ODLUKA
O PARKIRANJU VOZILA

("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 6/2009, 17/2009, 1/2010, 2/2010 - ispr., 14/2010 - dr. odluka, 1/2011, 5/2011, 19/2011, 32/2013, 13/2014 i 18/2014)

 

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način parkiranja vozila na javnim površinama a koja su uređena i obeležena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (u daljem tekstu: javna parkirališta), vrste javnih parkirališta, izgradnja i održavanje javnih parkirališta, parkiranje i zaustavljanje vozila na javnim površinama na kojima je saobraćajnim znacima zabranjeno ili nije regulisano parkiranje i zaustavljanje vozila, te način plaćanja komunalne takse za korišćenje parking prostora.

Parkiranje vozila na javnim površinama iz stava 1. ovog člana vrši se saglasno zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, drugim propisima koji regulišu ovu oblast i odredbama ove Odluke.

Član 2

Organizovanje parkiranja vozila u smislu ove Odluke je komunalna delatnost od interesa za grad Zrenjanin.

Komunalnu delatnost iz stava 1. ovog člana obavlja komunalno preduzeće koje je lokalna samouprava osnovala za obavljanje ove delatnosti, odnosno, drugo preduzeće ili preduzetnik kome lokalna samouprava poveri obavljanje ove komunalne delatnosti a po sprovedenom postupku u skladu sa važećim propisima (u daljem tekstu: Preduzeće, odnosno preduzetnik).

Član 3

Javna parkirališta u smislu odredaba ove Odluke su posebno izgrađeni objekti i površine određene za parkiranje motornih vozila.

Javna parkirališta mogu biti: stalna, privremena, sezonska i povremena.

Stalna parkirališta mogu biti opšta i posebna.

Javnim parkiralištima, u smislu ove Odluke ne smatraju se posebne površine za parkiranje vozila koje pripadaju određenom objektu (preduzeću, ustanovi i dr.).

Član 4

Opšta parkirališta su delovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara i druge površine posebno obeležene za parkiranje motornih vozila.

Opšta parkirališta određuje Gradsko veće na predlog Preduzeća, odnosno preduzetnika a uz prethodnu saglasnost JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin.

Gradsko veće može na predlog Preduzeća, odnosno preduzetnika i druge neuređene javne površine odrediti za privremeno, sezonsko ili povremeno parkiranje vozila, ukoliko se za to ukaže potreba, a uz prethodnu saglasnost JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin.

Član 5

Posebna parkirališta su objekti i površine uređeni i izgrađeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.

Posebna parkirališta se izgrađuju i uređuju u skladu sa odgovarajućim urbanističkim planom.

Korisnik prostora iz člana 3. stav 3. ove Odluke može ih ustupiti Preduzeću, odnosno preduzetniku koji će te prostore urediti kao posebna parkirališta.

Član 6

Javna parkirališta obeležavaju se vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Javna parkirališta imaju na vidnom mestu istaknuto obaveštenje koje sadrži: kategoriju motornih vozila koja se mogu parkirati, način parkiranja, visinu takse (cenu parkiranja) kao i način plaćanja (ukoliko se naplata vrši putem SMS poruka i karata za parkiranje).

Član 7

O izgradnji, obeležavanju i građevinskom održavanju javnih parkirališta stara se JP "Direkcija za uređenje i izgradnju grada Zrenjanina" iz Zrenjanina, a saglasno programu izgradnje i održavanja lokalnih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina.

O održavanju javnih parkirališta (higijena i zimsko održavanje) stara se JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a saglasno programu održavanja javno prometnih površina.

Član 8

Sredstva za izgradnju javnih parkirališta obezbeđuju se planovima i programima rada Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin.

Sredstva za uređenje i održavanje javnih parkirališta obezbeđuju se planovima i programima rada Preduzeća, odnosno preduzetnika.

2. KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA

Član 9

Na javnim parkiralištima se mogu parkirati putnički automobili.

Na posebno obeleženim mestima mogu se parkirati bicikli, mopedi i motocikli.

Autobusi, teretna motorna vozila, njihova priključna vozila i kamp prikolice ne smeju se parkirati na javnim površinama na teritoriji grada Zrenjanina, osim na za to određenim prostorima.

Određivanje prostora za parkiranje vozila iz stava 2. i 3. ovog člana, utvrdiće Gradsko veće, na predlog Preduzeća, odnosno preduzetnika a uz prethodnu saglasnost JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin.

