PRAVILNIK
O PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

("Sl. glasnik RS", br. 21/2012)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se program obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje, rokovi za održavanje seminara, način polaganja ispita provere znanja, izgled i sadržaj obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje.

II PROGRAM I ROKOVI ZA ODRŽAVANJE OBAVEZNIH SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA I NAČIN POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

1. Program obaveznih seminara unapređenja znanja

Član 2

Obavezni seminari unapređenja znanja sprovode se prema Programu obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje (Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Obavezni seminari i rokovi njihovog održavanja

Član 3

Obavezni seminari unapređenja znanja na kojima instruktori vožnje sa dozvolom (licencom) unapređuju znanja stečena u postupku dobijanja dozvole (licence) organizuju se najmanje dva puta u toku kalendarske godine, a u skladu sa planom koji, polazeći od broja instruktora vožnje koji imaju pravo na produženje dozvole (licence) i obima oblasti i pitanja koja će se razmatrati na seminaru, utvrdi Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija).

Godišnji plan obaveznih seminara unapređenja znanja određuje Agencija i svaki seminar mora sadržati najmanje dve oblasti iz Programa obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktore vožnje, u obimu koji ne prelazi osam nastavnih časova dnevno, pri čemu za svaku predviđenu oblast mora biti planiran najmanje jedan nastavni čas.

Agencija može, po potrebi, promeniti plan održavanja pojedinih seminara, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovana lica.

O danu, vremenu, mestu, programu obaveznih seminara i učesnicima, odnosno sadržajima i izvođačima nastave za pojedine oblasti i pitanja, Agencija će davati obaveštenja na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije, odnosno na drugi pogodan način.

Izvođenje sadržaja na seminaru vrše predavači, vođe radionica, sertifikovani izvođači nastave, odnosno druga stručna lica koja su angažovana u sprovođenju seminara, od kojih Agencija određuje lice za rukovodioca seminara koje vrši evidentiranje prisustva polaznika seminara i Agenciji dostavlja izveštaj.

Član 4

Instruktor vožnje sa dozvolom (licencom), pre polaganja ispita provere znanja, u periodu od pet godina pre obnavljanja dozvole (licence), mora prisustvovati na najmanje pet obaveznih seminara unapređenja znanja i to na način da svake kalendarske godine prisustvuje najmanje na jednom seminaru unapređenja znanja i da prisustvuje najmanje dva puta izvođenju sadržaja iz svake od osam oblasti iz Programa obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje.

Instruktor vožnje koji iz opravdanih razloga nije prisustvovao obaveznom seminaru u toku kalendarske godine, može nadoknaditi propušteno prisustvom na dva seminara unapređenja znanja u jednoj kalendarskoj godini, a nadoknada će mu se priznati najviše jednom za pet godina pre obnavljanja dozvole (licence).

Instruktor vožnje sa dozvolom (licencom) podnosi Prijavu za prisustvo na obaveznom seminaru unapređenja znanja na propisanom obrascu (Obrazac 1) - najkasnije 15 dana pre početka seminara za koji se prijavljuje.

Član 5

Podaci o prisustvu instruktora vožnje na obaveznim seminarima unapređenja znanja beleže se i overavaju u Evidencionoj knjižici instruktora vožnje (Obrazac 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

3. Način polaganja ispita provere znanja

Član 6

Prijava za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje se podnosi na obrascu (Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ispit provere znanja za instruktora vožnje (u daljem tekstu: ispit) polaže se pred ispitnom komisijom za polaganje ispita provere znanja za instruktora vožnje (u daljem tekstu: ispitna komisija), koju obrazuje Agencija.

Ispitna komisija iz prethodnog stava se sastoji od predsednika i dva člana, koji mogu imati zamenike.

Član 8

Instruktori vožnje sa dozvolom (licencom), koji su ispunili uslove iz člana 4. ovog pravilnika, polažu ispit tako što pred ispitnom komisijom polažu teorijski i praktični deo iz oblasti utvrđenih u Programu obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje.

