PRAVILNIK

O OBRASCIMA I SADRŽAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, EVIDENCIJA, IZVEŠTAJA, REGISTARA I ELEKTRONSKOG MEDICINSKOG DOSIJEA

("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj obrazaca za vođenje osnovne zdravstvene dokumentacije i pomoćnih sredstava za vođenje evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, sadržaj registara i elektronskog zdravstvenog dosijea, kao i sadržaj izveštaja, osim za oblasti koje su uređene propisima iz te oblasti:

a) zaraznih bolesti (uključujući i bolničke infekcije) i obavezne imunizacije;

b) transfuziološke delatnosti, transplantacije i biomedicinski potpomognute oplodnje, lekova i medicinskih sredstava;

v) povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Izuzetno od stava 1. člana 1. ovog pravilnika ovaj pravilnik ne sadrži ni izveštaje o umrlim licima.

Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, sastavljanje i dostavljanje propisanih izveštaja sastavni je deo stručno-medicinskog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica i zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih ovlašćenih lica.

Član 2

Upisivanje podataka utvrđenih zakonom, vrši se na osnovu sadržaja osnovne zdravstvene dokumentacije, pomoćnih sredstava za vođenje evidencija i izveštaja, kako je propisano ovim pravilnikom.

Unošenje podataka iz stava 1. ovog člana može se vršiti pismenim ili elektronskim putem, na način koji po sadržini u svemu odgovara osnovnoj zdravstvenoj dokumentaciji, pomoćnim sredstvima za vođenje evidencija, i izveštajima kako su propisani ovim pravilnikom.

Unošenje podataka elektronskim putem obavlja se upotrebom odgovarajućeg softvera koji ima rešenje o usaglašenosti.

Ako se zdravstvena dokumentacija, evidencije i izveštaji vode u elektronskom obliku, a nisu ispunjeni svi propisani uslovi za vođenje zdravstvene dokumentacije u elektronskom obliku, nadležni zdravstveni radnik ili zdravstveni saradnik, odnosno drugo ovlašćeno lice, dužno je da odštampan i potpisan primerak dokumentacije, koji po sadržini i formi odgovara osnovnoj zdravstvenoj dokumentaciji, pomoćnim sredstvima za vođenje evidencija, i izveštajima kako su propisani ovim pravilnikom, čuva i u papirnom obliku.

1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

Zdravstveni karton

Član 3

Zdravstveni karton vodi se po oblastima zdravstvene zaštite, i to:

1) u oblasti opšte medicine i medicine rada;

2) u oblasti zdravstvene zaštite žena;

3) u oblasti zdravstvene zaštite dece:

(a) zdravstveni karton za predškolsku decu,

(b) zdravstveni karton za školsku decu i omladinu;

4) karton obavezne imunizacije;

5) u oblasti pneumoftiziološke zaštite;

6) u oblasti polivalentne patronaže:

a) zdravstveni karton porodice,

b) patronažni list;

7) u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite:

a) stomatološki karton za decu i omladinu;

b) stomatološki karton.

Član 4

U oblasti opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite dece i medicine rada, u svakom zdravstvenom kartonu vodi se uložak "Evidencija o posetama".

U oblasti zdravstvene zaštite žena, u zdravstvenom kartonu, vodi se uložak "List za kontrolu trudnoće".

U oblasti stomatološke zdravstvene zaštite u stomatološkom kartonu za decu i omladinu vodi se uložak - pregled. U stomatološkom kartonu vodi se uložak "Status i sanacija" i ulošci za pružanje usluga iz oralne hirurgije i iz stomatološke protetike.

U oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine, u svakom zdravstvenom kartonu vodi se uložak "Karton obavezne imunizacije".

Protokol

Član 5

U oblasti zdravstvene zaštite za koju nije propisana obaveza vođenja zdravstvenog kartona, u specijalističkim službama doma zdravlja, kao i u specijalističkim ambulantno-polikliničkim službama stacionarnih i drugih zdravstvenih ustanova, privatnoj praksi i drugim pravnim licima, odnosno kada se za pacijenta ne otvara zdravstveni karton, evidentiranje podataka o pruženim zdravstvenim uslugama i preduzetim medicinskim merama vrši se u protokolu ili u zdravstvenom kartonu koje, zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica sama ustanovljavaju koji sadrži sve podatke koji su zakonom propisani za protokol.

Istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja

Član 6

Istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja vodi se u zdravstvenoj ustanovi za pacijenta koji se nalazi na stacionarnom lečenju, lečenju u dnevnoj bolnici, porođaju ili rehabilitaciji.

Prilikom otpusta bolesnika potrebno je zaključiti istoriju bolesti. Zaključenu istoriju bolesti potpisuje odeljenjski lekar i odlaže se u arhivu medicinske dokumentacije.

Matična knjiga lica smeštenih u stacionarnu zdravstvenu ustanovu

Član 7

Matični list popunjava se istovremeno sa popunjavanjem prve strane "istorije bolničkog lečenja i zbrinjavanja".

Od popunjenih matičnih listova formira se matična knjiga.

Temperaturno-terapijsko-dijetetska lista

Član 8

Pri otpustu bolesnika sa stacionarnog lečenja, tempraturno-terapijsko-dijetetska lista odlaže se u arhivu medicinske dokumentacije.

List anestezije

Član 9

List anestezije vodi se za pacijenta kod kojeg je primenjena anestezija.

Pri otpustu bolesnika list anestezije odlaže se u arhivu medicinske dokumentacije.

Otpusna lista sa epikrizom

Član 10

Otpusna lista sa epikrizom popunjava se u tri primerka. Na svaki primerak otpusne liste stavlja se potpis i faksimil lekara koji je lečio bolesnika, odnosno potpis i faksimil rukovodioca organizacione jedinice. Svaki od primeraka otpusne liste treba da nosi i pečat zdravstvene ustanove koja otpusnu listu izdaje. Prvi popunjeni primerak otpusne liste šalje se izabranom lekaru (domu zdravlja) lečenog lica. Drugi popunjeni primerak otpusne liste uručuje se bolesniku prilikom ispisa. Treći popunjeni primerak otpusne liste odlaže se u arhivu medicinske dokumentacije.

List za novorođenče

Član 11

Zdravstvena ustanova u kojoj je obavljen porođaj prilikom otpuštanja novorođenčeta, izdaje jedan primerak lista za novorođenče majci, odnosno porodici.

Knjiga evidencije

Član 12

Knjiga evidencije formira se od popunjenih individualnih izveštaja, prijave, prijave promene i odjave.

Član 13

Pomoćna sredstva za vođenje evidencija koriste se da bi se olakšalo dobijanje podataka o protoku pacijenata i sačinjavanje izveštaja.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana su:

1) Registar kartoteke;

2) Dnevna evidencija o posetama i radu;

3) Tekuća evidencija o utvrđenim oboljenjima i stanjima;

4) Dnevna evidencija o kretanju pacijenata u bolnici - stacionaru;

5) Evidencija zakazivanja pregleda, dijagnostičkih procedura i drugih medicinskih mera i postupaka.

Član 14

U sistemu zdravstvene zaštite postoje i sledeće evidencije:

1) Zdravstvena dokumentacija i evidencije o praćenju rizika iz životne sredine;

2) Zdravstvena dokumentacija i evidencije o resursima u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugom pravnom licu.

2. OBRASCI I SADRŽAJ IZVEŠTAJA

Član 15

Izveštaji mogu biti: individualni, prijava, prijava promene i odjava, a sačinjavaju se o:

1) stacionarnim pacijentima, porodiljama i pacijentima na rehabilitaciji;

2) licima obolelim od malignih tumora;

3) licima obolelim od šećerne bolesti;

4) licima obolelim od hronične bubrežne insuficijencije (uključujući i podatke o dijalizi);

5) licima obolelim od hroničnih psihoze;

6) licima obolelim od akutnog koronarnog sindroma;

7) licima obolelim od bolesti zavisnosti;

8) licima obolelim od cerebrovaskularnih bolesti;

9) licima sa invaliditetom;

10) licima obolelim od retkih bolesti;

11) povredama i traumatizmu;

12) licima koja su pretrpela povredu na radu licima obolelima od profesionalnih bolesti;

13) deci sa smetnjama u razvoju;

14) rođenjima;

15) listu za novorođenče;

16) prekidima trudnoće;

17) umrlim licima;

18) licima obolelim od zaraznih bolesti;

19) licima umrlim od zaraznih bolesti;

20) licima obolelim od tuberkuloze;

21) licima obolelim od HIV/AIDS;

22) licima kod kojih je obavljena transplantacija (organa, tkiva, ćelija);

23) sumnji na zanemarivanje i zlostavljanje dece;

24) sumnji na zlostavljanje žena;

25) primeni mera fizičkog sputavanja i izolaciji lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi;

26) bolničkoj infekciji;

27) epidemiji zarazne bolesti;

28) postvakcinalnim komplikacijama;

29) troškovima pružanja zdravstvenih usluga;

30) zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i ostalim zaposlenim (prijava, prijava promene, odjava);

31) opremi;

32) informaciono-komunikacionim tehnologijama;

33) biomedicinski potpomognutoj oplodnji - BMPO.

