ove naredbe uzima organizacija ovlašćena za atestiranje.

Za proizvode iz domaće proizvodnje uzorci se uzimaju iz proizvodnje, a za proizvode iz uvoza - sa skladišta uvoznika.

Za ispitivanje radi obaveznog atestiranja uzima se po tri uzorka istog tipa.

O uzimanju uzoraka vodi se zapisnik.

Ovlašćena organizacija je dužna da posle obavljenog ispitivanja vrati uzorke proizvođaču, odnosno uvozniku.

6. Izveštaj o ispitivanju radi obaveznog atestiranja proizvoda iz tačke 1. ove naredbe sadrži podatke o:

1) proizvodu (naziv, vrsta i tip, godina proizvodnje, vreme neprekidnog pražnjenja, vrsta požara za čije je gašenje namenjen, temperaturno područje u kome je upotrebljiv);

2) proizvođaču, odnosno uvozniku (firma, odnosno naziv i sedište);

3) uzimanju uzoraka (broj i datum zapisnika o uzimanju uzoraka);

4) količini uvezenih aparata (ako su aparati uvezeni);

5) propisima po kojima je vršeno ispitivanje, odnosno postupku ispitivanja;

6) rezultatima ispitivanja;

7) broju izdatog atesta;

8) mestu i datumu izdavanja izveštaja o ispitivanju.

Izveštaj o ispitivanju mora biti overen potpisom ovlašćenog radnika organizacije ovlašćene za atestiranje i pečatom te organizacije.

7. Za proizvode iz tačke 1. ove naredbe za koje se ispitivanjem utvrdi da ispunjavaju propisane uslove i zahteve u pogledu karakteristika kvaliteta, organizacija ovlašćena za atestiranje izdaje atest, uz koji prilaže izveštaj o ispitivanju.

Rok važenja atesta nije ograničen ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da su proizvodi iz proizvodnje ili iz uvoza saobrazni atestiranom tipu.

8. Proizvode za koje je izdat atest proizvođač, odnosno uvoznik označava atestnim znakom nanošenjem boje na aparat ili nalepnicom, pri čemu veličina B iz tačke 4. Naredbe o izgledu i upotrebi atestnog znaka ("Službeni list SFRJ", br. 4/79 i 31/81) iznosi 10 do 30 mm. Ispod atestnog znaka upisuju se dve slovne i dve brojne oznake. Slovne oznake se odnose na grupu i podgrupu jugoslovenskih standarda kojima pripadaju (ZC) - Ručni i prevozni aparat za gašenje požara, a brojčane oznake predstavljaju šifru organizacije ovlašćene za obavezno atestiranje.

9. Kontrola saobraznosti proizvoda vrši se na sledeći način:

1) za proizvode iz domaće proizvodnje kontrola saobraznosti se vrši svake dve godine; s tim što organizacija ovlašćena za atestiranje uzima iz proizvodnje po jedan uzorak od svakog tipa proizvoda;

2) za proizvode iz uvoza kontrola saobraznosti se vrši za svaku partiju isporuke, s tim što organizacija ovlašćena za atestiranje uzima sa skladišta uvoznika po jedan uzorak od svakog tipa proizvoda istog porekla.

Pre kontrole saobraznosti proveravaju se oznake i konstrukcioni parametri proizvoda iz tačke 1. ove naredbe.

Za kontrolu saobraznosti atestiranom tipu ispituju se sledeće karakteristike kvaliteta:

1) nepropustljivost;

2) efikasnost sigurnosne naprave;

3) domet mlaza i vreme neprekidnog pražnjenja.

Metode ispitivanja utvrđene su jugoslovenskim standardom JUS Z.C2.022 - Ručni i prevozni aparati za gašenje požara. Metode ispitivanja.

Ako se ispitivanjima karakteristika kvaliteta utvrdi da su aparati saobrazni atestiranom tipu, organizacija ovlašćena za atestiranje navodi to u izveštaju o kontroli saobraznosti proizvoda atestiranom tipu.

Izveštaj o kontroli saobraznosti proizvoda atestiranom tipu izdaje se na način utvrđen u tački 6. ove naredbe.

10. Za atestiranje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara može se ovlastiti organizacija udruženog rada koja u pogledu opremljenosti i stručnih kvalifikacija kadrova, ispunjava sledeće uslove:

a) raspolaže niže navedenom opremom, i to:

1) poligonom za ispitivanje (tipska žarišta klase: A, B, C, D i E);

2) požarnom kućom;

3) hidrauličnom laboratorijom;

4) prenosnim klipnim i ručnim pumpama sa visokim pritiskom;

5) laboratorijom sa uređajima za ispitivanje ventila sigurnosti;

6) uređajem za termostatiranje uzoraka;

7) uređajem za veštačko starenje uzoraka;

8) uređajem za centrifugiranje uzoraka;

9) uređajem za ispitivanje viskoziteta uzoraka;

10) refraktometrom;

11) uređajem za proizvodnju pene;

12) aparatom za određivanje napona smicanja pene;

13) uređajem za određivanje napona ekspanzije pene;

14) aparatom za određivanje stepena rezistentnosti pene na uticaj plamena;

15) aparatom za određivanje površinskog napona pene;

16) priborom za određivanje specifične mase sredstava za gašenje;

17) vibracionim stolom;

18) uređajem za ispitivanje upotrebljivosti aparata za gašenje požara na električnim instalacijama;

b) za poslove atestiranja ima radnike sa sledećim stručnim kvalifikacijama, i to:

1) sa visokom školskom spremom odgovarajuće struke, sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja aparata za gašenje požara - ako je u pitanju radnik koji rukovodi ispitivanjem aparata za gašenje požara;

2) sa višom ili srednjom stručnom spremom, odgovarajuće struke, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja aparata za gašenje požara - ako su u pitanju stručni radnici.

11. Organizacija udruženog rada ovlašćena za atestiranje dužna je da izvrši atestiranje i kontrolu saobraznosti proizvoda atestiranom tipu u roku od 30 dana od dana uzimanja uzoraka za atestiranje.

12. Ova naredba stupa na snagu po isteku jedne godine od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".