ODLUKA
O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA "KRAGUJEVAC 2025"

("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)

Član 1

Ovom Odlukom pristupa se izradi Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025".

Član 2

Planski osnov za izradu je Prostorni plan grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj 32/09).

Član 3

OKVIRNA GRANICA Plana obuhvata cele katastarske opštine Kragujevac 2 i 3, delove katastarskih opština Kragujevac 1 i 4, i delove katastarskih opština: Jovanovac, Opornica, Poskurice, Divostin i Dragobraća, ukupne površine oko 8500 hektara.

OPIS GRANICE PLANA prikazan je detaljno, po parcelama, ali su, u toku izrade Nacrta ovog Plana, moguće izmene.

Granica GUP-a "Kragujevac 2015." počinje od tačke A na severu tj. od granične belege br. 26 koja je tromeđa katastarskih parcela br. 227 i 368 (put) u KO Opornica i KO Kragujevac 4.

Od ove tromeđe granica skreće na istok i ide regulacionom linijom trase severozapadnog magistralnog poluprstena kroz KO Kragujevac 4 sekući veći broj parcela sve do granične linije KO Kragujevac 4 i KO Jovanovac.

Ovu graničnu liniju granica GUP seče između graničnih belega br. 15 i 16 u blizini belege br. 16. Odavde granica GUP-a dalje ide na jug graničnom linijom KO Kragujevac 4 i KO Jovanovac sve do tromeđe KO Kragujevac 4 i kp. br. 1852/10 i 1852/3 KO Jovanovac od koje skreće južno u KO Jovanovac graničnom linijom:

kp. br. 1852/3 i 1851/1 koje ulaze cele u GUP do tromeđe 1851/1 sa 1851/3 i 1852/13 kp. br. 1851/3 sa 1852/13, 1852/4 i 1847

kp. br. 1850/1 sa 1847,1848/1 i 1849/2,

kp. br. 1831/6 sa 1849/2 i 1849/1

kp. br. 1831/11 sa 1849/1, 1831/1, 1831/2, 1831/4, ponovo sa 1831/2 i 1831/3

kp. br. 1832 sa 1831/3 i 1835

kp. br. 1833/3 sa 1835,

kp. br. 1834/1 sa 1833/2 i 1833/1

kp. br. 1821/4 sa 1833/1 i 1820

kp. br. 1821/3 sa 1820 i 1819/1

kp. br. 1669 sa 1819/1, 1670 i 612/1 (staro korito reke Uglješnice)

kp. br. 612/1 sa 1668 i 1663/1

kp. br. 1663/1 sa 1662 i 1660

kp. br. 1660 sa 1624, 1629, 1631 i 1635/1

kp. br. 1659 sa 1635/1 i 1636

kp. br. 1656 sa 1636, 1637/1 i 1637/2

kp. br. 1655 sa 1637/2 i 1640

kp. br. 1654 sa 1640 i 1671 (put)

kp. br. 1653 sa 1671

kp. br. 1677/3 sa 1195 (put) odakle seče kp. br. 1197 (put) do tromeđe kp. br. 1197, 1679 i 1234

kp. br. 1197 sa 1679, 1234 i 1681/1

kp. br. 1322 (put) sa 1681/1, 1681/2, 1682/2, 1684, 1685, 1238, 1239/3, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1240/2 i 1241

kp. br. 1308 sa 1241

kp. br. 1357 sa 1308, 1317, 1341 i 1340/1

kp. br. 1333 sa 1340/1 i 1339

kp. br. 1334 sa 1339, 1338/1 i 1338/3,

kp. br. 1335 sa 1338/3, 1337, 612/6, 612/7 i 612/5 odakle seče put kp. br. 615/1 do kp. br. 546/2

dalje nastavlja severozapadno granicom kp. br. 546/2 sa 615/1, 546/1 i 764 kp. br. 764 sa 544/1 i 544/2 kp. br. 766 sa 544/2 i 542 kp. br. 541 sa 543 i 588/1 (put) do kp. br. 618/1 (put) odakle nastavlja istočno istom stranom puta do regulacije državnog puta IB reda oznake 24, nastavlja istom stranom regulacije do kp. br. 507/9 (nadvožnjak) gde preseca državni put i ide do tromeđe kp. br. 456/2, 457/1 i 618/3, nastavlja granicom 618/3 sa 457/1 i 458/1

kp. br. 458/1 sa 459/1 do pruge, preseca prugu i nastavlja severoistočno do njene tromeđe sa kp. br. 415 i 414, skreće granicom kp. br. 415 sa 414 i granicom kp. br. 416 sa 413 do regulacije reke Lepenice odakle nastavlja njenom regulacijom nizvodno do kp. br. 395. Na ovom mestu preseca reku Lepenicu do ušća Jabučke reke u nju i dalje nastavlja kroz KO Korman uzvodno, levom stranom Jabučke reke do kp. br. 1560 (put). Preseca put i skreće jugozapadno duž njega do granice sa KO Kragujevac 1.

Odavde granica skreće na jugoistok graničnom linijom KO Kragujevac 1 sve do tromeđe kp. br. 1630 KO Maršić i parcela kp. br. 1967 i kp. br. 1970 KO Kragujevac 1.

Dalje granica nastavlja graničnom linijom između kp. br. 1970 sa kp. br. 1967 i kp. br. 1980 i kp. br. 1974 sa kp. br. 1980 sve do tromeđe kp. br. 1974, kp. br. 1975 i kp. br. 1980 sve u KO Kragujevac 1.

