ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2010)

 

ČLAN 1

Potvrđuje se Konvencija o privremenom uvozu, sačinjena 26. juna 1990. godine u Istanbulu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Konvencije o privremenom uvozu, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU

 

PREAMBULA

Strane ugovornice ove konvencije koja je sačinjena pod pokroviteljstvom Saveta za carinsku saradnju,

KONSTATUJUĆI da sadašnja situacija u pogledu raznovrsnosti i necelovitosti međunarodnih carinskih konvencija o privremenom uvozu nije zadovoljavajuća,

SMATRAJUĆI da se situacija u budućnosti može pogoršati kada se ukaže potreba da se novi oblici privremenog uvoza urede na međunarodnom planu,

VODEĆI RAČUNA o iskazanoj želji predstavnika trgovine i drugih zainteresovanih strana za pojednostavljenjem formalnosti koje prate privremeni uvoz,

SMATRAJUĆI da pojednostavljenje i usklađivanje carinskih postupaka, a posebno usvajanje jedinstvenog međunarodnog instrumenta koji obuhvata sve postojeće konvencije o privremenom uvozu, može olakšati pristup međunarodnim odredbama kojima se uređuje privremeni uvoz i efikasno doprineti razvoju međunarodne trgovine i drugih oblika međunarodne razmene,

UVERENE da međunarodni instrument koji bi uveo jedinstvene odredbe u oblasti privremenog uvoza, može suštinski poboljšati odvijanje međunarodne razmene i obezbediti veći stepen pojednostavljenosti i usklađenosti carinskih postupaka, što je jedan od osnovnih ciljeva Saveta za carinsku saradnju,

REŠENE da olakšaju privremeni uvoz pojednostavljenjem i usklađivanjem postupaka radi postizanja privrednih, humanitarnih, kulturnih, društvenih ili turističkih ciljeva,

SMATRAJUĆI da usvajanje standardnog oblika isprava za privremeni uvoz, kao međunarodnih carinskih dokumenata sa međunarodnim obezbeđenjem, olakšava postupak privremenog uvoza kada se zahteva carinski dokument i garancija,

SAGLASILE su se o sledećem:

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Definicije

Član 1

U smislu ove konvencije:

(a) "privremeni uvoz" je:

carinski postupak na osnovu kog se određena roba (uključujući i prevozna sredstva) može uneti u carinsko područje, uz uslovno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza i bez uvoznih zabrana ili ograničenja ekonomskog karaktera; takva roba (uključujući i prevozna sredstva) mora biti uvezena za određenu svrhu i namenjena za ponovni izvoz u određenom roku, nepromenjena, osim uobičajenog umanjenja vrednosti nastalog njenom upotrebom;

(b) "uvozne dažbine i porezi" su:

uvozne carine i sve druge dažbine, porezi, nadoknade ili drugi troškovi koji se naplaćuju za ili u vezi sa uvozom robe (uključujući i prevozna sredstva), ali ne obuhvata nadoknade i troškove čiji je iznos ograničen na iznos približnih troškova za pružene usluge;

(c) "obezbeđenje" je:

ono koje osigurava da će se obaveze prema carini u potpunosti ispuniti. Obezbeđenje je "opšte" kad osigurava da će se obaveze koje proizilaze iz nekoliko operacija u potpunosti izvršiti;

(d) "isprave za privremeni uvoz" su:

međunarodni carinski dokument koji je prihvaćen kao carinska deklaracija pomoću kog može da se identifikuje roba (uključujući i prevozna sredstva) i u kojem je sadržana međunarodno važeća garancija kojom se pokriva iznos uvoznih dažbina i poreza;

(e) "carinska ili ekonomska unija" je:

unija osnovana i sastavljena od članica, kao što je navedeno u članu 24. stav 1. ove konvencije, koja ima pravo da donosi svoje zakone koji obavezuju njene članice, u pogledu pitanja koja uređuje ova konvencija, i koja ima pravo da donosi odluke, u skladu sa svojim nacionalnim postupcima, da potpiše, ratifikuje ili pristupi ovoj konvenciji;

(f) "lice" je:

i fizičko i pravno lice, osim ukoliko iz konteksta ne proizilazi drugačije;

(g) "Savet" je:

organizacija osnovana Konvencijom o stvaranju Saveta za carinsku saradnju, koja je doneta u Briselu 15. decembra 1950. godine;

(h) "ratifikacija" je:

ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje.

Glava II

OBLAST PRIMENE KONVENCIJE

Član 2

1. Svaka strana ugovornica se obavezuje da, u skladu sa odredbama ove konvencije, odobri privremeni uvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) navedene u prilozima uz ovu konvenciju.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe priloga E, privremeni uvoz će se odobriti uz potpuno uslovno oslobođenje od uvoznih dažbina i poreza i bez primene uvoznih ograničenja ili zabrana ekonomskog karaktera.

Sadržaj priloga

Član 3

Svaki prilog ove konvencije, u načelu, se sastoji od:

(a) definicija glavnih carinskih pojmova upotrebljenih u prilogu;

(b) posebnih odredaba koje se primenjuju na robu (uključujući i na prevozna sredstva) koja je predmet priloga.

Glava III

POSEBNE ODREDBE

Dokument i obezbeđenje

Član 4

1. Ako prilogom nije drugačije predviđeno, svaka strana ugovornica ima pravo da izvrši privremeni uvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) uz podnošenje carinskog dokumenta i obezbeđenja.

2. Kada se (prema stavu 1.) zahteva obezbeđenje, licima koja redovno koriste postupak privremenog uvoza može se odobriti da podnesu opšte obezbeđenje.

3. Osim ako drugačije nije predviđeno u prilogu, iznos obezbeđenja ne sme da pređe iznos uvoznih dažbina i poreza od kojih je roba (uključujući i prevozna sredstva) uslovno oslobođena.

4. Može da se zahteva dodatno obezbeđenje za robu (uključujući i prevozna sredstva) koja, prema nacionalnom zakonodavstvu, podleže uvoznim zabranama i ograničenjima, a u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva.

Isprave za privremeni uvoz

Član 5

Ne dovodeći u pitanje postupke privremenog uvoza prema odredbama priloga E, svaka strana ugovornica prihvatiće, umesto svojih nacionalnih carinskih dokumenata i kao obezbeđenje za iznose navedene u članu 8. priloga A, isprave za privremeni uvoz, koje važe na njenoj teritoriji i koje su izdate i upotrebljavaju se u skladu sa uslovima utvrđenim u tom prilogu za robu (uključujući i prevozna sredstva) koja se privremeno uvozi u skladu sa drugim prilozima ove konvencije koje je ta strana ugovornica prihvatila.

Identifikacija

Član 6

Svaka strana ugovornica može, kao uslov za privremeni uvoz robe (uključujući i prevoznih sredstava), zahtevati da se roba može identifikovati kada se privremeni uvoz okonča.

Rok za ponovni izvoz

Član 7

1. Roba (uključujući i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz mora ponovo da se izveze u datom roku koji se smatra dovoljnim za ostvarivanje svrhe privremenog uvoza. Taj rok je posebno utvrđen u svakom prilogu.

2. Carinski organi mogu da odobre duži rok od onog koji je utvrđen u svakom prilogu ili da produže prvobitno odobren rok.

3. Ako roba (uključujući i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz ne može ponovo da se izveze zbog zaplene, izuzev kada se radi o zapleni u sporu između privatnih lica, zahtev za ponovni izvoz neće se sprovesti dok traje zaplena.

Prenos prava i obaveza iz postupka privremenog uvoza

Član 8

Svaka strana ugovornica može, na zahtev, odobriti prenos povlastice korišćenja postupka privremenog uvoza na bilo koje drugo lice, pod uslovom da to drugo lice:

(a) ispunjava uslove određene Konvencijom; i

(b) prihvata obaveze prvog korisnika postupka privremenog uvoza.

Okončanje privremenog uvoza

Član 9

Privremeni uvoz se obično smatra okončanim kada se roba (uključujući i prevozna sredstva), za koju je odobren privremeni uvoz, ponovo izveze.

Član 10

Privremeno uvezena roba (uključujući i prevozna sredstva) može ponovo da se izveze u jednoj ili više pošiljki.

Član 11

Privremeno uvezena roba (uključujući i prevozna sredstva) ne mora ponovo da se izveze preko iste carinarnice preko koje je uvezena.

Druge mogućnosti okončanja privremenog uvoza

Član 12

Privremeni uvoz može da se okonča u dogovoru sa nadležnim organima, smeštajem robe (uključujući i prevozna sredstva) u slobodnu luku ili slobodnu zonu, u carinsko skladište ili otvaranjem carinskog tranzitnog postupka u cilju njenog daljeg izvoza ili drugog dozvoljenog raspolaganja istom.

Član 13

Privremeni uvoz može da se okonča carinjenjem robe za domaću upotrebu, kada to okolnosti opravdavaju i dozvoljava nacionalno zakonodavstvo, a u skladu sa uslovima i formalnostima primenljivim u datom slučaju.

Član 14

Privremeni uvoz može da se okonča ako je roba (uključujući i prevozna sredstva), zbog nezgode ili više sile, u velikoj meri oštećena pa, po odluci carinskih organa:

(a) podleže plaćanju uvoznih dažbina i poreza koji se odnose na tu robu u vreme kad je prijavljena carini u oštećenom stanju, radi okončanja privremenog uvoza;

(b) se ustupa, bez bilo kakve naknade, nadležnim organima na teritoriji privremenog uvoza, u kom slučaju se lice koje koristi povlasticu privremenog uvoza oslobađa plaćanja uvoznih dažbina i poreza; ili

(c) se uništava, pod službenim nadzorom, na teret strana u postupku, s tim da na spašene delove ili materijale, koji su namenjeni domaćoj upotrebi, treba platiti uvozne dažbine i poreze kojima podležu u vreme kad i u stanju u kom su prijavljeni carini posle nezgode ili dejstva više sile.

2. Privremeni uvoz se može takođe okončati kada se po odluci carinskih organa, a na zahtev datog lica, sa robom (uključujući i prevozna sredstva) postupi na jedan od načina predviđenih u stavu 1. tač. b) ili c), gore.

3. Privremeni uvoz se može takođe okončati na zahtev zainteresovanog lica, kada to lice podnese carinskim organima dokaze o uništenju ili potpunom gubitku robe (uključujući i prevozna sredstva) zbog nezgode ili usled dejstva više sile. U tom slučaju će korisnik privremenog uvoza biti oslobođen plaćanja uvoznih dažbina i poreza.

Glava IV

OSTALE ODREDBE

Pojednostavljenje formalnosti

Član 15

Svaka strana ugovornica će u najvećoj mogućoj meri pojednostaviti carinske formalnosti u vezi sa korišćenjem olakšica propisanih ovom konvencijom. Svi propisi koji se odnose na takve formalnosti biće u najkraćem vremenskom roku objavljeni.

Prethodno odobrenje

Član 16

1. U slučaju da je za privremeni uvoz potrebno prethodno odobrenje, nadležna carinarnica će izdati odobrenje što pre je moguće.

2. Ako se u izuzetnim slučajevima zahteva ne-carinsko odobrenje, ono će se dati što pre je moguće.

Najmanje olakšice

Član 17

Odredbama ove konvencije predviđaju se najmanje olakšice koje se odobravaju. One ne isključuju mogućnost da strane ugovornice odobre, ili da mogu u budućnosti da odobre i veće olakšice jednostranim odredbama ili u skladu sa dvostranim i višestranim sporazumima.

Carinske ili ekonomske unije

Član 18

1. U smislu ove konvencije, teritorije strana ugovornica koje obrazuju carinsku ili ekonomsku uniju mogu se smatrati jedinstvenom teritorijom.

2. Nijedna odredba ove konvencije ne sprečava strane ugovornice, koje pripadaju carinskoj ili ekonomskoj uniji, da donose posebne odredbe koje se odnose na operacije privremenog uvoza na teritoriji te unije, pod uslovom da te odredbe ne umanjuju olakšice propisane ovom konvencijom.

Zabrane i ograničenja

Član 19

Odredbama ove konvencije ne isključuje se primena zabrana ili ograničenja uvedenih na osnovu nacionalnih zakona i propisa iz ne-ekonomskih razloga kao što su razlozi javnog morala ili reda, javne sigurnosti, javne higijene i zdravlja, veterinarski ili fitosanitarni razlozi, razlozi zaštite ugroženih vrsta divlje faune i flore ili iz razloga koji se odnose na zaštitu autorskih prava i industrijske svojine.

Prekršaji

Član 20

1. Za svaki prekršaj odredaba ove konvencije, prekršilac na teritoriji strane ugovornice gde je prekršaj izvršen, podleže kaznama propisanim zakonodavstvom te strane ugovornice.

2. Ako nije moguće da se utvrdi na čijoj je teritoriji došlo do nepoštovanja propisa, smatraće se da je prekršaj izvršen na teritoriji strane ugovornice gde je otkriven.

Razmena informacija

Član 21

Strane ugovornice će dostavljati jedna drugoj informacije koje su potrebne za primenu odredaba ove konvencije, na zahtev i u obimu koliko dozvoljava nacionalno zakonodavstvo.

Glava V

ZAVRŠNE ODREDBE

Administrativni komitet

Član 22

1. Ustanovljava se Administrativni komitet sa zadatkom da razmatra primenu ove konvencije, mere za obezbeđenje jednoobraznosti u njenom tumačenju i primeni, kao i predložene izmene i dopune iste. Administrativni komitet će odlučivati o unošenju novih priloga u ovu konvenciju.

