ODLUKA
O ODREĐIVANJU I OBELEŽAVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA I ODREĐIVANJU KUĆNIH BROJEVA I OBELEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA

("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2013)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se postupak određivanja naziva ulica i trgova, način njihovog obeležavanja, postupak određivanja kućnih brojeva i način obeležavanja zgrade brojevima na području mesnih zajednica i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva (u daljem tekstu naseljena mesta) i vođenje adresnog registra.

Član 2

Ulice i trgovi u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva moraju imati određeni naziv, a zgrade moraju imati kućni broj.

Član 3

Pod ulicom. u smislu ove odluke, podrazumeva se javna površina koja je namenjena ili se koristi za saobraćaj ljudi ili vozila, ukoliko je izgrađena objektima najmanje sa jedne svoje strane, ili je ovakva izgradnja predviđena urbanističkim planom.

Član 4

Pod trgom, u smislu ove odluke, podrazumeva se veća javna površina, koja je namenjena ili se koristi pretežno za kretanje pešaka, ukoliko je oivičena saobraćajnicama i izgrađenim objektima najmanje sa tri strane, ili je ovakva izgradnja predviđena urbanističkim planom.

Član 5

Pod zgradom, u smislu ove odluke, podrazumeva se svaki građevinski objekat koji služi za stambene i poslovne namene, kao i zgrade za privremeno stanovanje.

Pod stambenom zgradom se podrazumeva zgrada namenjena za kolektivno i individualno stanovanje.

Pod poslovnom zgradom podrazumevaju se objekti namenjeni za obavljanje delatnosti.

Zgrade za privremeno stanovanje su vikendice, letnjikovci, vinogradarske kućice i dr.

Katastarska parcela je parcela koja je urbanističkim planom predviđena za izgradnju (u daljem tekstu: katastarska parcela).

II POSTUPAK ODREĐIVANJA NAZIVA ULICA, TRGOVA I NAČIN NJIHOVOG OBELEŽAVANJA

Član 6

Nazive ulica i trgova utvrđuje Skupština grada Pančeva (u daljem tekstu: Skupština grada) na obrazloženi predlog Komisije za podizanje spomenika i određivanje naziva ulica i trgova (u daljem tekstu: Komisija), uz prethodnu saglasnost pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Skupština grada, na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada, imenuje Komisiju koja ima predsednika, zamenika predsednika i pet članova.

Predsednik i četiri člana imenuju se iz reda likovnih i primenjenih umetnika, književnika, istoričara, istoričara umetnosti, arhitekata, likovnih kritičara i drugih odgovarajućih stručnjaka.

Zamenik predsednika i jedan član imenuje se iz reda odbornika Skupštine grada.

Komisija se imenuje na period od četiri godine, odnosno do isteka mandata odbornicima Skupštine grada, a može biti razrešena i pre isteka perioda na koji je imenovana.

Komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Pored poslova utvrđenih ovom odlukom, Komisija obavlja i poslove utvrđene Odlukom o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Pančeva.

Član 7

Komisija utvrđuje predlog za utvrđivanje, odnosno promenu naziva ulica i trgova.

Predlog iz prethodnog stava ovog člana Komisija dostavlja Skupštini grada sa detaljno datim objašnjenjem motiva i razloga zbog kojih se predlaže davanje, odnosno promena naziva ulica i trgova.

Ulicama i trgovima ne mogu se davati nazivi, odnosno imena lica kojima se vređa moral građana.

Inicijativu za davanje, odnosno promenu naziva ulica i trgova mogu podneti, pored Komisije, organi i tela Skupštine grada, mesne zajednice, ustanove, udruženja građana i drugi organi, organizacije i zajednice.

Inicijativa se podnosi Komisiji u pismenoj formi i mora biti obrazložena.

Komisija u svom radu može, po potrebi, zatražiti mišljenje od stručnih, naučnih, kulturnih i drugih organa, organizacija i zajednica.

Član 8

Odluku o utvrđivanju, odnosno promeni naziva ulica i trgova donosi Skupština grada, na predlog Komisije, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog veća grada Pančeva i prethodno dobijenoj saglasnosti pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Član 9

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Pančeva nadležna za stambeno-komunalne poslove.

