PRAVILNIK
O REČNIM INFORMACIONIM SERVISIMA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način organizacije i uspostavljanja Rečnih Informacionih Servisa (RIS), učesnici, ciljevi, zadaci i funkcije RIS-a, vrste informacija koje pruža RIS centar, servisi koje pružaju tehnički sistemi u okviru RIS-a, način i uslovi za izdavanje uverenja o odobrenju tipa, tehnički zahtevi za prenos RIS informacija, Inland ECDIS opremu, elektronsko izveštavanje sa brodova, elektronska saopštenja brodarstvu, kao i za lociranje i praćenje plovila.

Član 2

Skraćenice koje se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) ADN - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima;

2) ADND - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima na Dunavu;

3) ADNR - Evropski sporazum koji se odnosi na međunarodni transport opasnih tereta unutrašnjim plovnim putevima na Rajni;

4) AI - Identifikator aplikacije;

5) AI-IP - Automatska identifikacija putem internet protokola;

6) AIS - Sistem automatske identifikacije (transponder);

7) ARGO - Napredna rečna plovidba;

8) ASCII - Američki standardni kod za razmenu informacija;

9) ATIS - Identifikacioni sistem pomoću automatskog predajnika;

10) AtoN (A-to-N) - Pomoć u plovidbi (plovidbeni znak u sistemu obeležavanja);

11) AVV - Odeljenje za savetodavne usluge vezane za transport i saobraćaj u Holandiji;

12) BERMAN - Poruka za upravljanje mestima za stajanje plovila u lučkom području;

13) CAS - Podrška pri ublažavanju posledica nesrećnih slučajeva;

14) CCNR - Centralna komisija za plovidbu Rajnom;

15) CCTV - Televizija zatvorenog sistema;

16) CEVNI - Evropska pravila za unutrašnje plovne puteve;

17) CN - Kombinovana nomenklatura;

18) COG - Kurs kretanja plovila;

19) COMPRIS - Platforma za operativno upravljanje rečnim informacionim servisima (Razvojno-istraživački projekat EU, 2003-2005. godine);

20) CSTDMA - Višestruki pristup sa vremenskom podelom;

21) D4D - Baza podataka za reku Dunav;

22) DAC - Dodeljeni kod područja;

23) DC - Dunavska komisija;

24) DGNSS - Diferencijalni GNSS;

25) dGPS - Diferencijalni sistem globalnog pozicioniranja;

26) DSC - Digitalni selektivni poziv;

27) DWT - Nosivost plovila;

28) EAN - Međunardoni bar kod;

29) EBL - Elektronska linija azimuta;

30) ECDIS - Sistem za elektronske karte i prikaz informacija;

31) ECE - Ekonomska komisija (Ujedinjenih nacija) za Evropu;

32) EDI - Elektronska razmena podataka;

33) EDI broj - Elektronska adresa pošiljaoca ili primaoca poruke;

34) EDI segment - Predefinisani i identifikovan skup funkcionalnosti koji se odnosi na elemente podataka koji su identifikovani njihovim sekvencijalnim položajem u nizu;

35) EDIFACT - Elektronska razmena podataka za upravljanje, trgovinu i transport (UNECE standard);

36) EMMA - Evropski višeuslužni sistem za meteorološko obaveštavanje;

37) ENC - Elektronska plovidbena karta;

38) ENI - Jedinstveni evropski identifikacioni broj plovila;

39) ERI - Međunarodno elektronsko izveštavanje;

40) ERINOT - ERI poruka;

41) ERIRSP - ERI poruka odgovora na ERINOT poruku;

42) ERN - Broj za elektronsko izveštavanje;

43) ETA - Planirano vreme dolaska;

44) ETD - Planirano vreme polaska;

45) ETSI - Evropski institut za standardizaciju u telekomunikacijama;

46) FI - Informacije o plovnom putu;

47) FI - Identifikator funkcije;

48) FIS - Usluga pružanja informacija o plovnom putu;