2. Strane ugovornice su članice Administrativnog komiteta. Komitet može odlučiti da predstavnici nadležne administracije bilo koje članice, države ili carinskog područja, kako je navedeno u članu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, mogu radi pitanja koja ih interesuju, da prisustvuju sednicama Komiteta, kao posmatrači.

3. Savet obezbeđuje Komitetu usluge Sekretarijata.

4. Komitet za svaku sednicu bira predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg.

5. Nadležne administracije strana ugovornica dostavljaju Savetu predloge za izmene i dopune ove konvencije, kao i razloge za njih, zajedno sa svim zahtevima za stavljanje pojedinih tačaka na dnevni red sednica Komiteta. Savet ih podnosi na uvid nadležnim administracijama strana ugovornica i članica, država ili carinskih područja navedenih u članu 24. ove konvencije, a koje nisu strane ugovornice.

6. Savet saziva Komitet u vreme koje odredi Komitet, a takođe i na zahtev nadležnih administracija najmanje dve strane ugovornice. Najmanje šest nedelja pre zasedanja Komiteta, Savet cirkularno dostavlja nacrt dnevnog reda nadležnim administracijama strana ugovornica i članica, država ili carinskih područja navedenih u članu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice.

7. Na osnovu odluke Komiteta donete u skladu sa odredbama stava 2. ovog člana, Savet poziva nadležne administracije članica, država ili carinskih područja pomenutih u članu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice, ili međunarodne organizacije da, radi pitanja koja ih interesuju, pošalju predstavnike, kao posmatrače, na zasedanja Komiteta.

8. Predlozi se stavljaju na glasanje. Svaka strana ugovornica, zastupljena na zasedanju, imaće jedan glas. Predloge, osim predloga za izmene i dopune ove konvencije, Komitet usvaja većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa. Predlozi za izmene i dopune ove konvencije usvajaju se dvotrećinskom većinom prisutnih članova s pravom glasa.

9. U slučaju kad se primenjuje član 24. stav 7. ove konvencije, carinske ili ekonomske unije strane ugovornice ove konvencije imaju, u slučaju glasanja, samo broj glasova koji je jednak ukupnom broju glasova koji je dodeljen njihovim članovima koji su strane ugovornice ove konvencije.

10. Pre zatvaranja zasedanja Komitet usvaja izveštaj.

11. U nedostatku relevantnih propisa u ovom članu, primenjivaće se poslovnik Saveta, osim ako Komitet ne odluči na drugi način.

Rešavanje sporova

Član 23

1. Svaki spor između dve ili više strana ugovornica koji se odnosi na tumačenje ili primenu Konvencije rešiće se, ukoliko je to moguće, pregovorima između njih.

2. Svaki spor koji se ne reši pregovorima, strane ugovornice u sporu iznose pred Administrativni komitet koji razmatra spor i preporučuje način za njegovo rešavanje.

3. Strane ugovornice u sporu mogu unapred da se dogovore da prihvate preporuke Administrativnog komiteta kao obavezujuće.

Potpisivanje, ratifikacija i pristupanje

Član 24

1. Svaka članica Saveta i svaka članica Ujedinjenih nacija ili članica njenih specijalizovanih institucija može da postane strana ugovornica ove konvencije:

(a) potpisivanjem Konvencije bez rezerve ratifikacije;

(b) deponovanjem instrumenta o ratifikaciji nakon potpisivanja Konvencije koja podleže ratifikaciji; ili

(c) pristupanjem Konvenciji.

2. Ova konvencija je otvorena za potpisivanje članicama navedenim u stavu 1. ovog člana, bilo na sednici Saveta na kojoj je usvojena ili nakon toga u sedištu Saveta u Briselu, do 30. juna 1991. godine. Posle tog datuma biće otvorena za njihovo pristupanje Konvenciji.

3. Bilo koja država ili vlada nekog odvojenog carinskog područja, koju predloži strana ugovornica, odgovorna za njene diplomatske odnose, a koja je autonomna u pogledu svojih trgovinskih odnosa i nije članica organizacija pomenutih u stavu 1. ovog člana, i kojoj je, na zahtev Administrativnog komiteta, depozitar uputio poziv da to uradi, može postati strana ugovornica ove konvencije pristupanjem Konvenciji nakon njenog stupanja na snagu.

4. Svaka članica, država ili carinsko područje, pomenuti u stavu 1. ili 3. ovog člana, naznačiće prilikom potpisivanja bez rezerve ratifikacije, ratifikovanja ili pristupanja ovoj konvenciji koji od priloga prihvata, s tim da je neophodno da prihvati prilog A i barem još jedan prilog. Ona može naknadno da obavesti depozitara da prihvata još jedan ili više priloga.

5. Strane ugovornice koje prihvate neki novi prilog, koji Administrativni komitet odluči da unese u Konvenciju, obavestiće o tome depozitara saglasno stavu 4. ovog člana.

6. Strane ugovornice obavestiće depozitara o uslovima za primenu ili o informacijama koje se zahtevaju u skladu sa članom 8. i članom 24. stav 7. ove konvencije; članom 2. st. 2. i 3. priloga A; članom 4. priloga E, kao i o promenama do kojih je došlo u primeni istih odredaba.

7. Svaka carinska ili ekonomska unija može da postane strana ugovornica ove konvencije u skladu sa st. 1, 2. i 4. ovog člana. Ta carinska ili ekonomska unija obavestiće depozitara o svojim ovlašćenjima u odnosu na pitanja koja se uređuju ovom konvencijom. Carinska ili ekonomska unija, koja je strana ugovornica ove konvencije, u vezi sa pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, prihvata u svoje ime prava i postaje obavezna u onoj meri u kojoj Konvencija pruža prava i nalaže obaveze na njene članice, koje su strane ugovornice ove konvencije. U tom slučaju te članice nemaju pravo da pojedinačno koriste ta prava, uključujući i pravo glasa.

Depozitar

Član 25

1. Ova konvencija, svi potpisi, sa ili bez rezerve ratifikacije i svi instrumenti o ratifikaciji ili pristupanju deponovaće se kod generalnog sekretara Saveta.

2. Depozitar:

(a) prima i čuva originale tekstova ove konvencije;

(b) priprema overene kopije originala ove konvencije i dostavlja ih članicama, carinskim ili ekonomskim unijama iz člana 24. st. 1. i 7. ove konvencije;

(c) prima sve potpise, sa ili bez rezerve ratifikacije, o ratifikaciji ili pristupanju ovoj konvenciji i čuva sve instrumente, saopštenja i obaveštenja, koji se odnose ovu konvenciju;

(d) proverava da li je potpis ili neki drugi instrument, obaveštenje ili saopštenje, koji se odnose na ovu konvenciju, u propisanoj formi i, po potrebi, obaveštava o tome stranu ugovornicu o kojoj se radi;

(e) obaveštava strane ugovornice ove konvencije, druge potpisnike, članice Saveta koje nisu strane ugovornice ove konvencije i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o:

- potpisivanju, ratifikaciji, pristupanju i usvajanju priloga navedenih u članu 24. ove konvencije;

- novim prilozima za koje Administrativni komitet odluči da se unesu u ovu konvenciju;

- datumu stupanja na snagu ove konvencije i svakog priloga u skladu sa članom 26. ove konvencije;

- obaveštenjima primljenim u skladu sa čl. 24, 29, 30. i 32. ove konvencije;

- otkazivanjima u skladu sa članom 31. ove konvencije;

- svakoj izmeni i dopuni za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa članom 32. ove konvencije, kao i o datumu njenog stupanja na snagu.

1. U slučaju da dođe do neslaganja između jedne strane ugovornice i depozitara u pogledu izvršavanja njegovih funkcija, depozitar ili ta strana ugovornica izneće pitanje pred druge strane ugovornice i potpisnike, ili, ako je potrebno, pred Savet.

Stupanje na snagu

Član 26

1. Ova konvencija stupa na snagu tri meseca pošto pet članica ili carinskih ili ekonomskih unija navedenih u članu 24. st. 1. i 7. ove konvencije potpiše Konvenciju, bez rezerve ratifikacije ili deponuje instrumente o ratifikaciji ili pristupanju.

2. Za svaku stranu ugovornicu koja potpiše bez rezerve ratifikacije, ratifikuje ili pristupi ovoj konvenciji pošto ju je potpisalo pet članica, carinskih ili ekonomskih unija, bez rezerve ratifikacije ili su deponovale instrumente o ratifikaciji ili pristupanju, ova konvencija stupa na snagu tri meseca pošto je pomenuta strana ugovornica potpiše bez rezerve ratifikacije ili deponuje instrumente o ratifikaciji ili pristupanju.

3. Bilo koji prilog uz ovu konvenciju stupa na snagu tri meseca pošto ga prihvati pet članica ili carinskih ili ekonomskih unija.

4. Kada strana ugovornica prihvati jedan prilog nakon što ga je prihvatilo pet članica ili carinskih ili ekonomskih unija, taj prilog stupa na snagu tri meseca pošto je ta strana ugovornica obavestila o svom prihvatanju. Međutim, nijedan prilog neće stupiti na snagu za tu stranu ugovornicu sve dok ova konvencija ne stupi na snagu za tu stranu ugovornicu.

Odredba o opozivu

Član 27

Stupanjem na snagu priloga ove konvencije koji sadrži odredbu o opozivu, taj prilog stavlja van snage i zamenjuje konvencije ili odredbe konvencija koje su predmet odredbe o opozivu, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile taj prilog i koje su strane ugovornice tih konvencija.

Konvencija i prilozi

Član 28

1. U svrhe primene ove konvencije, svi prilozi koji obavezuju stranu ugovornicu predstavljaju sastavni deo ove konvencije, i u odnosu na tu stranu ugovornicu svako upućivanje na ovu konvenciju smatraće se da je i upućivanje na te priloge.

2. Za potrebe glasanja u Administrativnom komitetu, svaki prilog će se smatrati posebnom konvencijom.

Rezerve

Član 29

1. Smatra se da je svaka strana ugovornica koja prihvati neki prilog, prihvatila i sve odredbe sadržane u njemu, osim ako u vreme prihvatanja priloga ili u bilo koje vreme posle prihvatanja ne obavesti depozitara o odredbama na koje stavlja rezerve, ukoliko je ova mogućnost predviđena pomenutim prilogom, navodeći postojeće razlike između odredaba svog nacionalnog zakonodavstva i odredaba priloga.

2. Svaka strana ugovornica će najmanje jednom u pet godina razmotriti odredbe na koje je stavila rezerve, upoređujući ih sa odredbama u svom nacionalnom zakonodavstvu i obavestiti depozitara o rezultatima tog razmatranja.

3. Svaka strana ugovornica koja je stavila rezerve može iste da povuče, u celini ili delimično, u bilo koje vreme, dostavljanjem obaveštenja depozitaru i uz navođenje datuma od kada to povlačenje stupa na snagu.

Teritorija primene

Član 30

1. Svaka strana ugovornica može, u vreme potpisivanja ove konvencije bez rezerve ratifikacije, ili deponovanja instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju, ili u bilo koje vreme posle toga, izjaviti dostavljanjem obaveštenja depozitaru da se primena ove konvencije proširuje na sve ili na pojedine teritorije za čije je međunarodne odnose ona odgovorna. Takvo obaveštenje stupa na snagu tri meseca od dana kada ga depozitar primi. Ova konvencija se, međutim, neće primenjivati na teritorijama naznačenim u obaveštenju, sve dok Konvencija ne stupi na snagu za tu stranu ugovornicu.

2. Svaka strana ugovornica koja je na osnovu stava 1. ovog člana dostavila obaveštenje da proširuje primenu ove konvencije na svaku teritoriju za čije je međunarodne odnose ona odgovorna, može, u skladu sa postupkom iz člana 31. ove konvencije, da obavesti depozitara, da se Konvencija više neće primenjivati na datoj teritoriji.

Otkazivanje

Član 31

1. Ova konvencija je zaključena na neodređeno vreme, ali svaka strana ugovornica može da je otkaže u bilo koje vreme posle datuma njenog stupanja na snagu, a u skladu sa članom 26. ove konvencije.

2. Otkazivanje se saopštava deponovanjem pisanog instrumenta kod depozitara.

3. Otkaz stupa na snagu šest meseci pošto depozitar primi instrument o otkazivanju.

4. Odredbe st. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na priloge ove konvencije, s tim da svaka strana ugovornica ima pravo da u bilo koje vreme od datuma njihovog stupanja na snagu, povuče odluku o prihvatanju jednog ili više priloga, prema članu 26. ove konvencije. Za svaku stranu ugovornicu, koja povuče odluku o prihvatanju svih priloga, smatraće se da je otkazala Konvenciju. Pored toga, smatraće se da je strana ugovornica koja povuče odluku o prihvatanju priloga A, čak i ako prihvata druge priloge, otkazala ovu konvenciju.

Postupak za izmene i dopune

Član 32

1. Administrativni komitet, koji se sastaje shodno članu 22. ove konvencije, može preporučiti izmene i dopune ove konvencije i njenih priloga.

2. Depozitar dostavlja tekst svake tako preporučene izmene i dopune svim stranama ugovornicama ove konvencije, drugim potpisnicima i onim članicama Saveta koje nisu strane ugovornice ove konvencije.

3. Svaka preporučena izmena i dopuna dostavljena u skladu sa prethodnim stavom stupiće na snagu za sve strane ugovornice šest meseci po isteku roka od dvanaest meseci od dana saopštavanja preporučene izmene i dopune, ukoliko neka od strana ugovornica nije u tom periodu dostavila depozitaru primedbu na preporučenu izmenu i dopunu.

4. Ako je strana ugovornica dostavila depozitaru primedbu na preporučenu izmenu i dopunu pre isteka roka od dvanaest meseci određenog u stavu 3. ovog člana, smatraće se da izmena i dopuna nije prihvaćena i neće imati dejstva.

5. U svrhe dostavljanja primedbi, svaki prilog će se smatrati posebnom konvencijom.

Prihvatanje izmena i dopuna

Član 33

1. Smatraće se da je svaka strana ugovornica koja ratifikuje ovu konvenciju ili joj pristupi, prihvatila sve izmene i dopune koje su stupile na snagu na dan deponovanja njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanja.

2. Smatraće se da je svaka strana ugovornica koja prihvati jedan prilog, osim ako nije stavila rezervu shodno članu 29. ove konvencije, prihvatila sve izmene i dopune tog priloga koje su stupile na snagu na dan kada je obavestila depozitara o njegovom prihvatanju.

Registrovanje i verodostojnost teksta

Član 34

U skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija, ova konvencija će biti registrovana u Sekretarijatu Ujedinjenih nacija, na zahtev depozitara.

U potvrdu čega su dole potpisani, koji su za to propisno ovlašćeni, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Istanbulu, 26. juna 1990. godine, u jednom originalu, na engleskom jeziku i na francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna. Od depozitara se zahteva da pripremi i dostavi overene prevode teksta ove konvencije na arapskom, kineskom, ruskom i španskom jeziku.

Prilog A

ISPRAVE ZA PRIVREMENI UVOZ
(ATA I CPD KARNETI)

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "isprave za privremeni uvoz" su:

međunarodni carinski dokument koji je prihvaćen kao carinska deklaracija i omogućava identifikaciju robe (uključujući i prevozna sredstva) i koja obuhvata međunarodno važeću garanciju za pokriće uvoznih dažbina i poreza;

(b) "ATA karnet" je:

isprava za privremeni uvoz koja se koristi za privremeni uvoz robe, isključujući prevozna sredstva;

(c) "CPD karnet" je:

isprava za privremeni uvoz koja se koristi za privremeni uvoz prevoznih sredstava;

(d) "garantni lanac" je:

garantni sistem kojim upravlja međunarodna organizacija u koju su udružena garantna udruženja;

(e) "međunarodna organizacija" je:

organizacija u kojoj su udružena nacionalna udruženja koja su ovlašćena da garantuju i izdaju isprave za privremeni uvoz;

(f) "udruženje garant" je:

udruženje koje su carinski organi strane ugovornice ovlastili da garantuje za iznose iz člana 8. ovog priloga na teritoriji te strane ugovornice i koje je udruženo u garantni lanac;

(g) "udruženje izdavač" je:

udruženje ovlašćeno od strane carinskih organa da izdaje isprave za privremeni uvoz i koje je posredno ili neposredno uključeno u garantni lanac;

(h) "odgovarajuće udruženje izdavač" je:

udruženje izdavač osnovano na teritoriji druge strane ugovornice i koje je uključeno u isti garantni lanac;

(i) "carinski tranzit" je:

carinski postupak na osnovu kog se roba prevozi pod carinskim nadzorom od jedne do druge carinarnice.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

1. U skladu sa članom 5. ove konvencije, svaka strana ugovornica prihvatiće, umesto nacionalnih carinskih isprava i kao odgovarajuće obezbeđenje za iznose iz člana 8. ovog priloga, isprave za privremeni uvoz koje važe na njenoj teritoriji i koje su izdate i koriste se u skladu sa uslovima izloženim u ovom prilogu za robu (uključujući i prevozna sredstva) privremeno uvezenu na osnovu drugih priloga ove konvencije koje je prihvatila.

2. Svaka strana ugovornica može, takođe, prihvatiti isprave za privremeni uvoz koje su izdate i koriste se pod istim uslovima, za privremeni uvoz na osnovu nacionalnih zakona i propisa.

3. Svaka strana ugovornica može prihvatiti isprave za privremeni uvoz, koje su izdate i koriste se pod istim uslovima, za carinski tranzit.

4. Roba (uključujući i prevozna sredstva) namenjena za preradu ili opravku, ne može se uvoziti na osnovu isprava za privremeni uvoz.

Član 3

1. Isprave za privremeni uvoz moraju da odgovaraju modelu datom u dodatku ovog priloga: dodatak I za ATA karnete, dodatak II za CPD karnete.

2. Dodaci ovog priloga predstavljaju njegov sastavni deo.

GLAVA III

Garancija i izdavanje isprava za privremeni uvoz

Član 4

1. Svaka strana ugovornica može, prema uslovima i garancijama koje sama odredi, ovlastiti udruženja garante da garantuju i da izdaju isprave za privremeni uvoz, neposredno ili preko udruženja izdavača.

2. Strana ugovornica neće ovlastiti neko udruženje garant, ukoliko njegova garancija ne pokriva obaveze nastale kod te strane ugovornice u vezi sa radnjama na osnovu isprava za privremeni uvoz koje su izdala odgovarajuća udruženja izdavača.

Član 5

1. Udruženja izdavači ne smeju izdavati isprave za privremeni uvoz sa rokom važnosti dužim od godinu dana od datuma izdavanja.

2. Podaci, koje u isprave za privremeni uvoz unesu udruženja izdavači, mogu se izmeniti samo uz odobrenje udruženja izdavača ili udruženja garanta. Izmene u ovim ispravama se ne mogu vršiti pošto ih carinski organi teritorije privremenog uvoza prihvate, osim uz odobrenje tih organa.

3. Pošto se jednom izda ATA karnet, ne mogu se dodavati naknadne stavke u spisak robe nabrojane na unutrašnjoj strani prednje korice karneta, niti na bilo kom od dodatnih priloženih listova (Robna lista).

Član 6

U isprave za privremeni uvoz moraju se uneti sledeći podaci:

- naziv udruženja izdavača;

- naziv međunarodnog garantnog lanca;

- zemlje ili carinska područja u kojima važe isprave za privremeni uvoz;

- nazivi udruženja garanta zemalja ili carinskih područja o kojima se radi.

Član 7

Rok određen za ponovni izvoz robe (uključujući i prevozna sredstva) koja je uvezena na osnovu isprava za privremeni uvoz, ne može ni u kom slučaju preći rok važnosti tih isprava.

GLAVA IV

Garancija

Član 8

1. Svako udruženje garant se obavezuje da će platiti carinskim organima strane ugovornice na čijoj teritoriji je osnovano, iznos uvoznih dažbina i poreza i sve druge iznose, izuzev onih navedenih u članu 4. stav 4. ove konvencije, koji bi se naplatili u slučaju neispunjavanja uslova privremenog uvoza ili carinskog tranzita, i to za robu (uključujući i prevozna sredstva) koja je uvezena na tu teritoriju na osnovu isprava za privremeni uvoz izdatih od strane odgovarajućih udruženja izdavača. Ono će biti u obavezi da zajednički i pojedinačno sa licima koja duguju gore pomenute iznose plati te iznose.

2. ATA karnet:

Obaveza udruženja garanta ne sme preći iznos uvoznih dažbina i poreza više od deset procenata.

CPD karnet:

Od udruženja garanta se neće zahtevati da plati iznos veći od ukupnog iznosa uvoznih dažbina i poreza, zajedno sa kamatom, ako se zaračunava.

3. Ako su carinski organi na teritoriji privremenog uvoza bezuslovno razdužili isprave za privremeni uvoz u pogledu određene robe (uključujući i prevozna sredstva), oni ne mogu više zahtevati od udruženja garanta plaćanje iznosa pomenutih u stavu 1. ovog člana, a u vezi sa istom robom (uključujući i prevozna sredstva). Međutim, može još uvek da se podnese zahtev udruženju garantu, ako se naknadno otkrije da su isprave razdužene nepropisno ili obmanom, ili da se radilo o povredi uslova za privremeni uvoz ili carinski tranzit.

4. ATA karnet:

Carinski organi neće ni u kom slučaju zahtevati od udruženja garanta plaćanje iznosa iz stava 1. ovog člana ako nije podnet zahtev udruženju garantu u roku od godinu dana od dana isteka važnosti ATA karneta.

5. CPD karnet:

Carinski organi neće ni u kom slučaju zahtevati od udruženja garanta plaćanje iznosa iz stava 1. ovog člana ako obaveštenje o nerazduživanju CPD karneta nije dato udruženju garantu u roku od godinu dana od dana isteka važnosti karneta. Pored toga, carinski organi će dostaviti udruženju garantu podatke o obračunu uvoznih dažbina i poreza u roku od godinu dana od dana obaveštenja o nerazduživanju. Ako takva informacija nije dostavljena u roku od godinu dana prestaju obaveze udruženja garanta za ovaj iznos.

GLAVA V

Propisi o ispravama za privremeni uvoz

Član 9

1. ATA karnet:

(a) Udruženje garant ima rok od šest meseci od dana kada su carinski organi podneli zahtev u pogledu iznosa navedenih u članu 8. stav 1. ovog priloga, da dostavi dokaz o ponovnom izvozu pod uslovima izloženim u ovom prilogu, ili o bilo kom drugom prikladnom načinu razduženja ATA karneta.

(b) Ako se takav dokaz ne podnese u odobrenom roku, udruženje garant mora odmah deponovati ili privremeno platiti te iznose. Depozit ili plaćanje postaje konačno po isteku roka od tri meseca od dana deponovanja ili plaćanja. U tom periodu udruženje garant može još uvek da podnese dokaz naveden u tački a) ovog stava radi povraćaja deponovanih ili plaćenih iznosa.

(c) U slučaju da zakoni i propisi strane ugovornice ne predviđaju mogućnost deponovanja ili privremenog plaćanja iznosa uvoznih dažbina i poreza, smatraće se da je plaćanje izvršeno u skladu sa odredbama tačke b) ovog stava konačno, ali će se izvršiti povraćaj plaćenih iznosa ako se u roku od tri meseca od dana plaćanja podnese dokaz pomenut u tački a) ovog stava.

2. CPD karnet:

(a) udruženje garant ima rok od godinu dana od dana dostavljanja obaveštenja o nerazduživanju CPD karneta da podnese dokaz o ponovnom izvozu pod uslovima izloženim u ovom prilogu ili o bilo kom drugom prikladnom načinu razduženja CPD karneta. Međutim, ovaj rok može da počne da teče tek od dana isteka važenja CPD karneta. U slučaju da carinski organi osporavaju valjanost dostavljenog dokaza oni moraju o tome obavestiti udruženje garant u roku koji nije duži od godinu dana.

(b) Ako se takav dokaz ne podnese u odobrenom roku udruženje garant će deponovati ili privremeno platiti uvozne dažbine i poreze, najkasnije u roku od tri meseca. Ovo deponovanje ili plaćanje biće konačno po isteku roka od godinu dana od dana deponovanja ili plaćanja. U tom periodu od godinu dana, udruženje garant može još uvek da podnese dokaz pomenut u tački a) ovog stava radi povraćaja deponovanih ili plaćenih iznosa.

(c) Za strane ugovornice čiji zakoni i propisi ne predviđaju deponovanje ili privremeno plaćanje uvoznih dažbina i poreza, plaćanja izvršena u skladu sa odredbama tačke b) ovog stava smatraće se konačnim, ali će se izvršiti povraćaj plaćenih iznosa ako se dokaz pomenut u tački a) ovog stava podnese u roku od godinu dana od dana plaćanja.

Član 10

Kao dokaz o ponovnom izvozu robe (uključujući i prevozna sredstva) uvezene na osnovu isprava za privremeni uvoz, služi talon o ponovnom izvozu koji je popunjen i overen od strane carinskih organa na teritoriji privremenog uvoza.

Ako ponovni izvoz nije potvrđen u skladu sa stavom 1. ovog člana, carinski organi na teritoriji privremenog uvoza mogu, čak i pored toga što je rok važnosti isprava već istekao, da prihvate kao dokaz o ponovnom izvozu:

(a) podatke o uvozu ili ponovnom uvozu koje su u isprave za privremeni uvoz uneli carinski organi druge strane ugovornice, ili potvrdu koju su izdali ti organi na osnovu podataka unetih u list koji se otcepljuje od isprava o uvozu ili ponovnom uvozu na njihovu teritoriju, pod uslovom da se podaci odnose na uvoz ili ponovni uvoz, za koji se može dokazati da je izvršen posle ponovnog izvoza koji treba utvrditi;

(b) svaki drugi dokumentovani dokaz da se roba (uključujući i prevozna sredstva) nalazi izvan te teritorije.

U svakom slučaju kada carinski organi jedne strane ugovornice odustanu od zahteva za ponovni izvoz određene robe (uključujući i prevozna sredstva), koja je uvezena na njihovu teritoriju na osnovu isprava za privremeni uvoz, udruženje garant će biti oslobođeno od svojih obaveza samo kada ti organi potvrde na ispravama da je status te robe (uključujući i prevozna sredstva) regulisan.

Član 11

U slučajevima navedenim u članu 10. stav 2. ovog priloga, carinski organi imaju pravo da naplate taksu za regulisanje.

GLAVA VI

Ostale odredbe

Član 12

Carinska odobrenja u ispravama za privremeni uvoz, upotrebljenim pod uslovima izloženim u ovom prilogu, ne podležu plaćanju troškova za pružanje carinske usluge carinarnici za vreme redovnog radnog vremena.

Član 13

U slučaju uništenja, gubitka ili krađe isprava za privremeni uvoz, dok se roba (uključujući i prevozna sredstva), na koju se iste odnose, nalazi na teritoriji jedne od strana ugovornica, carinski organi te strane ugovornice će, na zahtev udruženja izdavača i pod uslovima koje ti organi mogu propisati, prihvatiti zamenjene isprave, čija važnost ističe istog dana kada i važnost isprava koje zamenjuju.

Član 14

1. Kada se očekuje da će privremeni uvoz prekoračiti rok važnosti isprava za privremeni uvoz zbog nemogućnosti držaoca da u datom roku ponovo izveze robu (uključujući i prevozna sredstva), udruženje koje je izdalo isprave može izdati zamenjene isprave. Takve isprave će se podneti carinskim organima zainteresovanih strana ugovornica, na kontrolu. Kada prihvate zamenjene isprave, carinski organi će razdužiti isprave koje se zamenjuju.

2. Važnost CPD karneta se može produžiti samo jednom ali ne može duže od jedne godine. Posle isteka ovog roka mora se izdati novi karnet koji zamenjuje prethodni karnet i koji je odobren od carinskih organa.

Član 15

Kada carinski organi primenjuju član 7. stav 3. ove konvencije obavestiće, ukoliko je to moguće, udruženje garant o zaplenama robe za koju garantuje to udruženje (uključujući i prevozna sredstva) uvezene na osnovu isprava za privremeni uvoz, koje su izvršili ili koje su izvršene u njihovo ime, kao i o merama koje nameravaju da preduzmu.

Član 16

U slučaju prevare, prekršaja ili zloupotrebe, strane ugovornice, bez obzira na odredbe ovog priloga, imaju pravo da pokrenu postupak protiv lica koja koriste isprave za privremeni uvoz radi naplate uvoznih dažbina i poreza i drugih iznosa koji se plaćaju i da podnesu zahtev za sve kazne kojima takva lica podležu. U takvim slučajevima udruženja će pružiti pomoć carinskim organima.

Član 17

Isprave za privremeni uvoz ili delovi isprava, koje su izdate ili koje će se izdati na teritoriji na koju se uvoze, a koje udruženje garant, međunarodna organizacija ili carinski organi jedne strane ugovornice šalju udruženju izdavaču, oslobađaju se uvoznih dažbina i poreza i svih uvoznih zabrana ili ograničenja. Prilikom izvoza odobravaju se odgovarajuće olakšice.

Član 18

1. Svaka strana ugovornica ima pravo da stavi rezervu, u skladu sa članom 29. ove konvencije, u pogledu prihvatanja ATA karneta u poštanskom saobraćaju.

2. Ne dozvoljava se nikakva druga rezerva na ovaj prilog.

Član 19

1. Kada stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. Konvencije, okončati i zameniti Carinsku konvenciju o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, donetu u Briselu 6. decembra 1961. godine (Konvencija ATA), u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice te konvencije.

2. Bez obzira na odredbe stava 1. ovog člana, ATA karneti koji su izdati pod uslovima iz Konvencije ATA, pre stupanja na snagu ovog priloga, prihvatiće se do okončanja operacija za koje su izdati.

 

Dodatak I prilogu A - Model ATA karneta

Dodatak II prilogu A - Model CPD karneta

 

Prilog B.1.

O ROBI ZA IZLAGANJE ILI UPOTREBU NA IZLOŽBAMA, SAJMOVIMA, KONGRESIMA I SLIČNIM MANIFESTACIJAMA

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga "manifestacija" je:

1. trgovinska, industrijska, poljoprivredna ili zanatska izložba, sajam, slična manifestacija ili izložba;

2. izložba ili manifestacija koja je prvenstveno organizovana u dobrotvorne svrhe;

3. izložba ili manifestacija koja je prvenstveno organizovana da unapredi sve oblasti obrazovanja, umetnosti, zanata, sporta, nauke, prosvete ili kulturnih aktivnosti, da unapredi versko obrazovanje ili verski kult, da unapredi turizam ili da unapredi prijateljstvo među ljudima;

4. sastanak predstavnika međunarodnih organizacija ili međunarodne grupe organizacija; ili

5. manifestacija, službenog ili komemorativnog karaktera;

osim izložbi organizovanih u privatne svrhe u prodavnicama ili poslovnim prostorijama radi prodaje inostrane robe.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

1. U skladu sa članom 2. ove konvencije odobriće se privremeni uvoz:

(a) robe namenjene za prikazivanje ili demonstraciju na nekoj manifestaciji, zajedno sa materijalima navedenim u prilozima Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera, UNESCO, Njujork 22. novembra 1950. godine i u Protokolu donetom u Najrobiju 26. novembra 1976. godine;

(b) robe koja je namenjena da se koristi prilikom izlaganja inostranih proizvoda na manifestaciji, kao što je:

(i) roba neophodna da bi se demonstrirao rad izloženih inostranih mašina ili aparata;

(ii) materijal za konstrukciju i dekoraciju, uključujući i električnu opremu, za privremene štandove inostranih izlagača;

(iii) reklamni i demonstracioni materijal, koji je demonstraciono propagandni materijal za izloženu inostranu robu, na primer, zvučni i vizuelni zapisi, filmovi i dijapozitivi, kao i aparati za njihovu upotrebu;

(c) oprema, uključujući i uređaje za prevođenje, aparate za snimanje zvuka i slike i filmove prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera namenjene za upotrebu na međunarodnim sastancima, konferencijama ili kongresima.

2. Za primenu povlastica pomenutih u ovom prilogu;

(a) broj ili količina svakog proizvoda mora biti u razumnoj meri, imajući u vidu svrhu uvoza;

(b) carinski organi na teritoriji privremenog uvoza moraju biti uvereni da će biti ispunjeni uslovi predviđeni ovom konvencijom.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Osim u slučaju kada to dozvoljava nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj je odobren privremeni uvoz, ne može, dok je predmet odobrenih olakšica na osnovu ove konvencije, da se:

(a) pozajmljuje, daje u zajam ili za nagradu; ili

(b) prenese sa mesta gde se održava manifestacija.

Član 4

1. Rok za ponovni izvoz robe koja je uvezena za izlaganje ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama biće najmanje šest meseci od dana privremenog uvoza.

2. Bez obzira na odredbe stava 1. ovog člana, carinski organi će dozvoliti da roba, koja će se izlagati ili koristiti na sledećoj manifestaciji, ostane na teritoriji privremenog uvoza, uz pridržavanje uslova propisanih zakonima i propisima koji važe na toj teritoriji i pod uslovom da se roba ponovo izveze u roku od godinu dana od dana privremenog uvoza.

Član 5

1. Na osnovu člana 13. ove konvencije odobriće se carinjenje za domaću upotrebu bez uvoznih dažbina i poreza i bez primene uvoznih zabrana i ograničenja:

(a) malih uzoraka inostrane robe izložene na manifestaciji, uključujući i uzorke hrane i pića, koji su uvezeni u tom obliku ili su dobijeni na manifestaciji od uvezenog rasutog materijala, pod uslovom:

(i) da su dobijeni besplatno iz inostranstva, da bi se besplatno delili posetiocima manifestacije za ličnu upotrebu ili potrošnju od strane lica kojima su podeljeni;

(ii) da se mogu identifikovati kao reklamni uzorci i da su pojedinačno male vrednosti;

(iii) da su neprikladni za komercijalne svrhe i da su, u datom slučaju, pakovani u količinama primetno manjim od najmanjeg pakovanja za prodaju na malo;

(iv) da se uzorci hrane i pića, koji nisu podeljeni u pakovanju u skladu sa alinejom (iii) gore, utroše na manifestaciji; i

(v) da, uzevši u obzir prirodu manifestacije, broj posetilaca i važnost učešća izlagača na manifestaciji, ukupna vrednost i količina robe budu, po oceni carinskih organa na teritoriji privremenog uvoza, u umerenom iznosu;

(b) robe uvezene isključivo radi demonstracije ili za potrebe demonstracije rada inostrane mašine ili aparata koji su izloženi na manifestaciji, koja je upotrebljena ili uništena u toku takve demonstracije, pod uslovom da ukupna vrednost i količina budu po oceni carinskih organa na teritoriji privremenog uvoza u umerenom iznosu, imajući u vidu prirodu manifestacije, broj posetilaca i važnost učešća izlagača na manifestaciji;

(c) proizvoda male vrednosti koji se koriste za građenje, opremanje ili dekorisanje privremenih štandova inostranih izlagača na manifestaciji, kao što su boja, lak i zidne tapete;

(d) štampanog materijala, kataloga, prospekata, cenovnika, propagandnih plakata, kalendara, ilustrovanih ili neilustrovanih, i neuramljenih fotografija, koje su demonstraciono propagandni materijal za inostranu robu izloženu na manifestaciji, pod uslovom:

(ii) da su dobijeni besplatno iz inostranstva, da bi se isključivo besplatno delili posetiocima manifestacije;

(iii) da ukupna vrednost i količina takve robe budu u umerenom iznosu, po oceni carinskih organa na teritoriji privremenog uvoza, imajući u vidu prirodu manifestacije, broj posetilaca i važnost učešća izlagača na manifestaciji;

(e) fascikli, materijala, obrazaca i drugih dokumenata koji su vezani za upotrebu na ili u vezi sa međunarodnim manifestacijama, konferencijama i kongresima.

2. Odredbe stava 1. ovog člana neće se primenjivati na alkoholna pića, duvan i goriva.

Član 6

1. Kada god je to moguće i pogodno carinski pregled i carinjenje prilikom uvoza i ponovnog izvoza robe koja će biti ili je izlagana, ili upotrebljena na manifestaciji, vršiće se na mestu gde se održava manifestacija.

2. Svaka strana ugovornica će nastojati kad god to smatra pogodnim, s obzirom na važnost i obim manifestacije, da osnuje carinarnicu na određeno vreme, u prostorijama gde se održava manifestacija koja se organizuje na njenoj teritoriji.

Član 7

Proizvodi dobijeni uzgred, u toku manifestacije, od privremeno uvezene robe, kao rezultat demonstracije izloženih mašina ili aparata, podležu odredbama ove konvencije.

Član 8

Svaka strana ugovornica ima pravo da stavi rezervu, u skladu sa članom 29. ove konvencije, u pogledu odredbi člana 5. stav 1(a) ovog priloga.

Član 9

Kada stupi na snagu, ovaj prilog će u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti Carinsku konvenciju o olakšicama uvoza robe za izložbe ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama, donetu u Briselu 8. juna 1961. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice te konvencije.

Prilog B.2.

PROFESIONALNA OPREMA

 

GLAVA I

Definicija

Član 1

U smislu ovog priloga "profesionalna oprema" znači:

1. oprema za štampu, radio ili televiziju koja je neophodna predstavnicima štampe, radiodifuzije ili televizijskih organizacija, koji posećuju drugu zemlju radi izveštavanja ili u cilju prenošenja ili snimanja materijala za određene programe. Ilustrativni spisak takve opreme dat je u dodatku I ovog priloga;

2. kinematografska oprema neophodna licu koje posećuje teritoriju druge zemlje radi snimanja određenog filma ili filmova. Ilustrativni spisak takve opreme dat je u dodatku II ovog priloga;

3. sva druga oprema koja je potrebna za obavljanje zanimanja, zanata ili vršenje profesije lica koje posećuje teritoriju druge zemlje da bi ostvarilo određeni zadatak. Izuzima se oprema koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili (osim u slučaju ručnog alata) za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove. Ilustrativni spisak takve opreme dat je u dodatku III ovog priloga;

4. pomoćni aparati i pribor za opremu navedenu u st. 1, 2. i 3. ovog člana.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

Odobriće se privremeni uvoz u skladu sa članom 2. ove konvencije:

(a) profesionalne opreme;

(b) sastavnih delova, uvezenih za opravku profesionalne opreme koja je privremeno uvezena na osnovu tačke a) gore.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

1. Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom, profesionalna oprema mora biti:

(a) vlasništvo lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza;

(b) uvezena od strane lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza;

(c) korišćena isključivo od ili pod ličnim nadzorom lica koje posećuje teritoriju privremenog uvoza.

2. Stav 1(c) ovog člana neće se primenjivati u slučaju opreme uvezene za proizvodnju filma, televizijskog programa ili audiovizuelnih dela, na osnovu ugovora o koprodukciji u kom je jedna strana ugovornica lice sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji privremenog uvoza, a koji su odobrili nadležni organi te teritorije na osnovu međuvladinog sporazuma o toj koprodukciji.

3. Kinematografska oprema i oprema za štampu, radio ili televiziju neće biti predmet ugovora o zakupu ili sličnog sporazuma u kome je jedna strana ugovornica lice sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji privremenog uvoza. Ovaj uslov se neće primenjivati u slučaju zajedničkih radio ili televizijskih programa.

Član 4

1. Privremeni uvoz radio i televizijske i radiodifuzne opreme i posebno prilagođenih radio ili televizijskih kola i njihove opreme, uvezene od strane javnih ili privatnih tela koja su za to dobila odobrenje carinskih organa na teritoriji privremenog uvoza, biće odobren bez zahtevanja carinskog dokumenta ili obezbeđenja.

2. Carinski organi mogu zahtevati podnošenje spiska ili detaljnog inventara opreme pomenute u stavu 1. ovog člana zajedno sa pismeno preuzetom obavezom da se ponovo izveze.

Član 5

Rok za ponovni izvoz profesionalne opreme je najmanje 12 meseci od dana privremenog uvoza. Međutim, rok za ponovni izvoz vozila može se odrediti imajući u vidu svrhu i planiranu dužinu boravka na teritoriji privremenog uvoza.

Član 6

Svaka strana ugovornica ima pravo da odbije ili povuče odobrenje za privremeni uvoz u pogledu vozila pomenutih u dodacima od I do III ovog priloga, čak i ako slučajno ukrcaju ljude uz nadoknadu ili utovare robu na njenoj teritoriji radi iskrcaja ili istovara u nekom mestu u okviru iste teritorije.

Član 7

Dodaci ovog priloga predstavljaju njegov sastavni deo.

Član 8

Pošto stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti Carinsku konvenciju o privremenom uvozu stručne opreme, donetu u Briselu 8. juna 1961. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice te konvencije.

Dodatak I

OPREMA ZA ŠTAMPU, RADIODIFUZIJU ILI TELEVIZIJU

Ilustrativni spisak

A. Oprema za štampu, kao što su:

- personalni kompjuteri;

- telefaks oprema;

- pisaće mašine;

- sve vrste kamera (filmske i elektronske kamere);

- aparati za prenos, snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika (magnetofoni, video rekorderi i video plejeri, mikrofoni, miksete, zvučnici);

- nosači zvuka ili slike, prazni ili snimljeni;

- instrumenti i aparati za testiranje i merenje (oscilografi, kontrolni sistem za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije ili torbe sa alatom, vektroskopi, videogeneratori itd);

- oprema za osvetljenje (reflektori, konvertori, stativi);

- pomoćni pribor za rad (kasete, svetlomeri, objektivi, stativi, akumulatori, baterijski pojasevi, punjači baterija, monitori).

V. Oprema za radiodifuziju, kao što su:

- telekomunikaciona oprema, na primer, radiodifuzni odašiljači-prijemnici ili predajnici, terminali povezani mrežom ili kablom, satelitske veze;

- oprema za proizvodnju audio frekvencije (mikrofoni, aparati za snimanje ili reprodukciju);

- instrumenti i aparati za testiranje i merenje (oscilografi, kontrolni sistemi za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije ili torbe sa alatom, vektroskopi, video generatori itd);

- pomoćni pribor za rad (satovi, hronometri, busole, mikrofoni, miksete, audio trake, generatori, transformatori, baterije i akumulatori, punjači baterija, aparati za zagrevanje, klima uređaji i uređaji za provetravanje itd.);

- audio mediji za snimanje, snimljeni ili nesnimljeni.

C. Oprema za televiziju, kao što su:

- televizijske kamere;

- telekino;

- instrumenti i aparati za testiranje i merenje;

- aparati za transmisiju i retransmisiju;

- aparati za komunikaciju;

- aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike (magnetofoni i video rekorderi i video plejeri, mikrofoni, miksete, zvučnici);

- oprema za osvetljenje (reflektori, konvertori, stativi);

- oprema za redigovanje;

- pomoćni pribor za rad (satovi, hronometri, busole, objektivi, svetlomeri, stativi, punjači baterija, kasete, generatori, transformatori, baterije i akumulatori, aparati za zagrevanje, klima uređaji i uređaji za provetravanje itd.);

- audio i video mediji za snimanje, nesnimljeni ili snimljeni (odjavne špice, pozivni signali, stanice, muzički inserti itd.);

- probni snimci;

- muzički instrumenti, kostimi, dekori i drugi scenski rekviziti, postolja, materijal za šminku, aparati za sušenje kose.

D. Vozila konstruisana ili specijalno prilagođena za korišćenje u gore navedene svrhe, kao što su:

- vozila za televizijsku transmisiju;

- vozila za televizijski pribor;

- vozila za snimanje videotraka;

- vozila za snimanje i reprodukciju zvuka;

- vozila sa uređajima za usporavanje slike;

- vozila sa opremom za osvetljavanje.

Dodatak II

KINEMATOGRAFSKA OPREMA

Ilustrativni spisak

A. Oprema kao što su:

- sve vrste kamera (filmske i elektronske kamere);

- instrumenti i aparati za testiranje i merenje (oscilografi, kontrolni sistemi za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije ili torbe sa alatom, vekrtoskopi, videogeneratori itd.);

- kranovi i pecaljke;

- oprema za osvetljenje (reflektori, konvertori, stativi);

- oprema za redigovanje;

- aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike (magnetofoni, video rekorderi i video plejeri, mikrofoni, miksete, zvučnici);

- audio i video mediji za snimanje, nesnimljeni ili snimljeni (odjavne špice, pozivni signali, stanice, muzički inserti itd.);

- probni snimci;

- pomoćni pribor za rad (satovi, hronometri, busole, mikrofoni, miksete, audio trake, generatori, transformatori, baterije i akumulatori, punjači baterija, aparati za zagrevanje, klima uređaji i uređaji za provetravanje itd.);

- muzički instrumenti, kostimi, dekori i drugi scenski rekviziti, postolja, materijal za šminku, aparati za sušenje kose.

B. Vozila konstruisana ili specijalno prilagođena za korišćenje u gore navedene svrhe.

Dodatak III

OSTALA OPREMA

Ilustrativni spisak

A. Oprema za montažu, testiranje, stavljanje u pogon, proveravanje, kontrolu, održavanje ili opravku mašina, postrojenja, prevoznih sredstava itd:

- alati;

- oprema i instrumenti za merenje, proveravanje ili testiranje (temperature, pritiska, odstojanja, visine, površine, brzine itd), uključujući i električne instrumente (voltmetri, ampermetri, merni kablovi, komparatori, transformatori, instrumenti za snimanje itd.) i gabarite;

- aparati i oprema za fotografisanje mašina i postrojenja za vreme i posle njihovog montiranja;

- aparati za tehničku kontrolu brodova.

B. Oprema koja je potrebna poslovnim ljudima, poslovnim savetnicima, stručnjacima za produktivnost, knjigovođama i licima koja obavljaju slične profesije, kao što su:

- personalni kompjuteri;

- pisaće mašine;

- aparati za prenošenje, snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike;

- instrumenti i aparati za računanje.

C. Oprema koja je potrebna stručnjacima koji vrše topografska snimanja ili geofizičke prospekcije, kao što su:

- merni instrumenti i aparati;

- oprema za bušenje;

- oprema za transmisije i veze.

D. Oprema potrebna stručnjacima za borbu protiv zagađenja.

E. Instrumenti i aparati koji su potrebni lekarima, hirurzima, veterinarima, babicama i licima koja obavljaju slične profesije.

F. Oprema potrebna arheolozima, paleontolozima, geografima, zoolozima i drugim naučnicima.

G. Oprema potrebna zabavljačima, pozorišnim trupama i orkestrima, uključujući sve predmete koji se upotrebljavaju za javne ili privatne nastupe (muzički instrumenti, kostimi, dekori itd.).

H. Oprema potrebna predavačima za ilustrovanje njihovih izlaganja.

I. Oprema potrebna za fotografisanje (sve vrste kamera, kasete, svetlomeri, objektivi, stativi, akumulatori, baterijski pojasevi, punjači baterija, monitori, oprema za osvetljenje, modni artikli i pribor za modele itd.).

J. Vozila konstruisana ili specijalno prilagođena za korišćenje u gore navedene svrhe, kao što su mobilne kontrolne jedinice, pokretne radionice i pokretne laboratorije.

K. Sajamska/vašarska zabavna oprema pod uslovom da su za rad i održavanje takve opreme potrebna specijalizovana znanja ili veštine i tehnike.

Prilog B.3.

KONTEJNERI, PALETE, AMBALAŽA, UZORCI I DRUGA ROBA UVEZENA U VEZI SA NEKOM KOMERCIJALNOM OPERACIJOM

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "roba uvezena u vezi sa nekom komercijalnom operacijom" su:

kontejneri, palete, ambalaža, uzorci, reklamni filmovi i sva druga roba uvezena u vezi sa nekom komercijalnom operacijom, ali čiji uvoz nije sam po sebi komercijalna operacija;

(b) "ambalaža" su:

svi artikli i materijali koju su upotrebljeni ili bi trebalo da se upotrebe, u stanju u kojem su uvezeni, za pakovanje, zaštitu, smeštaj ili razdvajanje robe, izuzimajući materijale za ambalažu kad se uvoze u rasutom stanju kao što su slama, papir, staklena vuna, iverica itd. Izuzeti su, takođe, kontejneri i palete definisani pod c) i d) ovog člana;

(c) "kontejner" je:

transportni uređaj (pokretni kontejner, pokretna cisterna ili neka druga slična struktura);

(i) potpuno ili delimično uokviren tako da sačinjava odeljak čija je namena da se u njemu drži roba;

(ii) trajnog karaktera i, prema tome, dovoljno otporan za višestruko korišćenje;

(iii) posebno projektovan za lakši prevoz robe, jednim ili različitim oblicima transporta, bez potrebe međupretovara;

(iv) projektovan za lako rukovanje, naročito prilikom prenošenja sa jednog prevoznog sredstva na drugo;

(v) izrađen tako da se lako može napuniti i isprazniti; i

(vi) unutrašnje zapremine od jednog ili više kubnih metara.

Izraz "kontejner" uključuje i pribor i opremu kontejnera, koja odgovara određenom tipu, pod uslovom da se taj pribor i oprema nose sa samim kontejnerom. Izraz "kontejner" ne obuhvata vozila, pribor ili rezervne delove vozila, ambalažu ili palete. "Pokretna karoserija" smatra se kontejnerom;

(d) "paleta" je:

naprava na čijem podu može da se složi određena količina robe koja bi činila tovarnu jedinicu u svrhe prevoza, rukovanja ili slaganja uz pomoć mehaničkih sredstava. Ova naprava je sačinjena od dve površine koje su razdvojene nosačima, ili od jednog poda postavljenog na noge; njena ukupna visina bi trebalo da bude što je moguća manja, dopuštajući manipulisanje viljuškarom ili kamionom za palete; ona može imati nadgradnju ali i ne mora;

(e) "uzorci" su:

proizvodi koji predstavljaju određenu kategoriju već proizvedene robe ili su primerci robe čija se proizvodnja planira, ali ne obuhvataju proizvode iste vrste unete od strane istog lica ili upućene jednom primaocu u količinama koje se ne smatraju normalnim s obzirom na namenu upotrebe uzorka u komercijalne svrhe;

(f) "propagandni filmovi" su:

snimljeni vizuelni mediji, sa ili bez tonskog zapisa, koji sadrže prevashodno slike koje prikazuju proizvod ili opremu i način rukovanja sa istim, a koji su stavljeni u prodaju ili koje iznajmljuje lice sa sedištem ili prebivalištem izvan teritorije privremenog uvoza, pod uslovom da su ti filmovi pogodni za prikazivanje potencijalnim kupcima, ali ne i javnosti; i da su uvezeni u obliku pošiljke koja ne sadrži više od jedne kopije svakog filma i koja nije deo veće pošiljke filmova;

(g) "unutrašnji saobraćaj" je:

prevoz robe utovarene u carinskom području jedne strane ugovornice radi istovara u nekom mestu u carinskom području iste strane ugovornice.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije odobriće se privremeni uvoz sledeće robe uvezene u vezi sa nekom komercijalnom operacijom:

(a) ambalaže, koja se uvozi sa sadržajem, da bi se ponovo izvezla prazna ili sa sadržajem, ili se uvozi prazna, da bi se ponovo izvezla sa sadržajem;

(b) kontejnera, bez obzira da li su ispunjeni robom ili nisu, kao i pribora i opreme za kontejnere čiji je privremeni uvoz odobren, a koji se ili uvoze zajedno sa kontejnerom, da bi se ponovo izvezli odvojeno ili sa drugim kontejnerom, ili koji se uvoze odvojeno da bi se ponovo izvezli sa kontejnerom;

(c) sastavnih delova namenjenih za opravku kontejnera kojima je odobren privremeni uvoz na osnovu tačke b) ovog člana;

(d) paleta;

(e) uzoraka;

(f) propagandnih filmova;

(g) kao i ostale robe koja se uvozi u svrhe navedene u dodatku I ovog priloga u vezi sa komercijalnom operacijom, ali čiji uvoz nije sam po sebi komercijalna operacija.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Odredbe ovog priloga ni na koji način ne utiču na carinske propise strana ugovornica u pogledu uvoza robe koja je prevezena u kontejnerima, ambalaži ili na paletama.

Član 4

2. Za primenu povlastica odobrenih ovim prilogom:

(a) ambalažu može ponovo izvesti samo lice kome su odobrene povlastice privremenog uvoza. Ona se ne sme, čak ni povremeno, koristiti u unutrašnjem saobraćaju;

(b) kontejneri moraju biti obeleženi na način propisan u dodatku II ovog priloga. Oni se mogu koristiti za prevoz robe u unutrašnjem saobraćaju, u kom slučaju svaka strana ugovornica ima pravo da postavi sledeće uslove:

- pravac kojim će se kretati kontejner, mora biti objektivno najkraći do mesta, ili u neposrednoj blizini samog mesta gde će se vršiti utovar robe namenjene izvozu, ili odakle kontejner treba da se izveze prazan;

- kontejner se može koristiti samo jednom u unutrašnjem saobraćaju pre nego što se ponovo izveze.

(c) palete, ili jednak broj paleta istog tipa i približno iste vrednosti, moraju biti prethodno izvezene ili će se naknadno izvesti ili ponovo izvesti;

(d) uzorci i propagandni filmovi moraju biti vlasništvo lica koje ime sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza i moraju se uvoziti isključivo za potrebe prikazivanja ili demonstracije na teritoriji privremenog uvoza radi prikupljanja porudžbina za robu koja će biti uvezena na tu teritoriju. Ne smeju se prodavati i koristiti u druge svrhe osim u svrhe demonstracije, niti se smeju iznajmljivati ili davati uz nadoknadu dok su na teritoriji privremenog uvoza;

(e) roba navedena u st. 1. i 2. dodatka I ovog priloga neće se koristiti za aktivnosti radi ostvarivanja dobiti.

2. Svaka strana ugovornica ima pravo da ne odobri privremeni uvoz kontejnera, paleta ili ambalaže koji su predmet kupovine, zakupa, iznajmljivanja ili ugovora slične prirode, zaključenog sa licem koje ima sedište ili prebivalište na njenoj teritoriji.

Član 5

1. Privremeni uvoz kontejnera, paleta i ambalaže odobriće se bez zahtevanja carinskog dokumenta ili obezbeđenja.

2. Umesto carinskog dokumenta i obezbeđenja za kontejnere, od lica kome su odobrene povlastice privremenog uvoza može se zahtevati da se pismeno obaveže:

(i) da carinskim organima dostavi, na njihov zahtev, detaljne podatke o kretanju svakog kontejnera kome je odobren privremeni uvoz, sa datumima i mestima ulaska na i izlaska sa teritorije privremenog uvoza; ili spisak kontejnera za koje postoji obaveza ponovnog izvoza;

(ii) da plati sve zahtevane uvozne dažbine i poreze u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za privremeni uvoz.

3. Umesto carinskog dokumenta i obezbeđenja za palete i ambalažu, od lica kome su odobrene povlastice privremenog uvoza može se zahtevati da carinskim organima podnese pismenu izjavu o obavezi njihovog ponovnog izvoza.

3. Lica, koja redovno koriste postupak privremenog uvoza, imaće pravo da obezbede opštu obavezu.

Član 6

Rok za ponovni izvoz robe uvezene u okviru jedne komercijalne operacije, je najmanje šest meseci od dana privremenog uvoza.

Član 7

Svaka strana ugovornica ima pravo da, u skladu sa članom 29. ove konvencije, stavi rezervu u pogledu:

(a) najviše tri grupe robe navedene u članu 2. ovog priloga;

(b) člana 5. stav 1;

ovog priloga.

Član 8

Dodaci ovom prilogu njegov su sastavni deo.

Član 9

Kada stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti sledeće konvencije i odredbe:

- Evropsku konvenciju o carinskom postupku sa paletama koje se koriste u međunarodnom prevozu, donetu u Ženevi 9. decembra 1960. godine;

- Carinsku konvenciju o privremenom uvozu ambalaže, donetu u Briselu 6. oktobra 1960. godine;

- čl. 2. do 11. i priloge 1 (st. 1. i 2.) do 3 Carinske konvencije o kontejnerima, donete u Ženevi 2. decembra 1972. godine;

- čl. 3, 5. i 6. (1.b i 2.) Međunarodne konvencije za olakšanje uvoza trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala, donete u Ženevi 7. novembra 1952. godine

u odnosima između strana ugovornica koje su usvojile ovaj prilog i koje su strane ugovornice navedenih konvencija.

Dodatak I

Spisak robe iz člana 2(g)

1. Roba uvezena za testiranje, proveru, eksperimente ili demonstracije.

2. Roba koja se koristi prilikom testiranja, provere, eksperimenata ili demonstracije.

3. Snimljen i razvijen kinematografski film, pozitivi i drugi snimljeni vizuelni mediji namenjeni prikazivanju pre njihove komercijalne upotrebe.

4. Filmovi, magnetne trake, magnetizirani filmovi i drugi nosači tonskog zapisa ili slike namenjeni ozvučenju, sinhronizaciji ili presnimavanju.

5. Mediji za unošenje podataka, poslati besplatno, za upotrebu u automatskoj obradi podataka.

6. Roba (uključujući i vozila) koja se po svojoj prirodi ne može drugačije upotrebiti osim u svrhu reklamiranja određenih proizvoda ili propagande za određene potrebe.

Dodatak II

Odredbe koje se odnose na obeležavanje kontejnera

1. Sledeći podaci moraju se trajno označiti na odgovarajućem i jasno vidljivom mestu na kontejneru:

(a) identifikaciona oznaka vlasnika ili glavnog rukovaoca;

(b) identifikacione oznake i brojevi kontejnera, koje je dao vlasnik ili rukovaoc; i

(c) težina praznog kontejnera, uključujući tu i opremu stalno pričvršćenu za njega.

2. Zemlja kojoj kontejner pripada može se označiti ili punim imenom ili pomoću šifre ISO Alpha-2 za zemlju, koja je predviđena Međunarodnim standardom ISO 3166, ili karakterističnom oznakom koja se koristi da označi zemlju registracije motornih vozila u međunarodnom drumskom saobraćaju. Svaka zemlja može zahtevati upotrebu svog imena ili karakteristične oznake na kontejneru shodno svom nacionalnom zakonodavstvu. Identitet vlasnika ili rukovaoca može biti prikazan bilo njegovim punim imenom ili nekom utvrđenom identifikacijom, simboli kao što su amblemi ili zastave se isključuju.

3. Da bi se identifikacione oznake i brojevi na kontejnerima mogli smatrati trajno obeleženim u slučaju kada se koristi plastična nalepnica, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

(a) mora se koristiti lepak visokog kvaliteta. Već zalepljena nalepnica, mora imati otpornost na istezanje, koja će biti manja od snage lepka, tako da nije moguće da se nalepnica odlepi a da se ne ošteti. Nalepnica dobijena livenjem u potpunosti ispunjava ove uslove. Nalepnica dobijena tkanjem, ne može se koristiti;

(b) kada moraju da se promene identifikacione oznake i brojevi, prethodna nalepnica mora se u potpunosti ukloniti pre nego što se nalepi nova; stavljanje nove nalepnice preko postojeće nije dozvoljeno.

4. Pojedinosti u vezi sa korišćenjem plastične nalepnice za obeležavanje kontejnera, iznete u stavu 3. ovog dodatka, ne isključuju mogućnost primene i drugih metoda za trajno obeležavanje.

Prilog B.4.

UVOZ ROBE U VEZI SA PROIZVODNOM OPERACIJOM

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga "roba uvezena u vezi sa proizvodnom operacijom" su:

1. (a) matrice, klišei, kalupi, crteži, projekti, makete i drugi slični predmeti;

(b) instrumenti za merenje, kontrolu, proveru, kao i drugi slični predmeti;

(c) specijalni alati i instrumenti;

koji su uvezeni za korišćenje u toku proizvodnog procesa;

2. "sredstva koja se dostavljaju u zamenu za sredstva koja se koriste u proizvodnji" su:

instrumenti, aparati i mašine koje je snabdevač ili onaj koji obavlja popravku stavio na raspolaganje korisniku do isporuke ili popravke slične robe.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije, odobriće se privremeni uvoz robe uvezene u vezi sa proizvodnom operacijom.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom:

(a) roba uvezena u vezi sa proizvodnom operacijom mora biti vlasništvo lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza i da je namenjena licu sa sedištem ili prebivalištem na toj teritoriji;

(b) deo ili celokupna proizvodnja, kao što to nacionalni propisi mogu zahtevati, nastala kao rezultat korišćenja robe uvezene u vezi sa proizvodnom operacijom, shodno članu 1. stav 1. ovog priloga, mora biti izvezena sa teritorije privremenog uvoza;

(c) sredstva koja se dostavljaju u zamenu za sredstva koja se koriste u proizvodnji moraju se dostaviti blagovremeno i besplatno licu sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji privremenog uvoza, od strane ili preko snabdevača koji dostavlja sredstva za proizvodnju čija isporuka kasni ili moraju da se poprave.

Član 4

1. Rok za ponovni izvoz robe iz člana 1. stav 1. ovog priloga, je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

2. Rok za ponovni izvoz sredstava koja se dostavljaju u zamenu za sredstva koja se koriste u proizvodnji je najmanje šest meseci od dana privremenog uvoza.

Prilog B.5.

ROBA UVEZENA ZA POTREBE OBRAZOVANJA, NAUKE ILI KULTURE

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "roba uvezena za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture" je:

naučna oprema, nastavna sredstva, sredstva za razonodu pomoraca, kao i sva druga roba uvezena u vezi sa obrazovnim, naučnim ili kulturnim aktivnostima;

(b) u tački a) gore:

(i) "naučna oprema i nastavna sredstva" su:

svi modeli, instrumenti, aparati, mašine sa njihovim delovima, namenjeni naučno-istraživačkom radu, obrazovanju ili stručnom usavršavanju;

(ii) "sredstva za razonodu pomoraca" su:

sredstva namenjena aktivnostima koje imaju kulturni, obrazovni, rekreativni, verski ili sportski karakter, a koje obavljaju lica koja rade ili pružaju usluge na stranom brodu uključenom u međunarodni pomorski saobraćaj.

Ilustrativni spiskovi "nastavnih sredstava", "sredstava za razonodu pomoraca" i "sve druge robe uvezene za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture" dati su u dodacima I, II, odnosno III ovog priloga.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije, odobriće se privremeni uvoz:

(a) robe uvezene isključivo za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture;

(b) rezervnih delova za naučnu opremu i nastavna sredstva za koje je odobren privremeni uvoz u skladu sa prethodnom tačkom a), kao i alata specijalno izrađenog za održavanje, kontrolu, kalibriranje ili popravku takve opreme.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu povlastica odobrenih po osnovu ovog priloga:

(a) roba uvezena za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture mora biti vlasništvo lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza i mora biti uvezena od strane ovlašćenih ustanova i u razumnim količinama imajući u vidu svrhu njenog uvoza. Ova roba ne sme da se koristi u komercijalne svrhe;

(b) sredstva za razonodu pomoraca moraju da se koriste na stranim brodovima, uključenim u međunarodni pomorski saobraćaj, ili da su sredstva privremeno istovarena sa nekog broda radi upotrebe na kopnu od strane posade broda, ili da su uvezena radi korišćenja u domovima, klubovima ili centrima za rekreaciju pomoraca, kojima upravljaju zvanične organizacije, verske ili neke druge organizacije koje ne ostvaruju dobit, ili da se koriste na drugim mestima za verske obrede, gde se redovno održava verska služba za pomorce.

Član 4

Privremeni uvoz naučne opreme, nastavnih sredstava i sredstava za razonodu pomoraca koja se koriste na samom brodu, odobrava se bez zahtevanja carinskog dokumenta i obezbeđenja. Po potrebi, može da se zahteva spisak inventara naučne opreme i nastavnih sredstava zajedno sa pismenom izjavom u pogledu ponovnog izvoza.

Član 5

Rok za ponovni izvoz robe uvezene za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture je dvanaest meseci od dana kada je izvršen privremeni uvoz.

Član 6

Svaka strana ugovornica može, u skladu sa članom 29. ove konvencije, da stavi rezervu na odredbe člana 4. ovog priloga, koje se odnose na naučnu opremu i nastavna sredstva.

Član 7

Dodaci ovom prilogu su njegov sastavni deo.

Član 8

Kada stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti Carinsku konvenciju o materijalu za razonodu pomoraca, donetu u Briselu 1. decembra 1964. godine, Carinsku konvenciju o privremenom uvozu naučne opreme, donetu u Briselu 11. juna 1968. godine i Carinsku konvenciju o privremenom uvozu nastavnih sredstava, donetu u Briselu 8. juna 1970. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice tih konvencija.

Dodatak I

NASTAVNA SREDSTVA

Ilustrativni spisak

(a) Oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, kao što su:

- projektori za slajdove i filmove;

- kinematografski projektori;

- back-projektori i episkopi;

- magnetofoni, magnetoskopi i video oprema;

- oprema za internu televiziju.

(b) Zvučni i vizuelni mediji, kao što su:

- slajdovi, filmovi i mikrofilmovi;

- kinematografski filmovi;

- mediji za zvučne zapise (magnetne trake, diskovi);

- video trake.

(c) Specijalna sredstva, kao što su:

- bibliografska oprema i audio-vizuelna sredstva za biblioteke;

- pokretne biblioteke;

- laboratorije za učenje jezika;

- oprema za simultano prevođenje;

- mašine sa programima za nastavu, mehaničke ili elektronske;

- sredstva koja su specijalno izrađena za obrazovanje i stručno usavršavanje hendikepiranih osoba.

(d) Ostala sredstva, kao što su:

- zidne karte, modeli, grafikoni, mape, planovi, fotografije i crteži;

- instrumenti, aparati i modeli izrađeni za potrebe demonstracije;

- zbirke predmeta sa audio-vizuelnim pedagoškim informacijama za izlaganje određene materije (nastavni sklopovi);

- instrumenti, aparati, alati i mašinski alati za izučavanje raznih poslova i zanata;

- oprema koja je uvezena za obuku osoba koje su uključene u akcije pružanja pomoći, uključujući i specijalno prilagođena ili konstruisana vozila, za upotrebu prilikom pružanja pomoći.

Dodatak II

SREDSTVA ZA RAZONODU POMORACA

Ilustrativni spisak

(a) Knjige i štampane stvari, kao što su:

- knjige;

- dopisni kursevi;

- novine, magazini i periodične publikacije;

- brošure o mogućnostima razonode u lukama.

(b) Audio-vizuelna oprema, kao što su:

- instrumenti za reprodukciju zvuka ili slike;

- magnetofoni;

- radio aparati, TV prijemnici;

- kino projektori i drugi projektori;

- snimci na trakama ili diskovima (kursevi jezika, radio emisije, pozdravi, muzičke numere i zabavni programi);

- snimljeni i razvijeni filmovi;

- dijapozitivi;

- video trake.

(c) Sportska oprema, kao što su:

- sportska odeća;

- lopte;

- reketi i mreže;

- igre za razonodu na brodu;

- oprema za atletiku;

- oprema za gimnastiku.

