ODLUKA
O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2013, 8/2013 i 18/2013)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se dinamički i statički saobraćaj na teritoriji grada Pančeva (u daljem tekstu: Grad), nadzor nad primenom odredaba ove odluke i kaznene odredbe.

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1) SAOBRAĆAJ je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja;

2) POVRŠINA JAVNE NAMENE jeste prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa. Površine javne namene u smislu ove odluke su:

- saobraćajna površina (je posebno uređena površina za odvijanje svih ili određenih vidova saobraćaja ili mirovanje vozila, i to: kolovozi, parkirališta, biciklističke staze, trotoari, pešačke staze, trgovi, autobuska i taksi stajališta, kolski prolaz, priključak namenjen vatrogasnim i komunalnim službama, prilaz zdravstvenim ustanovama i druge saobraćajne površine);

- javne zelene površine;

- neuređene površine javne namene;

3) PUT je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i dr. propisima;

4) ULICA je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja;

5) KOLOVOZ je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila;

6) RASKRSNICA je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou;

7) TROTOAR je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka;

8) JAVNO PARKIRALIŠTE je deo javne saobraćajne površine ili posebno izgrađen objekat namenjen za parkiranje vozila;

9) PARKING MESTO je označeni deo javnog parkirališta namenjen isključivo za parkiranje jednog vozila;

10) PEŠAČKA ZONA je zona određena aktom nadležnog organa i služi za kretanje pešaka;

11) ZONE SA OGRANIČENIM KRETANJEM MOTORNIH VOZILA su centralna i zaštitna zona određena aktom nadležnog organa;

12) ZONE SMIRENOG SAOBRAĆAJA su deo saobraćajnih površina koje služe za pešački prilaz osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama, dečijim igralištima i parkovima;

13) PEŠAČKA STAZA je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka;

14) PEŠAČKI PRELAZ je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza;

15) BICIKLISTIČKA STAZA je put namenjen isključivo za kretanje bicikala;

16) TRG je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave kao takav;

17) VOZILO je sredstvo koje po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu;

18) PUTNIČKO VOZILO je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše 9 mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

19) AUTOBUS je vozilo za prevoz putnika koje ima više od 9 mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

20) UČESNIK U SAOBRAĆAJU je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju;

21) VOZAČ je lice koje na putu upravlja vozilom;

22) PEŠAK je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora;

23) ZAUSTAVLJANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja no znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj;

24) PARKIRANJE VOZILA je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja no znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljenim, može biti sa kontrolom ulaza i izlaza vozila ili bez nje;

25) GARAŽIRANJE vozila podrazumeva ostavljanje vozila u objekat specijalno namenjen za to - garaža;

26) ODBAČENO VOZILO je vozilo koje je ostavljeno na površini javne namene, vidno zapušteno i koje nije registrovano, dotrajalo, oštećeno;

27) SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja;

28) SAOBRAĆAJNI ZNAK je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost na putu, stavljaju im se do znanja ograničenje, zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje no putu;

29) REGISTARSKA TABLICA je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila;

30) INSPEKTOR je komunalni inspektor i inspektor za saobraćaj i puteve Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva koji vrši inspekcijski nadzor u skladu sa odredbama ove odluke;

31) AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ je osnovna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Pančeva nadležna za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija);

32) JKP "Higijena" Pančevo (u daljem tekstu: Preduzeće) je preduzeće kome Grad poverava obavljanje poslova naplate i kontrolu naplate komunalne takse za korišćenje posebnih parkirališta, obavljanje poslova uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila ili odbačenih vozila, i čuvanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila ili odbačenih vozila, vozila isključenih iz saobraćaja, oduzetih vozila, a koja su uklonjena, isključena ili oduzeta no nalogu organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva nadležne za inspekcijske poslove ili nadležnih državnih organa;

33) UPRAVLJAČ PUTA je Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo kojem je povereno upravljanje opštinskim putevima na području Grada, ulicama i nekategorisanim putevima na području naseljenog mesta Pančevo i nekategorisanim putevima između naseljenih mesta na području Grada (u daljem tekstu: upravljač puta);

34) MIRUJUĆI SAOBRAĆAJ u smislu ove odluke podrazumeva privremeno zaustavljanje vozila na stajalištima, raskrsnicama i drugim saobraćajnim površinama, smeštanje vozila na otvorenim površinama - parkiranje, smeštanje vozila u objekte - garažiranje;

II KRETANJE, ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE HA SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Član 3

Vozilo se može zaustaviti ili parkirati samo na mestima gde ne ugrožava bezbednost i protočnost saobraćaja u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim aktima Grada.

Na putu zabranjeno je kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila suprotno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, osim u slučajevima utvrđenim ovom odlukom.

Član 4

Na površini javne namene zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje svim vozilima, osim u slučajevima utvrđenim ovom odlukom.

Na javnom parkiralištu zabranjeno je parkiranje autobusa, radnih mašina, priključenih i teretnih motornih vozila, osim teretnih motornih vozila najveće dozvoljene mase od 2500 kg, tipa JEER, PICK-UP i slično.

Na saobraćajnoj površini, površini javne namene koje nisu predviđene za parkiranje vozila, poljoprivrednom zemljištu u javnoj svojini kao i na mestima gde je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje, zabranjeno je ostavljanje odbačenih vozila.

Vozilima kojima se obavlja javni prevoz, parkiranje nije dozvoljeno na javnim parkiralištima na teritoriji Grada, osim na parkiralištima predviđenim za tu vrstu vozila, koja su obeležena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

Član 5

Na saobraćajnoj površini ne smeju se preduzimati bilo kakve radnje ili delatnosti koje bi mogle da oštete ili da ugroze protočnost saobraćaja i njegovo nesmetano i bezbedno odvijanje, osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim zakonom i drugim propisima.