Član 10

Ako se prema urbanističkom planu određenog dela teritorije iz člana 3. i člana 4. ove odluke predviđa izgradnja nove ulice, odnosno trga, osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Pančeva nadležna za stambeno-komunalne poslove, dužna je da najdocnije u roku od 15 dana po usvajanju ili izmeni urbanističkog plana obavesti o tome Komisiju iz člana 6. ove odluke.

Član 11

Nazivi ulica i trgova određivaće se po imenima istorijskih znamenitih ličnosti, važnijim događajima i datumima, geografskim nazivima kao i drugim prikladnim nazivima.

U istom naseljenom mestu dve ili više ulica ne mogu imati isti naziv.

Nazivi ulica odnosno trgova moraju biti prikladni u odnosu na njihov položaj u naselju, veličinu, značaj i tradiciju.

Član 12

Odluka o utvrđivanju, odnosno promeni naziva ulice ili trga obavezno se dostavlja Republičkom geodetskom zavodu - Službi za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Katastar) u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o utvrđivanju, odnosno promeni naziva ulice ili trga.

Odluka se dostavlja Mesnoj zajednici na čijoj teritoriji se nalazi ulica, odnosno trg čiji se naziv utvrđuje ili menja i nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Pančeva za poslove informatike.

Kada za određenu ulicu nije utvrđen naziv, Katastar će o tome obavestiti Komisiju, sa zahtevom da se naziv ulice utvrdi u roku od 60 dana.

Član 13

Označavanje naziva ulica i trgova prši se postavljanjem na zgradu tabli sa ispisanim nazivom ulice, odnosno trga belim štampanim slovima na tamnoplavoj osnovi, tako da se:

1. u svakoj ulici, na početku i na kraju ulice, sa obe strane postave table;

2. na svakoj raskrsnici ulica table postave dijagonalno;

3. na svakom trgu na mestu spajanja ulica sa trgom postave table.

Ako se tabla sa ispisanim nazivom ulice ne može postaviti na zgradu u smislu stava 1. ovog člana, tabla sa nazivom ulice postavlja se na posebnom stubu visine 2,5 m ili na ogradu.

Dimenzije table iz stava 1. i 2. ovog člana su:

- 50x30 cm ako se naziv ispisuje ćiriličnim pismom;

- 50x40 cm ako se naziv ispisuje ćiriličnim i latiničnim pismom;

- 50x55 cm ako se naziv ispisuje višejezično.

Table iz stavova 1., 2. i 3. ovog člana, izrađuju se od emajliranog lima, otpornog na koroziju, koji mora imati trajnost od najmanje deset godina.

Član 14

Tablice sa nazivom ulice ili trga, ispisuju se ćiriličnim pismom u skladu sa Statutom grada Pančeva i zakonom. Na teritoriji naseljenih mesta gde su u službenoj upotrebi i jezici i pisma nacionalnih manjina, tablice sa nazivom ulice ili trga ispisuju se i na jezicima i pismima nacionalnih manjina, u skladu sa Statutom grada Pančeva i zakonom.

Član 15

Troškove potrebne za izradu i postavljanje tabli radi označavanja naziva ulice, odnosno trga, snosi grad Pančevo.

Katastar je dužan da označi naziv ulice, odnosno trga u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o utvrđivanju, odnosno promeni naziva ulice ili trga, nakon što grad Pančevo uplati sredstava potrebna za izradu i postavljanje tabli na račun Katastra.

III POSTUPAK ODREĐIVANJA KUĆNIH BROJEVA I NAČIN OBELEŽAVANJA KUĆA BROJEVIMA

Član 16

Označavanje naziva ulica i trgova i označavanje zgrada kupnim brojevima, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova u nadležnosti je Katastra, u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/09 i 18/10 - u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kupnim brojevima i vođenju registra kupnih brojeva, ulica i trgova ("Sl. glasnik RS", broj 16/12) i Pravilnikom o adresnom registru ("Sl. glasnik RS", broj 16/12).

Član 17

Kućni broj utvrđuje se za stambene i poslovne zgrade, uključujući i zgrade za privremeno stanovanje (vikendica, letnjikovac, vinogradarska kuća i dr.), kao i za katastarske parcele, upisane u katastar nepokretnosti.

Član 18

Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.

