ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 337-12773/2016-1

kojim se usvaja Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020)

("Sl. glasnik RS", br. 53/2017)

1. Usvaja se Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020), koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NACIONALNI AKCIONI PLAN
ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA - ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI (2017-2020)

 

I UVOD

1. Razlozi za donošenje drugog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost (u daljem tekstu: Rezolucija 1325 SB UN) jedna je od najvažnijih rezolucija svetske organizacije u oblasti mira i bezbednosne politike. Pomenuta rezolucija, koja je usvojena 31. oktobra 2000. godine, posebno naglašava posledice oružanih sukoba po žene i devojke i važnost uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku društva i u saglasnosti je sa opšteprihvaćenim međunarodno-političkim i pravnim dokumentima i standardima u oblasti mira, bezbednosti i ljudskih prava. Stoga su vlade država članica Ujedinjenih nacija, na preporuku Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pristupile izradi i usvajanju nacionalnih planova za primenu pomenute rezolucije1, a pojedine zajednice država, poput Evropske unije (u daljem tekstu: EU), podržale su primenu Rezolucije 1325 SB UN, dok su pojedine međunarodne organizacije u svojim dokumentima izrazile eksplicitnu podršku i posvećenost ciljevima i vrednostima Rezolucije 1325, kao npr. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (u daljem tekstu: OEBS) u svom Akcionom planu za ravnopravnost polova iz 2004. godine2 i Severnoatlantski savez (u daljem tekstu: NATO) u revidiranom Akcionom planu za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN i srodnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 2016. godine.3

Na inicijativu oko 30 organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), pod koordinacijom Beogradskog fonda za političku izuzetnost (u daljem tekstu: BFPE), Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva odbrane, usvojila prvi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) (u daljem tekstu: Nacionalni akcioni plan) Zaključkom 05 broj 337-9657/2010, od 23. decembra 2010. godine. Sprovođenje ovog plana je realizovano od dana njegovog objavljivanja ("Službeni glasnik RS", broj 102/10), 30. decembra 2010. godine do kraja 2015. godine. Navedeni plan se u prve četiri godine fokusirano sprovodio u dvanaest ministarstava, uprava i agencija u sistemu bezbednosti u Republici Srbiji, a u 2015. godini, njegovo sprovođenje je, na predlog Političkog saveta i odlukom Vlade, prošireno na sva ministarstva, četiri kancelarije Vlade Republike Srbije i na Republički zavod za statistiku.

Na osnovu dijaloga Političkog saveta Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, realizovanog 28. maja 2015. godine, u organizaciji Ministarstva odbrane i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, sa svim akterima sprovođenja tog plana, uključujući i organizacije civilnog društva u Republici Srbiji, ocenjeno je da je u narednom periodu potrebno nastaviti primenu Rezolucije 1325 SB UN, uz uključivanje većeg broja aktera, sa težištem sprovođenja aktivnosti drugog Nacionalnog akcionog plana na lokalnom nivou.

_________________
1 Prema Izveštaju sa otvorene debate vođene u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, 25. oktobra 2016. godine, na temu: "Žene, mir i bezbednost" broj zemalja koje su do oktobra 2016. godine izradile svoje akcione planove za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN iznosi 63. Tadašnji generalni sekretar UN, Ban Ki-Mun je u svojoj diskusiji posebno istakao ulogu i značaj koje žene imaju u prevenciji konflikata, mirovnim procesima i postkonfliktnoj izgradnji, ukazujući da su studije pokazale da su mirovni sporazumi dugotrajniji ukoliko su u pregovarački proces uključene i žene.
2 Akcioni plan OEBS-a 2004. za unapređenje ravnopravnosti polova (OEBS - Rešenje broj 14/04, Ministarsko veće, Sofija, 2004).
3 Revised NATO/EAPC Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 and Related Resolutions 2016-2016, (EAPC(C)D(2016)0016AS1, 3 Jun 2016).

2. Napredak postignut sprovođenjem Nacionalnog akcionog plana (2010-2015)

Nakon petogodišnje primene Nacionalnog akcionog plana u Republici Srbiji, Politički savet Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana (2010-2015) ocenio je da je postignut značajan napredak u dostizanju postavljenih ciljeva navedenog plana i da su stvoreni uslovi za unapređenje primene ove rezolucije u narednom petogodišnjem periodu. Razmatrajući najznačajnije rezultate postignute u sprovođenju Nacionalnog akcionog plana u periodu od 2010. do 2015. godine, Politički savet Vlade je istakao sledeće: obrazovana su i funkcionišu skoro sva predviđena institucionalna tela i mehanizmi za sprovođenje plana, osim savetnika za rod komandanata nacionalnih kontingenata u multinacionalnim operacijama (u daljem tekstu: MnOp)4, postignuta je "vidljivost" zastupljenosti žena u sistemu bezbednosti, njihovog mesta i uloge u očuvanju mira i bezbednosti u Republici Srbiji; obrazovana su sva institucionalna tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, kao i većina mehanizama rodne ravnopravnosti predviđenih tim planom; obezbeđena je "merljivost" učinaka predviđenih mera i aktivnosti sadržanih u Nacionalnom akcionom planu uz pomoć indikatora; povećana je ukupna zastupljenost žena u sistemu bezbednosti za 4,13% (od 27,40% 2010. godine na 31,53% 2015. godine); povećana je ukupna zastupljenost žena u odlučivanju (komandovanju/rukovođenju) u sistemu bezbednosti za 5,21% (od 14,47% 2010. godine na 19,68% 2015. godine); povećano je učešće žena iz sistema bezbednosti u aktivnostima međunarodne saradnje, otvoreni su svi oblici edukacije u vojsci i policiji za participaciju žena; realizovan je veliki broj aktivnosti usmeren na edukaciju zaposlenih u sistemu bezbednosti iz oblasti rodne ravnopravnosti; pokrenute su inicijative za izmenu i dopunu postojećih strategijskih i normativnih dokumenata ili za izradu novih dokumenata radi sprečavanja nasilja nad ženama; preduzete su pojedine delotvorne mere za podršku ženama radi boljeg usklađivanja njihove profesionalne i porodične uloge; uspešno su vođene medijske kampanje za zapošljavanje žena u operativni sastav vojske i policije i za prijem devojaka u Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i u Kriminalističko-policijsku akademiju; realizovana je evaluacija sprovođenja Nacionalnog akcionog plana i uspostavljeni su odnosi saradnje svih aktera uključenih u primenu Rezolucije 1325 SB UN u zemlji, kao i u okviru međunarodne saradnje. Angažovanje žena u MnOp od 2010. do 2012. godine, bilo je, uglavnom, u okviru medicinskih timova za evakuaciju vazdušnim putem (lekari i medicinski tehničari), kao npr. u DR Kongo (MONUC/MONUSCO) i u sklopu Norveške lake poljske bolnice, kao i u okviru samostalnog sanitetskog tima (na dužnostima medicinskih i stomatoloških tehničara) u Centralnoafričkoj Republici i u Čadu (MINURCAT). Prvi put u istoriji Vojske Srbije, 2012. godine, u MnOp UN u Republici Kipar angažovane su žene profesionalni vojnici, a nakon toga, u svakoj novoj rotaciji jedinica, nalazi se i određeni broj žena profesionalnih vojnika. Takođe, 2013. godine prvi put je angažovana u mirovnoj misiji UN i jedna žena oficir. Vojska Srbije je od 2010. do 2015. godine učestvovala u četrnaest multinacionalnih operacija (u daljem tekstu: MnOp), od kojih su deset pod okriljem Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) u MnOp UN u Burundiju, MnOp UN u Istočnom Timoru, MnOp UN u Čadu, MnOp u Republici Liberiji - UNMIL, u Republici Obali Slonovače - UNOCI, u DR Kongo - MONUSCO, u Republici Kipar - UNFICYP, u Republici Liban - UNIFIL, na Bliskom istoku - UNTSO i u Centralnoafričkoj Republici - MINUSCA) i četiri pod okriljem Evropske unije (u Republici Somaliji - EUTM Somalija i u Adenskom zalivu - EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA, u Republici Mali - EUTM Mali i u Centralnoafričkoj Republici - EUFOR. RCA). Ukupna zastupljenost žena iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u MnOp je u 2015. godini iznosila 10,06%, dok je sa učešćem pripadnica Ministarstva unutrašnjih poslova u civilnim misijama u 2015. godini od 5% ukupno učešće žena u MnOp u 2015. godini iz Republike Srbije iznosilo 7,53%.

Republika Srbija, koja je započela proces pregovaranja za ulazak u članstvo Evropske unije (EU) prva je zemlja izvan sastava EU koja je dobila Indeks rodne ravnopravnosti Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), jer je u mnogim oblastima i bolja od evropskog proseka, npr. u procesu donošenja odluka, dok u procesu usklađivanja poslovnog i privatnog aspekta zaposlenih žena (uključujući i žene zaposlene u sistemu bezbednosti), tek treba da dostigne evropske standarde. Takođe, Republika Srbija uvažava činjenicu da je EU u svojim dokumentima istakla značaj ravnopravnog učestvovanja muškaraca i žena u prevenciji i rešavanju konflikata i promovisanja kulture trajnog i održivog mira. Stoga, u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije (CSDP) i Sektora za mirovne operacije UN (UN DPKO) posebno se promoviše veće učešće žena u civilnim i vojnim multinacionalnim operacijama. Takođe, Republika Srbija, kao članica OEBS-a i Partnerstva za mir (PzM), imala je u vidu da se ove međunarodne organizacije dosledno angažuju na sprečavanju nasilja nad ženama u kriznim i vanrednim situacijama, kao i u promovisanju učešća žena u očuvanju i izgradnji mira.

Na osnovu analize rezultata sprovođenja Nacionalnog akcionog plana u organima državne uprave, u periodu od 2010. do 2015. godine, Vlada je ocenila da je u narednom periodu potrebno nastaviti primenu Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji izradom novog plana, koji će se sprovoditi do kraja 2020. godine.

___________
4 Izveštaji Političkog saveta o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana (2010-2015), podneti na usvajanje Vladi i dostupni su na uvid javnosti na internet sajtu Ministarstva odbrane, u rubrici "Dokumenta", podrubrika "Akcioni planovi", http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4352. U tim izveštajima su sadržani detaljniji podaci o radu obrazovanih institucionalnih tela i mehanizama za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana i podaci o rezultatima saradnje organa državne uprave sa ostalim akterima uključenim u sprovođenje tog plana u Republici Srbiji.

3. Izrada novog Nacionalnog akcionog plana

Na predlog Ministarstva odbrane, Vlada je donela Odluku 05 broj 02 - 13886/2015 od 25. decembra 2015. godine o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana, koja je objavljena ("Službeni glasnik RS", broj 109/15) 25. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: Radna grupa). Značajno je naglasiti da su u izradi drugog Nacionalnog akcionog plana, kao članovi Radne grupe, ravnopravno učestvovali predstavnici organa državne uprave i lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertkinje. Izrada ovog plana realizovana je, po utvrđenoj metodologiji, u okviru dve radionice, koje su održane uz podršku Stalne konferencije gradova i opština Srbije i dve radionice koje su održane uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, čiji su rezultati razmatrani na sednicama Radne grupe, koje su realizovane uz stručnu i administrativno-tehničku podršku Ministarstva odbrane, kao i na osnovu javnih konsultacija i usaglašavanja stavova sa predstavnicima svih aktera uključenih u izradu i sprovođenje tog plana.

