SPISAK SRPSKIH STANDARDA
IZ OBLASTI LIČNE ZAŠTITNE OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 69/2013)

1. Ministar finansija i privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme:

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog / izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog / izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 132:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Definicije termina i piktogrami

 

 

EN 132:1998

2.

SRPS EN 133:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Klasifikacija

 

 

EN 133:2001

3.

SRPS EN 134:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nomenklatura komponenti

 

 

EN 134:1998

4.

SRPS EN 135:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Lista ekvivalentnih termina

 

 

EN 135:1998

5.

SRPS EN 136:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Pune maske - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 136:1998
EN 136:1998/AC:2003

6.

SRPS EN 137:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom, sa punom maskom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 137:2006

7.

SRPS EN 138:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Aparat sa crevom za svež vazduh, sa maskom, polumaskom ili sklopom usnika - Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

 

 

EN 138:1994

8.

SRPS EN 140:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske i četvrtmaske - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 140:1998
EN 140:1998/AC:1999

9.

SRPS EN 142:2012

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Sklopovi usnika - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 142:2002

10.

SRPS EN 143:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri za čestice - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 143:2000
EN 143:2000/A1:2006
EN 143:2000/AC:2005

11.

SRPS EN 144-1:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 1: Priključci sa navojem za umetak priključka

 

 

EN 144-1:2000
EN 144-1:2000/A1:2003
EN 144-1:2000/A2:2005

12.

SRPS EN 144-2:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 2: Izlazni priključci

 

 

EN 144-2:1998

13.

SRPS EN 144-3:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventili za boce za gas - Deo 3: Izlazni priključci za ronilačke aparate koji koriste smešu azota sa kiseonikom i sam kiseonik

 

 

EN 144-3:2003
EN 144-3:2003/AC:2003

14.

SRPS EN 145:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus, sa komprimovanim kiseonikom ili komprimovanim kiseonik-azotom - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 145:1997
EN 145:1997/A1:2000

15.

SRPS EN 148-1:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 1: Priključak sa standardnim navojem

 

 

EN 148-1:1999

16.

SRPS EN 148-2:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 2: Priključak sa centralnim navojem

 

 

EN 148-2:1999

17.

SRPS EN 148-3:2007

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za disajne priključke - Deo 3: Priključak sa navojem M 45x3

 

 

EN 148-3:1999

18.

SRPS EN 149:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 149:2001
EN 149:2001/A1:2009

19.

SRPS EN 166:2008

Lična zaštita očiju - Specifikacije

 

 

EN 166:2001

20.

SRPS EN 167:2008

Lična zaštita očiju - Optičke metode ispitivanja

 

 

EN 167:2001

21.

SRPS EN 168:2008

Lična zaštita očiju - Neoptičke metode ispitivanja

 

 

EN 168:2001

22.

SRPS EN 169:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za zavarivanje i srodne tehnike - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

 

 

EN 169:2002

23.

SRPS EN 170:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za ultraljubičasto zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba

 

 

EN 170:2002

24.

SRPS EN 171:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za infracrveno zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba

 

 

EN 171:2002

25.

SRPS EN 172:2008

Lična zaštita očiju - Filtri za sunčevu blještavu svetlost za korišćenje na radu

 

 

EN 172:1994
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

26.

SRPS EN 174:2010

Lična zaštita očiju - Skijaške zaštitne naočare za spust

 

 

EN 174:2001

27.

SRPS EN 175:2010

Lična zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i srodnih postupaka

 

 

EN 175:1997

28.

SRPS EN 207:2011
SRPS EN 207:2011/AC:2013

Lična zaštita očiju - Filtri i štitnici za oči protiv laserskog zračenja (zaštita očiju od lasera) - Ispravka

 

 

EN 207:2009
EN 207:2009/AC:2011

29.

SRPS EN 208:2012

Lična zaštita očiju - Štitnici za oči za rad na podešavanju lasera i laserskih sistema

 

 

EN 208:2009

30.

SRPS EN 250:2009

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 250:2000
EN 250:2000/A1:2006

31.

SRPS EN 269:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Aparat na motorni pogon sa crevom za svež vazduh, sa kapuljačom - Zahtevi, ispitivanje i obeležavanje

 

 

EN 269:1994

32.

SRPS EN 340:2007

Zaštitna odeća - Opšti zahtevi

 

 

EN 340:2003

33.

SRPS EN 342:2010

Zaštitna odeća - Odelo iz jednog dela i odevni predmeti koji štite od hladnoće

 

 

EN 342:2004
EN 342:2004/AC:2008

34.

SRPS EN 343:2011

Zaštitna odeća - Zaštita od kiše

 

 

EN 343:2003
EN 343:2003/A1:2007
EN 343:2003/AC:2009

35.

SRPS EN 348:2010

Zaštitna odeća - Metoda ispitivanja: Određivanje ponašanja materijala prema udaru malih čestica istopljenog metala

 

 

EN 348:1992
EN 348:1992/AC:1993

36.

SRPS EN 352-1:2008

Ušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 1: Naušnice

 

 

EN 352-1:2002

37.

SRPS EN 352-2:2008

Ušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 2: Antifoni

 

 

EN 352-2:2002

38.

SRPS EN 352-3:2008

Ušni štitnici - Opšti zahtevi - Deo 3: Naušnice pričvršćene za industrijski zaštitni šlem

 

 

EN 352-3:2002

39.

SRPS EN 352-4:2008
SRPS EN 352-4/A1:2011

Ušni štitnici - Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja - Deo 4: Amplitudno zavisne naušnice

 

 

EN 352-4:2001
EN 352-4:2001/A1:2005

40.

