ODLUKA

O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA

("Sl. glasnik RS", br. 85/2011 i 62/2013)

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji banke, rezidenti i nerezidenti mogu vršiti plaćanje, naplatu i prenos po osnovu trgovanja izvedenim finansijskim instrumentima - finansijskim derivatima (u daljem tekstu: poslovi s finansijskim derivatima).

Ovom odlukom propisuju se i prebijanje (netiranje) i izveštavanje po poslovima iz stava 1. ove tačke.

2. Banke mogu s drugom bankom, rezidentom i nerezidentom obavljati poslove s finansijskim derivatima.

3. Rezidenti mogu obavljati poslove s finansijskim derivatima koji su standardizovani, a kojima se trguje na regulisanom tržištu i/ili multilateralnoj trgovačkoj platformi u inostranstvu.

Rezidenti mogu s nerezidentima obavljati poslove s finansijskim derivatima kojima se trguje, odnosno koji se zaključuju van regulisanog tržišta i/ili multilateralne trgovačke platforme, i to radi zaštite od rizika promene deviznog kursa, rizika promene kamatne stope, rizika promene cena hartija od vrednosti, rizika promene cena robe i rizika promene vrednosti berzanskog indeksa, izuzev poslova koji uključuju dinarska plaćanja/naplaćivanja.

Poslove s finansijskim derivatima iz st. 1. i 2. ove tačke rezidenti obavljaju preko banke, u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Regulisanim tržištem i multilateralnom trgovačkom platformom u inostranstvu smatraju se tržišta koja organizuje, odnosno kojima upravlja organizator tržišta - berza, odnosno investiciono društvo koji imaju dozvolu za rad u skladu s propisima strane države i nad čijim poslovanjem nadzor vrši organ nadležan za nadzor nad tržištem hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata na teritoriji strane države.

4. Rezidenti mogu s bankama obavljati poslove s finansijskim derivatima koji uključuju devizna plaćanja/naplaćivanja, i to radi zaštite od rizika promene deviznog kursa, rizika promene kamatne stope, rizika promene cena hartija od vrednosti, rizika promene cena robe i rizika promene vrednosti berzanskog indeksa.

Poslove s finansijskim derivatima iz stava 1. ove tačke rezidenti obavljaju s bankama, u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

5. Nerezidenti mogu obavljati poslove s finansijskim derivatima koji su standardizovani, a kojima se trguje na regulisanom tržištu i/ili multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Nerezidenti mogu s bankama obavljati poslove s finansijskim derivatima kojima se trguje, odnosno koji se zaključuju van regulisanog tržišta i/ili multilateralne trgovačke platforme, kao i poslove s rezidentima, na način propisan tačkom 3. st. 2. i 3. ove odluke.

6. Poslove s finansijskim derivatima radi zaštite od rizika promene deviznog kursa koji se odnose na terminski ugovor (ugovor o terminskoj kupovini/prodaji deviza s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute) i na svop ugovor (ugovor kojim se istovremeno ugovara kupovina i prodaja deviza s različitim datumima izvršenja) - rezidenti mogu obavljati radi budućeg deviznog plaćanja ili naplate, odnosno radi usklađivanja otvorenih bilansnih deviznih pozicija.

Poslove po osnovu svop ugovora iz stava 1. ove tačke rezidenti mogu obavljati i radi upravljanja tokovima priliva/odliva deviznih i dinarskih sredstava.

7. Poslovi s finansijskim derivatima iz tačke 3. stav 2, tačke 4. stav 1, tačke 5. stav 2. i tačke 6. ove odluke obavljaju se u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi.

Poslovi s finansijskim derivatima iz stava 1. ove tačke mogu biti samo oni poslovi kod kojih je ugovoreno plaćanje iznosa celokupne vrednosti obaveze (deliverable derivatives).

Poslovi s finansijskim derivatima iz stava 1. ove tačke koji se obavljaju radi zaštite od rizika promene cena robe mogu biti i poslovi kod kojih se ugovara plaćanje razlike u ceni robe (non-deliverable derivatives).