Deo saobraćajne površine na kojoj su nastala oštećenja koja se ne mogu odmah otkloniti ili na kojoj se izvode radovi, ili je zabranjena za saobraćaj zbog toga što je ugrožena bezbednost i protočnost odvijanja saobraćaja, mora biti vidljivo obeležena postavljanjem odgovarajućih saobraćajnih znakova i branika.

Član 6

Radi bezbednog kretanja osoba sa invaliditetom uz pešačke prelaze, upravljač puta mora ugraditi rampe ili izvesti upuštene ivičnjake.

Lice koje sopstvenom snagom vuče ili gura ručna kolica, dečije prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečijem prevoznom sredstvu, lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora, moraju se kretati pešačkom stazom ili po drugim površinama namenjenim kretanju pešaka.

Član 7

Na pešačkim stazama ispred ustanova za predškolsku decu, škola, bioskopa, pozorišta, sportskih objekata, igrališta i drugih objekata ispred kojih se redovno okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde.

U cilju zaštite pešaka u saobraćaju, na saobraćajnim površinama mogu se postavljati stubići, ograde i posude sa ukrasnim biljem (žardinjere) na mestima koje određuje Agencija rešenjem, a postavlja ih i održava upravljač puta.

Član 8

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje svim vozilima na autobuskim stajalištima namenjenim za korišćenje u javnom gradskom linijskom prevozu putnika i taksi stajalištima namenjenim za obavljanje auto-taksi prevoza putnika.

Izuzetno, od prethodnog stava ovog člana, na autobuskom stajalištu javnog gradskog linijskog prevoza putnika mogu se zaustaviti vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz putnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju bezbednost saobraćaja na putevima.

Član 9

Vozač je u zoni raskrsnice dužan da vožnju prilagodi uslovima saobraćaja na njoj u cilju pravovremenog zaustavljanja vozila.

Vozač sme proći semaforisanu raskrsnicu, samo ako mu je to zelenim svetlom dozvoljeno.

U slučajevima kada semaforski uređaji nisu u funkciji, vozač je dužan da poštuje režim saobraćaja na raskrsnici utvrđen saobraćajnim znakovima ili znake ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Član 10

Kretanje, zaustavljanje i parkiranje teretnim motornim vozilima, priključnim vozilima, radnim mašinama, traktorima, poljoprivrednim mašinama i zaprežnim vozilima u pešačkoj zoni i zoni sa ograničenim kretanjem motornih vozila, dozvoljeno je uz rešenje Agencije.

Član 11

Vozilima kojima se prevoze opasne materije nije dozvoljeno parkiranje na teritoriji grada, osim na kontrolisanim i odgovarajuće obeleženim i opremljenim prostorima za njihovo parkiranje, koje određuje Gradsko veće grada Pančeva, na osnovu predloga Agencije.

Član 12

Vozač koji je zbog kvara na vozilu, saobraćajne nezgode, utovara ili istovara, ili iz drugog opravdanog razloga prinuđen da vozilo sa opasnom materijom zaustavi na kolovozu ili na parkiralištu u naselju na teritoriji grada, dužan je da preduzme sve mere da zaustavljeno ili parkirano vozilo ne dovede u opasnost druge učesnike u saobraćaju i okolinu, a koje su propisane zakonom kojima se uređuje prevoz opasnih materija.

Član 13

Autobusima, teretnim vozilima, priključnim vozilima, radnim mašinama, traktorima, poljoprivrednim mašinama i zaprežnim vozilima, zabranjeno je parkiranje na svim saobraćajnim površinama i drugim površinama javne namene na području Grada, osim na za to namenjenim površinama koje utvrđuje Gradsko veće grada Pančeva na predlog Agencije.

Izuzetno, Agencija rešenjem može odobriti vozilima iz stava 1. ovog člana privremeno parkiranje na neuređenim površinama javne namene na rok ne duži od jedne godine, uz plaćanje lokalne komunalne takse.

Trase kretanja teretnih motornih vozila kroz područje Grada određuje Agencija rešenjem.

Član 14

Zabranjeno je svim fizičkim i pravnim licima neovlašćeno iscrtavanje ili postavljanje prepreka na saobraćajnim površinama i površinama javne namene.

Izuzetno, na površinama iz stava 1. ovog člana na zahtev vlasnika stambenog, odnosno poslovnog objekta, Agencija može izdati rešenje za postavljanje zaštitnih ograda, stubića ili drugih prepreka u cilju obezbeđenja slobodnog pristupa u objekat garažu i dvorišni prostor.

Izgled zaštitnih ograda, stubića i zapreka određuje i postavlja upravljač puta o trošku vlasnika iz stava 2. ovog člana.

III PEŠAČKE ZONE I ZONE SA OGRANIČENIM KRETANJEM MOTORNIH VOZILA

Član 15

U pešačkoj zoni zabranjuje se kretanje, zaustavljanje i parkiranje svim vozilima. Zabrana kretanja, zaustavljanja i parkiranja u pešačkoj zoni ne odnosi se na:

- vozila hitne pomoći, patronažne službe, službe kućnog lečenja, vozila organa MUP-a, kada postoji neodložna službena potreba;

- vozila za hitne intervencije u svrhu otklanjanja kvarova na TT, električnim, vodovodnim, kanalizacionim i sličnim instalacijama, kada postoji neodložna potreba;

- vozila za održavanje čistoće.

Najveća ukupna masa vozila iz stava 2. ovoga člana mora da bude manja od 3,5 tone.

Član 16

U pešačkoj zoni, u određenom vremenskom periodu, Agencija rešenjem, koje se mora nalaziti u vozilu, može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka tako da ne ugrožavaju pešake.

U pešačkoj zoni Agencija rešenjem može dozvoliti da se vozilima najveće dozvoljene mase do 3,5 tone vrši snabdevanje u vremenskom periodu od 00,00 do 09,00 časova, krećući se brzinom kretanja pešaka.

Član 17

Pojedine saobraćajne površine mogu se odrediti kao privremena pešačka zona rešenjem Agencije u skladu sa potrebama Grada ili na osnovu zahteva organizatora, uz prethodnu saglasnost Policijske uprave.