Član 10

Javna parkirališta se koriste za parkiranje motornih vozila pravnih, fizičkih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: korisnik).

Javna taksi stajališta se koriste za parkiranje vozila za obavljanje javnog taksi prevoza.

Korisnikom parkirališta kao i korisnikom javnog taksi stajališta u smislu odredaba ove Odluke smatra se vozač, odnosno vlasnik vozila koji je upisan u saobraćajnoj dozvoli ukoliko vozač ne bude identifikovan.

Ukoliko se ne utvrdi identitet korisnika parkiranja, kontrolori preduzeća moraju obezbediti materijalni dokaz o prisustvu vozila na parkiralištu.

JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin dužno je da na javnim parkiralištima, u zavisnosti od kapaciteta, odredi parking mesta za vozila invalida.

Član 11

Opšta, posebna i privremena parkirališta mogu se, izuzetno, na obrazloženi predlog JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin, privremeno koristiti za druge namene (za potrebe zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija kao i za postavljanje letnjih bašti).

Odluku po predlogu donosi Gradsko veće grada Zrenjanina.

Ukoliko je odluka iz prethodnog stava pozitivna, JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin izrađuje urbanističku saglasnost i tehničke uslove.

Na parkiralištima iz stava 1. ovog člana može se privremeno obustaviti parkiranje odlukom Gradskog veća grada Zrenjanina na osnovu obrazloženog zahteva JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin, ako to zahtevaju razlozi bezbednosti korisnika parkinga (uklanjanje - rušenje objekata ili drugi građevinski i slični radovi u blizini parkirališta).

Član 12

Parkiranje vozila na javnim parkiralištima vrši se na način određen saobraćajnim znacima.

Preduzeće, odnosno preduzetnik utvrđuje radno vreme parkirališta, način organizovanja parkirališta i naplate takse za parkiranje, kao i druge uslove neophodne za funkcionisanje parkirališta.

U cilju organizovanja parkiranja ovom Odlukom ustanovljavaju se sledeće zone:

1. A zona koju čine ulice: Kralja Aleksandra I Karađorđevića (ispred pešačkog mosta), Gimnazijska, Jevrejska, Sarajlijina, Pupinova, Svetosavska i Nemanjina;

2. I zona koju čine ulice: Kralja Petra I, Teplička, Cara Dušana (od Tepličke do Bul. Oslobođenja);

3. II zona koju čine ulice: Kej 2. Oktobra (kod zgrade Suda), Narodnog fronta, Obala Sonje Marinković, Obilićeva, Petefijeva, Ive Lole Ribara, Parking na pijaci "Bagljaš", parking mesta u ul. 20. oktobra, parking na pijaci "Jug Bogdana", Parking prostor na saobraćajnici ispod platoa Vojvođanske banke, parking mesta na lokaciji Nove pijace omeđena ulicama Bulevar oslobođenja (magistrala) i Žarka Zrenjanina, parking mesta oko Gradske bolnice (ul. Dr Vase Savića i Bolnička), Marka Oreškovića, Daničićeva i dr Tihomira Ostojića;

4. zona posebnih parkirališta koju čine parking na Žitnom trgu i parking na prevlaci kod Kulturnog centra;

5. zona privremenih parkirališta koju čine parking prostor u ul. Vuka Karadžića i parking prostor u ulici Miroslava Tirše (lokacija stare pijace).

6. (brisana)

Na parkiralištu oko Gradske bolnice (ul. dr Vase Savića, Bolnička i dr Tihomira Ostojića) parkiranje se ne naplaćuje u vreme predviđeno za posetu bolesnicima od 14,00 do 16,00 časova.

U zonama utvrđenim stavom 3. ovog člana može se utvrditi poseban režim saobraćaja, parkiranja vozila i snabdevanja prodavnica.

U okviru zona za parkiranje vozila, može se rezervisati prostor za parkiranje ili kupiti pretplatna karta (parking karta). Uslove i broj mesta za rezervaciju prostora za parkiranje određuje Preduzeće, odnosno preduzetnik koje izdaje i odobrenje za rezervaciju.

Član 13

Na javnim površinama na kojima je saobraćajnim znacima zabranjeno parkiranje i zaustavljanje vozila može se odobriti zaustavljanje i parkiranje vozila radi utovara ili istovara robe i to u cilju snabdevanja prodavnica isključivo lakim dostavnim vozilima na osnovu odobrenja nadležnog organa Gradske uprave i prethodnu saglasnost JP "Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina".