Politički savet Vlade je usvojio i dostavio Radnoj grupi Smernice za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) u decembru 2015. godine. Radna grupa je u izradi Nacionalnog akcionog plana uvažila sadržaj pomenutih smernica, ali i rezultate tzv. unutrašnje i spoljašnje evaluacije sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (2010-2015) sprovedenih od pojedinih organa državne uprave, Multisektorskog koordinacionog tela Vlade, kao i Instituta za inkluzivnu bezbednost iz Vašingtona i OEBS-a i usvojila Idejnu zamisao i Dinamički plan izrade Nacionalnog akcionog plana. Tokom izrade plana, konsultovani su brojni domaći i strani izvori literature, pri čemu je posebno bilo značajno ugraditi antidiskriminaciona opredeljenja sadržana u Ustavu Republike Srbije i u Zakonu o zabrani diskriminacije, kao i preporuke iz Globalne studije Ujedinjenih nacija o primeni Rezolucije 1325 o prevenciji konflikata i transformativnoj pravdi i obezbeđivanju mira iz 2015. godine, preporuke iz tzv. Istambulske konvencije i preporuke iz Rezolucije Evropskog parlamenta od 8. oktobra 2015. godine (2015/2754 RSP).

Radna grupa za izradu Nacionalnog akcionog plana suočila se sa objektivnim postojanjem neujednačenih rodno odgovornih evidencija u pojedinim organima državne uprave i lokalne samouprave, kao i neujednačenog sistema izveštavanja koji bi omogućili da ovaj dokument sadrži precizne početne vrednosti, kao i ciljane vrednosti koje treba dostići do kraja 2020. godine. Stoga je najveći broj definisanih indikatora u dokumentu kvalitativne prirode, sa tendencijom da se kroz sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u narednom periodu uspostavi mehanizam rodno odgovorne statistike na svim nivoima, sistem izveštavanja i uporedne analize podataka sa izveštajima organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija koji će dovesti do većeg broja verodostojnih kvantitativnih podataka. To je i jedan od razloga što su pojedine "aktivnosti" u Nacionalnom akcionom planu toliko opšteg karaktera da se mogu podvesti i pod "mere", sa ciljem da se suštinski unapredi stanje u ovoj oblasti u narednom periodu.

Treba istaći da je, uprkos navedenom stanju, značajan doprinos sagledavanju postojećeg stanja u vezi sa primenom Rezolucije 1325 SB UN na lokalnom nivou je pružilo istraživanje Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta "UNION - Nikola Tesla" u Beogradu, sprovedeno na uzorku 901 ispitanika u 23 institucije na nivou lokalnih samouprava u Republici Srbiji, na osnovu kojeg se dolazi do saznanja da u 2016. godini: 77,97% ispitanika/ca na lokalnom nivou nije upoznato sa sadržajem Rezolucije 1325; 88,56% nije upoznato sa Nacionalnim akcionim planom; 88,3% nije upoznato sa postojanjem programa rehabilitacije i oporavka za učesnike ratova na prostoru bivše Jugoslavije (1991-1999); 92,6% nije imalo nikakav oblik edukacije o Rezoluciji 1325 SB UN; ni u jednoj opštini u kojoj se realizovalo istraživanje nije bilo žena na mestima gradonačelnika i nije bilo opredeljenih finansijskih sredstava za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN, a u organima za vanredne situacije i u savetima za bezbednost (osim u gradu Nišu) nisu zastupljene žene. Međutim, u pogledu normativne uređenosti, treba istaći da od 23 anketirane institucije na lokalnom nivou, grad Niš ima osam normativnih akata kojima se reguliše primena Rezolucije 1325, Novi Sad ima deset normativnih akata kojima je regulisan program reintegracije i rehabilitacije izbeglica i interno raseljenih lica, dok Kosovska Mitrovica i Leposavić nemaju ni jedan akt kojim se reguliše ova oblast itd. Radna grupa je ocenila da su navedeni rezultati istraživanja očekivani, uzimajući u obzir da se prvi Nacionalni akcioni plan u prve četiri godine sprovodio samo u 12 nadležnih organa državne uprave, a u petoj godini proširio na ukupno 18 organa državne uprave, ali ne i na organe lokalne samouprave. Osim toga, rezultati unutrašnje i spoljašnje evaluacije potvrdili su rezultate rodnih analiza analitičkih grupa i istraživačkih timova koji su u svojim izveštajima isticali da sprovođenje ovog plana u periodu 2010-2015. godine nije imalo odgovarajuću podršku medija, a naročito javnih servisa RTV Srbija i RTV Vojvodina.

Pored navedenog, u izradi novog Nacionalnog akcionog plana uvaženi su rezultati evaluacija sprovođenja prethodnog Nacionalnog akcionog plana (2010-2015), realizovanih od organizacija civilnog društva, među kojima se izdvajaju Beogradski centar za bezbednosnu politiku (u daljem tekstu: (BCBP), Žene u crnom, Centar za istraživanje javnih politika i dr. kao i rezultati istraživanja o bezbednosti žena sprovedenih u Pirotu i Novom Pazaru i rezultati dobrih praksi u više gradova u Republici Srbiji, a naročito u AP Vojvodina. Naročito su bila značajna istraživanja predstavnika akademske zajednice, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, koja se odnose na primenu Rezolucije 1325 SB UN, a koja su ukazala na potrebu da se u narednom petogodišnjem periodu fokus u institucijama bezbednosti izmesti iz sfere politike i administracije na operativni sastav (policija, žandarmerija, vojska, carina, čuvarske službe i sl.). Takođe, ocenjeno je da sa edukacijom o miru, bezbednosti i rodnoj ravnopravnosti treba započeti od predškolskog uzrasta i sprovoditi je u kontinuitetu i za sve kategorije stanovništva.

Uoči izrade plana, počev od 18. do 26. februara 2016. godine, kao i prilikom izrade Nacrta nacionalnog akcionog plana, od 26. aprila do 10. juna 2016. godine, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom organizovane su elektronske konsultacije Radne grupe sa OCD o formi i sadržaju tog plana, koji je bio dostupan javnosti na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i na sajtu Ministarstva odbrane. Pored toga, u organizaciji Ministarstva odbrane, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Stalne konferencije gradova i opština Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji realizovane su javne konsultacije u maju i junu 2016. godine o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana u šest gradova u Republici Srbiji. Javne konsultacije su obuhvatile sve aktere sprovođenja plana na lokalnom nivou, uključujući i predstavnike organa lokalne samouprave, organa sistema bezbednosti, akademske zajednice, OCD i medije. Javne konsultacije o Nacrtu Nacionalnog akcionog plana su realizovane u sledećim gradovima u Republici Srbiji: 17. maja 2016. godine u Nišu (21 učesnika/učesnica, od kojih osam predstavnika/predstavnica OCD); 18. maja 2016. godine u Vranju (22 učesnika/učesnica, od kojih 5 predstavnika/predstavnica OCD); 24. maja 2016. godine u Novom Pazaru (27 učesnika/učesnica, od kojih 12 predstavnika/predstavnica OCD); 25. maja 2016. godine u Kruševcu (45 učesnika/učesnica, od kojih 8 predstavnika/predstavnica OCD); 30. maja 2016. godine u Novom Sadu (76 učesnika/učesnica, od kojih 14 predstavnika/predstavnica OCD); i 10. juna 2016. godine u Beogradu (176 učesnika/učesnica, od kojih 65 predstavnika/predstavnica OCD). Proces javnih konsultacija nesumnjivo je doprineo unapređenju kvaliteta tog dokumenta i transparentnosti procesa izrade tog plana. Kao jedan od rezultata iz procesa javnih konsultacija proisteklo je saznanje o normativnoj nedostatnosti, koja ima važan uticaj na izradu i sprovođenje tog plana, u smislu da u Republici Srbiji ne postoji Zakon o bezbednosti i Zakon o rodnoj ravnopravnosti,5 te je stoga obrazovanje lokalnih saveta za bezbednost i saveta za rodnu ravnopravnost izraz političke volje organa lokalne samouprave, a ne zakonska obaveza, što će se neminovno odraziti i na realizaciju planiranih aktivnosti u Nacionalnom akcionom planu čiji su nosioci ovi saveti. Takođe, u više gradova u Republici Srbiji u javnim konsultacijama je potencirano da žene treba da se uključe u većem broju u mirovne misije i u mirovne procese, a posebno sa srpske strane u dijalogu između Beograda i Prištine, u kojem nema ni jedne žene.

Ministarstvo odbrane je kao predlagač, nakon opsežnih javnih konsultacija tokom maja i juna 2016. godine i usaglašavanja sa nadležnim organima državne uprave od septembra 2016. godine do maja 2017. godine, pripremilo Predlog zaključka kojim se usvaja Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020) i dostavilo Generalnom sekretarijatu Vlade radi usvajanja.

Posebno treba istaći da je Nacionalni akcioni plan (2010-2015) polazio od relevantnih međunarodnih i domaćih političkih, normativnih i strategijskih dokumenata, navedenih u Uvodu tog dokumenta, a koja sadrže principe, standarde i opredeljenja čije je značaj bio prisutan i prilikom izrade Nacionalnog akcionog plana (2017-2020) a koja se, ovom prilikom, neće ponovo navoditi. Takođe, s obzirom na to da su u periodu od 2010. do 2015. godine, usvojena nova međunarodna, kao i dokumenta u Republici Srbiji, njihov sadržaj je konsultovan u izradi ovog Nacionalnog akcionog plana (Prilog broj 1), kao i veliki broj istraživanja, naučnih članaka i izveštaja koji se odnose na iskustva u primeni Rezolucije SB UN u zemlji i inostranstvu. Posebno su uzeta u obzir dokumenta, poput: Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (2013) i Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (2014), Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine i Plan aktivnosti za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2018 (2016) u koju je uvrštena mera koja se odnosi na "Žene i bezbednost", zatim Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHVIO), koja je usvojena 2011. godine i koju je ratifikovala Narodna skupština, 31. oktobra 2013. godine, kao i Zaključna zapažanja o kombinovanom Drugom i trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije Komitetu Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW/SRB/CO/2-3) od 25. jula 2013. godine.

Imajući u vidu da je u toku proces izrade normativnih, strategijskih i planskih dokumenata6 koji će se celovitije baviti sprečavanjem nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, Nacionalni akcioni plan (2017-2020) se ne odnosi na pomenuti sadržaj dokumenata u izradi, već sadrži aktivnosti koje su usmerene na sprečavanje nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama, u konfliktnom i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama, sa posebnim osvrtom na preventivno delovanje, zaštitu i oporavak žena usled delovanja savremenih izazova, rizika i pretnji bezbednosti koji posebno pogađaju marginalizovane i višestruko diskriminisane kategorije stanovništva u Republici Srbiji i migrante.7

_________
5 Postoji i na snazi je Zakon o ravnopravnosti polova koji se ne odnosi na obrazovanje i funkcionisanje saveta za rodnu ravnopravnost na nivou jedinica lokalnih samouprava, niti na koordinatore za rodnu ravnopravnost čije je obrazovanje iniciralo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade.
6 U toku izrade ovog plana usvojen je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a u planu je izmena i dopuna postojeće Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima ("Službeni glasnik RS", broj 27/11).
7
U Posebnom izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti iz maja 2015. godine, ističe se problem izloženosti bezbednosnim rizicima višestruko diskriminisanih žena, od kojih se u pomenutom izveštaju posebno apostrofiraju: žene sa invaliditetom, Romkinje, žene starije od 50 godina, žene izbeglice i interno raseljene žene, žene sa sela, samohrane majke, žene iz manjinskih grupa, žene žrtve nasilja, žene drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i žene iz nerazvijenih seoskih područja. Slična analiza položaja višestruko diskriminisanih grupa žena navodi se i u redovnim godišnjim izveštajima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. i 2015. godinu.