Pešačka zona može biti proglašena privremenom pešačkom zonom samo u određenim danima i u određeno vreme.

U privremenoj pešačkoj zoni može se obavljati ugostiteljska i trgovinska delatnost i održavati druge prigodne manifestacije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora se dostaviti Agenciji najkasnije 15 dana pre dana određivanja privremene pešačke zone.

Uz zahtev dostavlja se saglasnost Policijske uprave i projekat saobraćajne signalizacije za vreme trajanja pešačke zone.

Troškove postavljanja saobraćajne signalizacije i obezbeđenje za vreme trajanje privremene pešačke zone, snosi Grad, odnosno organizator iz stava 1. ovog člana.

Član 18

Za zauzeće površine javne namene u privremenoj pešačkoj zoni plaća se lokalna komunalna taksa.

IV ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA RADI SNABDEVANJA I REDOVNOG KOMUNALNOG ODRŽAVANJA

Član 19

Snabdevanje robom na području Grada može se vršiti isključivo teretnim motornim vozilima.

Član 20

Zaustavljanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja dopušteno je na mestima koje određuje Agencija rešenjem.

Teretna vozila čija nosivost nije veća od 5.000 kg mogu se zaustavljati u zonama sa ograničenim kretanjem motornih vozila radi snabdevanja u vremenu od 9,00 do 11,00 i od 17,00 do 7 sati i 30 minuta narednog dana.

Vozilima iz stava 2. ovog člana dopušteno je snabdevanje u zonama sa ograničenim kretanjem motornih vozila, nedeljom i državnim praznikom od 00 do 24 sata.

Član 21

Teretnim motornim vozilima čija nosivost prelazi 5.000 kg. nije dozvoljeno zaustavljanje radi snabdevanja na području Grada.

Izuzetno, teretna motorna vozila čija nosivost prelazi 5.000 kg. mogu se kretati i zaustavljati na području Grada radi snabdevanja, propisanom trasom kretanja u vremenu od 09,00 časova do 11,00 časova i od 17,00 časova do 05,00 časova narednog dana, na osnovu izdatog rešenja i nalepnice od strane Agencije, uz naplatu gradske administrativne takse.

Član 22

Izvan područja zona sa ograničenim kretanjem motornih vozila, dopušteno je snabdevanje teretnim motornim vozilima, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati i od 18,00 sati do 7 sati i 30 minuta narednog dana, a nedeljom i državnim praznikom od 00,00 do 24,00 sata.

Član 23

Za zaustavljanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja podnosi se zahtev Agenciji uz plaćanje gradske administrativne takse.

Na osnovu zahteva, Agencija izdaje rešenje koje se mora nalaziti u vozilu za vreme snabdevanja i nalepnicu koja se lepi u gornji desni ugao sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla.

Rešenje iz stava 2. ovog člana važi najduže do kraja kalendarske godine u kojoj je izdato.

Dopušteno vreme parkiranja teretnog motornog vozila radi snabdevanja je do 15 minuta.

Član 24

Zaustavljanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja mora se vršiti isključivo sa kolovoza, pri čemu zaustavljanje mora biti u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na pešačkoj stazi, odnosno trotoaru, dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari isključivo radi snabdevanja u vremenu određenom za snabdevanje.

Prilikom odlaganja robe, predmeta i stvari na pešačkoj stazi, odnosno trotoaru mora biti obezbeđena širina slobodnog prolaza za pešake.

Član 25

Redovno komunalno održavanje (odnošenje smeća, pranje ulica, javne rasvete, čišćenje i odnošenje snega i drugo), dozvoljeno je u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Komunalna vozila moraju imati putni nalog, radni nalog i vidno istaknutu oznaku preduzeća.

Redovno komunalno održavanje može se vršiti sa kolovoza i trotoara, pod uslovom da nosivost vozila ne prelazi 5.000 kg i uz obezbeđenje slobodnog prolaza za pešake.

Vozilo iz stava 2. ovog člana, koja redovno komunalno održavanje obavljaju sa kolovoza, moraju biti zaustavljena u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

V TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA

Član 26

Plan tehničkog regulisanja saobraćaja za područje Grada donosi Agencija u saradnji sa upravljačem puta i objavljuje se u "Službenom listu grada Pančeva".

Tehničko regulisanje saobraćaja i određivanje privremenih i trajnih režima saobraćaja vrši Agencija, u skladu sa zakonom.

Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja u užem smislu, podrazumeva se određivanje mesta postavljanja saobraćajne signalizacije na javnim saobraćajnim površinama, na osnovu Saobraćajnog projekta na koji Agencija daje saglasnost.

Sredstva za realizaciju trajnih režima saobraćaja obezbeđuju se iz budžeta Grada i iz sredstava od naplaćenih novčanih kazni za učinjene prekršaje na području Grada na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 27

Kada su u pitanju vanredni događaji kao što su poplave, požari i drugi vanredni događaji kojima se neposredno ugrožava bezbednost saobraćaja, Gradsko veće grada Pančeva na predlog Agencije odobrava način privremenog režima saobraćaja.

O uvođenju privremenog režima saobraćaja iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da obavesti Policijsku upravu.

Član 28

Privremeni režim saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti saobraćajnih površina, građevinskih objekata i instalacija, kao i radovi na raskopavanju saobraćajnih površina moraju biti vremenski planirani, određuje Agencija rešenjem uz plaćanje gradske administrativne takse.

Investitor i izvođač radova dužni su da Agenciji uz zahtev za određivanje privremenog režima saobraćaja za vreme trajanja radova podnesu i projekat vremenskog planiranja radova sa verovatnoćom realizacije od najmanje 80%.

Na osnovu rešenja Agencije investitor, odnosno izvođač radova dužan je da izradi saobraćajni projekat na koji Agencija rešenjem daje saglasnost.

Pri uvođenju privremenog režima saobraćaja, saobraćajnu signalizaciju postavi prema saobraćajnom projektu.