O nepostojanju tehničkih mogućnosti za snabdevanje odlučuje nadležna služba JP "Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" Zrenjanin.

Zaustavljanje i parkiranje vozila radi snabdevanja u smislu ovog člana reguliše se dodatnim saobraćajnim znacima.

Motorna vozila za snabdevanje moraju se pri zaustavljanju i parkiranju postaviti tako da svojim položajem ne ugrožavaju bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Član 14

Za parkiranje vozila na parkiralištima plaća se lokalna komunalna taksa u visini utvrđenoj Odlukom o lokalnim komunalnim taksama i važećoj tarifi koja je njen sastavni deo.

Zaustavljanjem vozila na parking mestu, odnosno isticanjem parking karte, u smislu čl. 10. ove Odluke, stiču se uslovi za primenu iste.

Navedenom Odlukom određeni su i obveznici i oslobođenja od plaćanja iste.

Član 15

Stanarima koji stanuju u ulicama koje se nalaze u okviru zona u kojima se vrši naplata takse za parkiranje vozila, može se na zahtev i važeću dokumentaciju, izdati stanarska karta za parkiranje.

Stanari koji ostvaruju pravo na stanarsku kartu, u smislu stava 1. ovog člana, su sledeći stanari:

- sa ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom na adresi stanovanja,

- sa ličnom kartom i saobraćajnom dozvolom na ime lizing kuće (potvrda je ugovor o kupovini vozila putem lizinga),

- sa ličnom kartom na adresi stanovanja i saobraćajnom dozvolom službenog vozila na ime pravnog lica (potvrdu izdaje pravno lice i kojom se potvrđuje da zaposleni ima pravo korišćenja vozila 24 časa),

- sa ličnom kartom i odgovarajućim mestom boravišta (adresa za koju se traži stanarska karta) i saobraćajnom dozvolom na svoje ime.

Pretplatna stanarska karta - nalepnica, mora biti vidno istaknuta u gornjem desnom uglu vetrobranskog stakla i važi samo za ulicu za koju je izdata.

Pravnim i fizičkim licima, koja u nedostatku drugog prilaza koriste parking da bi došli do svojih dvorišta i garaža, izdaje se karta za prelaz bez plaćanja takse, s tim da se ovom kartom ne mogu koristiti parking mesta.

Član 16

Korisnik javnog parkirališta je obavezan da:

- plati korišćenje parking mesta;

- istakne kupljenu parking kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila ili plati parkiranje putem mobilnog telefona;

- koristi ispravno parking kartu i u nju unese tačne podatke;

- koristi parking mesta u skladu sa saobraćajnim znacima, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom kojom je označeno parking mesto.

Isticanjem parking karte odnosno zaustavljanjem vozila na parking mestu ako se plaćanje vrši elektronskim putem i kupovinom parking karte, korisnik prihvata propisane uslove za korišćenje javnog parkirališta i stiče pravo korišćenja parking mesta.

Preduzeće, odnosno preduzetnik nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Kontrolu parkiranja vrše kontrolori Preduzeća, odnosno preduzetnika a koji imaju službenu legitimaciju i nose službena odela.

Član 16a

Za parkiranje vozila na javnim taksi stajalištima plaća se lokalna komunalna taksa u visini utvrđenoj Odlukom o lokalnim komunalnim taksama i važećoj tarifi koja je njen sastavni deo.

Zaustavljanjem taksi vozila na javnom taksi stajalištu, u smislu člana 10. ove Odluke, stiču se uslovi za primenu iste.

Preduzeće, odnosno preduzetnik će u skladu sa Odlukom gradskog organa nadležnog za poslove saobraćaja o određivanju javnih taksi stajališta, obezbediti korišćenje istih.

Preduzeće, odnosno preduzetnik će vršiti kontrolu korišćenja javnih taksi stajališta, kao i naplatu lokalne komunalne takse za korišćenje istih.

