ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 90/2009, 9/2013 - dr. zakon i 13/2013 - dr. zakon)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen u Pekingu 20. avgusta 2009. godine u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM
O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine, (u daljem tekstu: Strane),

- potvrđujući prijateljske veze i razumevanje između dve zemlje,

- u želji da unaprede bilateralnu saradnju u svim oblastima koje su od značaja za dve Strane, posebno u oblasti infrastrukture,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1

Cilj ovog sporazuma je unapređenje saradnje u oblasti infrastrukture između dve zemlje, zasnovane na principima solidarnosti, reciprociteta, komplementarnosti, uz uzajamno poštovanje suvereniteta, u skladu sa njihovim domaćim zakonodavstvom i odredbama ovog sporazuma.

Član 2

Saradnja u okviru ovog sporazuma odvijaće se kroz:

- Razvoj i implementaciju infrastrukturnih projekata,

- Pripremu studija i projekata u cilju modernizacije, proširenja i izgradnju nove infrastrukture, kao i izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, shodno dogovoru Strana,

- Tehničku pomoć eksperata, profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za infrastrukturne projekte,

- Nabavku i/ili kupovinu mašina, opreme i materijala i vršenje usluga neophodnih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih projekata,

- Razmenu iskustava u smislu signalizacije i integrisanih sistema, kao i drugih elemenata dogovorenih između Strana,

- Druge oblike saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata, koje neka od Strana predloži.

Član 3

Za praćenje i sprovođenje Sporazuma određuju se ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom Republike Srbije i Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine.

Član 4

Aktivnosti predviđene ovim sporazumom realizovaće se sklapanjem sporazuma, ugovora, programa ili projekata koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, koje treba da sačine plan rada, procedure za korišćenje sredstava i rešavaju druga pitanja od obostranog interesa uz saglasnost državnih organa obeju zemalja.

Član 5

Predlozi i ponude podneti od strane nadležnih državnih organa, institucija i/ili kompanija odgovornih za sprovođenje programa i projekata i posebnih ugovora navedenih u članu 4. Sporazuma, procenjivaće se sa stanovišta konkurentnosti na međunarodnom tržištu, posebno u smislu cena, uslova plaćanja, uslova izvršenja i isporuke, kao i nivoa i kvaliteta opreme i usluga, a o čemu će se zaključivati ugovori.

Nadležna kineska privredna udruženja mogu predlagati kvalifikovane izvođače radova za učešće u projektima navedenim u članu 4. Sporazuma. Listu preporučenih izvođača radova za svaki pojedinačni projekat jedna Strana dostavlja Strani u kojoj se projekat izvodi.

Sporazumi, ugovori, programi i projekti sačinjeni u skladu sa članom 4. Sporazuma na teritoriji Republike Srbije ne podležu obavezi raspisivanja javnog nadmetanja za obavljanje poslova investicionih radova i isporuku roba i usluga, osim ako nije drugačije određeno u komercijalnom ugovoru iz stava 4. ovog člana.

Izbor najpovoljnijeg podizvođača i isporučioca dobara i usluga, sa sedištem u zemlji u kojoj se izvodi infrastrukturni projekat vrši se u skladu sa procedurom utvrđenom u komercijalnom ugovoru o izvođenju projekta.

Član 6

Strane će pružiti jedna drugoj svu neophodnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru Sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Na uvoz i promet dobara i usluga za sprovođenje projekata saobraćajne infrastrukture za izvršenje sporazuma, ugovora, programa i projekata sačinjenih u skladu sa članom 4. Sporazuma, na teritoriji Republike Srbije ne plaća se carina i porez na dodatu vrednosti (PDV) a u vezi sa izvršenjem tih sporazuma, ugovora, programa i projekata od strane izvođača radova.

Član 7

Zajedničke odluke o finansijskim aktivnostima koje proizlaze iz sprovođenja ovog sporazuma donosiće se sporazumom Strana u skladu sa njihovim budžetskim mogućnostima.

Član 8

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Strane obrazuju radnu grupu, sačinjenu od predstavnika nadležnih ministarstava, koja će se periodično sastajati, naizmenično u Republici Srbiji i Narodnoj Republici Kini. Termini i raspored sastanaka dogovaraće se pisanim putem.

Član 9

Ovaj sporazum može biti dopunjen uz obostranu saglasnost Strana. Dopune će stupiti na snagu u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 12. ovog sporazuma.

Član 10

Razlike i sporovi koji mogu proisteći iz tumačenja i/ili sprovođenja ovog sporazuma biće rešavani putem pregovora, diplomatskim kanalima.

Član 11

Strane su saglasne da je prioritet međusobne saradnje u ovom trenutku izgradnja putne i železničke mreže, mostova, elektro-energetskih i telekomunikacionih postrojenja i aktivno će podržati preduzeća i banke dve zemlje za ostvarivanje saradnje.

Strane će pružiti svu pomoć i podršku da se isporuka i nabavka dobara, radova i usluga neophodnih za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana, a posebno za izgradnju mosta preko Dunava između Zemuna i Borče, dužine oko 1.500 metara sa pripadajućim saobraćajnicama dužine oko 21.000 metara, sprovodi po osnovu odredbi ovog sporazuma.

Član 12

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina, sa mogućnošću automatskog produživanja za narednih pet (5) godina, ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu, u pisanoj formi putem diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga ne produži, najmanje šest (6) meseci pre datuma isteka naznačenog perioda.

Ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, otkazivanje ovog sporazuma neće uticati na sprovođenje programa, projekata i aktivnosti koji su u toku.

Sačinjeno u Pekingu, dana 20. avgusta 2009. godine u po dva originalna primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu

 

Za Vladu

Republike Srbije

 

Narodne Republike Kine

Mlađan Dinkić, s.r.

 

Čen Deming, s.r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".