PRAVILNIK
O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI

("Sl. glasnik RS", br. 9/2012, 31/2013, 55/2015 i 67/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom proglašavaju se lovostajem zaštićene vrste divljači, trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i mere zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači.

Član 2

Lovostajem zaštićene vrste divljači su:

1) krupna divljač:

(1) divokoza (Rupicapra rupicapra),

(2) muflon (Ovis aries musimon),

(3) srna (Capreolus capreolus),

(4) jelen evropski, jelen običan (Cervus elaphus),

(5) jelen lopatar (Dama dama),

(6) jelen virdžinijski (Odocoileus virginianus),

(7) divlja svinja (Sus scrofa);

2) sitna divljač:

(1) dlakava divljač:

- zec (Lepus europaeus.),

- divlja mačka (Felis silvestris) **,

- kuna belica (Martes foina),

- kuna zlatica (Martes martes),

- jazavac (Meles meles),

- sivi puh (Glis glis),

- ondatra (Ondatra zibethica),

- veverica (Sciurus vulgaris),

- rakunoliki pas (Nyctereutes procyonoides),

- nutrija (Myocastor coypus),

- lasica (Mustela nivalis),

- mrki tvor (Mustela putorius);

(2) pernata divljač:

- divlja patka kržulja, krdža (Anas crecca),

- divlja patka zviždara (Anas penelope),

- divlja patka gluvara (Anas platyrhynchos),

- divlja patka pupčanica, grogotovac (Anas querquedula),

- divlja patka riđoglava (Aythya ferina),

- divlja guska lisasta (Anser albifrons),

- divlja guska glogovnjača (Anser fabalis),

- šumska šljuka (Scolopax rusticola),

- divlji golub grivnaš (Columba palumbus),

- gugutka (Streptopelia decaocto),

- grlica (Streptopelia turtur),

- prepelica (Coturnix coturnix),

- poljska jarebica (Perdix perdix),

- fazan (Phasianus sp.),

- crna liska (Fulica atra),

- sojka (Garrulus glandarius),

- barska kokica (Gallinula chloropus),

- gačac (Corvus frugilegus),

- veliki kormoran (Phalacrocorax carbo) ****,

- jastreb kokošar (Accipiter gentilis) ****,

- siva čaplja (Ardea cinerea) ****,

- siva vrana (Corvus cornix),

- svraka (Pica pica);

3) krupne zveri:

(1) vuk (Canis lupus) *,

(2) šakal (Canis aureus),

(3) lisica (Vulpes vulpes).

Član 3

Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih autohtonih vrsta divljači vrši se u otvorenim i ograđenim lovištima, kao i u ograđenim delovima lovišta, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja lovištem korisnika lovišta (u daljem tekstu: godišnji plan).

Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih alohtonih vrsta krupne divljači (jelen lopatar, jelen virdžinijski i muflon) vrši se isključivo u ograđenim lovištima ili ograđenim delovima lovišta, u skladu sa godišnjim planom.

Član 4

Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači (u daljem tekstu: lovna sezona) određuje se prema vrsti lovostajem zaštićene divljači, u zavisnosti od njenih bioloških karakteristika i ekoloških uslova staništa u kome se nalazi.

Za sitnu divljač iz veštačke proizvodnje koja se lovi na poligonima za lov divljači lovna sezona traje tokom cele godine, u skladu sa godišnjim planom.

Za krupnu divljač u ograđenim lovištima ili ograđenim delovima lovišta, u zavisnosti od njenih bioloških karakteristika i tehnologije gajenja, lovna sezona traje tokom cele godine, u skladu sa godišnjim planom.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije grlice (Streptopelia turtur), preduzima se mera lovostaja ove zaštićene vrste od 1. oktobra 2015. godine do 31. marta 2017. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređenih grlica i radi naučnog istraživanja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice (Perdix perdix), preduzima se mera lovostaja ove zaštićene vrste divljači do 31. marta 2016. godine, osim u slučaju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređenih poljskih jarebica, radi naučnog istraživanja, kao i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa u lovištu u periodu od 1. avgusta tekuće godine do 31. marta naredne godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje divljač i lovstvo.

