ODLUKA

O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA

("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst i 9/2017)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, određuju groblja na teritoriji grada Kragujevca, uređivanje i održavanje grobalja, red na groblju i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

Član 2

Groblje je komunalni objekat.

Groblje u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje je odgovarajućim urbanističkim planom ili Odlukom Skupštine grada Kragujevca određeno za sahranjivanje umrlih, kao i svi objekti i uređaji koji se nalaze na groblju, a služe u svrhu sahranjivanja, korišćenja i upravljanja grobljem.

Član 3

Groblje se mora uređivati i održavati u skladu sa urbanističkim planom, odnosno Planom uređenja groblja i sanitarnim propisima.

Član 4

Sahranjivanje umrlih lica može se vršiti samo na groblju koje je u upotrebi.

Član 5

Grobljima "Bozman", "Varoško", "Palilulsko" i "Sušičko" upravlja Javno komunalnog preduzeće "Gradska groblja" Kragujevac (u daljem tekstu: Javno komunalno preduzeće).

Javno komunalno preduzeće u obavezi je da preuzme upravljanje i drugim grobljima na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa Programom koji donosi Gradsko veće, kada budu obezbeđeni urbanističko-planski, organizacioni, materijalni, tehničko- sanitarni i drugi uslovi.

Javno komunalno preduzeće obavlja komunalnu delatnost upravljanje grobljima i sahranjivanje, koja obuhvata: upravljanje i održavanje grobalja; održavanje grobnog mesta i naplatu naknade za održavanje grobnog mesta; obezbeđivanje, davanje u zakup uređenih grobnih mesta; pokopavanje i ekshumacija posmrtnih ostataka, kremiranje i ostavljanje pepela pokojnika; održavanje objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela, rozarijum, kolumbarijum, krematorijum); održavanje pasivnih grobalja i spomen-obeležja.

Javno komunalno preduzeće obavlja i pogrebnu delatnost, koja obuhvata preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti, odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba (stan, zdravstvena ustanova, instituti za sudsku medicinu i patologiju, ustanove socijalne zaštite i druga mesta) i prevoz do mesta određenog posebnim propisom (patologije, sudske medicine, groblja, krematorijuma, aerodroma, poslovnog prostora pogrebnog preduzeća u kom postoje propisani uslovi za smeštaj i čuvanje pokojnika), organizacija sahrane i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i pripremanje pokojnika za sahranjivanje.

Mesne zajednice na čijoj teritoriji su organizovana groblja obavljaju određene poslove u vezi sa obezbeđivanjem uslova za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja grobljima i sahranjivanje.

Član 6

Korisnici grobnih mesta plaćaju naknadu za korišćenje grobnih mesta desetogodišnje, a korišćenje grobljanskih usluga i godišnje.

II SAHRANJIVANJE

Član 7

Sahranjivanje umrlih lica vrši se na grobljima koja se nalaze na teritoriji grada Kragujevca, odnosno naseljenog mesta u kome je imalo poslednje prebivalište, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije propisano.

Umrlo lice može se sahraniti i na drugom groblju, ako je za života izrazilo takvu želju ili po želji lica koje je u obavezi da obezbedi sahranjivanje ukoliko umrli za života nije izrazio želju gde će biti sahranjen, uz uslov da postoji obezbeđeno grobno mesto ili postoji mogućnost obezbeđenja novog grobnog mesta.

Član 8

Lica koja imaju privremeni status boravka na teritoriji grada Kragujevca kada ih smrt zadesi, sahranjivaće se u mestima gde su imali zadnje prebivalište.

Član 9

Sahranjivanje umrlog dužni su da obezbede njegovi srodnici, odnosno lica koja bi prema važećim propisima bila obavezna da ga izdržavaju ili da se o njemu staraju ili druga fizička i pravna lica koja preuzmu obavezu da obezbede sahranjivanje, odnosno koja su dužna da se o tome staraju.

Ako ne postoji lice iz prethodnog stava ili ako lica, koja su dužna da izvrše sahranjivanje to odbiju ili nisu u mogućnosti da sahranjivanje obezbede, sahranjivanje će izvršiti komunalno preduzeće ili Mesna zajednica ili nadležni organ grada u mestu u kome je lice umrlo, odnosno gde su posmrtni ostaci nađeni prema datom redosledu.

U slučaju iz prethodnog stava prijavljivanje sahrane, utvrđivanje identiteta umrlog i upis u matičnu knjigu umrlih vrši nadležni organ grada.

Član 10

Troškove sahrane snose lica koja su bila dužna da umrlog za života izdržavaju ili da se staraju o njegovom sahranjivanju.

