PRAVILNIK

O POSTUPKU BEZBEDNOSNE PROVERE I SADRŽINI UPITNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak bezbednosne provere za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), za rad u Ministarstvu i za prijem na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije, kao i sadržina upitnika koji je u funkciji postupka bezbednosne provere.

Bezbednosne provere se vrše sa ciljem utvrđivanja postojanja bezbednosnih smetnji.

Bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava prijem u radni odnos i rad u Ministarstvu, prijem na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije u skladu sa uslovima iz člana 110. Zakona o policiji, odnosno drugo pravo kada je propisano posebnim zakonom.

Član 2

Bezbednosne provere vrše se u odnosu na:

1) kandidate za prijem u radni odnos u Ministarstvo;

2) kandidate za prijem na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije;

3) zaposlene u Ministarstvu;

4) kandidate po zahtevu drugog organa.

Član 3

Bezbednosna provera za kandidate iz člana 2. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika vrši se isključivo po zahtevu drugih organa, odnosno pravnih lica u slučajevima kada je propisana posebnim zakonom.

Član 4

Prilikom vršenja bezbednosne provere policijski službenici su dužni da podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o policiji i zakonima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Podaci prikupljeni u postupku bezbednosne provere mogu se upotrebiti, saglasno zakonu, samo u svrhe za koje su prikupljeni.

II SADRŽINA UPITNIKA

Upitnik za bezbednosnu proveru

Član 5

Upitnik za bezbednosnu proveru (u daljem tekstu: Upitnik) sadrži podatke iz Osnovnog bezbednosnog upitnika za fizička lica koji je propisan članom 58. Zakona o tajnosti podatka ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i Uredbom o obrascima bezbednosnih upitnika ("Službeni glasnik RS", broj 30/10), i to:

1) ime i prezime, kao i prethodna imena i prezimena;

2) jedinstven matični broj građana;

3) datum i mesto rođenja;

4) državljanstvo, prethodna državljanstva i dvojna državljanstva;

5) prebivalište i boravište, kao i prethodna prebivališta;

6) bračni status i porodično stanje;

7) podaci o licima koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje se proverava (njihova imena i prezimena, zajedno sa prethodnim imenima i prezimenima, njihovi datumi rođenja, kao i odnos sa licem koje se proverava);

8) ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta srodnika do drugog stepena srodstva u pravoj i prvog stepena srodstva u pobočnoj liniji, usvojioca, staratelja, očuha, maćehe, odnosno hranitelja;

9) stručna sprema i zanimanje;

10) podaci o prethodnim zaposlenjima;

11) podaci u vezi sa izvršenjem vojne obaveze;

12) podaci o krivičnom i prekršajnom kažnjavanju i krivičnim i prekršajnim postupcima koji su u toku;

13) medicinski podaci u vezi sa bolestima zavisnosti (alkohol, opojne droge i dr.), odnosno duševnim bolestima;

14) kontakti sa stranim policijskim organizacijama, stranim službama bezbednosti i obaveštajnim službama;

15) disciplinski postupci i izrečene disciplinske mere;

16) podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni;

17) podaci o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka;

18) podaci o pravu svojine ili drugom stvarnom pravu na nepokretnosti, podaci o pravu svojine na drugim stvarima upisanim u javni registar, kao i podatak o godišnjem porezu na ukupan prihod građana za prethodnu godinu;

19) prethodne bezbednosne provere.

Upitnik popunjavaju lica iz člana 2. stav 1. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika (u daljem tekstu: lice koje se proverava).

Popunjeni upitnik za bezbednosnu proveru nosi oznaku tajnosti "INTERNO".

Izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri

Član 6

Rezultati bezbednosne provere prikazuju se u obliku Izveštaja o izvršenoj bezbednosnoj proveri.

Izveštaj sačinjava policijski službenik koji je izvršio bezbednosnu proveru.

Izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri nosi oznaku tajnosti "POVERLJIVO".

III POSTUPAK BEZBEDNOSNE PROVERE

1. Bezbednosna provera za prijem u radni odnos i na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije

Zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere

Član 7

Zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere za kandidate za prijem u radni odnos u Ministarstvo i na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije, podnosi organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za ljudske resurse.