49) FTM - Poruka u vezi sa plovnim putem i saobraćajem;

50) GLONASS - Globalni orbitni navigacioni satelitski sistem;

51) GlW - Referentni nivo vode u Nemačkoj (Gleichwertiger Wasserstand);

52) GNSS - Globalni navigacioni satelitski sistem;

53) GPRS - Opšti paket radio usluga;

54) GPS - Sistem globalnog pozicioniranja;

55) GSM - Globalni sistem za mobilnu komunikaciju;

56) GUI - Grafički korisnički interfejs;

57) HDG - Pravac kretanja plovila;

58) HF - Visoka frekvencija;

59) HS kod - Usaglašen sistem za opis i kodiranje robe WCO;

60) HSC - Plovilo koje razvija velike brzine;

61) HTML - Jezik za označavanje hiperteksta;

62) IAI - Međunarodni identifikator aplikacija;

63) IALA - Međunarodno udruženje nadležnih organa za pomorski sistem obeležavanja i svetionike;

64) IANA - Nadležni organ za dodeljivanje IP adresa;

65) IBC kod - Međunardoni kod za izgradnju i opremanje brodova za transport rasutih opasnih hemikalija;

66) ICEM - Poruka u vezi sa ledom;

67) ID - Identifikator;

68) IEC - Međunarodna elektrotehnička komisija;

69) IEEE - Institut za inženjere elektrotehnike i elektronike;

70) IETF - Tim za inženjerske poslove vezane za Internet;

71) IFTDGN - Međunarodna elektronska poruka obaveštenja o transportu opasnih tereta;

72) IGC kod - Međunarodni kod za izgradnju i opremanje brodova za transport gasova u tečnom stanju;

73) IHO - Međunarodna hidrografska organizacija;

74) IMDG - Međunarodni kod za opasne terete u pomorskoj plovidbi;

75) IMO - Međunarodna pomorska organizacija;

76) INDRIS - Demonstrator rečnih informacionih servisa u unutrašnjoj plovidbi (razvojno-istraživački projekat EU, 1998-2000. godine);

77) Inland AIS - AIS za primenu u unutrašnjoj plovidbi;

78) Inland ECDIS (IENC) - Sistem za elektronske karte i prikaz informacija u unutrašnjoj plovidbi;

79) IENC - videti Inland ECDIS;

80) Inland SENC - Sistem za elektronske karte u unutrašnjoj plovidbi;

81) IP - Internet protokol;

82) ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju;

83) ISPS kod - Međunarodni bezbednosti kod za plovila i luke;

84) IT - Informacione tehnologije;

85) ITU - Međunarodna telekomunikaciona unija;

86) LAN - Lokalna računarska mreža;

87) LBM - Upravljanje radom prevodnica i mostova;

88) LOCODE - UNECE kod lokacije za luke i pretovarna mesta;

89) MHz - Megaherc;

90) MID - Pomorski identifikacioni brojevi;

91) MKD - Najmanje zahtevani tastatura i ekran;

92) MMS - Pomorski identifikator za mobilne usluge;

93) NST 2000 - Standardna klasifikacija roba za transportnu statistiku;

94) NST/R - Standardna klasifikacija roba za transportnu statistiku / revidovana;

95) NtS - Elektronska saopštenja brodarstvu;

96) OFS - Zvanični broj broda;

97) OLR - Referenti nivo vode u Holandiji (Overeengekomen lage Rivierstand);

98) PAXLST - Lista putnika i posade;

99) PIANC - Svetska asocijacija za infrastrukturu vodnog transporta;

100) PROTECT - Međunarodna organizacija evropskih morskih luka za implementaciju standardnih poruka o opasnim teretima;

101) PTM - Upravljanje radom luka i terminala;

102) RAI - Regionalni identifikator aplikacije;

103) RAIM - Prijemnik autonomnog nadzora integriteta;

104) RIS - Rečni informacioni servisi;