Ako ne postoje lica koja su dužna da obezbede sahranjivanje (član 9. stav 1.) troškove sahranjivanja snosi grad na čijoj je teritoriji umrli imao poslednje prebivalište, a ako se ne može utvrditi poslednje prebivalište umrlog, troškove snosi grad na čijoj je teritoriji umrlo sahranjeno lice, odnosno na čijoj su teritoriji nađeni posmrtni ostaci.

Grad koji je obezbedio sahranjivanje umrlog lica ima pravo na naknadu troškova od lica koja su bila dužna da obezbede sahranjivanje (član 9. stav 1.) odnosno iz zaostavštine umrlog.

Član 11

U slučaju prirodne smrti lica na javnim mestima, ubistva, samoubistva ili saobraćajne nesreće, troškove prevoza istih snose nadležni državni organi koji su izdali nalog za prevoz Javnom komunalnom preduzeću.

Član 12

Sahranjivanje umrlih lica vrši se u skladu sa odgovarajućim sanitarnim i drugim propisima i da taj način odgovara pijetetu prema umrlim, dostojanstvu mesta na kome se sahranjuje i uz poštovanje osećanja srodnika i drugih lica koja su bila bliska sa umrlim.

Preduzeće koje upravlja grobljem svojim pravilnikom bliže uređuje pitanja u vezi samog sahranjivanja, u skladu sa odredbama ove Odluke.

Gradsko veće daje saglasnost na pravilnik iz prethodnog stava.

Član 13

Svaki smrtni slučaj mora se prijaviti komunalnom preduzeću, odnosno Mesnoj zajednici radi blagovremenog obezbeđivanja grobnog mesta, određivanja vremena sahrane i vršenja drugih usluga oko sahranjivanja.

Smrtni slučaj se mora prijaviti do 9 časova, ako se sahrana želi istog dana.

Član 14

Ako je smrt nastala u zdravstvenoj ili drugoj stacionarnoj ustanovi ili su posmrtni ostaci preneti u mrtvačnicu zdravstvene ustanove, a u roku od 24 časa se ne javi lice koje je u obavezi da obezbedi sahranjivanje (član 8. stav 1.) te ustanove su dužne da odmah po proteku ovog roka prijave smrtni slučaj komunalnom preduzeću, odnosno Mesnoj zajednici na čijem je području umrli imao prebivalište.

Član 15

Posmrtni ostaci umrlog, po utvrđenoj smrti, prenose se na groblje i do sahrane čuvaju u mrtvačnici, ako na groblju postoji takav objekat.

Izuzetno, ako sahranjivanje organizuje Grad, posmrtni ostaci mogu biti izloženi pre sahrane na određeno mesto van groblja radi ukazivanja počasti.

Posmrtni ostaci mogu se, sa odobrenjem verske zajednice ili Komunalnog preduzeća čuvati u crkvama, kapelama i drugim verskim objektima na groblju, koji su namenjeni za vršenje verskih obreda do sahrane.

Preuzimanje posmrtnih ostataka, umrlog, radi čuvanja u mrtvačnici vrši se na osnovu potvrde o smrti. Od preuzimanja posmrtni ostaci mogu se čuvati u mrtvačnici najduže 24 sata, do kada se mora izvršiti pokopavanje.

Prenos u mrtvačnicu vrši komunalno preduzeće ili druga pogrebna organizacija, svojim osobljem i specijalnim vozilom za tu namenu.

Kod preuzimanja umrlog zapisnički se konstatuje da li se na njemu nalazi nakit ili drugi predmet od vrednosti.

Lica koja su u obavezi da obezbede sahranjivanje dužna su da dozvole prevoz posmrtnih ostataka u mrtvačnicu i da prisustvuju preuzimanju posmrtnih ostataka.

Član 16

Komunalno preduzeće, odnosno Mesna zajednica po prijemu prijave o smrti, utvrdiće se prijavljivanje smrti i vreme obavljanja sahrane, vreme prevoza posmrtnih ostataka od strane Komunalnog preduzeća ili zdravstvene ili druge stacionarne ustanove u mrtvačnici na groblju kao i okolnost u vezi sa obezbeđenjem grobnih mesta.

Član 17

Prevoz posmrtnih ostataka iz mesta u mesto vrši se specijalnim vozilom za tu namenu ili drugim prevoznim sredstvima u skladu sa važećim propisima.

Član 18

Pokopavanje posmrtnih ostataka umrlog vrši se nakon utvrđene smrti, po pravilu, u vremenu od 24 do 48 sati od nastanka smrti.

Izuzetno, na osnovu posebnog zahteva Sanitarne inspekcije, pokopavanje se može izvršiti i pre isteka roka od 24 sata, odnosno i posle isteka roka od 48 sati.

