ODLUKA
O SADRŽINI OBRASCA POLISE OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PREUZETIH POLISA

("Sl. glasnik RS", br. 32/2010)

1. Ovom odlukom propisuju se sadržina obrasca ugovora o osiguranju od autoodgovornosti - polise osiguranja od autoodgovornosti (u daljem tekstu: polisa) i način vođenja evidencije preuzetih polisa.

2. Polisa se zaključuje na obrascu koji je jednoobrazan za teritoriju Republike Srbije.

3. Obrazac polise ima šest rubrika, od kojih je svaka označena različitom bojom, odnosno nijansom.

Prva rubrika obrasca polise sadrži sledeće elemente:

1) u levom uglu je prostor u koji se upisuju identifikacioni podaci o društvu za osiguranje - osiguravaču (logotip, poslovno ime i sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), broj tekućeg računa i broj telefona), ispod koga su reči "Organizacioni deo/zastupnik društva", gde se upisuje naziv organizacionog dela osiguravača/naziv zastupnika osiguravača/naziv pravnog lica koje je, u skladu s propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila (u daljem tekstu: tehnički pregled), a koje prodaje polisu;

2) na sredini je naziv polise "Polisa osiguranja od autoodgovornosti" i njen registarski broj, čije su prve dve cifre odštampane i označavaju broj pod kojim je osiguravač koji preuzima polisu upisan u registar društava za osiguranje koji vodi Narodna banka Srbije, a ostale se dobijaju iz evidencije Udruženja osiguravača Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) i ispisuju, odnosno štampaju pri izdavanju polise;

3) u desnom uglu je serijski broj polise koji određuje Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider (u daljem tekstu: Zavod) pri štampanju polise, a može biti ispisan i bar-kôd polise;

4) ispod serijskog broja polise upisuju se matični broj osiguravača s kojim je zaključena prethodna polisa, registarski broj prethodne polise i premijski stepen u toj polisi.

U prostor druge rubrike obrasca polise upisuju se:

1) podaci o osiguraniku, i to:

- za fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, poštanski broj i prebivalište - ulica i broj, broj ulaza i broj stana,

- za pravno lice: poslovno ime, matični broj, PIB, poštanski broj, sedište, ulica i broj;

2) podaci o motornom vozilu, i to: registarska oznaka, vrsta, godina proizvodnje, nosivost, marka i tip, snaga, boja, broj šasije, zapremina, broj registrovanih mesta i namena.

U prostor treće rubrike obrasca polise upisuju se podaci o trajanju osiguranja, s naznačenjem početka i isteka osiguranja (dan, mesec, godina, čas i minut), a u prostor četvrte rubrike - podaci o sumi osiguranja po jednom štetnom događaju, odnosno član zakona kojim se uređuje obavezno osiguranje u saobraćaju u kome je ta suma propisana, zatim podaci o zoni rizika, o premijskoj grupi/podgrupi, o premijskom stepenu, o doplacima/popustima i o iznosu premije.

U petoj rubrici obrasca polise je natpis "Napomene" i prostor u koji se upisuju identifikacioni podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, poštanski broj i prebivalište - ulica i broj, broj ulaza i broj stana za fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj, PIB, poštanski broj, sedište, ulica i broj za pravno lice). Ako u vreme izdavanja nove polise šteta po ranijim polisama nije ušla u obračun malusa u nekoj od ranijih polisa - u ovu rubriku upisuje se i registarski broj, odnosno brojevi ranijih polisa, sa štetom. Ova rubrika može da sadrži i druge podatke značajne za osiguranje od autoodgovornosti.

Šesta rubrika obrasca polise sadrži sledeći tekst: "Ovaj ugovor o osiguranju od autoodgovornosti - polisa osiguranja zaključen je prema uslovima osiguranja koji su njegov sastavni deo.". Ispod tog teksta, s leve strane, nalazi se prostor za potpis ovlašćenog lica osiguravača/zastupnika osiguravača i broj ovlašćenja lica zaposlenog kod zastupnika osiguravača/tehničkog pregleda (lice ovlašćeno za prodaju polisa), na sredini je mesto za pečat osiguravača/zastupnika osiguravača/tehničkog pregleda, a desno je prostor za mesto i datum zaključenja polise, kao i pečat i potpis osiguranika.

Na poleđini originala polise odštampano je uputstvo za postupanje u slučaju štetnog događaja, koje glasi:

"Poštovani osiguranici,

Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurani ste od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričinite trećim licima, usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja ili uništenja, odnosno oštećenja stvari koje su primljene na prevoz a služe za ličnu upotrebu lica koja se nalaze u vozilu.