8. Po poslovima s finansijskim derivatima mogu se prebijati međusobna dugovanja i potraživanja ugovornih strana radi izvršavanja neto obaveze jedne ugovorne strane prema drugoj ugovornoj strani (netiranje) - u slučaju raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveze ugovorne strane, kao i u drugim ugovorenim slučajevima.

Netiranje iz stava 1. ove tačke vrši se u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

9. Narodna banka Srbije, radi ublažavanja ili sprečavanja negativnih efekata na stabilnost finansijskog tržišta, može ograničiti, odnosno izmeniti uslove i način obavljanja poslova s finansijskim derivatima koji su utvrđeni ovom odlukom.

10. Banke su dužne da po poslovima s finansijskim derivatima izrađuju sledeće izveštaje:

1) izveštaj o zaključenim finansijskim derivatima između banke i druge banke/rezidenata/nerezidenata - na Obrascu FINDER 1 (Prilog 1);

2) izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine finansijskim derivatima između rezidenata i nerezidenata - na Obrascu FINDER 2 (Prilog 2).

3) izveštaj o zaključenim neisporučivim finansijskim derivatima koji se odnose na robu između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta - na Obrascu FINDER 4 (Prilog 4);

4) izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine neisporučivim finansijskim derivatima koji se odnose na robu između rezidenta i nerezidenta - na Obrascu FINDER 5 (Prilog 5).

Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije dostave i izveštaj o ugovorenim poslovima između banke i druge banke/rezidenata/nerezidenata koji sadrže derivatnu klauzulu - na Obrascu FINDER 3 (Prilog 3).

Derivatna klauzula iz stava 2. ove tačke jeste ugovaranje vrednosti obaveze, odnosno potraživanja zavisno od promene deviznog kursa, promene kamatne stope, promene cena hartija od vrednosti, promene cena robe i/ili promene vrednosti berzanskog indeksa.

Sadržina obrazaca iz st. 1. i 2. ove tačke utvrđena je u prilozima iz tih stavova, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

11. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije izveštaje iz tačke 10. ove odluke dostavljaju za svaku dekadu - u roku od pet dana od isteka dekade, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

12. Prve izveštaje iz tačke 10. ove odluke, i to za prvu dekadu januara 2012. godine, banke će dostaviti do 15. januara 2012. godine.

13. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima pod kojima banke, rezidenti i nerezidenti vrše poslove s finansijskim derivatima ("Službeni glasnik RS", broj 80/2007).

14. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. decembra 2011. godine.

 

Samostalne odredbe Odluke o dopunama
Odluke o obavljanju poslova s finansijskim derivatima

("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

3. Obrasci iz tačke 2. ove odluke odštampani su uz tu odluku i sastavni su deo Odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG 1
Obrazac FINDER 1

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O ZAKLJUČENIM FINANSIJSKIM DERIVATIMA IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA

za period od ____ do______ godine (za ___ dekadu)

Redni broj

Datum trgovanja

Šifra derivata

ISO kod kupljene valute

Kupljeni iznos

ISO kod prodate valute

Prodati iznos

Datum valute

Rok u danima

ISO kod valute osnovice

Iznos osnovice

Broj plaćanja

Vrsta klijenta

Identifikacija klijenta

Vrsta tržišta

Svrha transakcije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________.__.___20__. godine

METODOLOŠKE NAPOMENE:

Šifre derivata (metodologija BIS - Triennial Central Bank Survey - Foreign exchange and derivatives market activity):

                

Devizni derivati

 

FWD

Devizni forvardi (outhright forwards) - transakcija koja uključuje kupovinu/prodaju valuta po unapred dogovorenom terminskom kursu, na ugovoreni dan u budućnosti - duži od dva radna dana. Uključuje i fjučerse na valute.

 

FXS

Devizni svopovi (currency swaps) - transakcija koja uključuje kupovinu/prodaju valuta po unapred dogovorenom kursu na ugovoreni datum (prvi krak) i reverznu transakciju na drugi datum u budućnosti (drugi krak) po ugovorenom terminskom kursu.