4. Nacionalni akcioni plan (2017-2020)

Imajući navedene promene, opšti cilj u Nacionalnom akcionom planu (2017-2020) je unapređena bezbednost žena u društvu integralnom primenom Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji u oblastima prevencije, učestvovanja, zaštite i oporavka, uz veću uključenost žena u očuvanju mira i bezbednosti na nivou lokalne zajednice. Stoga, većim delom, zadržana je struktura institucionalnih tela i mehanizama, uspostavljena tokom sprovođenja prethodnog Nacionalnog akcionog plana, s tim što je, na osnovu sugestija iz javnih konsultacija, prvo poglavlje umesto Institucije, nazvano Akteri, jer se organizacije civilnog društva i pojedinci kao akteri u sprovođenju plana ne mogu svrstati u institucije. Takođe, na osnovu rezultata evaluacije sprovođenja tog plana, predviđene novine u smislu uspostavljanja Operativnog tela, jedinstvenog modela izveštavanja i kontakt-osoba za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana na svim nivoima realizacije plana u narednom petogodišnjem periodu. Tačnije, predviđeno je da:

(1) Politički savet Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana treba da ostane najviše političko telo, koje čine državni sekretari, predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava i rukovodioci mehanizama rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, ali treba da bude manjeg brojčanog sastava nego u periodu od 2011. do 2015. godine (do 11 lica) i da se u njegov sastav imenuju lica po funkciji koju obavljaju.

(2) Operativno telo Vlade se stara o realizaciji ciljeva i zadataka Nacionalnog akcionog plana i čine ga stručnjaci u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost, čiji rad treba osnažiti softverom za automatsku obradu podataka o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana i partnerskom podrškom svih nosilaca aktivnosti navedenih u planu.

(3) Komisija za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana je nadzorno telo koje obrazuje Narodna skupština i Skupština AP Vojvodina, a čine je predstavnici/ce poslaničkih grupa.

(4) Analitičke grupe i istraživački timovi su institucionalna tela obrazovana u pojedinim institucijama u sistemu bezbednosti radi obavljanja funkcije planiranja i praćenja realizacije aktivnosti, sprovođenja rodne analize i izveštavanja o rezultatima sprovođenja Nacionalnog akcionog plana u praksi, na osnovu utvrđenih indikatora. Na nivou jedinica lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, naučnih i istraživačkih institucija i medija funkciju planiranja i praćenja realizacije aktivnosti, rodne analize i izveštavanja obavljaju imenovani pojedinci, tj. kontakt osobe za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, koji mogu biti već imenovani koordinatori za rodnu ravnopravnost, kontakt osobe za zabranu mobinga, zabranu diskriminacije i slično, uz dopunsku edukaciju o Rezoluciji 1325 SB UN.

(5) Mehanizam rodne ravnopravnosti "osobe od poverenja" jesu lica koja pružaju primarnu kolegijalnu pomoć, čiji mandat i funkcionisanje se regulišu posebnim internim aktom (instrukcijom) i čija se funkcija dodatno osnažuje permanentnom edukacijom i razmenom dobrih praksi.

(6) Savetnik/savetnica za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana jeste mehanizam za uvođenje rodne perspektive u politike i programe organa državne uprave i lokalne samouprave, koji se stara o stvaranju potrebnih preduslova za realizaciji ciljeva ovog plana.

(7) Savetnik/savetnica za rod u svim civilnim i vojnim misijama je mehanizam za uvođenje rodne perspektive u sistem bezbednosti, a koji se ostvaruje kroz prisustvo jednog/jedne savetnika/savetnice u MnOp, ili u slučaju brojnijeg kontingenta, nekoliko savetnika u MnOp, a uvođenje takve dužnosti u praksu Republike Srbije predstavlja jedan od zadataka predviđenih Nacionalnim akcionim planom (2017-2020), u skladu sa praksom u vojnim i civilnim misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

(7) Nezavisni monitoring treba da i dalje vrši javnost u celini, kojoj putem medija treba pružiti informacije o svim fazama i rezultatima sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (2017-2020). Nadgledanje ispunjavanja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN, u skladu sa svojim delokrugom, može da vrši: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja, kao i predstavnici udruženja građana (organizacija civilnog društva), akademske zajednice i medija. Neophodno je obezbediti u svim fazama procesa nezavisnog monitoringa učešće i odgovarajućih tela na pokrajinskom i lokalnom nivou koja se bave rodnom ravnopravnošću.

(8) Rodno odgovorno budžetiranje podrazumeva operacionalizaciju politike rodne ravnopravnosti u društvu, stvaranjem jednakih rodnih mogućnosti za žene i muškarce u planiranju, programiranju, izvršenju budžetskih sredstava i kontroli o tome kako raspodela budžetskih sredstava utiče na položaj žena i muškaraca. Ovaj mehanizam je već uspostavljen u Ministarstvu odbrane na osnovu Nacionalnog akcionog plana (2010-2015), a od 2016. godine se uvodi kao praksa u 28 organa državne uprave, na osnovu Strategije za rodnu ravnopravnost (2016-2020), Instrukcije Ministarstva finansija i aktivnosti sadržanih u Planu aktivnosti za sprovođenje Strategije rodne ravnopravnosti (2016-2018) i u Nacionalnom akcionom planu za primenu Rezolucije 1325 SB UN (2017-2020).

Važno je istaći da Nacionalni akcioni plan (2017-2020) ima uvod i pet tematskih oblasti: akteri, institucionalna tela i mehanizmi, prevencija, učestvovanje, zaštita i oporavak, kao i tri priloga u kojima su sadržani: (1) spisak međunarodnih i dokumenata Republike Srbije koji su bili konsultovani u izradi Nacionalnog akcionog plana, (2) model izveštavanja i (3) pregled skraćenica korišćenih u planu.

Deklarisani ciljevi u navedenim oblastima, kao i predviđene aktivnosti, nosioci aktivnosti i partneri, potrebni resursi i pokazatelji učinaka usmereni su ka unapređenju svih aspekata bezbednosti žena u društvu, u narednom petogodišnjem periodu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana. Budžetska sredstva neophodna za realizaciju aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom, tokom izrade tog plana jasno su opredeljena u Ministarstvu odbrane i u Ministarstvu kulture i informisanja, dok su ostali organi državne uprave i lokalne samouprave pozvani da planiraju i opredele sredstva u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenog limita za planirani budžetski period. Eventualna donatorska sredstva se mogu opredeliti i planirati i nakon usvajanja Nacionalnog akcionog plana (2017-2020).

Takođe, izvore verifikacije rezultata sprovođenja Nacionalnog akcionog plana će predstavljati redovni izveštaji Političkog saveta Vladi, koji će, kao i u prethodnom periodu sprovođenja plana, biti dostupni na uvid široj javnosti na sajtu Ministarstva odbrane, do osposobljavanja domena o Nacionalnom akcionom planu za primenu Rezolucije 1325 SB UN na sajtu Vlade i njegovog ažuriranja od strane Operativnog tela.

Kao i u prethodnom dokumentu, sve pojmove u tekstu ovog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN koji se odnose na pripadnike muškog pola treba tumačiti pod jednakim uslovima kao da su saopšteni i za pripadnice ženskog pola.

Usvajanjem drugog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji, Vlada potvrđuje ranije iskazanu nameru da aktivno doprinosi procesima izgradnje mira, stabilnosti i bezbednosti, unapređenju ljudski prava žena i to, pre svega, u svom neposrednom okruženju u regionu jugoistočne Evrope, zatim i u Evropi kroz sveobuhvatan proces evropskih integracija, i u svetu učešćem predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama i na međunarodnim skupovima posvećenim miru, položaju žena i bezbednosti.

II TABELARNI PRIKAZ NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 - ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI (2017-2020)

 

Opšti cilj: Unapređena bezbednost žena u društvu integralnom primenom Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020) u oblastima prevencije, učestvovanja, zaštite i oporavka, uz veću uključenost lokalne zajednice

Očekivana promena: Unapređeni svi aspekti bezbednosti žena u društvu

Pokazatelji uticaja NAP-a na društvo:
- Stavovi žena o ličnoj bezbednosti u društvu;
- Stavovi institucija i organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave o unapređenju bezbednosti žena u društvu;
- Stavovi organizacija civilnog društva o unapređenju bezbednosti žena u društvu;
- Broj i sadržaj promena u normativnim, strategijskim i planskim dokumentima;
- Stopa nasilne smrtnosti žena

Naziv prvog poglavlja: AKTERI, INSTITUCIONALNA TELA I MEHANIZMI

Poseban cilj: Unapređena efikasnost i efektivnost rada svih aktera, institucionalnih tela i mehanizama predviđenih za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana

Redni broj

Aktivnost

Nosilac aktivnosti i partneri

Finansijski resursi

Indikatori

Rok/period izvršenja

1.

1.1. Obrazovanje i redovno funkcionisanje Političkog saveta za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji 2017-2020 (NAP)

Nosilac:
Vlada, na predlog Ministarstva odbrane (MO) i u saradnji sa drugim akterima sprovođenja NAP-a

Budžetska sredstva MO u iznosu od 150.000 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa projekcijama
i mogućnostima u
okviru utvrđenog
limita koje za njega odredi Ministarstvo finansija (MF);

Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Usvojen Zaključak Vlade o obrazovanju Političkog saveta;

Prva polovina 2017. godine

- Razmotreni izveštaji i evaluacije sprovođenja NAP-a, podneti od strane Operativnog tela (KTRR);
- Broj i sadržaj održanih sednica
Političkog saveta (MO);
- Broj izveštaja podnetih Vladi sa predlogom daljih aktivnosti u vezi primene Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji
- Usvojen poslovnik i plan rada;
- Broj preporuka/odluka;
- Učešće na relevantnim domaćim i međunarodnim skupovima;
- Broj redovnih izveštaja podnetih Vladi;

Kontinuirano

Partneri:
Operativno telo (KTRR),
organi državne uprave i
lokalne samouprave,
akademska zajednica, organizacije civilnog društva (OCD) i mediji

- Organizovana eksterna evaluacija

Kraj 2020. godine4

4 U rubrici rokovi, prvi rok/period izvršenja odnosi se na uspostavljanje mehanizma/početak aktivnosti, drugi na period sprovođenja aktivnosti, a treći na završetak aktivnosti

 

1.2. Obrazovanje, obuka i redovno funkcioniranje Operativnog tela za stručnu i administrativno-tehničku podršku u koordinaciji, praćenju, analizi i izveštavanju o sprovođenju NAP-a5

Nosilac:
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost (KTRR)

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara, obezbeđena iz donatorskih sredstava