Agencija može privremeno zabraniti saobraćaj ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja ili ako se saobraćaj bez toga ne može bezbedno odvijati.

Pri zauzimanju saobraćajnih površina (koje zahtevaju zabranu kretanja vozila, pešaka kao i parkiranje vozila, a na osnovu elaborata izrađenog no predhodnoj saglasnosti upravljača puta i pribavljanju rešenja o zatvaranju saobraćaja od strane Agencije), plaća se lokalna komunalna taksa dnevno no kvadratnom metru dela površine zauzete izvođenjem radova.

Član 29

Upravljač puta postavlja, obeležava i održava saobraćajnu signalizaciju, tako da je učesnici u saobraćaju mogu na vreme i lako uočiti i danju i noću i pravovremeno postupiti u skladu sa njenim značenjem.

Saobraćajni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zameniti ako njihovo značenje ne odgovara promenjenim uslovima saobraćaja ili zahtevima bezbednosti saobraćaja i ako su isti oštećeni, uprljani ili uništeni.

Upravljač puta je dužen da vodi evidenciju o saobraćajnoj signalizaciji.

Član 30

U zoni smirenog saobraćaja Agencija rešenjem nalaže upravljaču puta preduzimanje odgovarajućih mera radi smirenja saobraćaja na teritoriji grada Pančeva.

Sredstva za realizaciju mera za smirenje saobraćaja, obezbeđuju se iz budžeta Grada i iz sredstava od naplaćenih novčanih kazni za učinjene prekršaje na području Grada na osnovu Zakona.

VI ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE PARKIRALIŠTA

Član 31

Javna parkirališta mogu da budu: stalna, privremena i povremena.

Stalna parkirališta su javne garaže posebno izgrađene površine javne namene za parkiranje vozila i javne saobraćajne površine koje su posebno određene i obeležene za parkiranje vozila.

Privremena parkirališta su privremeno uređene površine javne namene, odnosno građevinsko zemljište, koje su do privođenja nameni utvrđene urbanističkim planom, posebno određene i obeležene za parkiranje vozila.

Povremena parkirališta su površine javne namene, odnosno građevinsko zemljište u neposrednoj blizini objekta u kojima se održavaju sportske, kulturne, umetničke, sajamske i druge priredbe i skupovi, za vreme njihovog trajanja, koje su posebno određene i obeležene za parkiranje vozila.

Član 32

Izuzetno, deo javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namene (za potrebe auto škola, zabavnih i sportskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.), na osnovu rešenja Agencije uz plaćanje lokalne komunalne takse.

Raskopavanje posebnih parkirališta radi izvođenja građevinskih radova, polaganja podzemne infrastrukture i sl., vrši se na osnovu saglasnosti preduzeća, uz plaćanje lokalne komunalne takse.

Investitor odnosno izvođač radova je dužan da nakon završetka radova iz stava 2. ovog člana, mesto izvođenja radova dovede u prvobitno stanje.

Član 33

Javna parkirališta mogu se koristiti, zavisno od vrste vozila za parkiranje:

1. putničkih vozila,

2. autobusa,

3. teretnih vozila,

4. motocikala, mopeda, lakih tricikala, teških tricikala, lakih četvorocikala, teških četvorocikala,

5. priključnih vozila i

6. bicikala.

Član 34

Javna parkirališta, s obzirom da li se vrši naplata za korišćenje istih, mogu da budu: opšta i posebna.

Opšta parkirališta su parkirališta za čije korišćenje se ne plaća lokalna komunalna taksa.

Posebna parkirališta su parkirališta za čije korišćenje se plaća lokalna komunalna taksa i parkirališta na kojima se može vršiti kontrola izlaska i ulaska vozila postavljanjem rampe i izgradnjom ili postavljanjem objekata za naplatu, kao i video nadzor.

Član 35

Vrstu javnog parkirališta, parking zone i dozvoljeno vreme parkiranja određuju rešenjem Agencija na osnovu Plana tehničkog regulisanja saobraćaja, i na predlog Preduzeća.

Javna parkirališta obeležavaju se saobraćajnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Član 36

Obeležena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, koriste isključivo osobe sa invaliditetom i iste ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu.

Član 37

Poslove upravljanja, korišćenja i održavanja i obeležavanja opštih javnih parkirališta na teritoriji Grada vrši upravljač puta, a posebnih parkirališta preduzeće.

Preduzeće i upravljač puta su dužni da redovno čiste, održavaju, uređuju, opremaju i obeležavaju najmanje dva puta godišnje posebna, odnosno opšta javna parkirališta.

Preduzeće i upravljač puta ne odgovaraju za nastala oštećenja na vozilu od strane trećih lica, za krađu vozila i predmeta iz vozila parkiranog na javnom parkiralištu.

VII ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA

Član 38

Posebna parkirališta moraju imati na vidnom mestu istaknuto obaveštenje koje sadrži: parking zonu, radno vreme, maksimalno dozvoljeno vreme parkiranja u kontinuitetu i oznaku vozila kojem je parkiranje dozvoljeno.

Preduzeće na posebnim parkiralištima vrši kontrolu i naplatu parkiranja.

Član 39

Posebna parkirališta dele se u tri zone.

Prva zona je najbliža centru grada, a druga i treća zona koncentrično se šire prema periferiji.

Oznake posebnih parkirališta za prvu zonu su crvene, za drugu žute, a za treću zelene boje.

Za vreme trajanja naplate parkiranja, korišćenje parkirališta ograničava se na 2 sata u prvoj, 4 sata u drugoj i neograničeno u trećoj zoni.

Zone iz stava 1. ovog člana utvrđuje Agencija u skladu sa ovom odlukom.

Član 40

Za korišćenje posebnog parkirališta korisnik je dužan da plati lokalnu komunalnu taksu u svim zonama u toku vremena naplate, koje odredi Gradsko veće grada Pančeva na predlog Preduzeća.