Član 16

Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica dužni su da individualne izveštaje, prijavu, prijavu promene i odjavu propisane članom 29. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i članom 15. ovog pravilnika dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje najkasnije do desetog u mesecu za prethodni mesec, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, rok za dostavljanje sledećih individualnih izveštaja jeste, u skladu sa zakonom:

1) izveštaj o obolelim od zaraznih bolesti dostavlja se odmah po evidentiranju bolesti;

2) izveštaj o zaposlenim zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i ostalim zaposlenima (prijava, prijava promene i odjava) dostavlja se najkasnije deset dana od dana nastale prijave, prijave promene i odjave;

3) izveštaj o opremi (prijava, prijava promene i odjava) dostavlja se najkasnije deset dana od dana nastale prijave, prijave promene i odjave;

4) individualni izveštaj (prijava, prijava promene i odjava) za lica obolela od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja dostavlja se u roku od deset dana od dana utvrđivanja bolesti, odnosno potvrde dijagnoze.

Član 17

Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica dužni su da dostavljaju zbirne izveštaje iz člana 30. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Član 18

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije dužan je, u skladu sa zakonom, da objedinjuje podatke iz individualnih i zbirnih izveštaja koje dostavljaju zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje i formira odgovarajuće baze podataka za Republiku Srbiju, u skladu sa zakonom.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije obrađene zbirne izveštaje iz stava 1. ovog člana dužan je da dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i drugim nadležnim organima, organizacijama i ustanovama u skladu sa zakonom, najkasnije do 30. septembra tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrađene zbirne podatke prema propisanoj metodologiji zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, dužan je, u skladu sa zakonom, da stavi na uvid javnosti.

3. OBRASCI I SADRŽAJ REGISTARA LICA OBOLELIH OD BOLESTI OD VEĆEG JAVNO-ZDRAVSTVENOG ZNAČAJA

Član 19

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje dužni su, u skladu sa zakonom, da vode registre lica obolelih od bolesti i stanja od većeg javno-zdravstvenog značaja, na osnovu individualnih izveštaja iz člana 29. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Registri iz stava 1. ovog člana vode se za:

1) lica obolela od malignih tumora;

2) lica obolela od šećerne bolesti;

3) lica obolela od hronične bubrežne insuficijencije (uključujući i podatke o dijalizi);

4) lica obolela od hronične psihoze;

5) lica obolela od akutnog koronarnog sindroma;

6) lica obolela od bolesti zavisnosti;

7) lica obolela od cerebrovaskularne bolesti;

8) lica sa invaliditetom;

9) lica obolela od retkih bolesti;

10) lica sa povredama i traumatizmom;

11) lica koja su pretrpela povredu na radu;

12) lica koja su obolela od profesionalne bolesti;

13) decu sa smetnjom u razvoju;

14) lica kod kojih je izvršena transplantacija (organa, tkiva, ćelija);

15) lica obolela od tuberkuloze;

16) lica obolela od HIV/AIDS;

17) lica u programu biomedicinski potpomognute oplodnje - BMPO;

18) lica obolela od druge bolesti ako se utvrdi da su od značaja za zdravlje stanovništva.

Član 20

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije dužan je da vodi registre lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa članom 19. stav 2. ovog pravilnika.

Zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje dužni su da, u skladu sa zakonom, prikupljene i obrađene individualne izveštaje, prijavu, prijavu promene i odjavu lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja za koje vode registre dostavljaju zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije, najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Obrađene zbirne podatke prema propisanoj metodologiji, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, dužan je da, u skladu sa zakonom, stavi na uvid javnosti.

Član 21

Obrasci i sadržaj obrazaca za vođenje osnovne zdravstvene dokumentacije, pomoćnih sredstava za vođenje evidencija i izveštaja koji su propisani čl. 3-15. ovog pravilnika odštampani su uz ovoj pravilnik i čine njegov sastavni deo (PRILOG 1).

4. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Medicinsku dokumentaciju, druga sredstva za vođenje evidencija i izveštaje koje su zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica vodile i dostavljale do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, kao i osnovnu medicinsku dokumentaciju, pomoćna sredstva za vođenje evidencija u oblasti zdravstvene zaštite i izveštaje dužne su da čuvaju u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

 

PRILOG 1.

 

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

 

1) Zdravstveni karton

2) Stomatološki karton

3) Karton obavezne imunizacije

4) Protokol

5) Istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja

6) Matična knjiga lica smeštenih u stacionarnu zdravstvenu ustanovu

7) Temperaturno-terapijsko-dijetetska lista

8) List anestezije

9) Otpusna lista sa epikrizom

10) List za novorođenče

11) Knjiga evidencije

ZDRAVSTVENI KARTON

(opšta medicina, medicina rada, zz žena)

Lični podaci

1

JMBG

2

Znak upozorenja

3

Krvna grupa

4

RH faktor

5

Broj zdravstvenog kartona

6

LBO

7

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

8

Osnov osiguranja

9

Prezime, ime roditelja, ime

10

Pol

11

Bračno stanje

12

Prezime i ime nosioca osiguranja

13

Dan, mesec i godina rođenja

14

Mesto stanovanja

15

Opština

16

Ulica i broj

17

Telefon

Podaci o zaposlenju

18

Naziv obveznika doprinosa

19

Sedište obveznika doprinosa

20

Registarski broj

21

Šifra delatnosti

22

Posao koji obavlja/zanimanje

23

Matična filijala RFZO-a

24

Rad pod posebnim uslovima i promene

Medicinske napomene

25

Alergija

26

Vakcina

27

Datum davanja vakcine

28

Serum

29

Datum davanja seruma

30

Utvrđena profesionalna oboljenja

31

Datum evidentiranja

32

Utvrđena povreda na radu

33

Datum evidentiranja povrede na radu

34

Utvrđene bolesti i stanja od većeg javno-zdravstvenog značaja

35

Datum evidentiranja

36

Poremećaj psihofizičkog statusa

Bolničko lečenje

37

Naziv zdravstvene ustanove

38

Sedište zdravstvene ustanove

39

Datum prijema

40

Datum otpusta

41

Osnovni uzrok hospitalizacije

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

42

Datum

43

Anamneza

44

Status

45

Nalazi

46

Dijagnoza - radna

47

Dijagnoza - konačna

48

Terapija (datum, vrsta)

49

Uput

50

Nesposobnost za rad (datum od - do, doznaka)

51

Datum zakazane ponovne posete

Sistematski pregledi

52

Datum

53

Vrsta, sadržaj pregleda

54

Oboljenje, stanje

55

Preduzete mere Lični podaci

LIST ZA KONTROLU TRUDNOĆE

Lični podaci

1

Broj zdravstvenog kartona

2

Prezime, ime roditelja, ime

3

Zanimanje

4

Dan, mesec i godina rođenja

Medicinske napomene

5

Trudnoća po redu

6

Tok ranijih trudnoća i zapažanja zdravstvenog stanja značajnog za ovu trudnoću

7

Utvrđen riziko-faktor u trudnoći

8

Poslednja menstruacija

9

Termin porođaja

10

Prvi pokreti ploda - datum

11

Krvna grupa i Rh faktor trudnice

12

Krvna grupa i Rh faktor biološkog oca deteta

13

Karlične mere

14

WaR (Wasserman)

15

Koprokultura

Pregled trudnice prvi trimestar

16

Datum pregleda

17

Starost trudnoće (gestaciona starost)

18

Anamneza (lična, porodična, akušerska)

19

Pritisak (TA)

20

Telesna težina

21

Indeks telesne mase

22

Dojke i bradavice

23

Inspekcija donjih ekstremiteta

24

Palpatorni pregled štitna žlezde

25

Ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni pregled)

26

Bris za PAP test i vaginalni bris

27

Kolposkopski pregled

28

Ultrazvučni pregled

29

Skrining genetskih anomalija u prvom trimestru (NT - Nuhalna translucencija, određivanje hormona beta hCG, PAPP test)

30

Krvna slika

31

Šećer u krvi

32

Urea

33

Kreatinin

34

Kompletan pregled urina

35

HIV

36

Hepatitis B

37

Drugi laboratorijski i specijalistički nalazi prema indikacijama

Pregled trudnice drugi i treći trimestar

38

Datum pregleda

39

Starost trudnoće (gestaciona starost)

40

Anamneza (lična, porodična, akušerska)

41

Pritisak (TA)

42

Telesna težina

43

Indeks telesne mase

44

Inspekcija donjih ekstremiteta

45

Ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni pregled, od 28. nedelje spoljašnji pregled)

46

Srčani ton ploda

47

Stav ploda

48

Položaj ploda

49

Krvna slika

50

Kompletan pregled urina

51

Kardiotokografija

52

Drugi laboratorijski i specijalistički nalazi prema indikacijama

53

Ultrazvučni pregled

54

Skrining genetskih anomalija u drugom trimestru (Triple test, AFP, Beta HCG, i slobodni E3), rana amniocenteza, kordocenteza

55

Stomatološki pregled

56

Zdravstveno vaspitni rad

Nalaz, terapija, preduzete mere

57

Dijagnoza

58

Terapija

59

Nalog za polivalentnu patronažnu sestru

60

Uput za lekarsku komisiju

61

Radna nesposobnost

62

Hospitalizacija

Napomena

63

Napomena

ZDRAVSTVENI KARTON - PREDŠKOLSKA DECA

Lični podaci

1

JMBG

2

Znak upozorenja

3

Krvna grupa

4

RH faktor

5

Broj zdravstvenog kartona

6

LBO

7

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

8

Osnov osiguranja

9

Prezime, ime roditelja, ime

10

Pol

11

Prezime i ime nosioca osiguranja

12

Dan, mesec i godina rođenja

13

Mesto stanovanja

14

Opština

15

Ulica i broj

16

Telefon

17

Roditelji žive zajedno

Podaci o porodici

18

Ime i prezime oca

19

Godina rođenja

20

Zanimanje

21

Zdravstveno stanje

22

Ime i prezime majke

23

Godina rođenja

24

Zanimanje

25

Zdravstveno stanje

26

Ime i prezime (braća, sestre)

27

Godina rođenja

28

Zanimanje

29

Zdravstveno stanje

Podaci o porođaju i detetu

30

Rođeno u zdravstvenoj ustanovi

31

Normalan porođaj

32

Telesna težina deteta na rođenju

33

Telesna dužina deteta na rođenju

34

Urođene malformacije

35

Status deteta - hoda

36

Status deteta - govori

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

37

Datum

38

Anamneza

39

Status

40

Nalazi

41

Dijagnoza - radna

42

Dijagnoza - konačna

43

Terapija (datum, vrsta)

44

Uput

45

Odsustsvo roditelja sa posla radi nege (datum od-do, doznaka)

46

Datum zakazane ponovne posete

Savetovalište za odojčad (preventivni pregledi)

47

Datum posete

48

Dužina deteta

49

Težina deteta

50

Nalaz

51

Savet

52

Lek

Savetovalište za malu i predškolsku decu (preventivni pregledi)

53

Datum posete

54

Visina deteta

55

Težina deteta

56

Sadržaj pregleda

57

Oboljenje (dijagnoza)

58

Preduzete mere

Medicinske napomene

59

Alergija

60

Utvrđene bolesti i stanja od većeg javno-zdravstvenog značaja

61

Datum evidentiranja

62

Poremećaji psihofizičkog statusa

Imunizacije i serumi

63

Vakcina

64

Datum davanja vakcine

65

Serum

66

Datum davanja seruma

Bolničko lečenje

67

Naziv zdravstvene ustanove

68

Sedište zdravstvene ustanove

69

Datum prijema

70

Datum otpusta

71

Osnovni uzrok hospitaliza

ZDRAVSTVENI KARTON - ŠKOLSKA DECA I OMLADINA

Lični podaci

1

JMBG

2

Znak upozorenja

3

Krvna grupa

4

RH faktor

5

Broj zdravstvenog kartona

6

LBO

7

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

8

Osnov osiguranja

9

Prezime, ime roditelja, ime

10

Pol

11

Prezime i ime nosioca osiguranja

12

Dan, mesec i godina rođenja

13

Mesto stanovanja

14

Opština

15

Ulica i broj

16

Telefon

17

Život u zajednici (roditelji žive zajedno)

Podaci o porodici

18

Ime i prezime oca

19

Godina rođenja

20

Zanimanje

21

Zdravstveno stanje

22

Ime i prezime majke

23

Godina rođenja

24

Zanimanje

25

Zdravstveno stanje

26

Ime i prezime (braća, sestre)

27

Godina rođenja

28

Zanimanje

29

Zdravstveno stanje

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

30

Datum

31

Anamneza

32

Status

33

Nalazi

34

Dijagnoza - radna

35

Dijagnoza - konačna

36

Terapija (datum, vrsta)

37

Uput

38

Odsustsvo roditelja sa posla radi nege (datum od - do, doznaka)

39

Datum zakazane ponovne posete

Sistematski pregledi

40

Datum

41

Vrsta, sadržaj pregleda

42

Težina

43

Visina

44

Oboljenje, stanje

45

Preduzete mere

Medicinske napomene

46

Alergija

47

Utvrđene bolesti i stanja od većeg javno-zdravstvenog značaja

48

Datum evidentiranja

49

Poremećaji psihofizičkog statusa

Prebolele bolesti

50

Morbilli

51

Rubeola

52

Varicelle

53

Scarlatina

54

Pertussis

55

Parotitis

56

Hepatitis

57

Ostalo

Imunizacije i serumi

58

Vakcina

59

Datum davanja vakcine

60

Serum

61

Datum davanja seruma

Bolničko lečenje

62

Naziv zdravstvene ustanove

63

Sedište zdravstvene ustanove

64

Datum prijema

65

Datum otpusta

66

Osnovni uzrok hospitalizacije

ZDRAVSTVENI KARTON PORODICE

Podaci o domaćinstvu

1

Broj kartona

2

Mesto stanovanja

3

Ulica i broj

4

Mobilni telefon

5

Fiksni telefon

6

e-mail

Podaci o stanovanju

7

Stan u m²

8

Broj soba

9

Sprat

10

Stanarsko pravo

11

Stan u vlasništvu

12

Podstanari

Podaci o članovima porodice - za svakog člana porodice

13

Redni broj člana porodice

14

Prezime i ime

15

Srodstvo

16

JMBG

17

Datum rođenja

18

LBO

19

Školska sprema i zanimanje

20

Datum prve posete

21

Razlog posete

22

Vrsta patronažne posete (po nalogu, planska, ostalo)

Podaci o domaćinstvu

23

Higijena stana

24

Vodosnabdevanje

25

Da li domaćinstvo poseduje kupatilo

26

Da li je WC u sklopu stana

27

Da li domaćinstvo poseduje dvorište

28

Da li je dvorište zasebno

29

Higijena dvorišta

30

Vrsta domaćinstva

31

Izvor prihoda

32

Druge napomene

Rizici u porodici

33

Rizici u porodici

34

Potencijalni rizici (sumnja patronažne sestre)

Podaci o unosu podataka

35

Datum unosa podataka

36

Datum promene podataka

PATRONAŽNI LIST DETETA

Lični podaci

1

Broj zdravstvenog kartona

2

Ime i prezime

Podaci o detetu iz medicinske dokumentacije

3

Datum rođenja

4

Pol

5

Telesna masa na rođenju

6

Telesna masa na otpustu

7

APGAR skor

8

Telesna dužina

9

BCG vakcina

10

Hapatitis B vakcina

11

Opis stanja novorođenčeta pri otpustu

12

Karton vakcinacije

13

Ostali podaci iz medicinske dokumentacije od većeg značaja

Porodilja i novorođenče

14

Korisnik (porodilja, novorođenče, odojče, odojče pod rizikom malo dete 2. godina, malo dete 4. godina)

