PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA/ZONA RASPODELE ZA TERESTRIČKE DIGITALNE TV RADIO-DIFUZNE STANICE U UHF OPSEGU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Plan raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Plan raspodele).

Plan raspodele je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Plan raspodele sadrži uslove za raspodelu radio-frekvencija po lokacijama/zonama raspodele, raspodelu radio-frekvencija, kao i druge tehničke uslove za korišćenje radio-frekvencija u opsegu 470-862 MHz.

Prelazak na digitalno emitovanje televizijskog programa vršiće se po fazama, u rokovima određenim propisom kojim se definiše prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PLAN RASPODELE
FREKVENCIJA/LOKACIJA/ZONA RASPODELE ZA TERESTRIČKE DIGITALNE TV RADIO-DIFUZNE STANICE U UHF OPSEGU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

 

I UVOD

Plan raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Plan raspodele) utvrđuje se na osnovu Plana namene radio-frekvencijskih opsega i drugih relevantnih nacionalnih akata i odgovarajućih međunarodnih sporazuma i preporuka imajući u vidu potrebe i zahteve korisnika.

Pojedini izrazi korišćeni za potrebe ovog Plana raspodele imaju sledeće značenje:

- gep-filer: uređaj koji reemituje signal na istom ili drugom radio-frekvencijskom kanalu kao i predajnik od koga je primio signal, a koristi se za popunjavanje praznina koje se javljaju u pokrivanju određene zone raspodele;

- dobitak antene u odnosu na polutalasni dipol: odnos potrebne snage na ulazu u polutalasni dipol bez gubitaka i snage dovedene na ulaz date antene, obično izražen u decibelima, da bi obe antene proizvele, u posmatranom smeru, istu jačinu polja ili gustinu fluksa snage na istom rastojanju;

- dodeljena frekvencija: centar radio-frekvencijskog opsega dodeljenog radio-stanici;

- dodeljeni frekvencijski opseg: frekvencijski opseg unutar kojeg je emisija stanice dozvoljena, čija je širina jednaka širini potrebnog opsega uvećanoj za dvostruku apsolutnu vrednost tolerancije frekvencije. Za neke službe koristi se i izraz "dodeljeni kanal";

- efektivna visina predajne antene: visina antene iznad prosečne visine terena između 3 i 15 km od predajne antene, u smeru prijemnika. Pretpostavlja se da je visina prijemne antene 10 m iznad nivoa zemlje;

- efektivna izračena snaga (ERP) - u posmatranom smeru: proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smeru u odnosu na polutalasni dipol;

- zona pokrivanja radio-difuzne stanice ili grupe radio-difuznih stanica (u slučaju mreže koja radi na jednoj frekvenciji): oblast unutar koje željeni nivo EM polja je jednak ili prevazilazi upotrebljivi nivo EM polja definisan za specificirane prijemne uslove i za zahtevani procenat pokrivanja prijemnih lokacija;

- zona servisa je oblast unutar koje administracija/korisnik ima pravo da zahteva da dogovoreni uslovi zaštite budu obezbeđeni;

- zona raspodele (alotment): geografsko područje određeno test tačkama, sa pridruženom frekvencijom (kanalom);

- jačina upotrebljivog polja: minimalna vrednost jačine polja potrebna da se omogući željeni kvalitet prijema, pod specificiranim prijemnim uslovima, u prisustvu prirodnog i industrijskog šuma, kao i u prisustvu smetnji, kako u postojećoj situaciji ili kako je određeno planom raspodele;

- koordinacija: proces dogovaranja oko korišćenja frekvencija i/ili radio-kanala radi efikasnijeg i racionalnijeg korišćenja frekvencija i u cilju eliminisanja štetnih smetnji. U procesu modifikovanja postojećih planova ili uvođenjem novih radio-difuznih stanica koordinacija je sastavni, često obavezujući, deo tog procesa;

- maksimalna efektivna visina predajne antene: najveća vrednost efektivne visine u datom pravcu za datu lokaciju i predajnu antenu;

- mobilni prijem: prijem za prijemnik u pokretu i sa antenom na visini ne manjoj od 1.5 m iznad tla;

- MFN: višefrekvencijska (višekanalna) mreža predajnika, koji emituju identičan signal za pokrivanje jedne ili više zona raspodele;

- Plan raspodele: skup radio-frekvencija i/ili radio-frekvencijskih kanala, usvojen na utvrđen način i pod određenim uslovima, u cilju korišćenja za radio-difuziju u UHF opsegu;

- portabl prijem (spoljni): prijem gde je prijemnik povezan sa antenom ili sa ugrađenom antenom u otvorenom prostoru na visini ne manjoj od 1.5 m iznad tla;

- predajnik: uređaj koji se koristi za emitovanje radio-difuznih signala, uključujući potrebnu pripadajuću opremu, kako bi se ostvarilo željeno pokrivanje u okviru odgovarajućih zona raspodele;

- radio-difuzija: oblik jednosmernih elektronskih komunikacija namenjene velikom broju korisnika koji imaju odgovarajuće prijemne kapacitete, a ostvaruje se pomoću radio mreža;

- radio-difuzna služba: radio-komunikacijska služba čije emisije su namenjene za neposredan prijem od strane najšire javnosti. Ove emisije mogu uključiti prenos signala zvuka, televizijskog signala ili signala druge vrste;

- radio-difuzna stanica: svaki predajnik ili gep-filer sa pripadajućim antenskim sistemom, postavljen na jednoznačno određenom mestu koji emituje signale zvuka, slike i ostale relevantne signale u frekvencijskim opsezima namenjenim za terestričku radiodifuziju;

- radio-frekvencija: osnovni fizički parametar EM talasa ili radio-talasa koji se slobodno prostiru kroz prostor i čije se vrednosti, po konvenciji, nalaze u opsegu 9 kHz do 3000 GHz (u daljem tekstu, frekvencija);

- radio-frekvencijski kanal: deo radio-frekvencijskog spektra namenjen da se koristi za emisiju, a koji može biti definisan pomoću dve određene granice, ili svojom centralnom frekvencijom i pridruženom širinom opsega, ili pomoću bilo kojeg ekvivalentnog pokazatelja;

- radio-frekvencijski opseg: deo radio-frekvencijskog spektra određen graničnim radio-frekvencijama;

- radio-frekvencijski spektar: deo elektromagnetskog spektra koji se odnosi na radio-frekvencije konvencionalno smeštene u opsegu od 9 kHz do 3000 GHz;

- RF odnos zaštite: minimalna vrednost odnosa željenog i neželjenog signala, obično izražena u decibelima, na ulazu u prijemnik, određena pod utvrđenim uslovima tako da se na izlazu prijemnika postigne specificirani kvalitet prijema željenog signala;