105) RNW - Niski plovidbeni i regulacioni nivo, povezan sa trajanjem protoka od 94% tokom 30-godišnjeg perioda;

106) ROT - Brzina okreta (stepena u sekundi);

107) RTA - Zahtevano vreme dolaska;

108) SAR - Traganje i spasavanje;

109) SCAC - Jedinstveni standardni kod špeditera u vodnom transportu;

110) SCAMIN - Najmanja razmera u kojoj se objekat može koristiti za prikaz u ECDIS-u;

111) SENC - videti Inland SENC;

112) SIGNI - Znaci i signali na unutrašnjim vodnim putevima;

113) SMS - Usluga kratkih poruka;

114) SOG - Brzina kretanja plovila;

115) SOLAS - Međunarodna konvencija o bezbednosti života na moru;

116) SOTDMA AIS - Samo-organizujući višestruki pristup sa vremenskom podelom sistema automatske identifikacije;

117) SQRT - Kvadratni koren;

118) STI - Strateške saobraćajne informacije;

119) TCP/IP - Protokol kontrole prenosa / Internet protokol;

120) TDMA - Višestruki pristup sa vremenskom podelom;

121) TI - Saobraćajne informacije;

122) TTI - Taktičke saobraćajne informacije;

123) UDP - Korisnički datogram protokol;

124) UMTS - Univerzalni sistem mobilne telekomunikacije;

125) UN - Ujedinjene nacije;

126) UN/CEFACT - Centar Ujedinjenih nacija za unapređenje trgovine i elektronskog poslovanja;

127) UNECE - Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu;

128) UN/EDIFACT - Elektronska razmena podataka za upravu, trgovinu i transport;

129) UNDG - Broj Ujedinjenih nacija za opasni teret;

130) UNTDID - Direktorijum Ujedinjenih nacija za razmenu trgovinskih podataka;

131) URL - Jedinstveni alokator resursa (internet adresa);

132) UTC - Univerzalno koordinisano vreme;

133) VDL - Link za VHF podatke;

134) VHF - Veoma visoka frekvencija;

135) VRM - Promenljivi krug opsega;

136) VTC - Centar za brodski saobraćaj;

137) VTM - Upravljanje brodskim saobraćajem;

138) VTMIS - Upravljanje brodskim saobraćajem i informacione usluge (pomorska plovidba);

139) VTS - Servis za upravljanje brodskim saobraćajem;

140) WAP - Protokol za bežične aplikacije;

141) WCO - Svetska carinska organizacija;

142) WGS 84 - Svetski geodetski sistem od 1984. godine;

143) WiFi - Mreža za bežični prenos podataka;

144) WRM - Poruka u vezi sa vodostajem;

145) XML - Nadograđen programski jezik za kodiranje.

Član 3

Osnovni ciljevi RIS-a su doprinos:

1) unapređenju bezbednosti plovidbe;

2) unapređenju efikasnosti vodnog transporta;

3) zaštiti životne sredine.

Osnovne funkcije RIS-a podrazumevaju pružanje sledećih informacija:

1) informacije o plovnom putu (FIS);

2) saobraćajne informacije (TI);

3) upravljanje saobraćajem (TM);

4) podršku u ublažavanju nezgoda (CAS);

5) informacije za transport i logistiku (ITL);

6) informacije za sprovođenje zakona i propisa (ILE);

7) statističke informacije (ST);

8) informacije o naknadama za korišćenje infrastrukture vodnih puteva i luka (CHD).

Detaljni opis ciljeva, funkcija i zadataka RIS-a dat je u Prilogu 1 - Smernice za RIS, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Osnovni učesnici RIS-a su Nadležni organ (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), Organ za RIS (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Direkcija za vodne puteve) i korisnici RIS-a.

