UREDBA
O VRSTAMA USLUGA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA (RIS) I POČETKU NJIHOVE OBAVEZNE PRIMENE

("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se vrste usluga Rečnih informacionih servisa (u daljem tekstu: RIS) i rokovi za početak njihove obavezne primene.

Član 2

Vrste usluga koje su sva plovila unutrašnje plovidbe, osim čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata, koja plove na vodnim putevima najmanje klase IV i većim, kao i u lukama otvorenim za međunarodni saobraćaj (u daljem tekstu: RIS područje), dužna da koriste u skladu sa zakonom su:

1) lociranje i praćenje brodova primenom AIS sistema;

2) elektronsko izveštavanje sa plovila (ERI);

3) informacije dobijene putem elektronskih plovidbenih karata (ENC);

4) elektronska saopštenja brodarstvu (NTS).

Sva plovila iz stava 1. ovog člana, koja plove u RIS području dužna su da koriste opremu i uređaje za korišćenje usluga RIS-a iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana.

Član 3

Obavezna primena usluga RIS-a iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 4) ove uredbe, počinje od 1. januara 2014. godine.

Obavezna primena usluga RIS-a iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe, počinje od 1. januara 2015. godine.

Član 4

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko inspektora bezbednosti plovidbe, koji:

1) utvrđuje da li je na brodu pravilno programiran ATIS kod, odnosno podatak o plovilu na AIS (RIS) transponderu;

2) proverava da li se na brodu koristi oprema i uređaji potrebni za korišćenje usluga RIS-a iz člana 2. stav 2. ove uredbe;

3) zabranjuje plovidbu broda dok se nedostaci iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana ne otklone.

Član 5

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice, ako ne koristi opremu i uređaje potrebne za korišćenje usluga RIS-a (član 2. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".