15

Datum posete

16

Redni broj posete

17

Nalaz/Ocena (razvoj deteta, interakcija majke i deteta, dojenje, ishrana, bezbednost okruženja - izloženost rizicima, imunizacija, vaspitne metode, dnevni režim, higijena, zdravlje majke, povezivanje sa drugim službama i zajednicom)

Zdravstveno-vaspitni rad

18

Učešće u zdravstveno-vaspitnom radu

Napomena

19

Napomena

PATRONAŽNI LIST TRUDNICE

Lični podaci

1

Broj zdravstvenog kartona

2

Ime i prezime

3

Podaci iz medicinske dokumentacije

Podaci o posetama

4

Razlog posete

5

Korisnik (trudnica /trudnica pod rizikom)

6

Datum posete

7

Redni broj posete

8

Nalaz/Ocena (zdravstveno stanje, način života, ishrana, bezbednost okruženja-izloženost rizicima, dnevni režim, higijena, psihičko zdravlje, povezanost sa drugim službama i zajednicom)

Zdravstveno-vaspitni rad

9

Učešće u zdravstveno-vaspitnom radu

Napomena

10

Napomena

PATRONAŽNI LIST ODRASLOG LICA

Lični podaci

1

Broj zdravstvenog kartona

2

Ime i prezime

3

Podaci iz medicinske dokumentacije

Podaci o posetama

4

Razlog posete

5

Korisnik (osoba starija od 65 godina, obolelo lice, osoba sa invaliditetom, poseta po nalogu lekara)

6

Datum posete

7

Redni broj posete

8

Nalaz/Ocena (zdravstveno stanje, način života, ishrana, bezbednost okruženja - izloženost rizicima, dnevni režim, higijena, psihičko zdravlje, povezivanje sa drugim službama i zajednicom)

Zdravstveno-vaspitni rad

9

Učešće u zdravstveno-vaspitnom radu

Napomena

10

Napomena

STOMATOLOŠKI KARTON

Lični podaci

1

JMBG

2

Znak upozorenja

3

Broj zdravstvenog kartona

4

LBO

5

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

6

Osnov osiguranja

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Pol

9

Bračno stanje

10

Prezime i ime nosioca osiguranja

11

Dan, mesec i godina rođenja

12

Mesto stanovanja

13

Opština

14

Ulica i broj

15

Telefon

Podaci o zaposlenju

16

Obveznik plaćanja doprinosa

17

Sedište obveznika doprinosa

18

Registarski broj

19

Šifra delatnosti

20

Posao koji obavlja

21

Matična filijala RFZO-a

Status

22

Datum posete

23

Zub (oznaka)

24

Oznaka statusa zuba

25

Doktor stomatologije

Sanacija

26

Zub (oznaka)

27

Oznaka sanancije zuba

28

Datum posete (prva/ponovna)

29

Dijagnoza (MKB-10)

30

Vrsta usluge

31

Doktor stomatologije

Značajna oboljenja i stanja

32

Dijagnoza (MKB-10)

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Lični podaci

1

Broj uloška stomatološke protetike

2

Broj stomatološkog kartona

3

Prezime, ime roditelja, ime

Podaci o pružaocima zdravstvene zaštite

4

Ime i prezime doktora stomatologije

5

Ime i prezime zubnog tehničara

Podaci o posetama

6

Vrsta stomatološkog rada

7

Oznaka obuhvaćenog zuba

8

Boja zuba

9

Opis rada

10

Anamneza

11

Datum faze rada

12

Naziv faze rada

13

Doktor stomatologije koji je izvršio fazu rada

ORALNA HIRURGIJA - ISTORIJA BOLESTI

Lični podaci

1

Broj uloška oralne hirurgije

2

Broj stomatološkog kartona

3

Prezime, ime roditelja, ime

Evidencija o oboljenjima

4

Opšta oboljenja

5

Anamneza

6

Lokalni nalaz

7

Rendgenski nalaz

8

Patohistološki nalaz

9

Laboratorijski nalaz

Operacije

10

Naziv operacije

11

Datum operacije

12

Tok operacije

13

Doktor operator

14

Asistent, odnosno asistenti

Postoperativni tok

15

Datum posete

16

Postoperativni tok

17

Propisana terapija

Napomene

18

Napomene

STOMATOLOŠKI KARTON - ZA DECU I OMLADINU

Lični podaci

1

JMBG

2

Znak upozorenja

3

Broj zdravstvenog kartona

4

LBO

5

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

6

Osnov osiguranja

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Pol

9

Prezime i ime nosioca osiguranja

10

Dan, mesec i godina rođenja

11

Mesto stanovanja

12

Opština

13

Ulica i broj

14

Telefon

Podaci o predškolskoj ustanovi

15

Naziv predškolske ustanove

Podaci o školi

16

Naziv škole

17

Razred

18

Odeljenje

Stanje zuba

19

Datum pregleda

20

Doktor stomatologije koji vrši pregled

21

Oznaka zuba

22

Oznaka stanja zuba

Obrada zuba

23

Datum posete

24

Oznaka zuba

25

Oznaka obrade zuba

Stanje usta i zuba

26

Higijena usta i zuba

27

Stanje desni

28

Stanje ostale sluzokože

29

Ortodontska dijagnoza

30

Dijagnoza (MKB-10)

Značajna oboljenja i stanja

31

Dijagnoza (MKB-10)

PROTOKOL ZA PROLAZNE PACIJENTE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

LBO

12

Šifra delatnosti

13

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

14

Anamneza i nalaz

15

Dijagnoza

16

Terapija

17

Uput (kome, kuda i kad je upućen)

18

Datum zakazane ponovne posete

PROTOKOL ZA INTERVENCIJE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

LBO

12

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

13

Ko šalje, šta se traži

14

Broj zdravstvenog kartona/istorije bolesti

15

Klinička dijagnoza

16

Šta je urađeno - nalaz

PROTOKOL/LEKARSKI IZVEŠTAJ HITNE MEDICINSKE POMOĆI (SA TERENA)

Stepen hitnosti

1

Stepen hitnosti

Podaci o ustanovi

2

Naziv zdravstvene ustanove

3

Adresa zdravstvene ustanove

Podaci o pacijentu

4

Prezime, ime roditelja, ime

5

JMBG

6

Datum rođenja

7

Pol

8

LBO

9

Registarski broj

10

RFZO filijala

11

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

12

Zgrada (ulična, dvorišna)

13

Ulaz, sprat, stan

14

Mesto intervencije (u stanu, javno mesto, na poslu)

Medicinski podaci

15

Mup (pozvan, prisutan)

16

Ekipa

17

Datum

18

Poziv primljen na TC u

19

Ekipa dobila poziv u

20

Na adresi u

21

Kod pacijenta u

22

Transport započet u

23

Kraj intervencije u

24

Opšte stanje

25

Telesna temperatura

26

Srce

27

Pluća

28

Trbuh

29

Neurološki nalaz

30

Fast skala

31

Alergije

32

Vidno polje

33

Pareza/plegija

34

Pareza/paraliza facijalisa

35

Devijacija pogleda

36

Otvara oči

37

Verbalni odgovor

38

Motorni odgovor

39

Revidirani trauma skor

40

Krvarenje

41

Mehanizam povređivanja

42

Tip povrede

43

Lokalizacija povrede

44

EKG

45

Vitalne funkcije

46

Trovanje

47

Upućen kome

48

Prevezen gde

49

Pacijent predat u bolnicu

Terapija i tretman

50

I.v. linija

51

I.o. pristup

52

O2

53

Defibrilacija

54

Konverzija ritma

55

Transkutani pejsing

56

EKG monitoring

57

Kompresija sternuma

58

Airway

59

Aspiracija

60

Ventilacija

61

Intubacija

62

LMA

63

Reanimiran do dolaska ekipe

64

Registrovan prvi ritam

65

Gubitak svesti u

66

Reanimacija prekinuta u

67

Ishod KPR

68

Ampulirani lek, doza i vreme

69

Tablete, doza i vreme

70

Infuzija, količina i vreme

71

Sprej

72

Inhalacija

73

Aspirin

74

Plavix/Brilique

75

Hemostaza

76

Imobilizacija

77

Radna dijagnoza

78

Ostale dijagnoze

79

Stanje pacijenta

80

Smrtni ishod

81

Smrt konstatovana u

82

Broj konstatacije smrti

83

Pacijent odbija:

84

Potpis pacijenta

Administrativni podaci

85

Otkazan poziv

86

Nije nađen

87

Potpis i faksimil dr medicine

PROTOKOL U SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNIM SLUŽBAMA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete

7

Prezime, ime jednog od roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj zdravstvene kartice

11

LBO

12

Šifra delatnosti

13

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

14

Ko šalje, šta se traži

15

Broj zdravstvenog kartona, istorije bolesti

16

Klinička dijagnoza

17

Šta je urađeno - nalaz

PROTOKOL U DIJAGNOSTIČKIM SLUŽBAMA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

LBO

12

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama

13

Ko šalje, šta se traži

14

Broj zdravstvenog kartona/istorije bolesti

15

Klinička dijagnoza

16

Šta je urađeno, nalaz

PROTOKOL U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRILIKOM PRIJEMA PACIJENTA NA LEČENJE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum prijema

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

JMBG

9

LBO

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

Osnov osiguranja

12

Zdravstvena ustanova koja šalje

13

Uputna dijagnoza

14

Broj istorije bolesti

15

Odeljenje na koje se upućuje

PROTOKOL ZA ANESTEZIJU

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Broj istorije bolesti

7

Datum operacije

8

Prezime, ime roditelja, ime

9

JMBG

10

Preoperativna dijagnostika

11

Operacija/intervencija

12

Premedikacija

13

Anestezija

Podaci o pružaocima usluga

14

Anesteziolog

15

Anestetičar

16

Operator - lekar koji je operisao

Napomene

17

Napomene

PROTOKOL ZA OPERISANE PACIJENTE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Broj istorije bolesti

7

Datum operacije

8

Prezime, ime roditelja, ime

9

JMBG

10

Klinička dijagnoza (iz istorije bolesti)

11

Vrsta operacije

12

Operativni nalaz

13

Trajanje operacije (od - do)

14

Vrsta anestezije

Podaci o pružaocima usluga

15

Operator - lekar koji je operisao

16

Asistenti

17

Anesteziolog

18

Anestetičar

Napomene

19

Napomene

PROTOKOL ZA KUĆNE POSETE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

LBO

12

Šifra delatnosti

13

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

14

Anamneza i nalaz

15

Dijagnoza

16

Terapija

17

Uput (kome, kuda i kad je upućen)

18

Datum zakazane ponovne posete

PROTOKOL PRI OBAVLJANJU ZDRAVSTVENO-VASPITNOG RADA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o radu

5

Vrsta usluga

6

Sadržaj rada

7

Metod rada

8

Lice ili grupa obuhvaćenih radom

9

Broj lica

10

Sredstva korišćena u radu

11

Mesto rada

12

Kadrovi koji su obavili rad

13

Oblast rada

PROTOKOL BOLESNIKA U SLUČAJU PREGLEDA LICA RADI IZDAVANJA LEKARSKIH UVERENJA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj zdravstvene kartce

11

LBO

12

Šifra delatnosti

13

Zanimanje

14

Osnov osiguranja

Evidencija o posetama (prva, ponovna)

15

Vrsta pregleda

16

Šta je urađeno - nalaz

17

Vrsta izdatog lekarskog uverenja

18

Datum ponovne posete

PROTOKOL ZA ROĐENE/PRIJAVA O ROĐENJU

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Matični broj

3

Jedinica u sastavu

4

Adresa

5

Opština

6

Datum popunjavanja prijave

7

Broj istorije bolesti

8

Broj protokola

Podaci o majci

9

Prezime, ime roditelja, ime

10

Datum rođenja

11

JMBG

12

Zamenski identifikator osobe

13

Broj zamenskog identifikatora

14

LBO

15

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

16

Osnov osiguranja

17

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

18

Bračno stanje

19

Obrazovanje

20

Zanimanje

21

Broj ranijih porođaja

22

Broj rođene dece ukupno, računajući i ovo dete

23

Broj živorođene dece

24

Broj mrtvorođene dece

25

Od toga sada u životu

26

Broj prekida trudnoće

Podaci o trudnoći

27

Pušenje u trudnoći

28

Alkohol u trudnoći (dnevno)

29

Droge u trudnoći

30

Patološko stanje u trudnoći

31

Vodeće patološko stanje u trudnoći (MKB)

32

Ostala patološka stanja u trudnoći (MKB)

33

Da li je BMPO trudnoća

Podaci o porođaju

34

Mesto porođaja

35

Pomoć pri porođaju

36

Broj dece rođene u ovom porođaju

37

Način završetka porođaja (MKB)

38

Epiziotomija

39

Komplikacije za vreme porođaja

40

Vodeća komplikacija za vreme porođaja (MKB)

41

Ostale komplikacije za vreme porođaja (MKB)

42

Analgezija/Anestezija

43

Transfuzija

44

Komplikacije u puerperijumu

45

Vodeća komplikacija u puerperijumu (MKB)

46

Ostale komplikacije u puerperijumu (MKB)

Podaci o novorođenčetu

47

Red rođenja

48

Živorođeno - mrtvorođeno

49

Pol

50

Datum rođenja

51

Vreme rođenja

52

Telesna masa

53

Telesna dužina

54

Gestaciona starost

55

Apgar 1

56

Apgar 5

57

Vidljive urođene anomalije

58

Vrsta anomalije

59

Patološka stanja neposredno nakon porođaja

60

Vodeće patološko stanje (MKB)

61

Ostala patološka stanja (MKB)

Podaci o boravku u zdravstvenoj ustanovi i stanje na ispisu

62

Datum prijema majke

63

Način prijema majke

64

Datum otpusta majke

65

Način otpusta majke

66

Stanje majke pri ispisu

67

Dijagnoza (MKB)

68

Osnovni uzrok smrti (MKB)

69

Datum i vreme smrti

70

Datum otpusta novorođenčeta

71

Način otpusta novorođenčeta

72

Stanje novorođenčeta pri otpustu

73

Dijagnoza (MKB)

74

Osnovni uzrok smrti (MKB)

75

Datum i vreme smrti

76

Smrt nastupila

77

Lekar

78

Datum potpisivanja prijave

PROTOKOL ZA UMRLE/POTVRDA O SMRTI

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Matični broj

3

Jedinica u sastavu

Podaci o umrlom

4

Prezime i ime umrlog

5

Prezime pre zaključenja braka

6

Prezime i ime oca

7

Prezime i ime majke

8

Pol

9

Datum rođenja (dan, mesec, godina, čas i minut - za odojčad do 7 dana)

10

JMBG

11

Mesto rođenja

12

Opština (ili strana država)

13

Adresa prebivališta (ulica i broj, mesto, opština, republika)

14

Bračno stanje

15

Prezime i ime bračnog druga, prezime pre zaključenja braka

16

Državljanstvo

17

Najviša završena škola

18

Aktivnost

Podaci o smrti

19

Datum i čas smrti/nalaženja leša

20

Mesto nastupanja smrti/nalaženja leša

21

Ulica i broj

22

Mesto (naselje)

23

Opština

Podaci o umrlom odojčetu

24

Telesna masa na rođenju (za odojčad do 30 dana starosti)

25

Telesna dužina na rođenju (za odojčad do 30 dana starosti)

26

Gestaciona starost (za odojčad do 30 dana starosti)

27

Datum rođenja majke umrlog odojčeta

28

Najviša završena škola majke umrlog odojčeta

29

Aktivnost majke umrlog odojčeta

Podaci za umrle van zdravstvene ustanove

30

Naziv poslednje zdravstvene ustanove u kojoj je lečen

31

Prezime i ime poslednjeg ordinirajućeg lekara

Podaci o poreklu smrti

32

Prirodna

33

Nasilna

34

Neutvrđeno

Podaci o obdukciji

35

Da li je tražena obdukcija

36

Naziv suda i broj predmeta

Podaci o nasilnoj smrti

37

Poreklo nasilne smrti

38

Vreme događaja koji je izazvao nasilnu smrt (dan, mesec, godina, čas i minut, dan u nedelji)

39

Mesto događaja

40

Aktivnost u trenutku događaja

Podaci o uzroku smrti

41

Neposredni uzrok

42

Prethodni uzrok (bolest ili povreda)

43

Osnovni uzrok (bolest ili spoljašnje okolnosti povređivanja)

44

Druga značajna stanja, bolesti i povrede koje su doprinele smrti

45

Da li je umrli bio lečen od bolesti, povrede od koje je umro

46

Ko je dao podatke o uzroku smrti

47

Podaci o uzroku smrti dati iz (zdravstvenog kartona, storije bolesti, obdukcionog nalaza, ostale dokumentacije)

