ZAKON

O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI KUĆNIH LJUBIMACA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010)

ČLAN 1

Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca, sačinjena u Strazburu, 13. novembra 1987. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI KUĆNIH LJUBIMACA

 

PREAMBULA

Države članice Saveta Evrope, potpisnice ove Konvencije,

Imajući u vidu da je cilj Saveta Evrope da postigne veće jedinstvo između svojih članova;

prepoznavajući moralnu obavezu čoveka da poštuje sva živa bića i imajući na umu da kućni ljubimci imaju poseban odnos sa čovekom;

imajući u vidu značaj koji kućni ljubimci imaju u doprinosu kvalitetu života i otuda njihovoj vrednosti za društvo;

imajući u vidu poteškoće koje proističu iz velike raznovrsnosti životinja koje čovek drži;

imajući u vidu rizike po higijenu, zdravlje i bezbednost čoveka i drugih životinja, koji proističu iz prevelike populacije kućnih ljubimaca;

imajući u vidu da ne treba ohrabrivati držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca;

svesni različitih uslova koji utiču na nabavku, držanje, komercijalni i nekomercijalni uzgoj, raspolaganje i trgovinu kućnim ljubimcima;

svesni da se ljubimci ne drže uvek u uslovima optimalnim za njihovo zdravlje i dobrobit;

zapažajući da se odnosi prema kućnim ljubimcima veoma razlikuju, ponekada zbog ograničenog znanja i svesti;

imajući u vidu da je osnovni zajednički standard odnosa i prakse, koji rezultira u odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca ne samo poželjan, već i realan cilj,

dogovorile su se o sledećem:

Poglavlje I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije

1. Pod pojmom kućni ljubimac podrazumeva se svaka životinja koju čovek drži ili namerava da drži naročito u svom domaćinstvu radi vlastitog uživanja i druženja.

2. Pod pojmom trgovina kućnim ljubimcima podrazumevaju se sve redovne poslovne transakcije u značajnim količinama koje se obavljaju u cilju ostvarivanja profita a koje uključuju promenu vlasništva nad kućnim ljubimcima.

3. Pod pojmom komercijalni uzgoj i smeštaj podrazumeva se uzgoj ili smeštaj uglavnom iz profita i u značajnim količinama.

4. Pod pojmom azil za životinje se podrazumeva neprofitabilna ustanova gde se kućni ljubimci mogu držati u značajnom broju. Ukoliko to dozvoljavaju zakonodavne i/ili administrativne mere, takva ustanova može da prihvata i lutalice.

5. Pod pojmom lutalica se podrazumeva kućni ljubimac koji nema dom ili je izvan granica domaćinstva svog vlasnika ili držaoca i nije pod kontrolom ili direktnim nadzorom vlasnika ili držaoca.

6. Pod pojmom nadležni organ podrazumeva se organ imenovan od strane države članice.

Član 2

Oblast i primena

1. Svaka ugovorna strana preuzima obavezu preduzimanja neophodnih koraka za sprovođenje odredbi ove Konvencije u pogledu:

a. kućnih ljubimaca, koje drži fizičko ili pravno lice u bilo kom domaćinstvu ili bilo kom objektu za promet, komercijalni uzgoj i smeštaj, i u azilima za životinje;

b. lutalica, tamo gde je to odgovarajuće.

2. Ništa u ovoj Konvenciji neće uticati na primenu drugih instrumenata zaštite životinja ili očuvanja ugroženih divljih vrsta.

3. Ništa u ovoj Konvenciji neće uticati na slobodu ugovornih strana da usvoje strožije mere zaštite kućnih ljubimaca ili da primene ovde sadržane odredbe na kategorije životinja koje nisu izričito navedene u ovom dokumentu.

Poglavlje II

PRINCIPI DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Član 3

Osnovni principi dobrobiti životinja

1. Niko neće naneti kućnom ljubimcu nepotreban bol, patnju, strah i stres.

2. Niko neće napustiti kućnog ljubimca.

Član 4

Držanje

1. Svako lice koje drži kućnog ljubimca ili koje je pristalo da se brine o njemu, biće odgovorno za njegovo zdravlje i dobrobit.