Od ove tromeđe granica GUP-a skreće na jugo-istok i poklapa se sa graničnom linijom (nalazi se na 40m od postojećeg dalekovoda) koridora dalekovoda 110 KV KG2 - Jagodina, sve do preseka sa graničnom linijom KO Kragujevac 1 i KO Trmbas.

Od ovog preseka granica GUP-a skreće na zapad granicom KO Kragujevac 1 do KO Kragujevac 2 i nastavlja na zapad granicom KO Kragujevac 2 do pruge Kragujevac - Kraljevo. Ovde skreće levo i nastavlja istom stranom pruge kroz KO Dragobraća do mesta na granici sa kp. br. 347/2 gde preseca prugu prema tromeđi parcele pruge sa kp. br. 319/2 i 320/1. Dalje nastavlja granicom kp. br. 319/2 sa 320/1 i 319/7 kp. br. 319/6 sa 319/7, preseca reku Lepenicu i nastavlja granicom

kp. br. 261/1 sa 262/2

kp. br. 261/3 sa 262/2 i 263/6

preseca državni put IB reda oznake 23 do njegove tromeđe sa kp. br. 257/9 i 257/1 i nastavlja granicom

kp. br. 257/1 sa 257/9 i 257/10

preseca kp. br. 253 (put) i skreće na sever levom stranom puta do kp. br. 170/2 (put) koju preseca i nastavlja na sever do kp. br. 193/1 gde preseca kp. br. 170/2 do njene tromeđe sa kp. br. 191/7 i 186 (put), nastavlja na sever levom stranom kp. br. 186 (put) do kp. br. 174/1. Dalje ide granicom kp. br. 174/1 sa 178 i 175 i granicom kp. br. 174/2 sa 175 do granice KO Kragujevac 3.

Odavde granica skreće levo granicom KO Kragujevac 3 do tromeđe kp. br. 3390/1 KO Drača i kp. br. 11540 i 11557 obe u KO Kragujevac 3. Dalje nastavlja kroz KO Kragujevac 3 granicom

kp. br. 11540 sa 11557 i 11541

kp. br. 11539 sa 11541, 11542 i 11538, preseca kp. br. 11535 i nastavlja granicom

kp. br. 11533 sa 11532 i 11530

kp. br. 11530 sa 11528 i 11523

kp. br. 11522 sa 11523 i 11518

kp. br. 11518 sa 11521, 11520 i 11519

kp. br. 11519 sa 11516

kp. br. 11515 sa 11516, preseca kp. br. 11512 (put) i nastavlja dalje granicom kp. br. 11502 sa 11512 i 11501

kp. br. 11500 sa 11499

kp. br. 11497 sa 11498 i 11494

kp. br. 11494 sa 11495 (KO Kragujevac 3) i 3224 (KO Drača)

kp. br. 3223 sa 3224, 3222 i 3219/2 sve u KO Drača i dalje nastavlja granicom KO Kragujevac 3 do njene tromeđe sa kp. br. 1033 i 1038 obe u KO Divostin. Granica dalje nastavlja kroz KO Divostin zajedničkom granicom kp. br. 1038 sa 1033, 1034 i 1035 do kp. br. 722/2 (put) odakle nastavlja istom stranom puta na severozapad do kp. br. 656/1 gde preseca put i nastavlja na sever levom stranom kp. br. 721/1 (put) do kp. br. 671/2. Odatle skreće granicom između

kp. br. 671/2 sa 672/1 i 670/2

kp. br. 671/1 sa 670/2, 670/1 i 669/2

kp. br. 669/2 sa 440/2 i 440/1

kp. br. 669/1 sa 440/1 i 441

kp. br. 667 sa 441 odakle skreće severoistočno desnom ivicom puta (kp. br. 723) do granice sa KO Kragujevac 3, skreće severozapadno granicom K.O. Kragujevac 3 i granicom K.O. Kragujevac 4 do njene tromeđe sa kp. br. 1274/2 i 2098 (obe u KO Poskurice).

Od ovog mesta ide kroz KO Poskurice granicom između

kp. br. 1274/2 sa 2098, 1280/1, 1280/4, 1280/2, 1278, 1277, 1276 i 1275/3

kp. br. 1275/3 sa 1275/1 i 1275/2

kp. br. 1275/2 sa 1279/1, 1283/1 i 1283/3

kp. br. 1283/3 sa 1275/4, 1275/1 i 1260, preseca kp. br. 1290 (put) i nastavlja granicom

kp. br. 1296 sa 1290, 1291 i 1292

kp. br. 1297/2 sa 1292, 1293/1, 1294/2 i 1295/3

kp. br. 1297/1 sa 1295/1 i 1252/2

kp. br. 1298 sa 1252/1 i 1251

kp. br. 1299 sa 1251 i 1250/1

kp. br. 1300 sa 1250/1 i 1250/2

kp. br. 1301/1 sa 1250/2, 1248 i 1050/2

kp. br. 1301/2 sa 1050/2 i 1050/1

kp. br. 1326/1 sa 1050/1 i 1049

kp. br. 1326/2 sa 1049 i 1051 (put)