Za zgrade koje služe u poljoprivredne svrhe (ambari, silosi, štale i sl) ne utvrđuje se kućni broj, osim ako u njima postoji poseban deo namenjen za stanovanje.

Član 19

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva vrši se posebno za svaku ulicu u naseljenom mestu, pri čemu zgrade, odnosno katastarske parcele sa leve strane ulice, odakle počinje utvrđivanje, dobijaju neparne kućne brojeve, počev od broja jedan, a zgrade, odnosno katastarske parcele sa desne strane ulice, dobijaju parne brojeve, počev od broja dva.

Utvrđivanje i označavanje kućnih brojeva u ulici, kao i na keju, vrši se sa kraja ulice koji je bliži glavnom delu, odnosno centru naseljenog mesta i nastavlja u pravcu periferije.

Utvrđivanje kućnih brojeva na trgu vrši se u kontinuitetu u smeru kretanja kazaljke na satu, počev od ugla glavne ulice i od broja jedan.

Utvrđivanje kućnih brojeva u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u mestima u kojima ne postoje ulice, vrši se od ulaska u naselje iz pravca administrativnog centra jedinice lokalne samouprave, u kontinuitetu počev od broja jedan, onim redom koji je najpovoljniji i najkraći prilaz od jedne ka drugoj zgradi.

Član 20

Za dve ili više zgrada u istoj ulici ne može se utvrditi isti kupni broj.

Ako zgrada ima više zasebnih ulaza ili se nalazi na raskrsnici, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj, u odnosu na pripadajuću ulicu.

Kućni broj utvrđuje se i za poseban deo zgrade ako ima neposredan ulaz sa ulice.

Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u zgradu izaziva potrebu promene ostalih kućnih brojeva na zgradama, za sve ulaze u zgradu utvrdiće se isti kućni broj kome se dodaju slovne oznake po azbučnom redu, počev od slova A.

Za dvorišne zgrade utvrđuje se kućni broj ulične zgrade kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu, a ako ulična zgrada ima više ulaza sa kućnim brojem utvrđenim slovnim oznakama, dvorišnoj zgradi se utvrđuje kućni broj ulične zgrade sa narednom slovnom oznakom.

Član 21

Zgradi sagrađenoj između dve postojeće zgrade posle izvršenog utvrđivanja kućnih brojeva, utvrđuje se kućni broj prve susedne zgrade manjeg kućnog broja, kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu.

Član 22

Vlasnik, odnosno investitor zgrade dužan je da Katastru, u roku od 30 dana od dana izgradnje zgrade, istovremeno sa zahtevom za upis zgrade u katastar nepokretnosti, podnese i zahtev za utvrđivanje kućnog broja, u skladu sa Zakonom.

Za zgrade koje su upisane u katastar nepokretnosti, a za koje nije utvrđen kućni broj, Katastar će pozvati vlasnika, odnosno držaoca zgrade da u roku od 15 dana od dana prijema poziva podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja.

Ako vlasnik, odnosno držalac zgrade nije utvrđen, poziv iz stava 2. ovog člana dostavlja se vlasniku, korisniku, odnosno zakupcu katastarske parcele na kojoj je zgrada izgrađena.

Ako lice iz st. 2. i 3. ovog člana u ostavljenom roku ne podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja, Katastar će utvrditi kućni broj po službenoj dužnosti, donošenjem rešenja o utvrđivanju kućnog broja, koje sadrži i obavezu plaćanja propisanih taksi i naknada.

Član 23

Vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele može podneti Katastru, i pre izgradnje zgrade, zahtev za utvrđivanje kućnog broja za katastarsku parcelu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, kao dokaz da je katastarska parcela predviđena za izgradnju, dostavlja se informacija o lokaciji izdata od strane nadležne osnovne organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva.

Za katastarske parcele koje imaju izlaz na dve ili više ulica utvrđuje se samo jedan kućni broj.

Ako se katastarska parcela kojoj je već utvrđen kućni broj deli, prvi isparcelisani deo do susedne zgrade, odnosno katastarska parcele manjeg kućnog broja zadržaće ranije utvrđeni kućni broj, a za ostale delove utvrđuje se isti kućni broj sa slovnom oznakom po azbučnom redu, u zavisnosti od broja isparcelisanih delova.