2. Svako lice koje drži kućnog ljubimca ili koje se brine o njemu obezbediće mu smeštaj, negu i pažnju uzimajući u obzir etološke potrebe životinje u skladu sa njenom vrstom ili rasom, a naročito:

a. dati joj odgovarajuću hranu i vodu u dovoljnim količinama;

b. obezbediti mogućnost kretanja;

c. preduzeti sve raspoložive mere da spreči njen beg;

3. Životinja se neće držati kao kućni ljubimac ukoliko:

a. nisu ispunjeni uslovi iz stava 2 ili ukoliko,

b. uprkos tome što su ovi uslovi ispunjeni, životinja ne može da se prilagodi na zatočeništvo.

Član 5

Uzgoj

Svako lice koje odabere kućnog ljubimca za uzgoj biće odgovorno za anatomske, fiziološke karakteristike i osobine u ponašanju, a koje bi mogle da predstavljaju rizik po zdravlje i dobrobit bilo potomstva, bilo ženskog roditelja.

Član 6

Starosna granica pri nabavci ljubimca

Nijedan kućni ljubimac neće biti prodat licima mlađim od 16 godina bez izričite saglasnosti roditelja ili staratelja.

Član 7

Obuka

Nijedan kućni ljubimac neće biti obučavan na način štetan po njegovo zdravlje i dobrobit, naročito prisiljavanjem životinje da prekorači svoje prirodne sposobnosti ili snagu ili korištenjem veštačkih pomagala koja izazivaju povrede ili nepotreban bol, patnju ili stres.

Član 8

Promet, komercijalni uzgoj i smeštaj, azili

1. Svako lice koje, u vreme stupanja na snagu ove Konvencije, trguje, ili komercijalno uzgaja ili drži kućne ljubimce, ili vodi azil za životinje, će u odgovarajućem roku, koji utvrdi svaka ugovorna strana, prijaviti to nadležnom organu.

Svako lice koje ima nameru da se angažuje u gore navedenim aktivnostima prijaviće svoju nameru nadležnom organu.

2. Ova prijava sadrži:

a. vrstu kućnih ljubimaca o kojima se radi;

b. odgovorno lice i njegovo znanje;

c. opis prostorija i opreme koja se koristi ili će se koristiti.

3. Gore navedene delatnosti mogu se obavljati samo:

a. ako odgovorno lice poseduje znanje i sposobnosti potrebne za datu delatnost, bilo kao rezultat profesionalne obuke ili dovoljnog iskustva u radu sa kućnim ljubimcima i

b. ako su prostorije i oprema koji se koriste za datu delatnost u skladu sa zahtevima navedenim u članu 4.

4. Nadležni organ će, na osnovu prijave date prema odredbama paragrafa 1 utvrditi da li su uslovi navedeni u paragrafu 3 ispunjeni ili ne. Ukoliko ovi uslovi nisu na odgovarajući način ispunjeni, preporučiće mere a, ukoliko je neophodno za dobrobit životinja, zabraniće započinjanje ili nastavak date delatnosti.

5. Nadležni organ će, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, vršiti nadzor nad ispunjavanjem gore navedenih uslova.

Član 9

Reklamiranje, zabava, izložbe, takmičenja i slične aktivnosti

1. Kućni ljubimci se neće koristiti za reklamiranje, zabavu, izložbe, takmičenja i slične aktivnosti ako:

a. organizator nije obezbedio odgovarajuće uslove za kućne ljubimce kako bi se sa njima postupalo u skladu sa zahtevima iz člana 4, paragraf 2, i

b. se zdravlje i dobrobit ljubimaca dovode u rizik.

