UPUTSTVO

O RADNIM MESTIMA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU POSLOVI PRI KOJIMA JE IZLAGANJE ZAPOSLENIH PRAŠINI KOJA POTIČE OD AZBESTA ILI MATERIJALA KOJI SADRŽE AZBEST POVREMENO I NISKOG INTENZITETA

("Sl. glasnik RS", br. 42/2016)

Predmet

Član 1

Ovim uputstvom bliže se utvrđuju poslovi koji se obavljaju na radnim mestima pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta.

Obim primene

Član 2

Ovo uputstvo se ne primenjuje pri obavljanju poslova sa:

1) izolacijom od azbesta (npr. izolacija cevi/termoizolacija);

2) premazima od azbesta (npr. premaz u spreju);

3) termoizolacionom azbestnom tablom.

Procena rizika

Član 3

Prilikom sprovođenja postupka procene rizika na radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima zaposleni jesu ili mogu biti izloženi prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest, treba utvrditi da li poslovi ispunjavaju sledeće kriterijume, odnosno da:

1) je izlaganje zaposlenih povremeno i niskog intenziteta;

2) granična vrednost izloženosti azbestu neće biti prekoračena.

Kada nisu ispunjeni kriterijumi iz stava 1. ovog člana, tada ovi poslovi ne spadaju u poslove povremenog i niskog intenziteta izlaganja.

Kratkotrajni povremeni poslovi na održavanju pri kojima se rukuje nedrobljivim materijalima

Član 4

Kratkotrajni povremeni poslovi na održavanju pri kojima se rukuje nedrobljivim materijalima jesu:

1) uklanjanje manje od 10 m2 neoštećenih cementnih panela od azbesta ili krovnih ploča kako bi se pristupilo instalacijama ispod njih;

2) uklanjanje neoštećenih azbestnih odvodnih cevi, oluka, dasaka, crepova za sleme ili čunaka;

3) popravke malog dela oštećenog azbestnog cementa;

4) uklanjanje azbestnog cementa ili ojačanog plastičnog proizvoda npr. rezervoara, kanala, cisterne za vodu;

5) farbanje neoštećenih azbestnih cementnih ploča;

6) uklanjanje metalne oplate oivičene bitumenom koji sadrži azbest;

7) uklanjanje proizvoda od bitumena koji sadrže azbest;

8) uklanjanje "štita" od azbesta iz elektro sklopke;

9) uklanjanje električnih i gasnih grejnih tela koja sadrže azbest;

10) zamena kućišta osigurača koje sadrži azbest ili pojedinačnog osigurača;

11) uklanjanje mastiksa, zaptivača, letvica, punila, gita ili pričvršćivača koji sadrže azbest.

Kratkotrajni povremeni poslovi na održavanju, pri kojima se rukuje nedrobljivim materijalom, a koji može biti oštećen tokom rukovanja, jesu:

1) bušenje rupa u azbestnom cementu i u drugim čvrsto povezanim materijalima;

2) čišćenje otpada iz oluka na krovu od azbestnog cementa;

3) uklanjanje malih količina ostataka od azbestnog cementa, npr. otpad od razbijene ploče;

4) bušenje kroz premaze;

5) umetanje i uklanjanje zavrtanja kroz premaze;

6) uklanjanje premaza sa male površine npr. 1 m2;

7) čišćenje otpada nakon rušenja plafona ili zida obloženog premazom;

8) uklanjanje malih količina podova koji sadrže azbest i mastiksa.

Poslovi uklanjanja bez deformisanja nerazgrađenih materijala kod kojih je azbest čvrsto povezan

Član 5

Poslovi uklanjanja bez deformisanja nerazgrađenih materijala kod kojih je azbest čvrsto povezan, a koji se mogu obaviti uz minimalna oštećenja, jesu:

1) uklanjanje azbestnih krovnih ploča;

2) uklanjanje gipsanih ploča sa premazom koje se mogu ukloniti u celini;

3) uklanjanje podnih ploča od vinila koje se mogu ukloniti u celini.

Nerazgrađeni materijali ili proizvodi u kojima je azbest čvrsto povezan jesu:

1) proizvodi od azbestnog cementa u neoštećenom stanju;

2) dekorativni premazi i boje koje sadrže azbest;

3) svi proizvodi od bitumena, plastike, smole ili gume koji sadrže azbest (npr. podne ploče od vinila, vodokotlići, bitumizirani filc).

Poslovi hermetičkog zatvaranja ili plombiranja materijala koji sadrži azbest, a koji su u dobrom stanju

Član 6

Poslovi hermetičkog zatvaranja ili potpunog plombiranja jesu poslovi povremenog i niskog intenziteta pod uslovom da ispunjavaju kriterijume utvrđene u članu 3. stav 1. ovog uputstva.

Za poslove hermetičkog zatvaranja ili potpunog plombiranja izrađuje se Plan rada pre početka uklanjanja azbesta.

Poslove hermetičkog zatvaranja ili potpunog plombiranja izolacije, npr. izolacija cevi ili azbestne izolacione ploče a koje su u dobrom stanju, odnosno koje nisu oštećene treba da obavljaju pravna lica ili preduzetnici koji su stručni za obavljanje ovih poslova.

Preporuka je da se materijali sa premazom u spreju koji sadrži azbest hermetički ne zatvaraju.

Hermetičko zatvaranje se može izvršiti primenom metoda rada tankog zaptivnog premaza ili debelog zaptivnog premaza, impregniranjem materijala koji sadrži azbest sa tečnošću koja očvršćava.

Metode koje se primenjuju za poslove hermetičkog zatvaranja zavise od prirode materijala koji sadrži azbest, njegovog stanja, vrste zaštite koja je neophodna i zapaljivosti materijala.

Poslovi pri kojima je obezbeđeno praćenje i kontrola kvaliteta vazduha i izvršeno uzimanje uzoraka sa ciljem da se utvrdi da li određeni materijali sadrže azbest

Član 7

Poslovi pri kojima je obezbeđeno praćenje i kontrola kvaliteta vazduha i izvršeno uzimanje uzoraka sa ciljem da se utvrdi da li određeni materijali sadrže azbest jesu poslovi povremenog i niskog intenziteta izlaganja pod uslovom da ispunjavaju kriterijume utvrđene u članu 3. stav 1. ovog uputstva.

Za zaposlene koji obavljaju poslove iz stava 1. ovog člana može se obezbediti praćenje zdravstvenog stanja.

Metode rada

Član 8

Prilikom obavljanja poslova povremenog i niskog intenziteta izlaganja, treba se pridržavati odgovarajućih metoda rada kako bi došlo do minimalnog oslobađanja azbestnih vlakana u radnu okolinu, i to:

1) ne koristiti električne alate za rad sa materijalima koji sadrže azbest jer oni stvaraju prašinu;

2) koristiti samo ručni alat;

3) proveriti da li su površine koje mogu biti pokrivene azbestom ili otpadom zaštićene polietilenom;

4) prostor u kome se vrše radovi sa azbestom treba da bude zatvoren na odgovarajući način kako bi se sprečilo širenje azbestnih vlakana i sprečila izloženost zaposlenih koji nisu uključeni u obavljanje ovih poslova. Koji god vid zatvaranja da se koristi treba postaviti obaveštenja sa upozorenjima o azbestu;

5) ukoliko postoji mogućnost da u toku rada dođe do značajnijeg oštećenja materijala, treba razmotriti postavljanje fizičke barijere u cilju ograđivanja prostora;

6) potrebno je organizovati poslove tako da ih obavlja minimalan broj zaposlenih;

7) koristiti metode za smanjenje oslobađanja azbestnih vlakana, npr. usisavanje upotrebom usisivača tipa "H" ili kvašenjem;

8) preporučuje se korišćenje vlažnih krpa za jednokratnu upotrebu;

9) zabranjeno je čišćenje komprimovanim vazduhom;