Član 9

Instruktor vožnje koji poseduje dozvolu (licencu) za predavača teorijske obuke oslobađa se obaveze polaganja teorijskog dela ispita.

Instruktor vožnje koji poseduje dozvolu (licencu) za profesionalnog vozača oslobađa se obaveze polaganja praktičnog dela ispita.

Član 10

Pre polaganja ispita utvrđuje se identitet instruktora vožnje - uvidom u javnu ispravu sa fotografijom instruktora vožnje.

Član 11

Teorijski deo ispita sprovodi se putem testa, pismeno ili na računaru.

Testovi za polaganje ispita koje priprema Agencija predstavljaju tajnu u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka i ne smeju se objavljivati.

Član 12

Praktičnom delu ispita može pristupiti instruktor vožnje koji je položio teorijski deo ispita.

Praktični deo ispita sprovodi se pismeno, odnosno pokazno, odnosno putem studije slučaja, odnosno putem simulacije i može se sastojati od provere sposobnosti instruktora vožnje da upravlja vozilom, odnosno provere sposobnosti za prenošenje praktičnih znanja i veština kandidatima za vozače, odnosno provere sposobnosti primene bezbedne i ekološki prihvatljive vožnje, kao i provere drugih znanja i veština.

Član 13

Ako se instruktor vožnje na ispitu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenje udžbenika, beležaka, prepisivanjem, upotrebom nedopuštenih tehničkih sredstava i sl.), ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za ispitivača udaljiće kandidata sa ispita.

Kandidat koji je udaljen sa ispita može ponovo polagati stručni ispit u sledećem ispitnom roku.

Član 14

Ispitna komisija, u zavisnosti od obima i sadržaja ispita, određuje vreme potrebno za polaganje tog ispita.

Član 15

Instruktor vožnje je položio ispit u celini ako je na teorijskom delu ispita dobio konačnu ocenu "položio" i ako je na praktičnom delu ispita dobio ocenu "zadovoljio".

Instruktor vožnje je na teorijskom delu ispita dobio konačnu ocenu "položio" ako je na testu osvojio najmanje 80% od ukupnog broja predviđenih bodova - pojedinačno iz svake oblasti utvrđene u Programu obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje.

Instruktor vožnje je na praktičnom delu ispita dobio ocenu "zadovoljio" ako je bio uspešan u svim sadržajima za koje je vršeno vrednovanje i ocenjivanje.

Na zahtev instruktora vožnje koji nije položio ispit, ispitna komisija je dužna da, neposredno nakon javno objavljenih rezultata, ukaže instruktoru vožnje na greške koje je učinio.

O polaganju ispita vodi se Zapisnik o o polaganju ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje (Obrazac 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zapisnik iz prethodnog stava čuva se najmanje deset godina.

III IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

Član 16

Instruktoru vožnje izdaje se Dozvola (licenca) za instruktora vožnje na zaštićenom obrascu, dimenzija 85,6 x 54 mm, koji sadrži:

1) na prednjoj strani: u levom delu, koji obuhvata 1/3, u gornjem uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB", ispod nje mesto za fotografiju dimenzija 25 x 30 mm i rubriku sa podacima kategorije vozila za koje instruktor vožnje poseduje dozvolu (licencu), a u desnom delu, koji obuhvata 2/3, reči: "Republika Srbija" ispod toga, reči: "DOZVOLA (LICENCA) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE", sa odgovarajućim prevodom na engleski jezik i Mali grb Republike Srbije, ispod koga su rubrike sa podacima i to redom: prezime, ime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja dozvole (licence), rok važenja dozvole (licence), izdavalac dozvole (licence), broj dozvole (licence), svojeručni potpis, prebivalište.

2) na poleđini, u levom delu, koji obuhvata 1/3, objašnjenje sadržine rubrika i podataka sa prednje strane i sadrži tabelu sa četiri kolone i 18 redova i devetnaestim redom ispod kolona, koji je numerisan rednim brojem 12 i u koji se upisuju dopunski podaci u vezi sa napomenom iz kolone 12 i njihov međusobni odnos sa podacima iz kolone 9, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje osnova i obima ograničenja, oznaku "ABS" i serijski broj.