 

CCS

Unakrsni valutni svopovi (CIRS, cross currency interest rate swaps) - transakcija koja uključuje periodičnu razmenu kamatnih plaćanja (koja se obračunavaju na ugovorenu glavnicu) u okviru ugovorenog perioda, kao i razmenu glavnica (po unapred ugovorenom kursu) na datum dospeća. Kamatna plaćanja su u različitim valutama i računaju se na osnovu kamatnih stopa koje se ugovaraju posebno za svaku valutu.

 

  FOS, FOB  

Valutne opcije (currency options) koje je banka prodala (FOS) ili kupila (FOB) - ugovori koji kupcu daju pravo da kupi ili proda valutu po unapred ugovorenom kursu u toku ugovorenog perioda, pri čemu su obavezujući za prodavca. Uključuju i američke, evropske i egzotične opcije.

 

Kamatni derivati (jedna valuta - single currency)

 

FRA

Kamatni forvardi (forward rate agreement - FRA) - ugovori koji obavezuju obe strane da plaćaju kamatu na ugovorenu osnovicu u toku određenog perioda koji počinje u budućnosti. Kamate se računaju na osnovu ugovorenih stopa. U praksi strane razmenjuju samo razliku između FRA stope (forward stope na dan trgovanja) i referentne stope koja se fiksira dva radna dana pre datuma saldiranja, proporcionalno osnovici ugovora.

 

IRS

Kamatni svopovi (IRS interest rate swaps) - ugovori o budućoj periodičnoj razmeni kamatnih plaćanja na ugovorenu osnovicu na ugovoren period. Kamatna plaćanja su vezana za kamatne stope u istoj valuti (jedna stopa može biti fiksna a druga fluktuirajuća ili obe fluktuirajuće, ali zasnovane na drugim indeksima). Ova kategorija uključuje overnight index swaps (OIS), kao i svopove čija se glavnica menja u vremenu (amortizing, drawdown swaps).

 

IOS, IOB

Kamatne opcije (Interest Rate Options) koje je banka prodala (IOS) ili kupila (IOB) daju kupcu pravo da plaća ili naplaćuje određenu kamatu na ugovorenu osnovicu za ugovoren period, pri čemu su za prodavca obavezujuće.

 

Ostali derivati

 

OST

Derivati koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim šiframa.

 

Šifre derivata

Datum trgovanja

ISO kod kupljene valute

Kupljeni iznos

ISO kod prodate valute

Prodati iznos

Datum valute

Rok u danima

ISO kod valute osnovice

Iznos osnovice

Broj plaćanja

FWD

Datum zaključenja ugovora

za kupovinu

za kupovinu

za prodaju

za prodaju

datum izvršenja

od dat. izvršenja do datuma

-

 

-

FXS

u prvom kraku

u prvom kraku

u prvom kraku

u prvom kraku

prvog kraka

od prvog do drugog kraka

-

 

-

CCS

 

-

 

-

prva razmena

od prve razmene do dospeća

kod valute

u originalnoj valuti

u toku godine

FOS

u kol (call) opciji

u kol opciji

u put (put) opciji

u put opciji

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

-

-

-

FOB

u kol opciji

u kol opciji

u put opciji

u put opciji

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

-

-

-

FRA

 

-

-

-

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

kod valute

u originalnoj valuti

u toku godine

IRS

-

-

-

-

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

kod valute

u originalnoj valuti

u toku godine

IOS

u kol opciji

u kol opciji

u put opciji

u put opciji

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

-

-

-

IOB

u kol opciji

u kol opciji

u put opciji

u put opciji

početak ugovorenog perioda

trajanje ugovorenog perioda

-

-

-

OST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Šifre derivata

Vrsta klijenta

Identifikacija klijenta

Vrsta tržišta

Svrha transakcije

FWD

Šifre:
- B - banka
- R - rezident
- N - nerezident

Šifre:
- matični broj - za banku i rezidenta
- prvih 8 cifara SWIFT koda za nerezidenta
- 0 - za trgovinu preko organizovanog tržišta

Šifre:
O - organizovano (regulisano tržište/multilateralna trgovačka platforma)
N - neorganizovano tržište (OTC/bilateralna trgovina)

Šifre: F ili H*

FXS

Šifre: F, H, L*

CCS

-

FOS

-

FOB

-

FRA

-

IRS

-

IOS

-

IOB

-

OST

-

 

 

*F - za zaštitu od deviznog rizika konkretnog budućeg deviznog plaćanja/naplate, H - za hedžing otvorene devizne pozicije; L - upravljanje likvidnošću, samo za svopove.