- Usvojen Zaključak Vlade o obrazovanju Operativnog tela;

Prva polovina 2017. godine

- Uspostavljen automatizovan sistem izveštavanja i odgovarajući softver;
- Broj realizovanih obuka;
- Broj realizovanih rodnih analiza;
- Broj redovnih izveštaja podnetih Političkom savetu (šestomesečno);
- Broj vanrednih izveštaja;

Kontinuirano

Partneri:
Akteri, institucionalna tela i mehanizmi za sprovođenje NAP-a, organi državne uprave i lokalne samouprave koji su u NAP-u navedeni kao nosioci aktivnosti, Stalna konferencija gradova i opština Srbije (SKGO) i Republički zavod za statistiku u saradnji sa međunarodnim organizacijama

- Sprovedena evaluacija sprovođenja NAP-a i podneta Političkom savetu od strane Operativnog tela (KTRR) i izrađene preporuke za unapređenje sprovođenja tog plana u narednom periodu

Godišnje

1.3. Obrazovanje, redovno funkcionisanje, permanentna edukacija i umrežavanje analitičkih grupa i/ili istraživačkih timova za praćenje sprovođenja, prikupljanje, obradu i analizu podataka i izveštavanje u vezi sa NAP-om

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti: MO,
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Bezbednosno-informativna agencija (BIA), Ministarstvo finansija - Uprava carina, (MF - UC), Ministarstva pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (MP - UIKS) i Ministarstvo spoljnih poslova (MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 20.000 dinara na godišnjem nivou, kao i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Usvojena odluka resornog organa državne uprave o obrazovanju analitičke grupe i/ili istraživačkog tima;

Prva polovina 2017. godine

- Usvojen i realizovan plan rada;
- Broj i redovnost održanih sastanaka;
- Broj realizovanih rodnih analiza;
- Broj redovnih izveštaja podnetih Operativnom telu (KTRR);
- Broj vanrednih izveštaja

Kontinuirano

Partneri:
Operativno telo (KTRR) i međunarodne organizacije

5 Operativno telo prikuplja informacije, podatke i izveštaje od rukovodilaca analitičkih grupa i/ili istraživačkih timova za sprovođenje NAP-a, kontakt-osoba za NAP (koordinatora za rodnu ravnopravnost, kontakt-osoba za praćenje i sprovođenje strategije i akcionog plana za borbu protiv svih oblika diskriminacije prema ženama, kontakt-osoba za sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv nasilja itd.)

 

1.4. Imenovanje, permanentna obuka i umrežavanje kontakt-osoba za NAP u organima državne uprave i lokalne samouprave u kojima ne postoje analitičke grupe i/ili istraživački timovi6

Nosioci: Organi državne uprave izvan institucija sistema bezbednosti i jedinice lokalne samouprave

Budžetska sredstva korisnika javnih sredstava u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Proširena nadležnost već imenovanih lica za praćenje sprovođenja akcionih planova u oblasti bezbednosti, rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije na kontakt-osobe za NAP ili imenovanje novih lica i uključena navedena nadležnost u opis poslova zaposlenih u organima državne uprave i lokalne samouprave;

Prva polovina 2017. godine

Partneri:
Operativno telo (KTRR) i međunarodne organizacije

- Imenovana lica za kontakt-osobe za NAP;
- Broj realizovanih obuka kontakt-osoba za NAP;
- Broj realizovanih rodnih analiza;
- Broj izveštaja podnetih Operativnom telu (KTRR);
- Uspostavljena i funkcioniše mreža kontakt-osoba za NAP

Kontinuirano

1.5. Obrazovanje, edukacija i redovno funkcionisanje nadzornog tela Narodne skupštine - Komisije za praćenje sprovođenja
NAP-a, kao i nadzornog tela pri Skupštini AP Vojvodina

Nosioci:
Narodna skupština i Skupština AP Vojvodina

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Doneta Odluka Narodne skupštine o obrazovanju nadzornog tela - Komisije za praćenje sprovođenja NAP, kao i Odluka Skupštine AP Vojvodina o obrazovanju nadzornog tela za praćenje sprovođenja NAP-a;

Prva polovina 2017. godine

Partner:
MO

- Broj i sadržaj edukacija;
- Broj održanih sednica komisija;
- Broj razmatranih izveštaja;
- Broj i vrste preporuka i smernica datih Političkom savetu (MO)i Operativnom telu (KTRR);
- Broj objavljenih dokumenata iz nadležnosti komisija

Kontinuirano

6 Kontakt-osobe za NAP se imenuju proširenjem nadležnosti koordinatora za rodnu ravnopravnost, kontakt-osoba za sprovođenje Akcionog plana za zabranu svih oblika diskriminacije nad ženama, kontakt-osoba za realizaciju strategije i akcionog plana za sprečavanja nasilja i na pitanja praćenja sprovođenja, prikupljanja, obrade i analize podataka u vezi sa Nacionalnim akcionim planom

 

1.6. Obrazovanje i redovno funkcionisanje savetnika/savetnice za sprovođenje NAP-a i njihova usaglašenost sa funkcijom koordinatora/ koordinatorki za rodnu ravnopravnost u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao instituta predviđenog strategijskim dokumentima u oblasti rodne ravnopravnosti7

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF -UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 30.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 15.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 20.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti, kao i budžetska sredstva jedinica lokalne samouprave, u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF.

- Usvojena Odluka nadležnog organa o imenovanju savetnika/savetnice za sprovođenje NAP-a i uključena u opis poslova zaposlenih u organima državne uprave i lokalne samouprave;

Prva polovina 2017. godine

Partneri:
Operativno telo (KTRR), Kancelarija za ljudska i manjinska prava, jedinice lokalne samouprave i SKGO

- Usvojen i realizovan plan rada i sa kojim ishodima;
- Broj i redovnost održanih sastanaka sa ministrom/direktorom radi savetovanja;
- Broj preporuka/smernica u organu državne uprave koju je izradio/izradila radi unapređenja sprovođenja NAP-a;
- Broj obuka, konsultacija i koordinacionih sastanaka sa "osobama od poverenja";
- Efekti usaglašene aktivnosti u ostvarivanju obe funkcije.

Kontinuirano

1.7. Uspostavljanje funkcionalne nadležnosti "osoba od poverenja" u organima državne uprave u sistemu bezbednosti

Nosilac:
Operativno telo (KTRR).

Sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara obezbeđena iz donatorskih sredstava

- Uspostavljen mehanizam izabranih "osoba od poverenja" na mandat od pet godina;

Prva polovina 2017. godine

Partneri:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP), savetnici/savetnice za sprovođenje NAP-a, pravne i psihološke službe i Služba za upravljanje kadrovima Vlade

- Broj obraćanja zaposlenih "osobama od poverenja" zbog rodne diskriminacije, seksualnog nasilja i zlostavljanja na osnovu pola;
- Broj podnetih pritužbi zaposlenih;
- Broj postupanja po pritužbi zaposlenih

Kontinuirano

7 Poželjno je da savetnik/savetnica za sprovođenje NAP-a, kao lice koje se bavi i funkcijom koordinatora za rodnu ravnopravnost, zbog složenosti posla, ima VSS

 

1.8. Uključivanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, akademske zajednice i ostalih aktera u sprovođenju NAP-a

Nosilac:
Operativno telo (KTRR)

Sredstva u iznosu od 5.500.000,00 dinara biće obezbeđena iz donatorskih sredstava

- Broj projekata i programa za sprovođenje NAP-a;
- Postojanje javnog konkursa za monitoring nad sprovođenjem NAP-a;
- Broj razmatranih, prihvaćenih i odbijenih inicijativa građanskog društva u vezi sa sprovođenjem NAP-a

Kontinuirano

Partneri:
KSCD, OCD, akademska zajednica i mediji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i drugim institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost, Timom za smanjivanje siromaštva i socijalno uključivanje i međunarodnim organizacijama

1.9. Sprovođenje istraživanja o bezbednosti žena u društvu

Nosilac:
Politički savet (MO)

Po potrebi i mogućnosti, donatorska sredstava

- Sprovedena istraživanja na reprezentativnom uzorku na osnovu javnog konkursa;
- Broj i sadržaj objavljenih priloga o ženama, miru i bezbednosti;
- Broj i sadržaj objavljenih priloga sprovođenju NAP-a;
- Procentualni i deskriptivni prikaz vrednosne usmerenosti objavljenih medijskih sadržaja o ženama, miru i bezbednosti;
- Broj i rezultati vođenja medijskih kampanja o ženama, miru i bezbednosti;
- Kreiranje veb sajta za informisanje javnosti o sprovođenju NAP-a.

Početno istraživanje, do kraja 2017. godine, a završno, do kraja 2020. godine

Partneri:
Operativno telo, akademska zajednica i OCD, u saradnji sa međunarodnim organizacijama (Misija OEBS-a u Srbiji i dr.), Generalni sekretarijat Vlade

Kontinuirano

Naziv drugog poglavlja: PREVENCIJA

Poseban cilj: Razvijeni mehanizmi prevencije radi povećanja bezbednosti žena u miru, konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva u zemlji i u inostranstvu

Redni broj

Aktivnost

Nosilac aktivnosti i partneri

Finansijski resursi

Indikatori

Rok/period izvršenja

2.

 

2.1. Unapređivanje normativnog okvira i javnih politika za poboljšanje bezbednosti žena u društvu

 

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 20.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 10.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

 

- Sprovedena rodna analiza političkih, strateških i normativnih dokumenata u oblasti bezbednosti posebno delova prevencije i date preporuke za unapređenje ili izradu novih dokumenata u skladu sa evropskim propisima

Do kraja 2017. godine

Partneri:
Savet za nacionalnu bezbednost, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (KSCD), Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na svim nivoima i ostalim akterima u sprovođenju NAP-a i OCD

 

- Broj mera i aktivnosti koje se odnose na preventivne aktivnosti u oblasti bezbednosti žena;
- Broj održanih javnih rasprava u oblasti politika bezbednosti žena u društvu;
- Broj OCD koje su učestvovale u javnim raspravama;

Kontinuirano

- Broj komentara i sugestija koje su OCD dostavile i koji su prihvaćeni na javne politike u ovoj oblasti;
- Broj članica Radnih grupa iz OCD za izradu propisa u oblasti javnih politika i bezbednosti žena;
- Usvojena strategija za zaštitu žena od nasilja;
- Broj mera i aktivnosti sadržanih u izveštajima nadležnih institucija

 

2.2. Ugrađivanje mera koje podržavaju specifične bezbednosne potrebe žena, devojaka i devojčica u lokalnim zajednicama posebno iz višestruko diskriminisanih8 i ranjivih grupa9

Nosilac:
Tim za smanjivanje siromaštva i socijalno uključivanje Vlade

Budžetska sredstva korisnika budžetskih sredstava u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj i vrsta ugrađenih mera u aktivnosti prevencije;
- Broj žena iz višestruko diskriminisanih grupa koje su korisnici mera;
- Evaluacijom utvrđeni broj ugrađenih mera

Druga polovina 2018. godine

Partneri:
Operativno telo (KTRR), u saradnji sa institucionalnim telima i mehanizmima za sprovođenje
NAP-a, OCD i drugim partnerima

