POSLOVNIK
GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA

("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2008, 2/2010, 25/2010, 19/2011, 26/2011 i 10/2013)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim poslovnikom bliže se uređuju: organizacija, način rada i odlučivanja Gradskog veća grada Pančeva (u daljem tekstu: Gradsko veće), način rada radnih tela Gradskog veća, kao i druga pitanja od značaja za rad Gradskog veća.

Član 2

Gradsko veće ostvaruje svoja prava i dužnosti u skladu sa zakonom, Statutom grada Pančeva (u daljem tekstu: Statut) i ovim poslovnikom.

Član 3

U vršenju svojih prava i dužnosti, Gradsko veće kolektivno radi i odlučuje.

Član 4

Gradonačelnik grada Pančeva (u daljem tekstu: Gradonačelnik) ostvaruje svoja prava i dužnosti u Gradskom veću u skladu sa zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti gradonačelnika da ostvaruje svoja prava i dužnosti u Gradskom veću, zamenjuje ga zamenik gradonačelnika, kao član Gradskog veća.

Član 5

Sekretar Gradskog veća i Gradonačelnika se stara o obavljanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova u vezi sa organizovanjem i održavanjem sednica Gradskog veća, kao i u vezi sa pripremom i izradom akata koje donosi Gradonačelnik.

II RADNA TELA GRADSKOG VEĆA

Član 6

Gradsko veće može obrazovati radna tela za razmatranje pitanja iz njegove nadležnosti, i to: komisije, radne grupe i druga radna tela.

Aktom o obrazovanju radnih tela utvrđuju se: sastav, zadaci i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tela Gradskog veća obavlja Gradska uprava grada Pančeva (u daljem tekstu: Gradska uprava) - osnovna organizaciona jedinica nadležna za poslove Gradskog veća, u saradnji sa drugim osnovnim organizacionim jedinicama, u odgovarajućoj oblasti za koju je obrazovano radno telo.

Član 7

Radi efikasnijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti Gradskog veća, razmatranja pitanja koja se pripremaju za sednice Gradskog veća i davanja mišljenja o tim pitanjima, mogu se obrazovati komisije, kao stalna radna tela Gradskog veća.

Radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja iz nadležnosti Gradskog veća, za čiju je obradu nadležno više osnovnih organizacionih jedinica Gradske uprave, odnosno drugih organa, mogu se obrazovati radne grupe i druga radna tela, kao povremena radna tela Gradskog veća.

Član 8

Radna tela u svom radu shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika.

III SEDNICE GRADSKOG VEĆA

1. Priprema i dostavljanje materijala

Član 9

Materijal za sednice Gradskog veća pripremaju nadležne nadležne osnovne organizacione jedinice Gradske uprave (u daljem tekstu: obrađivači), na način utvrđen ovim poslovnikom.

Član 10

Akt koji Gradsko veće predlaže Skupštini grada Pančeva (u daljem tekstu: Skupština), priprema se u formi nacrta.

Akt koji donosi Gradsko veće priprema se u formi predloga.

Obrađivači su dužni da nacrte, odnosno predloge akata dostave u obliku u kome se donose, sa obrazloženjem koje mora da sadrži: pravni osnov, razloge za donošenje akta, objašnjenje cilja koji se želi postići, iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje akta i izvore finansiranja, razloge za donošenje akta po hitnom postupku, ako je predložen hitan postupak, sa navođenjem štetnih posledica koje mogu nastupiti zbog nedonošenja akta po hitnom postupku i razloge zbog kojih se predlaže da opšti akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

Uz nacrte akata iz stava 1. ovog člana, obrađivači su dužni da dostave predlog zaključka u obliku u kome ga donosi Gradsko veće. Obrađivači su dužni da u pretposlednjem stavu predloga zaključka navedu ko je izvestilac na sednici Skupštine povodom predloga akta, a u poslednjem stavu, kome treba dostaviti zaključak i da li uz zaključak treba dostaviti materijal koji je podnet Gradskom veću.

U predlozima akata iz stava 2. ovog člana obrađivači su dužni da navedu kome treba dostaviti akt i da li uz akt treba dostaviti materijal koji je podnet Gradskom veću.

Član 11

Izveštaji, informacije, analize i mišljenja, koje obrađivači podnose Gradskom veću na razmatranje, dostavljaju se sa predlogom akta, koji mora biti pripremljen u obliku u kome ga donosi Gradsko veće.

Mišljenja obrađivača povodom amandmana koji se dostavljaju Gradskom veću radi izjašnjavanja, obavezno sadrže stav obrađivača o tome da li treba prihvatiti amandman, sa obrazloženjem.