 

PRILOG 2
Obrazac FINDER 2

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O DEVIZNIM PLAĆANJIMA/NAPLATAMA PREKO BANKE PO OSNOVU TRGOVINE FINANSIJSKIM DERIVATIMA IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA

za period od ____ do______ godine (za ___ dekadu)

Redni broj

Datum

Primljene naplate na račun rezidenta

Izvršena plaćanja s računa rezidenta

Identifikacija rezidenta

Šifra finansijskog derivata

Vrsta tržišta

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________.__.___20__. godine

METODOLOŠKE NAPOMENE:

Evidentira se svako pojedinačno plaćanje s računa rezidenta ili naplata na račun rezidenta po osnovu poslova s nerezidentom koja se odnosi na finansijske derivate.

Redni broj: prijavljuje se naplata ili plaćanje po svakoj konkretnoj transakciji (ili delu transakcije) i po svakom konkretnom rezidentu.

Datum: prijavljuje se datum naplate/plaćanja.

Primljene naplate: odnose se na svaku pojedinačnu naplatu u devizama rezidentu preračunatu u evre po zvaničnom srednjem kursu.

Izvršena plaćanja: odnose se na svako pojedinačno plaćanje s računa rezidenta preračunato u evre po zvaničnom srednjem kursu.

Identifikacija rezidenta: navodi se matični broj svakog rezidenta.

Šifra finansijskog derivata

Odnosi se na:

- devizne derivate

FWD

devizni forvardi (outhright forwards)

FXS

devizni svopovi (currency swaps)

CCS

unakrsni valutni svopovi (CIRS, cross currency interest rate swaps)

FOB, FOS

valutne opcije (currency options)

- kamatne derivate (jedna valuta - single currency)

FRA

kamatni forvardi (forward rate agreement - FRA)

IRS

kamatni svopovi (IRS interest rate swaps)

IOS, IOB

kamatne opcije (Interest Rate Options)

- ostale derivate

OST

derivati koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim šiframa.

Vrsta tržišta: navode se šifre O - organizovano (regulisano tržište i/ili multilateralna trgovačka platforma) ili N - neorganizovano tržište (OTC/bilateralna trgovina)

 

PRILOG 3
Obrazac FINDER 3

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O UGOVORENIM POSLOVIMA IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA KOJI SADRŽE DERIVATNU KLAUZULU

na dan ______ godine

Vrsta osnovnog posla

Stanje osnovnog posla

Vrsta klijenta

Vrsta derivatne klauzule

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________.__.___20__. godine

METODOLOŠKE NAPOMENE:

Vrsta osnovnog posla:

 

K

kreditni posao

 

D

depozitni posao

Stanje osnovnog posla: stanje osnovnog posla (kredita ili depozita) preračunato u evre po srednjem kursu na dan izveštavanja - poslednji dan u dekadi.

Vrsta klijenta:

 

 

B

banka

 

R

rezident

 

N

nerezident

Vrsta derivatne klauzule:

 

 

D

derivatna klauzula vezana za promenu deviznog kursa

 

K

derivatna klauzula vezana za promenu kamatne stope

 

B

derivatna klauzula vezana za promenu kamatne stope i deviznog kursa

 

O

ostale derivatne klauzule

NAPOMENE:
1. Derivatna klauzula podrazumeva npr. specificirane opcione elemente u kreditnim ili depozitnim poslovima.
2. Derivatna klauzula ne podrazumeva kreditne ili depozitne poslove s valutnom klauzulom ili promenljivom kamatnom stopom (vezivanje za EURIBOR, LIBOR itd.).
3. Banka zbirno prikazuje sva stanja osnovnih poslova, po vrsti posla, klijentu i vrsti derivatne klauzule.