- smetnja: prisustvo neželjenih signala na ulazu u prijemnik datog telekomunikacionog sistema, kao posledica emisije, zračenja, indukcije ili njihovih kombinacija od strane drugih telekomunikacionih sistema. Prisustvo smetnje manifestuje se degradacijom kvaliteta prijema signala;

- SFN: jednofrekvencijska (istokanalna) mreža sinhronizovanih predajnika koji emituju identičan signal za pokrivanje jedne zone raspodele;

- ugao prokrčenosti (clereance angle): ugao u prijemnoj tački između horizontalne linije i linije koja spaja najvišu prepreku u okviru rastojanja od 16 km u smeru predajne antene;

- fiksni prijem: prijem za koji se koristi usmerena prijemna antena postavljena na krovu. Za proračun jačine polja za fiksni prijem visina prijemne antene je 10 m;

- frekvencijska dodela: ovlašćenje dato od administracije (nadležnog organa) za korišćenje radio-frekvencije, pod specificiranim uslovima (geografske koordinate, nadmorska i efektivna visina lokacije, visina emisione antene iznad tla, dodeljena frekvencija, snaga predajnika, vrsta emisije, dobitak i dijagram zračenja antenskog sistema, polarizacija izračenog elektromagnetskog signala i slično);

- štetna smetnja: smetnja koja ugrožava rad radio-navigacijske službe, ili druge službe bezbednosti, ili ozbiljno degradira, ometa, ili često prekida radio-komunikacijsku službu koja radi u skladu sa međunarodnim Pravilnikom o radio-komunikacijama.

II SADRŽINA PLANA

1. Raspodela radio-frekvencija/televizijskih kanala po zonama raspodele/lokacijama

1.1. Zone raspodele

Za potrebe planiranja i izrade Plana GE06D teritorija Republike Srbije je podeljena na 16 zona raspodele (geografskih regija, alotmenta), kada je reč o UHF opsegu.

Područje glavnog grada Beograda predstavlja zasebnu zonu raspodele (jednu od 16).

1.1.1. Geografski prikaz zona raspodele

Konture granica zona raspodele (alotmenta) definisane su test tačkama, i to:

SOMBOR

1.

018Е4939

45N5341

2.

018Е5414

45N5445

3.

019Е000З

45N5453

4.

019Е0745

45N5931

5.

019Е1831

45N5846

6.

019Е2638

45N3941

7.

019Е0041

45N3350

8.

018Е5739

45N3230

9.

018Е5414

45N3437

10.

018E5815

45N3925

11.

018Е5815

45N4051

12.

018Е5446

45N4242

13.

018Е5319

45N4717

14.

018Е5208

45N5146

SUBOTICA

 

 

 

1.

019E1831

45N5846

2.

019Е4040

46N1005

3.

019Е4907

46N0757

4.

019E5821

46N0913

5.

020Е0335

46N0756

6.

020Е1448

46N0757

7.

020Е0448

45N4216

8.

019Е3936

45N4235

9.

019Е2638

45N3941

 

KIKINDA

 

1.

020E1448

46N0757

2.

020Е2035

45N5949

3.

020Е2407

45N5736

4.

020Е2933

45N5500

5.

020Е3035

45N5323

6.

020Е3851

45N4945

7.

020Е3853

45N4812

8.

020Е4158

45N4448

9.

020Е4739

45N4511

10.

020Е4735

45N3922

11.

020Е4442

45N0517

12.

020Е4609

45N3218

13.

020Е4449

45N2920

14.

020E4609

45N2829

15.

020Е3829

45N1642

16.

020E2553

45N1640

17.

020Е0448

45N4216

VRŠAC

1.

020Е4609

45N2829

2.

020Е5142

45N2735

3.

020Е5132

45N2553

4.

021Е0343

45N1725

5.

021Е3006

45N0935

6.

021 Е2034

45N0048

7.

021Е2349

44N5830

8.

021Е3315

44N5404

9.

021Е2136

44N5205

10.

021Е2022

44N3935

11.

021Е1231

44N4747

12.

021Е0838

44N5744

13.

020Е3829

45N1642

AVALA

1.

020Е3829

45N1642

2.

021Е0838

44N5744

3.

021Е1231

44N4747

4.

021Е2022

44N3935

5.

021Е2345

44N4558

6.

021E3416

44N4524

7.

021Е3725

44N3910

8.

021E1203

44N2645

9.

020Е3314

44N1843

10.

020Е1013

44N2237

11.

019Е4858

44N4304

12.

020Е1258

44N5648

13.

020Е2553

45N1640

ČOT-VENAC

1.

019Е0041

45N3350

2.

019Е3936

45N4235

3.

020Е0448

45N4216

4.

020Е2553

45N1640

5.

020Е1258

44N5648

6.

019Е4858

44N4304

7.

019Е2146

44N5336

8.

019E1752

44N5151

9.

019Е0942

44N5539

10.

019Е0651

45N0654

11.

019Е1311

45N0957

12.

019Е2120

45N0928

13.

019Е2721

45N1014

14.

019Е2558

45N1418

15.

019E1915

45N1422

16.

019Е0527

45N2033

17.

019Е0101

45N2704

18.

019Е0707

45N2945

19.

019Е0505

45N3146

MALJEN-CER

 

1.

019Е2146

44N5336

2.

019Е4858

44N4304

3.

020Е1013

44N2237

4.

020Е1256

44N0138

5.

019E3812

44N0307

6.

019E3607

44N0436

7.

019Е3201

44N0457

8.

019E2904

44N0740

9.

019E2912

44N0857

10.

019E2141

44N1116

11.

019Е2140

44N1240

12.

019Е1931

44N1627

13.

019Е0851

44N1919

14.

019Е0920

44N2646

15.

019Е0751

44N3114

16.

019E1043

44N3123

17.

019Е2123

44N4542

RUDNIK-CRNI VRH (J)

 

 

 

1.

020Е1013

44N2237

2.

020Е3314

44N1843

3.

021Е1203

44N2645

4.

021Е2613

44N0336

5.

021E3312

43N5827

6.

021Е4004

43N5052

7.

020Е5703

43N4651

8.

020E1256

44N0138

JASTREBAC

 

 

 

1.

020Е5703

43N4651

2.

021Е4004

43N5052

3.

022Е0709

43N2437

4.

022Е0709

42N5636

5.

021ЕЗ756

42N4714

6.

021Е0946

42N4958

7.

021Е0824

43N2038

8.

020Е5149

43N3535

 

 

 

 

 

 

KOPAONIK

 

 

 

1.