2.3. Priprema i primena rodno senzitivnih obuka u okviru civilne odbrane i civilne zaštite
stanovništva) radi unapređivanja postupanja u kriznim i vanrednim situacijama

Nosilac:
MUP - Nacionalni trening centar za vanredne situacije i ostali organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF

- Zastupljenost rodne perspektive u sadržaju programa obuka;

Druga polovina 2018. godine

Partneri:
Štabovi za krizne i vanredne situacije, saveti za bezbednost u lokalnim samoupravama, u saradnji sa institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, SKGO i OCD

- Broj polaznika obuke prema polu i vrste realizovanih rodno-senzitivnih obuka;
- Broj i vrste preduzetih mera

Kontinuirano

 

2.4. Ugrađivanje rodne perspektive i uključivanje većeg broja žena u informisanje i u dijalog između Beograda i Prištine

Nosioci:
Kancelarija za Kosovo i Metohiju i KORD10

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Postojanje rodne perspektive u dijalogu Beograda i Prištine,
- Broj žena uključenih u dijalog sa Prištinom;
- Broj žena na rukovodećim pozicijama u sastavu delegacija;
- Broj podržanih inicijativa OCD uključenih u dijalog sa Prištinom

Kontinuirano

Partneri:
Organi državne uprave i lokalne samouprave, akademska zajednica, OCD i mediji

8 Marginalizovane grupe žena: pripadnice manjinskih grupa, žene sa invaliditetom, starije žene, devojke, izbegle i raseljene žene, migrantkinje, žene koje žive u siromaštvu, posebno u seoskim i izolovanim sredinama, žene u institucijama ili u pritvoru, žene sa psihički izmenjenim ponašanjem, žene drugačije seksualne orijentacije, žene zavisne od alkohola, droge i medikamenata, žene povratnice i drugo. (Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima)

9 Pojam "ranjiva grupa" podrazumeva deo stanovništva koji ima neke posebne karakteristike ili se nalazi u situaciji zbog koje je izložen višem riziku od diskriminacije i diskriminatorskog postupanja od ostalih

10 Skraćenica KORD se odnosi na Kancelariju za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

 

2.5. Podržavanje inicijativa javnog zastupanja i zagovaranja, koje promovišu aktivnu ulogu žena u prevenciji konflikata

Nosilac:
Politički savet (MO)

U skladu sa potrebama i mogućnostima angažovati donatorska sredstva

- Broj podržanih i realizovanih inicijativa za javno zastupanje i zagovaranje;
- Broj medijskih priloga koji promovišu aktivnu ulogu žene u prevenciji konflikata

Kontinuirano

Partneri:
Organi državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa javnim i drugim medijskim servisima, kao i sa ostalim subjektima sprovođenja Nacionalnog akcionog plana i međunarodnim organizacijama

2.6. Obezbeđivanje podrške formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i informisanja i obuke za posredovanje, pregovaranje i izgradnju konsenzusa u pitanjima bezbednosti i mira

Nosilac:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)

Budžetska sredstva MPNTR, u skladu sa projekcijama
i
mogućnostima, u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF

- Broj i vrsta nastavnih programa i programa i nastavnih sadržaja kojima se promovišu u znanja o posredovanju, pregovaranju i značaju timskog rada u skladu sa međupredmetnim kompetencijama (Građansko vaspitanje, vannastavne školske aktivnosti);
- Broj sufinansiranih projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja koji za teme imaju bezbednost i mir;
- Broj finansijski podržanih i realizovanih programa obuka kojima se stiču znanja i veštine za posredovanje, pregovaranje i izgradnju konsenzusa u pitanjima bezbednosti i mira

Kontinuirano

Partneri:
Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo omladine i sporta (MOS), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u saradnji sa akademskom zajednicom, OCD i medijima

2.7. Akreditacija programa stručnog usavršavanja za zaposlene u sistemu obrazovanja i vaspitanja, kao i akreditacija udžbenika sa sadržajima koji se odnose na primenu Rezolucije 1325 SB UN

Nosioci:
MPNTR, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Budžetska sredstva MPNTR u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF

- Broj akreditovanih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti u Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja;
- Broj realizovanih akreditovanih programa;
- Broj novoodobrenih udžbenika koji sadrže rodno senzitivne teme, teme za sticanje veština pregovaranja, bezbednosti i mira

Kontinuirano

Partneri:
Akademska zajednica u saradnji sa organima državne uprave

 

2.8. Ugrađivanje aktivnosti koje podržavaju bezbednosne potrebe žena, devojaka i devojčica, pre svega iz višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa u okviru strateškog plana Policije

Nosilac:
MUP

Budžetska sredstva
MUP-a i jedinica lokalnih samouprava u skladu sa projekcijama i mogućnostima, koje za njih odredi MF

- Broj i vrsta ugrađenih mera;

Druga polovina 2017. godine

Partneri:
Jedinice lokalne samouprave, OCD

- Broj i vrste realizovanih aktivnosti;
- Broj žena, devojaka i devojčica obuhvaćenih ovim merama;
- Evaluacija sprovedenih mera i aktivnosti u okviru koncepta "Policija u zajednici"

Kontinuirano

 

2.9. Izgrađivanje mehanizama za rano upozorenje, informisanje, dijalog i medijaciju pružanjem podrške lokalnim inicijativama žena za postizanje dijaloga i nenasilno rešavanje sukoba

Nosioci:
Saveti za bezbednost i saveti za rodnu ravnopravnost na nivou jedinica lokalnih samouprava

Budžetska sredstva lokalnih samouprava u skladu sa projekcijama i mogućnostima, koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj i sadržaj realizovanih aktivnosti

Druga polovina 2017. godine

- Broj osoba ženskog pola uključenih u realizaciju aktivnosti;
- Broj izgrađenih mehanizama za rano upozorenje na lokalnom nivou

Kontinuirano

Partneri:
Policijske uprave u jedinicama lokalne samouprave i KTRR, u saradnji sa SKGO, kriznim štabovima i OCD

2.10. Podrška proizvodnji medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja o značaju prevencije nasilja nad ženama

Nosilac:
Ministarstvo kulture i informisanja (MKI)

Budžetska sredstva MKI u iznosu od 900.000 dinara na godišnjem nivou, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti, angažovati i donatorska sredstva

- Ukupan broj, sadržaj i usmerenje objavljenih medijskih priloga;
-Broj i sadržaj emitovanih priloga u elektronskim medijima;
- Broj i sadržaj objavljenih priloga u štampanim medijima

Kontinuirano

Partneri:
Kancelarija za odnose sa medijima Vlade i Operativno telo (KTRR), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i druga institucionalna tela i mehanizmi rodne ravnopravnosti na svim nivoima u saradnji svim akterima sprovođenja NAP-a i medijima

Naziv trećeg poglavlja: UČESTVOVANJE

Poseban cilj: Povećana zastupljenost, uključenost i odlučivanje žena u svim procesima koji se tiču očuvanja mira i bezbednosti

Redni broj

Aktivnost

Nosilac aktivnosti i partneri

Finansijski resursi

Indikatori

Rok/period izvršenja

3.

3.1. Usaglašavanje relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i odbrane sa rešenjima antidiskriminacionih propisa u vezi s prijemom, napredovanjem u karijeri i usklađivanjem profesionalnog i privatnog života žena zaposlenih u sistemu bezbednosti

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 20.000 dinara na godišnjem nivou, kao i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Analiza usaglašenosti propisa sa antidiskriminacionim normama;

Druga polovina 2018. godine

- Propisi usaglašeni sa antidiskriminacionim normama

Kontinuirano

Partneri:
Ministarstvo pravde (MP) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP)

3.2. Unapređenje sistema planiranja, organizacije i upravljanja ljudskim resursima u institucijama sistema bezbednosti kako bi se obezbedila veća zastupljenost i napredovanje žena

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou, kao i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Procenat zastupljenosti žena;

Druga polovina 2018. godine

- Broj žena na mestima odlučivanja u odnosu na ukupan broj zaposlenih u organima državne uprave u sistemu bezbednosti;
- Postojanje plana za vođenje žena u karijeri

Kontinuirano

Partneri:
Služba za upravljanje kadrovima Vlade, MRZBSP i MP

3.3. Stvaranje jednakih mogućnosti u praksi za školovanje, zapošljavanje, karijerno vođenje i napredovanje žena (posebno žena iz višestruko diskriminisanih i manjinskih grupa) i muškaraca u sistemu bezbednosti

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Broj i vrste afirmativnih mera;

Prva polovina 2018. godine

- Broj i vrsta propisa kojom se regulišu jednake mogućnosti;
- Broj odluka kojima se operacionalizuju politike jednakih mogućnosti;
- Procenat žena na rukovodećim pozicijama;
- Procenat žena u operativnom sastavu

Kontinuirano

Partneri:
Služba za upravljanje kadrovima Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i MRZBSP, u saradnji sa Univerzitetima i obrazovanim institucijama u oblasti bezbednosti

3.4. Stvaranje jednakih mogućnosti za povećanje zastupljenosti žena na pozicijama rektora i prorektora univerziteta, dekana, prodekana, šefova katedri, nastavnika i polaznika na svim nivoima školovanja i usavršavanja u oblasti bezbednosti

Nosioci:
Univerziteti i obrazovane institucije u oblasti bezbednosti, a posebno: Vojna gimnazija, Vojna akademija, Kriminalističko-policijska akademija, Centar za osnovnu policijsku obuku i Akademija za bezbednost

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva ostalih korisnika budžetskih sredstava u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj žena na rukovodećim pozicijama u obrazovnim institucijama u sistemu bezbednosti;

Prva polovina 2018. godine

- Broj žena u nastavi u obrazovnim institucijama u sistemu bezbednosti;
- Broj žena polaznika na svim nivoima školovanja i usavršavanja u bezbednosti;
- Broj i vrste afirmativnih akcija

Kontinuirano

Partneri:
MPNTR i organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

 

3.5. Suzbijanje pojave da žene u sistemu bezbednosti neproporcionalno budu proglašavane tehnološkim viškom, posebno kada su jedini hranioci u porodici ili samohrane majke

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Nisu potrebna budžetska sredstva.

- Sprovedena rodna analiza pre definisanja tzv. tehnološkog viška;

Druga polovina 2017. godine

- Broj preporuka savetnika/savetnica za sprovođenje NAP-a datih menadžmentu za sprečavanje negativnih pojava;
- Broj pritužbi zaposlenih;
- Načini postupanja po pritužbama zaposlenih
- Broj žena i muškaraca koji su proglašeni tehnološkim viškom na godišnjem nivou od strane poslodavaca

Kontinuirano

Partneri:
S
indikalne organizacije i Privredna komora (Unija privatnih poslodavaca) i MDULS

3.6. Uvođenje statističkog praćenja i periodičnih kvalitativnih istraživanja o razlozima koji direktno utiču na zapošljavanje (regrutovanje) žena, zadržavanje, napredovanje i napuštanje određenih radnih mesta u sistemu bezbednosti

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 15.000 dinara na godišnjem nivou, kao
i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Uspostavljen sistem statističkog praćenja;

Druga polovina 2017. godine

- Broj istraživanja;
- Broj predloženih mera na osnovu istraživanja

Kontinuirano

Partneri:
Akademska zajednica, OCD i mediji

3.7. Obezbeđivanje ravnopravne zastupljenosti žena u organima državne uprave i lokalne samouprave i drugim telima koja su nadležna za odlučivanje o odbrani i bezbednosnim pitanjima

Nosioci:
Organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Broj žena u organima državne uprave i lokalne samouprave i drugim telima koja su nadležna za odlučivanje o odbrani i bezbednosnim pitanjima

Druga polovina 2017. godine

Partner:
SKGO

- Broj usvojenih podsticajnih mera

Kontinuirano

 

3.8. Uključivanje i regionalno povezivanje žena u izgrađivanju poverenja za unapređivanje bezbednosti i stabilnosti u regionu radi prevencije konflikta

Nosilac:
Ministarstvo spoljnih poslova (MSP)

Budžetska sredstva MSP, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj, vrsta i uticaj realizovanih aktivnosti;
- Broj i nivo uključenih žena;
- Uključenost organizacija civilnog društva

Kontinuirano

Partneri:
MO, MUP, BIA, akademska zajednica, OCD, u saradnji sa međunarodnim bezbednosnim organizacijama.