SRPS EN 352-5:2008
SRPS EN 352-5/A1:2011

Ušni štitnici - Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja - Deo 5: Naušnice sa aktivnom redukcijom buke

 

 

EN 352-5:2002
EN 352-5:2002/A1:2005

41.

SRPS EN 352-6:2008

Ušni štitnici - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje - Deo 6: Naušnice sa električnim audio ulazom

 

 

EN 352-6:2002

42.

SRPS EN 352-7:2008

Ušni štitnici - Zahtevi za bezbednost i ispitivanje - Deo 7: Amplitudno osetljivi antifoni

 

 

EN 352-7:2002

43.

SRPS EN 352-8:2011

Ušni štitnici - Zahtevi u pogledu bezbednosti i ispitivanja - Deo 8: Audio naušnice za razonodu

 

 

EN 352-8:2008

44.

SRPS EN 353-2:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 2: Zaustavljač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem

 

 

EN 353-2:2002

45.

SRPS EN 354:2012

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Užad

 

 

EN 354:2010

46.

SRPS EN 355:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Apsorberi energije

 

 

EN 355:2002

47.

SRPS EN 358:2007

Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine - Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje

 

 

EN 358:1999

48.

SRPS EN 360:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom

 

 

EN 360:2002

49.

SRPS EN 361:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Potpuna telesna uprega

 

 

EN 361:2002

50.

SRPS EN 362:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice

 

 

EN 362:2004

51.

SRPS EN 363:2011

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Sistemi za zaustavljanje pada

 

 

EN 363:2008

52.

SRPS EN 364:2007

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Metode ispitivanja

 

 

EN 364:1992
EN 364:1992/AC:1993

53.

SRPS EN 365:2008

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

 

 

EN 365:2004
EN 365:2004/AC:2006

54.

SRPS EN 367:2008

Zaštitna odeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda ispitivanja: Određivanje provođenja toplote pri izlaganju plamenu

 

 

EN 367:1992
EN 367:1992/AC:1992

55.

SRPS EN 374-1:2007

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama - Deo 1: Terminologija i zahtevi za performanse

 

 

EN 374-1:2003

56.

SRPS EN 374-2:2007

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama - Deo 2: Određivanje otpornosti prema penetraciji

 

 

EN 374-2:2003

57.

SRPS EN 374-3:2007
SRPS EN 374-3:2007/AC:2011

Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama - Deo 3: Određivanje otpornosti prema permeaciji hemikalija

 

 

EN 374-3:2003
EN 374-3:2003/AC:2006

58.

SRPS EN 379:2011

Lična zaštita očiju - Automatski filtri za zavarivanje

 

 

EN 379:2003
EN 379:2003/A1:2009

59.

SRPS EN 381-1:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 1: Oprema za ispitivanje otpornosti prema rezanju testerom sa lancem

 

 

EN 381-1:1993

60.

SRPS EN 381-2:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 2: Metode ispitivanja štitnika za noge

 

 

EN 381-2:1995

61.

SRPS EN 381-3:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 3: Metode ispitivanja obuće

 

 

EN 381-3:1996

62.

SRPS EN 381-4:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 4: Metode ispitivanja zaštitnih rukavica koje štite od testere sa lancem

 

 

EN 381-4:1999

63.

SRPS EN 381-5:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 5: Zahtevi za štitnike za noge

 

 

EN 381-5:1995

64.

SRPS EN 381-7:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 7: Zahtevi za zaštitne rukavice koje štite od testere sa lancem

 

 

EN 381-7:1999

65.

SRPS EN 381-8:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 8: Metode ispitivanja štitnika za noge do kolena koji štite od testere sa lancem

 

 

EN 381-8:1997

66.

SRPS EN 381-9:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 9: Zahtevi za štitnike za noge do kolena koji štite od testere sa lancem

 

 

EN 381-9:1997

67.

SRPS EN 381-10:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 10: Metoda ispitivanja štitnika za gornji deo tela

 

 

EN 381-10:2002

68.

SRPS EN 381-11:2008

Zaštitna odeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem - Deo 11: Zahtevi za štitnike za gornji deo tela

 

 

EN 381-11:2002

69.

SRPS EN 388:2010

Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika

 

 

EN 388:2003

70.

SRPS EN 397:2008

Zaštitni šlemovi u industriji

 

 

EN 397:1995
EN 397:1995/A1:2000

71.

SRPS EN 402:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat na otvoreni ciklus, sa komprimovanim vazduhom koji se uključuje udahom, sa maskom za celo lice ili sklopom usnika, za samospašavanje - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 402:2003

72.

SRPS EN 403:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Filtrirajući aparati sa kapuljačom za evakuaciju iz požara - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 403:2004

73.

SRPS EN 404:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Aparat za samospasavanje od ugljen-monoksida, sa filtrom i sklopom usnika

 

 

EN 404:2005

74.

SRPS EN 405:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajuće polumaske sa ventilima za zaštitu od gasova ili gasova i čestica - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 405:2001
EN 405:2001/A1:2009

75.

SRPS EN 407:2007

Zaštitne rukavice protiv opasnosti od toplote (toplote i/ili vatre)

 

 

EN 407:2004

76.

SRPS EN 420:2010

Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 420:2003
EN 420:2003/A1:2009

77.

SRPS EN 421:2011

Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama

 

 

EN 421:2010

78.

SRPS EN 443:2011

Šlemovi za vatrogasce u zgradama i drugim objektima

 

 

EN 443:2008

79.

SRPS EN 458:2008

Ušni štitnici - Preporuke za izbor, upotrebu, čuvanje i održavanje - Uputstvo

 

 

EN 458:2004

80.

SRPS EN 464:2008

Zaštitna odeća - Zaštita od tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice - Metoda ispitivanja: Određivanje propustljivosti / nepropustljivosti odela koja ne propuštaju gas (ispitivanje unutrašnjim pritiskom)

 

 

EN 464:1994

81.