Član 19

Pokopavanje umrlog na određeno groblje i grobno mesto vrši se na osnovu odobrenja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje nadležna gradska uprava.

Član 20

Prenošenje posmrtnih ostataka od mrtvačnice do grobnog mesta i spuštanje u grob obavljaju ovlašćeni radnici komunalnog preduzeća. Izuzetno, po želji porodice umrlog, može joj se dozvoliti da samo organizuje prenošenje od mrtvačnice do grobnog mesta.

Odredbe ovog člana odnose se samo na groblja koja imaju mrtvačnicu.

Član 21

Ako lice koje je u obavezi da obezbedi sahranjivanje umrlog zahteva da se umrli sahrani na određenom grobnom mestu, dužno je da u prijavi smrtnog slučaja to posebno naznači.

Ukoliko pravo na korišćenje grobnog mesta nije na nesumnjiv način utvrđeno, komunalno preduzeće, odnosno Mesna zajednica može dozvoliti sahranu na tom mestu ali zadržava pravo da izvrši prenos posmrtnih ostataka o trošku prijavioca, ako se naknadno utvrdi da je zahtev za sahranjivanje na određeno mesto bio neosnovan.

Član 22

Na gradskom području nije dozvoljeno organizovanje i kretanje pogrebne povorke.

III GROBLJA I GROBNA MESTA

Član 23

Svako naseljeno mesto, po pravilu, ima groblje. U jednom naseljenom mestu zavisno od stvarnih potreba, može postojati i više groblja.

Član 24

Na teritoriji grada Kragujevca postoji i u upotrebi su sledeća groblja koja se nalaze u zahvatu GUP-a:

1. "Bozman"

2. "Varoško"

3. "Palilulsko"'

4. "Sušičko"

5. "Petrovac"

6. "Ilićevo"

7. "Maršić"

8. "Male Pčelice"

9. "Stanovo"

10. "Grošnica"

11. "Korićani"

12. "Divostin"

13. "Erdeč"'

14. " Beloševac"

15. "Teferič"

16. "Brđani"

17. "Ždraljica"

i groblja koja se nalaze van teritorije GUP-a:

1. "Gornja Sabanta"

2. "Velika Sugubina"

3. "Lužnice"

4. "Cerovac"

5. "Desimirovac"(služi se i Opornica)

6. "Donja Sabanta"

7. "Poskurice"

8. "Šljivovac"

9. "Baljkovac"

10. "Resnik"

11. "Duleni"

12. "Donje i Gornje Grbice"

13."Opornica"

14. "Novi Milanovac"

15. "Drača"

16. "Prekopeča"

17. "Trmbas"

18. "Donje Komarice"

19. "Gornje Komarice"

20. "D. Komarice"

21. "Jovanovac"

22. "Cvetojevac"

23. "Vinjišta"

24. "Trešnjevak"

25. "Adžine livade"

26. "Dragobraća"

27. "Drenovac"

28. "Đuriselo"

29. "Goločelo"

30. "Jabučje"

31. "Bukorovac"

32. "Korman"

33. "Botunje"

34. "V. Pčelice"

35. "V. Šenj"

36. "Vlakča"

37. "G. Jarušice"

38. "Dobrača"

39. "Kamenica"

40. "Kotraža"

41. "Kutlovo"

42. "Ljubičevac"

43. "Mala Vrbica"

44. "Masloševo"

45. "Pajazitovo"

46. "Ramaća"

47. "Rogojevac"

48. "Čumić"

49. "Ugljarevac"

50. "Stragari"

51. "Divostin".

Član 25

Na grobljima iz stava prethodnog člana vršiće se sahranjivanje pod sledećim uslovima:

1. Na groblju "Bozman" sahranjivaće se svi građani sa područja GUP-a koja nemaju groblja ili ako na grobljima nema mesta za sahranjivanje.

2. Na groblju "Petrovac" građani MZ "Petrovac" i MZ "Uglješnica".

3. Na groblju "Ilićevo" građani MZ "Ilićevo" deo MZ "Lepenica".

4. Na groblju "Maršić" građani MZ "Maršić".

5. Na groblju "Male Pčelice" građani MZ "Stanovo" i deo MZ "Male Pčelice".

6. Na groblju "Stanovo" građani delova MZ "Stanovo ", "Bagremar", "Stara kolonija", "Erdeč" i "Palilule".

7. Na groblju "Grošnica" građani MZ "Grošnica" i deo MZ "Veliko Polje".

8. Na groblju "Korićani" građani MZ "Korićani" i delovi MZ "Veliko Polje" i "Male Pčelice".

9. Na proširenom delu uz Divostinsko groblje sahranjivaće se građani MZ "Šumarice".

10. Na groblju "Erdeč" građani MZ "Erdeč".

11. Na groblju "Beloševac" građani sa delova MZ "Beloševac" građani sa delova MZ "Beloševac", "Pivara" i "Filip Kljajić".

