PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI DIREKTORA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U DIREKCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM KOJI RADE NA POSLOVIMA IZVRŠENJA

("Sl. glasnik RS", br. 113/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i izgled službene legitimacije i službene značke direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja.

Član 2

Službena legitimacija izdaje se direktoru i državnim službenicima zaposlenima u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja radi dokazivanja službenog svojstva i identiteta.

Službenu legitimaciju licima iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo pravde i državne uprave.

Član 3

Službena legitimacija i službena značka čine celinu, u trodelnoj kožnoj futroli na sklapanje.

Službena legitimacija je pravougaonog oblika.

Kožna futrola je izrađena od prirodne kože "vašete" teget boje. Dimenzije kožne futrole u razvijenom stanju su 326x78 mm. U drugom unutrašnjem delu kožne futrole nalazi se otvor od providne folije dimenzija 78x55 mm u koji se smešta obrazac službene legitimacije. Službena značka se pričvršćuje na treću unutrašnju stranu kožne futrole.

Član 4

Štampani deo službene legitimacije izrađuje se na hartiji sa zaštitom 120 g/m2.

Hartija iz stava 1. ovog člana je bez izbeljivača sa vodenim znakom, vlakanca su vidljiva pod UV svetlom.

Štampani deo službene legitimacije je zaštićen hologramom, na kome je apliciran Mali grb Republike Srbije, a upakovan je u PVC providni omot.

Na naslovnoj spoljnoj strani službene legitimacije utisnut je Mali grb Republike Srbije.

Član 5

Prva unutrašnja strana službene legitimacije ovlašćenih lica sadrži:

1) na vrhu, na sredini, utisnut Mali grb Republike Srbije;

2) ispod Malog grba, na sredini, tekst: "REPUBLIKA SRBIJA";

3) ispod toga, na sredini, tekst: "MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE";

4) ispod toga, na sredini, tekst: "DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM";

5) ispod toga, na sredini, tekst: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA";

6) ispod teksta: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA", sa desne strane, mesto za fotografiju imaoca službene legitimacije, dimenzije 35x25 mm;

7) ispod teksta: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA", sa leve strane, mesto označeno za upisivanje imena, prezimena i svojeručnog potpisa imaoca službene legitimacije, broja službene legitimacije i hologram;

8) ispod toga, sa leve strane, mesta označena za datum i mesto izdavanja, pored toga, na sredini, mesto označeno za pečat ("M.P."), a sa desne strane mesto označeno za potpis ministra pravde i državne uprave;

Druga unutrašnja strana službene legitimacije sadrži:

1) u gornjem delu, u sredini, tekst: "Ovlašćenja imaoca službene legitimacije";

2) ispod toga, u sredini, tekst:

"Imalac ove službene legitimacije ovlašćen je da u obavljanju poslova izvršenja preduzima službene radnje i mere propisane Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", broj 32/13)."

Član 6

Službena legitimacija, odnosno značka zamenjuje se ako:

1) zbog dotrajalosti ili zbog oštećenja postane neupotrebljiva;

2) se izgubi ili na drugi način nestane;

3) imalac službene legitimacije promeni ime ili prezime.

Član 7

Službena legitimacija, odnosno značka prestaje da važi:

1) ako imalac službene legitimacije, odnosno značke prestane da obavlja poslove izvršenja u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom;

2) ako se izvrši zamena službene legitimacije, odnosno značke;

3) u slučaju smrti imaoca službene legitimacije, odnosno značke.

Član 8

Imalac službene legitimacije, odnosno značke narednog dana od dana prestanka obavljanja poslova izvršenja u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, vraća službenu legitimaciju, odnosno značku.

Ako imalac službene legitimacije, odnosno značke ne postupi na način i u roku iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju iz člana 7. tačka 2) ovog pravilnika, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom oglašava nevažećom službenu legitimaciju, odnosno značku.

Član 9

Izgled službene legitimacije odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog broj 1).

Član 10

Službena značka je od metala srebrne boje u obliku stilizovanog baroknog štita blago ispupčenog, dimenzija 78x58 mm.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, službena značka direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom je zlatno-žute boje.

U gornjem delu znaka je postavljen Mali grb Republike Srbije veličine 20x11 mm, a ispod njega je horizontalno simetrično postavljena srpska trobojka širine 8 mm, crveno, plavo, bela (izvedena u odgovarajućim emajl bojama).

Ispod trobojke se nalazi polirana srebrna, po širini blago zalučena, metalna traka širine 8 mm sa ugraviranim ćiriličkim sans-serifim tekstom ispisanim u dva reda. U prvom redu ispisan je tekst: "MINISTARSTVO PRAVDE", a u drugom redu tekst: "I DRŽAVNE UPRAVE". Slova su veličine 2,5 mm i ispunjena su crnom emajl bojom.

Središte štita je obrađeno graverski sa zrakastim poljima, koja su naizmenično polirana i ispupčena, a između su mat spuštena polja, gde se u centru nalazi postavljen kružni medaljon veličine 32 mm. Središte medaljona čini stilizovana vaga sa mačem zlatne boje, a ostatak polja ispunjen je belim emajlom. Na ovo polje se naslanja kružna traka ispunjena teget emajl lakom u kojoj je ćirilički natpis u nizu zlatne boje: "DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM".

U dnu znaka nalazi se trouglasti polirani odsečak srebrne boje sa tri ugravirana broja visine 5 mm, ispunjena crnom emajl bojom. Ugravirani broj je isti kao i broj na službenoj legitimaciji.

Izgled službene značke odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog broj 2).

Član 11

Broj koji se upisuje u službenu legitimaciju i urezuje na službenu značku sastoji se od tri cifre, koje označavaju broj pod kojim se vodi državni službenik, počev od broja 1, s tim što se ispred broja dodaje potreban broj nula.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog broj 1

Izgled službene legitimacije

 

 


REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

SLUŽBENA LEGITIMACIJA

 

 

 

Ime

 

 

 

Prezime

 

 

 

Svojeručni potpis

 

 

 

Broj službene legitimacije

 

(hologram)

 

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

Datum i mesto izdavanja

 

Ministar

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćenja imaoca
službene legitimacije

Imalac ove službene legitimacije ovlašćen je da u obavljanju poslova izvršenja preduzima službene radnje i mere propisane Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", broj 32/13)

 

Prilog broj 2

Izgled službene značke