ODLUKA
O OSNIVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE

("Sl. list grada Užica", br. 17-2/2013)

Član 1

Osniva se Savet za zdravlje grada Užica.

Član 2

Zadatak Saveta za zdravlje je da:

- prati zdravstveno stanje građana i rada zdravstvenih službi na teritoriji grada i predlaže mere za sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane;

- učestvuje u planiranju i ostvarivanju programa za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva na teritoriji grada;

- prati propise u oblasti zdravstvene zaštite i razmatra pitanja od značaja za ovu oblast;

- daje mišljenje na nacrte odluka koje donosi Skupština grada u oblasti zdravstvene zaštite;

- stara se i radi na povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite a posebno na povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionim grupama stanovništva;

- daje mišljenje o predlozima projekata u oblasti unapređenja zdravstvene zaštite koji se potpuno ili delimično finansiraju iz gradskog budžeta;

- sarađuje sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na aktivnostima razvoja zdravstvene zaštite;

- inicira saradnju sa drugim lokalnim samoupravama u aktivnostima od zajedničkog značaja za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovništva;

- razmatra tromesečne, šestomesečne i godišnje izveštaje savetnika za zaštitu prava pacijenata;

- izradi akcioni plan o aktivnostima za period za koji je izabran;

- podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini grada.

Član 3

Savet za zdravlje obavlja i zadatke iz oblasti zaštite prava pacijenata i to:

- prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji grada Užica i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata;

- razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica ukoliko je podnosilac prigovora nezadovoljan izveštajem savetnika pacijenata;

- obaveštava o utvrđenom činjeničnom stanju podnosioca zahteva i direktora zdravstvene ustanove - osnivača privatne prakse i daje odgovarajuće preporuke;

- podnosi godišnji izveštaj o preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata Skupštini grada kao i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Član 4

Savet za zdravlje ima sedam članova i u njegov sastav ulaze, u skladu sa zakonom, po jedan predstavnik:

1) grada Užica

2) udruženja građana iz reda pacijenata

3) Opšte bolnice Užice

4) Doma zdravlja Užice

5) Zavoda za javno zdravlje Užice

6) Apoteke Užice

7) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, filijala Užice.

Član 5

Skupština grada imenuje članove Saveta za zdravlje, kao i predsednika i zamenika predsednika Saveta.

Član 6

Predstavnik grada Užica imenuje se na predlog gradonačelnika, predsednika Skupštine, Gradskog veća i odborničkih grupa.

Predstavnik udruženja iz reda pacijenata imenuje se na predlog Zajednice invalidskih organizacija grada Užica.

Predstavnici zdravstvenih ustanova imenuju se na predlog ustanove iz koje dolaze.

Član 7

Članovi Saveta za zdravlje grada imenuju se na period od četiri godine.

Član 8

Administrativno - tehničke poslove za Savet za zdravlje, obavlja Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Član 9

Savet za zdravlje donosi poslovnik o radu.

Član 10

Članovi Saveta za zdravlje obavezni su da u svom radu postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 11

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Užica".