Mišljenja obrađivača povodom materijala koji se upućuju Skupštini, čiji predlagač nije Gradsko veće, a koji se dostavljaju Gradskom veću radi davanja mišljenja, obavezno sadrže stav obrađivača o tome da li treba dati pozitivno mišljenje o materijalu, sa obrazloženjem.

Ako se materijal upućuje Skupštini, a predlagač je Gradsko veće, obrađivač je dužan da u predlogu akta navede ko je izvestilac po ovom materijalu na sednici Skupštine.

U poslednjem stavu predloga akta, obrađivač je dužan da navede kome treba dostaviti akt i da li uz akt treba dostaviti materijal koji je podnet Gradskom veću.

Član 12

U pripremi materijala za sednice Gradskog veća, obrađivač obavezno pribavlja mišljenje:

- osnovne organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove finansija, kada materijal sadrži naznaku o potrebi obezbeđivanja finansijskih sredstava, odnosno ako je za sprovođenje akta potrebno obezbediti finansijska sredstva, ili kada se materijal odnosi na realizaciju obezbeđenih sredstava u budžetu Grada,

- osnovne organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove javnih nabavki, kada se materijal odnosi na sprovođenje postupka javnih nabavki,

- Gradskog javnog pravobranilaštva Pančevo, kada je u pitanju zaštita imovinskih prava i interesa Grada, odnosno kada se aktom stvaraju ugovorne obaveze Grada,

- Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština i Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", kada se materijal odnosi na pitanja koja se tiču životnog standarda građana Grada (cene komunalnih i drugih usluga, socijalno-ekonomski problemi i dr.),

- drugih organa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odgovarajućim propisima.

Član 13

Na materijalu poverljive prirode, obrađivač označava vrstu tajnosti i stepen poverljivosti posebnom vidnom oznakom.

O materijalu koji predstavlja državnu, vojnu ili službenu tajnu sa oznakom "strogo poverljivo" ili "poverljivo", vodi se posebna evidencija i taj materijal se koristi i sa njim postupa u skladu sa posebnim propisima.

Član 14

Materijal za sednice Gradskog veća dostavlja se uz propratni akt, koji sadrži sledeće podatke:

- naziv materijala,

- naziv obrađivača,

- naznaku da li se materijal dostavlja radi razmatranja na sednici Gradskog veća, ili radi informisanja Gradskog veća,

- ko je izvestilac o materijalu na sednici Gradskog veća, pri čemu se obavezno navodi predstavnik obrađivača, a osim predstavnika obrađivača i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija i organa čiji je osnivač Grad, kada se razmatraju pitanja iz njihovog delokruga rada,

- naznaku da je materijal pripremljen u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odgovarajućim propisima, sa nazivima zakona i drugih odgovarajućih propisa,

- datum dostavljanja materijala,

- spisak akata koji se dostavlja u prilogu materijala,

- u gornjem desnom uglu oznaku "HITNO", ukoliko postoji potreba razmatranja materijala po hitnom postupku,

- ime i prezime rukovodioca osnovne organizacione jedinice Gradske uprave kod koga se u računaru, u okviru interne razmene dokumenata, nalazi dostavljeni predlog akta Gradskog veća (u Word formatu), i pod kojim nazivom,

- napomenu da je za odlučivanje o materijalu predviđena druga većina, a ne većina glasova prisutnih članova Gradskog veća, ako je zakonom ili Statutom za pojedina pitanja predviđena druga većina,

- ime i prezime načelnika Gradske uprave, rukovodioca osnovne organizacione jedinice Gradske uprave i članova Gradskog veća zaduženih za određena područja.

Materijal za sednice Gradskog veća uz propratni akt, potpisan od strane rukovodioca osnovne organizacione jedinice Gradske uprave i članova Gradskog veća zaduženih za određena područja, odnosno, ukoliko članovi Gradskog veća zaduženi za određena područja nisu potpisali propratni akt, sa naznakom obrađivača o razlozima nepotpisivanja, obrađivači dostavljaju osnovnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove provere formalno-pravne ispravnosti materijala, radi provere formalno-pravne ispravnosti materijala.

Osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave iz stava 2. ovog člana, materijal i propratni akt, koji su formalno-pravno ispravni, dostavlja načelniku Gradske uprave, uz mišljenje potpisano od strane rukovodioca ove osnovne organizacione jedinice, u kome se konstatuje da je materijal formalno-pravno ispravan, da je pripremljen u skladu sa zakonom, Statutom, drugim odgovarajućim propisima i ovim poslovnikom i navode se nazivi zakona i drugih odgovarajućih propisa, i da se može uputiti Gradskom veću. Mišljenje sadrži i napomenu osnovne organizacione jedinice nadležne za poslove Gradskog veća da je za odlučivanje o materijalu predviđena druga većina, a ne većina glasova prisutnih članova Gradskog veća, ako je zakonom ili Statutom za pojedina pitanja predviđena druga većina.

Član 15

Ako je materijal za sednicu Gradskog veća pripremljen u skladu sa zakonom, Statutom, drugim odgovarajućim propisima i ovim poslovnikom i ako je propratni akt pripremljen u skladu sa ovim poslovnikom, načelnik Gradske uprave potpisuje propratni akt i materijal sa propratnim aktom i mišljenjem iz člana 14. stav 3. ovog poslovnika dostavlja sekretaru Gradskog veća i Gradonačelnika u pisanom obliku.

Član 16

Materijal se dostavlja sekretaru Gradskog veća i Gradonačelnika najkasnije pet dana pre održavanja sednice, a u kraćem roku samo po odobrenju gradonačelnika.

Član 16a

Materijal iz člana 15. ovog poslovnika, osnovna organizaciona jedinica nadležna za poslove Gradskog veća dostavlja gradonačelniku, zameniku gradonačelnika, članovima Gradskog veća i sekretaru Gradskog veća i Gradonačelnika, u elektronskom obliku.

Izuzetno, materijal ili deo materijala iz stava 1. ovog člana dostavlja se samo u pisanom obliku, ako nije moguće prevesti ga u elektronski oblik, ili ako iz objektivnih razloga nije moguće izvršiti dostavu u elektronskom obliku.

2. Sazivanje sednice

Član 17

Gradonačelnik saziva sednice Gradskog veća po svojoj inicijativi, na zahtev predsednika Skupštine ili najmanje tri člana Gradskog veća.

Član 18

Sednice Gradskog veća sazivaju se pismenim putem, najkasnije dva dana pre održavanja sednice.

Sednice Gradskog veća se mogu sazvati i u kraćem roku, kada za to postoje opravdani razlozi.

Materijal - potpisan poziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda, potpisan zapisnik sa prethodne sednice i materijal koji se odnosi na predlog dnevnog reda, izuzev materijala koji je već dostavljen pre sazivanja sednice u smislu člana 16a ovog poslovnika, osnovna organizaciona jedinica nadležna za poslove Gradskog veća dostavlja gradonačelniku, zameniku gradonačelnika, članovima Gradskog veća i sekretaru Gradskog veća i Gradonačelnika, u elektronskom obliku.

Izuzetno, materijal ili deo materijala iz stava 3. ovog člana dostavlja se samo u pisanom obliku, ako nije moguće prevesti ga u elektronski oblik, ili ako iz objektivnih razloga nije moguće izvršiti dostavu u elektronskom obliku.

Član 19

Predlog dnevnog reda sadrži samo pitanja za koja je materijal dostavljen saglasno članu 15. ovog poslovnika.

Član 20

Na sednice Gradskog veća pozivaju se izvestioci o materijalu koje obrađivači navedu u propratnom aktu, saglasno članu 14. stav 1. alineja 4. ovog poslovnika.

Licima iz stava 1. ovog člana dostavlja se materijal samo za tačke iz predloženog dnevnog reda, za koje se pozivaju.

Na sednice Gradskog veća pozivaju se predstavnici Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština i predstavnici Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", i njima se dostavlja celokupan materijal za sednice Gradskog veća.

Na sednicu Gradskog veća mogu biti pozvani načelnik Gradske uprave, predstavnici javnih preduzeća i ustanova, mesnih zajednica i drugih organa i stručnjaci u pojedinim oblastima, kao i druga lica, zavisno od pitanja koja se razmatraju, i kada svojim predlozima mogu doprineti rešavanju pojedinih pitanja iz nadležnosti Gradskog veća.

Gradonačelnik određuje kada se i koja lica u smislu stava 4. ovog člana pozivaju na sednicu Gradskog veća i koji materijal im se dostavlja uz poziv za sednicu.

Član 20a

U pogledu načina dostavljanja materijala - potpisanog poziva za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijala koji se odnosi na predlog dnevnog reda ili na pojedine tačke predloga dnevnog reda, licima iz člana 20. ovog poslovnika, primenjuju se odredbe člana 18. stav 3. i 4. ovog poslovnika, s tim što se materijal dostavlja samo u pisanom obliku i licima koja nisu u mogućnosti da prime materijal u elektronskom obliku.