020E5149

43N3535

2.

021E0824

43N2038

3.

021Е0946

42N4958

4.

020E2209

42N3354

5.

020E0442

42N3403

6.

020Е0156

42N4227

7.

020Е0431

42N4622

8.

020Е1329

42N4436

9.

020Е2112

42N4924

10.

020E2051

42N5442

11.

020E0118

43N0042

12.

020Е1123

43N1627

13.

020E3100

43N3535

TORNIK-OVČAR

1.

019Е3812

44N0307

2

020E1256

44N0138

3.

020E5703

43N4651

4.

020E5149

43N3535

5.

020E3100

43N3535

6.

020Е1123

43N1627

7.

020E0118

43N0042

8.

019E5504

43N0604

9.

019E3706

43N1208

10.

019Е2216

43N2533

11.

019Е1433

43N3044

12.

019Е2849

43N3300

13.

019E3331

43N4208

14.

019E1453

43N5828

15.

019Е3337

43N5657

 

DELI JOVAN

1.

021Е3725

44N3910

2.

021E5849

44N3658

3.

022E0541

44N2702

4.

022Е1251

44N2811

5.

022E1934

44N3836

6.

022E2652

44N4222

7.

022E3607

44N3650

8.

022E4504

44N3310

9.

022E4212

44N3124

10.

022Е3714

44N3353

11.

022E3257

44N3238

12.

022E3203

44N2922

13.

022E2646

44N2913

14.

022E3028

44N1922

15.

022E4028

44N1614

16.

022E3938

44N1313

17.

022E3622

44N0940

18.

022E3619

44N0416

19.

022E3128

44N0326

20.

022Е2428

44N0035

21.

022Е2355

43N5827

22.

021E3312

43N5827

23.

021Е2613

44N3336

TUPIŽNICA-CRNI VRH (P)

 

1.

022Е2355

43N5827

2.

022E2136

43N5052

3.

022Е2051

43N4811

4.

022E2422

43N4115

5.

022Е2807

43N3821

6.

022Е3016

43N2837

7.

022Е4545

43N2122

8.

022Е5458

43N1223

9.

022Е5914

43N1122

10.

022Е5814

43N0647

11.

022Е5443

43N0506

12.

022E4955

43N0009

13.

022Е4655

42N5908

14.

022Е4439

42N5351

15.

022Е3918

42N5523

16.

022Е0724

42N5636

17.

022Е0709

43N2437

18.

021E4004

43N5052

19.

021E3312

43N5827

BESNA KOBILA

1.

022Е3918

42N5523

2.

022E3103

42N5347

3.

022Е2411

42N5019

4.

022Е2351

42N4644

5.

022Е2318

42N4324

6.

022Е2443

42N3506

7.

022E2540

42N3353

8.

022Е2831

42N2438

9.

022Е1829

42N2241

10.

022Е1454

42N2203

11.

022Е0305

42N1841

12.

021Е5647

42N2037

13.

021E4947

42N2021

14.

021Е3730

42N1520

15.

021Е0946

42N4958

16.

021Е3756

42N4714

17.

022Е0709

42N5636

 

 

KOSOVO I METOHIJA

 

1.

021Е0946

42N4958

2.

021Е3730

42N1520

3.

021Е2716

42N1730

4.

021Е2104

42N1400

5.

021Е1739

42N0922

6.

021Е1734

42N0637

7.

021E1347

42N0647

8.

021Е1043

42N1243

9.

021Е0515

42N1302

10.

020Е4614

42N0516

11.

020Е4336

41N5912

12.

020E4504

41N5529

13.

020Е3708

41N5219

14.

020Е3827

41N5755

15.

020Е3215

42N1316

16.

020Е2057

42N2028

17.

020E1600

42N2019

18.

020E1230

42N2912

19.

020E0416

42N3411

20.

020Е2209

42N3354

BEOGRAD

1.

020Е2538

45N0339

2.

020Е4048

44N5347

3.

020Е4422

44N4549

4.

020Е4138

44N2639

5.

020Е1503

44N2249

6.

020Е1157

44N3953

7.

020Е1553

44N5443

Konture definisane test tačkama predstavljaju granice zona raspodele čije se pokrivanje realizuje jednofrekvencijskim mrežama (SFN) i ujedno predstavljaju granice zona raspodele u kojima treba obezbediti zaštitu od smetnji.

Smetnja koja se odnosi na određenu zonu raspodele računa se unutar konture oivičene test tačkama te zone raspodele. Smetnja prouzrokovana jednofrekvencijskom mrežom računa se na osnovu parametra dodela za sve radio-difuzne stanice koji rade u toj jednofrekvencijskoj mreži.

1.2. Raspodela televizijskih kanala po zonama raspodele i načini formiranja mreža

Svakoj od zona raspodele pridružen je određen broj kanala.

U Tabeli I prikazane su zone raspodele sa pripadajućim kanalima:

Tabela I

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

IME ZONE RASPODELE

PRIPADAJUĆI KANALI PO ZONAMA RASPODELE

1

SOMBOR

34

39

40

43

58

62

64

 

 

2

SUBOTICA

29

40

43

55

58

59

69

 

 

3

KIKINDA

29

32

51

55

59

63

69

 

 

4

ČOT VENAC

24

30

41

48

54

61

66

 

 

5

VRŠAC

25

31

37

42

49

56

60

 

 

6

AVALA

22

28

33

45

57

62

64

 

 

7

MALJEN CER

32

34

37

42

47

49

52

 

 

8

RUDNIK CRNI VRH (J)

26

29

35

40

46

67

69

 

 

9

DELI JOVAN

23

24

41

43

52

59

63

66

68

10

TORNIK OVČAR

23

36

39

50

56

59

63

 

 

11

JASTREBAC

27

33

38

42

45

55

57

60

64

12

TUPIŽNICA (CRNI VRH) (P)

22

25

28

31

37

44

50

58

65

13

KOPAONIK

22

24

28

32

34

41

51

61

66

14

BESNA KOBILA

35

39

43

49

54

59

62

63

69

15

KOSOVO I METOHIJA

21

31

44

46

48

58

67

 

 

16

BEOGRAD

43

50

51

53

59

68

 

 

 

Na osnovu raspodele kanala po zonama raspodele iz Tabele I mogu se realizovati mreže za pokrivanje jedne ili više zona raspodele.

Mreža za nacionalno pokrivanje realizuje se sa po jednim kanalom za svaku od zona raspodele od 1 do 15 iz Tabele I.

Mreža namenjena za pokrivanje dela teritorije Republike Srbije (jedna ili više zona raspodele) realizuje se sa po jednim kanalom za svaku od odgovarajućih zona raspodele.