2. Nikakve supstance se neće davati kućnim ljubimcima, primenjivati terapija ili upotrebljavati sredstva u cilju poboljšanja ili smanjenja prirodnog nivoa performanse dotičnog ljubimca:

a. tokom takmičenja ili

b. u bilo koje drugo vreme kada bi to ugrozilo zdravlje i dobrobit dotične životinje.

Član 10

Hirurške operacije

1. Hirurške operacije u cilju promene izgleda ljubimca ili u neke druge neterapeutske svrhe su zabranjene, a naročito:

a. skraćivanje repova;

b. skraćivanje ušiju;

c. devokalizacija;

d. uklanjanje kandži i zuba;

2. Izuzeci od ovih zabrana biće dozvoljeni samo:

a. ako veterinar smatra da su nekurativne procedure neophodne bilo iz veterinarsko-medicinskih razloga ili zbog dobrobiti same životinje;

b. radi sprečavanja reprodukcije.

3. a. Operacije tokom kojih će životinja trpeti jak bol, ili postoji verovatnoća za to, izvodiće se pod anestezijom i to datom od strane veterinara ili pod njegovim nadzorom.

b. Operacije za koje nije neophodna anestezija mogu se obavljati od strane nadležnog lica, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 11

Ubijanje

1. Samo veterinar ili drugo nadležno lice će ubiti kućnog ljubimca, osim u hitnim slučajevima kada je neophodno okončati patnju dotične životinje, a kada veterinarska ili druga kompetentna pomoć nisu brzo dostupni ili u bilo kojem drugom hitnom slučaju utvrđenom nacionalnim zakonodavstvom. Svako ubijanje će se obaviti uz minimum fizičke i mentalne patnje shodno datim okolnostima. Izabrani metod, osim u hitnim slučajevima, će:

a. izazvati trenutni gubitak svesti i smrt, ili

b. započeti sa uvođenjem duboke opšte anestezije koju prati postupak koji dovodi do konačne i sigurne smrti.

Lice odgovorno za ubijanje će, pre uklanjanja leša proveriti da li je dotična životinja mrtva.

2. Sledeće metode ubijanja će biti zabranjene:

a. davljenje i druge metode gušenja ukoliko se ne postižu efekti navedeni u potparagrafu 1.b;

b. upotreba bilo koje otrovne supstance ili leka, čije se doziranje i primena ne mogu kontrolisati da bi se postigao efekat naveden u paragrafu 1;

c. ubijanje električnom strujom, osim ukoliko tome ne prethodi trenutni gubitak svesti.

Poglavlje III

DODATNE MERE ZA LUTALICE

Član 12

Smanjenje broja

Kada ugovorna strana smatra da joj broj lutalica predstavlja problem, ona će preduzeti odgovarajuće zakonodavne i/ili administrativne mere neophodne da se smanji njihov broj na način koji neće izazvati bol, patnju ili stres, koji se inače mogu izbeći.

a. Ove mere će uključiti zahteve da:

i. ako takve životinje uhvate, to bude obavljeno uz minimum fizičke i mentalne patnje za datu životinju;

ii. bilo da se uhvaćene životinje zadržavaju ili ubijaju, ovo bude obavljeno u skladu sa principima navedenim u ovoj Konvenciji;

b. Ugovorne strane se obavezuju da razmotre:

i. obezbeđivanje trajne identifikacije pasa i mačaka odgovarajućim sredstvima koja izazivaju minimalan ili nikakav trajni bol, patnju ili neprijatnost, kao što je tetoviranje, kao i unošenje u registar brojeva zajedno sa imenima i adresama vlasnika;

ii. smanjenje neplanskog razmnožavanja pasa i mačaka i to promovisanjem sterilizacije ovih životinja;

iii. podsticanje nalazača psa ili mačke lutalice da to prijave nadležnom organu.

Član 13

Izuzeci za hvatanje, držanje i lišavanje života

Izuzeci od principa navedenih u ovoj Konvenciji, a koji se tiču hvatanja, držanja, i ubijanja lutalica mogu se praviti samo ako je to neizbežno u okviru nacionalnih programa kontrole oboljenja.

