PRAVILNIK
O SADRŽINI I IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE POVERENIKA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

("Sl. glasnik RS", br. 61/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina i izgled službene legitimacije Poverenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).

Član 2

Službena legitimacija Poverenika služi za identifikaciju i dokazivanje svojstva zaposlenog u Upravi.

Član 3

Službenu legitimaciju čine obrazac službene legitimacije i službena značka, koja se nosi u trodelnim kožnim koricama na sklapanje, crne boje, dimenzija 327 x 78 mm. Službena značka je fiksirana na unutrašnju stranu kožnih korica, a u drugom delu korica nalazi se otvor od providne folije dimenzija 78 x 55 mm za obrazac službene legitimacije.

Član 4

Obrazac službene legitimacije je veličine 60 x 90 mm, štampan je na zaštićenom papiru, ima tonsku podlogu srpske trobojke i zaštićen je omotom od plastificirane providne mase.

Prednja strana obrasca službene legitimacije sadrži:

1) na vrhu, na sredini, tekst "Republika Srbija";

2) ispod toga, na sredini, tekst: "MINISTARSTVO PRAVDE";

3) ispod toga, na sredini, tekst: "Uprava za izvršenje krivičnih sankcija";

4) ispod toga, na sredini, crvenim slovima tekst: "SLUŽBENA LEGITIMACIJA";

5) ispod toga, sa leve strane, mesto za upisivanje naziva radnog mesta;

6) ispod toga, sa leve strane, mesto za ime i prezime imaoca službene legitimacije;

7) sa desne strane, mesto označeno za fotografiju u boji, dimenzija 25 x 30 mm, imaoca službene legitimacije;

8) ispod toga, mesto označeno za identifikacioni broj: "ID broj";

9) sa leve strane, mesto za hologram dimenzija 24 x 13 mm;

10) ispod toga, mesto označeno za datum izdavanja službene legitimacije, sa tekstom: "Datum izdavanja";

11) ispod toga, na sredini, mesto označeno za potpis ministra, sa tekstom: "Ministar";

12) sa leve strane, mesto označeno za pečat Ministarstva pravde, sa tekstom: "M.P.".

Druga unutrašnja strana obrasca službene legitimacije sadrži:

1) na vrhu, duž cele gornje ivice, zaštitnu traku sa mikrotekstom;

2) ispod toga, na sredini, tekst: "OVLAŠĆENJE";

3) ispod toga, na sredini, tekst: "Imalac ove legitimacije ovlašćen je da postupa u skladu sa Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera";

4) ispod toga, na sredini, mesto za serijski broj legitimacije.

Službena značka sastoji se od kružnog medaljona crvene boje, u kome je dvoglavi orao u poletu, u mat posrebrenju sa pozlaćenim kljunom i kandžama i crvenim štitom na grudima na kojima su krst i četiri ocila u mat posrebrenju; oko dvoglavog orla je prsten u tamno plavoj boji; oko medaljona je obavijen hromiran hrastov venac u kome se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani, od kojih je pet na spoljašnjim i četiri na unutrašnjim listovima. U donjem delu znaka, preko hrastovog venca postavljene su, preko crnog štita sa uskom hromiranom ivicom, pozlaćene terazije pravde sa balansnim osloncem u vidu mača, pozlaćene drške i sečiva metal bele boje okrenutog vrhom na gore. Pozlaćena kruna sa biserima, smeštena je na gornjoj ivici značke. Značka poseduje hromiranu lentu na samom dnu sa ugraviranim identifikacionim brojem od tri cifre, počev od broja 101, ispunjene crnom bojom.

Dimenzija značke je 80 x 59 mm.

Obrazac službene legitimacije i izgled službene značke odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 1).

Član 5

Broj koji se upisuje u službenu legitimaciju i urezuje na službenu značku je broj pod kojim se vodi lice kome se one izdaju, i kao identifikacioni broj (u daljem tekstu: ID broj) služi za identifikaciju Poverenika.

ID broj Poverenika sastoji se od tri cifre počev od broja 101.

Član 6

Ako Poverenik kome je izdata službena legitimacija ošteti, izgubi ili na drugi način ostane bez službene legitimacije ili službene značke, o tome će odmah pismeno obavestiti načelnika Odeljenja radi izdavanja duplikata službene legitimacije.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

Obrazac službene legitimacije i izgled službene značke