Kolone su numerisane na sledeći način:

9. Kategorije vozila za koje instruktor vožnje poseduje dozvolu (licencu)

10. Datum prvog izdavanja dozvole (licence) za svaku kategoriju

11. Datum do koga važi dozvola (licenca) za svaku kategoriju

12. Napomena

Izgled dozvole (licence) za instruktora vožnje dat je na Obrascu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17

Troškove pohađanja obaveznog seminara unapređenja znanja, polaganja ispita provere znanja i izdavanja dozvole (licence) za instruktora vožnje, saglasno Zakonu, snosi instruktor vožnje.

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za vozača - instruktora ("Službeni glasnik SRS", broj 16/83).

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

PROGRAM OBAVEZNIH SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

Program obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje, obuhvata sledeće oblasti:

1) SAOBRAĆAJNA ETIKA

1. Pojam, predmet i zadaci saobraćajne etike.

2. Osnovna etička načela.

3. Bezbedno i etičko ponašanje učesnika u saobraćaju.

4. Etičko ponašanje učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode.

5. Rizično ponašanje u saobraćaju: vozači visokog rizika, nasilnička vožnja i bes i agresija na putevima.

6. Karakteristike i specifičnosti međusobnih odnosa učesnika u saobraćaju.

7. Pojam i specifičnosti saobraćajne kulture.

2) SAOBRAĆAJNA PSIHOLOGIJA

1. Saobraćajna psihologija kao grana psihologije, psihološke metode i postupci.

2. Mentalna sposobnost, percepcija i pažnja.

3. Emocije i motivacija.

4. Psihologija ličnosti i ličnost kao subjektivni faktori bezbednosti saobraćaja.

5. Rizična ponašanja i njihov uticaj na bezbednost saobraćaja.

6. Komunikacija i interakcija sa drugim učesnicima u saobraćaju.

7. Ponašanje vozača u slučaju saobraćajne nezgode.

3) PEDAGOGIJA I ANDRAGOGIJA

1. Osnove pedagogije i andragogije.

2. Osnovni principi vaspitnog rada sa kandidatima za vozače i primenjene nastavne metode.

3. Komunikacija.

4. Teorija, tehnika i veštine vrednovanja i ocenjivanja.

5. Izrada testova za proveru stečenog nivoa znanja i veština kandidata za vozače.

4) BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

1. Faktori koji utiču na ponašanje čoveka u saobraćaju i faktori koji direktno utiču na sposobnosti vozača u saobraćaju (uticaj alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, uticaj umora, uticaj društvenih uslova i dr.).

2. Specifičnosti pojedinih kategorija učesnika u saobraćaju (ranjivi učesnici u saobraćaju, profesionalni vozači i dr.).

3. Analiza uticaja osnovnih propusta učesnika u saobraćaju u nastanku saobraćajnih nezgoda (etiologija i fenomenologija saobraćajnih nezgoda).

4. Opasna mesta i opasne deonice na putevima.

5. Preventiva i modeli za unapređenje bezbednosti saobraćaja (edukacija, okolina, prinuda, inženjerstvo).

6. Uticaj puta i okoline puta na bezbednost saobraćaja, osnovi ekonomične vožnje i uticaj saobraćaja na stanje životne sredine i njeno ugrožavanje.

5) PROPISI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, OBUKA VOZAČA I POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

1. Novine u domaćim i međunarodnim propisima i standardima u oblasti obuke vozača i polaganja vozačkog ispita (obuhvata novine u propisima vezanim za puteve i saobraćajnu signalizaciju, tehničko regulisanje saobraćaja i zaštitu životne sredine, dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode, vozače, trajanje upravljanja motornim vozilom, odnosno skupom vozila, registraciju motornih i priključnih vozila, posebne mere i ovlašćenja, prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju i kaznene odredbe).