Korišćenje kanala 61-69 u planiranju mreža izuzima se zbog potrebe da isti ostanu slobodni kako bi se ostavila mogućnost da se taj opseg koristi za formiranje digitalne dividende nakon okončanja prelaska.

1.3. Frekvencijske dodele

Shodno Planu GE06D Republika Srbija ima 297 frekvencijskih dodela u UHF opsegu, sa odgovarajućim tehničkim i drugim parametrima, a koje su pridružene zonama raspodele prema Tabeli I.

Parametri potrebni za planiranje mreža nalaze se u Tabelama II i III i Prilogu 1 za dodele Republike Srbije kao i u ITU BRIFIC-u (Radiocommunication Bureau International Frequency Information Circular) za dodele i/ili oblasti drugih država.

Tabela II

Kanal

Geografska
dužina (WGS)

Geografska
širina (WGS)

Naziv zone raspodele
ili lokacije

Naziv dodele

ERP [dBW]

Nadmorska visina [m]

Dijagram zračenja*

Visina antene [m]

Maksimalna efektivna visina [m]

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 21 CH

 

 

 

 

 

 

21

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 2

40

1380

ND

76

1091

21

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 2

40

1018

ND

90

560

 

 

 

AVALA 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 2

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

22

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 2

33

546

ND

20

386

 

 

 

TUPIŽNICA 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 8

47

1160

(350-150) -7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

22

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 8

40

1152

ND

20

760

 

 

 

TORNIK-OVČAR 23 CH

 

 

 

 

 

 

23

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 8

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

23

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 8

40

1497

(200-330) - 3 dB
Dijagram Tornik

45

783

23

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 8

33

1376

ND

25

892

23

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 8

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

23

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 8

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

 

 

 

KOPAONIK 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 5

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

24

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 5

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

24

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 5

37

997

ND

35

488

24

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 5

30

795

ND

20

379

24

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 5

30

675

ND

30

186

 

 

 

ČOT-VENAC 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

019°42’40"E

45°09’04"N

CRVENI ČOT

CRVENI ČOT 2

53

538

(320-040) - 3 dB, (280-310) - 7 dB, (200-270) - 10 dB
Dij. Crveni Čot

110

536

24

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 2

30

230

D(120/210/300), 3 pravca
Dijagram Šid

100

200

24

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 2

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

DELI JOVAN 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 10

43

1137

D(30/150/320), 3 pravca
Dijag. Deli Jovan

60

888

24

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 10

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

24

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 10

30

804

ND

25

314

 

 

 

VRŠAC 25 CH

 

 

 

 

 

 

25

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 6

50

400

D(160/250/340)
Dijagram Vršac 1

40

350

 

 

 

RUDNIK-CVJ 26 CH

 

 

 

 

 

 

26

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 6

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

26

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 6

50

708

ND

60

583

 

 

 

JASTREBAC 27 CH

 

 

 

 

 

 

27

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 2

50

1482

ND

40

1063

27

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 2

37

1060

ND

30

833

 

 

 

KIKINDA 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 6

50

83

(10-80) - 5 dB
Dijag. Kikinda 1

150

150

32

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 6

40

77

ND

110

109

 

 

 

MALJEN-CER 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 3

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

61

616

32

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 3

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

32

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 3

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

32

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 3

27

939

ND

25

644

32

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 3

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

BESNA KOBILA 35 CH

 

 

 

 

 

 

35

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 4

47

1923

(285-345) - 3 dB
Dijag. B. Kobila 2

25

976

35

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 4

33

1240

ND

30

788

 

 

 

SUBOTICA 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 2

53

114

(240-060) -13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

SOMBOR 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

019°09’02"E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 7

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

BEOGRAD 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 5

33

546

ND

20

386

43

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 5

33

332

ND

30

227

 

 

 

TUPIŽNICA 25 CH

 

 

 

 

 

 

25

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 2

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

25

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 2

40

1152

ND

20

760

 

 

 

AVALA 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 3

53

439

(220-310) - 10 dB
Dijagram Avala

160

500

28

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 3

33

546

ND

20

386

 

 

 

RUDNIK - CVJ 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 7

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

29

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 7

50

708

ND

60

583

 

 

 

ČOT-VENAC 30 CH

 

 

 

 

 

 

30

019°42’40"E

45°09’04"N

CRVENI ČOT

CRVENI ČOT 3

53

538

(200-270) - 10 dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB
Dij. Crveni Čot

110

536

30

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 3

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

30

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 3

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

VRŠAC 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 3

50

400

D(160/250)
Dijagram Vršac 2

40

350

 

 

 

KOPAONIK 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 10

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

32

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 10

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

32

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 10

37

997

ND

35

488

32

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 10

30

675

ND

30

186

32

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 10

30

795

ND

20

379

 

 

 

MALJEN-CER 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 4

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

61

616

34

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 4

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

34

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 4

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

34

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 4

27

939

ND

25

644

34

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 4

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

TORNIK-OVČAR 36 CH

 

 

 

 

 

 

36

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 7

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

36

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 7

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

36

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 7

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

36

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 7

33

1376

ND

25

892

36

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 7

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

JASTREBAC 38 CH

 

 

 

 

 

 

38

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 9

50

1482

ND

40

1063

38

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 9

37

1060

ND

30

833

 

 

 

BESNA KOBILA 39 CH

 

 

 

 

 

 

39

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 10

47

1923

(285-345) - 3 dB
Dijag. B. Kobila 2

25

976

39

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 10

33

1240

ND

30

788

 

 

 

DELI JOVAN 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 9

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

41

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 9

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

41

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 9

30

804

ND

25

314

 

 

 

SOMBOR 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

019°09’02 "E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 3

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

SUBOTICA 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 3

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

BEOGRAD 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 4

33

546

ND

20

386

50

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 4

33

332

ND

30

227

 

 

 

KIKINDA 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 8

50

83

(10-80) - 5 dB (250-270) - 10 dB
Dijag. Kikinda 2

150

150

51

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 8

40

77

ND

110

109

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 6

40

1380

ND

76

1091

58

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 6

40

1018

ND

90

560

 

 

 

KOPAONIK 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 9

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

22

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 9

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

22

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 9

37

997

ND

35

488

22

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 9

30

675

ND

30

186

22

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 9

30

795

ND

20

379

 

 

 

DELI JOVAN 23 CH

 

 

 

 

 

 

23

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 2

43

1137

max slabljenje 3 dB
Dijag. Deli Jovan

60

888

23

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 2

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

23

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 2

30

804

ND

25

314

 

 

 

KOPAONIK 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 2

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

28

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 2

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

28

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 2

37

997

ND

35

488

28

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 2

30

675

ND

30

186

28

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 2

30

795

ND

20

379

 

