PRAVILNIK

O MODEL USTANOVI

("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za sticanje statusa model ustanove i prestanka važenja statusa.

Model ustanova

Član 2

Model ustanova je ustanova koja ostvaruje izuzetne rezultate u obrazovno-vaspitnom radu i doprinosi unapređivanju obrazovanja i vaspitanja u skladu sa opštim principima i ciljevima obrazovanja i vaspitanja, odnosno vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: obrazovno-vaspitne prakse) kroz realizaciju školskog, odnosno predškolskog programa.

Naročiti doprinos unapređivanju obrazovne-vaspitne i inovativne prakse i izuzetne rezultate ostvaruje ustanova koja je ocenjena za ukupni kvalitet rada ocenom 3 ili 4 u skladu sa aktom kojim se uređuje kvalitet rada ustanova i aktom kojim se uređuje vrednovanje kvaliteta ustanova, i ukoliko je:

1) ocenjena ocenom 4 na standardu/standardima koji su direktno povezani sa oblašću, odnosno aspektom rada u kome ustanova ostvaruje izuzetne rezultate;

2) ostvarila sve standarde kvaliteta u oblasti Nastava i učenje u školi, odnosno u oblasti Vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi;

3) škola ostvarila standard 5.5. Škola je centar inovacija i vaspitno-obrazovne izuzetnosti, odnosno predškolska ustanova ostvarila standarde 3.4. Ustanova je mesto kontinuiranih promena, učenja i razvoja i 3.5. Ustanova zastupa profesionalno javno delovanje i aktivizam u zajednici na nivou 4;

4) ostvarila inovativnu praksu na efektivan i kvalitetan način koji je vidljiv i merljiv u određenoj oblasti, odnosno aspektu rada.

Ukoliko je ustanova ostvarila izuzetnu praksu u okviru posebnog projekta ili programa, potrebno je da ostvari i kriterijume uspešnosti, odnosno standarde kvaliteta ukoliko su predviđeni tim projektom, odnosno programom.

Ostvarenost izuzetnih rezultata i inovativne prakse i naročiti doprinos unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse za ustanovu procenjuju se u postupku za sticanje statusa model ustanove.

Cilj uspostavljanja i uloga model ustanove

Član 3

Cilj uspostavljanja model ustanove je razvoj, podržavanje, promovisanje i prenošenje primera izuzetne obrazovno-vaspitne prakse, koja može da pruža smernice za unapređivanje i planiranje razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

Uloga model ustanove je da postojeću izuzetnu i inovativnu praksu u određenoj oblasti, odnosno aspektu rada, promoviše u sistemu obrazovanja i vaspitanja, da je prenosi putem procesa horizontalnog učenja i dalje unapređuje.

Pravo na sticanje statusa model ustanove

Član 4

Status model ustanove može da stekne javna ustanova.

Prestanak važenja statusa model ustanove

Član 5

Ustanovi prestaje važenje statusa model ustanove:

1) na obrazloženi zahtev ustanove;

2) ukoliko se na osnovu izveštaja internog i eksternog praćenja i vrednovanja, utvrdi da ustanova ne održava postignut nivo kvaliteta;

3) ukoliko ustanova ne realizuje planirane aktivnosti na širenju dobre prakse i horizontalno učenje sa drugim ustanovama;

4) ukoliko se zabrani rad ustanove ili usled spajanja, pripajanja, odnosno ukidanja ustanove.

Rešenje o prestanku važenja statusa model ustanove koje donosi ministar, konačno je u upravnom postupku.

Završna odredba

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine.