UREDBA

O SPROVOĐENJU EVAKUACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 22/2011)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se sprovođenje evakuacije i visina naknade za evakuaciju.

Član 2

Evakuacija se organizuje i sprovodi s ciljem zaštite i spasavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća - udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća (u daljem tekstu: elementarne nepogode i druge nesreće).

Član 3

Planiranje evakuacije vrši se na osnovu Procene ugroženosti, a radi pravovremenih priprema za organizovano sprovođenje evakuacije.

Planom evakuacije utvrđuju se i razrađuju: procedure sprovođenja mera i zadataka evakuacije; neophodna materijalno-tehnička i finansijska sredstva; zadaci, način delovanja i odgovornost svih učesnika u sprovođenju evakuacije.

Plan evakuacije izrađuje se kao poseban dokumenat i čini sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Član 4

Evakuacija se sprovodi na osnovu naređenja nadležnog štaba za vanredne situacije.

U skladu sa Planom evakuacije, štab za vanredne situacije naređuje angažovanje motornih vozila i drugih materijalnih sredstava za potrebe evakuacije.

Naredba Republičkog štaba za vanredne situacije subjektima na koje se evakuacija odnosi prenosi se preko Republičkog i okružnih centara za obaveštavanje, odnosno preko Nacionalnog i operativnih centara 112 i opštinskih štabova za vanredne situacije.

Opštinski štab za vanredne situacije naređenja vezana za evakuaciju izdaje neposredno subjektima na koje se evakuacija odnosi.

Zavisno od posebnih potreba lica koja se evakuišu i obima evakuacije, štab za vanredne situacije može angažovati organ ili službu socijalne zaštite, odgovarajuću organizaciju crvenog krsta, odgovarajuću zdravstvenu službu, a može zatražiti i aktiviranje poverenika i obveznika civilne zaštite za pomoć pri evakuaciji.

Član 5

Ako se evakuacija stanovništva planira na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave, prihvat i zbrinjavanje evakuisanog stanovništva organizuje i obezbeđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave sa čije se teritorije vrši evakuacija u saradnji sa organima jedinice lokalne samouprave na čiju se teritoriju vrši evakuacija.

Koordinaciju aktivnosti iz stava 1. ovog člana vrše nadležni štabovi za vanredne situacije.

Član 6

Troškovi evakuacije obezbeđuju se iz budžeta jedinica lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije, zavisno od obima i teritorije sa koje se organizuje evakuacija.

Ako se evakuacija sprovodi na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave, troškovi evakuacije isplaćuju se iz budžeta te jedinice lokalne samouprave.

Ako se evakuacija sprovodi na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave, troškove evakuacije obezbeđuje lokalna samouprava sa čije teritorije se vrši evakuacija u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave na čiju teritoriju se vrši evakuacija.

Ako se evakuacija sprovodi za više jedinica lokalne samouprave ili ako se sprovodi potpuna evakuacija, finansiranje evakuacije obezbeđuje se iz budžeta jedinica lokalne samouprave sa čije teritorije se vrše evakuaciju, kao i iz budžeta autonomne pokrajine i budžeta Republike Srbije.

Član 7

Visina troškova koja se naknađuje licu koje učestvuje u sprovođenju evakuacije utvrđuje se prema stvarnim troškovima koji nastaju tokom sprovođenja evakuacije, a primenom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje visina naknade za izvršavanje materijalne obaveze u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće.

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".