 

 

TUPIŽNICA 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 9

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

28

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 9

40

1152

ND

20

760

 

 

 

KIKINDA 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 4

50

83

(10-80) - 5 dB
Dijag. Kikinda 1

150

150

29

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 4

40

77

ND

110

109

 

 

 

SUBOTICA 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 4

53

114

(240-060) -13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 7

40

1018

ND

90

560

31

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 7

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

TUPIŽNICA 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 3

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

31

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 3

40

1152

ND

20

760

 

 

 

AVALA 33 CH

 

 

 

 

 

 

33

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 8

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

33

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 8

33

546

ND

20

386

 

 

 

JASTREBAC 33 CH

 

 

 

 

 

 

33

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 3

50

1482

(320-005) - 7 dB
Dijag. Jastrebac 2

40

1063

33

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 3

37

1060

ND

30

833

 

 

 

KOPAONIK 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 3

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

34

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 3

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

34

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 3

37

997

ND

35

488

34

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 3

30

675

ND

30

186

34

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 3

30

795

ND

20

379

 

 

 

SOMBOR 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

019°09’02 "E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 2

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

RUDNIK-CVJ 35 CH

 

 

 

 

 

 

35

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 2

43

1132

(250-060) - 3 dB
(130-160) - 3 dB
Dijag. Rudnik 2

50

802

35

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 2

50

708

ND

60

583

 

 

 

MALJEN-CER 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 2

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

61

616

37

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 2

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

37

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 2

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

37

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 2

27

939

ND

25

644

37

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 2

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

TUPIŽNICA 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 4

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

37

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 4

40

1152

ND

20

760

 

 

 

VRŠAC 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 7

50

400

D(160/250)
Dijagram Vršac 2

40

350

 

 

 

TORNIK-OVČAR 39 CH

 

 

 

 

 

 

39

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 4

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

39

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 4

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

39

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 4

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

39

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 4

33

1376

ND

25

892

39

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 4

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

SOMBOR 39 CH

 

 

 

 

 

 

39

019°09’02"E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 4

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

RUDNIK-CVJ 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 5

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

40

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 5

50

708

ND

60

583

 

 

 

KOPAONIK 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 4

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

41

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 4

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

41

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 4

37

997

ND

35

488

41

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 4

30

675

ND

30

186

41

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 4

30

795

ND

20

379

 

 

 

ČOT-VENAC 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

019°51’43"E

45°09’32"N

VENAC

VENAC 6

53

502

(200-240) -10 dB, 250 - 7 dB (260-300) - 6 dB, 310 0 dB (320-040) - 3 dB
Dijagram Venac

160

555

41

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 6

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

41

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 6

40

80

300-000 - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

JASTREBAC 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 10

50

1482

ND

40

1063

42

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 10

37

1060

ND

30

833

 

 

 

MALJEN-CER 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 8

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

51

616

42

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 8

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

42

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 8

33

779

(200-000) -9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

42

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 8

27

939

ND

25

644

42

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 8

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

VRŠAC 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 5

50

400

D(160/250/340)
Dijagram Vršac 1

40

350

 

 

 

DELI JOVAN 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 4

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

43

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 4

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

43

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 4

30

804

ND

25

314

 

 

 

BESNA KOBILA 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 6

47

1923

ND

25

976

43

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 6

33

1240

ND

30

788

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 44 CH

 

 

 

 

 

 

44

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 3

40

1018

ND

90

560

44

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 3

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

TUPIŽNICA 44 CH

 

 

 

 

 

 

44

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 10

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

44

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 10

40

1152

ND

20

760

 

 

 

JASTREBAC 45 CH

 

 

 

 

 

 

45

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 4

50

1482

(320-005) - 7 dB
Dijag. Jastrebac 2

40

1063

45

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 4

37

1060

ND

30

833

 

 

 

AVALA 45 CH

 

 

 

 

 

 

45

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 4

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

45

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 4

33

546

ND

20

386

 

 

 

RUDNIK-CVJ 46 CH

 

 

 

 

 

 

46

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 3

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

46

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 3

50

708

ND

60

583

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 46 CH

 

 

 

 

 

 

46

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 4

40

1018

ND

90

560

46

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 4

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

MALJEN-CER 47 CH

 

 

 

 

 

 

47

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 6

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

51

616

47

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 6

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

47

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 6

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

47

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 6

27

939

ND

25

644

47

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 6

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 48 CH

 

 

 

 

 

 

48

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 5

40

1380

ND

76

1091

48

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 5

40

1018

ND

90

560

 

 

 

ČOT-VENAC 48 CH

 

 

 

 

 

 

48

019°51’43"E

45°09’32"N

VENAC

VENAC 7

53

502

(200-240) -10 dB, 250 - 7 dB (260-300) - 6 dB, 310 0 dB (320-040) - 3 dB
Dijagram Venac

160

555

48

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 7

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

48

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 7

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

BESNA KOBILA 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 2

47

1923

ND

25

976

49

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 2

33

1240

ND

30

788

 

 

 

MALJEN-CER 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 5

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

51

616

49

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 5

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

49

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 5

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

49

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 5

27

939

ND

25

644

49

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 5

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

VRŠAC 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 4

50

400

D(160/250/340)
Dijagram Vršac 1

40

350

 

 

 

TORNIK-OVČAR 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 6

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

50

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 6

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

50

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 6

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

50

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 6

33

1376

ND

25

892

50

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 6

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

TUPIŽNICA 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 5

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

50

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 5

40

1152

ND

20

760

 

 

 

BEOGRAD 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 3

33

332

ND

30

227

51

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 3

33

546

ND

20

386

 

 

 

KOPAONIK 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 6

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

51

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 6

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

51

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 6

37

997

ND

35

488

51

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 6

30

675

ND

30

186

51

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 6

30

795

ND

20

379

 

 

 

MALJEN-CER 52 CH

 

 

 

 

 

 

52

019°29’40"E

44°36’11"N

CER

CER 7

40

689

(200-340) - 3 dB
Dijagram Cer

51

616

52

020°00’35"E

44°08’27"N

MALJEN

MALJEN 7

40

1036

(000-070) - 6 dB
Dijag. Maljen 2

22

757

52

019°10’38"E

44°29’18"N

GUČEVO

GUČEVO 7

33

779

(200-000) - 9 dB
Dijagram Gučevo

25

679

52

019°17’39"E

44°20’38"N

KRUPANJ JAGODNJA

KRUPANJ JAGODNJA 7

27

939

ND

25

644

52

019°26’04"E

44°10’42"N

LJUBOVIJA NEMIĆ

LJUBOVIJA NEMIĆ 7

27

797

(130-280) - 3 dB
Dijag. Ljubovija Nemić

35

611

 

 

 

DELI JOVAN 52 CH

 

 

 

 

 

 

52

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 5

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

52

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 5

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

52

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 5

30

804

ND

25

314

 

 

 

BEOGRAD 53 CH

 

 

 

 

 

 

53

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 6

33

332

ND

30

227

53

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 6

33

546

ND

20

386

 

 

 

ČOT-VENAC 54 CH

 

 

 

 

 

 

54

019°51’43"E

45°09’32"N

VENAC

VENAC 4

53

502

(200-240) -10 dB, 250 - 7 dB (260-300) - 6 dB, 310 0 dB (320-040) - 3 dB
Dijagram Venac

160

555

54

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 4

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

54

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 4

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

BESNA KOBILA 54 CH

 

 

 

 

 

 

54

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 5

47

1923

ND

25

976

54

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 5

33

1240

ND

30

788

 

 

 

KIKINDA 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 7

50

83

(10-80) - 5 dB
Dijag. Kikinda 1

150

150

55

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 7

40

77

ND

110

109

 

 

 

JASTREBAC 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 5

50

1482

ND

40

1063

55

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 5

37

1060

ND

30

833

 

 

 

SUBOTICA 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 7

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

TORNIK-OVČAR 56 CH

 

 

 

 

 

 

56

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 2

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

56

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 2

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

56

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 2

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

56

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 2

33

1376

ND

25

892

56

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 2

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

VRŠAC 56 CH

 

 

 

 

 

 

56

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 2

50

400

D(160/250/340)
Dijagram Vršac 1

40

350

 

 

 

JASTREBAC 57 CH

 

 

 

 

 

 

57

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 6

50

1482

(320-005) - 7 dB
Dijag. Jastrebac 2

40

1063

57

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 6

37

1060

ND

30

833

 

 

 

AVALA 57 CH

 

 

 

 

 

 

57

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 6

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

57

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 6

33

546

ND

20

386

 

 

 

TUPIŽNICA 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 6

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

58

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 6

40

1152

ND

20

760

 

 

 

SUBOTICA 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 6

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

SOMBOR 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

019°09’02 "E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 6

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

KIKINDA 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 3

50

83

(10-80) - 5 dB
Dijag. Kikinda 1

150

150

59

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 3

40

77

ND

110

109

 

 

 

BEOGRAD 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 2

33

332

ND

30

227

59

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 2

33

546

ND

20

386

 

 

 

TORNIK-OVČAR 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 3

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

59

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 3

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

59

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 3

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

59

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 3

33

1376

ND

25

892

59

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 3

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

DELI JOVAN 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 6

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

59

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 6

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

59

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 6

30

804

ND

25

314

 

 

 

SUBOTICA 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 8

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB
Dijag. Subotica

210

214

 

 

 

BESNA KOBILA 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 3

47

1923

(285-345) - 3 dB
Dijag. B. Kobila 2

25

976

59

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 3

33

1240

ND

30

788

 

 

 

JASTREBAC 60 CH

 

 

 

 

 

 

60

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 8

50

1482

ND

40

1063

60

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 8

37

1060

ND

30

833

 

 

 

VRŠAC 60 CH

 

 

 

 

 

 

60

021°19’34"E

45°07’22"N

VRŠAC

VRŠAC 8

50

400

D(160/250)
Dijagram Vršac 2

40

350

* Napomena: U ovoj koloni je dat opis dijagrama zračenja i naziv preciznijeg dijagrama zračenja iz Priloga 1 za odgovarajuću dodelu.

U Tabeli III date su frekvencijske dodele za kanale 61 - 69. iz opsega 790 - 862 MHz koji se koristi za ostvarivanje digitalne dividende za tehnološki neutralne sisteme nakon prelaska na digitalno emitovanje, a najkasnije od 17. juna 2015. godine.

Po potrebi, dodele iz Tabele III mogu se koristiti do konačnog prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

Tabela III

Kanal

Geografska
dužina (WGS)

Geografska
širina (WGS)

Naziv zone raspodele
ili lokacije

Naziv dodele

ERP [dBW]

Nadmorska visina [m]

Dijagram zračenja*

Visina antene [m]

Maksimalna efektivna visina [m]

 

 

 

KOPAONIK 61 CH

 

 

 

 

 

 

61

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 7

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

61

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 7

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

61

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 7

37

997

ND

35

488

61

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 7

30

675

ND

30

186

61

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 7

30

795

ND

20

379

 

 

 

ČOT-VENAC 61 CH

 

 

 

 

 

 

61

019°42’40"E

45°09’04"N

CRVENI ČOT

CRVENI ČOT 5

53

538

(200-270) - 10 dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB
Dij. Crveni Čot

110

536

61

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 5

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

61

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 5

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

AVALA 62 CH

 

 

 

 

 

 

62

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 5

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

62

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 5

33

546

ND

20

386

 

 

 

BESNA KOBILA 62 CH

 

 

 

 

 

 

62

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 9

47

1923

ND

25

976

62

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 9

33

1240

ND

30

788

 

 

 

SOMBOR 62 CH

 

 

 

 

 

 

62

019°09’02 "E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 5

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

KIKINDA 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 2

50

83

(010-080) - 5 dB
(250-270) - 10 dB
Dijag. Kikinda 2

150

150

63

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 2

40

77

ND

110

109

 

 

 

TORNIK-OVČAR 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

020°13’02"E

43°53’47"N

OVČAR

OVČAR 5

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB
Dijagram Ovčar

40

773

63

019°38’23"E

43°39’14"N

TORNIK

TORNIK 5

40

1497

(200-330) -3 dB
Dijagram Tornik

45

783

63

019°27’29"E

43°56’32"N

BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA 5

33

1124

(210-350) -6 dB
Dijag. B. Bašta

30

835

63

019°41’33"E

43°26’54"N

BITOVIK

BITOVIK 5

33

1376

ND

25

892

63

019°49’59"E

43°16’37"N

JADOVNIK

JADOVNIK 5

37

1700

(140-270) -7 dB
Dijag. Jadovnik

30

899

 

 

 

DELI JOVAN 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 7

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

63

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 7

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

63

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 7

30

804

ND

25

314

 

 

 

BESNA KOBILA 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 7

47

1923

(285-345) - 3 dB
Dijag. B. Kobila 2

25

976

63

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 7

33

1240

ND

30

788

 

 

 

AVALA 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

020°30’52"E

44°41’45"N

AVALA

AVALA 7

53

439

(220-310) -10 dB
Dijagram Avala

160

500

64

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

KOSMAJ 7

33

546

ND

20

386

 