Zahtev za vršenje bezbednosnih provera po zahtevu drugih organa, odnosno pravnih lica, podnose ti organi, odnosno lica u skladu sa posebnim zakonom.

Član 8

Zahtev iz člana 7. ovog pravilnika, dostavlja se policijskoj upravi po mestu prijavljenog prebivališta lica koje se proverava.

Nakon prijema zahteva, načelnik policijske uprave, odnosno načelnik policijske stanice pismeno ovlašćuje policijskog službenika da izvrši bezbednosnu proveru (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenik).

Član 9

Pre početka postupka bezbednosne provere, ovlašćeni policijski službenik će lice koje se proverava obavestiti da potpisivanjem Upitnika daje saglasnost da se o njemu u postupku bezbednosne provere prikupljaju i obrađuju podaci iz člana 5. ovog pravilnika.

Popunjen i potpisan Upitnik od strane lica koje se proverava, smatra se datom pismenom saglasnošću za vršenje bezbednosne provere.

U slučaju da lice ne da saglasnost za vršenje bezbednosne provere, policijski službenik ga obaveštava da će se smatrati da je odustao od prijema u radni odnos, odnosno od prijema na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije.

Član 10

Ovlašćeni policijski službenik prilikom vršenja postupka bezbednosne provere, o licu koje se proverava, podatke iz člana 5. ovog pravilnika proverava tako što prikuplja i obrađuje:

1) podatke iz kaznene, prekršajne i drugih evidencija koje vode nadležni organi;

2) informacije i obaveštenja o radnim osobinama dobijene od poslodavca u kome je radilo ili radi lice koje se proverava;

3) informacije i obaveštenja o životnim navikama, sklonostima i ponašanju (zavisnost od alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, kockanje, rasipništvo).

Član 11

Bezbednosna provera se vrši prema mestu prebivališta, boravišta, zaposlenja, školovanja i drugim mestima na kojima se lice koje se proverava kreće, primenom sledećih postupaka:

1) neposrednim razgovorom sa licem koje se proverava i drugim licima po proceni ovlašćenog policijskog službenika u skladu sa Zakonom o policiji;

2) uvidom u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka koje vode nadležni organi;

3) proverom podataka na osnovu međunarodne policijske saradnje iz evidencija koje se vode u inostranstvu.

Član 12

Postupak bezbednosne provere smatra se hitnim i mora biti završen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za proveru.

Član 13

Ovlašćeni policijski službenik dužan je da podatke iz člana 5. ovog pravilnika prikupi odnosno proveri iz više izvora.

U spisima predmeta bezbednosne provere moraju biti pojedinačno naznačeni svi izvori koji su korišćeni u postupku provere i uloženi svi prilozi koji dokazuju tačnost prikupljenih podataka.

Nakon izvršene bezbednosne provere ovlašćeni policijski službenik sastavlja Izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri.

Član 14

U Izveštaju o izvršenoj bezbednosnoj proveri ne navode se pojedinačni izvori koji su korišćeni u postupku provere.

Izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri sa popunjenim i potpisanim Upitnikom i prilozima, ovlašćeni policijski službenik dostavlja komisiji iz člana 15. ovog pravilnika, na ocenu, osim u slučajevima kada se bezbednosna provera vrši po zahtevu drugih organa, odnosno pravnih lica.

Član 15

U sedištu svake policijske uprave obrazuje se Komisija za ocenu postojanja bezbednosnih smetnji (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine predsednik i dva člana.

Predsednik Komisije je po funkciji načelnik policijske uprave, a članovi su rukovodioci organizacionih jedinica policije i kriminalističke policije.

Član 16

Komisija na osnovu Izveštaja o izvršenoj bezbednosnoj proveri, utvrđuje postojanje bezbednosne smetnje, pojedinačno za svako lice koje se proverava.

Nakon sprovedenog postupka, Komisija o svom radu sačinjava Zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije.

Zapisnik sadrži:

1) identifikacione podatke o licu koje se proverava;

2) obrazloženu ocenu postojanja bezbednosne smetnje.

Član 17

Komisija Zapisnik dostavlja organizacionoj jedinici Ministarstva nadležnoj za ljudske resurse koja je pokrenula postupak bezbednosne provere.

O izvršenoj bezbednosnoj proveri policijska uprava koja je izvršila proveru vodi evidenciju.

Evidencija iz stava 2. ovog člana, sadrži osnovne podatke o licu koje se proverava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i nosi oznaku tajnosti "POVERLJIVO".

Član 18

Ako se nakon sprovedenog postupka bezbednosne provere naknadno saznaju podaci o licu koje se proverava, koji mogu biti od značaja za ocenu postojanja bezbednosne smetnje, Komisija će o tome obavestiti organizacionu jedinicu Ministarstva nadležnu za ljudske resurse koja je pokrenula postupak bezbednosne provere.

Ako se postupak prijema u radni odnos ili na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije, lica koje se proverava ne realizuje u roku od godinu dana od dana izvršene bezbednosne provere, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva dužna je da ponovo zatraži vršenje bezbednosne provere u skladu sa postupkom propisanim ovim pravilnikom.

2. Bezbednosna provera za zaposlene u Ministarstvu

Član 19

Bezbednosna provera za zaposlene u Ministarstvu vrši se u okviru postupka provere ispunjenosti uslova iz člana 110. Zakona o policiji, a u vezi sa članom 167. tačka 1) tog zakona, na način utvrđen čl. 12. i 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - US i 107/12).

Zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere

Član 20

Radi utvrđivanja kontinuiteta ispunjenosti uslova iz člana 110, a u vezi sa članom 167. tačka 1) Zakona o policiji, zahtev za pokretanje postupka bezbednosne provere za zaposlene podnosi njihov neposredni rukovodilac, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u koju je zaposleni upućen, ukoliko postoje osnovi sumnje da kod zaposlenog postoje bezbednosne smetnje.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mogu da podnesu i policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole policije i Službe za bezbednost i zaštitu podataka.

Član 21

Zahtev iz člana 20. ovog pravilnika podnosi se:

1) ministru - za sve zaposlene u Ministarstvu;

2) direktoru policije - za zaposlene u organizacionim jedinicama Direkcije policije.

Član 22

Bezbednosnu proveru za zaposlene vrše policijski službenici Direkcije policije, Sektora unutrašnje kontrole policije i Službe za bezbednost i zaštitu podataka, koji su ovlašćeni od strane rukovodilaca iz člana 21. ovog pravilnika.

Član 23

U postupku bezbednosne provere za zaposlene prikupljaju se i proveravaju podaci iz člana 5. ovog pravilnika.

Nakon sprovedenog postupka, policijski službenici iz člana 22. ovog pravilnika sačinjavaju Izveštaj o izvršenoj bezbednosnoj proveri, koji sa prilozima dostavljaju komisiji iz člana 24. ovog pravilnika.

Član 24

U sedištu Ministarstva obrazuje se Komisija za ocenu postojanja bezbednosne smetnje kod zaposlenih (u daljem tekstu: Komisija).

Predsednik Komisije je po funkciji načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije, a članovi su: direktor policije, sekretar ministarstva, pomoćnici ministra - načelnici sektora i načelnik Službe za bezbednost i zaštitu podataka.

Rukovodilac koji je podneo zahtev iz člana 20. ovog pravilnika izveštava Komisiju o svim utvrđenim činjenicama o postojanju bezbednosne smetnje i daje obrazloženi predlog radi rešavanja radnopravnog statusa zaposlenog.

Član 25

Komisija nakon prijema Izveštaja o izvršenoj bezbednosnoj proveri sa prilozima i predlogom, utvrđuje postojanje bezbednosne smetnje u skladu sa pravilima iz člana 16. ovog pravilnika.

Nakon sprovedenog postupka, Komisija Zapisnik dostavlja ministru.

Član 26

O izvršenim bezbednosnim proverama za zaposlene organizaciona jedinica u kojoj zaposleni radi vodi posebnu evidenciju, poštujući odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koja nosi oznaku tajnosti "POVERLJIVO".

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".