Trajanje lovne sezone dato je u Prilogu - Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Hvatanje lovostajem zaštićene vrste divljači vrši se u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Korisnik lovišta vrši hvatanje lovostajem zaštićene vrste divljači u skladu sa planskim dokumentima za gazdovanje lovištem, i to:

1) krupne divljači tokom cele godine, osim ženskih grla u periodu kada su visoko gravidne ili kad vode mladunce mlađe od 30 dana;

2) zečeva i poljskih jarebica od 15. oktobra do 31. januara;

3) sitne divljači iz veštačke proizvodnje za lov na poligonima za lov divljači tokom cele godine.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, hvatanje ostalih vrsta sitne divljači vrši se uz saglasnost nadležnog organa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Član 6

Zaštita i regulisanje brojnosti populacija trajno zaštićenih vrsta divljači, koje se obezbeđuju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode, odnose se na:

1) sisare:

(1) mrki medved (Ursus arctos),

(2) ris (Lynx lynx),

(3) vidra (Lutra lutra),

(4) hermelin (Mustela erminea),

(5) stepski tvor (Mustela eversmanii),

(6) dabar (Castor fiber),

(7) šareni tvor (Vormela peregusna);

2) ptice:

(1) jarebica kamenjarka (Alectoris graeca),

(2) leštarka (Bonasa bonasia),

(3) veliki tetreb (Tetrao urogallus),

(4) divlja patka šiljkan (Anas acuta),

(5) divlja patka kašikara (Anas clypeata),

(6) divlja patka čegrtuša (Anas strepera),

(7) divlja guska (Anser anser),

(8) mala lisasta guska (Anser erytrophus),

(9) divlja patka ćubasta (Aythya fuligula),

(10) barska šljuka bekasina (Gallinago gallinago).

Član 7

Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, obezbeđuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje lovstvo i propisima kojima se uređuje zaštita prirode, a sprovodi se preduzimanjem odgovarajućih mera i aktivnosti, kao što su:

1) praćenje stanja populacija divljači i činilaca njihovog ugrožavanja, a naročito praćenje i ublažavanje negativnih posledica uticaja promene klime na divljač i njihova staništa;

2) postizanje optimalne brojnosti divljači u skladu sa programom razvoja lovnog područja koji donosi ministarstvo nadležno za poslove lovstva;

3) realizacija lovnih aktivnosti u skladu sa planskim dokumentima korisnika lovišta;

4) dozvoljavanje ograničenog odstrela određenih vrsta divljači radi sprečavanja šteta koje pričinjavaju drugim vrstama životinja, usevima, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima svojine, kao i propisivanje trajanja lovne sezone, odnosno lovostaja i/ili druge procedure kojima se reguliše eksploatacija (donošenje privremene ili lokalne zabrane/dozvole);

5) osnivanje uzgajališta i uzgajališta posebne namene;

6) reintrodukcija divljači, odnosno gajenje divljači u uslovima van prirodnog staništa i na prirodnom staništu;

7) praćenje stanja migratornih vrsta divljači, područja značajnih za razvojni ciklus vrste, kao i staništa migratornih vrsta divljači (zimovališta, odmarališta, migratorni koridori);

8) premeštanje jedinki divljači u slučaju akcidentnih situacija (zagađenja vazduha, vode i zemljišta, požari, poplave i sl.), ako za to postoje odgovarajući uslovi;

9) biotehničke mere za zaštitu staništa i očuvanje biodiverziteta;

10) sanacija i revitalizacija oštećenih staništa;

11) sprovođenje kompenzacijskih mera uspostavljanjem novog lokaliteta koje ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet i unošenje divljači na druge lokalitete u cilju povećanja brojnosti;

12) podrška naučnim istraživanjima, obrazovnim aktivnostima i popularizaciji očuvanja i zaštite divljači.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači ("Službeni glasnik RS", br. 75/10 i 91/10).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni
Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

("Sl. glasnik RS", br. 31/2013)

Član 2

Radi zaštite i regulisanja brojnosti populacije poljske jarebice (Perdix perdix), čije je stanje populacije i stanje staništa narušeno elementarnim nepogodama i nepovoljnim klimatskim uslovima (poplave, grad, oluje, dugotrajni mrazevi, visoki snežni nanosi, višemesečna suša), lovostaj na poljsku jarebicu traje od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. marta 2015. godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

TRAJANJE LOVNE SEZONE NA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI

1. Lovostajem zaštićene vrste divljači love se u sledećem periodu lovne godine:

Red. broj

VRSTA
Srpski naziv

VRSTA
Naučni naziv

POL DIVLJAČI

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI (MAMMALIA) - KRUPNA DIVLJAČ

1.

Divokoza

Rupicapra rupicapra

divojarac

1. 7. - 31. 1.

divokoza i divojare

1. 9. - 31. 1.

2.

Muflon

Ovis musimon

muflon

1. 1. - 31.12.

muflonka i muflonsko jagnje

1.10. - 31. 1.

3.

Srna

Capreolus capreolus

srndać

15. 4. - 30. 9.

srna i lane

1. 9. - 31. 1.