 

 

JASTREBAC 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

021°27’56"E

43°22’57"N

JASTREBAC

JASTREBAC 7

50

1482

ND

40

1063

64

020°52’23"E

43°33’44"N

GOČ

GOČ 7

37

1060

ND

30

833

 

 

 

SOMBOR 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

019°09’02 "E

45°46’50"N

SOMBOR

SOMBOR 8

47

90

(240-340) - 10 dB
Dijagram Sombor

150

150

 

 

 

TUPIŽNICA 65 CH

 

 

 

 

 

 

65

022°09’24"E

43°41’55"N

TUPIŽNICA

TUPIŽNICA 7

47

1160

(350-150) - 7 dB
Dijag. Tupižnica

40

875

65

022°39’10"E

43°10’57"N

CRNI VRH (P)

CRNI VRH (P) 7

40

1152

ND

20

760

 

 

 

ČOT-VENAC 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

019°42’40"E

45°09’04"N

CRVENI ČOT

CRVENI ČOT 8

53

538

(200-270) -10 dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB
Dij. Crveni Čot

110

536

66

019°23’18"E

45°09’21"N

ŠID

ŠID 8

30

230

D(120/210/300)
Dijagram Šid

100

200

66

020°22’58"E

45°21’25"N

ZRENJANIN

ZRENJANIN 8

40

80

(300-000) - 3 dB
Dijag. Zrenjanin

150

156

 

 

 

DELI JOVAN 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 3

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

66

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 3

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

66

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 3

30

804

ND

25

314

 

 

 

KOPAONIK 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

020°49’21"E

43°19’04"N

KOPAONIK gob

KOPAONIK 8

47

1934

(270-310) - 3 dB
(315-45) -7 dB
Dijag. Kopaonik

47

1025

66

020°49’21"E

43°16’09"N

KOPAONIK pan

KOPAONIK 8

37

1990

(270-90) - 13 dB
Dijag. Kopaonik 2

30

1258

66

020°37’57"E

42°51’18"N

KURILO

KURILO 8

37

997

ND

35

488

66

020°50’30"E

42°53’48"N

MALI ZVEČAN

MALI ZVEČAN 8

30

675

ND

30

186

66

020°30’54"E

43°06’40"N

NOVI PAZAR

NOVI PAZAR 8

30

795

ND

20

379

 

 

 

KOSOVO I METOHIJA 67 CH

 

 

 

 

 

 

67

020°44’54 "E

42°10’20"N

CVILJEN

CVILJEN 8

40

1380

ND

76

1091

67

020°58’59 "E

42°34’07"N

GOLEŠ

GOLEŠ 8

40

1018

ND

90

560

 

 

 

RUDNIK - CVJ 67 CH

 

 

 

 

 

 

67

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 8

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

67

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 8

50

708

ND

60

583

 

 

 

BEOGRAD 68 CH

 

 

 

 

 

 

68

020°30’47"E

44°43’52"N

BEOGRAD-TORLAK

BEOGRAD TORLAK 7

33

332

ND

30

227

68

020°34’38"E

44°28’34"N

KOSMAJ

BEOGRAD KOSMAJ 7

33

546

ND

20

386

 

 

 

DELI JOVAN 68 CH

 

 

 

 

 

 

68

022°13’01"E

44°13’15"N

DELI JOVAN

DELI JOVAN 8

43

1137

D(30/150/320)
Dijag. Deli Jovan

60

888

68

022°30’24"E

44°38’36"N

KLADOVO

KLADOVO 8

33

440

D(140), jedan pravac
Dijag. Kladovo

25

408

68

021°55’43"E

44°26’15"N

MAJDANPEK-STARICA

MAJDANPEK-STARICA 8

30

804

ND

25

314

 

 

 

KIKINDA 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

020°27’08 "E

45°51’42"N

KIKINDA

KIKINDA 5

50

83

(010-080) - 5 dB
Dijag. Kikinda 1

150

150

69

020°40’45 "E

45°26’59"N

B. VIŠNJIĆEVO

B. VIŠNJIĆEVO 5

40

77

ND

110

109

 

 

 

BESNA KOBILA 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

022°13’49"E

42°31’46"N

BESNA KOBILA

BESNA KOBILA 8

47

1923

(285-345) - 3 dB
Dijag. B. Kobila 2

25

976

69

021°48’17"E

42°34’25"N

VRANJE SV. ILIJA

VRANJE SV. ILIJA 8

33

1240

ND

30

788

 

 

 

RUDNIK-CVJ 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

020°32’27"E

44°07’53"N

RUDNIK

RUDNIK 4

43

1132

(250-060) - 3 dB
Dijag. Rudnik 1

50

802

69

021°06’38"E

44°00’36"N

CRNI VRH (J)

CRNI VRH (J) 4

50

708

ND

60

583

 

 

 

SUBOTICA 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

019°37’45"E

46°04’31"N

SUBOTICA

SUBOTICA 5

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB
Dijag. Subotica

210

214

* Napomena: U ovoj koloni je dat opis dijagrama zračenja i naziv preciznijeg dijagrama zračenja iz Priloga 1 za odgovarajuću dodelu.

2. Tehnički i drugi parametri i uslovi za realizaciju mreže

2.1. Frekvencijski opsezi, kanalni razmak, polarizacija i oznaka emisije

Frekvencijski opseg namenjen za digitalnu televiziju je UHF opseg 470 - 862 MHz (kanali 21-69.).

Kanalni razmak je 8 MHz.

Centralna frekvencija kanala fk je

fk [MHz] = 474 + (k-21) x 8,

gde je k redni broj kanala i 21 ≤ k ≤ 69.

Polarizacija je horizontalna.

Oznaka emisije je X7FXF.

2.2. Realizacija mreže

Uslovi definisani u skladu sa GE06 moraju se u potpunosti ispoštovati u delu konture koji se poklapa sa državnom granicom.

Pri realizaciji pokrivanja nacionalne teritorije ili nekog njenog dela toleriše se da pokrivanje dodela iz pojedinih zona raspodele odstupa od konture zone raspodele u delu koji je unutar Republike Srbije ako su svi drugi uslovi iz ovog plana raspodele ispunjeni.

Pokrivenost određene zone raspodele podrazumeva da je u toj zoni raspodele zadovoljen odnos korisnog signala i smetnje koja potiče od radio-difuznih stanica na istom kanalu ili radio-difuznih stanica na susednim kanalima za odgovarajuću vrstu prijema.

Proračun ukupne smetnje vrši se u skladu sa sporazumom GE06, odnosno koristi se Power-Sum metod.