Poglavlje IV

INFORMISANJE I OBRAZOVANJE

Član 14

Programi informisanja i obrazovanja

Ugovorne strane preuzimaju obavezu da podstiču razvoj informacionih i obrazovnih programa, kako bi se promovisali svest i znanje među organizacijama i pojedincima koji se bave držanjem, uzgojem, obukom, prometom i smeštajem kućnih ljubimaca o odredbama i principima ove Konvencije. U ovim programima posebna pažnja će se posveti sledećem:

a. potrebi da obuku ljubimaca u komercijalne i takmičarske svrhe obavljaju lica sa odgovarajućim znanjima i sposobnostima;

b. potrebi da se spreči:

i. poklanjanje kućnih ljubimaca licima mlađim od šesnaest godina bez izričite saglasnosti roditelja ili staratelja;

ii. poklanjanje kućnih ljubimaca u vidu nagrada, ili bonusa;

iii. neplansko razmnožavanje kućnih ljubimaca;

c. mogućim negativnim posledicama po zdravlje i dobrobit divljih životinja ako se one nabavljaju ili uvode kao kućni ljubimci;

d. rizicima od neodgovorne nabavke ljubimaca koja dovodi do povećanja broja neželjenih i napuštenih životinja.

Poglavlje V

MULTILATERALNE KONSULTACIJE

Član 15

Multilateralne konsultacije

1. Ugovorne strane će u roku od pet godina nakon stupanja na snagu Konvencije i svakih sledećih pet godina, i u svakoj prilici, kada većina predstavnika ugovornih strana tako zahteva, održavati multilateralne konsultacije unutar Saveta Evrope u cilju preispitivanja primene Konvencije i preporučljivosti njenog revidiranja ili proširenja bilo koje od njenih odredbi. Ove konsultacije će se održavati na sastancima koje saziva Generalni sekretar Saveta Evrope.

2. Svaka ugovorna strana će imati pravo da imenuje jednog predstavnika koji će učestvovati u ovim konsultacijama. Svaka država članica Saveta Evrope, a koja nije ugovorna strana Konvencije će imati pravo da na ovim konsultacijama bude predstavljena preko posmatrača.

3. Nakon svake konsultacije, ugovorne strane će podneti izveštaj Komitetu ministara Saveta Evrope o konsultacijama i o funkcionisanju Konvencije uključujući, ukoliko to smatraju za potrebno, predloge za amandmane na članove 15. do 23. ove Konvencije.

4. U skladu sa odredbama ove Konvencije, ugovorne strane će pripremiti poslovnik za konsultacije.

Poglavlje VI

AMANDMANI

Član 16

Amandmani

1. Svaki amandman na članove od 1. do 14. koji predloži ugovorna strana ili Komitet ministara će biti dostavljen Generalnom sekretaru Saveta Evrope, a koji će on proslediti državama članicama Saveta Evrope, svakoj ugovornoj strani, svakoj državi pozvanoj da pristupi Konvenciji u skladu sa odredbama člana 19.

2. Svaki amandman predložen u skladu sa odredbama prethodnog paragrafa biće preispitan na multilateralnim konsultacijama ne kasnije od dva meseca od datuma prosleđivanja od strane Generalnog sekretara i kada može biti usvojen dvotrećinskom većinom strana. Usvojeni tekst biće prosleđen ugovornim stranama.

3. Dvanaest meseci nakon njegovog usvajanja na multilateralnim konsultacijama amandman će stupiti na snagu, osim ukoliko jedna od ugovornih strana ne uloži prigovor.

Poglavlje VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Potpisivanje, ratifikacija, usvajanje, odobravanje

Ova Konvencija će biti otvorena za potpisivanje od strane država članica Saveta Evrope. Ona podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja biće deponovani kod Generalnog sekretara Saveta Evrope.

Član 18

Stupanje na snagu

1. Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci nakon datuma kada su četiri države članice Saveta Evrope izrazile svoju saglasnost da budu obavezane Konvencijom, u skladu sa odredbama člana 17.