kp. br. 1033/5 sa 1051 i 1034/2

kp. br 1033/3 sa 1033/4 i 1032

kp. br. 1033/2 sa 1032 i 1031

kp. br. 1026/3 sa 1031 i 1030/1

kp. br. 1026/2 sa 1028/1, 1027/2 i 1027/1

kp. br. 1027/1 sa 1026/1, 1025/1 i 1025/4

kp. br. 1585/2 (put) sa 1025/4, 1571 i 1570, preseca put i nastavlja granicom

kp. br. 1572/1 sa 1568/1, 1568/4, 1568/3, 1567/1, 1573/2 i 1573/3 kp. br. 1573/3 sa 1572/2 i 1573/1

kp. br. 1573/1 sa 1566/1, preseca kp. br. 1651 (put) i nastavlja na sever granicom

kp. br. 1651 sa 1548, 1549/3, 1549/2 i 1549/1

kp. br. 1549/1 sa 1550/2, 1550/4, 1550/5, 1550/6, 1550/8 i 1550/7

kp. br. 1547 sa 1550/7 i 853/1 (put), preseca put i nastavlja dalje severnom granicom kp. br. 1565/1 (put) do kp. br. 1799/1 (put) koji preseca do granice K.O. Opornica.

Od ovog mesta ide kroz K.O. Opornica granicom između

kp. br. 979 sa 978, 977 i 982

kp. br. 981 sa 982, 986 i 987, skreće i severozapadnom granicom kp. br. 547 (put) ide do njene tromeđe sa kp. br. 867 i 881 gde preseca put i nastavlja granicom

kp. br. 890 sa 889 i 608/1 kp. br. 596 sa 608/1, 607/4, 607/3, 606 i 598

kp. br. 597 sa 598 i 563

kp. br. 595/2 sa 563, 561, 565/2, 565/3, 564/2, 567 i 568 kp. br. 595/1 sa 568

kp. br 570 (put) sa 568 i 569, preseca kp. br. 556 i nastavlja severozapadno putem do tromeđe sa kp. br. 531 i 524/1 odakle ide granicom kp. br. 531 sa 524/1, 524/2 i 459/1 kp. br. 438/2 sa 459/1, 458, preseca kp. br. 441/1 (reka Uglješnica) i nastavlja njom na sever do kp. br. 453/2 odakle ide granicom

kp. br. 454 sa 453/2, preseca kp. br. 429 (put) i dalje granicom

kp. br. 423/1 sa 429

kp. br. 423/2 sa 424/1 i 424/2

kp. br. 423/1 sa 424/2 i 421/9

kp. br. 421/9 sa 422, 421/1 i 421/6

kp. br. 421/6 sa 421/10, 421/2 i 421/5, preseca kp. br. 118/1 (put) i nastavlja granicom

kp. br. 118/1 sa 346/2 i 346/1

kp. br. 346/1 sa 336/3, 335/3 i 335/1

kp. br. 342/1 sa 344 i 343/1, preseca put za Topolu granicom

kp. br. 117/3 sa 341/1, skreće jugozapadno putem do granice KO Kragujevac 4 odakle njom nastavlja sve do tačke A od koje je i počeo opis ove granice.

Član 4

Planovi višeg reda čije smernice treba da budu ugrađene u Generalni urbanistički plan "Kragujevac 2015" su: Prostorni plan grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", br. 32/09), kao planski osnov, Prostorni plan Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 8/10) i Regionalni prostorni plan Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog upravnog okruga ("Službeni glasnik RS", br. 39/14).

PROSTORNI PLAN GRADA KRAGUJEVCA

("Službeni list grada Kragujevca", br. 32/09)

Prostorni plan grada Kragujevca, donet 24.09.2009. godine predstavlja neposredni planski osnov i plan višeg reda za izradu Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2015".

Ovim planom obuhvaćeno je administrativno područje Grada Kragujevca koje čini: CENTAR GRADA i 56 naseljenih mesta ukupne površine oko 835 km2. U okviru ove teritorije je CENTAR GRADA sa ukupno 195.000 stanovnika u 2015. godini. URBANU AGLOMERACIJU čini: područje centra Grada Kragujevca i 13 okolnih naselja pretežno ruralnog sklopa sa tendencijom približavanja i povezivanja preko najznačajnijih saobraćajnica sa gradom. Očekivani broj stanovnika u 2020. godini je 221.000.

Neposredno okruženje grada Kragujevca tzv. lokalno metropolitensko područje, čine susedne opštine na koje se neposredno odražava uticaj Grada i u kome su prirodni, ekološki, javni, privredni, saobraćajni, infrastrukturni i drugi sistemi, celine i objekti, bitni za funkcionisanje i razvoj Kragujevca i ovih opština. Ovaj prostorni obuhvat čine grad Kragujevac i pet susednih opština okruga: Topola, Rača, Batočina, Lapovo i Knić. Površina područja je 2.011 km2 i na toj teritoriji se nalazi 155 naselja, sa cca 263.000 stanovnika. Neposredno okruženje, po svom položaju i karakteru, ima poseban značaj za Grad, kao veza i oslonac na najznačajnije republičke i evropske pojaseve i koridore razvoja, ali i za susedne opštine.

Na području CENTRA GRADA nalaze se javne funkcije: gradskog, regionalnog i nadregionalnog značaja (Univerzitet, Klinički centar, kulturni sadržaji: Knjaževsko-srpski teatar, Muzej, Narodna biblioteka, Dom starih i studentski domovi, sportski centri).

CILJEVI ekonomskog razvoja područja grada Kragujevca odnose se na:

- maksimalno iskorišćenje prirodnih resursa (geografski položaj, zemljište, raspoloživa sirovinska osnova, stanovništvo i zaposlenost, kao i postojeći privredni kapaciteti).

- jačanje statusa Kragujevca kao razvijenog industrijskog centra od regionalnog i državnog značaja

Buduću prostornu strukturu privrednih kapaciteta, zasnovanu na proceni broja zaposlenih u sekundarnom, a delimično u tercijernom i primarnom sektoru (oko 60.000 zaposlenih), činiće sledeći oblici prostorno-organizacionih jedinica: RADNE ZONE u gradskom području i RADNE ZONE van gradskog područja:

RADNE ZONE u gradskom području, koncipirane kroz četiri osnovne celine:

- RADNA ZONA 1 - Industrijska zona Kragujevac (IZK)

- RADNA ZONA 2 - "Lepenica" - ("brownfield")

- RADNA ZONA 3 - "Zastava" ("brownfield")

- RADNA ZONA 4 - Male zone privređivanja u disperziji ukupne površine oko 1.030 ha za oko 45.000 zaposlenih.

Potencijalni vidovi turizma na teritoriji centra grada i turističke vrednosti koje treba iskoristiti i unaprediti su:

- Kulturni turizam - zone objedinjene zaštite prirodnih i kulturnih dobara

- Poslovni turizam + MICE - kongresni, manifestacioni i poslovni

- Ekoturizam turizam - specifični ekološki programi

- Sportsko-rekreativni turizam

- Tranzitni turizam - duž strateških razvojnih pravaca

U oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture planirana je

- izgradnja autoputa (veza između postojećeg autoputa E-75 i planiranog autoputa Beograd - južni Jadran)

- izgradnja severne i južne gradske obilaznica (prsten oko centralnog gradskog područja)

- izmeštanje magistralne železničke pruge Lapovo-Kragujevac-Kraljevo na poziciju južno od centralnog područja

- izgradnja robno-transportnog centra, teretne železničke stanice i teretnog terminala

- izgradnja Ibarsko-šumadijskog regionalnog sistema vodosnabdevanja (podsistem Lopatnica-Studenica) i dogradnja i rešavanje prečišćavanja sirove vode na izvorištu "Morava",

- izgradnja dalekovoda 40 0kV Kragujevac Kraljevo i Kragujevac-Obrenovac II

- dogradnja distributivne mreže gasovoda

- izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom "Vitlište".

Posebno su razmatrani: zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara. Posebno je urađena Strateška procena uticaja Prostornog plana na životnu sredinu čiji su elementi ugrađeni u Prostorni plan kroz Ekološku valorizaciju prostora.

PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE

("Službeni glasnik RS", br. 88/10)

Prostornim planom Republike Srbije utvrđuje se vizija, principi i ciljevi prostornog razvoja Republike Srbije i njenih regionalnih celina. Buduća koncepcija prostornog razvoja Srbije je razmotrena u okviru dva osnovna scenarija sa dva podscenarija. Scenario recesivnog rasta sa elementima kriznog upravljanja i scenario održivog prostornog razvoja. Prostorni plan Republike Srbije definiše integralni metod kao osnovni metodološki pristup u izradi prostornih planova zasnovan na principima održivog razvoja. Za potrebe izrade planskih dokumenata sprovodiće se integralno istraživanje faktora ekonomskog, socijalnog, ekološkog i institucionalnog razvoja.

Funkcionalna urbana područja. (FUP) - Prostornim planom Republike Srbije izvršeno je rangiranje funkcionalnih urbanih područja. Kategoriji opština i gradova najvišeg stepena urbanizacije, pored beogradske aglomeracije kao najjačeg pola razvoja u Republici Srbiji, pripadaju gradski centri (među kojima se navodi i Kragujevac). Kragujevac je u PPRS tretiran kao FUP državnog značaja. Osnovni cilj je determinisanje, organizovanje i umrežavanje funkcionalnih urbanih područja kao osnove za uravnotežen regionalni razvoj Republike Srbije. Na osnovu analize mogućnosti integrisanja prostora Republike u neki od postojećih područja uticaja gradova pretpostavljena je kategorizacija FUP-a, na osnovu koje će 2020. godine u Republici biti:

Model funkcionalno urbanih područja Republike Srbije 2020.

funkcionalno urbano područje (centar FUP)

u sastavu FUP

br. stan. central. grada/ opštine

br. stan. FUP

značaj FUP

% FUP
u ukupn. br. st. Srbije

FUP
P (km2)

% FUP u ukupn. pov. Srbije (km2)

Kragujevac

Knić, Batočina, Rača, Lapovo

175.802

225.357

N

3,0

1.654

2,1

Prostorna distribucija i razvoj industrije. Koncepcija teritorijalnog razvoja industrije u Republici Srbiji zasniva se na kohezionoj varijanti koja podrazumeva policentričnu organizaciju ove delatnosti i difuziju prostornih modela lokacije, smanjenje međuteritorijalnih razlika, održivi socijalno odgovoran razvoj industrije. U prostornoj strukturi industrije vodeću ulogu imaće i dalje postojeći privredno - industrijski gradski centri i razvojni koridori.