 

3.9. Obezbeđivanje veće zastupljenosti žena u aktivnostima međunarodne saradnje, pregovaranju o rešavanju konflikata i u civilnim i vojnim misijama UN i EU

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 100.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 40.000 dinara na godišnjem nivou, kao i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Broj i sadržaj usvojenih mera za veću zastupljenost žena u aktivnostima međunarodne saradnje;

Druga polovina 2017. godine

- Broj i sadržaj usvojenih mera za veću zastupljenost žena u pregovaranju o rešavanju konflikata;

Kontinuirano

Partneri:
MRZBSP i Tim za smanjivanje siromaštva i socijalno uključivanje Vlade

- Broj i sadržaj usvojenih mera za veću zastupljenost žena u civilnim i vojnim misijama UN i EU;
- Pozicije na kojima se nalaze žene koje učestvuju u civilnim i vojnim misijama UN i EU

   

3.10. Ravnopravan tretman žena u donošenju odluka i veća zastupljenost žena u procesu planiranja i realizacije: razoružanja, izgradnje mira, postkonfliktnoj rekonstrukciji društva i reintegracije izbeglica

Nosioci:
Skupštinske delegacije, MSP, MO, MUP i Komesarijat za izbeglice i migracije

Budžetska sredstva nosilaca aktivnosti, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Sastav delegacije po polu;

Druga polovina 2017. godine

- Broj žena koje učestvuju u procesima planiranja i realizacije: razoružanja, izgradnje mira, postkonfliktnoj rekonstrukciji društva i reintegracije izbeglica

Kontinuirano

Partneri:
OCD, a posebno Kolo srpskih sestara, u saradnji sa međunarodnim organizacijama

3.11. Povećanje zastupljenosti i uticaja žena na odlučivanje o odbrambenim i bezbednosnim pitanjima

Nosilac:
Politički savet (MO)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 100.000 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj žena na pozicijama odlučivanja o odbrambenim i bezbednosnim pitanjima

Kontinuirano

Partneri:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

3.12. Podsticanje većeg učešća žena u sastavu republičkih, pokrajinskih i lokalnih štabova za krizne i vanredne situacije kao i u aktivnostima u vezi sa vanrednim situacijama

Nosilac:
MUP i ostali organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP)

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Procenat žena koje učestvuju u štabovima za krizne ili vanredne situacije na svim nivoima;
- Procenat žena neposredno uključen u aktivnostima u vanrednim situacijama;
- Procenat žena koje učestvuju u vežbama u vezi sa prevencijom vanrednih situacija;
- Broj osmišljenih mera i mehanizama saradnje organa lokalne samouprave sa OCD, posebno sa ženama iz višestruko diskriminisanih i manjinskih grupa;
- Broj primera dobre prakse

Druga polovina 2017. godine

Kontinuirano

Partneri:
Jedinice lokalne samouprave

Naziv četvrtog poglavlja: ZAŠTITA

Poseban cilj: Unapređeni normativni uslovi i institucionalni kapaciteti za dostupnu i delotvornu zaštitu žena

Redni broj

Aktivnost

Nosilac aktivnosti i partneri

Finansijski resursi

Indikatori

Rok/period izvršenja

4.

4.1. Uvođenje rodne perspektive u sve javne politike u oblasti odbrane i bezbednosti u cilju unapređenja zaštite i bezbednosti žena

Nosilac:
Politički savet (MO)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva MP - UIKS u iznosu od 15.000 dinara na godišnjem nivou, kao i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj mera i aktivnosti uvedenih u javne politike u oblasti bezbednosti i odbrane;
- Broj primera dobrih praksi usvojenih i primenjenih u unapređivanju zaštite žena;
- Rodna analiza javnih politika i usvojenih mera i aktivnosti;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MSP), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa drugim institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na svim nivoima i OCD koje se bave ljudskim pravima žena

 

4.2. Jačanje kapaciteta Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova za zaštitu žena u ostvarivanju misija i zadataka u multinacionalnim operacijama

Nosioci:
MO i MUP

Budžetska sredstva MO u iznosu od 100.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou i ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Broj unetih mera zaštite žena u standardne operativne procedure/protokole/nastavne planove i programe;
- Broj realizovanih obuka;
- Broj organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice uključenih u sprovođenje obuke;
- Broj sprovedenih analiza i evaluacija sprovedenih aktivnosti

Kontinuirano

Partneri:
Organi državne uprave u saradnji sa međunarodnim organizacijama

 

4.3. Unapređivanje efikasnosti sistema bezbednosti i svih ostalih aktera za preduzimanje neophodnih zakonodavnih i drugih mera da se sa potpunom posvećenošću, spreče, istraže i kazne dela nasilja nad ženama u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti: MO, MUP, MF - UC, MP - UIKS, kao i MP u celini, sudovi i tužilaštva
Partneri:
MRZBSP, Ministarstvo zdravlja (MZ), jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, OCD koje se bave ljudskim pravima žena i relevantnim međunarodnim organizacijama

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj usvojenih propisa;
- Broj sprovedenih obuka;
- Broj analiza efikasnosti sprovedenih aktivnosti;
- Broj planova zaštite pojedinačnih institucija;
- Broj i sadržaj mera zaštite žena;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

 

4.4. Uspostavljanje i kontrola mehanizama delotvorne zaštite žena zaposlenih ili angažovanih u sistemu bezbednosti od svih oblika nasilja i diskriminacije

Nosioci:
Organi državne uprave u sistemu bezbednosti (MO, MUP, BIA, MF - UC, MP - UIKS i MP)

Budžetska sredstva MO u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, budžetska sredstva MUP u iznosu od 25.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva ostalih organa državne uprave u sistemu bezbednosti u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva;
- Broj i sadržaj mera delotvorne zaštite;
- Broj primera dobre prakse ugrađenih u funkcionisanje organa državne uprave;
- Stavovi žena o delotvornosti mera zaštite od nasilja u sistemu bezbednosti;
- Broj realizovanih obuka za zaposlene i rukovodioce na teme iz ove oblasti

Kontinuirano

Partneri:
Sudovi i tužilaštva i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

 

4.5. Preduzimanje neophodnih mera radi oduzimanja vatrenog oružja ili ograničenja pristupa vatrenom oružju počiniocima nasilja

Nosioci:
MP, tužilaštva, sudovi, MZ i MUP

Nisu potrebna budžetska sredstva

- Broj preduzetih mera;
- Broj slučajeva upotrebe vatrenog oružja u situacijama nasilja nad ženama;

Kontinuirano

- Analiza posedovanja i korišćenja vatrenog oružja u situacijama nasilja nad ženama;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
Privredna komora (privatne službe obezbeđenja) i OCD

 

4.6. Obezbeđivanje sveobuhvatne pravne zaštite i psiho-socijalne podrške devojkama i ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, posebno
pripadnicama višestruko marginalizovanih i diskriminisanih grupa11 u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama

Nosioci:
MRZBSP, MUP, MP, MZ, MPNTR i MSP

Budžetska sredstva korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj usluga pravne zaštite i psihosocijalne podrške;
- Broj žena koje su dobile pravnu zaštitu i psihosocijalnu podršku;
- Broj pruženih usluga;
- Broj usluga koje su finansijski podržane;
- Procenat sredstava usmerenih u te svrhe;
- Procenat sredstava utrošenih u te svrhe;
- Broj žena koje su uključene u kreiranje programa;
- Broj korisnica uključenih u kreiranje usluge;
- Stavovi žena korisnica usluga o kvalitetu usluga;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
Domovi zdravlja, centri za socijalni rad, škole i druge obrazovne institucije, jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva, a posebno Kolo srpskih sestara i druge OCD koje se bave ljudskim pravima žena, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i međunarodnim organizacijama

11 Lista tih grupa navedena je u aktivnosti br 2.2. u poglavlju Prevencija

 

4.7. Unapređenje pravne zaštite i psiho-socijalne podrške devojkama i ženama žrtvama trgovine ljudima, posebno pripadnicama višestruko marginalizovanih i diskriminisanih grupa u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama

Nosioci:
Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u saradnji sa MRZBSP, MP, sudovi i tužilaštva

Budžetska sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj žena koje su dobile pravnu zaštitu i psihosocijalnu podršku;
- Procenat sredstava usmerenih i utrošenih u svrhe pravne zaštite i psihosocijalne podrške;
- Broj izrađenih programa pravne zaštite i psihosocijalne podrške i uključenih institucija;
- Broj žena koje su uključene u izradu programa pravne zaštite i psihosocijalne podrške;
- Broj korisnica usluga uključenih u kreiranje programa;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
OCD, a posebno Kolo srpskih sestara i druge OCD koje se bave ljudskim pravima žena u saradnji sa MSP i međunarodnim organizacijama

 

4.8. Obezbeđivanje delotvornog i efikasnog rada na otkrivanju, hapšenju i procesuiranju počinilaca međunarodnih ratnih zločina koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, uključujući i izvršioce svih vidova zločina protiv čovečnosti na prostorima bivše Jugoslavije čije su žrtve žene, devojke i devojčice

Nosioci:
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine, Specijalni sud i MP

Budžetska sredstva Specijalnog tužilaštva za ratne zločine i Specijalnog suda u skladu sa projekcijama i mogućnostima, u okviru utvrđenog limita koje za njih odredi MF

- Broj uhapšenih i procesuiranih izvršilaca;
- Broj presuda;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
MUP, službe bezbednosti i u saradnji sa OCD

 

4.9. Unapređenje javnog interesa kroz konkursno sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja o međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom ratnom pravu i o radu domaćih i međunarodnih pravosudnih institucija, uz objektivno prezentovanje procesuiranih slučajeva silovanja, seksualnog ropstva, prisilne prostitucije, prisilne trudnoće i drugih oblika seksualnog zlostavljanja žena izvršenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije

Nosilac:
MKI

Budžetska sredstva MKI u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti, angažovati i donatorska sredstva

- Broj kreiranih i sprovedenih programa;
- Analiza sprovedenih programa.
- Broj prezentacija u skladu sa standardima izveštavanja;
- Izveštaji nezavisnih institucija

Kontinuirano

Partneri:
MP, tužilaštva, sudovi,
MUP, službe bezbednosti, nezavisni državni organi, akademska zajednica i mediji, u saradnji sa OCD koji se bave ljudskim pravima žena

 