12. Na groblju "Teferič" građani MZ "Teferič", MZ "Bresnica i deo MZ "Filip Kljajić".

13. Na groblju "Brđani" građani MZ "Ždraljica" i deo MZ "Beloševac".

Član 26

Lica koja su postali korisnici - staraoci grobnih mesta pre stupanja na snagu ove Odluke mogu ih koristiti bez obzira na teritorijalnu podelu iz prethodnog člana.

Član 27

Groblja se mogu proširivati do granica utvrđenih urbanističkim planom.

Proširenja groblja obezbeđuje gradska uprava nadležna za poslove investicija.

Fizičkim licima nije dozvoljeno da vrše proširenje groblja prodajom zemljišta ili na drugi način, suprotno odredbama ove Odluke.

Član 28

Na grobljima se vrši sahranjivanje umrlih sve dok se Odlukom Skupštine grada ne stave van upotrebe.

Član 29

Pokopavanje posmrtnih ostataka vrši se u određeno grobno mesto prema utvrđenoj parcelaciji grobnih mesta.

Posmrtni ostaci sahranjeni moraju da počivaju u grobnom mestu najmanje 10 godina od dana sahranjivanja. U isto grobno mesto ne može se izvršiti sahranjivanje ako od prethodne sahrane nije protekao rok obaveznog počivanja od 10 godina.

Umrli članovi jedne porodice sahranjuju se po pravilu jedan do drugog ako ima slobodnih grobnih mesta.

Izuzetno, od odredbe iz prethodnog stava, dozvoljeno je u jedan grob pokopati umrlu porodicu sa mrtvorođenim detetom ili istovremeno preminulim detetom.

Član 30

Grobno mesto za sahranjivanje umrlih određuje se na način i pod uslovima propisanim ovom Odlukom.

Obezbeđenje grobnih mesta vrši Komunalno preduzeće, odnosno Mesna zajednica na čijem se groblju nalazi.

Član 31

Dodeljivanje grobnih mesta vrši se odmah po prijavljivanju smrtnog slučaja.

Korisnik, odnosno lice koje dobije grobno mesto za sahranu umrlog obavezno je da to grobno mesto uredi prema Planu uređenja groblja u roku od 1-3 godine od dana izvršene sahrane na groblju "Bozman", odnosno 10 godina posle izvršene sahrane na ostalim gradskim grobljima.

Ako korisnik grobnog mesta ne uredi grobno mesto u roku iz prethodnog stava, prestaje pravo korišćenja tog grobnog mesta, a posmrtni ostaci sahranjenog će se iskopati i preneti na za to određeno mesto na groblju "Bozman", bez obzira na uplatu naknade za korišćenje grobnog mesta.

Prenos posmrtnih ostataka u smislu prethodnog stava izvršiće se na teret korisnika grobnog mesta.

Član 32

Dodeljivanje grobnih mesta može se izvršiti i pre nego što je nastala potreba za sahranjivanjem pod uslovom da se sa komunalnim preduzećem ugovori uređivanje grobnog mesta prema Planu uređenja groblja.

Dodeljivanje novih grobnih mesta u smislu prethodnog stava, ne može se vršiti na postojećim starim gradskim grobljima ("Varoško", "Palilulsko" i "Sušičko").

Član 33

Ako za sahranu umrlog lica postoji ranije dodeljeno grobno mesto na postojećim starim gradskim grobljima, sahranjivanje će se izvršiti na tom grobnom mestu pod uslovima iz ove Odluke.

Na grobljima iz prethodnog stava može se samo još jednom izvršiti sahranjivanje na istom grobnom mestu posle isteka roka obaveznog počivanja.

Član 34

Pod grobnim mestom podrazumeva se određeni prostor za sahranjivanje umrlih, koji može biti odvojen (pojedinačan) i povezan (porodični). Porodično grobno mesto može biti porodična parcela, grobnica i kapela.

Tehnički elementi grobnih mesta utvrđuju se na osnovu odgovarajućeg urbanističkog plana, odnosno Plana uređenja groblja.

Na groblju "Bozman" grobna mesta mogu se odrediti samo kao odvojena i kao povezana porodična parcela i grobnica.

Na groblju "Bozman" i na postojećim starim gradskim grobljima ("Varoško" i "Sušičko") ne mogu se graditi kapele, nadstrešnice i ograde na opsecima.