(d) Predmeti za hobi aktivnosti, kao što su:

- društvene igre;

- muzički instrumenti;

- predmeti za amaterska pozorišta;

- materijal za slikarstvo, za vajarstvo, za rad na drvetu i metalu, za izradu tapiserija itd.

(e) Oprema za održavanje verskih obreda.

(f) Delovi i pribor sredstava za razonodu.

Dodatak III

DRUGA ROBA UVEZENA ZA POTREBE OBRAZOVANJA, NAUKE ILI KULTURE

Ilustrativni spisak

Roba, kao što su:

Kostimi i predmeti za scenu, poslati besplatno, na pozajmicu, dramskim društvima ili pozorištima.

Muzičke partiture, poslate besplatno, na pozajmicu, muzičkim pozorištima ili orkestrima.

Prilog B.6.

LIČNE STVARI PUTNIKA I ROBA UVEZENA ZA SPORTSKE POTREBE

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "putnik" je:

svako lice koje privremeno ulazi na teritoriju strane ugovornice na kojoj nema boravište, a iz turističkih, sportskih, poslovnih sastanaka, stručnih skupova, zdravstvenih razloga, radi studiranja itd.;

(b) "lične stvari" su:

sve stvari, nove ili upotrebljavane, koje su putniku s razlogom potrebne za ličnu upotrebu u toku putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, osim robe uvezene u komercijalne svrhe. Ilustrativni spisak ličnih stvari dat je u dodatku I ovog priloga;

(c) "roba uvezena za sportske potrebe" su:

sportski rekviziti i drugi predmeti koje putnici koriste za sportska takmičenja, demonstracije ili za trening na teritoriji privremenog uvoza. Ilustrativni spisak takve robe dat je u dodatku II ovog priloga.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

Privremeni uvoz ličnih stvari i robe uvezene za sportske potrebe odobriće se u skladu sa članom 2. ove konvencije.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom:

(a) lične stvari moraju biti uvezene na putniku ili u njegovom prtljagu (bez obzira da li je sa njim ili nije);

(b) roba uvezena za sportske potrebe mora biti vlasništvo lica sa sedištem ili prebivalištem izvan teritorije privremenog uvoza, i mora biti uvezena u razumnim količinama imajući u vidu svrhu njene upotrebe.

Član 4

Privremeni uvoz ličnih stvari odobriće se bez zahtevanja carinskog dokumenta i obezbeđenja. Međutim, kada se radi o stvarima koje povlače za sobom visok iznos uvoznih dažbina i poreza može se zahtevati carinski dokument i obezbeđenje.

Kad god je moguće, prihvatiće se, umesto carinskog dokumenta i obezbeđenja, inventar robe koja se uvozi za sportske potrebe, zajedno sa pismeno preuzetom obavezom u pogledu ponovnog izvoza.

Član 5

Lične stvari moraju ponovo da se izvezu najkasnije kada lice koje ih je uvezlo napusti teritoriju privremenog uvoza.

Rok za ponovni izvoz robe uvezene za sportske potrebe je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

Član 6

Dodaci ovog priloga njegov su sastavni deo.

Član 7

Pošto stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti primenu čl. 2. i 5. Konvencije o carinskim olakšicama u turizmu, donete u Njujorku 4. juna 1954. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice te konvencije.

Dodatak I

LIČNE STVARI

Ilustrativni spisak

1. Odeća.

2. Toaletni proizvodi.

3. Lični nakit.

4. Kamere za nepokretne i pokretne slike, sa odgovarajućom količinom filmova i pribora.

5. Prenosivi projektori za dijapozitive ili filmove, sa odgovarajućom količinom dijapozitiva ili filmova.

6. Video kamere i prenosivi video rekorderi, sa odgovarajućom količinom kaseta.

7. Prenosivi muzički instrumenti.

8. Prenosivi gramofoni sa pločama.

9. Prenosivi uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka (uključujući diktafone) sa trakama.

10. Prenosivi radio prijemnici.

11. Prenosivi televizijski aparati.

12. Prenosive pisaće mašine.

13. Prenosivi kalkulatori.

14. Prenosivi personalni kompjuteri.

15. Dvogledi.

16. Kolica za bebe.

17. Pokretna kolica za invalide.

18. Sportska oprema kao što su šatori i ostala oprema za kampovanje, oprema za ribolov, oprema za planinarenje, oprema za ronjenje, sportsko oružje sa municijom, bicikli bez motora, kanui i kajaci dužine manje od 5,5 metara, skije, teniski reketi, daske za skijanje na talasima, daske za jedrenje na vodi, zmajevi i delta letelice, oprema za golf.

19. Prenosivi aparati za dijalizu i slični medicinski aparati, i potrošni materijal uvezen za upotrebu sa njima.

20. Drugi proizvodi isključivo lične prirode.

Dodatak II

ROBA UVEZENA ZA SPORTSKE POTREBE

Ilustrativni spisak

A. Oprema za atletske staze i igrališta, kao što su:

- prepone;

- koplja, diskovi, motke, kugle, kladiva;

B. Oprema za igre sa loptom, kao što su:

- lopte svih vrsta;

- reketi, drveni maljevi, palice, štapovi i slično;

- razne mreže;

- stative za gol;

C. Oprema za zimske sportove, kao što su:

- skije i štapovi;

- klizaljke;

- bob sanke;

- oprema za karling.

D. Sportska odeća, obuća, rukavice, kape itd. svih vrsta.

E. Oprema za sportove na vodi, kao što su:

- kanui i kajaci;

- jedrilice i čamci na vesla, jedra, vesla i kratka vesla;

- daske za jedrenje (surf) i jedra.

F. Motorna vozila i čamci, kao što su:

- automobili;

- bicikli sa motorom;

- motorni čamci.

G. Oprema namenjena za različita takmičenja, kao što je:

- sportsko oružje i municija;

- bicikli bez motora;

- lukovi i strele;

- oprema za mačevanje;

- oprema za gimnastiku;

- kompasi;

- strunjače i prostirke za rvanje;

- oprema za dizanje tegova;

- oprema za jahanje, lagane kočije na dva točka - jednosedi;

- zmajevi, delta letilice, daske za jedrenje na vodi;

- planinarska oprema;

- kasete sa muzikom namenjene za emitovanje prilikom sportskih priredbi.

H. Pomoćna oprema, kao što je:

- oprema za merenje i prikazivanje rezultata;

- aparati za analizu krvi i urina.

Prilog B.7.

TURISTIČKO-PROPAGANDNI MATERIJAL

 

GLAVA I

Definicija

Član 1

U smislu ovog priloga "turističko-propagandni materijal" je:

roba uvezena radi podsticanja poseta stranoj zemlji, naročito u cilju prisustvovanja kulturnim, religioznim, turističkim, sportskim ili profesionalnim manifestacijama ili prezentacijama koje se tamo održavaju. U dodatku ovog priloga dat je ilustrativni spisak tog materijala.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije, odobriće se privremeni uvoz turističko-propagandnog materijala, osim materijala navedenog u članu 5. ovog priloga za koji će se odobriti neposredan uvoz uz oslobođenje od uvoznih dažbina i poreza.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom, turističko-propagandni materijal mora biti vlasništvo lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza i mora biti uvezen u razumnim količinama imajući u vidu svrhu njegove upotrebe.

Član 4

Rok za ponovni izvoz turističko-propagandnog materijala je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

Član 5

Neposredan uvoz uz oslobođenje od uvoznih dažbina i poreza odobriće se za sledeći turističko-propagandni materijal:

(a) dokumenta (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, uramljeni ili neuramljeni posteri, neuramljene fotografije i uveličane fotografije, geografske karte, ilustrovane ili ne, štampani prozorski ukrasni motivi) za besplatnu podelu, pod uslovom da ta dokumenta ne sadrže više od 25% privatnih komercijalnih reklama i da je očigledan njihov opšti reklamni karakter;

(b) spiskove i godišnjake stranih hotela objavljene ili sponzorisane od strane zvaničnih turističkih agencija i redove vožnje koji se odnose na prevozne usluge koje se obavljaju u inostranstvu, pod uslovom da ova dokumenta ne sadrže više od 25% privatnih komercijalnih reklama i da se dele besplatno;

(c) tehnički materijal poslat akreditovanim predstavnicima ili dopisnicima imenovanim od strane zvaničnih nacionalnih turističkih agencija, koji nije namenjen distribuciji, na primer godišnjaci, telefonski imenici, spiskovi hotela, sajamski katalozi, uzorci ručnog rada male vrednosti, dokumentacija o muzejima, univerzitetima, banjama i sličnim ustanovama.

Član 6

Dodatak ovog priloga njegov je sastavni deo.

Član 7

Pošto stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti Dopunski protokol uz Konvenciju o carinskim olakšicama u turizmu koji se odnosi na uvoz reklamnih turističkih dokumenata i materijala, donet u Njujorku 4. juna 1954. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice tog protokola.

Dodatak

TURISTIČKO-PROPAGANDNI MATERIJAL

Ilustrativni spisak

1. Predmeti namenjeni za izlaganje u prostorijama akreditovanih predstavnika ili dopisnika zvaničnih nacionalnih turističkih agencija ili u drugim prostorijama koje su odobrili carinski organi na teritoriji privremenog uvoza: slike i crteži, uramljene fotografije i uveličane fotografije, knjige o umetnosti, umetničke slike, gravure ili litografije, skulpture i tapiserije i slična umetnička dela.

2. Izložbeni materijal (vitrine, štandovi i slični predmeti) uključujući električne i mehaničke uređaje potrebne za izložbeni materijal.

3. Dokumentarni filmovi, ploče, magnetofonske trake i ostali zvučni snimci namenjeni besplatnim predstavama, osim onih koji imaju prvenstveno karakter komercijalne propagande i onih koji su u prodaji na teritoriji privremenog uvoza.

4. Razuman broj zastava.

5. Diorame, makete, dijapozitivi, klišei za štampanje, fotografski negativi.

6. Uzorci, u razumnom broju, proizvoda domaće radinosti, lokalnih nošnji i sličnih folklornih predmeta.

Prilog B.8.

ROBA UVEZENA U POGRANIČNOM PROMETU

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "roba uvezena u pograničnom prometu" je:

- ona roba koju prenose stanovnici pograničnog pojasa radi obavljanja njihove profesije ili trgovine (doktori, zanatlije itd.);

- lične stvari ili predmeti domaćinstva stanovnika pograničnog pojasa koje oni uvoze radi popravke, izrade ili obrade;

- oprema namenjena za rad na zemlji koja se nalazi unutar pograničnog pojasa teritorije privremenog uvoza;

- oprema koja je vlasništvo službenog organa, uvezena radi ublažavanja posledica neke nesreće ili nepogode (požara, poplave itd.);

(b) "pogranični pojas" je:

- deo carinskog područja uz kopnenu granicu, čija je površina određena nacionalnim zakonodavstvom i čije granice služe da bi se pogranični promet razlikovao od drugog prometa;

(c) "stanovnici pograničnog pojasa" su:

- lica koja imaju sedište ili prebivalište u pograničnom pojasu;

(d) "pogranični promet" je:

- uvoz koji obavljaju stanovnici pograničnog pojasa između dva susedna pogranična pojasa.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

Odobriće se privremeni uvoz robe uvezene u pograničnom prometu u skladu sa članom 2. ove konvencije.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom:

(a) roba uvezena u pograničnom prometu mora biti vlasništvo stanovnika pograničnog pojasa koji se graniči sa pograničnim pojasom privremenog uvoza;

(b) opremu za rad na zemlji moraju koristiti stanovnici pograničnog pojasa sa kojim se graniči pogranični pojas privremenog uvoza, koji rade na zemlji koja se nalazi u pojasu privremenog uvoza. Ova oprema se mora koristiti za obavljanje poljoprivrednih ili šumarskih radova kao što je utovar ili prevoz drveta, ili za uzgoj riba;

(c) pogranični promet radi opravke, proizvodnje ili obrade mora biti strogo nekomercijalnog karaktera.

Član 4

1. Privremeni uvoz robe u pograničnom prometu odobriće se bez zahtevanja carinskog dokumenta ili obezbeđenja.

2. Svaka strana ugovornica može radi odobravanja privremenog uvoza robe u pograničnom prometu zahtevati podnošenje spiska robe zajedno sa pismenom obavezom o ponovnom izvozu.

3. Privremeni uvoz se može, takođe, odobriti i samo na osnovu upisa u registar koji vodi carinarnica.

Član 5

1. Rok za ponovni izvoz robe uvezene u pograničnom prometu je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

2. Međutim, oprema namenjena za rad na zemlji ponovo će se izvesti po završetku radova.

Prilog B.9.

ROBA UVEZENA U HUMANITARNE SVRHE

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "roba uvezena u humanitarne svrhe" su:

medicinska, hirurška ili laboratorijska oprema i pošiljke pomoći;

(b) "pošiljke pomoći" su:

sva roba, kao što su vozila i druga prevozna sredstva, ćebad, šatori, montažne kuće ili druge najnužnije stvari koje se upućuju kao pomoć nastradalim u elementarnim nepogodama i sličnim katastrofama.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije odobriće se privremeni uvoz robe koja se uvozi u humanitarne svrhe.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu povlastica odobrenih ovim prilogom:

(a) roba uvezena u humanitarne svrhe mora biti vlasništvo lica koje ima sedište ili prebivalište izvan teritorije privremenog uvoza i mora biti ustupljena besplatno;

(b) medicinska, hirurška i laboratorijska oprema mora biti namenjena za upotrebu u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama kojima je hitno potrebna zbog vanrednih uslova u kojima se nalaze, ako tu opremu nije moguće nabaviti u dovoljnim količinama na teritoriji privremenog uvoza;

(c) pošiljke pomoći moraju se otpremiti licima koja imaju odobrenje nadležnih organa na teritoriji privremenog uvoza.