10) ne dozvoliti da se otpad nagomilava. Otpad treba sakupljati i odnositi redovno. Zabranjeno je prelaziti vozilima preko otpada;

11) izbegavati rad sa materijalima koji sadrže azbest, a nalaze se iznad zaposlenih koji obavljaju određene poslove;

12) koristiti odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu;

13) azbestni otpad pažljivo odlagati u odgovarajući zatvoreni kontejner;

14) obavezno redovno prati ruke i lice pre uzimanja hrane i pića, kao i na kraju radnog dana;

15) kada ne postoji mogućnost da se izbegne upotreba električnog ili pneumatskog alata, treba ga koristiti pri najmanjoj brzini uz dodatne mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao što je lokalna ventilacija. Najčešće mere uključuju:

(1) aspirator priključen na lokalni sistem za ventilaciju koji se nalazi u blizini mesta bušenja (aspirator treba da ima oprugu tako da bude u kontaktu sa površinom materijala dok bušilica prodire), ili

(2) usisavanje (mlaznica usisivača tipa "H", sa odgovarajućim dodatkom držati što je moguće bliže izvoru azbestnih vlakana tokom izvođenja radova);

16) po završetku radova treba se uveriti da je prostor u kome se izvode radovi temeljno očišćen;

17) kod azbestnog cementa treba izbegavati kačenje predmeta i provođenje žica i cevi kroz njega.

Ostale odredbe

Član 9

Po završetku poslova na uklanjanju materijala iz čl. 4-7. ovog uputstva, prostor u kome su obavljeni poslovi, kao i opremu koja je korišćena treba obrisati sa odgovarajućim krpama za čišćenje koje su prethodno natopljene vodom. Jednom korišćenu krpu nikada ne treba ponovo koristiti. Za uklanjanje malih količina prašine može se upotrebiti lepljiva traka.

Azbestni otpad i drugi otpad (uključujući i krpe za čišćenje) spakovati u odgovarajuće kese, na kojima postoji nalepnica sa upozorenjem na azbest, a zatim zatvoriti lepljivom trakom. Prilikom zatvaranja kese voditi računa da vazduh bude zadržan u kesi. Nakon toga je potrebno prebrisati kesu i pažljivo je spakovati u odgovarajuću čistu kesu za azbest, koju je potom takođe potrebno zatvoriti. Kese moraju biti obeležene tako da je vidljivo da se u njima nalazi azbestni otpad.

Ukoliko azbestni otpad ili drugi otpad ne može da stane u kesu, potrebno ga je uviti u dvostruki sloj polietilena od 125 µm. Nalepnica, sa istim informacijama kao na kesi, mora biti bezbedno prikačena na polietilen, kako bi bilo očigledno da sadrži azbestni otpad.

Zaposleni moraju da se dekontaminiraju nakon rada sa azbestom kako bi se obezbedilo da ne izlože sebe i druge azbestnim vlaknima. Dekontaminacija od azbesta vrši se pre skidanja sredstava i opreme za zaštitu disajnih organa.

Radno odelo treba usisati usisivačem tipa "H", pa ga skinuti i odložiti na određeno mesto prilikom napuštanja prostora na kome se obavljaju poslovi, na pauzama i na kraju radnog vremena. Radno odelo je potrebno držati odvojeno od lične garderobe.

Za dekontaminaciju zaposlenih mogu se koristiti postojeće pomoćne prostorije ukoliko ispunjavaju odgovarajuće uslove, ali pristup treba da bude ograničen samo na zaposlene koji rade sa azbestom, a nakon toga potrebno ih je temeljno očistiti.

Sva jednokratna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu treba ukloniti kao azbestni otpad nakon svake završene smene.

Kontrola pri obavljanju poslova

Član 10

Kontrolu pri obavljanju poslova pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta vrši kompetentno lice kod poslodavca.

Kompetentno lice treba da potvrdi pisanom izjavom da je prostor očišćen od azbesta bezbedan za korišćenje.

Završna odredba

Član 11

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".