Ukoliko urbanističkim planom, odnosno Planom uređenja groblja nije drugačije određeno, spoljne dimenzije grobnih mesta iz stava 1. ovog člana iznose i to:

1. opsek za jedno grobno mesto 2,70 x 1,20 m*, opsek za 2 grobna mesta 2,70 x 2,00 m i opsek za tri grobna mesta 2,70 x 2,80 m s tim što visina opseka iznad kote terena iznosi 0,25, a neposredni prostor za sahranjivanje iznosi 2,10 x 0,80 m.

2. Spoljne dimenzije grobnice iznose: za jedan do tri kovčega kao spoljne dimenzije opseka za jedno grobno mesto; za četiri do šest kovčega - kao spoljne dimenzije opseka za dva grobna mesta i za sedam do devet kovčega - kao spoljne dimenzije opseka za tri grobna mesta;

3. Spoljne dimenzije nadgrobnih spomenika iznosi visina spomenika 1,3 m od kote opseka, a širina najviše u granicama opseka.

Član 34a

Preduzeće može da, na novim grobljima, formira posebnu parcelu sa uređenim grobnim mestima bez izrade betonskih opsega (uređena zelena površina sa postavljanjem spomen obeležja) u skladu sa urbanističko-planskim rešenjem.

Član 35

Grobno mesto koje je dato na korišćenje ne može se staviti u pravni promet.

Svojstvo korisnika grobnog mesta ima lice koje sa komunalnom organizacijom, odnosno mesnom zajednicom zaključilo ugovor o korišćenju grobnog mesta. Posle njegove smrti to pravo prelazi na preživelog bračnog druga, a ako njega nema ili ako je ovaj zasnovao novu bračnu zajednicu, to pravo prelazi na preostale članove uže porodice podrazumevaju se srodnici iz prvog naslednog reda.

Članovi uže porodice dužni su da obaveste komunalnu organizaciju, odnosno mesnu zajednicu o smrti korisnika grobnog mesta sporazumno odrede novog korisnika grobnog mesta najkasnije u roku od tri meseca od dana smrti prethodnog korisnika i o tome pismeno obaveste komunalnu organizaciju, odnosno mesnu zajednicu.

Ako članovi uže porodice u roku iz prethodnog stava ne odrede novog korisnika grobnog mesta i ne dostave pismeno obaveštenje Komunalnom preduzeću, odnosno mesnoj zajednici smatraće se da su od dalje upotrebe grobnog mesta odustali, a sa tim grobnim mestom posle isteka roka obaveznog počivanja dalje će raspolagati komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica.

Član 36

Porodica, srodnici i druga lica koja za to imaju interes, imaju pravo da produže počivanje posmrtnih ostataka po isteku roka obaveznog počivanja od 10 godina, pod uslovom da je grobno mesto uređeno i da se uredno plaćaju obaveze u vezi korišćenja grobnog mesta.

Ako se ne produži počivanje u smislu prethodnog stava prestaje pravo korišćenja grobnog mesta. U tom smislu korisnik grobnog mesta dužan je da sa grobnog mesta ukloni spomen obeležja u primernom roku koji odredi komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica.

Ovaj rok ne može biti kraći od 90 dana.

U slučaju da korisnik grobnog mesta ne ukloni spomen obeležje u smislu prethodnog stava, uklanjanje će izvršiti komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica i deponovaće ga na za to određeno mesto na groblju, a o tome će obavestiti korisnika grobnog mesta radi preuzimanja u roku od 90 dana. Ako i po isteku ovog roka korisnik grobnog mesta ne izvrši preuzimanje, komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica raspolagaće tim objektima.

Odredbe stava 2. i 3. ovog člana primenjivaće se i u slučaju iz stava 3. člana 35. ove Odluke.

Član 37

Iskopavanje posmrtnih ostataka može se vršiti u sledećim slučajevima:

1. kada je to predviđeno ovom Odlukom;

2. na zahtev porodice, srodnika i drugih lica koja za to imaju interesa, ako je na drugom groblju u upotrebi obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka;

3. kada je to posebnim propisima predviđeno.

U slučajevima iz tačke 2. prethodnog stava za iskopavanje je potrebno pribaviti odobrenje organa uprave nadležnog za komunalne poslove i odobrenje organa uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije.

Iskopavanje predviđeno tačkom 1. i 2. ovog člana može se vršiti u periodu oktobar - april.

Iskopavanje posmrtnih ostataka vrši komunalno preduzeće sa svojim radnicima i sredstvima saglasno propisanim sanitarnim uslovima.

Član 38

Komunalno preduzeće koje vrši iskopavanje dužno je da o nameni i vremenu iskopavanja pismeno obavesti korisnika grobnog mesta.

Ako su korisnici grobnog mesta odnosno srodnici i druga zainteresovana lica nepoznati ili im se ne može tačno utvrditi prebivalište, obaveštenje u smislu prethodnog stava izvršiće se na uobičajen način preko sredstava javnog informisanja.