Član 41

Korisnik posebnog parkirališta može uslugu parkiranja platiti putem: parking karte, SMS-om ili nekim drugim elektronskim oblikom.

Parking karta je isprava koju korisnik parkirališta stavlja sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i istom dokazuje da je platio lokalnu komunalnu taksu prema zoni parkiranja i da se na parkiralištu zadržava u okviru dozvoljenog vremena.

Član 42

Izgled parking karte određuje Preduzeće, a na parking karti nalaze se oznake Grada i Preduzeća, parking zone, serijski broj i druge oznake kojima se određuju datum i vreme početka korišćenja parkinga.

Parking karte prve zone su crvene boje i za korišćenje parkirališta važe jedan odnosno dva sata.

Za korišćenje parkirališta u drugoj zoni postoje četiri vrste parking karte koje su žute boje i važe: jedan, dva, tri i četiri sata.

Za korišćenje parkirališta u trećoj zoni parking karte su zelene boje i ima ih tri vrste koje važe:jedan sat, dva sata i treća važi neograničeno u toku dana-dnevna karta.

Preduzeće je dužno da prodaju karata organizuje na dostupan način.

Član 43

Pravilno korišćenje parkirališta (isticanje parking karte i vreme zadržavanja), kontrolišu ovlašćena lica Preduzeća (u daljem tekstu: kontrolori).

Kontrolori koriste odgovarajuću tehničku opremu koja omogućava evidentiranje mesta, vreme parkiranja, registarske oznake vozila i ispisivanje naloga za plaćanje dnevne parking karte, u skladu sa ovom odlukom.

Za vreme obavljanja poslova na kontroli parkirališta kontrolori imaju status službenog lica.

Vozači, odnosno korisnici vozila su dužni da kontroloru omoguće nesmetano vršenje posla.

Član 44

Za korisnika parkirališta koji:

1. ne istakne parking kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila;

2. ne koristi parking kartu koja odgovara zoni parkiranja;

3. ne poštuje dozvoljeno vreme parkiranja;

4. u parking kartu unese netačne podatke o vremenu korišćenja parkiranja ili na drugi način dovede u zabludu kontrolora;

5. ne plati korišćenje parkirališta na jedna od ponuđenih načina u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, smatra će se da isti koristi parkiralište pod uslovima koji važe za parkiranje u dnevnom trajanju i istom se izdaje nalog za plaćanje dnevne karte.

Korisnik na osnovu izdatog naloga za plaćanje dnevne karte stiče pravo da do kraja vremena naplate za konkretni dan, parkira vozilo na svim zonama na teritoriji grada.

Član 45

Korisnik parkirališta koji podleže plaćanju dnevne karte, smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a, prema registarskim oznakama vozila.

Član 46

Nalog za plaćanje dnevne karte izdaje kontrolor i na odgovarajući način ga pričvršćuje za vozilo, čime se smatra da je nalog uručen.

Korisnik parkirališta, odnosno vlasnik vozila dužan je da postupi no primljenom nalogu i plati dnevnu kartu u roku od 8 dana, na način naznačen na nalogu a u skladu sa Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Ako korisnik parkirališta odnosno vlasnik vozila ne plati dnevnu kartu, Preduzeće će pripremiti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i sa kompletnom dokumentacijom dostaviti Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva, radi daljeg postupanja u cilju pokretanja prekršajnog postupka kod nadležnog Suda.

Član 47

Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

1. parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji i oznakama parking mesta;

2. parkiranje na parking mestu namenjeno parkiranju vozila drugog korisnika;

3. ometanje korišćenja parkirališta obavljanjem bilo kakve delatnosti na njemu (vršenjem usluge prevoza lica i stvari ili drugih usluga sa ili iz vozila, parkiranog ili zaustavljenog na javnim parkiralištima);

4. parkiranje neregistrovanih vozila-parkiranje vozila bez važećih registarskih tablica;

5. ostavljanje ili parkiranje neispravnih ili havarisanih vozila;

6. parkiranje priključnih vozila bez sopstvenog pogona, plovnih objekata kao i ostavljanje drugih stvari i predmeta;

7. postavljanje ograda ili drugih zapreka;

8. pranje i popravka vozila i druge radnje koje dovode do prljanja ili oštećenja javnih parkirališta;

9. obavljanje svake druge radnje koja je u suprotnosti sa odredbama ove odluke. Dozvoljena je prodaja sezonskih poljoprivrednih proizvoda iz vozila na javnim parkiralištima, isključivo registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, osim prodaje na posebnim javnim parkiralištima.

Član 48

Za vreme državnih praznika i nedeljom, ili u slučaju kada posebno parkiralište nije obeleženo odgovarajućom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, ili na istom nije vidljiva horizontalna saobraćajna signalizacija, neće se vršiti naplata lokalne komunalne takse.

VIII POVLAŠĆENE KATEGORIJE KORISNIKA POSEBNIH PARKIRALIŠTA

Član 49

Povlašćene kategorije korisnika posebnih parkirališta koje ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za parkiranje vozila, određene su Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Član 50

Mesto rezervisano za parkiranje osoba sa invaliditetom, JKP "Higijena" Pančevo, obeležava horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, u skladu sa propisima i simbolom koji označava mesto za parkiranje osoba sa invaliditetom.

Član 51

Vozilo parkirano na mestu rezervisanom za parkiranje osoba sa invaliditetom, kojim upravlja ili se u njemu prevozi osoba sa invaliditetom, mora biti obeleženo parking kartom za osobe sa invaliditetom, koja se stavlja ili privremeno lepi u donji desni ugao prednjeg vetrobranskog stakla vozila.

Osoba koja poseduje važeća dokumenta i dokaze o invaliditetu izdatih od nadležnih organa drugih lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije ili od nadležnih organa drugih država, imaju pravo da vozila kojim upravljaju ili se njima prevoze, besplatno parkiraju na posebno obeleženim mestima za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom na području Grada.

Parking karte za osobe sa invaliditetom izdaje Agencija, na osnovu Pravilnika o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom.