Napomena

48

Napomena

Potvrda smrtnog ishoda

49

Datum, čas i minut

50

Mesto

51

Pečat ustanove

52

Potpis i faksimil lekara

PROTOKOL ZA PREKID TRUDNOĆE/PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Organizaciona jedinica

3

Opština

Podaci o pacijentkinji

4

Prezime, ime roditelja, ime

5

JMBG

6

Datum rođenja

7

LBO

8

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

9

Osnov osiguranja

10

Adresa

11

Mesto stanovanja

12

Opština

13

Država

14

Bračno stanje

15

Obrazovanje

16

Radni status

17

Zanimanje

Podaci o boravku u ustanovi

18

Broj istorije bolesti

19

Datum prijema

20

Datum prekida trudnoće

21

Prekid izvršen dnevna bolnica/stacionar

22

Datum otpusta

23

Način otpusta

24

Osnovni uzrok smrti

Anamneza i status

25

Kontracepcija

26

Broj dosadašnjih porođaja

27

Broj živorođene dece

28

Broj dosadašnjih legalno indukovanih prekida trudnoće

29

Broj dosadašnjih spontanih prekida trudnoće

30

Vrsta prekida trudnoće (dijagnoza)

31

Komplikacije nastale posle prekida trudnoće (dijagnoza)

32

Način izvođenja prekida trudnoće

33

Trudnoća nastala BMPO

34

Razlog prekida trudnoće

PROTOKOL ZA SKRINING - KARCINOM DOJKE

Lični podaci

1

Prezime, ime roditelja, ime

2

JMBG

3

Dan, mesec i godina rođenja

4

Mesto stanovanja

5

Opština

6

Ulica i broj

7

Telefon

Opšti podaci

8

Zdravstvena ustanova u kojoj učesnica započinje skrining

9

Lekar ginekolog

10

Datum pregleda

11

Red poziva (prvi, drugi, treći)

12

Žena ne pristaje na učešće u skriningu - potpis

13

Skrining broj

Anamnestički podaci

14

Broj trudnoća

15

Broj porođaja

16

Sa koliko godina ste imali prvo dete

17

Dojili meseci

18

Menstrualni ciklus

19

Prva menstruacija

20

Poslednja menstruacija

21

Hormonska terapija

22

Problemi sa dojkama

23

Intervencije na dojkama

24

Da li je u porodici bilo obolelih od raka dojke i srodstvo

25

Datum poslednje mamografije

Mamografski nalaz i preporuke

26

Naziv zdravstvene ustanove - službe

27

Datum mamografije

28

Broj snimka

29

Radiolog - prvo čitanje

30

Radiolog - drugo čitanje

31

Radiolog - treće čitanje

32

Nalaz mamografije (BI RADS)

33

Datum izdavanja rezultata

34

Zaključak

PROTOKOL ZA SKRINING - KOLOREKTALNI KARCINOM

Lični podaci

1

Prezime, ime roditelja, ime

2

JMBG

3

Dan, mesec i godina rođenja

4

Pol

5

Mesto stanovanja

6

Opština

7

Ulica i broj

8

Telefon

9

Adresa elektronske pošte (e-mail)

Opšti podaci

10

Zdravstvena ustanova

11

Skrining broj

12

Broj kartona

13

Datum posete

14

Red poziva (prvi, drugi, treći)

15

Lekar

16

Medicinska sestra

17

Osoba ne pristaje na učešće u skriningu

Anamnestički podaci

18

Zapaljenska bolest creva (Ulcerozni kolitis i Kronova bolest)

19

Normalna kolonoskopija u prethodnih 5 godina

20

Kolorektalni karcinom

21

Ostranjeni crevni polipi

22

Pozitivna porodična anamneza na kolorektalni karcinom

23

Bolest zbog koje je potrebno privremeno odložiti skrining

Dostavljanje uzorka stolice

24

Uručen FOB test

25

Uzorak dostavljen

26

Serijski broj FOBT

27

Zdravstveni radnik koji je primio uzorak

28

Datum prijema uzorka

Analiza uzorka stolice

29

Uzorak analiziran

30

Test (FOBT) pozitivan na prisustvo krvi

31

Test neadekvatan (zahteva ponavljanje)

32

Ponovljeni FOBT pozitivan na prisustvo krvi

33

Izabrani lekar obavešten o rezultatu

34

Osoba koja je uradila analizu

35

Datum analize uzorka

36

Datum ponovljenog testiranja

Zaključak u slučaju negativnog testa

37

Učesnik obavešten o negativnom rezultatu

38

Učesnik uvršten u listu za naredni ciklus

39

Datum novog testiranja

Kolonoskopija - FOBT pozitivni

40

Učesnik obavešten o pozitivnom rezultatu

41

Učesnik pristaje na kolonoskopiju

42

Učesnik upućen na kolonoskopiju

43

Učesnik došao na zakazanu kolonoskopiju

44

Kolonoskopija urađena

45

Zdravstvena ustanova u kojoj je urađena kolonoskopija

46

Datum upućivanja na kolonoskopiju

47

Datum kolonoskopije

Zaključak skrininga

48

Negativan nalaz - učesnik uvršte na listu za naredni ciklus

49

Datum novog testiranja

50

Pozitivan nalaz kolonoskopije

51

Kolonoskopski nalaz (dijagnoza, MKB šifra)

52

Patohistološki nalaz u slučaju polipektomije/biopsije (dijagnoza, MKB šifra)

53

Zaključak skrininga

54

Učesnik upućen hirurgu - onkologu

55

Zdravstvena ustanova u koju je učesnik u skriningu upućen na lečenje

56

Datum upućivanja na lečenje

57

Komentar

58

Lekar

PROTOKOL ZA SKRINING - KARCINOM GRLIĆA MATERICE

Lični podaci

1

Prezime, ime roditelja, ime

2

JMBG

3

Dan, mesec i godina rođenja

4

Mesto stanovanja

5

Opština

6

Ulica i broj

7

Telefon

Opšti podaci

8

Zdravstvena ustanova koja šalje uzorak

9

Razlog uzimanja

10

Datum uzimanja

11

Red poziva (prvi, drugi, treći)

12

Skrining broj

Anamnestički podaci

13

Datum poslednje menstruacije

14

Ciklus uredan

15

Broj porođaja

16

Broj pobačaja

17

Intrauterini uložak (IUU)

18

Dužina korišćenja intrauterinog uloška

19

Hormonska terapija

20

Pušač

21

Dužina pušačkog staža

22

Datum poslednjeg citološkog pregleda

23

Nalaz poslednje citološkog pregleda

24

Lekar

Citološki nalaz

25

Naziv laboratorije

26

Broj preparata

27

Datum prijema uzorka

28

Kvalitet brisa

29

Vaginalna flora

30

Ćelijske promene zbog virusne infekcije

31

Rezultat citološkog pregleda

32

Preporuka

33

Citoskriner

34

Citopatolog

35

Datum izdavanja nalaza

PROTOKOL ZA OBDUKCIJU

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o preminulom

5

Redni broj

6

Datum prijema leša

7

Prezime, ime jednog roditelja, ime

8

JMBG

9

Mesto rođenja

10

Opština rođenja

11

Država rođenja

12

Datum rođenja

13

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

14

Zanimanje

15

Bračno stanje

16

Državljanstvo

17

Mesto smrti

18

Datum smrti

19

Zdravstvena ustanova u kojoj je primljen-lečen

20

Odeljenje prijema-lečenja

21

Datum prijema u zdravstvenu ustanovu na lečenje

22

Broj istorije bolesti

23

Podaci o toku bolesti i smrti

24

Osnovna dijagnoza u toku lečenja

25

Ko je leš uputio

26

Ko je leš primio - prezime i ime

Podaci o obdukciji

27

Mesto i datum obdukcije

28

Patološko-anatomska, sudska dijagnoza

29

Obducent- prezime i ime

30

Zapisničar - prezime i ime

31

Prisutno lice - prezime i ime

Napomene

32

Napomene

PROTOKOL ZA BIOPSIJU-PATOHISTOLOŠKI NALAZ

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Prezime, ime roditelja, ime

7

JMBG

8

Datum rođenja

9

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

11

LBO

12

Osnov osiguranja

13

Broj zdravstvenog kartona/istorije bolesti

Podaci o radu

14

Datum uzimanja materijala

15

Datum slanja materijala

16

Datum prijema materijala

17

Ko šalje materijal (ustanova, organizaciona jedinica, lekar)