SRPS EN 469:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce - Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce

 

 

EN 469:2005
EN 469:2005/A1:2006
EN 469:2005/AC:2006

82.

SRPS EN 471:2010

Veoma uočljiva upozoravajuća odeća za profesionalnu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtevi

 

 

EN 471:2003
EN 471:2003/A1:2007

83.

SRPS EN 510:2009

Specifikacija za zaštitnu odeću koja se upotrebljava tamo gde postoji rizik da odeća bude zahvaćena pokretnim delovima

 

 

EN 510:1993

84.

SRPS EN 511:2010

Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće

 

 

EN 511:2006

85.

SRPS EN 530:2012

Otpornost materijala za zaštitnu odeću na habanje - Metode ispitivanja

 

 

EN 530:2010

86.

SRPS EN 564:2010

Planinarska oprema - Prusik - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 564:2006

87.

SRPS EN 565:2010

Planinarska oprema - Traka - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 565:2006

88.

SRPS EN 566:2010

Planinarska oprema - Priveznice - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 566:2006

89.

SRPS EN 567:2010

Planinarska oprema - Asenderi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 567:1997

90.

SRPS EN 568:2010

Planinarska oprema - Klinovi za led - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 568:2007

91.

SRPS EN 569:2010

Planinarska oprema - Klinovi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 569:2007

92.

SRPS EN 659:2010

Zaštitne rukavice za vatrogasce

 

 

EN 659:2003
EN 659:2003/A1:2008
EN 659:2003/AC:2009

93.

SRPS EN 702:2008

Zaštitna odeća - Zaštita od toplote i plamena - Metoda ispitivanja: Utvrđivanje provođenja toplote pri kontaktu kroz zaštitnu odeću ili materijale od kojih je napravljena

 

 

EN 702:1994

94.

SRPS EN 795:2008

Zaštita protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje - Zahtevi i ispitivanje

 

 

EN 795:1996
EN 795:1996/A1:2000

95.

SRPS EN 812:2012

Industrijske kape

 

 

EN 812:2012

96.

SRPS EN 813:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Sedeće uprege

 

 

EN 813:2008

97.

SRPS EN 863:2005

Zaštitna odeća - Mehanička svojstva - Metoda ispitivanja: otpornost prema probodu

 

 

EN 863:1995

98.

SRPS EN 892:2013

Planinarska oprema - Dinamička užad - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 892:2012

99.

SRPS EN 892:2013

Planinarska oprema - Dinamička užad - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 893:2010

100.

SRPS EN 943-1:2010

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice - Deo 1: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija, koja propuštaju gas, sa i bez ventilacije (tip 1), i ona koja ne propuštaju gas (tip 2)

 

 

EN 943-1:2002
EN 943-1:2002/AC:2005

101.

SRPS EN 943-2:2010

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija - Deo 2: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija a ne propuštaju gas (tip 1) za tim (ekipu) koji(a) reaguje u slučaju opasnosti

 

 

EN 943-2:2002

102.

SRPS EN 958:2012

Planinarska oprema - Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 958:2006
EN 958:2006/A1:2010

103.

SRPS EN 960:2011

Modeli glave za ispitivanje zaštitnih šlemova

 

 

EN 960:2006

104.

SRPS EN 966:2013

Šlemovi za sportove u vazduhu

 

 

EN 966:2012
EN 966:2012/A1:2012

105.

SRPS EN 1073-1:2008

Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja se ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama

 

 

EN 1073-1:1998

106.

SRPS EN 1073-2:2008

Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja se ne ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama

 

 

EN 1073-2:2002

107.

SRPS EN 1077:2011

Šlemovi za alpske skijaše i korisnike snouborda

 

 

EN 1077:2007

108.

SRPS EN 1078:2013

Šlemovi za bicikliste i korisnike skejtborda i rolera

 

 

EN 1078:2012
EN 1078:2012/A1:2012

109.

SRPS EN 1080:2008
SRPS EN 1080:2008/A2:2011

Šlemovi za zaštitu dece od udaraca

 

 

EN 1080:1997
EN 1080:1997/A1:2002
EN 1080:1997/A2:2005

110.

SRPS EN 1082-1:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima - Deo 1: Rukavice od metalnih karika i štitnici za ruke

 

 

EN 1082-1:1996

111.

SRPS EN 1082-2:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima - Deo 2: Rukavice i štitnici za ruke izrađeni od svih materijala izuzev metalnih karika

 

 

EN 1082-2:2000

112.

SRPS EN 1082-3:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima - Deo 3: Ispitivanje sečenja udarom na tekstilne površine, kožu i druge materijale

 

 

EN 1082-3:2000

113.

SRPS EN 1146:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa kapuljačom, za upotrebu pri samospasavanju - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 1146:2005

114.

SRPS EN 1149-1:2010

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 1: Metoda ispitivanja kojom se meri površinska otpornost

 

 

EN 1149-1:2006

115.

SRPS EN 1149-2:2008

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 2: Metoda ispitivanja za merenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost)

 

 

EN 1149-2:1997

116.

SRPS EN 1149-3:2010

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 3: Metoda ispitivanja kojom se meri odvođenje naelektrisanja

 

 

EN 1149-3:2004

117.

SRPS EN 1149-5:2010

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 5: Performanse materijala i zahtevi za konstruisanje

 

 

EN 1149-5:2008

118.

SRPS EN 1150:2010

Zaštitna odeća - Veoma uočljiva odeća za opštu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtevi

 

 

EN 1150:1999

119.

SRPS EN 1384:2012

Šlemovi za konjičke sportove

 

 

EN 1384:2012

120.

SRPS EN 1385:2012

Šlemovi za veslanje i sportove na brzim vodama

 

 

EN 1385:2012

121.

SRPS EN 1486:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce - Metode ispitivanja i zahtevi za reflektujuću odeću za posebne uslove gašenja požara

 

 

EN 1486:2007

122.

SRPS EN 1497:2010

Oprema za spasavanje - Uprege za spasavanje

 

 

EN 1497:2007

123.

SRPS EN 1621-1:2010

Zaštitna odeća za vozače motocikala koja štiti od mehaničkih udara - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za štitnike od udara

 

 

EN 1621-1:1997

124.

SRPS EN 1621-2:2010

Zaštitna odeća za vozače motocikala koja štiti od mehaničkih udara - Deo 2: Štitnici za leđa vozača motocikala - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 1621-2:2003
EN 1621-2:2003/AC:2006

125.

SRPS EN 1731:2009

Lična zaštita očiju - Mrežasti štitnici za oči i lice

 

 

EN 1731:2006

126.

SRPS EN 1809:2010

Oprema za ronjenje - Kompenzator plovnosti - Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 1809:1997

127.

SRPS EN 1827:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske bez ventila za udisanje i sa filtrima koji se skidaju, za zaštitu od gasova, ili gasova i čestica ili samo čestica - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 1827:1999
EN 1827:1999/A1:2009

128.

SRPS EN 1836:2009

Lična zaštita očiju - Naočare za sunce i filtri za sunčevu bleštavu svetlost za opštu upotrebu i filtri za direktno posmatranje Sunca

 

 

EN 1836:2005
EN 1836:2005/A1:2007

129.

SRPS EN 1868:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Lista ekvivalentnih termina

 

 

EN 1868:1997

130.

SRPS EN 1891:2008

Oprema za ličnu zaštitu za sprečavanje padova sa visine - Užad sa jezgrom i košuljicom, male istegljivosti

 

 

EN 1891:1998

131.

SRPS EN 1938:2012

Lična zaštita očiju - Zaštitne naočare za osobe na motociklima i mopedima

 

 

EN 1938:2010

132.

SRPS EN ISO 4869-2:2012

Akustika - Štitnici za uši - Deo 2: Procena efektivnog A ponderisanog nivoa zvučnog pritiska kada se štitnici koriste

 

 

EN ISO 4869-2:1995
EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

133.

SRPS EN ISO 4869-3:2012

Akustika - Štitnici za uši - Deo 3: Merenje unetog prigušenja štitnika tipa naušnica korišćenjem sklopa za akustičko testiranje

 

 

EN ISO 4869-3:2007

134.

SRPS EN ISO 6529:2010

Zaštitna odeća - Zaštita od hemikalija - Određivanje otpornosti materijala za zaštitnu odeću prema permeaciji tečnosti i gasova

 

 

EN ISO 6529:2001

135.

SRPS EN ISO 6530:2007

Zaštitna odeća - Zaštita od tečnih hemikalija - Metoda ispitivanja otpornosti materijala prema penetraciji tečnosti

 

 

EN ISO 6530:2005

136.

SRPS EN ISO 6942:2008

Zaštitna odeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda ispitivanja: Procenjivanje materijala i sklopova materijala kada se izlažu izvoru toplotnog zračenja

 

 

EN ISO 6942:2002

137.

SRPS EN ISO 9185:2011

Zaštitna odeća - Ocenjivanje otpornosti materijala prema prskanju istopljenog metala

 

 

EN ISO 9185:2007

138.

SRPS EN ISO 10256:2011

Zaštita glave i lica za upotrebu u hokeju na ledu

 

 

EN ISO 10256:2003

139.

SRPS EN ISO 10819:2008

Mehaničke vibracije i udari - Vibracija ruke - Metoda za merenje i vrednovanje prenosa vibracija rukavica na palcu ruke

 

 

EN ISO 10819:1996

140.

SRPS EN ISO 10862:2010

Malo plovilo - Sistemi za brzo otpuštanje uprega u obliku trapeza

 

 

EN ISO 10862:2009

141.

SRPS EN ISO 11611:2011

Zaštitna odeća koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa

 

 

EN ISO 11611:2007

142.

SRPS EN ISO 11612:2011

Zaštitna odeća - Odeća za zaposlene izložene toploti i vatri

 

 

EN ISO 11612:2008

143.

SRPS EN 12083:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri sa crevima za disanje (filtri koji se ne montiraju na masku) - Filtri za čestice, filtri za gas i kombinovani filtri - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12083:1998
EN 12083:1998/AC:2000

144.

SRPS EN ISO 12127-2:2010

Odeća koja štiti od toplote i vatre - Određivanje prenosa toplote pri kontaktu kroz zaštitnu odeću ili materijale od kojih je sastavljena - Deo 2: Metoda ispitivanja pri kojoj se koristi toplota pri kontaktu nastala spuštanjem malih cilindara

 

 

EN ISO 12127-2:2007

145.

SRPS EN 12270:2010

Planinarska oprema - Zaglavci - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12270:1998

146.

SRPS EN 12275:2010

Planinarska oprema - Karabineri - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12275:1998

147.

SRPS EN 12276:2010

Planinarska oprema - Frendovi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12276:1998
EN 12276:1998/AC:2000

148.

SRPS EN 12277:2010

Planinarska oprema - Pojasevi - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12277:2007

149.

SRPS EN 12278:2010

Planinarska oprema - Koturače - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12278:2007

150.

SRPS EN ISO 12401:2010

Malo plovilo - Bezbednosne uprege na palubi i bezbednosni konopci - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 12401:2009

151.

SRPS EN ISO 12402-2:2008
SRPS EN ISO 12402-2:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 2: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 275 - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN ISO 12402-2:2006
EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

152.