Član 52

Na posebnim parkiralištima na teritoriji Grada, trudnica ili član zajedničkog domaćinstva, imaju pravo parkiranja bez plaćanja lokalne komunalne takse, osim na mestima obeleženim za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

Rešenje o ispunjenosti uslova za korišćenje posebnih parkirališta na teritoriji Grada, bez plaćanja lokalne komunalne takse izdaje Agencija, na osnovu podnetog zahteva trudnice. Uz zahtev trudnica dostavlja medicinsku i drugu dokumentaciju (trudničku knjižicu, saobraćajnu dozvolu vozila koje je u vlasništvu trudnice ili člana zajedničkog domaćinstva i ličnu kartu). Trudnica ili član zajedničkog domaćinstva su isključivi korisnici ovog prava.

Ovo pravo ima trudnica koja ima prebivalište na teritoriji Grada i ograničeno je na jedno vozilo po domaćinstvu.

Član 53

Rešenje o ispunjenosti uslova se izdaje na period od devet meseci, računajući od dana označava parkiralište i dopunskom tablom koja naznačenog u zahtevu i mora se nalaziti u vozilu.

Uz rešenje, Agencija izdaje posebnu nalepnicu - znak za označavanje vozila sa registarskom oznakom, koje je u vlasništvu trudnice ili člana zajedničkog domaćinstva. Nalepnica mora biti istaknuta u prednjem desnom uglu vetrobranskog stakla vozila.

Član 54

Nalepnica koja se postavlja u prednji desni ugao vetrobranskog stakla, je bele boje, dimenzija 12,4 x 8,4 cm, sa zaštitnim elementima i neprovidna, uokvirena plavom bojom sa grbom grada u standardnim bojama i tekstom "GRAD PANČEVO" ispod kojeg je tekst "Agencija za saobraćaj" u vrhu nalepnice.

Ispod teksta stava 1. ovog člana je simbol trudnice - roda u letu sa zavežljajem u kome se nalazi beba, ispod kog je tekst "Besplatan parking", ispod kog je uokviren tekst "važi do" ispod koga je tekst "za vozilo".

Tekst i simbol trudnice su plave boje.

Član 55

Izdavanje povlašćene, pretplatne, kombinovane i sezonske parking karte je regulisano Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, koje određuje Gradsko veće grada Pančeva, na predlog Preduzeća.

Na kartama iz stava 1. ovog člana su oznake grada i preduzeća, parking zone, serijski broj i druge potrebne oznake.

Karte iz predhodnog stava ovog člana mogu se izdavati u elektronskom obliku, a njihov izgled određuje Preduzeće.

Boja karti iz stava 1. ovog člana odgovara boji zone i može se koristiti samo u odgovarajućoj zoni.

Parking karte korisnik može koristiti isključivo za vozilo i zonu za koju je izdata, bez obezbeđenja mesta za parkiranje, koje Preduzeće usklađuje sa odlukom.

Član 56

U prvoj nedelji svake školske godine, Agencija u zonama osnovnih škola posebnim rešenjem određuje rezervisana parking mesta za vozila kojima se dovoze đaci koji polaze u prvi razred osnovne škole.

IX UKLANJANJE VOZILA

Član 57

Kada inspektor zatekne vozilo zaustavljeno ili parkirano suprotno odredbama ove odluke, tj. vozilo koje ometa druge učesnike u saobraćaju i predstavlja smetnju za bezbedno odvijanje saobraćaja, usmeno nalaže vlasniku, odnosno korisniku vozila koji je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila ne postupi po usmenom nalogu inspektora, inspektor će sačiniti zapisnik za učinjeni prekršaj, uz mogućnost odloženog plaćanja novčane kazne, ukoliko novčanu kaznu vlasnik, odnosno korisnik vozila ne plati na licu mesta.

Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila nije prisutan na mestu izvršenja prekršaja, inspektor će doneti bez saslušanja stranke rešenje u pisanoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta.

Primerak rešenja o uklanjanju vozila postavlja se na vidno mesto na vozilu uz naznačenje, dana, časa i minuta kada je postavljeno i time se smatra da je dostava izvršena. Naknadno uklanjanje ili uništenje rešenja ne utiče na valjanost njegovog dostavljanja.

Kada inspektor putem video nadzora ili video zapisa utvrdi da je vozilo parkirano suprotno odredbama ove odluke, doneće rešenje u kojim će naložiti Preduzeću da ukloni vozilo.

Rešenje iz predhodnog stava ovog člana kojim se nalaže uklanjanje vozila, dostavlja se elektronskim putem Preduzeću, koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju na vidno mesto vozila, kojim se vlasnik, odnosno korisnik vozila obaveštava da će vozilo biti uklonjeno.

Član 58

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik vozila dođe na mesto izvršenja prekršaja pre početka uklanjanja vozila, neće se izvršiti uklanjanje vozila, ako pristane da ga sam ukloni.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, inspektor će naplatiti samo novčanu kaznu za učinjeni prekršaj na mestu izvršenja prekršaja.

Prilikom naplate novčane kazne iz prethodnog stava ovog člana, inspektor o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje potvrdu.

U potvrdi se označava koji je prekršaj učinjen, koliko je novčana kazna izrečena i naplaćena.

Ako učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu na mestu izvršenja prekršaja, inspektor će o tome sačiniti zapisnik i učiniocu prekršaja ostaviti rok od 8 (osam) dana da plati istu.

Ukoliko učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku iz predhodnog stava ovog člana, inspektor će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu.

Član 59

Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila ne ukloni vozilo u roku naloženim rešenjem o uklanjanju vozila, inspektor će doneti zaključak o dozvoli izvršenja rešenja, kojim se utvrđuje kada je rešenje postalo izvršno i kojim se nalaže Preduzeću da bez odlaganja izvrši uklanjanje parkiranog vozila suprotno ovoj odluci i premesti ga na odgovarajući prostor za smeštaj i čuvanje vozila.

Nepropisno parkirano vozilo inspektor fotografiše u momentu:

- kada je rešenje o uklanjanju vozila postavljeno na vozilo;

- kada je započeto uklanjanje vozila.

Na fotografiji mora jasno biti vidljiv datum i vreme fotografisanja. Fotografija se čuva u elektronskoj formi najmanje 30 dana od dana fotografisanja nepropisno parkiranog vozila.

Troškove uklanjanja i čuvanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Član 60

Pre početka uklanjanja vozila ovlašćeno lice Preduzeća dužno je da sačini zapisnik kojim se utvrđuje da li je i kako oštećeno vozilo koje se uklanja.

Preduzeće je odgovorno za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja vozila do preuzimanja vozila od strane vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Član 61

Postupak pokušaja uklanjanja vozila smatra se započetim u trenutku preduzimanja neophodnih radnji od strane Preduzeća u cilju uklanjanja vozila, pri čemu su stabilizatori vozila u kontaktu sa tvrdom podlogom.

Postupak pokušaja uklanjanja vozila završava se kada se vozilo koje se uklanja nalazi na platformi specijalnog vozila, na kome su uvučeni stabilizatori i koje je spremno za odvoženje na prostor za smeštaj i čuvanje.

Troškove pokušaja uklanjanja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila plaća na licu mesta Preduzeću.

Član 62

Preduzeće je dužno da uklanjanje vozila vrši savesno, stručno i blagovremeno i da o tome vodi evidenciju.

Preduzeće je dužno da uklonjeno vozilo čuva na odgovarajućem prostoru za smeštaj i čuvanje vozila do predaje vozila vlasniku, odnosno korisniku. Prilikom preuzimanja uklonjenog vozila od strane vlasnika, odnosno korisnika, Preduzeće izdaje račun o troškovima uklanjanja smeštaj a i čuvanja vozila.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da prilikom preuzimanja vozila dostavi dokaz Preduzeću da je izvršio uplatu troškova uklanjanja smeštaja i čuvanja vozila, kao i dokaz da je novčanu kaznu za učinjeni prekršaj platio na jedan od načina predviđen ovom Odlukom.

Preduzeće je dužno da organizuje čuvanje uklonjenih vozila; svakodnevno, u trajanju od 24 sata.

Troškovi čuvanja vozila nastaju ukoliko vlasnik, odnosno korisnik vozila koje je preneto na prostor za smeštaj i čuvanje vozila, isto ne preuzme u roku od 24 sata, od momenta uklanjanja.

Član 62a

Vlasnik odnosno korisnik vozila kome je isključeno vozilo iz saobraćaja ili mu je oduzeto vozilo dužan je da svoje vozilo obezbedi na mestu za smeštaj vozila u Preduzeću, a Preduzeće je u obavezi da vozilo čuva odgovorno i savesno, do predaje istog vlasniku odnosno korisniku vozila.

Preduzeće predaje vozilo vlasniku odnosno korisniku na osnovu potvrde nadležnog organa po čijem nalogu je vozilo isključeno iz saobraćaja ili mu je oduzeto.

Član 63

Inspektor će na odbačeno vozilo staviti rešenje o uklanjanju vozila.

Vlasnik, odnosno korisnik odbačenog vozila dužan je da u roku koji odredi inspektor, isto ukloni.

Rok iz predhodnog stava ovog člana ne može biti kraći od 8 (osam) dana.

Ukoliko se odbačeno vozilo ne ukloni u roku iz stava 2. ovog člana, inspektor će izdati pismeni nalog Preduzeću da isto ukloni na odgovarajući prostor za smeštaj i čuvanje vozila, uz obavezno isticanje javnog saopštenja na oglasnoj tabli zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Sve troškove uklanjanja i čuvanja odbačenog vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Član 64

Protiv rešenja o uklanjanju vozila, može se izjaviti žalba Gradskom veću Grada Pančeva u roku od 15 dana od dana dostave rešenja.

Žalba se podnosi putem Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva.

Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. ovog člana odluke ne odlaže izvršenje rešenja.

X JAVNA RASVETA I ZELENILO

Član 65

Svetiljke javne rasvete ne smeju izazivati blještanje zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Između stubova javne rasvete, zabranjeno je postavljanje reklamnog platna i sličnih reklama, osim za manifestacije od interesa za grad Pančevo.

Javna rasveta, svetleće reklame ili natpisi koji se nalaze pored saobraćajnica, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smeju izazivati blještanje niti biti postavljeni tako da smanjuju preglednost.

Saobraćajni znak u blizini svetiljke mora biti postavljen tako da bude kvalitetno osvetljen.

Član 66

Ograde, krošnje stabala i drugi biljni zasadi, kao i reklame, ne smeju zaklanjati rasvetna tela javne rasvete, saobraćajne znakove i svetlosne signale na semaforskim uređajima, niti smeju ulaziti u slobodne profile javnih saobraćajnih površina, smanjivati ili onemogućavati preglednost na ukrštanjima saobraćajnica.

Ukoliko inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora uoči nepravilnosti predviđene stavom 1. ovog člana, naložiće preduzimanje mera radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.

XI POSEBNA OVLAŠĆENJA AGENCIJE

Član 67

Agencija u skladu sa svojim ovlašćenjima iz Zakona, preduzima mere radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, omogućavanja odvijanja saobraćaja i utvrđivanja parametara saobraćajnog toka.

Agencija je ovlašćena da vrši snimanje učesnika u saobraćaju radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja, ponašanja učesnika u saobraćaju, praćenja bezbednosti i protočnosti u saobraćaju i utvrđivanja parametara saobraćajnog toka.

Agencija je ovlašćena da na osnovu dokumentacije dobijene snimanjem učesnika u saobraćaju, dostavi prijavu za učinjeni prekršaj nadležnoj inspekciji u cilju pokretanja prekršajnog postupka.

XII NADZOR

Član 68

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši Agencija u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši Sekretarijat za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva putem inspektora.