Planirane industrijske zone i industrijski parkovi u Republici Srbiji

Oblast

Lokacija IZ i IP u gradovima/opštinama

Šumadijska

Kragujevac, Lapovo

PPRS planirano je aktiviranje slobodne zone u Kragujevcu, perspektivno i na drugim lokacijama zajedno sa IP, u skladu sa uslovima i smernicama Strategije razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji do 2015. godine.

Prostorni razvoj turizma. Prostor teritorije Republike Srbije podeljen je na pet turističkih klastera. Svaki klaster odlikuje se turističkim destinacijama, gradskim turističkim centrima i mestima, banjskim turističkim centrima i mestima, kao i sa obuhvaćenim segmentima kružnih i linearnih turističkih pravca i sekundarnim turističkim prostorima. Među gradovima i opštinama od nacionalnog turističkog značaja nalaze se i Kragujevac.

Putna mreža i objekti. U Strateškim prioritetima među projektima sa periodom realizacije do 2014. godine, a koji su od značaja za teritoriju Kragujevca, su:

- autoputski koridor Batočina - Kragujevac - Knić - veza sa autoputskim pravcem Kraljevo - Čačak (E-761, M-5);

- završetak izgradnje obilaznica među kojima su i obilaznice Kragujevca

Železnička mreža i objekti. U PPRS, magistralna pruga E-85 Lapovo - Kragujevac - Kraljevo-Kosovo Polje-Đeneral Janković- državna granica, planira se kao revitalizovana i modernizovana jednokolosečna pruga sa izgradnjom dvokolosečne deonice Lapovo-Kragujevac- Kraljevo.

Intermodalni transport i logistički centri. U Kragujevcu se nalazi slobodna zona i ona predstavlja generator razvoja područja i regiona. Prostornim planom RS predlaže se više potencijalnih lokacija intermodalnih terminala i logističkih centara, između ostalih i u: Kragujevcu.

Energetska infrastruktura. U narednom periodu vršiće se nadgradnja postojeće distributivne mreže kroz podruje grada Kragujevca. U oblasti elektroenergetike, prioritet je izgradnja novih transformatorskih stanica i dalekovoda (DV 400 kV Kraljevo 3 - Kragujevac 2).

Vodoprivreda i vodoprivredna infrastruktura. Osnovni cilj je optimizacija integralnih vodoprivrednih sistema na jedinstvenom vodoprivrednom prostoru Republike Srbije i usklađivanje njihovog razvoja sa ciljevima očuvanja životne sredine i drugih korisnika prostora. Koncepcija razvoja, uređenja i zaštite vodnih resursa se zasniva na principu da se regionalnim sistemima dovodi samo nedostajuća voda, uz racionalno i ekološki održivo korišćenje postojećih lokalnih izvorišta. Regionalni sistemi za snabdevanje vodom najvišeg kvaliteta se realizuje regionalnim sistemima za snabdevanje vodom naselja i industrija koje zahtevaju vodu najvišeg kvaliteta. Kragujevac pripada Ibarsko-šumadijskom sistemu - podsistemu Studenica-Lopatnica.

Zaštita i održivo korišćenje kulturnog nasleđa. Osnovni cilj je da se kulturno nasleđe artikuliše kao razvojni resurs, zaštiti, uredi i koristi na način koji će doprineti uspostavljanju regionalnog i lokalnog identiteta u skladu sa evropskim standardima zaštite. U PPRS predložena je lista kulturnih područja, kao i lista spomenika koji sa neposrednom okolinom čine sagledive kulturno-pejzažne celine. Tako je izdvojeno i Šumadijsko područje, a među spomenicima kulture je Znamenito mesto Spomen park "Kragujevački oktobar" u Šumaricama.

REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE ŠUMADIJSKOG, POMORAVSKOG, RAŠKOG I RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA RS

("Službeni glasnik RS", br. 39/14)

Područje Regionalnog prostornog plana obuhvata četiri upravna okruga (Šumadijski, Pomoravski, Raški i Rasinski), a prema teritorijalnoj organizaciji administrativno ga čini 19 opština i pet gradova (Kragujevac, Jagodina, Kruševac, Kraljevo i Novi Pazar). Prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 109/09 i 46/10), plansko područje je deo regiona Šumadije i Zapadne Srbije kao statističke celine nivoa NSTJ 2. Ostali regioni nivoa NSTJ 2 jesu: Beogradski region, Region Vojvodine, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija.

Prostorni obuhvat područja RPP je 11.588 km2. Grad Kragujevac nalazi se u severnom delu područja Plana.

Stanovništvo - Ispoljene tendencije u dosadašnjem demografskom razvoju (sa naglašenim slabljenjem demografskog potencijala i odmaklom fazom biološke depopulacije u kojoj se nalazi većina naselja, sem opštinskih i gradskih centara) donekle se mogu ublažiti efektima poboljšanja opštih društvenih tokova i primenom planskih propozicija do 2025. godine. Prema ovakvom scenariju, broj stanovnika koji bi se očekivao do 2025. godine na području grada Kragujevca, iznosio bi 180.128.

Mreža naselja - Šumadijski (velikomoravski) pravac razvoja je indirektno oslonjen na FUP Kragujevca (međunarodni rang) na površini od 1.645 km2 (2,1% teritorije Republike Srbije) i sistem naselja u njegovoj neposrednoj blizini. On je u kontaktnoj zoni uticaja MEGA Beograda sa kojim "deli" područje opštine Topola koja ostaje van izrazite zone jednog od dominantnih centara (njen južni deo je u indirektnoj vezi sa Kragujevcem, a severni sa Beogradom). Prostor opštine Svilajnac će boljim vezama sistemu sa Račom i Lapovom perspektivno proširiti areal FUP Kragujevca u pravcu istoka.

Hijerarhija naselja i centara na području ovog Plana, shodno PPRS, preduslov je za formiranje jasne strukture gradskih naselja i prostora oko njih u Republici Srbiji. Zato je, u mreži naselja planskog područja, moguće utvrditi hijerarhiju, koja će perspektivno omogućiti koherentniji razvoj čitave teritorije i doprineti raspodeli funkcija i podeli rada (funkcija rada i funkcija stanovanja).

Hijerarhija naselja i centara:

- I rang - centar međunarodnog značaja (primarni centar planskog područja) - Kragujevac;

- II rang - centri državnog značaja (subcentri planskog područja) - gradovi Kruševac, Kraljevo, Novi Pazar i Jagodina (u sistemu trograđa Jagodina - Ćuprija - Paraćin);

- III rang - centri sa izraženim urbanim i privrednim funkcijama - Aranđelovac, Trstenik i Vrnjačka Banja;

- IV rang - opštinski centri urbanog karaktera - Aleksandrovac, Lapovo, Batočina, Ćićevac, Despotovac, Raška, Svilajnac, Tutin, Topola i Brus;

- V rang - opštinski centri ruralnog karaktera - Knić, Varvarin, Rača i Rekovac;

- VI rang - centri zajednice sela (CZS).

Posebne kategorije naselja:

- centri sa specifičnim funkcijama (saobraćajni, industrijski - rudarski i drugo);

- naselja sa izraženim turističkim funkcijama u opštini Aranđelovac, Raška, Tutin, Ćuprija i Brus;

- banjska naselja - Kraljevo, Kruševac i Raška

Javne službe - Planski uticaj Republike Srbije se, pored primarne mreže infrastrukture, najviše ispoljava u delu razvoja javnih službi. Bez sistemskog definisanja i usklađivanja javnih službi na nivou Republike Srbije i regiona, a zatim i na drugim nivoima prostorne organizacije, samo regionalno ustrojstvo Republike Srbije i sistem centara gubi puni smisao. Razvoj javnih službi podrazumeva i odgovarajuću podršku u drugim sektorima (u prvom redu saobraćajne i komunalne infrastrukture, posebno u odnosu na prigranična, periferna i brdsko-planinska područja, koja imaju infrastrukturna, resursna i druga razvojna ograničenja). Koncept racionalizacije moguć je na nižim nivoima, gde postoje mogućnosti za preraspodelu i alternative u okviru usluga javnih službi.

Osnovno opredeljenje jeste: stvaranje uslova za povećanje prostorne dostupnosti i obezbeđenje podjednakih uslova korišćenja usluga javnih službi.

Privreda i industrija - Utemeljena na neophodnosti uspostavljanja adekvatnije strukture privrede i industrije saglasno razvojnim potencijalima i mogućnostima uz uvažavanje opredeljenja i smernica, sadržanih u relevantnim planskim i strateškim dokumentima (PPRS, planovima jedinica lokalnih samouprava, koridora, područja posebne namene i drugo), koncepcija razvoja i prostorne distribucije privrede/industrije na planskom području zasniva se na sledećim opredeljenjima:

1) izmena strukture privrede oblikovanjem savremenije regionalne i lokalne konkurentne strukture;

2) diverzifikacija regionalne ekonomije i unutarsektorska specijalizacija u pravcu jačanja identiteta regionalne ekonomije;

3) intenzivniji razvoj proizvodnih i uslužnih MSP i preduzetništva, osnovnog sektora razvoja privrede, kao samostalnih subjekata i kao kooperanata i podizvođača većih privrednih sistema, posebno podsticanje razvoja mikro-biznisa, takozvanih porodičnih firmi u manje razvijenim područjima;

4) unapređenje poslovnog okruženja za razvoj regionalne ekonomije;

5) unapređenje kvaliteta života i jačanje ekonomske baze stanovništva posebno u manje razvijenom području kroz podsticanje razvoja MSPP;

6) unapređenje infrastrukture i diverzifikaciju ruralne ekonomije;

7) podsticanje međuopštinske, regionalne, međuregionalne i transgranične saradnje formulisanjem zajedničkih ciljeva, prioriteta i projekata razvoja.

Prostorna organizacija privrede/industrije na planskom području, saglasno PPRS i planskim dokumentima gradova/opština obuhvata sledeće elemente:

- razvojne zone uz strateške komunikacijske pravce: Koridor 10, zapadno-moravski i ibarski magistralni koridor, regionalne koridore;

- centre različitog ranga - Kragujevac je centar I ranga - nacionalni polifunkcionalni privredni centar i najznačajniji privredni centar planskog područja.

Infrastrukturni sistemi

Saobraćaj - Održivi razvoj drumskog saobraćaja, kao najzastupljenijeg vida saobraćaja na planskom području, zasnivaće se na principima koji su u skladu sa principima PPRS

Razvoj drumskog saobraćaja u planskom periodu baziraće se i na sledećim konkretnim zadacima:

- izrada planske i projektne dokumentacije za autoputski koridor Batočina - Kragujevac - Knić (veza postojećeg auto-puta E-75 Beograd - Niš i planiranog auto-puta E-761 Pojate - Kruševac - Kraljevo - Čačak - Preljina), sa izradom odgovarajuće dokumentacije za uporednu analizu autoputskog koridora Kragujevac -Kraljevo;

- izgradnja obilaznih (tranzitnih) saobraćajnica za Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Paraćin i Novi Pazar;

- završetak izgradnje deonice državnog puta IB reda broj 15 24, Kragujevac - Batočina;

Za razvoj železničkog saobraćaja u planskom periodu neophodna je:

- revitalizacija i modernizacija i izgradnja drugog koloseka pruge Lapovo- Kragujevac-Kraljevo-Đeneral Janković;

- rekonstrukcija i modernizacija staničnih objekata, sigurnosne opreme i ostale železničke infrastrukture.

Energetika - U narednom periodu neophodno je uraditi nove, savremene studije razvoja elektroenergetskog sistema planskog područja, ali i pojedinačnih gradova i opština. Postojeći elektroenergetski sistem je potrebno rekonstruisati, modernizovati i proširiti do projektovanih kapaciteta tako da u potpunosti može da omogući i prati privredni razvoj planskog područja. Neophodno je uvesti sistem daljinskog nadzora i upravljanja u prenosnu i distributivnu mrežu.

Prostornim planom planirani su sledeći gasovodi i gasovodni objekti:

1) Šumadijski upravni okrug - područje grada Kragujevca

- deonica razvodnog gasovoda Batočina - Cvetojevac, prečnika ø356mm, (izgrađena preko 90%), paralelno postojećoj deonici;

- deonica razvodnog gasovoda Cvetojevac - Bresnica, paralelno postojećoj deonici;

- sve od čeličnih cevi za radni pritisak do 50 bara; i

- GMRS "Kragujevac 2".

Vodoprivreda - U okviru Ibarsko-šumadijskog regionalnog sistema postoje dva podsistema: Studenica-Lopatnica i Raški podsistem.

- Studenica - Lopatnica - ovaj podsistem, uz postojeća izvorišta koristiće i planirane akumulacije: "Preprana" (rezerviše se prostor, do usvajanja rešenja koncepcije korišćenja voda Studenice), "Bela Stena" i "Drezga". Sa ovog podsistema snabdevaće se: grad Kragujevac, zatim Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Lapovo, Batočina, Rača, Topola i Aranđelovac;

SPISAK PODLOGA

Podloge za izradu Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025." će biti:

- ortofoto plan

- digitalni katastarski plan i

- digitalni model terena dobijen iz ortofoto plana.

Član 5

Osnovni principi prostornog razvoja ovog planskog područja su:

- primena savremenih evropskih principa i iskustava u planiranju, uređenju i zaštiti prostora

- unapređenje teritorijalne kohezije;

- policentrični teritorijalni razvoj;

- povećanje konkurentnosti i energetske efikasnosti;

- unapređenje saobraćajne pristupačnosti i dostupnosti informacijama;

- razvoj kulturnog i regionalnog identiteta;

- zaštita javnog interesa, javnih dobara i dobara u opštoj upotrebi.

- zaštita, uređenje i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa;

- unapređenje životne sredine;

- informatička zasnovanost i primena geografskog informacionog sistema.

Član 6

VIZIJA prostornog razvoja područja Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025." je prostor koji je:

- ravnomerno razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem, infrastrukturno opremljen, energetski efikasan i atraktivan za investiranje, u skladu principima održivog razvoja i očuvane životne sredine.

CILJEVI

Opšti cilj razvoja i uređenja područja GUP-a je:

- uravnotežen razvoj na intraregionalnom i interregionalnom nivou, uz odgovorno upravljanje razvojem, uređenjem i zaštitom prostora u skladu sa realnim potencijalima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti i dugoročnim potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine.

Posebni ciljevi izrade novog Generalnog urbanističkog plana Kragujevca odnose se na celovito sagledavanje teritorije grada sa stanovišta osnovnih razvojnih komponenti koje su se, tokom protekle decenije (dolaskom Fiat-a i njegovih kooperanata), izmenile i bitno uticale na osnovnu strukturu korišćenja zemljišta. Novi privredni ambijent zahteva preispitivanje kapaciteta i razmeštaja vitalnih javnih funkcija, komercijalnih delatnosti visokog standarda, mreža i objekata saobraćajne i komunalne infrastrukture, u novom zakonskom okruženju, poštujući principe, povelje i deklaracije Evropske unije u svim oblastima upravljanja građevinskim zemljištem, čime se stvara kvalitetna baza za nove investicione cikluse. Novi Generalni urbanistički plan Kragujevca, sa planskim horizontom do 2025. godine, posebnu pažnju treba da posveti:

- razmeštaju i kapacitetima industrijskih zona

- kapacitetu poslovnih i stambenih zona, posebno u Gradskom centru

- razvoju i nadgradnji površina i objekata javne namene lokalnog, gradskog, regionalnog i državnog nivoa

- mreži komunalnih objekata i zona

- celovitom sagledavanju trasa Severne i Južne obilaznice i veza sa uličnom mrežom grada Kragujevca

- rešavanju problema mirujućeg saobraćaja, analizi kapaciteta i razmeštaja podzemnih i nadzemnih garaža u cilju rasterećenja centra od mirujućeg saobraćaja i zaštite životne sredine

- preispitivanju koridora železničke pruge

- preispitivanju granica Spomen parka "Kragujevački oktobar" u saradnji sa nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture

- preispitivanju površina posebne namene

- razmeštaju i kapacitetima "visokih objekata" - kula i repernih objekata

- pravilima građenja u cilju stvaranja preduslova za racionalnije korišćenje građevinskog zemljišta, posebno u centralnoj zoni grada

- kapacitetima komunalne infrastrukture koja prati razvoj grada

- zaštiti životne sredine i ekoloških kapaciteta grada

- izradi nove Geološke podloge za područje GUP-a Kragujevac zbog pojave novih klizišta.