U slučaju nastupanja štetnog događaja:

- postupite u skladu s propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;

- popunite evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ako je nastala samo manja materijalna šteta i ako niko od učesnika u saobraćajnoj nezgodi ne zahteva uviđaj policije na licu mesta;

- pozovite policiju (na broj 92) i, ako je potrebno, hitnu pomoć (na broj 94);

- sarađujte s predstavnicima nadležnog organa koji dođu na lice mesta;

- obavestite se kod policajaca gde, i kada, možete preuzeti kopiju sačinjenog zapisnika o uviđaju;

- o nastupanju osiguranog slučaja obavestite, najkasnije u roku od 15 dana, društvo za osiguranje kod koga je vlasnik vozila koji je odgovoran za štetu osiguran od autoodgovornosti - radi procene štete i ostvarivanja prava na njenu naknadu; štetu će proceniti ili to društvo za osiguranje ili će vas uputiti na drugo lice ovlašćeno za procenu štete;

- ne popravljajte ništa na vozilu pre nego što ovlašćena lica ne procene štetu;

- podnesite odštetni zahtev društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo kojim je pričinjena šteta;

- vodite računa o svakoj izjavi koju potpisujete i pažljivo je pročitajte pre potpisivanja, odnosno proverite da li sadrži istinite i potpune informacije;

- budete smireni, jer je to osnovno: smirenost će vam pomoći da ovu neprijatnu situaciju što bezbolnije prebrodite.".

4. Obrazac polise izrađuje se u originalu i tri kopije. Ispod naziva originala polise odštampan je tekst "Za osiguranika", a ispod naziva prve kopije tekst "Za MUP". Original i prva kopija polise predaju se osiguraniku pri zaključenju polise. Prvu kopiju polise osiguranik predaje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) pri registraciji vozila, a drugu zadržava osiguravač. Ispod naziva polise na ovoj kopiji odštampan je tekst "Za osiguravača". Treću kopiju polise zadržava organizacioni deo osiguravača/zastupnik osiguravača/tehnički pregled. Ispod naziva polise na ovoj kopiji odštampan je tekst "Za zastupnika".

5. Obrazac polise štampa Zavod.

Društvo za osiguranje je dužno da Zavodu, na početku svake kalendarske godine, dostavi godišnji plan potreba za polisama, s tim što zahtev za isporuku pojedinačnih narudžbina obrazaca polise, u skladu s tim planom, dostavlja najkasnije sedam dana pre dana isporuke po tom zahtevu.

Troškove štampanja obrazaca polise snosi društvo za osiguranje koje je naručilo njihovo štampanje, koje je dužno da, najkasnije pri preuzimanju tih obrazaca, Zavodu dostavi dokaz o izvršenoj uplati naknade na ime ovih troškova.

6. Posle predaje obrazaca polise društvu za osiguranje, Zavod obaveštava Udruženje o serijskim brojevima polisa koje je to društvo za osiguranje preuzelo.

7. Društvo za osiguranje i Udruženje vode evidenciju o polisama i svim podacima iz polisa - primenom informacionih sistema koji obezbeđuju pribavljanje sveobuhvatnih i tačnih podataka, u skladu s potrebama i zahtevima poslovanja, čuvanje i obradu tih podataka, njihovu pravovremenu dostupnost zainteresovanim korisnicima, visoku pouzdanost i zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa, kontinuitet poslovanja, odgovarajući kapacitet i performanse u skladu sa obimom posla u postupku vođenja ove evidencije, kao i pouzdanu vezu za razmenu podataka sa učesnicima u procesu te evidencije.

Informacioni sistemi iz stava 1. ove tačke treba da podrže zahteve iz tog stava i tač. od 8. do 12. ove odluke, kao i da obezbede vođenje evidencije o svim podacima sadržanim u polisi.

U postupku izdavanja polise, lica ovlašćena za prodaju polisa koriste ona softverska rešenja za unos podataka u polisu i za njeno izdavanje, tj. štampanje koja obezbeđuju pravovremeno dostavljanje podataka društvu za osiguranje i Udruženju.

8. Podaci koji se odnose na evidenciju elektronski se razmenjuju između društava za osiguranje, Udruženja i lica ovlašćenih za prodaju polisa, u skladu sa aktima Udruženja, a spisak ovih lica dostupan je na Internet stranici Udruženja.

9. Društvo za osiguranje dostavlja Udruženju podatke o pravnim licima/zastupnicima u osiguranju/tehničkim pregledima s kojima ima zaključen ugovor o zastupanju u osiguranju, kao i o zaposlenima u društvu za osiguranje ovlašćenim za prodaju polisa.