SRPS EN ISO 12402-3:2008
SRPS EN ISO 12402-3:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 3: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 150 - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN ISO 12402-3:2006
EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

153.

SRPS EN ISO 12402-4:2010
SRPS EN ISO 12402-4:2010/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 4: Prsluci za spasavanje, nivo performanse 100 - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN ISO 12402-4:2006
EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

154.

SRPS EN ISO 12402-5:2008
SRPS EN ISO 12402-5:2008/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 5: Pomoćno sredstvo za plutanje (nivo 50) - Bezbednosni zahtevi

 

 

EN ISO 12402-5:2006
EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

155.

SRPS EN ISO 12402-6:2010
SRPS EN ISO 12402-6:/A1:2011

Lična oprema za plutanje - Deo 6: Prsluci i pomoćna sredstva za spasavanje za posebne namene - Bezbednosni zahtevi i dodatne metode ispitivanja

 

 

EN ISO 12402-6:2006
EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

156.

SRPS EN ISO 12402-8:2008
SRPS EN ISO 12402-8:2008/A1:2012

Lična oprema za plutanje - Deo 8: Dodaci - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja - Izmena 1

 

 

EN ISO 12402-8:2006
EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

157.

SRPS EN ISO 12402-9:2008
SRPS EN ISO 12402-9:2008/A1:2012

Lična oprema za plutanje - Deo 9: Metode ispitivanja - Izmena 1

 

 

EN ISO 12402-9:2006
EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

158.

SRPS EN ISO 12402-10:2010

Lična oprema za plutanje - Deo 10: Uputstvo za izbor i upotrebu lične opreme za plutanje i druge odgovarajuće opreme

 

 

EN ISO 12402-10:2006

159.

SRPS EN 12477:2007

Zaštitne rukavice za zavarivače

 

 

EN 12477:2001
EN 12477:2001/A1:2005

160.

SRPS EN 12492:2012

Oprema za planinarenje - Šlemovi za planinare - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12492:2012

161.

SRPS EN 12628:2010

Pribor za ronjenje - Kombinovana oprema za održavanje na vodi i spašavanje - Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12628:1999
EN 12628:1999/AC:2000

162.

SRPS EN 12841:2010

Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Sistem užadi za pristup - Uređaji sa užadima za podešavanje

 

 

EN 12841:2006

163.

SRPS EN 12941:2008
SRPS EN 12941:2008/A2:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati na motorni pogon sa šlemom ili kapuljačom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12941:1998
EN 12941:1998/A1:2003
EN 12941:1998/A2:2008

164.

SRPS EN 12942:2008
SRPS EN 12942:2008/A2:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtrirajući aparati sa duvaljkom sa punom maskom, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

 

 

EN 12942:1998
EN 12942:1998/A1:2002
EN 12942:1998/A2:2008

165.

SRPS EN 13034:2011

Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija - Zahtevane performanse za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu prema tečnim hemikalijama (oprema tipa 6 i tipa PB 6)

 

 

EN 13034:2005
EN 13034:2005/A1:2009

166.

SRPS EN 13061:2011

Zaštitna odeća - Štitnik za cevanicu za fudbalere (ragbiste) - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13061:2009

167.

SRPS EN 13087-1:2007

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 1: Uslovi i kondicioniranje

 

 

EN 13087-1:2000
EN 13087-1:2000/A1:2001

168.

SRPS EN 13087-2:2007

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 2: Apsorpcija udara

 

 

EN 13087-2:2000
EN 13087-2:2000/A1:2001

169.

SRPS EN 13087-3:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 3: Otpornost prema probijanju

 

 

EN 13087-3:2000
EN 13087-3:2000/A1:2001

170.

SRPS EN 13087-4:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 4: Efektivnost sistema za vezivanje

 

 

EN 13087-4:2000

171.

SRPS EN 13087-5:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 5: Jačina sistema za vezivanje

 

 

EN 13087-5:2000

172.

SRPS EN 13087-6:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 6: Vidno polje

 

 

EN 13087-6:2000
EN 13087-6:2000/A1:2001

173.

SRPS EN 13087-7:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 7: Otpornost prema plamenu

 

 

EN 13087-7:2000
EN 13087-7:2000/A1:2001

174.

SRPS EN 13087-8:2008
SRPS EN 13087-8/A1:2011

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 8: Električna svojstva

 

 

EN 13087-8:2000
EN 13087-8:2000/A1:2005

175.

SRPS EN 13087-10:2008

Zaštitni šlemovi - Metode ispitivanja - Deo 10: Otpornost prema toplotnom zračenju

 

 

EN 13087-10:2000

176.

SRPS EN 13089:2012

Planinarska oprema - Alatke za led - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 13089:2011

177.

SRPS EN 13138-1:2011

Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za pomoćno sredstvo za plutanje koje se oblači ili navlači

 

 

EN 13138-1:2008

178.

SRPS EN 13158:2011

Zaštitna odeća - Zaštitne jakne, štitnici tela i ramena koji se upotrebljavaju u konjičkom sportu: za jahače i ostale koji rade oko konja i vozače zaprega - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13158:2009

179.

SRPS EN 13178:2010

Lična zaštita očiju - Štitnici za oči za korisnike motornih sanki

 

 

EN 13178:2000

180.

SRPS EN 13274-1:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje propuštanja prema unutrašnjosti i ukupnog propuštanja prema unutrašnjosti

 

 

EN 13274-1:2001

181.

SRPS EN 13274-2:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 2: Ispitivanja praktičnih performansi

 

 

EN 13274-2:2001

182.

SRPS EN 13274-3:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje otpora pri disanju

 

 

EN 13274-3:2001

183.

SRPS EN 13274-4:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 4: Ispitivanja pomoću plamena

 

 

EN 13274-4:2001

184.

SRPS EN 13274-5:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 5: Klimatski uslovi

 

 

EN 13274-5:2001

185.

SRPS EN 13274-6:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 6: Određivanje sadržaja ugljen-dioksida u udahnutom vazduhu

 

 

EN 13274-6:2001

186.

SRPS EN 13274-7:2012

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 7: Određivanje propuštanja čestica kroz filtar

 

 

EN 13274-7:2008

187.

SRPS EN 13274-8:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 8: Određivanje zapušavanja prašinom dolomita

 

 

EN 13274-8:2002

188.

SRPS EN 13277-1:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13277-1:2000

189.

SRPS EN 13277-2:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 2: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika gornjeg dela stopala, cevanice i podlaktice

 

 

EN 13277-2:2000

190.

SRPS EN 13277-3:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 3: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika trupa

 

 

EN 13277-3:2000
EN 13277-3:2000/A1:2007

191.

SRPS EN 13277-4:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 4: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika glave

 

 

EN 13277-4:2001
EN 13277-4:2001/A1:2007

192.

SRPS EN 13277-5:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 5: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika genitalija i štitnika stomaka

 

 

EN 13277-5:2002

193.

SRPS EN 13277-6:2008

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 6: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika grudi za žene

 

 

EN 13277-6:2003

194.

SRPS EN 13277-7:2010

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 7: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika za šake i stopala

 

 

EN 13277-7:2009

195.

SRPS EN ISO 13287:2009

Oprema za ličnu zaštitu - Obuća - Metoda ispitivanja otpornosti prema klizanju

 

 

EN ISO 13287:2007

196.

SRPS EN 13356:2008

Uočljiva dodatna oprema za opštu upotrebu - Metode ispitivanja i zahtevi

 

 

EN 13356:2001

197.

SRPS EN 13484:2012

Šlemovi za korisnike sanki

 

 

EN 13484:2012

198.

SRPS EN 13546:2011

Zaštitna odeća - Štitnici za šaku, ruku, prsa, stomak, nogu, stopalo i genitalije za golmane hokeja na travi i štitnici za igrače hokeja na travi - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13546:2002
EN 13546:2002/A1:2007

199.

SRPS EN 13567:2010

Zaštitna odeća - Štitnici za šake, ruke, prsa, abdomen, noge, genitalije i lice za mačevaoce

 

 

EN 13567:2002
EN 13567:2002/A1:2007

200.

SRPS EN 13594:2008

Zaštitne rukavice za profesionalne vozače motocikala - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13594:2002

201.

SRPS EN 13595-1:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 13595-1:2002

202.

SRPS EN 13595-2:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 2: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti prema habanju pri udaru

 

 

EN 13595-2:2002

203.

SRPS EN 13595-3:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 3: Metoda ispitivanja za određivanje čvrstoće pucanja

 

 

EN 13595-3:2002

204.

SRPS EN 13595-4:2008

Zaštitna odeća za profesionalne vozače motocikala - Jakne, pantalone, jednodelna ili višedelna odela - Deo 4: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti prema prorezivanju pri udaru

 

 

EN 13595-4:2002

205.

SRPS EN 13634:2011

Zaštitna obuća za vozače motocikala - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13634:2010

206.

SRPS EN 13781:2012

Zaštitni šlemovi za vozače i putnike na motornim sankama i bob-sankama

 

 

EN 13781:2012

207.

SRPS EN 13794:2008

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu organa za disanje na zatvoreni ciklus za evakuaciju (samospasilac) - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 13794:2002

208.

SRPS EN 13819-1:2007

Ušni štitnici - Ispitivanje - Deo 1: Metode fizičkog ispitivanja

 

 

EN 13819-1:2002

209.

SRPS EN 13819-2:2007

Ušni štitnici - Ispitivanje - Deo 2: Metode akustičkih ispitivanja

 

 

EN 13819-2:2002

210.

SRPS EN 13832-1:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 1: Terminologija i metode ispitivanja

 

 

EN 13832-1:2006

211.

SRPS EN 13832-2:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 2: Zahtevi u laboratorijskim uslovima za obuću koja je otporna prema hemikalijama

 

 

EN 13832-2:2006

212.

SRPS EN 13832-3:2009

Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Deo 3: Zahtevi u laboratorijskim uslovima za obuću visoke otpornosti prema hemikalijama

 

 

EN 13832-3:2006

213.

SRPS EN 13911:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce - Zahtevi i metode ispitivanja za potkape koje štite od vatre za vatrogasce

 

 

EN 13911:2004

214.

SRPS EN 13921:2009

Lična zaštitna sredstva - Ergonomski principi

 

 

EN 13921:2007

215.

SRPS EN 13949:2009

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanom smešom azota sa kiseonikom i komprimovanim kiseonikom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 13949:2003

216.

SRPS EN ISO 13982-1:2010

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica - Deo 1: Zahtevi za performanse (svojstva) zaštitne odeće koja štiti od hemikalija u obliku aerosola čvrstih čestica, a koja pokriva celo telo (odeća tipa 5)

 

 

EN ISO 13982-1:2004

217.

SRPS EN ISO 13982-1:2010
SRPS EN ISO 13982-1:2010/A1:2011

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih čestica - Deo 1: Zahtevi za performanse (svojstva) zaštitne odeće koja štiti od hemikalija, i koja obezbeđuje zaštitu celog tela od čvrstih čestica koje se prenose vazduhom (odeća tipa 5) - Izmena 1

 

 

EN ISO 13982-1:2004
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

218.

SRPS EN ISO 13982-2:2010

Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica - Deo 2: Metoda ispitivanja za određivanje propuštanja aerosola sitnih čestica u odela

 

 

EN ISO 13982-2:2004

219.

SRPS EN ISO 13995:2010

Zaštitna odeća - Mehanička svojstva - Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na probijanje i dinamičko cepanje materijala

 

 

EN ISO 13995:2000

220.

SRPS EN ISO 13997:2010

Zaštitna odeća - Mehanička svojstva - Određivanje otpornosti prema sečenju oštrim predmetom

 

 

EN ISO 13997:1999
EN ISO 13997:1999/AC:2000

221.

SRPS EN ISO 13998:2010

Zaštitna odeća - Kecelje, pantalone i jakne koje štite od sečenja i probijanja pri rukovanju noževima

 

 

EN ISO 13998:2003

222.

SRPS EN 14021:2010

Štitovi protiv kamenja za terenske vozače motocikala koji služe da vozača štite od kamenja i odrona - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14021:2003

223.

SRPS EN 14052:2013

Industrijski šlemovi visokih performansi

 

 

EN 14052:2012
EN 14052:2012/A1:2012

224.

SRPS EN 14058:2010

Zaštitna odeća - Odevni predmeti koji štite od hladnoće u okolini

 

 

EN 14058:2004

225.

SRPS EN ISO 14116:2011

Zaštitna odeća - Zaštita od toplote i plamena - Materijali, kombinovani materijali i odeća sa ograničenim širenjem plamena

 

 

EN ISO 14116:2008
EN ISO 14116:2008/AC:2009

226.

SRPS EN 14120:2010

Zaštitna odeća - Štitnici za ručni zglob, dlan, lakat, koleno, koji se koriste kao oprema za vozače rolera - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14120:2003
EN 14120:2003/A1:2007

227.

SRPS EN 14126:2010

Zaštitna odeća - Zahtevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja štiti od infektivnih agensa

 

 

EN 14126:2003
EN 14126:2003/AC:2004

228.

SRPS EN 14143:2009

Oprema za disanje - Nezavisni ronilački aparati na zatvoreni ciklus sa regeneracijom izdahnutog gasa

 

 

EN 14143:2003

229.

SRPS EN 14225-1:2008

Ronilačko odelo - Deo 1: Mokra odela - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-1:2005

230.

SRPS EN 14225-2:2008

Ronilačko odelo - Deo 2: Suva odela - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-2:2005

231.

SRPS EN 14225-3:2008

Ronilačko odelo - Deo 3: Odela sa aktivnim sistemima za grejanje ili hlađenje - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-3:2005

232.

SRPS EN 14225-4:2008

Ronilačko odelo - Deo 4: Odela sa atmosferskim pritiskom - Zahtevi koji se odnose na ljudski faktor i metode ispitivanja

 

 

EN 14225-4:2005

233.

SRPS EN 14325:2008

Zaštitna odeća koja štiti od hemikalija - Metode ispitivanja i klasifikacija performansi za materijale za zaštitnu odeću koja štiti od hemikalija, kao i za šavove, spojeve i spajanja

 

 

EN 14325:2004

234.

SRPS EN 14328:2010

Zaštitna odeća - Rukavice i štitnici za ruke koji štite od sečenja nožem sa elektropogonom - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14328:2005

235.

SRPS EN 14360:2010

Zaštitna odeća koja štiti od kiše - Metode ispitivanja za konfekcijske odevne predmete - Udar odozgo kapima velike energije

 

 

EN 14360:2004

236.

SRPS EN 14387:2013

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Filtri za gas i kombinovani filtri - Zahtevi, ispitivanja, označavanje

 

 

EN 14387:2004
EN 14387:2004/A1:2008

237.

SRPS EN 14404:2010

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju

 

 

EN 14404:2004
EN 14404:2004/A1:2010

238.

SRPS EN 14435:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, samo za upotrebu sa nadpritiskom - Zahtevi, ispitivanje, označavanje

 

 

EN 14435:2004

239.

SRPS EN 14458:2008

Oprema za ličnu zaštitu očiju - Štitnici za lice i viziri za vatrogasce i za zaštitne šlemove visoke performanse koje koriste vatrogasci, sanitetske i hitne službe

 

 

EN 14458:2004

240.

SRPS EN ISO 14460:2008

Zaštitna odeća za vozače auto-trka - Zaštita od toplote i vatre - Zahtevane performanse i metode ispitivanja

 

 

EN ISO 14460:1999
EN ISO 14460:1999/A1:2002
EN ISO 14460:1999/AC:1999

241.

SRPS EN 14529:2009

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim vazduhom i sa polumaskom, koji sadrže plućni automat sa natpritiskom i koriste se samo za samospasavanje

 

 

EN 14529:2005

242.

SRPS EN 14593-1:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva - Deo 1: Aparat sa punom maskom - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 14593-1:2005

243.

SRPS EN 14593-2:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva - Deo 2: Aparat sa polumaskom i nadpritiskom - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 14593-2:2005
EN 14593-2:2005/AC:2005

244.

SRPS EN 14594:2010

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha pomoću creva - Zahtevi, ispitivanje, obeležavanje

 

 

EN 14594:2005
EN 14594:2005/AC:2005

245.

SRPS EN 14605:2011

Zaštitna odeća koja štiti od tečnih hemikalija - Zahtevi za performanse za odeću koja ima spojeve između različitih delova odeće koji su nepropustljivi na tečnost (oprema tipa 3), na sprej (oprema tipa 4), uključujući i odevne predmete koji štite od hemikalija pojedine delove tela

 

 

EN 14605:2005
EN 14605:2005/A1:2009

246.

SRPS EN 14786:2010

Zaštitna odeća - Određivanje otpornosti prema penetraciji upotrebom tečnih hemikalija u obliku spreja, emulzija i disperzija - Ispitivanja atomizerom

 

 

EN 14786:2006

247.

SRPS EN ISO 14877:2010

Zaštitna odeća za rad na obradi materijala upotrebom zrnastih abraziva (peskarenje)

 

 

EN ISO 14877:2002

248.

SRPS EN ISO 15025:2010

Zaštitna odeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda ispitivanja sa ograničenim širenjem plamena

 

 

EN ISO 15025:2002

249.

SRPS EN ISO 15027-1:2008

Odelo za zaštitu od utapanja - Deo 1: Odela koja se uvek nose, zahtevi koji uključuju bezbednost

 

 

EN ISO 15027-1:2002

250.

SRPS EN ISO 15027-2:2008

Odelo za zaštitu od utapanja - Deo 2: Odela za evakuaciju, zahtevi koji uključuju bezbednost

 

 

EN ISO 15027-2:2002

251.

SRPS EN ISO 15027-3:2008

Odelo za zaštitu od utapanja - Deo 3: Metode ispitivanja

 

 

EN ISO 15027-3:2002

252.

SRPS EN 15090:2010

Obuća za vatrogasce

 

 

EN 15090:2006

253.

SRPS EN 15151-1:2013

Oprema za planinarenje - Uređaji za kočenje - Deo 1: Uređaji za kočenje sa ručnim zaključavanjem, zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 15151-1:2012

254.

SRPS EN 15333-1:2009

Oprema za disanje - Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom - Deo 1: Aparati sa plućnim automatom

 

 

EN 15333-1:2008
EN 15333-1:2008/AC:2009

255.

SRPS EN 15333-2:2012

Oprema za disanje - Cevni ronilački aparati na otvoreni ciklus sa komprimovanim gasom - Deo 2: Aparati sa kontinualnim tokom

 

 

EN 15333-2:2009

256.

SRPS EN 15613:2010

Štitnici za kolena i laktove za sportove na otvorenom - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 15613:2008

257.

SRPS EN 15614:2010

Zaštitna odeća za vatrogasce - Metode laboratorijskih ispitivanja i zahtevi za performanse za odeću za požare na otvorenom

 

 

EN 15614:2007

258.

SRPS EN ISO 15831:2010

Odeća - Fiziološki efekat - Merenje toplotne izolacije upotrebom toplotne lutke

 

 

EN ISO 15831:2004

259.

SRPS EN ISO 17249:2008

Bezbednosna obuća otporna prema rezanju testerom sa lancem

 

 

EN ISO 17249:2004
EN ISO 17249:2004/A1:2007

260.

SRPS EN ISO 17491-3:2011

Zaštitna odeća - Metoda ispitivanja za odeću koja obezbeđuje zaštitu od hemikalija - Deo 3: Određivanje otpornosti prema penetraciji mlaza tečnosti (ispitivanje mlazom)

 

 

EN ISO 17491-3:2008

261.

SRPS EN ISO 17491-4:2011

Zaštitna odeća - Metoda ispitivanja za odeću koja obezbeđuje zaštitu od hemikalija - Deo 4: Određivanje otpornosti prema penetraciji tečnosti u raspršenom stanju (ispitivanje raspršivanjem)

 

 

EN ISO 17491-4:2008

262.

SRPS EN ISO 20344:2008

Oprema za ličnu zaštitu - Metode ispitivanja za obuću

 

 

EN ISO 20344:2004
EN ISO 20344:2004/A1:2005
EN ISO 20344:2004/AC:2007

263.

SRPS EN ISO 20345:2009

Oprema za ličnu zaštitu - Bezbednosna obuća

 

 

EN ISO 20345:2004

264.

SRPS EN ISO 20346:2009

Oprema za ličnu zaštitu - Zaštitna obuća

 

 

EN ISO 20346:2004
EN ISO 20346:2004/A1:2007
EN ISO 20346:2004/AC:2007

265.

SRPS EN ISO 20347:2009

Oprema za ličnu zaštitu - Radna obuća

 

 

EN ISO 20347:2004
EN ISO 20347:2004/A1:2007
EN ISO 20347:2004/AC:2007

266.

SRPS EN ISO 20349:2011

Oprema za ličnu zaštitu - obuća koja štiti od toplotnih rizika i rastopljenih čestica metala kod procesa livenja i zavarivanja

 

 

EN ISO 20349:2010

267.

SRPS EN 24869-1:2012

Akustika - Štitnici za uši - Subjektivna metoda za merenje slabljenja zvuka

 

 

EN 24869-1:1992

268.

SRPS EN 50286:2011

Električka izolaciona zaštitna odeća za upotrebu u postrojenjima niskog napona

 

 

EN 50286:1999
EN 50286:1999/AC:2004

269.

SRPS EN 50321:2011

Električka izolaciona obuća za rad u postrojenjima niskog napona

 

 

EN 50321:1999

270.

SRPS EN 50365:2011

Električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona

 

 

EN 50365:2002

271.

SRPS EN 60743:2011
SRPS EN 60743:2011/A1:2011

Rad pod naponom - Terminologija za alate, opremu i uređaje

 

 

EN 60743:2001
EN 60743:2001/A1:2008

272.

SRPS EN 60895:2011

Rad pod naponom - Provodna odeća za upotrebu kod nazivnog naizmeničnog napona do 800 kV i jednosmernog napona ± 600 kV

 

 

EN 60895:2003

273.

SRPS EN 60903:2011

Rad pod naponom - Rukavice od izolacionog materijala

 

 

EN 60903:2003

274.

SRPS EN 60984:2011
SRPS EN 60984:2011/A11:2011
SRPS EN 60984:2011/A1:2011

Rukavi od izolacionog materijala za rad pod naponom

 

 

EN 60984:1992
EN 60984:1992/A11:1997
EN 60984:1992/A1:2002

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 10/12).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".