4.

Jelen evropski, jelen obični

Cervus elaphus

jelen

1. 8. - 15. 2.

košuta i jelensko tele

1. 8. - 15. 2.

5.

Jelen lopatar

Cervus dama

jelen lopatar

1. 9. - 15. 2.

košuta i jelenče

1. 9. - 15. 2.

6.

Jelen virdžinijski

Odocoileus virginianus

jelen virdžinijski

1. 9. - 15.2.

košuta i jelensko tele

1. 9. - 15. 2.

7.

Divlja svinja

Sus scrofa

vepar

15. 4. - 28.2.

krmača

1.7. - 31. 12.

nazime (do 60 kg)

15. 4. - 28.2.

 

Red. broj

VRSTA
Srpski naziv

VRSTA
Naučni naziv

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI (MAMMALIA) - SITNA DLAKAVA DIVLJAČ

1.

Zec

Lepus europaeus

15.10. - 31.12.

2.

Divlja mačka**

Felis silvestris

1. 7. - 28. 2.

3.

Kuna belica

Martes foina

1.10. - 28. 2.

4.

Kuna zlatica

Martes martes

1.10. - 28. 2.

5.

Jazavac

Meles meles

1. 7. - 28. 2.

6.

Sivi puh

Glis glis

1. 8. - 28. 2.

7.

Ondatra

Ondatra zibethica

1. 1. - 31.12.

8.

Veverica

Sciurus vulgaris

1. 8. - 28. 2.

9.

Rakunoliki pas

Nyctereutes procyonoides

1. 1. - 31.12.

10.

Nutrija

Myocastor coypus

1. 1. - 31.12.

11.

Lasica

Mustela nivalis

lovostaj tokom cele godine

12.

Mrki tvor

Mustela putorius

lovostaj tokom cele godine

SISARI (MAMMALIA) - KRUPNE ZVERI

1.

Vuk *

Canis lupus

1. 7. - 31.3.

2.

Šakal

Canis aureus

1. 1. - 31.12.

3.

Lisica

Vulpes vulpes

1. 1. - 31.12.

PTICE (AVES) - PERNATA DIVLJAČ

1.

Divlja patka kržulja, krdža

Anas crecca

1. 9. - 28. 2.

2.

Divlja patka zviždara

Anas penelope

1. 9. - 28. 2.

3.

Divlja patka gluvara

Anas platyrhynchos

1. 9. - 28. 2.

4.

Divlja patka pupčanica, grogotovac

Anas querquedula

1. 9. - 28. 2.

5.

Divlja patka riđoglava

Aythya ferina

1. 9. - 28. 2.

6.

Divlja guska lisasta

Anser albifrons

1.10. - 28. 2.

7.

Divlja guska glogovnjača

Anser fabalis

1.10. - 28. 2.

8.

Šumska šljuka***

Scolopax rusticola

1.10. - 31. 1.

9.

Divlji golub grivnaš

Columba palumbus

1. 8. - 28. 2.

10.

Gugutka

Streptopelia decaocto

1. 8. - 28. 2.

11.

Prepelica

Coturnix coturnix

1. 8. - 30. 9.

12.

Fazan iz slobodne prirode

Phasianus colchicus

1.10. - 31.1.

13.

Crna liska

Fulica atra

1. 9. - 28. 2.

14.

Barska kokica

Gallinula chloropus

1.9. - 28. 2.

15.

Sojka

Garrulus glandarius

1. 8. - 28. 2.

16.

Gačac

Corvus frugilegus

1. 8. - 28. 2.

17.

Veliki kormoran****

Phalacrocorax carbo

1. 1. - 31.12.

18.

Jastreb kokošar ****

Accipiter gentilis

1. 1. - 31.12.

19.

Siva čaplja ****

Ardea cinerea

1. 1. - 31.12.

20.

Siva vrana ****

Corvus cornix

1. 1. - 31.12.

21.

Svraka ****

Pica pica

1. 1. - 31.12.

Napomena:

* vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

*** vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu s godišnjim planom gazdovanja lovištem.

2. Grupni lov na divlje svinje u otvorenom lovištu, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara, izuzev krmače koja se takvim načinom lova može loviti do 31. decembra.

Grupni lov na divlje svinje na posebno uređenom ograđenom delu lovišta za grupni lov divljih svinja, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara.

Korisnik lovišta odmah po izvršenom grupnom lovu divljih svinja obaveštava nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

3. Grupni lov na krupne zveri u otvorenom lovištu u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom može da se organizuje u periodu od 1. septembra do 28. februara.