3. ZABRANE - PARKIRANJA I ZAUSTAVLJANJA

Član 17

Pored slučajeva predviđenih zakonom, nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje vozila:

1. U pasažu ili pešačkom prolazu zgrade,

2. Na dečijim igralištima i drugim mestima namenjenim za rekreaciju,

3. Na pešačkim stazama,

4. Na rezervisanim parkinzima,

5. Ispred pešačkog ulaza u stambene zgrade,

6. Na mestima gde se nalaze šahtovi, slivnici i okna,

7. Na mestima gde je onemogućen pristup posudama za odlaganje smeća, (kante, kontejneri), objektima vatrogasne i hitne pomoći, zdravstva i drugim mestima gde je saobraćajnim znakom zabranjeno,

8. Na javnim zelenim površinama (bez obzira da li su delom ili potpuno ugažene ili na drugi način oštećene odnosno uništene).

Ukoliko vlasnik ili vozač ili korisnik parkira vozilo na površinama iz stava 1. tačka 1, 3, 4. i 6. ovog člana, vozilo se uklanja specijalnim vozilom "Pauk" po nalogu saobraćajne policije.

U slučaju da je vozilo parkirano na površinama iz stava 1. tačka 2, 5. i 7. ovog člana vozilo se uklanja specijalnim vozilom "PAUK" po nalogu komunalnog inspektora.

Ukoliko vlasnik ili vozač ili korisnik parkira vozilo na površinama iz stava 1. tačka 8. ovog člana, vozilo se uklanja specijalnim vozilom "Pauk" po nalogu komunalnog inspektora.

Troškove uklanjanja vozila snosi korisnik vozila, izuzev ukoliko se vozilo pomera sa obeleženog parking mesta na kojem se vrši naplata lokalne komunalne takse za parkiranje a na kojem se nalaze šahtovi, slivnici i okna, kada troškovi pomeranja padaju na teret Preduzeća, odnosno preduzetnika.

Član 18

Za vreme čišćenja snega sa saobraćajnih i drugih površina može se zabraniti parkiranje vozila na tim površinama.

Organizacija koja čisti i uklanja sneg, dužna je da na pogodan način objavi na kojim će se površinama i u koje vreme čistiti i uklanjati sneg.

Korisnik parkirališta je dužan da ukloni vozilo do isteka roka koji je obaveštenjem određen.

Ukoliko vlasnik ili vozač ili korisnik parkirališta ne ukloni vozilo po isteku roka datog u obaveštenju, po nalogu komunalnog inspektora odnosno komunalnog policajca može se izvršiti pomeranje vozila na mesto gde svojim položajem neće ometati čišćenje i uklanjanje snega i pri tom je dužna čuvati vozilo od oštećenja.

Član 19

Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

1. parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji;

2. parkiranje neregistrovanog vozila;

3. ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona;

4. vršiti zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili ometanja drugih vozila;

5. na parking mestu postavljati ograde ili slične prepreke;

6. pranje vozila, upotreba i rukovanje opasnim materijalima, popravke vozila i isprobavanje eksploataciono-tehničkih svojstava vozila;

7. korišćenje parkirališta kao poligona za obuku vozača.

4. NADZOR

Član 20

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ Gradske uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije i komunalna policija.

5. KAZNENE ODREDBE

Član 21

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ako:

1. Na propisan način ne održava i ne obeležava parkirališta (član 7).

2. Na posebnim parkiralištima ne odredi parking mesta za vozila invalida (član 10. stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara odgovorno lice u preduzeću.

Član 22

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako:

1. Koristi javno parkiralište suprotno odredbama člana 15. ove Odluke,

2. Postupa suprotno odredbama u tačkama 2, 3, 4. i 5. člana 19. ove Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara.

Član 22a

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 din. kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. Postupa suprotno odredbama člana 9. stav 3. ove Odluke,

2. Javno parkiralište koristi suprotno odredbi člana 10. stav 1. ove Odluke,

3. Postupa suprotno odredbama člana 13. ove Odluke,

4. Ne postupa u skladu sa odredbama člana 16. stav 1. alineja 4 ove Odluke,

5. Postupa suprotno odredbama člana 17. stav 1. tačka 2, 5, 7. i 8. ove Odluke,

6. Postupa suprotno odredbama člana 19. tačke 1, 6. i 7. ove Odluke.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 din. kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 din. kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 2.000,00 din. kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice.

6. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Odredbe ove Odluke ne primenjuju se na službena vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, hitne pomoći, vatrogasnih službi, komunalne policije, inspekcijskih službi i javnih komunalnih preduzeća.

Član 24

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o parkiranju vozila ("Sl. list Opštine Zrenjanin", broj: 3/05, 1/06 i "Službeni list grada Zrenjanina", br. 3/09).

Član 25

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Zrenjanina".