Član 21

O sprečenosti da prisustvuju sednici Gradskog veća, članovi Gradskog veća i lica pozvana na sednicu Gradskog veća, obaveštavaju sekretara Gradskog veća i Gradonačelnika.

3. Održavanje, tok sednice i odlučivanje

Član 22

Gradonačelnik predsedava sednicama Gradskog veća.

Član 23

Gradsko veće radi i odlučuje na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Gradskog veća.

Ukoliko se utvrdi da sednici ne prisustvuje potrebna većina za rad i odlučivanje, gradonačelnik odlaže sednicu.

Gradonačelnik otvara sednicu Gradskog veća i predlaže dnevni red.

Materijalu iz člana 18. stav 3. ovog poslovnika koji je dostavljen u elektronskom obliku, na sednici Gradskog veća pristupa se putem računara, u okviru interne razmene dokumenata, otvaranjem direktorijuma "GRADSKO VEĆE" i odgovarajućih poddirektorijuma.

Pre utvrđivanja dnevnog reda, članovi Gradskog veća imaju pravo da predlože izmene ili dopune predloženog dnevnog reda i o ovim predlozima se ne otvara pretres.

U dnevni red sednice Gradskog veća mogu se, izuzetno, uvrstiti pitanja koja nisu sadržana u predlogu dnevnog reda, ukoliko bi mogle da nastanu štetne posledice ako se takva pitanja ne razmotre.

Članovi Gradskog veća se posebno izjašnjavaju, prvo o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, a zatim o dnevnom redu u celini.

Gradsko veće utvrđuje dnevni red većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko se u dnevni red sednice Gradskog veća uvrste pitanja koja nisu sadržana u predlogu dnevnog reda, u smislu stava 6. ovog člana, Gradsko veće će od obrađivača zatražiti hitnu obradu materijala o ovom pitanju, koji mora biti pripremljen i dostavljen saglasno članu 15. ovog poslovnika.

Član 24

Po utvrđivanju dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.

Članovi Gradskog veća imaju pravo da stave primedbe na zapisnik.

Prilikom usvajanja zapisnika, Gradsko veće odlučuje o primedbama koje su stavljene na zapisnik, bez pretresa. Usvojene primedbe postaju sastavni deo zapisnika.

Gradsko veće usvaja zapisnik većinom glasova prisutnih članova.

Član 25

Gradsko veće razmatra pojedine tačke i o njima odlučuje prema redosledu utvrđenom dnevnim redom.

Pretres se otvara po svakoj tački dnevnog reda o kojoj se raspravlja i odlučuje.

Gradsko veće može da odluči da se o pojedinim tačkama dnevnog reda vodi objedinjen pretres.

Po zaključenju objedinjenog pretresa, o svakoj tački dnevnog reda se odlučuje pojedinačno.

Član 26

Gradonačelnik može ograničiti vreme izlaganja o pojedinim pitanjima.

Učesnici se za reč prijavljuju gradonačelniku kada otvori pretres, pa do zaključenja pretresa.

Gradonačelnik daje reč učesnicima po redosledu prijavljivanja i niko ne može da govori pre nego što zatraži i dobije reč od gradonačelnika.

Učesnik može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Ako se učesnik udalji od dnevnog reda, gradonačelnik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda, a ukoliko učesnik ne postupi po opomeni, gradonačelnik će mu oduzeti reč.

Gradonačelnik je dužan da se stara o tome da učesnik ne bude ometan u svom izlaganju.

Gradonačelnik može u toku sednice da odredi pauzu.

Član 27

Gradonačelnik prekida sednicu i zakazuje nastavak u slučaju da se u toku trajanja sednice utvrdi da nije prisutna potrebna većina članova Gradskog veća za rad i odlučivanje.

Gradsko veće na predlog gradonačelnika ili člana Gradskog veća može odlučiti da se sednica prekine i zakaže nastavak, u slučaju kada se usled obimnosti dnevnog reda ili iz drugih razloga ne može u zakazani dan završiti pretres po svim tačkama dnevnog reda.

Član 28

U toku pretresa, Gradsko veće može odlučiti da se određena tačka skine sa dnevnog reda, ili da se materijal po određenoj tački vrati obrađivaču na doradu.

O predlozima za izmene ili dopune materijala, datim na sednici, izjašnjava se predstavnik obrađivača.