Realizacijom jednofrekvencijske mreže (SFN) radio-difuznih stanica ostvaruje se pokrivenost određene zone raspodele na istoj frekvenciji. Za parametre radio-difuznih stanica ove mreže koriste se parametri iz Tabela II. Po potrebi, do konačnog prelaska sa analognog na digitalno emitovanje za parametre radio-difuznih stanica mogu se koristiti i parametri iz Tabele III.

Pri realizaciji jednofrekvencijske mreže potrebno je prilagoditi parametre radio-difuznih stanica u jednofrekvencijskoj mreži, posebno vodeći računa o smanjenju uticaja smetnji unutar jednofrekvencijske mreže.

Za realizaciju zahtevane pokrivenosti mogu se koristiti i drugi parametri i lokacije predajnika.

Dodele namenjene pokrivanju jedne zone raspodele jednofrekvencijskom mrežom radio-difuznih stanica mogu se realizovati na teritoriji Republike Srbije, unutar konture te zone raspodele ili do 20 km van konture te zone raspodele ako su zadovoljeni svi kriterijumi iz sledeća dva stava.

Dodele iz Tabele II i III se mogu realizovati uz odstupanja pri tom poštujući uslov da su u skladu sa odredbama Sporazuma GE06, kao i uslov da u test tačkama kontura drugih jednofrekvencijskih zona raspodele u Republici Srbiji i na granici sa drugim zemljama ne stvaraju veću smetnju od smetnje koju stvaraju dodele u skladu sa parametrima iz Tabela II i III.

Dodele za radio-difuzne stanice, koje nisu navedene u Tabelama II i III, u okviru jednofrekvencijske mreže za pokrivanje jedne zone raspodele, koje ne treba koordinisati, mogu se realizovati uz uslov da ne stvaraju veću smetnju od smetnje koju stvaraju dodele u skladu sa parametrima iz Tabela II i III na granici sa drugim zemljama i uslov da ne povećavaju upotrebljivo polje za više od 0,5 dB u test tačkama drugih zona raspodelu Republici Srbiji shodno parametrima dodela iz Tabela II i III i relevantnim parametrima dodela iz Plana GE06D.

U slučaju da u pojedinim delovima zona raspodele nije moguće ostvariti pokrivanje sa SFN-om, moguće je koristiti gep-filere na drugim frekvencijama pod uslovom da ERP ovih gep-filera ne pređe 50 W, uz saglasnost resornog ministarstva i regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, pri čemu se ne mogu koristiti frekvencijske dodele za kanale 61-69. iz opsega 790-862 MHz koji se koristi za ostvarivanje digitalne dividende za tehnološki neutralne sisteme nakon prelaska na digitalno emitovanje, a najkasnije od 17. juna 2015. godine.

Frekvencijske dodele koje je, prema Sporazumu GE06, potrebno međunarodno iskoordinisati (uskladiti) ne mogu se pustiti u rad pre završetka postupka međunarodne koordinacije, odnosno pre dobijanja saglasnosti od regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija.

2.3. Tehnički standardi

Tehnički standard:

- za kompresiju podataka je ITU-T H.264 (MPEG-4 verzija 10) i

- za digitalno terestričko emitovanje televizijskog signala je DVB-T2.

Parametri mreže za multipleksiranje i distribuciju digitalnog televizijskog programa predviđeni su propisom kojim se definiše prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristup multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji.

Za druge mreže za multipleksiranje i distribuciju digitalnog televizijskog programa, parametri će biti definisani u postupku javnog nadmetanja u skladu sa članom 89. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Odabrani standardi mogu se naknadno promeniti u skladu sa razvojem i primenom novih tehnologija uz saglasnost resornog ministarstva i regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija.

2.4. Parametri mreže

Operator mreže planira i određuje parametre svake pojedine SFN mreže: modulaciju, zaštitni interval, kodni količnik, prenosni kapacitet i druge.

Saglasno odabranim parametrima SFN mreže, određuju se i minimalni nivoi EM polja, kao i zaštitni odnosi.

2.5. Način prijema (vrste prijema) i zaštitni odnosi za prijem digitalnog televizijskog signala

Vrste prijema:

- fiksni,

- portabl spoljašnji,

- portabl unutrašnji i

- mobilni,

i zaštitni odnosi:

- korisni signal/šum,

- korisni signal/interferencija

- između dodela na istom kanalu,

- između dodela na susednim kanalima (viši i niži),

su definisani ITU-R preporukama, odnosno odgovarajućim EBU tehničkim izveštajem.

2.6. Jačina EM polja na prijemu

Minimalna potrebna jačina EM polja na mestu prijema određuje se u skladu sa ITU-R preporukama, odnosno odgovarajućim EBU tehničkim izveštajem.

Za proračun nivoa EM polja u planiranju se koriste modeli propagacije prema međunarodnim standardima i preporukama zasnovani na statističkim i determinističkim metodama.

Za proračune vrednosti EM polja korisnog signala treba uzimati procenat verovatnoće lokacija od 95% i procenat verovatnoće vremena od 50%.

Za proračun nivoa EM polja smetnji koristi se procenat verovatnoće lokacija od 50% i procenat verovatnoće vremena od 1%.

Za proračun nivoa EM polja smetnji od i prema drugim zemljama koristi se važeća verzija preporuke ITU-R P.1546.

 

Kod proračuna nivoa EM polja pri planiranju mreže koristi se referentna visina prijemne antene od 10 m za fiksni prijem, odnosno 1.5 m za druge vrste prijema.

Za proračun nivoa EM polja u planiranju se obavezno koristi digitalni model terena sa preciznošću 100 m x 100 m ili većom.

 

Prilog 1 - Dijagrami zračenja

U ovom prilogu dati su dijagrami zračenja antenskih sistema za dodele iz Tabela II i III Plana raspodele.

Dijagram Avala

Dijagram Bajina Bašta

Dijagram Besna Kobila

Dijagram Cer

Dijagram Crveni Čot

Dijagram Deli Jovan

Dijagram Gučevo

Dijagram Jadovnik

Dijagram Jastrebac 2

Dijagram Kikinda 1

Dijagram Kikinda 2

Dijagram Kladovo

Dijagram Kopaonik 2

Dijagram Ljubovija Nemić

Dijagram Maljen 2

Dijagram Ovčar

Dijagram Rudnik 1

Dijagram Rudnik 2

Dijagram Šid

Dijagram Sombor

Dijagram Subotica

Dijagram Tornik

Dijagram Tupižnica

Dijagram Venac

Dijagram Vršac 1

Dijagram Vršac 2

Dijagram Zrenjanin

ND

Dijagram Kopaonik 2