UREDBA
O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "JAREŠNIK"

("Sl. glasnik RS", br. 36/2019)

Član 1

Područje šume krimskog bora na jugozapadnoj padini planine Crnook u jugoistočnoj Srbiji, stavlja se pod zaštitu kao Strogi rezervat prirode "Jarešnik", koji se svrstava u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja (u daljem tekstu: Strogi rezervat prirode "Jarešnik").

Član 2

Strogi rezervat prirode "Jarešnik" stavlja se pod zaštitu radi očuvanja jedinstvene šume krimskog bora (Pinus nigra spp.pallasiana) u Srbiji, koja je opstala na krajnjoj severozapadnoj granici svog areala.

Član 3

Strogi rezervat prirode "Jarešnik" se nalazi na teritoriji opštine Bosilegrad, odnosno KO Jarešnik ukupne površine 6, 21 31 ha, od čega je 1,6065 ha u državnoj svojini, 4,2095 ha u privatnoj svojini i 0,3971 ha u drugim oblicima svojine.

Opis granica i grafički prikaz Strogog rezervata prirode "Jarešnik" dati su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Na području Strogog rezervata prirode "Jarešnik" ustanovljava se režim zaštite I stepena i zabranjuje se:

1) ugrožavanje ili uništavanje staništa krimskog bora sečenjem, kidanjem pupoljaka, smolarenjem;

2) promena namene površina;

3) iskorišćavanje bioloških i geoloških resursa;

4) izvođenje radova koji dovode do izmene prirodnih delova staništa;

5) ugrožavanje ili uništavanje staništa strogo zaštićenih i zaštićenih životinja i biljaka;

6) hvatanje, uznemiravanje, zarobljavanje, ubijanje ili ozleđivanje zaštićenih vrsta životinja, sakupljanje ili uništavanje gnezda ili legla životinja;

7) unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih hibrida;

8) gradnja i postavljanje trajnih i privremenih objekata;

9) izgradnja nadzemnih i podzemnih energetskih vodova;

10) izgradnja šumskih puteva;

11) lov;

12) loženje vatre.

Na površinama na kojima je ustanovljen režim zaštite I stepena ograničava se:

1) istraživački rad i praćenje stanja zaštićenog područja;

2) postavljanje tabli i oznaka u cilju informisanja i upozorenja;

3) interventne aktivnosti u akcidentnim situacijama u slučaju požara, vetroloma i sl.;

4) organizovanje poseta rezervatu u obrazovne, rekreativne i opšte kulturne svrhe;

5) sakupljanje semena krimskog bora i odvoženje semena u banku gena.

Član 5

Strogi rezervat prirode "Jarešnik" poverava se na upravljanje Javnom preduzeću "Srbijašume" (u daljem tekstu: upravljač).

Član 6

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, upravljač je dužan naročito da: se stara o zaštićenom području na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja, vrši obeležavanje zaštićenog područja, donese plan upravljanja, donese akt o unutrašnjem redu na prostoru zaštićenog područja, obezbeđuje čuvarsku službu, obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih, informativno propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom, obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za korišćenje zaštićenog područja, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom, se obraća nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Strogog rezervata prirode "Jarešnik" sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja, sadrži i preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevinarstva, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma, finansija, šumarstva i vodoprivrede.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, upravljač vrši poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeva zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socioekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 8

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Strogog rezervata prirode "Jarešnik".

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 9

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Strogi rezervat prirode "Jarešnik" i njegove spoljne granice, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Strogog rezervata prirode "Jarešnik" u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti upravljača i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 12

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju Strogi rezervat prirode "Jarešnik" usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

OPIS GRANICA I GRAFIČKI PRIKAZ STROGOG REZERVATA PRIRODE "JAREŠNIK"

Opis granica za Strogi rezervat prirode "Jarešnik" počinje u najjužnijoj tački opisa odnosno na tromeđi k.p. br. 2504, 2505 i 2506, KO Jarešnik, opština Bosilegrad odakle u pravcu severa prati istočnu granicu k.p. broj 2505 do njene najsevernije tačke iz koje preseca k.p. broj 2504 u pravcu tačke na međi k.p. br. 2504 i 2520 sa koordinatama Y=7614777,06 i X=4696135,09. Iz te tačke granica u pravcu severa prati zapadne granice k.p. br. 2520 i 2525 do tromeđe k.p. br. 2525, 2526 i 940. Nadalje granica prati tačke sa koordinatama 1. Y=7614717,52 i X=4696260,91; 2. Y=7614699,38 i X=4696305,25; 3. Y=7614735,88 i X=4696318,60; 4. Y=7614721,34 i X=4696354,32; 5. Y=7614722,66 i X=4696402,21; 6. Y=7614727,83 i X=4696451,95; 7. Y=7614776,25 i X=4696461,35; 8. Y=7614804,30 i X=4696473,78; 9. Y=7614853,22 i X=4696484,08; 10. Y=7614894,11 i X=4696456,57; 11. Y=7614891,60 i X=4696406,44; 12. Y=7614886,98 i X=4696400,08; 13. Y=7614900,18 i X=4696371,83; 14. Y=7614906,15 i X=4696355,38; 15. Y=7614876,79 i X=4696329,97 i 16. Y=7614887,25 i X=4696316,24 stiže do tromeđe k.p. br. 940, 2553 i 2557 odakle u pravcu juga prati istočne strane k.p. br. 2553, 2552, 2550, 2549 i 2548 zatim skreće na jugozapad i jugoistočnim granicama k.p. br. 2548, 2547, 2519, 2521 i 2504 stiže do početne tačke opisa.