18

Materijal

19

Klinička dijagnoza

20

Nalaz

21

Datum izdavanja nalaza

22

Nalaz potpisao

ISTORIJA BOLNIČKOG LEČENJA I ZBRINJAVANJA

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Odeljenje na prijemu

3

Dnevni slučaj

4

Broj istorije bolesti

5

Datum prijema

Podaci o pacijentu

6

Prezime, ime roditelja, ime

7

JMBG

8

Datum rođenja

9

Pol

10

Državljanstvo

11

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

12

Krvna grupa

13

RH faktor

14

Osiguranje

15

LBO

Medicinski podaci

16

Uputna dijagnoza

17

Povreda

18

Spoljni uzrok povrede (šifra MKB)

19

Osnovni uzrok hospitalizacije

20

Prateće dijagnoze (šifra MKB)

21

Osnovna procedura (šifra po nomenklaturi)

22

Datum osnovne procedure

23

Ostale procedure (šifra po nomenklaturi)

24

Težina novorođenčeta na prijemu

25

Broj sati ventilatorne podrške

26

Broj sati u jedinici intenzivne nege

27

Datum otpusta

28

Broj dana hospitalizacije

29

Odeljenje sa koga je izvršen otpust

30

Vrsta otpusta

31

Obdukcija

32

Osnovni uzrok smrti

33

Lekar koji je zaključio epizodu bolničkog lečenja

34

Anamneza i nalaz

35

Datum

36

Tok bolesti i nalazi

37

Terapija

MATIČNI LIST

(knjiga lica smeštenih u stacionarnu zdravstvenu ustanovu)

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Odeljenje na prijemu

3

Dnevni slučaj

4

Broj istorije bolesti

5

Datum prijema

Podaci o pacijentu

6

Prezime, ime roditelja, ime

7

JMBG

8

Datum rođenja

9

Pol

10

Državljanstvo

11

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

12

Krvna grupa

13

RH faktor

14

Osiguranje

15

LBO

Medicinski podaci

16

Uputna dijagnoza

17

Povreda

18

Spoljni uzrok povrede (šifra MKB)

19

Osnovni uzrok hospitalizacije

20

Prateće dijagnoze (šifra MKB)

21

Osnovna procedura (šifra po nomenklaturi)

22

Datum osnovne procedure

23

Ostale procedure (šifra po nomenklaturi)

24

Težina novorođenčeta na prijemu

25

Broj sati ventilatorne podrške

26

Broj sati u jedinici intenzivne nege

27

Datum otpusta

28

Broj dana hospitalizacije

29

Odeljenje sa koga je izvršen otpust

30

Vrsta otpusta

31

Obdukcija

32

Osnovni uzrok smrti

33

Lekar koji je zaključio epizodu bolničkog lečenja

TEMPERATURNO-TERAPIJSKO-DIJETETSKA LISTA

Podaci o ustanovi

1

Broj istorije bolesti

2

Odeljenski broj

3

Odeljenje

4

Soba

5

Krevet

Podaci o pacijentu

6

Prezime i ime

7

JMBG

8

Datum prijema

9

Dijagnoza

10

Lekar

Medicinski podaci

11

Datum (na koji se podaci odnose)

12

Dan ležanja

13

Dijeta

14

Terapija

15

Operacija i dan posle operacije po redu

16

Disanje

17

Puls

18

Temperatura

19

Pritisak

20

Mokraća

21

Stolica

LIST ANESTEZIJE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Broj istorije bolesti

3

Datum

Podaci o pacijentu

4

Prezime i ime

5

Godina rođenja

6

Alergije

7

Krvna grupa

8

RH faktor

9

Preoperativna dijagnoza

10

TA (mmHg)

11

Puls/min

12

EKG

13

Težina (kg)

14

Visina (cm)

15

IBW (kg)

Preoperativni status - sistemi organa

16

Centralni periferni sisitem

17

Kardiovaskularni sistem

18

Respiratorni sistem

19

Gastrointestinalni sistem

20

Genitourinarni sistem

21

Endokrini sistem

Preoperativni status - laboratorijski nalaz

22

WBC

23

RBC

24

HgB

25

Htc

26

Plt

27

AST

28

ALT

29

Glu

30

K+

31

Na+

32

Ca2+

33

Mg2+

34

Bilirubin

35

LDH

36

Kreatinin

37

Urea

38

GFR

39

aPIT

40

INR

Preoperativni status - laboratorijski nalaz, skorovi

41

ASA

42

Mallampati

43

NYHA

44

POSSUM

45

Child-Pugh

46

Glazgow koma skala

47

drugo

Preoperativni status - ranije operacije

48

Ranije operacije

Preoperativni status drugo

49

Drugo

Preoperativna terapija

50

Terapija - preoperativna

Regionalna anestezija

51

Blok

52

Anestetik

Postoperativno uputstvo

53

Postoperativno uputstvo

Postoperativna terapija

54

Terapija - postoperativna

Operativni status - lični podaci

55

Prezime i ime

56

Krvna grupa

57

RH faktor

Operativni status - premedikacija

58

Sredstvo

59

Doza

60

Put

61

Vreme

Operativni status - indukcija

62

Zadovoljava

63

Ekscitacija

64

Kašalj

65

Laringospazam

Operativni status - tok operacije i anestezije

66

Endotrahealni tubus br.

67

Opo/Hazotrahealno

68

Dvolumenski tubus br.

69

Laringealna maska br.

70

Preoksigenacija 3 min.

71

Kormak Lihen

Operativni status - reverzija mišićnog bloka

72

Sredstvo

73

Doza

74

Vreme

Operativni status (opšti, medicinski i podaci o stanju pacijenta)

75

Vazduh/Azotoksidul

76

O2

77

Sevo/Izofluran

78

Midazolam

79

Etomidat

80

Propofol

81

Tiopenton

82

Fentanil

83

Remi/Sufentanil

84

Alfentanil

85

Cukcinilholin

86

Rokuronijum

87

Atrakurijum

88

Cisatrakurijum

89

Vreme

90

Puls/min - anestezija

91

Puls/min - operacija

92

Pritisak anestezija

93

Pritisak - operacija

94

SpO2

95

Et CO2

96

Parametri meh. ventilacije

97

CVP/PAP (PCWP)

98

TT°C

99

Diureza

100

BIS / TOF

101

Položaj pacijenta

102

Gubitak krvi

103

Drugi gubici

104

Diureza

105

Ukupno dato tečnosti

106

Ukupno dato krvi i kompon. Krvi

107

Bilans tečnosti

108

Anestezija

109

Sistem

110

Operacija

111

Buđenje - refleksi

112

Buđenje - svest

113

Buđenje - disanje

114

Buđenje - ekstubacija

115

Buđenje - laringospazam

116

Buđenje - povrađanje

Operativni tim

117

Hirurg

118

Asistent

119

Anesteziolog

120

Anestetičar

Postoperativni smeštaj pacijenta

121

Mesto postoperativnog smeštaja

OTPUSNA LISTA SA EPIKRIZOM

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Odeljenje na otpustu

3

Odeljenje

4

Mesto zdravstvene ustanove

5

Opština zdravstvene ustanove

6

Broj istorije bolesti

Podaci o pacijentu

7

Prezime i ime

8

JMBG

9

Zanimanje

10

Adresa prebivališta (mesto, opština, država)

11

Mesto rada

12

Opština rada

13

Lečen od

14

Lečen do

15

Uputna dijagnoza

16

Osnovni uzrok hospitalizacije

17

Komorbiditet

18

Epikriza

19

Lekar

20

Faksimil lekara

21

Pečat zdravstvene ustanove

LIST ZA NOVOROĐENČE

Podaci o ustanovi

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Broj protokola za rođene (porođaj)