Član 4

1. Umesto carinskog dokumenta i obezbeđenja za medicinsku, hiruršku i laboratorijsku opremu može se prihvatiti, kad god je moguće, spisak robe zajedno sa pismeno preuzetom obavezom o ponovnom izvozu.

2. Privremeni uvoz pošiljki pomoći odobriće se bez carinskog dokumenta ili obezbeđenja koje se zahteva. Međutim, carinski organi mogu da zahtevaju spisak robe zajedno sa pismeno preuzetom obavezom o ponovnom izvozu.

Član 5

1. Rok za ponovni izvoz medicinske, hirurške i laboratorijske opreme odrediće se u skladu sa potrebama.

2. Rok za ponovni izvoz pošiljki pomoći je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

Prilog C

PREVOZNA SREDSTVA

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "prevozna sredstva" su:

sva plovila (uključujući šlepove i barže, bez obzira da li ih nosi brod ili ne, i hidroglisere), hoverkrafti, vazduhoplovi, motorna drumska vozila (uključujući i bicikle sa motorom, prikolice, poluprikolice i kombinovana vozila) i vozila koja se kreću po šinama; zajedno sa njihovim uobičajenim rezervnim delovima, priborom i opremom ukrcanim na vozilo (uključujući i specijalnu opremu za utovar, istovar, rukovanje i zaštitu tereta);

(b) "komercijalna upotreba" je:

prevoz lica uz naknadu, ili industrijski ili komercijalni prevoz robe, uz ili bez naknade;

(c) "privatna upotreba" je:

prevoz isključivo u privatne svrhe dotičnog lica, isključujući komercijalnu upotrebu;

(d) "unutrašnji saobraćaj" je:

prevoz lica ukrcanih ili robe utovarene na teritoriji privremenog uvoza da bi se iskrcala ili istovarila u nekom mestu u okviru iste teritorije;

(e) "uobičajeni rezervoari" su:

rezervoari koje je proizvođač konstruisao za sva prevozna sredstva istog tipa kao što je prevozno sredstvo u pitanju i čija stalna pričvršćenost omogućava da se gorivo direktno koristi, i za potrebe pokretanja, i gde je to pogodno, za rad rashladnih i drugih sistema u toku prevoza. Rezervoari montirani na prevozno sredstvo, koji su konstruisani za direktnu upotrebu drugih vrsta goriva i rezervoari montirani na druge sisteme sa kojima je prevozno sredstvo opremljeno, takođe se smatraju uobičajenim rezervoarima.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije odobriće se privremeni uvoz:

(a) prevoznih sredstava za komercijalnu ili privatnu upotrebu;

(b) rezervnih delova i opreme uvezene za opravku već privremeno uvezenih prevoznih sredstava. Zamenjeni delovi i oprema, koji nisu ponovo izvezeni, predmet su naplate uvoznih dažbina i poreza kada se sa njima postupa na način kao što je propisano u članu 14. ove konvencije.

Član 3

Redovno održavanje i popravke prevoznih sredstava koje su neophodne za vreme putovanja prema ili na teritoriji privremenog uvoza i koje se obavljaju za vreme privremenog uvoza, neće se smatrati da sadrže promene u smislu člana 1. tačka a) ove konvencije.

Član 4

1. Dozvoliće se unos goriva koje se nalazi u uobičajenim rezervoarima privremeno uvezenih prevoznih sredstava, kao i ulja za podmazivanje radi redovne upotrebe takvih sredstava, bez plaćanja uvoznih dažbina i poreza i bez primene uvoznih zabrana i ograničenja.

2. U slučaju drumskih motornih vozila za komercijalnu upotrebu, svaka strana ugovornica ima pravo da odredi maksimalnu količinu goriva u uobičajenom rezervoaru privremeno uvezenih prevoznih sredstava, koja može da se unese na njenu teritoriju bez plaćanja uvoznih dažbina i poreza i bez uvoznih zabrana i ograničenja.

Glava III

Ostale odredbe

Član 5

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom:

(a) prevozna sredstva za komercijalnu upotrebu moraju biti registrovana na teritoriji koja nije teritorija privremenog uvoza, na ime lica sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji izvan teritorije privremenog uvoza, a moraju ih uvesti i koristiti lica koja rade na toj teritoriji;

(b) prevozna sredstva za privatnu upotrebu moraju biti registrovana na teritoriji koja nije teritorija privremenog uvoza, na ime lica sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji izvan teritorije privremenog uvoza, i moraju ih uvesti i koristiti lica koja imaju prebivalište na toj teritoriji.

Član 6

Odobriće se privremeni uvoz prevoznih sredstava bez zahtevanja carinskog dokumenta ili obezbeđenja.

Član 7

Bez obzira na odredbe člana 5. ovog priloga:

(a) prevozna sredstva za komercijalnu upotrebu mogu koristiti treća lica, čak i ako imaju sedište ili prebivalište na teritoriji privremenog uvoza, koja su propisno ovlašćena od strane lica kojima je odobren privremeni uvoz i koja rade u njihovo ime;

(b) prevozna sredstva za privatnu upotrebu mogu koristiti treća lica koja su propisno ovlašćena od strane lica kojima je odobren privremeni uvoz. Svaka strana ugovornica može dozvoliti korišćenje prevoznog sredstva za privatnu upotrebu licu koje ima prebivalište na njenoj teritoriji, posebno ako se prevozno sredstvo koristi za račun i prema uputstvima lica kome je odobren privremeni uvoz.

Član 8

Svaka strana ugovornica ima pravo da odbije olakšice privremenog uvoza, ili da povuče takve olakšice za:

(a) prevozna sredstva za komercijalnu upotrebu koja se koriste u unutrašnjem saobraćaju;

(b) prevozna sredstva za privatnu upotrebu koja se koriste u komercijalne svrhe u unutrašnjem saobraćaju;

(c) prevozna sredstva koja su data u zakup nakon uvoza ili, ako su uvezena u zakup, a zatim data u podzakup ili podnajam u svrhu različitu od neposrednog ponovnog izvoza.

Član 9

1. Prevozna sredstva za komercijalnu upotrebu ponovo će se izvesti čim se prevozne operacije zbog kojih su uvezena okončaju.

2. Prevozna sredstva za privatnu upotrebu mogu ostati na teritoriji privremenog uvoza, sa ili bez prekida, šest meseci za svaki period od dvanaest meseci.

Član 10

U skladu sa članom 29. ove konvencije, svaka strana ugovornica ima pravo da stavi rezervu u pogledu:

(a) člana 2(a), ukoliko se odnosi na privremeni uvoz drumskih motornih vozila i železničkog voznog parka;

(b) člana 6, ukoliko se odnosi na drumska motorna vozila za komercijalnu upotrebu i prevozna sredstva za privatnu upotrebu;

(c) člana 9. stav 2;

ovog priloga.

Član 11

Pošto stupi na snagu ovaj prilog će, u skladu sa članom 27. ove konvencije, okončati i zameniti Carinsku konvenciju o privremenom uvozu privatnih drumskih vozila, donetu u Njujorku 4. juna 1954. godine, Carinsku konvenciju o privremenom uvozu komercijalnih drumskih vozila, donetu u Ženevi 18. maja 1956. godine i Carinsku konvenciju o privremenom uvozu izletničkih plovila i vazduhoplova za privatnu upotrebu, donetu u Ženevi 18. maja 1956. godine, u odnosima između strana ugovornica koje su prihvatile ovaj prilog i koje su strane ugovornice tih konvencija.

Prilog D

PRILOG KOJI SE ODNOSI NA ŽIVOTINJE

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "životinje" su:

žive životinje svih vrsta;

(b) "pogranični pojas" je:

deo carinskog područja neposredno uz kopnenu granicu, čija je površina određena nacionalnim zakonodavstvom i čije granice služe da bi se pogranični promet razlikovao od drugog prometa;

(c) "stanovnici pograničnog pojasa" su:

lica sa sedištem ili prebivalištem u pograničnom pojasu;

(d) "pogranični promet" je:

uvoz koji ostvaruju stanovnici pograničnog pojasa između dva susedna pogranična pojasa.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije, odobriće se privremeni uvoz životinja koje se uvoze u svrhe navedene u dodatku ovog priloga.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom:

(a) životinje moraju da budu vlasništvo lica sa sedištem ili prebivalištem izvan teritorije privremenog uvoza;

(b) životinje za vuču, koje se koriste za rad na zemlji koja se nalazi u pograničnom pojasu teritorije privremenog uvoza, moraju uvesti stanovnici pograničnog pojasa koji se graniči sa pograničnim pojasom privremenog uvoza.

Član 4

1. Privremeni uvoz životinja za vuču navedenih u članu 3(b) ovog priloga i životinja koje se uvoze radi nomadske (tranzitne) ispaše ili ispaše na zemlji koja se nalazi u pograničnom pojasu, odobriće se bez zahteva za carinskim dokumentom ili obezbeđenjem.

2. Svaka strana ugovornica može, radi odobravanja privremenog uvoza životinja iz stava 1. ovog člana, da zahteva podnošenje spiska zajedno sa pismenom obavezom o ponovnom izvozu.

Član 5

1. Svaka strana ugovornica može, u skladu sa članom 29. ove konvencije, da stavi rezervu u pogledu člana 4. stav 1. ovog priloga.

2. Svaka strana ugovornica ima, takođe, pravo da, u skladu sa članom 29. ove konvencije, stavi rezervu u pogledu tač. 12. i 13. u dodatku ovog priloga.

Član 6

Rok za ponovni izvoz životinja je najmanje dvanaest meseci od dana privremenog uvoza.

Član 7

Dodatak ovog priloga njegov je sastavni deo.

DODATAK

Spisak iz člana 2.

1. Dresiranje.

2. Trening.

3. Uzgoj.

4. Potkivanje i vaganje.

5. Veterinarski pregled.

6. Testiranje (npr. radi kupovine).

7. Učešće na priredbama, izložbama, takmičenjima, nadmetanjima ili demonstracijama.

8. Razonoda (cirkuske životinje itd.).

9. Putovanje (uključujući i kućne ljubimce putnika).

10. Obuka (policijskih pasa ili konja; pasa za otkrivanje, pasa vodiča slepih osoba itd.).

11. Akcije spašavanja.

12. Nomadska (tranzitna) ispaša ili ispaša.

13. Za obavljanje radova ili prevoz.

14. Medicinske svrhe (dobijanje zmijskog otrova itd.).

Prilog E

ROBA UVEZENA UZ DELIMIČNO OSLOBOĐENJE OD UVOZNIH DAŽBINA I POREZA

 

GLAVA I

Definicije

Član 1

U smislu ovog priloga:

(a) "roba uvezena uz delimično oslobođenje" je:

roba navedena u drugim prilozima ove konvencije, ali koja ne ispunjava sve uslove koji su u njima postavljeni za odobravanja privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih dažbina i poreza, i roba koja nije navedena u tim prilozima, a koja se uvozi da bi se privremeno upotrebila za, na primer, proizvodnju ili radne projekte.

(b) "delimično oslobođenje" je:

oslobođenje od plaćanja dela celokupnog iznosa uvoznih dažbina i poreza, koji bi inače trebalo da se plati da je ta roba bila carinjena na dan kada je ušla u postupak privremenog uvoza.

GLAVA II

Oblast primene

Član 2

U skladu sa članom 2. ove konvencije odobriće se privremeni uvoz robe, pomenute u članu 1(a) ovog priloga, uz delimično oslobođenje.

GLAVA III

Ostale odredbe

Član 3

Za primenu olakšica odobrenih ovim prilogom, roba uvezena uz delimično oslobođenje mora da bude vlasništvo lica sa sedištem ili prebivalištem izvan teritorije privremenog uvoza.

Član 4

Svaka strana ugovornica može da sastavi spisak robe za koju su odobrene, odnosno koja je izuzeta od olakšica privremenog uvoza uz delimično oslobođenje. O sadržaju tog spiska obaveštava se depozitar ove konvencije.

Član 5

Iznos uvoznih dažbina i poreza, koji se naplaćuje po ovom postupku, ne može preći 5% za svaki mesec ili deo meseca u toku kog je roba bila u postupku privremenog uvoza.

Član 6

Iznos uvoznih dažbina i poreza koji se naplaćuje, ni u kom slučaju neće preći iznos koji bi se naplatio da je roba ocarinjena na dan kada je ušla u postupak privremenog uvoza.

Član 7

1. Iznos uvoznih dažbina i poreza koji se duguje shodno ovom prilogu naplatiće nadležni organi kada se postupak okonča.

2. Kada se, u skladu sa članom 13. ove konvencije, postupak privremenog uvoza okonča carinjenjem za domaću upotrebu, iznos svih već naplaćenih uvoznih dažbina i poreza prilikom delimičnog oslobođenja, oduzeće se od iznosa uvoznih dažbina i poreza koji se naplaćuje.

Član 8

Rok za ponovni izvoz robe uvezene uz delimično oslobođenje odrediće se na osnovu odredaba člana 5. i 6. ovog priloga.

Član 9

Svaka strana ugovornica može, u skladu sa članom 29. ove konvencije, da stavi rezervu u pogledu člana 2. ovog priloga, u delu koji se odnosi na delimično oslobođenje od uvoznih poreza.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".