Detaljni opis učesnika RIS-a dat je u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Član 5

Uspostavljanje RIS-a vrši se u skladu sa tehničkim smernicama za planiranje, implementaciju i operativnu upotrebu RIS-a koje su date u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Održavanje uspostavljenog RIS-a podrazumeva sve aktivnosti koje imaju za cilj obezbeđivanje neprekidne (24/7) funkcionalnosti RIS sistema:

1) tehničko održavanje svih komponenti, otklanjanje nefunkcionalnosti i, po potrebi, rekonfiguraciju instaliranih baznih stanica koje omogućavaju pokrivenost zone RIS-a signalom sistema automatske identifikacije (AIS);

2) tehničko održavanje svih komponenti, otklanjanje nefunkcionalnosti i, po potrebi, rekonfiguraciju instalirane IALA dGPS stanice;

3) tehničko održavanje svih komponenti, otklanjanje nefunkcionalnosti i, po potrebi, rekonfiguraciju integrisanog centralnog segmenta RIS sistema;

4) održavanje umreženosti AIS baznih stanica, IALA dGPS stanice i centralnog segmenta RIS sistema putem interneta;

5) ažuriranje, otklanjanje nefunkcionalnosti i, po potrebi, rekonfiguraciju softvera integrisanih na centralnom segmentu RIS sistema, uključujući softvere za:

(1) lociranje i praćenje plovila (VTT),

(2) elektronska saopštenja brodarstvu (NtS),

(3) elektronsko izveštavanje sa plovila (ERI),

(4) bazu trupova plovila (HULL),

(5) upravljanje korisničkim nalozima (URM);

6) ažuriranje, otklanjanje nefunkcionalnosti i, po potrebi, rekonfiguraciju podsistema za nadzor nad radom RIS sistema;

7) obezbeđivanje i održavanje tehničkih resursa za čuvanje RIS podataka u periodu od najmanje tri godine;

8) obezbeđivanje zamene dotrajalih i nefunkcionalnih tehničkih resursa (opreme, delova opreme i potrošnog materijala) neophodnih za rad RIS sistema;

9) postavljanje ažuriranih elektronskih plovidbenih karata (ENC) za prikaz u Inland ECDIS-u na centralni segment RIS sistema;

10) upravljanje parametrima za pristup i korisničkim nalozima za RIS usluge;

11) obezbeđivanje resursa potrebnih za neprekidan (24/7) rad RIS centra i

12) druge aktivnosti neophodne za funkcionisanje uspostavljenog RIS sistema.

Član 6

RIS centar iz koga se vrši koordinacija i upravljanje raspoloživim RIS uslugama uspostavlja se u Organu za RIS.

RIS centar pruža sledeće informacije:

1) informacije o plovnom putu (FI) koje sadrže geografske, hidrološke, saobraćajne i administrativne informacije vezane za plovni put u zoni RIS-a, koje zahtevaju korisnici RIS-a kako bi mogli da planiraju, izvršavaju i prate izvršenje putovanja. Ove informacije su jednosmerne i idu od RIS centra ka korisnicima RIS-a;

2) taktičke saobraćajne informacije (TTI) koje utiču na donošenje trenutnih odluka zapovednika plovila ili VTS operatera vezanih za plovidbu u stvarnoj saobraćajnoj situaciji i bližoj geografskoj okolini;

3) strateške saobraćajne informacije (STI) koje utiču na srednjoročne i dugoročne odluke korisnika RIS-a.

Organ za RIS prikuplja, objedinjuje, obrađuje, potvrđuje i objavljuje dinamičke i statičke informacije o stanju vodnih puteva i plovidbenim uslovima od značaja za unutrašnju plovidbu.

U cilju objedinjavanja informacija od značaja za unutrašnju plovidbu, Organ za RIS može sarađivati sa drugim državnim organima u čijoj nadležnosti je prikupljanje informacija koje su značajne za unutrašnju plovidbu.

Automatizacija procesa objavljivanja dinamičkih informacija o stanju vodnih puteva i plovidbenim uslovima vrši se integrisanjem relevantnih baza podataka. Obezbeđuje se automatsko kopiranje integrisanih baza podataka, u cilju njihovog adekvatnog elektronskog arhiviranja.