Podaci o majci

3

JMBG

4

Prezime, ime roditelja, ime

5

Bračno stanje

6

Mesto stanovanja

7

Opština

8

Ulica i broj

Podaci o porođaju

9

Datum i vreme rođenja deteta

10

Način završetka porođaja

11

Tok porođaja i intervencije u toku porođaja

Podaci o novorođenčetu neposredno posle porođaja

12

Apgar 1’ - Respiracija u prvom minutu

13

Apgar 1’ - Srčana radnja u prvom minutu

14

Apgar 1’ - Boja kože u prvom minutu

15

Apgar 1’ - Tonus muskulature u prvom minutu

16

Apgar 1’ - Nadražaj katetera u prvom minutu

17

Apgar skor u prvom minutu

18

Apgar 5’ - Respiracija u petom minutu

19

Apgar 5’ - Srčana radnja u petom minutu

20

Apgar 5’ - Boja kože u petom minutu

21

Apgar 5’ - Tonus muskulature u petom minutu

22

Apgar 5’ - Nadražaj katetera u petom minutu

23

Apgar skor u petom minutu

24

Pol

25

Procena gestacijske starosti

26

Telesna težina na rođenju

27

Telesna dužina na rođenju

28

Obim glave na rođenju

29

Vidljive urođene anomalije

30

Vrsta anomalije

Medicinski podaci o majci

31

Krvna grupa

32

Rh faktor

33

Coombs

34

Genotip

Medicinski podaci o detetu

35

Krvna grupa

36

Rh faktor

37

Coombs

38

Genotip

39

Opis stanja deteta

40

Značajni laboratorijski podaci

Neonatalni skrininzi

41

Skrining na fenilketonuriju (i datum izvođenja testa)

42

Skrining na hipotiroidizam (i datum izvođenja testa)

43

Skrining na oštećenje sluha (i datum izvođenja testa)

44

Eho skrining (i datum)

Imunizacija

45

BCG vakcina (da/ne, datum, serija)

46

Hepatitis B vakcina (da/ne, datum, serija)

Profilaktička primena vitamina

47

K vitamin (da/ne, datum)

48

D vitamin (da/ne, datum)

Ishrana

49

Ishrana (prirodna/mešovita/veštačka)

50

Prvi podoj (čas od rođenja)

Stanje novorođenčeta na otpustu

51

Opis stanja novorođenčeeta pri otpustu iz porodilišta

52

Telesna težina pri otpustu

53

Završna dijagnoza

54

Preporuka lekara

55

Datum otpusta

56

Lekar

KNJIGA EVIDENCIJE O LICIMA OBOLELIM OD BOLESTI OD VEĆEG JAVNO-ZDRAVSTVENOG ZNAČAJA

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum upisivanja podatka

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Broj zdravstvenog kartona

9

Adresa stanovanja

10

Mesto

Medicinski podaci

11

Oboljenje (dijagnoza, šifra)

Napomene

12

Napomene

KNJIGA EVIDENCIJE U VEZI SA PLANIRANJEM PORODICE

Podaci o ustanovi

1

Zdravstvena ustanova

2

Organizaciona jedinica/služba

3

Mesto

4

Period registrovanja (datum od - do)

Podaci o pacijentu

5

Redni broj pacijenta

6

Datum posete (prve, ponovne)

7

Prezime, ime roditelja, ime

8

Godina rođenja

9

Broj zdravstvenog kartona

10

Broj kartice zdravstvenog osiguranja

Preduzete mere

11

Vrsta pružene usluge

12

Ordinirana kontraceptivna sredstva

Napomena

13

Napomena

KNJIGA EVIDENCIJE/PRIJAVA DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Zdravstvena ustanova

1

Naziv zdravstvene ustanove

2

Služba/odeljenje

3

Broj istorije bolesti - kartona

Demografski podaci

4

Prezime, ime roditelja/staratelja i ime

5

Datum rođenja (dan/mesec/godina)

6

Jedinstven matični broj građana

7

Pol

8

Prebivalište (ulica i broj, mesto, opština)

9

Opština (šifra)

10

Dete živi sa/u

11

Edukativni status

12

Obrazovanje (da li je u sistemu edukacije)

13

Najviši stepen obrazovanja deteta

14

Najviši stepen obrazovanja oca

15

Najviši stepen obrazovanja majke

16

Trenutni bračni status roditelja

Biološki faktori

17

Porođaj u gestacijskoj nedelji (prevremeni porođaj)

18

Porođaj

19

Težina na rođenju (gr)

20

Intrakranijalna hemoragija

21

Hiperbilirubinemija (preko 200 mmol/L)

22

Perinatalna asfiksija, Apgar skor

23

Sindrom respiratornog distresa

24

Hipoglikemija (ispod 1.65 mmol/L)

25

Neonatalne konvulzije

26

Sistemske neonatalne infekcije (sepsa, meningoencefalitis)

27

Blizanačka trudnoća

28

Dijabetes majke

29

Pre-eklampsija, konvulzije majke tokom trudnoće i porođaja, eklampsija

30

Infekcije majke u trudnoći (Toksoplazmoza, Rubeola, Citomegalovirus, AIDS)

31

Vantelesna oplodnja

Psihosocijalni faktori

32

Samohrani/razvedeni roditelj

33

Loši socijalno-ekonomski uslovi života

34

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja u porodici

35

Odsustvo ranih emocionalnih potreba (bolest/smrt roditelja, česta rana odvajanja)

36

Kulturna deprivacija porodice (zemljotres, poplava, rat, izbeglištvo...)

37

Zlostavljana ili zanemarivana deca

Socioemotivne funkcije i aktivnosti - procena

38

Datum procene socioemotivnih funkcija i aktivnost

39

Emocionalne funkcije

40

stepen emocionalne funkcije

41

Funkcije energije

42

stepen funkcije energije

43

Funkcije mobilnosti kostiju

44

stepen funkcije mobilnosti kostiju

45

Druge socioemotivne funkcije i aktivnosti

46

stepen drugih socioemotivnih funkcija i aktivnosti

Funkcije i aktivnosti komunikacije- procena

47

Datum procene funkcija i aktivnosti komunikacije

48

Funkcija glasa

49

stepen funkcija glasa

50

Funkcije artikulacije

51

stepen funkcije artikulacije

52

Funkcije govora

53

stepen funkcije govora

Funkcije i aktivnosti pokreta - procena

54

Datum procene funkcija i aktivnosti pokreta

55

Funkcije mišićnog tonusa

56

stepen funkcije mišićnog tonusa

57

Kontrola funkcija voljnih pokreta

58

stepen kontrole funkcija voljnih pokreta

59

Menjanje osnovnog položaja tela

60

stepen funkcije menjanje osnovnog položaja tela

61

Fino korišćenje ruku

62

stepen funkcije fino korišćenje ruku

63

Druge funkcije i aktivnosti pokreta

64

stepen drugih funkcija i aktivnosti pokreta

Aktivnosti svakodnevnog života - procena

65

Datum procene aktivnosti svakodnevnog života

66

Izvršavanje rutinskih dnevnih aktivnosti

67

stepen funkcije izvršavanje rutinskih dnevnih aktivnosti

68

Vršenje nužde

69

stepen funkcije vršenja nužde

70

Oblačenje

71

stepen funkcije oblačenje

72

Konzumiranje hrane

73

stepen funkcije konzumiranje hrane

74

Druge aktivnosti svakodnevnog života

75

stepen funkcije drugih aktivnosti svakodnevnog života

Opažanje (kognicija i metakognicija) - procena

76

Datum procene kognitivnih funkcija

77

Funkcija pažnje

78

stepen funkcija pažnje

79

Kognitivne funkcije višeg nivoa

80

stepen kognitivne funkcije višeg nivoa

81

Razvoj govora

82

stepen funkcije razvoj govora

83

Opažanje - drugo

84

stepen funkcije opažanje - drugo

Čula - procena

85

Datum procene funkcija čula

86

Funkcije vida

87

stepen funkcije vida

88

Funkcije sluha

89

stepen Funkcije sluha

90

Bol

91

stepen funkcije bola

92

Druga svrsishodna čula

93

stepen funkcije drugih svrsishodnih čula

94

Druge čulne sposobnosti

95

stepen funkcije drugih čulnih sposobnosti

Dijagnoza smetnje u razvoju

96

Datum postavljanja osnovne dijagnoze

97

Osnovna dijagnoza

98

Datum postavljanja prateće (1) dijagnoze

99

Prateća dijagnoza (1)

100

Datum postavljanja prateće (2) dijagnoze

101

Prateća dijagnoza (2)

102

Datum postavljanja prateće (3) dijagnoze

103

Prateća dijagnoza (3)

104

Datum postavljanja prateće (4) dijagnoze

105

Prateća dijagnoza (4)

106

Datum postavljanja prateće (5) dijagnoze

107

Prateća dijagnoza (5)

Ishod bolesti/stanja

108

Ishod

109

Osnovni uzrok smrti

110

Posredni uzrok smrti

111

Neposredni uzrok smrti

112

Datum smrti

Administracija

113

Datum prijave

114

Potpis i faksimil lekara

115

Broj faksimila

Sledeći