 

PRILOG 4
Obrazac FINDER 4

 

_________________________

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O ZAKLJUČENIM NEISPORUČIVIM FINANSIJSKIM DERIVATIMA KOJI SE ODNOSE NA ROBU IZMEĐU BANKE I DRUGE BANKE/REZIDENTA/NEREZIDENTA

za period od ____ do______ godine (za ___ dekadu)

Redni broj

Datum trgovanja

Šifra robe

Količina robe

Jedinica mere

ISO kod valute

Broj plaćanja

Datum dospeća

Fiksna cena robe

Oznaka pozicije banke

Vrsta klijenta

Identifikacija klijenta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________.__.___20__. godine

METODOLOŠKE NAPOMENE:

Redni broj

Datum trgovanja

Šifra robe

Količina robe

Jedinica mere

ISO kod valute

Broj plaćanja

Datum dospeća

Fiksna cena robe

Oznaka pozicije banke

Vrsta klijenta

Identifikacija klijenta

 

Datum zaključenja ugovora

Šifre:
- N - nafta
- S - struja
- Z - žitarice
- O - ostalo

 

Šifre:
- B - barel
- KS - kilovat čas
- KG - kilogram
- O - ostalo

ISO kod valute u kojoj se vrši plaćanje

Broj plaćanja u ugovorenom periodu

Datum dospeća ugovora

 

Šifre: D ili K
- D - duga pozicija - banka koja dostavlja izveštaj plaća fiksnu cenu;
- K - kratka pozicija - banka koja dostavlja izveštaj naplaćuje fiksnu cenu

Šifre:
- B - banka
- R - rezident
- N - nerezident

Šifre:
- matični broj - za banku i rezidenta
- prvih 8 cifara SWIFT koda za nerezidenta (ako nerezident nema SWIFT kod - banka dostavlja sopstveni SWIFT kod)

 

 

PRILOG 5
Obrazac FINDER 5

 

_________________________

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O DEVIZNIM PLAĆANJIMA/NAPLATAMA PREKO BANKE PO OSNOVU TRGOVINE NEISPORUČIVIM FINANSIJSKIM DERIVATIMA KOJI SE ODNOSE NA ROBU IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA

za period od ____ do______ godine (za ___ dekadu)

Redni broj

Datum plaćanja/naplate

Datum trgovanja

Identifikacija rezidenta

Primljene naplate na račun rezidenta

Izvršena plaćanja s računa rezidenta

ISO kod valute

Šifra robe

Količina robe

Jedinica mere

Broj plaćanja

Datum dospeća

Fiksna cena robe

Oznaka pozicije rezidenta

Identifikacija nerezidenta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________.__.___20__. godine

METODOLOŠKE NAPOMENE:

Redni broj

Datum plaćanja/naplate

Datum trgovanja

Identifikacija rezidenta

Primljene naplate na račun rezidenta

Izvršena plaćanja s računa rezidenta

ISO kod valute

Šifra robe

Količina robe

Jedinica mere

Broj plaćanja

Datum dospeća

Fiksna cena robe

Oznaka pozicije rezidenta

Identifikacija nerezidenta

Redni broj: prijavljuje se naplata ili plaćanje po svakoj konkretnoj transakciji (ili delu transakcije) i po svakom konkretnom rezidentu.

Prijavljuje se datum plaćanja/naplate

Datum zaključenja ugovora

Navodi se matični broj svakog rezidenta

Odnose se na svaku pojedinačnu naplatu rezidentu u devizama

Odnose se na svako pojedinačno plaćanje s računa rezidenta

ISO kod valute u kojoj se vrši plaćanje/naplata

Šifre:
- N - nafta
- S - struja
- Z - žitarice
- O - ostalo

 

Šifre:
- B - barel
- KS - kilovat čas
- KG - kilogram
- O - ostalo

Broj plaćanja u ugovornom periodu

Datum dospeća ugovora

 

Šifre: D ili K
- D - duga pozicija - rezident plaća fiksnu cenu;
- K - kratka pozicija - rezident naplaćuje fiksnu cenu

- prvih 8 cifara SWIFT koda za nerezidenta (ako nerezident nema SWIFT kod - banka dostavlja sopstveni SWIFT kod)

Napomena: Evidentira se svako pojedinačno plaćanje s računa rezidenta ili naplata na račun rezidenta po osnovu transakcija s nerezidentom u vezi s neisporučivim finansijskim derivatima koji se odnose na robu.