2. Što se tiče bilo koje države članice, koja naknadno izrazi svoju saglasnost da bude njome obavezana, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci nakon datuma deponovanja instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

Član 19

Pristupanje država koje nisu članice Evropske unije

1. Nakon stupanja na snagu ove Konvencije, Komitet ministara Saveta Evrope može pozvati bilo koju državu koja nije članica Saveta da pristupi ovoj Konvenciji, na osnovu odluke koju donese većina, predviđena u članu 20.d. Statuta Saveta Evrope i to, jednoglasnim glasanjem predstavnika ugovornih država koje imaju pravo da zasedaju u Komitetu ministara.

2. Što se tiče bilo koje države koja pristupa, Konvencija stupa na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci od datuma deponovanja instrumenta pristupanja kod Generalnog sekretara Saveta Evrope.

Član 20

Teritorijalna klauzula

1. Svaka država može, u vreme potpisivanja ili deponovanja instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, da odredi teritoriju ili teritorije na kojima će se primenjivati ova Konvencija.

2. Svaka strana može, u svako vreme posle, putem izjave upućene Generalnom sekretaru Saveta Evrope, proširiti primenu ove Konvencije na bilo koju drugu teritoriju određenu u izjavi. Što se tiče dotične teritorije Konvencija stupa na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci nakon datuma primitka takve izjave od strane Generalnog sekretara.

3. Svaka izjava pripremljena u skladu sa dva prethodna paragrafa može se, u pogledu bilo koje teritorije navedene u takvoj izjavi, povući putem obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru. Povlačenje stupa na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci nakon datuma primitka takvog obaveštenja od strane Generalnog sekretara.

Član 21

Izuzeća

1. Svaka država može, u vreme potpisivanja ili deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, izjaviti da koristi jedno ili više izuzeća u pogledu člana 6. i člana 10, paragraf 1, potparagraf a. Nikakva druga izuzeća se ne mogu praviti.

2. Svaka ugovorna strana koja je napravila izuzeća, u skladu sa prethodnim paragrafom, može da ista potpuno ili delomično povuče putem obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru Saveta Evrope. Povlačenje stupa na snagu na dan primitka takvog obaveštenja od strane Generalnog sekretara.

3. Ugovorna strana koja je napravila izuzeća u pogledu neke odredbe ove Konvencije ne može se pozvati na primenu dotične odredbe od bilo koje druge ugovorne strane; ona može, međutim, ukoliko je njeno izuzeće delimično ili uslovno, da se pozove na primenu date odredbe u meri u kojoj ju je i sama prihvatila.

Član 22

Otkazivanje

1. Svaka ugovorna strana može, u bilo koje vreme otkazati ovu Konvenciju putem obaveštenja upućenog Generalnom sekretaru Saveta Evrope.

2. Takvo otkazivanje stupa na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka perioda od šest meseci posle datuma primitka takvog obaveštenja od strane Generalnog sekretara.

Član 23

Obaveštenja

Generalni sekretar Saveta Evrope će obavestiti države članice Saveta Evrope i svaku državu koja je pristupila Konvenciji ili je pozvana da to uradi, o:

a. svakom potpisu;

b. deponovanju instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja;

c. svakom datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa članovima 18, 19. i 20;

d. svakom drugom aktu, prijavama ili obaveštenju koji se odnose na ovu Konvenciju.

U potvrdu ovoga, dole potpisani, propisno ovlašćeni, potpisali su ovu Konvenciju.

Sačinjeno u Strazburu, 13. novembra 1987, na engleskom i francuskom jeziku, oba teksta budući podjednako autentična, u jednom primerku će biti deponovana u arhivu Saveta Evrope. Generalni sekretar Saveta Evrope dostaviće overene kopije svakoj državi članici Saveta Evrope i svakoj državi pozvanoj da pristupi ovoj Konvenciji.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".