Ako Gradsko veće smatra da treba utvrditi predlog akta, ili doneti odgovarajući akt, ili prihvatiti odgovarajući materijal u izmenjenom ili dopunjenom tekstu u odnosu na predloženi, o tome se izjašnjava predstavnik obrađivača, koji je dužan da ove izmene ili dopune formuliše pre odlučivanja.

Po zaključenju pretresa, Gradsko veće odlučuje o utvrđivanju predloga akta, ili o donošenju odgovarajućeg akta, ili o prihvatanju odgovarajućeg materijala.

Ukoliko Gradsko veće utvrdi predlog akta, ili donese odgovarajući akt, ili prihvati odgovarajući materijal u izmenjenom ili dopunjenom tekstu u odnosu na predloženi, obrađivač je dužan da pre potpisivanja akta Gradskog veća ove izmene ili dopune unese u tekst, što se potvrđuje parafom načelnika Gradske uprave i rukovodioca osnovne organizacione jedinice Gradske uprave, kao predstavnika obrađivača, na aktu Gradskog veća, pored mesta za potpis gradonačelnika.

Član 29

Gradsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Član 30

Glasanje na sednicama Gradskog veća je javno.

Glasanje se vrši dizanjem ruke, na taj način što gradonačelnik poziva članove Gradskog veća da se izjasne, prvo oni koji glasaju "za", zatim oni koji glasaju "protiv" i najzad oni koji su uzdržani.

Član 31

O toku sednice Gradskog veća vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose sledeći podaci: datum i mesto održavanja sednice, vreme početka i završetka sednice, ime predsedavajućeg na sednici, broj članova Gradskog veća koji prisustvuju početku sednice, imena članova Gradskog veća koji ne prisustvuju početku sednice i članova Gradskog veća koji ne prisustvuju celoj sednici, imena ostalih lica koja prisustvuju sednici, dnevni red, pitanja koja su razmatrana na sednici, imena lica koja su učestvovala u pretresu, imena članova Gradskog veća koji su u toku sednice napustili sednicu i članova Gradskog veća koji su u toku sednice došli na sednicu, da li je Gradsko veće jednoglasno ili većinom glasova utvrdilo dnevni red, usvojilo zapisnik ili odlučilo o tačkama koje su na dnevnom redu, odnosno o pitanjima o kojima u toku sednice odlučuje u skladu sa ovim poslovnikom i doneta akta.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, u zapisnik se unose i drugi podaci na zahtev člana Gradskog veća u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu tekuće sednice, uz saglasnost gradonačelnika.

Zapisnik potpisuju gradonačelnik i zapisničar.

Član 32

Gradsko veće na predlog gradonačelnika, ili člana Gradskog veća, može odlučiti da se na sednici Gradskog veća vode stenografske beleške, ili vrši audio snimanje.

Član 33

Akta doneta na sednicama Gradskog veća potpisuje gradonačelnik.

Član 34

Materijal sa sednica Gradskog veća, doneta akta Gradskog veća, kao i zapisnici, stenografske beleške i audio snimci, čuvaju se u osnovnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove Gradskog veća.

IV JAVNOST RADA GRADSKOG VEĆA

Član 35

Gradsko veće obaveštava javnost o svom radu davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, održavanjem konferencija za štampu i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje građana sa radom, aktima i stavovima Gradskog veća.

Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Gradskog veća, osim kada Gradsko veće rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada.

Pozivi za sednice Gradskog veća, akta doneta na sednicama Gradskog veća i predlozi opštih akata koje Gradsko veće utvrđuje i upućuje Skupštini radi donošenja, objavljuju se na sajtu grada Pančeva.

Osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove Gradskog veća je dužna da pozive, akta i predloge opštih akata iz stava 3. ovog člana redovno objavljuje na sajtu grada Pančeva.

Član 36

Gradsko veće, u skladu sa zakonom, određuje koji se podaci i materijali moraju čuvati kao tajna, odnosno koji se podaci i materijali mogu objavljivati ili na drugi način stavljati na raspolaganje javnosti po isteku određenog vremena.

V STARANJE O PRIMENI POSLOVNIKA

Član 37

O primeni ovog poslovnika staraju se gradonačelnik i sekretar Gradskog veća i Gradonačelnika.

Član 38

Načelnik Gradske uprave, kao i rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica Gradske uprave u vršenju poslova i zadataka osnovnih organizacionih jedinica, odgovorni su za primenu odredaba ovog poslovnika.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Stupanjem na snagu ovog poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Pančevo ("Službeni list opštine Pančevo" broj 12/05 i 25/05).

Član 40

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Pančeva".

 

Samostalni član Odluke o izmenama
Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2013)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Pančeva".