Nadzor nad održavanjem komunalnog reda propisanim ovom odlukom vrši Komunalna policija.

Član 69

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa Agencijom i inspektorom što obuhvata naročito međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanju zajedničkih mera i aktivnosti.

Komunalna policija u okviru poslova iz svoje nadležnosti sarađuje sa Preduzećem, pruža pomoć kontrolorima u vršenju kontrole parkiranja.

Član 70

Komunalna policija u cilju održavanja komunalnog reda, vrši nadzor nad primenom odredaba ove odluke koje se odnose na oblast:

1. lokalnih puteva i ulica;

2. saobraćajnih oznaka i signalizacije;

3. parkiranja;

4. prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;

5. auto-taksi prevoza.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu odredaba ove odluke, ovlašćen je da u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji:

- izriče i naplati novčanu kaznu na mestu izvršenja prekršaja;

- podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo;

- podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Član 71

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čiji objekti ili sredstva ili osoblje, odnosno rad podležu nadzoru dužni su da inspektoru, komunalnom policajcu i Agenciji omoguće neometano vršenje poslova i da bez odlaganja omoguće uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, odnosno istu dostave u određenom roku, kao i da omoguće nesmetan pristup objektima, sredstvima ili osoblju i izjasne se o činjenicama, koje su od značaja za vršenje nadzora.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice dužni su da postupe po nalogu inspektora.

Član 72

Inspektor i komunalni policajac radi ostvarivanja pregleda, imaju pravo da na saobraćajnim površinama na području Grada zaustave sva vozila, osim vozila: Organa MUP-a, Vojske Republike Srbije, hitne pomoći.

Zaustavljanje vozila iz predhodnog stava ovog člana vrši se isticanjem saobraćajnog znaka pod nazivom: "Zabranjen saobraćaj svim vozila u oba smera" na kome je upisano "STOP".

XV KAZNENE ODREDBE

Član 73

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- ako postupi suprotno odredbama člana 3.

- ako postupi suprotno odredbama člana 4.

- ako postupi suprotno odredbama člana 5.

- ako postupi suprotno odredbama člana 7.

- ako postupi suprotno odredbama člana 8. stav 1.

- ako postupi suprotno odredbama člana 10.

- ako postupi suprotno odredbama člana 11.

- ako postupi suprotno odredbama člana 13.

- ako postupi suprotno odredbama člana 14.

- ako postupi suprotno odredbama člana 15.

- ako postupi suprotno odredbama člana 16.

- ako postupi suprotno odredbama člana 19.

- ako postupi suprotno odredbama člana 20.

- ako postupi suprotno odredbama člana 21.

- ako postupi suprotno odredbama člana 22.

- ako postupi suprotno odredbama člana 23. stav 2. i stav 4.

- ako postupi suprotno odredbama člana 24.

- ako postupi suprotno odredbama člana 25. stav 2. i stav 3.

- ako postupi suprotno odredbama člana 32. stav 2. i stav 3.

- ako postupi suprotno odredbama člana 47.

- ako postupi suprotno odredbama člana 51. stav 1. i stav 2.

- ako postupi suprotno odredbama člana 65.

- ako postupi suprotno odredbama člana 66. stav 1.

- ako postupi suprotno odredbama člana 71.

- ako postupi suprotno odredbama člana 72.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara do 250.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Član 74

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj upravljač puta ako postupi suprotno članu 6. stav 1.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Član 75

Ako postupi suprotno članu 9. kazniće se za prekršaj:

- preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara do 250.000,00 dinara

- fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara od 75.000,00 dinara.

Član 76

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj upravljač puta ako postupi suprotno članu 29. stav 2.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Član 77

(Brisan)

Član 78

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj upravljač puta odnosno preduzeće ako postupe suprotno članu 37. stav 2.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Član 79

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupi suprotno članu 50.

Za prekršaj e iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 dinara do 75.000,00 dinara.

Član 80

Za prekršaje iz člana 73. ove odluke kazniće se na mestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom:

- pravno lice u iznosu od 20.000,00 dinara,

- fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000,00 dinara,

- preduzetnik u iznosu od 20.000,00 dinara.

Član 81

Za prekršaj iz člana 75. ove odluke kazniće se na mestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom:

- fizičko lice u iznosu od 5.000,00 dinara,

- preduzetnik u iznosu od 20.000,00 dinara.

Član 82

Prilikom naplate novčane kazne iz člana 80. i člana 81. ove odluke, inspektor odnosno komunalni policajac, o naplaćenoj novčanoj kazni izdaje potvrdu u kojoj se označava koji je prekršaj učinjen i kolika je novčana kazna izrečena i naplaćena.

Ako novčana kazna ne bude naplaćena na mestu izvršenja prekršaja, inspektor odnosno komunalni policajac će o tome sačiniti zapisnik u kome će učiniocu prekršaja ostaviti rok od osam (8) dana da uplati novčanu kaznu i dokaz o izvršenoj uplati dostavi inspektoru odnosno komunalnom policajcu.

Ukoliko učinilac prekršaja ne izvrši uplatu novčane kazne u ostavljenom roku, inspektor odnosno komunalni policajac će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe: Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/11, 27/11 i 32/12) i Odluka o uređenju mirujućeg saobraćaja na teritoriji grada Pančeva ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/10, 27/11, 5/12 i 38/12).

Član 83a

Parking kartu za osobe sa invaliditetom izdaje Agencija na osnovu podnetog zahteva osobe sa invaliditetom. Uz zahtev prilažu se dve fotografije dimenzija 30 x 35 mm. i Rešenje o procentu telesnog oštećenja, odnosno invaliditeta izdato od institucije koja je nadležna za utvrđivanje procene telesnog oštećenja, odnosno invaliditeta.

Agencija izdaje rešenje iz stava 1. ovog člana na ime osobe sa invaliditetom sa rokom važenja do kraja godine.

Član 84

Gradsko veće grada Pančeva će na predlog Agencije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke doneti Pravilnik o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom.

Član 85

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Pančeva".