IV POGREBNI POSLOVI

Član 39

Komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica dužne su da obezbede sahranjivanje i pružanje drugih usluga oko sahranjivanja svakog radnog dana (radni dan, nedelja i državni praznik), u vremenu od 9-17 sati.

Član 40

Komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica dužni su da vode evidenciju grobova i grobnica sa imenima sahranjenih lica, datumima sahrane, datumima prenošenja u zajedničku kosturnicu, kao i podacima o izvršenim iskopavanjima.

Član 41

Za usluge sahranjivanja, iskopavanja i prenosa posmrtnih ostataka za korišćenje, rezervaciju, uređenje i održavanje grobnih mesta plaća se naknada komunalnom preduzeću, odnosno mesnoj zajednici, prema vrsti i obimu izvršenih usluga.

Visinu naknade iz prethodnog stava određuje komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica uz saglasnost Gradskog veća.

Gradsko veće može pojedince ili pojedine kategorije korisnika grobljanskih usluga osloboditi obaveza plaćanja svih ili samo nekih naknada ako za to postoje specijalni ili drugi razlozi. U tom slučaju Grad plaća naknadu komunalnom preduzeću, odnosno mesnoj zajednici iz budžetskih sredstava.

V UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Član 42

Groblje se uređuje i održava u skladu sa urbanističkim planom, sanitarnim propisima i mesnim prilikama u mogućnostima.

Bliži elementi uređivanja i održavanja groblja određuju se Planom uređivanja i održavanja groblja koji donosi komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica.

Član 43

Pod uređenjem groblja podrazumeva se izgradnja objekata neophodnih za vršenje pogrebnih delatnosti (mrtvačnice prodavnice i drugi objekti), komunalnih uređaja i instalacija (vodovod, česme, kanalizacija, WC i rasveta) spoljnih i unutrašnjih saobraćajnica (kolske, saobraćajnice, prostor za parkiranje i pešačke saobraćajnice), podizanje zelenila i ograde groblja i bliže određivanje i numeracija grobnih mesta.

Drugi objekti na groblju gradiće se zavisno od potrebnih mogućnosti, s tim da budu u funkciji groblja.

Član 44

Izgradnja rekonstrukcija grobnica i spomen obeležja može se vršiti u skladu sa uslovima iz ove Odluke po prethodno pribavljenom odobrenju komunalnog preduzeća, odnosno mesne zajednice.

Odobrenje iz prethodnog stava izdaje se licu koje ima svojstvo korisnika grobnog mesta.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja prilaže se skica prema kojoj će se ti radovi izvoditi.

Član 45

U redovno održavanje groblja spadaju svi radovi koji se izvode na groblju radi zaštite od oštećenja i propadanja i to:

1. radovi na održavanju ograda, saobraćajnica komunalnih uređaja i instalacija i drugih objekata na groblju.

2. radovi na održavanju grobnice i spomen obeležja.

3. negovanje i obnavljanje zelenila.

Poslove uređivanja i održavanja groblja vrši komunalno preduzeće odnosno mesna zajednica.

Član 46

Izvođenje betonskih i zemljanih radova pri izgradnji novih objekata i adaptaciji postojećih na svim gradskim grobljima vrši JKP "Gradska groblja".

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, na grobljima kojima upravljaju mesne zajednice, radove na izgradnji novih objekata mogu obavljati i druga preduzeća i preduzetnici registrovani za obavljanje tih delatnosti, po prethodno pribavljenom odobrenju iz člana 44. ove Odluke.

Radovi na izgradnji novih objekata i na održavanju postojećih mogu se obavljati pod sledećim uslovima:

1. da se ti radovi izvode radnim danom u redovnom radnom vremenu;

2. da se građevinski materijal drži na groblju samo onoliko vremena koliko je neophodno za izvršenje radova, a u slučaju prekida ili završetka radova da se gradilište dovede u prvobitno stanje;

3. da se za prevoz materijala koriste samo one saobraćajnice na groblju koje odredi komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica.

Komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica, može da zabrani i izvođenje radova na groblju ili pojedinim delovima groblja u određene dane ili u određeno doba godine.

Izvođaču radova, koji se ne pridržava odredbi iz prethodnih stavova, komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica, može zabraniti izvođenje radova.

Član 47

Venci i cveće položeni na grobna mesta mogu ostati najduže tri meseca. Po isteku ovog roka korisnici grobnih mesta dužni su da ih uklone. Ako to ne učine, uklanjanje će izvršiti komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica.

Član 48

O zaštiti od uništenja, oštećenja ili skrnavljenja grobnih mesta neposredno se staraju komunalna preduzeća, odnosno mesne zajednice.