Član 24

Ako je kućni broj utvrđen za katastarsku parcelu, nakon izgradnje, zgradi se dodeljuje kućni broj utvrđen za katastarsku parcelu na kojoj je zgrada izgrađena.

Ako su na katastarskoj parceli za koju je utvrđen kućni broj izgrađene dve ili više zgrada ili jedna zgrada sa više ulaza, ili ako za katastarsku parcelu na kojoj je zgrada izgrađena nije ranije utvrđen kućni broj, u postupku upisa zgrade u katastar nepokretnosti istovremeno se utvrđuje i kupni broj za zgradu.

Član 25

Katastar utvrđuje kućni broj rešenjem.

Označavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima vrši se postavljanjem tablice sa brojem koji je ispisan belom bojom na tamnoplavoj osnovi, dimenzija 20x15 cm.

Tablice sa kućnim brojem postavljaju se na zgradu sa desne strane od ulaza ili iznad ulaza, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.

Označavanje katastarskih parcela kućnim brojevima vrši se postavljanjem tablica na posebnom stubu visine 2,5 m, u levom uglu parcele od glavne ulice, odnosno puta, a ako je parcela ograđena, postavljanje tablica vrši se pa ulazu parcele, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.

Tablica sa kupnim brojem iz stava 1. ovog člana, izrađuje se od emajliranog lima, otpornog na koroziju, koji mora imati trajnost od najmanje deset godina.

Član 26

Troškove označavanja zgrade kupnim brojem snosi vlasnik zgrade, a za zgrade za kolektivno stanovanje skupština zgrade, odnosno savet zgrade.

Troškove označavanja katastarske parcele kućnim brojem snosi vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele.

Član 27

Katastar je dužan da označi zgrade i katastarske parcele kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja.

Član 28

Skupština zgrade, odnosno savet zgrade, vlasnik zgrade , vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele dužan je da:

1. omogući da se tabla sa nazivom ulice ili trga postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli;

2. omogući da se tablica sa kućnim brojem postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli ili da je sam postavi u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja;

3. obavesti Katastar o oštećenju ili uništenju tablice sa kućnim brojem u roku od 30 dana, od dana nastanka oštećenja ili uništenja.

Član 29

Zabranjeno je neovlašćeno označavanje ili skidanje tabli sa nazivima ulica i trgova i tablica sa kućnim brojevima, kao i uništavanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda tih tabli, odnosno tablica.

IV REGISTAR ULICA, TRGOVA I ZGRADA

Član 30

Katastar vodi Adresni registar, u skladu sa Pravilnikom o adresnom registru ("Sl. glasnik RS", br. 16/12) koji sadrži sledeće podatke:

1) matični broj i naziv opštine/grada;

2) matični broj i naziv naseljenog mesta;

3) matični broj i naziv katastarske opštine;

4) matični broj ulice i naziv ulice, odnosno trga;

5) raniji naziv ulice, odnosno trga sa datumom nastale promene;

6) kućni broj u naseljenom mestu;

7) kućni broj u ulici, odnosno na trgu;

8) preuzeti kućni broj sa datumom preuzimanja;

9) broj katastarske parcele;

10) broj dela katastarske parcele pod objektom.

V KAZNENE ODREDBE

Član 31

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara do 15.000 ,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - vlasnik zgrade, vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele, ako:

1. ne omogući da se table sa nazivom ulice ili trga postave na njegovoj zgradi (član 28. tačka 1.)

2. ne omogući da se tablica sa kućnim brojem postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli ili je sam ne postavi u propisanom roku (član 28. tačka 2.)

3. u propisanom roku ne obavesti Katastar o oštećenju ili uništenju tablice sa kućnim brojem (član 28. tačka 3.)

4. neovlašćeno označava, skida, uništava, oštećuje ili narušava izgled table sa nazivima ulica i trgova ili tablice sa kućnim brojevima (član 29).

Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravno lice.

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara do 15.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 20.000,00 dinara do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i lice koje neovlašćeno označava, skida, uništava, oštećuje ili narušava izgled table sa nazivima ulica i trgova ili tablice sa kućnim brojevima (član 29).

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju i obeležavanju naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i obeležavanju zgrada brojevima - prečišćen tekst ("Službeni list grada Pančeva" broj 19/10).

Član 33

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Pančeva".