ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANJE VIZA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o olakšanoj proceduri za izdavanje viza, koji je sačinjen 30. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, norveškom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM
IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE SRBIJE O OLAKŠANOJ PROCEDURI ZA IZDAVANJE VIZA

KRALJEVINA NORVEŠKA

i

REPUBLIKA SRBIJA

u daljem tekstu Strane ugovornice,

Želeći, kao prvi konkretan korak ka uspostavljanju bezviznog režima, da se olakšaju direktni kontakti među ljudima, što je važan preduslov za stalan razvoj ekonomskih, humanitarnih, kulturnih, naučnih i drugih veza, olakšavanjem izdavanja viza državljanima Republike Srbije;

Imajući u vidu da su svi državljani Kraljevine Norveške oslobođeni viza kada putuju u Republiku Srbiju na period koji nije duži od 90 dana ili su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije;

Priznavajući da će se, ukoliko Republika Srbija ponovo uvede vize za državljane Kraljevine Norveške, iste olakšice koje su ovim sporazumom omogućene državljanima Republike Srbije automatski primenjivati na državljane Kraljevine Norveške, na bazi reciprociteta;

Prepoznajući da vizne olakšice neće voditi ilegalnim migracijama i vodeći posebno računa o bezbednosti i readmisiji;

DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1

Svrha i obim primene

1. Svrha ovog sporazuma je olakšavanje procedure za izdavanje viza za željeni boravak od najduže 90 dana u periodu od 180 dana za državljane Republike Srbije.

2. Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za državljane Kraljevine Norveške ili za neke kategorije državljana Kraljevine Norveške, iste olakšice predviđene ovim sporazumom za državljane Republike Srbije biće automatski primenjene, na bazi reciprociteta, i za odnosne državljane Kraljevine Norveške.

Član 2

Opšta odredba

1. Vizne olakšice koje predviđa ovaj sporazum odnose se na državljane Republike Srbije samo ukoliko oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize na osnovu zakona i propisa Kraljevine Norveške, ovog sporazuma ili drugih međunarodnih sporazuma.

2. Nacionalno zakonodavstvo Kraljevine Norveške ili zakonodavstvo Republike Srbije, primenjuje se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog sporazuma, kao što je odbijanje izdavanja vize, priznavanje putnih isprava, dokazi o dovoljnim sredstvima za izdržavanje, kao i zabrana ulaska i mere za proterivanje iz zemlje.

Član 3

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma:

a) "državljanin Kraljevine Norveške" označava svako lice koje poseduje državljanstvo Kraljevine Norveške u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom;

b) "državljanin Republike Srbije" označava svako lice koje poseduje državljanstvo Republike Srbije u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom;

v) "viza" označava ovlašćenje koje izdaje Kraljevina Norveška ili odluku koju ona donese, a koja je neophodna radi:

- ulaska sa namerom boravka u Kraljevini Norveškoj ili više država članica Šengena u ukupnom trajanju od najduže 90 dana u periodu od 180 dana,

- ulaska zbog tranzita preko teritorije Kraljevine Norveške ili više država članica Šengena,

g) "lice koje zakonito boravi" označava državljanina Republike Srbije kome je dozvoljen boravak ili koje ima pravo da boravi na teritoriji Kraljevine Norveške duže od 90 dana, na osnovu nacionalnog zakonodavstva.

d) "država članica Šengena" označava bilo koju državu koja u potpunosti primenjuje šengenski acquis.

Član 4

Dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja

1. Za sledeće kategorije državljana Republike Srbije dovoljna su sledeća dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja u drugu Stranu ugovornicu:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koje organizuju međuvladine organizacije na teritoriji Kraljevine Norveške:

- pismo koje je izdao nadležni organ Republike Srbije, kojim se potvrđuje da je podnosilac zahteva za vizu član njegove delegacije koja putuje u drugu Stranu ugovornicu da učestvuje u gore pomenutim događajima uz propratnu kopiju zvanične pozivnice;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih organizacija:

- pisani zahtev koji izdaje domaćin-pravno lice ili kompanija, organizacija odnosno kancelarija ili ogranak tog pravnog lica ili kompanije, kao i državne ili lokalne vlasti Kraljevine Norveške ili organizatori trgovinskih i industrijskih sajmova, konferencija i simpozijuma koji se održavaju na teritoriji Kraljevine Norveške, uz potvrdu Privredne komore Srbije;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji Kraljevine Norveške vozilima registrovanim u Republici Srbiji:

- pisani zahtev od nacionalne kompanije ili udruženja prevoznika Republike Srbije koji obavljaju međunarodni drumski transport u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju u međunarodnom saobraćaju na teritoriju Kraljevine Norveške:

- pisani zahtev od nadležnog železničkog preduzeća Republike Srbije u kome se navodi svrha, trajanje i učestalost putovanja;

d) za novinare:

- potvrda ili drugi dokument koji je izdat od profesionalne organizacije i kojim se dokazuje da je odnosno lice profesionalni novinar i dokument izdat od strane njegovog/njenog poslodavca u kome se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene:

- pozivno pismo od organizacije domaćina za učešće u ovim aktivnostima;

e) za učenike, studente, postdiplomce i nastavnike koji prate učenike koji idu na put na studije ili u obrazovne svrhe, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti:

- pozivno pismo ili potvrda o upisu koju šalje univerzitet, koledž ili škola domaćin, ili studentske knjižice, ili potvrde o kursevima koji će biti pohađani;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu:

- pozivno pismo od organizacije domaćina: nadležnih organa, nacionalnih sportskih federacija ili Nacionalnog olimpijskog komiteta Kraljevine Norveške;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi:

- pozivno pismo od predsednika opštine, odnosno gradonačelnika ovih opština i gradova;

i) za bliske rođake - supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke, koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije koji imaju legalan boravak na teritoriji Kraljevine Norveške:

- pozivno pismo domaćina;

j) za posete vojnim i civilnim grobljima:

- zvaničan dokument kojim se potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i porodično srodstvo ili neki drugi odnos između podnosioca zahteva i preminulog;

k) za lica koja prisustvuju sahranama:

- zvaničan dokument kojim se potvrđuje činjenica o smrti, kao i potvrda o porodičnom srodstvu ili nekom drugom odnosu između podnosioca zahteva i preminulog;

l) za lica koja dolaze u posetu iz medicinskih razloga i njihovu neophodnu pratnju:

- zvaničan dokument medicinske institucije kojim se potvrđuje neophodnost medicinske nege u ovoj instituciji i neophodnost pratnje, kao i dokaz o posedovanju dovoljnih finansijskih sredstava za plaćanje medicinskog tretmana;

lj) za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju u cilju obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene:

- pozivno pismo koje je izdala organizacija domaćin, potvrda da je to lice predstavnik organizacije civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije iz odgovarajućeg registra koju je izdao državni organ u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

m) za predstavnike verskih zajednica u Republici Srbiji:

- pisani zahtev verske zajednice registrovane u Republici Srbiji, navodeći svrhu, trajanje i učestalost takvih putovanja;

n) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji Kraljevine Norveške:

- pozivno pismo od organizacije domaćina kojim se potvrđuje da je osoba u pitanju učesnik u navedenim događajima;

nj) za lica koja idu na turističko putovanje:

- potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja akreditovanih od strane Kraljevine Norveške i drugih država članica Šengena, u okviru lokalne konzularne saradnje, kojim se potvrđuje rezervacija za organizovano putovanje.

2. Pozivno pismo, odnosno pisani zahtev, naveden u stavu 1. ovog člana sadrži sledeće stavke:

a) za pozvano lice: ime i prezime, datum rođenja, pol, državljanstvo, broj lične karte, vreme i svrha putovanja, broj ulazaka i, gde je to relevantno, ime supružnika i maloletnog lica koje ide u pratnji pozvanog lica;

b) za lice koje poziva: ime, prezime i adresa; ili

v) za pravno lice, kompaniju ili organizaciju koja poziva: puno ime i adresa i

- ako je poziv izdat od strane organizacije: ime i pozicija lica koje potpisuje poziv,

- ako je poziv izdat od strane pravnog lica ili kompanije ili kancelarije ili ogranka takvog pravnog lica ili kompanije osnovane na teritoriji Kraljevine Norveške, registracioni broj koji se predviđa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Kraljevine Norveške.

3. Za kategorije lica navedenih u stavu 1. ovog člana, sve kategorije viza se izdaju u skladu sa pojednostavljenom procedurom bez zahteva za drugim dokazima, pozivima ili potvrdama u pogledu svrhe putovanja, predviđenih zakonodavstvom Kraljevine Norveške.

Član 5

Izdavanje viza za više ulazaka

1. Diplomatske misije i konzularna predstavništva Kraljevine Norveške izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najviše pet godina za sledeće kategorije lica:

a) za članove nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize ovim sporazumom, u obavljanju svojih funkcija, sa rokom važenja ograničenim njihovim mandatom, ako je taj mandat kraći od pet godina;

b) za stalne članove zvaničnih delegacija koji će, na zvanični poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji Kraljevine Norveške od strane međuvladinih organizacija;

v) za supružnike i decu (uključujući i usvojenu), koja imaju manje od 21 godine ili su izdržavana, i roditelje koji posećuju državljane Republike Srbije koji legalno borave na teritoriji Kraljevine Norveške, sa rokom važenja ograničenim na period važenja njihove dozvole za boravak.