Narodna banka Srbije omogućiće Informacionom centru Udruženja elektronsko preuzimanje podataka o licima kojima je izdata, odnosno oduzeta dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao i o licima kojima je izdato, odnosno oduzeto ovlašćenje za obavljanje tih poslova.

10. Na osnovu elektronskog zahteva lica ovlašćenog za prodaju polisa da mu se dodeli registarski broj polise - Udruženje automatski tom licu odmah dodeljuje prvi raspoloživi registarski broj polise, koji mu omogućava da štampa polisu.

Zahtev iz stava 1. ove tačke naročito sadrži sledeće podatke:

1) o osiguravaču (matični broj);

2) o serijskom broju polise, datumu početka i datumu isteka polise;

3) o osiguraniku, primaocu lizinga, odnosno zakupcu (ime i prezime i jedinstveni matični broj građana - za fizičko lice, odnosno poslovno ime i matični broj - za pravno lice);

4) o motornom vozilu (registarska oznaka i broj šasije);

5) o prethodnom osiguranju (matični broj prethodnog osiguravača, registarski broj prethodne polise i prethodni premijski stepen).

Polisa se štampa elektronski - primenom integrisanog informacionog sistema.

Nakon dobijenog registarskog broja polise, lice ovlašćeno za prodaju polisa dužno je da podatke iz tačke 7. ove odluke odštampa na obrascu polise i da ih elektronski dostavi društvu za osiguranje koje je izdavalac polise, u skladu sa opštim aktima tog društva.

11. Registarski broj polise ne dodeljuje se u sledećim slučajevima:

1) kad je za isti broj šasije motornog vozila za tekući period osiguranja već izdata važeća polisa;

2) kad lice koje je uputilo zahtev za dodelu ovog broja nema ovlašćenje društva za osiguranje za poslove prodaje polisa;

3) kad lice koje je uputilo zahtev za dodelu ovog broja nema ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, ili mu je to ovlašćenje oduzeto;

4) kad je serijski broj polise storniran, izdat drugom vozilu, pripada polisi koja je ukradena ili izgubljena, polisi koju nije vratilo lice koje je prestalo da obavlja poslove prodaje osiguranja ili polisi koja je proglašena nevažećom;

5) kad zahtev za dodelu ovog broja ne sadrži podatke iz tačke 10. stav 2. ove odluke.

Udruženje elektronski obaveštava društvo za osiguranje o odbijanju zahteva za dodelu registarskog broja polise, uz navođenje razloga za odbijanje.

12. Društvo za osiguranje verifikuje primljene podatke o izdatim/prodatim polisama i elektronski potpisane polise petnaestodnevno dostavlja Udruženju, na način propisan tačkom 7. ove odluke.

Udruženje dostavlja Narodnoj banci Srbije spisak svih polisa, po osiguravačima, kod kojih se ustanovi razlika između prvobitnih podataka iz zahteva za dodelu registarskog broja polise i podataka iz stava 1. ove tačke.

Društvo za osiguranje i Udruženje dužni su da u svojim informacionim sistemima obezbede sve podatke o izvršenim promenama - modifikacijama (ime i prezime lica koje je izvršilo izmenu podatka, tačan datum i vreme izmene), kao i podatke o hronologiji, odnosno toku tih promena (vrednost prethodnog podatka).

13. Društvo za osiguranje vodi evidenciju o zaduženim/razduženim polisama po svim nivoima - primenom informacionog sistema iz tačke 7. ove odluke.

14. Udruženje dostavlja Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, podatke o kojima vodi evidencije u skladu sa ovom odlukom.

15. Društvo za osiguranje dužno je da od 1. januara 2011. godine vodi evidenciju o prodatim polisama na obrascu polise štampanom u skladu sa ovom odlukom.

Društvo za osiguranje će u evidenciju iz stava 1. ove tačke odgovarajuće podatke za 2010. godinu preuzeti iz evidencije koju je vodilo u skladu s propisima i aktima poslovne politike koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke.

16. Društvo za osiguranje može izdavati polise na obrascima štampanim u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke - do 31. decembra 2010. godine.

17. Izuzetno od tačke 5. stav 2. ove odluke, godišnji plan potreba za polisima za 2011. godinu društvo za osiguranje dužno je da dostavi Zavodu do 1. juna 2010. godine.

18. Do 31. decembra 2011. godine, u zahtev iz tačke 10. stav 2. odredba pod 5 ove odluke će se, umesto podatka o registarskom broju polise kad taj podatak nije raspoloživ, unositi podatak o serijskom broju polise.

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".