2. Propisi o uslovima, načinu polaganja vozačkog ispita i vođenju evidencija.

3. Propisi o uslovima i načinu osposobljavanja kandidata za vozače.

6) VOZILA

1. Podela motornih vozila.

2. Priprema vozača za vožnju i značaj ergonomije.

3. Pogon i vozno-dinamičke karakteristike motornih vozila.

4. Stabilnost i kočenje motornih vozila.

5. Održavanje i kontrola tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila.

6. Ekonomičnost potrošnje goriva i zaštita životne sredine.

7) TEORIJA IZVOĐENJA RADNJI VOZILOM U SAOBRAĆAJU NA PUTU

1. Teorijsko objašnjenje značaja bezbednog izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu i propisnog postupanja vozača u saobraćaju na putu.

2. Objašnjenje osnovnih radnji vozilom: polazak, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, izbor brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremena, skretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, polukružno okretanje, zaustavljanje, naglo kočenje, postupanje vozača pri nailasku i prolazak kroz raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan pravilom desne strane, saobraćajnim znakom, svetlosnim saobraćajnim znakom, znacima i naredbama koje daje ovlašćeno lice, postupanje vozača pri nailasku na pešački prelaz, prelaz puta preko železničke i tramvajske pruge, vožnja kroz tunel i dr.

3. Objašnjenje postupanja vozača u uslovima padavina, smanjene vidljivosti, u noćnim uslovima i kada se kreće putem na kojem se izvode radovi.

8) METODIKA PRAKTIČNE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE

1. Provere i pripreme vozila za bezbedno učestvovanje u saobraćaju na putu.

2. Upotreba komandi i uređaja vozila.

3. Izvođenje propisanih radnji vozilom na uređenom poligonu.

4. Izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu.

5. Upravljanje vozilom u saobraćaju na putu u naselju, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja.

6. Upravljanje vozilom u saobraćaju na putu van naselja, u uslovima slabog, srednjeg i jakog intenziteta saobraćaja.

7. Upravljanje vozilom na putu u naselju i van naselja, u noćnim uslovima.

8. Uvežbavanje radnji vozilom i postupanje vozača u različitim saobraćajnim situacijama.

9. Razvijanje odnosa poverenja i poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju, sticanja navike pomaganja drugim učesnicima u saobraćaju i preduzimanja mera da ne dođe do saobraćajne nezgode.

Agencija donosi godišnji plan obaveznih seminara unapređenja znanja u skladu sa oblastima utvrđenim u Programu obaveznih seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje, na osnovu:

- analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima iz prethodne godine,

- analize obuke vozača i rezultata uspešnosti kandidata za vozače motornih vozila na vozačkom ispitu iz prethodne godine,

- novina u domaćim i međunarodnim propisima i standardima u bezbednosti saobraćaja,

- zahteva Tela za koordinaciju,

- predloga odgovornih subjekata prema Nacionalnom planu iz člana 12. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

 

Obrazac 1.

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2

PRIJAVA

1. za prisustvo na obaveznom seminaru unapređenja znanja.
2. za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje.

LIČNI PODACI

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

JMBG:

Datum rođenja:

Mesto rođenja, država:

PODACI O PREBIVALIŠTU

Mesto:

Ulica i kućni broj:

Poštanski broj:

Telefon/Mob:

E-mail:

PODACI O OBRAZOVANJU

Stepen stručne spreme:

Podaci o vrsti stručne spreme
(stručni ili akademski naziv):

PODACI IZ DOZVOLE (LICENCE) I EVIDENCIONE KNJIŽICE I O RADNOM ISKUSTVU INSTRUKTORA:

Vozačke kategorije i datum izdavanja:

Broj/serijski broj dozvole (licence):

Datum izdavanja dozvole (licence):

Dozvola (licenca) izdata za kategorije:

Broj/serijski broj evidencione knjižice:

Datum izdavanja evidencione knjižice:

Naziv i sedište pravnog lica u kome je instruktor zaposlen:

Godine radnog iskustva:

NAPOMENA: Obavezno pročitati uputstvo za popunjavanje prijave na poleđini ovog obrasca.

