REŠENJE

O PROMENI NAZIVA ULICA U NOVOM SADU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2009)

I

Ulicama Polgar Andraša i Novaka Radonjića u Novom Sadu, menja se naziv i glasi: Bulevar Evrope.

II

O sprovođenju ovog rešenja staraće se Gradska uprava za komunalne poslove i DP "Geoplan" Novi Sad.

III

Tri meseca nakon stupanja na snagu ovog rešenja, u službenoj upotrebi se mogu ravnopravno koristiti i dosadašnji nazivi ulica.

IV

Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".