VI RED NA GROBLJU

Član 49

Posetioci groblja dužni su da se na groblju ponašaju na način koji odgovara pijetetu prema umrlim i dostojanstvu mesta na kome oni počivaju.

Deci ispod 10 godina starosti dozvoljen je pristup na groblju samo uz pratnju odraslih lica.

Član 50

Komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica određuju vreme u toku dana u kome je pristup na groblje.

Obaveštenje o tome ističe se na ulazu u groblje.

Iz naročito opravdanih razloga, komunalno preduzeće, odnosno mesne zajednice mogu privremeno zabraniti pristup na groblje ili deo groblja.

Član 51

Na groblju je zabranjeno:

1. izgradnja i održavanje grobnica i spomen obeležja bez odobrenja;

2. gaziti prljati i skrnaviti grobna mesta;

3. nanositi štetu grobnicama i spomen obeležja kao i drugim predmetima na groblju;

4. narušavati mir na groblju;

5. preskakati i lomiti ogradu groblja gaziti zelene površine, lomiti i kidati cveće i druge zasade;

6. voziti bicikle motorna i zaprežna vozila ukoliko to nije odobreno od strane komunalnog preduzeća, odnosno mesne zajednice;

7. uvoditi životinje;

8. ostavljati hranu na grobnom mestu i drugim mestima na groblju;

9. stvarati nečistoću na stazama i zelenim površinama, bacati cveće i druge predmete van mesta koja su za to određena;

10. ulaziti u mrtvačnicu mimo određenog vremena;

11. upotrebljavati kao posuđe za cveće konzerve, lonce i druge neprikladne predmete;

12. paliti sveće izvan kućice za sveće i

13. prosjačiti.

Komunalno preduzeće, odnosno mesna zajednica dužne su da odredbe ove Odluke o redu na groblju istaknu na vidno mesto na ulazu u groblje.

VII NADZOR

Član 52

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove Odluke i akata donetih na osnovu ove Odluke, kao i komunalno policijske poslove vrši Gradska uprava nadležna za obavljanje inspekcijskih poslova.

Komunalni inspektor saglasno Zakonu i odredbama ove Odluke ima pravo i dužnosti da u vršenju inspekcijskog nadzora:

- pregleda akta, evidencije i drugu dokumentaciju Preduzeća;

- sasluša i uzima izjave od odgovornih lica kod Preduzeća;

- naloži rešenjem da se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i ovom Odlukom;

- naloži rešenjem izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne delatnosti;

- izda prekršajni nalog ukoliko oceni da je povredom zakona i ove Odluke učinjen privredni prestup, krivično delo ili prekršaj;

- preduzima i druge mere u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Komunalno-policijske poslove i kontrolu primene Odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

U obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana, komunalni policajac ima ovlašćenja da preduzima zakonom propisane preventivne mere, izda prekršajni nalog.

Član 52a

Licu koje prekrši odredbe ove Odluke, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac u pisanoj formi izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama o dostavljanju iz zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Prekršajni nalog se sastoji od originala i dve kopije. Original se uručuje licu protiv koga se izdaje prekršajni nalog, a kopije zadržava Gradska uprava nadležna za inspekcijske poslove.

Prekršajni nalog se uručuje prisutnom licu za koga se smatra da je učinilo prekršaj u momentu otkrivanja prekršaja.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog svojim potpisom na odgovarajućem mestu u nalogu potvrđuje njegov prijem.

Ako je lice za koga se smatra da je učinilo prekršaj odsutno i kada okolnosti otkrivanja ili priroda prekršaja to zahtevaju, dostavljanje prekršajnog naloga će se izvršiti putem pošte ili dostavne službe, u skladu sa odredbama o dostavljanju iz zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Ako prisutno lice protiv koga se izdaje prekršajni nalog odbije da primi nalog, komunalni inspektor ili komunalni policajac će ga upozoriti na posledice odbijanja prijema, uneti u prekršajni nalog zabelešku o odbijanju prijema, dan i čas kada je prijem odbijen čime se smatra da je prekršajni nalog uručen.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvata odgovornost za prekršaj plaćanjem polovine izrečene kazne u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, čime se oslobađa plaćanja druge polovine izrečene kazne.

Ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga ne plati izrečenu kaznu, ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da je prihvatilo odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.

Prekršajni nalog sa konstatacijom konačnosti i zabeleškom da novčana kazna nije plaćena komunalni inspektor ili komunalni policajac dostavlja nadležnom prekršajnom sudu radi sprovođenja izvršenja u skladu sa zakonom.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 53

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 80.000 dinara kazniće se za prekršaj Javno komunalno preduzeće, ako:

1. vrši pokopavanje posmrtnih ostataka u vremenu suprotno članu 18. stav 1. ove Odluke;

2. izvrši pokopavanje umrlog bez odobrenja (član19. stav 1. ove Odluke);

3. ako odobri sahranjivanje umrlih posle stavljanja groblja van upotrebe (član 28. ove Odluke);

4. ako vrši iskopavanje posmrtnih ostataka suprotno članu 37. ove Odluke;

5. ako ne obavesti korisnika grobnog mesta o nameravanom iskopavanju posmrtnih ostataka (član 38. ove Odluke);

6. ako ne obezbedi sahranjivanje i pružanje drugih usluga oko sahranjivanja, u smislu člana 39. ove Odluke;

7. ako ne vodi propisanu evidenciju umrlih (član 40. ove Odluke);

8. ako vrši naplatu usluga mimo cenovnika iz člana 41. stav 2. ove Odluke;

9.ako ne obavlja poslove uređivanja i održavanja groblja (član 45. stav 1. tačka 2. i 3. ove Odluke).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u Javnom komunalnom preduzeću, kao i odgovorno lice u mesnoj zajednici.

Član 54

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj druga preduzeća koja izvode radove na groblju, suprotno odredbi člana 46. stav 1. ove Odluke.

Član 55

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji izvodi radove na groblju, suprotno odredbi člana 46. stav 1. i 3. ove Odluke.

Član 56

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1. ako izvrši pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi (član 4. ove Odluke);

2. ako izvrši prodaju zemljišta za proširenje groblja suprotno odredbama člana 27. stav 2. ove Odluke);

3. ako odbije da izvrši obavezu obezbeđenja sahranjivanja umrlog (član 9. ove Odluke);

4. ako izvrši pokopavanje posmrtnih ostataka bez prethodno pribavljenog odobrenja (član 19. stav 1. ove Odluke);

5. ako izvrši iskopavanje posmrtnih ostataka bez odobrenja (član 37. ove Odluke).

Član 57

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1. ako ne dozvoli prenos posmrtnih ostataka u mrtvačnicu (član 15. stav 7. ove Odluke);

5. 6. ako izvrši prenošenje posmrtnih ostataka od mrtvačnice do grobnog mesta suprotno članu 20. stav 1. ove Odluke;

2. ako organizuje kretanje pogrebne povorke suprotno članu 22. ove Odluke;

3. ako izvrši sahranjivanje pre isteka roka obaveznog počivanja prethodno sahranjenog lica (član 29. stav 3. ove Odluke);

4. ako ne održava grobnicu i spomen obeležje (član 45. stav1. tačka 2. ove Odluke);

5. ako se kao korisnik grobnog mesta prilikom izvođenja radova na groblju, odnosno grobnici i spomen obeležjima ne pridržava odredbe člana 46. stav1 ove Odluke;

6. ako sa grobnog mesta ne ukloni vence i cveće u predviđenom roku (član 47. ove Odluke);

7. ako izvrši koju od radnji iz člana 51. stav 1. ove Odluke.

Član 58

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine opštine Kragujevac o sahranjivanju i grobljima ("Međuopštinski službeni list" 7a/86).

Član 59

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu grada Kragujevca.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o sahranjivanju i grobljima

("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2017)

Član 14

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćeni tekst Odluke o sahranjivanju i grobljima.

Član 15

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

Napomene

Prečišćen tekst Odluke o sahranjivanju i grobljima sadrži:
1. Odluku o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 8 /98 - prečišćen tekst),
2. Odluku o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 35/08),
3. Odluku o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 29/10),
4. Odluku o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 8/14).
Prečišćen tekst Odluke o sahranjivanju i grobljima ne sadrži odredbe:
- člana 5. Odluke o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 35/08) kojim se u članu 5. Odluke ovlašćuje Odbor za normativna akta da utvrdi i objavi prečišćen tekst ove Odluke, kao i člana 6. kojim je uređeno stupanje na snagu ove Odluke, odnosno da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca;
- članova 8. i 9. Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 29/10), kojim se u članu 8. Odluke ovlašćuje Odbor za normativna akta da utvrdi i objavi prečišćen tekst ove Odluke i člana 9. kojim je uređeno stupanje na snagu ove Odluke, odnosno da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca;
- članova 6. i 7. Odluke o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Službeni list grada Kragujevca", br. 8/14), kojim se u članu 6. Odluke ovlašćuje Odbor za normativna akta da utvrdi i objavi prečišćen tekst ove Odluke, kao i člana 7. kojim je uređeno stupanje na snagu ove Odluke, odnosno da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

Redakcija je zadržala numeraciju tačaka u članu 57. ove odluke kako je objavljeno u "Sl. listu grada Kragujevca", br. 9/2017.