Ispit polažem: _____ put

U _______________, dana ___/___/_____. godine

Prijavu primio

 

Potpis podnosioca prijave

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Obrazac popuniti čitko štampanim slovima.

Zaokružiti redni broj ispred naziva prijave koju instruktor vožnje podnosi.

Za prisustvo na obaveznom seminaru unapređenja znanja, uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti dokaz o uplati troškova za prisustvo na obaveznom seminaru unapređenja znanja, po važećoj tarifi.

Za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, uz popunjen obrazac prijave za obnavljanje dozvole (licence) potrebno je priložiti:

1) evidencionu knjižicu instruktora vožnje i

2) dokaz o uplati troškova za polaganje ispita provere znanja, po važećoj tarifi.

 

Obrazac 2.

 

EVIDENCIONA KNJIŽICA INSTRUKTORA VOŽNJE

 

 

 

Obrazac 3.

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Beograd

Broj iz registra o
polaganju ispita provere
znanja _______________

Bulevar Mihajla Pupina 2

 

ZAPISNIK
O POLAGANJU ISPITA PROVERE ZNANJA ZA OBNAVLJANJE DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

 

 

, koji/ja je

 

,

(ime i prezime, JMBG)

(dan, mesec i godina)

 

pred ispitnom komisijom za polaganje ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, u sastavu:

1) predsednik:

 

 

 

2) član:

 

 

 

3) član:

 

 

 

(ime i prezime, JMBG predsednika i članova)

 

 

Pristupio/la je

 

 polaganju ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje

(datum polaganja)

i pokazao/la je sledeće rezultate na testu ___________, i to:

Oblast

Br. ostvarenih/br. predviđenih bodova

% tačnih odgovora i ocena

Saobraćajna etika

 

 

položio / nije položio

Saobraćajna psihologija

 

 

položio / nije položio

Pedagogija i andragogija

 

 

položio / nije položio

Bezbednost drumskog saobraćaja

 

 

položio / nije položio

Propisi o bezbednosti saobraćaja na putevima,
obuke vozača i polaganja vozačkih ispita

 

 

položio / nije položio

Vozila

 

 

položio / nije položio

Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu

 

 

položio / nije položio

Metodika praktične obuke kandidata za vozača

 

 

položio / nije položio

Ocena uspešnosti polaganja teorijskog dela ispita provere znanja

"položio" / "nije položio"

Pristupio/la je

 

 polaganju ispita provere znanja za obnavljanje dozvole (licence)

(datum polaganja)

za instruktora vožnje i pokazao/la je sledeće rezultate na praktičnom delu, i to:

Sadržaj za koji je vršeno vrednovanje i ocenjivanje

Predmet

Rezultat

Tehnike prenošenja veština i procena stečenih znanja kod kandidata za vozača

 

uspešno / neuspešno

Način praćenja izvršenja zadatih radnji kod kandidata za vozača

 

uspešno / neuspešno

Reagovanje na opasne situacije u kojima se nalazio kandidat za vozača

 

uspešno / neuspešno

Poštovanje principa defanzivne, ekonomične i ekološki prihvatljive vožnje

 

uspešno / neuspešno

Način komunikacije sa kandidatom za vozača

 

uspešno / neuspešno

 

 

uspešno / neuspešno

 

 

uspešno / neuspešno

Popunjavati samo rubrike predmeta vrednovanja i ocenjivanja za koje je izvršena provera, a u prazna polja upisati zadate radnje za koje je ispitna komisija vršila vrednovanje i ocenjivanje.

Ocena uspešnosti polaganja praktičnog dela ispita provere znanja

"zadovoljio" / "nije zadovoljio"

KONAČNA OCENA USPEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA

"položio" / "nije položio"

ispit provere znanja za obnavljanje dozvole (licence) za instruktora vožnje.

1) 

Predsednik

 

2) 

Član

 

3) 

Član

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________________, dana ___/___/_____. godine

 

Obrazac 4.

 

DOZVOLA (LICENCA) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE

 

Lice dozvole (licence)

Naličje dozvole (licence)