ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZMENI UGOVORA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009)

ČLAN 1

Potvrđuje se Protokol između Republike Srbije i Republike Grčke o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 11. novembra 2008. godine u Atini, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Protokola u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

PROTOKOL
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZMENI UGOVORA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE GRČKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

REPUBLIKA SRBIJA
I
REPUBLIKA GRČKA

U želji da zaključe Protokol o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Odredbe člana 8. Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, zamenjuju se kako sledi:

"1. Dobit od obavljanja međunarodnog saobraćaja pomorskim brodovima oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj su brodovi registrovani ili čiju dokumentaciju poseduju.

2. Dobit od obavljanja međunarodnog saobraćaja vazduhoplovima oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

3. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na dobit od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji."

Član 2

Svako pozivanje na član 8. iz Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, podrazumeva da se odnosi na član 8. onako kako je izmenjen članom 1. ovog protokola.

Član 3

1. Izraz "Savezna Republika Jugoslavija" koji se odnosi na Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan u Atini, 25. juna 1997. godine, podrazumeva da označava "Republiku Srbiju", odnosno teritoriju Republike Srbije.

2. Izraz "nadležan organ" iz člana 3. stav 1. tačka 9) Ugovora spomenutog u stavu 1. ovog člana, podrazumeva da označava:

- u slučaju Republike Srbije, Ministarstvo finansija Republike Srbije ili njegovog ovlašćenog predstavnika;

- u slučaju Republike Grčke, ministra ekonomije i finansija ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Član 4

1. Ovaj protokol se potvrđuje i stupa na snagu zajedno sa Ugovorom između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanim u Atini, 25. juna 1997. godine, u skladu sa njegovim članom 29.

2. Protokol stupa na snagu danom razmene instrumenata potvrđivanja (jedinstven instrument potvrđivanja i za Ugovor i za Protokol) a njegove odredbe se primenjuju u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena instrumenata potvrđivanja.

3. Danom početka primene ovog protokola, kao i Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanog u Atini, 25. juna 1997. godine, prestaje da se primenjuje "Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnom izuzimanju od oporezivanja dobiti od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja", potpisan u Atini, 15. aprila 1967. godine.

Član 5

Ovaj protokol ostaje na snazi dok jedna od država ugovornica, shodno njegovom članu 30, ne otkaže Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan u Atini, 25. juna 1997. godine.

U potvrdu čega su dole potpisani, punovažno za to ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno u Atini ovog 11. dana novembra 2008. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

ZA

 

ZA

REPUBLIKU SRBIJU

 

REPUBLIKU GRČKU

Dr DIANA DRAGUTINOVIĆ, s.r.

 

JORGOS ALOGOSKUFIS, s.r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".