Izrada GUP-a Kragujevac obuhvata i izradu analitičko dokumentacione osnove, studija i elaborata iz oblasti bitnih za planiranje razvoja grada (železnički, drumski i mirujući saobraćaj, javne namene, stanovništvo i privreda, stanovanje, visoki i reperni objekti, energija i životna sredina, komunalne delatnosti i zone, sistemi zelenih i rekreativnih površina, urbani dizajn, komunalna infrastruktura.....) kao sastavni deo Plana.

Član 7

Koncept namene prostora obuhvata dve osnovne namene - GRAĐEVINSKO PODRUČJE i ZEMLJIŠTE VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA.

U okviru GRAĐEVINSKOG PODRUČJA definisane su

- površine i objekti javne namene,

- površine i objekti ostalih namena,

- mreža saobraćajne i komunalne infrastrukture,

ZEMLJIŠTE VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA obuhvata:

- poljoprivredno,

- šumsko i

- vodno zemljište.

Orijentaciona površina područja Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025.", iznosi 8.500 ha.

UPOREDNI PRIKAZ OSNOVNE NAMENE PROSTORA U PRETHODNIM PLANSKIM DOKUMENTIMA

Tabela 6.

Osnovna namena prostora

GP
KG 2015. (2001-2005)

%

GUP
KG 2015. (2010.)

%

GUP
KG 2025. (2015.)

%

GRAĐEVINSKO PODRUČJE

6.480

82

7.140

82

7.400

85

ZEMLJIŠTE VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.378

18

1.270

18

1.100

15

Poljoprivredno zemljište

878

11

840

11

700

10

Šumsko zemljište

500

7

430

7

400

5

Vodno zemljište

u okviru gr. reona

 

u okviru gr. reona

 

u okviru gr. reona

 

UKUPNO teritorija GP

7.858

100

8410

100

8500

100

Broj stanovnika

195.000

195.000

195.000

Potrošnja građevinskog zemljišta po stanovniku

330 m2/stanovn.

330 m2/stanovn.

380 m2/stanovn.

Postojeće građevinsko područje, površine oko 6300 ha čine površine izgrađenog (4.600 ha) i neizgrađenog (1700 ha) građevinskog zemljišta. Za postojeći broj stanovnika od 150.835*, potrošnja izgrađenog građevinskog zemljišta, u postojećoj strukturi zemljišta, iznosi 305 m2/stanovniku.

______________
* Izvor podataka: Republički zavod za statistiku, Popis 2011. godina (procena)

Budući razvoj Kragujevca očekuje se na postojećim i novim lokacijama - izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu.

Orijentaciona površina planiranog građevinskog zemljišta iznosi 7.400 ha. Za očekivani broj stanovnika u 2025. godini od 195.000 (procena u PPG), potrošnja građevinskog zemljišta, iznosila bi 380 m2/stanovniku.

Osnovnu namenu građevinskog zemljišta čine:

Površine i objekti javne namene - obrazovanje i vaspitanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, nauka, informisanje, administracija i uprava, posebne namene, komunalni objekti, zelenilo, sport i rekreacija, saobraćajni i infrastrukturni objekti.

Površine i objekti ostalih namena

- zone stanovanja različitih tipova i nivoa gustina;

- zone privređivanja;

- usluge i centri svih nivoa i

- verski objekti.

Mreža infrastrukture - saobraćajna i komunalna infrastruktura.

Na osnovu planirane strukture korišćenja građevinskog zemljišta, utvrđene su orijentacione potrebe pojedinih namena za zemljištem.

PLANIRANA STRUKTURA KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Tabela 6.1.

Struktura građevinskog
zemljišta

Površina
ha

%

Normat. vrednosti
%

m2/st.

POVRŠINE I OBJEKTI JAVNE NAMENE

2.650

36

30-34

176

POVRŠINE I OBJEKTI OSTALIH NAMENA

4.750

64

66-70

204

- UKUPNO

7.400

100.0

96-104

380

U okviru ovih osnovnih namena moguće su izvesne korekcije u toku izrade Nacrta plana pod uslovom da ne dođe do bitnih izmena propisanih standarda.

Član 8

Rok za izradu Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025" je 31.12.2016. godine.

Član 9

Investitor izrade Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025" je Grad Kragujevac. Okvirna cena izrade plana je oko 48.000.000,00 (slovima: četrdesetosammiliona) dinara.

Član 10

Plan izrađuje JP "Direkcija za urbanizam Kragujevac" u Kragujevcu.

Član 11

Rani javni uvid i javni uvid Nacrta Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025" obaviće se u prostorijama Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Trg Slobode 3 Kragujevac (5. sprat). Podaci o načinu izlaganja Nacrta plana na javni uvid i trajanju javnog uvida, oglasiće se u dnevnom i lokalnom sredstvu javnog informisanja.

Član 12

Pristupa se izradi izradi strateške procene uticaja plana na životnu sredinu.

Član 13

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".