Ažuriranje objavljenih dinamičkih informacija vrši se dnevno ili časovno, u zavisnosti od aktuelnih plovidbenih uslova. Ažuriranje objavljenih statičkih informacija vrši se posle saznanja o nastanku njihovih promena, a koje mogu uticati na plovidbene uslove.

Organ za RIS obezbeđuje korisnicima vodnih puteva neprekidnu dostupnost informacija o stanju vodnih puteva i aktuelnim plovidbenim uslovima, putem internet stranice.

Uz informacije o stanju vodnih puteva i aktuelnim plovidbenim uslovima, Organ za RIS objavljuje pravila korišćenja tih informacija.

Informacije o stanju vodnih puteva i aktuelnim plovidbenim uslovima pružaju se kroz informacione sisteme.

Detaljan opis vrsta informacija koje pruža RIS centar dat je u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Član 7

Osnovne vrste servisa koje pružaju tehnički sistemi u okviru RIS-a su:

1) lociranje i praćenje plovila (VTT);

2) elektronsko izveštavanje sa plovila (ERI);

3) elektronska saopštenja brodarstvu (NtS) i

4) elektronske plovidbene karte (ENC) za prikaz kroz Inland ECDIS.

Član 8

AIS uređaj koji se instalira na plovilu i koji omogućava lociranje i praćenje plovila mora da ispunjava tehničke zahteve koji su dati u Prilogu 2 - Tehnički zahtevi za lociranje i praćenje plovila i Inland AIS, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Plovila u zoni RIS-a vrše elektronsko izveštavanje sa plovila kroz standardizovane ERI poruke dostupne u okviru RIS-a, u skladu sa tehničkim zahtevima datim u Prilogu 3 - Tehnički zahtevi za elektronsko izveštavanje sa plovila, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pristupanje sistemu za elektronsko izveštavanje sa plovila i njegova upotreba od strane korisnika RIS-a vrši se u skladu sa smernicama koje Organ za RIS objavljuje na internet stranici.

Član 10

Elektronska saopštenja brodarstvu obuhvataju poruke vezane za plovni put i plovidbene uslove, poruke vezane za vodostaj i poruke o ledostaju i ledohodu.

Saopštenja brodarstvu se objavljuju u elektronskom obliku u okviru RIS-a, prema tehničkim zahtevima datim u Prilogu 4 - Tehnički zahtevi za elektronska saopštenja brodarstvu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elektronski oblik saopštenja brodarstvu podrazumeva kodiranu i standardizovanu poruku koja je dostupna svim korisnicima RIS-a preko internet stranice.

Član 11

Elektronske plovidbene karte za upotrebu na unutrašnjim vodnim putevima pripremaju se u skladu sa međunarodnim Inland ECDIS standardom i tehničkim zahtevima datim u Prilogu 5 - Tehnički zahtevi za Inland ECDIS, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elektronske plovidbene karte priprema, obrađuje, ažurira i objavljuje Organ za RIS.

Organ za RIS vrši ažuriranje i objavljivanje elektronskih plovidbenih karata najmanje jednom u toku kalendarske godine, a po potrebi i češće, u skladu sa promenama na vodnom putu koje mogu uticati na bezbednost plovidbe.

Elektronske plovidbene karte moraju biti dostupne korisnicima RIS-a, putem internet stranice, u standardnom.000 formatu.

Zapovednici plovila koriste dostupne ažurne elektronske plovidbene karte.

Član 12

Izdavanje uverenja o odobrenju tipa za AIS uređaje vrši se u skladu sa tehničkim zahtevima datim u Prilogu 2 ovog pravilnika.

Izdavanje uverenja o odobrenju tipa za Inland ECDIS uređaje vrši se u skladu sa tehničkim zahtevima datim u Prilogu 5 ovog pravilnika.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1 do 5, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE