UREDBA

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA VODOAKUMULACIJE "STUBOROVNI"

("Sl. glasnik RS", br. 20/2009)

Član 1

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene sliva vodoakumulacije "Stuborovni" (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja sliva vodoakumulacije "Stuborovni" na delu teritorije grada Valjeva.

Član 3

Prostorni plan sastoji se iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1:25.000, i to: referalna karta 1. - Posebna namena prostora; referalna karta 2. - Mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema; referalna karta 3. - Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara i turizam.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u 12 primeraka, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 4

Prostorni plan se sprovodi izradom i donošenjem sektorskih/granskih planova i programa, urbanističkim planovima, kao i programima uređenja građevinskog zemljišta.

Član 5

Ugovor o implementaciji Prostornog plana zaključiće Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume", Javno preduzeće "Skijališta Srbije", Javno preduzeće za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni "Kolubara", Javno preduzeće Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, Javno preduzeće Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Republička agencija za prostorno planiranje sa gradom Valjevom, kao i drugim učesnicima u realizaciji planskih rešenja.

Član 6

Grafički prikazi iz člana 3. stav 3. ove uredbe čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja (tri kompleta), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (jedan komplet), Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" (jedan komplet), Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom (jedan komplet), gradu Valjevu (jedan komplet), Javnom vodoprivrednom preduzeću "Srbijavode" (jedan komplet) i Republičkoj agenciji za prostorno planiranje (tri kompleta).

Analitičko-dokumentaciona osnova na kojoj se zasniva Prostorni plan čuva se u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 7

Pravo na neposredan uvid u grafičke prikaze iz člana 3. stav 3. ove uredbe imaju pravna i fizička lica, pod uslovima i na način koji bliže propisuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 8

Urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Urbanistički planovi i projekti, planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Napomene

Tekstualni deo Prostornog plana područja posebne namene sliva vodoakumulacije "Stuborovni", objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 20/2009, str. 62-111.