4.10. Unapređenje javnog interesa kroz konkursno sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja o doprinosu koji žene pružaju u suočavanju sa ratnom prošlošću i u izgradnji mira

Nosilac:
MKI

Budžetska sredstva MKI u iznosu od 50.000 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti, angažovati i donatorska sredstva

- Broj objavljenih medijskih sadržaja;
- Analiza objavljenih medijskih sadržaja;
- Broj i sadržaj izveštaja OCD o objavljenim medijskim sadržajima

Kontinuirano

Partneri:
Operativno telo (KTRR), Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, mediji i OCD u saradnji sa međunarodnim organizacijama

 

4.11. Efikasna zaštita organizacija i pojedinaca koji sprovode monitoring nad procesuiranjem ratnih zločina, ostvarivanjem ljudskih prava žena i pružaju pomoć i podršku ženama koje trpe diskriminaciju i rodno zasnovano nasilje

Nosioci:
MP i MUP

Budžetska sredstva MP-a i MUP-a u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF

- Broj i vrsta prijava napada;
- Broj procesuiranih slučajeva napada;
- Broj izrečenih presuda u skladu sa preporukama nezavisnih državnih organa;
- Analiza procesuiranih slučajeva napada;
- Stavovi organizacija i pojedinaca o sopstvenoj bezbednosti koji sprovode monitoring nad procesuiranjem ratnih zločina, ostvarivanjem ljudskih prava žena;
- Izveštaji nezavisnih državnih organa

Kontinuirano

Partneri:
Tužilaštva i sudovi i nezavisni državni organi

Naziv petog poglavlja: OPORAVAK

Poseban cilj: Unapređena sistem podrške oporavka žena, koje su pretrpele bilo koji oblik ugrožavanja bezbednosti u postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama.

Redni broj

Aktivnost

Nosilac aktivnosti i partneri

Finansijski resursi

Indikatori

Rok/period izvršenja

5.

5.1. Unapređenje normativno- institucionalnog okvira i preduzimanje mera za ostvarivanje oporavka žena sa iskustvom nasilja u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama

Nosioci:
MRZBSP i MP

Budžetska sredstva MRZBSP-a i MP-a, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Analiza kvaliteta normativnog i institucionalnog okvira;

Druga polovina 2017. godine

Partneri:
Tužilaštva, sudovi, MZ, MUP, službe bezbednosti, u saradnji sa institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, SKGO, jedinicama lokalne samouprave, OCD i međunarodne organizacije

- Broj usvojenih predloga za izmene normativnog okvira;
- Broj analiziranih dokumenata

Kontinuirano

 

5.2. Obezbeđivanje obuke za učesnike/ce mirovnih i humanitarnih misija o rodnoj ravnopravnosti, oporavku i reintegraciji žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Nosioci:
MO i MUP

Budžetska sredstva MO u iznosu od 150.000 dinara na godišnjem nivou i budžetska sredstva MUP u iznosu od 75.000 dinara na godišnjem nivou, u sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenih limita koje za njih odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj sprovedenih obuka:
- Broj žena i muškaraca koji su prošli obuku;
- Broj OCD koji su učestvovali u sprovođenju obuke;
- Procenat učesnica u odnosu na ukupan broj učesnika obuka u mirovnim i humanitarnim misijama

Kontinuirano

Partneri:
SKGO, OCD i međunarodne organizacije

 

5.3. Podsticanje, finansiranje, sprovođenje programa rehabilitacije učesnika/ca oružanih sukoba

Nosilac:
MRZBSP

Budžetska sredstva MRZBSP, u skladu sa projekcijama i mogućnostima u okviru utvrđenog limita koje za njega odredi MF;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj programa na godišnjem nivou;
- Broj donetih lokalnih akcionih planova;
- Broj realizovanih programa rehabilitacije učesnika/ca oružanih sukoba;
- Broj učesnika/ca programa rehabilitacije;
- Broj preduzetih mera

Kontinuirano

Partneri:
MO, MUP i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo finansija, OCD, a posebno udruženja boraca rata, udruženja ratnih vojnih invalida i udruženja porodica poginulih i nestalih lica, udruženja ratnih veterana i udruženja izbeglih i interno raseljenih lica, udruženjima žena i pojedinci, učesnici ratova u bivšoj Jugoslaviji koji su državljani Republike Srbije, u saradnji sa domaćim i stranim fondacijama i donatorima

 

5.4. Unapređenje kapaciteta svih aktera u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje individualnih planova oporavka koji sadrže psihosocijalnu podršku, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i zapošljavanje u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama

Nosioci:
Jedinice lokalne samouprave

Budžetska sredstva jedinica lokalne samouprave;
Po potrebi i mogućnosti angažovati i donatorska sredstva

- Broj sprovedenih obuka;
- Finansijska sredstva opredeljena i utrošena;
- Uspostavljen mehanizam razmene iskustava i prakse

Kontinuirano

Partneri:
SKGO, MDULS u saradnji sa MRZBSP, institucionalnim telima i mehanizmima za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, MZ, OCD i međunarodnim organizacijama

 

5.5. Prevazilaženje stereotipa i predrasuda prema ženama sa iskustvom nasilja u konfliktu i postkonfliktnom oporavku društva, kriznim i vanrednim situacijama i njihovo osnaživanje da izađu iz izolacije i prekinu ćutanje o svom traumatskom iskustvu

Nosilac:
Operativno telo (KTRR)

Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara biće obezbeđena iz donatorskih sredstava

- Broj obuka o prirodi nasilja i nenasilnom rešavanju sukoba;
- Broj učesnika/ca obuka o uzrocima i posledicama nasilja nad ženama;
- Broj afirmativnih javnih antinasilnih izjava kreatora javnog mnjenja;
- Broj afirmativnih javnih antinasilnih informativno-obrazovnih programa;
- Analiza sadržaja medijskog izveštavanja o temi;
- Stavovi građana/ki;
- Broj objavljenih tekstova na godišnjem nivou

Kontinuirano

Partneri:
MRZBSP, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, analitičke grupe i istraživački timovi za sprovođenje NAP-a, kontakt-osobe za sprovođenje NAP-a i institucionalna tela i mehanizmi za rodnu ravnopravnost na svim nivoima, u saradnji sa OCD, novinarskim udruženjima i medijima i međunarodnim organizacijama

 

Prilog 1

MEĐUNARODNA DOKUMENTA I DOKUMENTA USVOJENA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2010. DO MAJA 2016. GODINE, KOJA SU KONSULTOVANA U IZRADI NACIONALNOG AKCIONOG PLANA

A) Međunarodna dokumenta

- A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325 - Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace - UN Women, Peace and Security Sector, 2015.

- Commission recommendation of 7.3.2014 on strengthening the principle of equal pay between men and women through transparency, European Commission (C/2014/1405 final/7 March 2014).

- Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects, Resolution adopted by the UN General Assembly, 66th session (A/RES/66/297/17 September 2012).

- Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects, Resolution adopted by the UN General Assembly, 65th session (A/RES/65/310/19 July 2011).

- Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief, Resolution adopted by the UN General Assembly, 66th session,(A/RES/66/167/19 December 2011).

- Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs, CETS No.216 (25/03/2015).

- Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, CETS No.210 (11/05/2011).

- Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe united around our principles against violent extremism and radicalization leading to terrorism, Committee of Ministers of the Council of Europe, CM (CM/2015/74 final/19 May 2015).

- Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and Development, Resolution adopted by the General Assembly, 68th session, (A/RES/68/4/1 October 2013).

- Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, the European Parliament and the Council of EU (5/04/2011).

- Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA, the European Parliament and the Council of EU (13/12/2011).

- Directive 2011/99 on the European protection order and Regulation 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters, Regulation (EU) No 606/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters, the European Parliament and the Council of EU (12/06/2013).

- Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, the European Parliament and the Council of EU (25/10/2012).

- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection, the European Parliament and the Council of EU (26/06/2013 European Parliament resolution of 8 October 2015 on the renewal of the EU Plan of Action on Gender Equality and Women’s Empowerment in Development (2015/2754(RSP)), the European Parliament (8/10/2015).

- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast), the European Parliament and the Council of EU (26/06/2013).

- Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, Resolution adopted by the UN General Assembly, 66th session (A/RES/66/168/19 December 2011).

- European Parliament resolution of 9 June 2015 on the EU Strategy for equality between women and men post 2015 (2014/2152(INI)), the European Parliament (9/06/2015).

- Female genital mutilation European Parliament resolution of 14 June 2012 on ending female genital mutilation (2012/2684(RSP)), the European Parliament (14/06/2012).

- Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women, Resolution adopted by the UN General Assembly, 67th session (A/RES/67/144/20 December 2012).

- Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations, Resolution adopted by the General Assembly, 67th session (A/RES/67/146/20 December 2012).

- Protection of migrants, Resolution adopted by the General Assembly, (A/RES/66/172/19 December 2011).

- Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, CETS No.213 (24/06/2013).

- Protocol No. 16 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, CETS No.214 (02/10/2013).

- Recommendation CM/Rec (2013)1 of the Committee of Ministers to member states on gender equality and media (Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2013 at the 1176th meeting of the Ministers` Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2015)2 of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in sport (Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 2015 at the 1217th meeting of the Ministers` Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2011)1 of the Committee of Ministers to member states on interaction between migrants and receiving societies (Adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011 at the 1103rd meeting of the Ministers` Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers` Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2012)6 of the Committee of Ministers to member states on the protection and promotion of the rights of women and girls with disabilities (Adopted by the Committee of Ministers on 13 June 2012 at the 1145th meeting of the Ministers’ Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Committee of Ministers to member states on the protection of whistleblowers (Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2014 at the 1198th meeting of the Ministers’ Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2010)10 of the Committee of Ministers to member states on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building (Adopted by the Committee of Ministers on 30 June 2010 at the 1089th meeting of the Ministers’ Deputies).

- Recommendation CM/Rec (2012)12 of the Committee of Ministers to member states on validating migrants’ skills (Adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011 at the 1103rd meeting of the Ministers’ Deputies).

- Resolution 14/12 (2010) Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in prevention, Resolution adopted by the UN Human Rights Council, 14th session (A/HRC/RES/14/12/30 June 2010).

- Resolution 14/2 (2010) Trafficking in persons, especially women and children: regional and sub regional cooperation in promoting a human rights-based approach to combating trafficking in persons, Resolution adopted by the UN Human Rights Council, 14th session (A/HRC/RES/14/12/23 June 2010).

- Resolution 15/23 (2010) Elimination of discrimination against women, Resolution adopted by the UN Human Rights Council, 15th session (A/HRC/RES/15/23/8 October 2010).

- Resolution 1960 (2010) Adopted by the Security Council at its 6453rd meeting, on 16 December 2010.

- Resolution 2106 (2013) Adopted by the Security Council at its 6984th meeting, on 24 June 2013.

- Resolution 2122 (2013) Adopted by the Security Council at its 7044th meeting, on 18 October 2013.

- Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution, Resolution adopted by the UN General Assembly, 66th session (A/RES/66/291/13 September 2012).

- Rezime sa radionice o rezultatima sprovođenja NAP-a za R SB UN 1325, 9-10. septembar 2015, Beograd, Institut za inkluzivnu bezbednost iz Vašingtona i Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd, 2015.

- Revised NATO/EAPC Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 and Related Resolutions 2016-2016, (EAPC(C)D(2016)0016AS1, 3 Jun 2016).

- Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, European Commission Directorate-General for Justice and Consumers, 2015.

- Trafficking in women and girls (A/RES/64/145, of 20 December 2012, The girl child, Resolution adopted by the UN General Assembly, 64th session (A/RES/64/145/18 December 2012).

- Trafficking in women and girls, Resolution adopted by the UN General Assembly, 65th session (A/RES/65/190/21 December 2010).

- UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, Resolution adopted by the General Assembly, 64th session (A/RES/64/293/30 July 2010).

- UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, Resolution adopted by the UN General assembly, 64th session (A/RES/64/293/30 July 2010).

- UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), 65th session (A/RES/65/229/21 December 2010).

- UN Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011-2020, UN Security Council, 2011.

- Violence against women migrant workers, Resolution adopted by the UN General Assembly, 66th session (A/RES/66/128/19 December 2011).

B) Dokumenta usvojena u Republici Srbiji

1) Normativna dokumenta

- Ustav Republike Srbije.

- Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 111/09, 65/14 - odluka US i 66/15).

- Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti, ("Službeni glasnik RS", br. 116/07 i 72/12).

- Zakon o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 10/15).

- Zakon o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 - dr. zakon, 10/15 i 88/15 - odluka US).

- Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik RS", broj 22/09).

- Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/09).

- Zakon o civilnoj službi ("Službeni glasnik RS", broj 88/09).

- Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Službeni glasnik RS", br. 88/09 i 95/10).

- Zakon o potvrđivanju Konvencije SE o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10).

- Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja (Protokol III) donet je 5. maja 2010. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10) i stupio je na snagu 29. maja 2010. godine.

- Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 183 o zaštiti materinstva, "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10).

- Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o nezastarevanju krivičnih dela protiv čovečnosti i ratnih zločina ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/10).

- Zakon o potvrđivanju Protokola broj 11 kojim se menja Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/10).

- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 36/10).

- Zakon o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/11).

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/11).

- Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade RS koju predstavlja Ministarstvo odbrane i grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju - Saveznički odbor 135 (AS/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 13/11).

- Zakon o potvrđivanju međunarodne Konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/11).

- Zakon o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11).

- Zakon o mladima ("Službeni glasnik RS", broj 50/11).

- Zakon o upravljanju migracijama ("Službeni glasnik RS", broj 107/12).

- Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", broj 70/13).

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13).

- Zakon o potvrđivanju Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12/13).

- Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja ("Službeni glasnik RS", broj 104/13).

- Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 88/09, 55/12 - odluka US i 17/13).

- Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ("Službeni glasnik RS", broj 32/13).

- Zakon o potvrđivanju amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/14).

- Zakon o posredovanju u rešavanju sporova ("Službeni glasnik RS", broj 55/14).

- Zakon o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14).

- Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Službeni glasnik RS", broj 128/14).

- Zakon o potvrđivanju Protokola broj 15 kojim se menja Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/15).

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 20/15).

- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 23/15).

- Zakon o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 6/16).

- Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika ("Službeni glasnik RS", broj 13/16).

- Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije ("Službeni glasnik RS", broj 48/12).

2) Strategije i akcioni planovi

- Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala ("Službeni glasnik RS", broj 23/09).

- Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima ("Službeni glasnik RS", broj 27/11).

- Nacionalna strategija zapošljavanja ("Službeni glasnik RS", broj 37/11).

- Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 86/11).

- Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 62/15).

- Nacionalna strategija za mlade, ("Službeni glasnik RS", broj 22/15).

- Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 4/16).

- Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina ("Službeni glasnik RS", broj 19/16).

- Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 111/06).

- Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/09).

- Strategija za upravljanje migracijama ("Službeni glasnik RS", broj 59/09).

- Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/09).

- Strategija odbrane Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 88/09).

- Strategija kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2010-2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 36/10).

- Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 74/10).

- Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 56/11).

- Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji ("Službeni glasnik RS", broj 93/11).

- Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 111/12).

- Strategija policije u zajednici ("Službeni glasnik RS", broj 43/13).

- Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije ("Službeni glasnik RS", broj 60/13).

- Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 100/13).

- Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 114/13).

- Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 9/14).

- Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 8/16).

- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala ("Službeni glasnik RS", broj 81/09).

- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja za period od 2009. do 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).

- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 71/13).

- Akcioni plan za sprovođenje strategije kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 73/13).

- Akcioni plan za sprovođenje strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 81/14).

- Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 107/14).

- Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 70/15).

- Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 70/15).

- Plan aktivnosti za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 4/16).

3) Izveštaji, smernice, zapažanja, studije i ostala dokumenta

- Zaključna zapažanja o kombinovanom Drugom i trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije Komitetu Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW/SRB/CO/2-3), 25. jul 2013. godine.

- Izveštaj Multisektorskog koordinacionog tela o realizaciji evaluacije sprovođenja Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), prihvaćen na sednici Političkog saveta, Beograd, 30. oktobar 2015. godine.

- Nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325 u Srbiji, "Žene u crnom", Beograd, 2013. godine.

- Poseban izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za maj 2015. godine, Beograd, 2015. godine.

- Redovan Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu, Beograd, 2015. godine.

- Redovan Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2015. godinu, Beograd, 2016. godine.

- Smernice Političkog saveta Vlade za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020), Beograd, decembar 2015. godine.

- Studija OEBS-a o nacionalnim akcionim planovima za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, 2014. godine.

Prilog 2

MODEL IZVEŠTAVANJA

Model izveštavanja u periodu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana od 2017. do 2020. godine je utvrđen tokom izrade tog plana i od njega se polazi u izradi redovnih izveštaja koje sačinjavaju analitičke grupe i/ili istraživački timovi u organima državne uprave u sistemu bezbednosti, kao i imenovane kontakt-osobe za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana u organima državne uprave i lokalne samouprave.

Model izveštavanja je jedinstven za sve aktere sprovođenja plana na nacionalnom nivou. Izveštaji se podnose na polugodišnjem nivou Operativnom telu za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, koje na osnovu pojedinačnih izveštaja, sačinjava jedinstveni nacionalni izveštaj i podnosi ga Političkom savetu Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana, a ovo telo podnosi konačan izveštaj Vladi Republike Srbije. Nakon toga, izveštaji se dostavljaju komisijama za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana Narodne skupštine i Skupštine AP Vojvodina, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana i postavljaju na sajt Ministarstva odbrane i dostupni su na uvid široj javnosti.

Izveštaj ima strukturu koju čine sledeće tri celine: (1) rezime; (2) tabelarni prikaz i (3) zaključci i preporuke.

Preciznije, svaki izveštaj treba da sadrži sledeće:

1. Rezime o sprovođenju NAP-a (na dve strane) uz akcenat na temama:

- sprovedene aktivnosti;

- najvažniji rezultati;

- ključni izazovi i rešenja;

- napomene o karakterističnim pojavama i o utrošenim sredstvima u izveštajnom periodu.

2. Tabelarni prikaz realizovanih aktivnosti u izveštajnom periodu (prema tabelarnom obrascu plana u pet deklarisanih oblasti sprovođenja plana u periodu od 2017. do 2020. godine, i to: Akteri, Prevencija, Učestvovanje, Zaštita i Oporavak)

Opšti cilj

Opšti rezultat

Pokazatelj uticaja
sprovođenja NAP-a
u društvu

Naziv poglavlja

Redni broj

Realizovana aktivnost

Nosioci
aktivnosti
i partneri

Opredeljeni resursi (opredeljena i utrošena finansijska sredstva)

Indikatori rezultata

Datum/period realizacije

3. Zaključci i preporuke (jedna do dve strane)

Napomena: Prilikom izrade modela izveštavanja ukazano je na potrebu da se pripremi softver za ažuriranje podataka i izveštavanje koji bi omogućio stalno praćenje aktivnosti, ali i uredno i olakšano izveštavanje. Softver bi mogao da bude pripremljen uz podršku stranih donatora ili, ako takva podrška nije moguća, uputiće se zahtev za njegovu izradu Upravi za zajedničke poslove republičkih organa ili Ministarstvu odbrane.

Prilog 3

SKRAĆENICE

BCBP - Beogradski centar za bezbednosnu politiku,

BFPE - Beogradski fond za političku izuzetnost,

BIA - Bezbednosno-informativna agencija,

CAHVIO - Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici),

CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by the United Nations General Assembly (Konvencija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena),

CSDP - Common Security and Defence Policy of the European Union (Zajednička bezbednosna i odbrambena politika Evropske unije),

EIGE - European Institute for Gender Equality (Evropski institut za rodnu ravnopravnost),

EU - Evropska unija,

EUFOR RCA - European Union Force of the Central African Republic (Snage Evropske unije za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici),

EULEKS - Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu (i Metohiji),

EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA - Vojna operacija Evropske unije protiv pirata u Somaliji i u Adenskom zalivu,

EUTM Somalia - European Union Training Mission in Somalia (Misija Evropske unije za obuku oružanih snaga Somalije),

EUTM Mali - European Union Training Mission in Mali (Misija Evropske unije za obuku oružanih snaga Malija),

NATO - Severnoatlantski savez,

KORD - Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini,

KSCD - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom,

KTRR - Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost,

MDULS - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

MINUSCA - United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic i u Centralnoafričkoj Republici (Multidimenzionalna i integralna misija Ujedinjenih nacija za stabilizaciju prilika u Centralnoafričkoj Republici),

MKI - Ministarstvo kulture i informisanja,

MnOp - Multinacionalne operacije,

MO - Ministarstvo odbrane,

MOS - Ministarstvo omladine i sporta,

MONUSCO - Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (Misija Organizacije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Demokratskoj Republici Kongo),

MP - Ministarstvo pravde,

MP - UIKS - Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija,

MPNTR - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

MRZBSP - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

MSP - Ministarstvo spoljnih poslova,

MUP - Ministarstvo unutrašnjih poslova,

MF - Ministarstvo finansija,

MF - UC- Ministarstvo finansija - Uprava carina,

MZ - Ministarstvo zdravlja,

NAP - Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji,

OCD - Organizacije civilnog društva,

OEBS - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju,

OMIK - Misija OEBS na Kosovu,

PIS - Privremene institucije samouprave u Prištini,

PzM - Partnerstvo za mir,

RR mehanizmi - mehanizmi za rodnu ravnopravnost,

SB UN - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija,

SE - Savet Evrope,

SKGO - Stalna konferencija gradova i opština Srbije,

UN - Ujedinjene nacije,

UN DPKO - Sektor za mirovne operacije Ujedinjenih nacija

UNDP - United Nations Development Program (Program ujedinjenih nacija za razvoj),

UNFICYP - United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (Snage Ujedinjenih nacija za očuvanje mira na Kipru),

UNMIK - Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (i Metohiji),

UNMIL - United Nations Mission in Liberia (Misija Ujedinjenih nacija u Liberiji),

UNOCI - United Nations Operation in Cote d’Ivoire (Mirovna operacija Ujedinjenih nacija u Republici Obala Slonovače),

UN WOMEN - United Nations Development Fund for Women (Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i za osnaživanje žena),

UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon (Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Republici Liban),

UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization (Organizacija Ujedinjenih nacija za nadzor na Bliskom istoku),

UNICEF - United Nations Children’s Fund (Agencija Ujedinjenih nacija za decu),

UNESCO - United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu).