ODLUKA

O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" DOO KRAGUJEVAC

("Sl. list grada Kragujevca", br. 20/2017 i 17/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ugovorom o prenosu udela "Radio televizije Kragujevac" doo, Kragujevac broj 023-92/17-II od 27.06.2017. godine, zaključenim između Republike Srbije i grada Kragujevca, Grad je preuzeo osnivačka prava nad Privrednim društvom "Radio televizija Kragujevac" doo, Kragujevac.

Ovom Odlukom grad Kragujevac preuzima udeo i 100% osnivačkog kapitala nad Privrednim društvom "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac, koje nastavlja sa radom i poslovanjem pod nazivom Privredno društvo "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Društvo je osnovano i posluje radi:

- razvoja i unapređenja delatnosti,

- sticanje dobiti i

- ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac.

Skraćeno poslovno ime je: RTK doo.

Član 4

Sedište Društva je u Kragujevcu.

Adresa sedišta Društva i adresa za prijem pošte je: ulica Branka Radičevića broj 9.

III PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 5

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm, na kome je ispisano poslovno ime Društva i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dužine 55 mm, širine 25 mm na kome je ispisano poslovno ime Društva i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Direktor Društva donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Pretežna delatnost Društva je:

60.20 - Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja sledeće delatnosti:

- 60.10 - emitovanje radio-programa;

- 58.13 - izdavanje novina;

- 58.14 - izdavanje časopisa i periodičnih izdanja;

- 58.19 - ostala izdavačka delatnost;

- 63.91 - delatnost novinskih agencija;

- 74.20 - fotografske usluge;

- 59.11 - proizvodnja kinematografskih dela, audio- vizuelnih proizvoda i televizijskog programa;

- 59.20 - snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike;

- 61.10 - kablovske telekomunikacije;

- 61.20 - bežične telekomunikacije;

- 61.30 - satelitske komunikacije;

- 61.90 - ostale telekomunikacione delatnosti;

- 73.20 - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja;

- 73.11 - delatnost reklamnih agencija;

- 73.12 - medijsko predstavljanje;

- 77.39 - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara;

- 77.22 - iznajmljivanje video kaseta i kompakt diskova;

- 77.29 - iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu;

- 90.01 - izvođačka umetnost;

- 90.02 - druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti;

- 90.03 - umetničko stvaralaštvo;

- 32.99 - proizvodnja ostalih predmeta;

- 58.11 - izdavanje knjiga;

- 58.12 - izdavanje imenika i adresara;

- 59.20 - snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike;

- 17.23 - proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira;

- 18.12 - ostalo štampanje;

- 18.13 - usluge pripreme za štampu;

- 18.20 - umnožavanje snimljenih zapisa;

- 47.61 - trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;

- 47.62 - trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama;

- 47.41-trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama;

- 47.42- trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama;

- 70.21 - delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću.

Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana Društvo može obavljati i sve druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

O promeni pretežne delatnosti Društva odluku donosi Skupština Društva, uz saglasnost osnivača.

Član 7

Društvo obavlja delatnost u cilju ostvarivanja programske orijentacije koja:

- obezbeđuje istinito, blagovremeno i nepristrasno informisanje građana, koja doprinosi slobodnom formiranju njihovih mišljenja;

- doprinosi opštem obrazovanju, stručnom uzdizanju i širenju znanja iz svih oblasti;

- doprinosi razvijanju kulturnog, umetničkog i nacionalnog stvaralaštva na teritoriji grada Kragujevca i Šumadije.

Član 8

Radi ostvarivanja programske orijentacije Društva svi novinari su dužni da u obavljanju svoje delatnosti poštuju načela istinitosti, nezavisnosti od stranačkih interesa, blagovremenog i nepristrasnog informisanja, u skladu sa propisima o javnom informisanju i Kodeksom novinara.

V SREDSTVA ZA RAD

Član 9

Imovinu Društva čine nepokretne i pokretne stvari kao i druga sredstva koja Društvo koristi u obavljanju delatnosti.

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 10

Grad Kragujevac preuzima vršenje osnivačkih prava sa stanjem osnovnog kapitala Društva na dan upisa ugovora o prenosu udela Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo. Kragujevac, u Agenciji za privredne registre, koji se sastoji od upisanog i uplaćenog novčanog kapitala od 7.165. 200 rsd na dan 31.12.1998. godine i 793.000.rsd na dan 01.05.2003. godine, što predstavlja 100% osnovnog kapitala društva.

Udeo Osnivača u osnovnom kapitalu Društva iz stava 1. ovog člana iznosi 100%.

Sredstva za rad Društva su u javnoj svojini, odnosno u svojini grada Kragujevca.

VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZMEĐU DRUŠTVA I OSNIVAČA

Član 11

Osnivač ima pravo upravljanja Društvom na način utvrđen zakonom.

VIII STICANJE PRIHODA, RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 12

Sredstva za obavljanje delatnosti Društva obezbeđuju se iz: prihoda od osnovne delatnosti, budžeta osnivača i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 13

Dobit Društva utvrđuje se i raspoređuje u skladu sa zakonom, drugim propisom koji uređuje raspodelu dobiti i pokriće gubitka, Statutom, programom poslovanja i godišnjim finansijskim izveštajem Društva.