2. Diplomatsko-konzularna predstavništva Kraljevine Norveške izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najduže jedne godine za sledeće kategorije lica, pod uslovom da su tokom prethodne godine dobili bar jednu vizu, da su je iskoristili u skladu sa zakonima koji regulišu ulazak i boravak u Kraljevini Norveškoj, kao i da postoje razlozi za traženje vize za više ulazaka:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, redovno učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koje međuvladine organizacije organizuju na teritoriji Kraljevine Norveške;

b) za poslovne ljude i predstavnike privrednih organizacija koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku;

v) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriji Kraljevine Norveške vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

g) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju u međunarodnom saobraćaju na teritoriju Kraljevine Norveške;

d) za novinare;

đ) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene, koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku;

e) za studente i postdiplomce koji redovno putuju u svrhe studija ili obrazovanja, uključujući i programe razmene;

ž) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

z) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi;

i) za lica kojima je potrebno da redovno dolaze u posetu iz medicinskih razloga i za njihovu neophodnu pratnju;

j) za predstavnike organizacija civilnog društva koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku radi obuke, na seminare, konferencije, uključujući i programe razmene;

k) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku;

l) za pripadnike profesija koji učestvuju u međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku.

3. Diplomatsko-konzularna predstavništva Kraljevine Norveške izdaju vize za više ulazaka sa trajanjem od najkraće dve godine i najduže pet godina za kategorije lica koja su navedena u stavu 2. ovog člana, pod uslovom da su tokom prethodne dve godine iskoristila jednogodišnju vizu za više ulazaka u skladu sa zakonima o ulasku i boravku u zemlji posete, kao i da još uvek postoje razlozi za traženje vize za više ulazaka.

4. Ukupan period boravka lica na teritoriji Kraljevine Norveške i bilo koje druge države članice Šengena, a na koja se odnose st. 1-3. ovog člana, neće biti duži od 90 dana u periodu od 180 dana.

Član 6

Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize

1. Taksa za obradu zahteva za izdavanje vize za državljane Republike Srbije iznosi 35 evra.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu sa procedurom predviđenom u članu 13. stav 4.

Ako Republika Srbija ponovo uvede vize za državljane Kraljevine Norveške, taksa za izdavanje vize koju će Republika Srbija naplaćivati neće biti viša od 35 evra ili nekog drugog dogovorenog iznosa ukoliko je taksa revidirana u skladu sa procedurom predviđenom članom 13. stav 4.

2. Takse za obradu zahteva za izdavanje vize ukinute su za sledeće kategorije lica:

a) za članove zvaničnih delegacija koji će, na zvaničan poziv upućen Republici Srbiji, učestvovati na sastancima, konsultacijama, pregovorima ili u programima razmene, kao i u događajima koji se održavaju na teritoriji Kraljevine Norveške od strane međuvladinih organizacija;

b) za članove nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, u slučaju da oni nisu izuzeti od potrebe pribavljanja vize na osnovu ovog sporazuma;

v) za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene;

g) za učenike, studente, postdiplomce i učitelje koji prate učenike koji idu na put na studije ili u obrazovne svrhe, kao i u okviru programa razmene i drugih školskih aktivnosti;

d) za učesnike u međunarodnim sportskim događajima i lica koja ih prate u stručnom svojstvu;

đ) za učesnike u zvaničnim programima razmene koje organizuju zbratimljene opštine i gradovi;

e) za lica sa invaliditetom i lice koje ih prati, ukoliko je to potrebno;

ž) za predstavnike organizacija civilnog društva koji putuju radi prisustva sastancima, seminarima, programima razmene ili obuke;

z) za lica koja su podnela dokumenta kojima se dokazuje neophodnost njihovog putovanja na osnovu humanitarnih razloga, uključujući potrebu hitnog medicinskog tretmana, kao i za lice koje ih prati, ili za lica koja prisustvuju sahrani bliskog rođaka ili koja posećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

i) za novinare;

j) za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog teretnog i putničkog transporta na teritoriju Kraljevine Norveške vozilima registrovanim u Republici Srbiji;

k) za članove posada vozova, vagon hladnjača i lokomotiva koji putuju u međunarodnom saobraćaju na teritoriju Kraljevine Norveške;

l) za bliske rođake-supružnika, decu (uključujući i usvojenu), roditelje (uključujući staratelje), babe i dede, unuke koji dolaze u posetu državljanima Republike Srbije sa legalnim boravkom na teritoriji Kraljevine Norveške;

lj) za predstavnike verskih zajednica registrovanih u Republici Srbiji, koji redovno putuju u Kraljevinu Norvešku;

m) za pripadnike profesija koji učestvuju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i drugim sličnim događajima koji se održavaju na teritoriji Kraljevine Norveške;

n) za penzionere;

nj) za decu mlađu od šest godina.

Član 7

Trajanje procedure za obradu zahteva za izdavanje vize

1. Diplomatsko-konzularna predstavništva Kraljevine Norveške donose odluku po zahtevu za izdavanje vize u roku od deset kalendarskih dana od dana prijema zahteva i dokumenata neophodnih za izdavanje vize.

2. Vremenski period za donošenje odluke po zahtevu za izdavanje vize može da se produži do 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je neophodno dodatno proveravanje zahteva za vizu.

3. Vremenski period za donošenje odluke po zahtevu za izdavanje vize može da se smanji na tri radna dana ili kraće u hitnim slučajevima.

Član 8

Napuštanje teritorije u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Državljani Kraljevine Norveške i Republike Srbije koji su izgubili svoja lična dokumenta ili kojima su ta dokumenta ukradena tokom boravka na teritoriji Republike Srbije ili Kraljevine Norveške, mogu da napuste tu teritoriju na osnovu važećih ličnih isprava koje im omogućavaju prelazak granice, a koje su im izdale diplomatske misije ili konzularna predstavništva Kraljevine Norveške ili Republike Srbije, bez vize ili drugog odobrenja.

Član 9

Produženje vize u izuzetnim okolnostima

Državljani Republike Srbije koji nemaju mogućnost da napuste teritoriju Kraljevine Norveške u roku koji je naznačen u njihovoj vizi iz razloga više sile imaju pravo na besplatan produžetak vize, u skladu sa zakonodavstvom Kraljevine Norveške i to za period neophodan za njihov povratak u državu prebivališta.

Član 10

Diplomatski pasoši

1. Državljani Republike Srbije nosioci važećih diplomatskih pasoša, mogu da uđu, napuste ili prelaze preko teritorije Kraljevine Norveške bez vize.

2. Državljani iz stava 1. ovog člana mogu da ostanu na teritoriji Kraljevine Norveške ili drugih država članica Šengena najduže 90 dana u periodu od 180 dana.

Član 11

Teritorijalno važenje viza

U skladu sa nacionalnim pravilima i propisima koji se odnose na nacionalnu bezbednost Kraljevine Norveške, državljani Republike Srbije imaju pravo da putuju unutar teritorije Kraljevine Norveške po istoj osnovi kao i državljani Kraljevine Norveške.

Član 12

Nadgledanje primene Sporazuma

Predstavnici Strana ugovornica sastaju se kad god je to potrebno na zahtev jedne od Strana ugovornica, u cilju razmatranja primene ovog sporazuma, a ukoliko se smatra potrebnim predlaganje izmena i dopuna ovog sporazuma, posebno u duhu promena sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza.

Član 13

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum ratifikuju, odnosno odobravaju, Strane ugovornice u skladu sa svojim predviđenim procedurama i stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon datuma kada Strane ugovornice obaveste jedna drugu o završetku gore navedenih procedura.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovaj sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o readmisiji lica koja nezakonito borave, ako je taj datum posle datuma predviđenog stavom 1. ovog člana.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeni period, osim ako se ne otkaže u skladu sa stavom 6. ovog člana.

4. Ovaj sporazum može da se izmeni i dopuni uz pisanu saglasnost Strana ugovornica. Izmene i dopune stupaju na snagu kada Strane ugovornice obaveste jedna drugu o završetku svojih unutrašnjih procedura neophodnih za ovu svrhu.

5. Svaka Strana ugovornica može, u celini ili delimično, da suspenduje ovaj sporazum iz razloga javnog reda, zaštite nacionalne bezbednosti ili zaštite javnog zdravlja. Druga Strana ugovornica se obaveštava o odluci o suspenziji najkasnije 48 časova pre nego što odluka stupi na snagu. Strana ugovornica koja je suspendovala primenu ovog sporazuma bez odlaganja obaveštava drugu Stranu ugovornicu čim prestanu razlozi za dalju primenu suspenzije.

6. Svaka Strana ugovornica može da otkaže ovaj sporazum obaveštavanjem druge Strane ugovornice pisanim putem. Ovaj sporazum prestaje da važi 90 dana nakon datuma dostavljanja takvog obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu dana 30. novembra 2009. godine, u dva primerka svaki na norveškom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako verodostojan. U slučaju razlike u tumačenju važi test na engleskom jeziku.

ZA KRALJEVINU NORVEŠKU

 

ZA REPUBLIKU SRBIJU

Hakon Blankenborg, s.r.

 

Momirka Marinković, s.r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".