Odluku o raspodeli dobiti donosi Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača.

Društvo je dužno da deo ostvarene dobiti uplati u budžet Osnivača, po završnom računu za prethodnu godinu.

Visina i rok, odnosno dinamika uplate sredstava dobiti iz stava 3. ovog člana utvrđuje se Odlukom o budžetu Grada.

Član 14

Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Skupština Društva, uz saglasnost Osnivača u skladu sa zakonom.

IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Član 15

Društvo posluje kao samostalni privredni subjekt.

Član 16

Društvo odgovara za svoje obaveze.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

X ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 17

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik Društva.

Direktor zastupa Društvo u skladu sa zakonom.

Direktor može da, u okviru svojih ovlašćenja, ovlasti drugo lice da preduzima radnje iz njegove nadležnosti.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 18

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomo:

Organi Društva su:

1. Skupština Društva;

2. Direktor Društva.

Član 19

Skupština Društva ima tri člana, od kojih je jedan predsednik.

Predsednika i članove Skupštine Društva imenuje i razrešava Osnivač.

Član 20

Članovi Skupštine društva ne mogu biti lica za koja postoji zakonska zabrana obavljanja funkcije organa Društva.

Članovi Skupštine društva se biraju na period od četiri godine.

Osnivač može razrešiti člana Skupštine društva, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje i pre isteka roka na koji je imenovan.

Član 21

Skupština društva:

1) donosi izmene osnivačkog akta,

2) donosi godišnji program poslovanja i program korišćenja sredstava iz budžeta Grada (subvencije i dr. sredstva),

3) donosi statut Društva,

4) usvaja finansijske izveštaje kao i izveštaje internog revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,

5) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora o radu Društva,

6) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,

7) odlučuje o statusnim promenama, promenama pravne forme i promeni delatnosti Društva,

8) donosi odluku o povezivanju Društva sa drugim društvima,

9) donosi odluku o pristupanju drugih članova Društvu uz unošenje uloga,

10) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka,

11) donosi odluku o otuđenju imovine koja pripada Društvu,

12) donosi odluku o davanju u zakup imovine koja pripada Društvu,

13) daje saglasnost na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova,

14) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade,

15) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,

16) odlučuje o pokretanju postupaka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,

17) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,

18) daje prokuru,

19) donosi poslovnik o svom radu,

20) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu iz člana 167. Zakona o privrednim društvima,

21) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 22

Nadležni organi osnivača daju saglasnost na akte iz člana 21. i to:

- Skupština grada na tačke 1, 2, 3, 4, 10 i 11;

- Gradsko veće na tačke 6, 7, 8, 9, 12 i 19.

Član 23

Direktora Društva imenuje i razrešava Skupština društva.

Direktor Društva imenuje se na period od četiri godine.

Skupština Društva može razrešiti direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje i pre isteka roka na koji je imenovan.

Član 24

Direktor mora da ispunjava opšte uslove predviđene zakonom, stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Član 25

Direktor Društva:

1) vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i odlukama Skupštine društva;

2) odgovara za zakonitost rada Društva, kao i za realizaciju odluka Osnivača;

3) utvrđuje predlog programa poslovanja i program korišćenja sredstava iz budžeta Grada i odgovoran je za njihovu realizaciju;

4) predlaže finansijske izveštaje i odgovoran je za tačnost istih;

5) sprovodi odluke Skupštine Društva;

6) donosi akt o sistematizaciji;

7) donosi druga opšta i pojedinačna akta u skladu sa zakonom;

8) vrši i druge poslove određene zakonom, ovom odlukom i Statutom Društva.

Član 26

Direktor Društva zasniva radni odnos na određeno vreme.

Ugovor o radu direktor zaključuje sa predsednikom Skupštine društva.

Član 27

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

Član 28

Skupština društva može imenovati vršioca dužnosti direktora do imenovanja direktora Društva.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor Društva.

XII ZAŠTITA NA RADU, BEZBEDNOST IMOVINE I ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Član 29

Organi Društva i zaposleni dužni su da organizuju obavljanje delatnosti na način koji osigurava bezbednost na radu, bezbednosti imovine i zaštite i unapređenja životne sredine.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 30

Direktor, članovi Skupštine Društva i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati niti su lako dostupni trećim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji su od strane Društva zaštićeni odgovarajućim merama u cilju čuvanja njihove tajnosti.

XIV OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 31

Opšti akti Društva su Statut, pravilnici i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Član 32

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi. Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini prečišćen tekst dokumenta.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji, bez obaveze overe.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Za članove Skupštine društva imenuju se:

1. Ivana Ćupić, predsednik Skupštine,

2. Danijela Marković, član,

3. Marko Purić, član.

Član 34

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni
Odluke o osnivanju Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac

("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2019)

Član 2

Ovlašćuje se Odbor za normativna akta da izvrši pravno-tehničku redakciju, utvrdi i objavi prečišćen tekst Odluke o osnivanju Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac.

Član 3

Obavezuje se Privredno društvo "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke usaglasi Statut sa odredbama ove Odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".