ODLUKA
O BORAVIŠNOJ TAKSI

("Sl. list grada Kikinde", br. 14/2017 i 26/2019)

 

I OPŠTE I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se boravišna taksa, obveznici, visina, olakšice i oslobađanja, rokovi i način plaćanja boravišne takse za boravak u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kikinda.

Član 2

Boravišnu taksu plaća lice za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj izvan svog prebivališta.

Ugostiteljski objekat za smeštaj u smislu ove odluke su: hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, kampiralište, hostel, prenoćište, konačište, botel, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja.

Izuzetak od stav 1. ovog člana je da boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu.

Boravišnu taksu iz stava 3. ovog člana fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Član 3

Visina boravišne takse utvrđuje se u iznosu od 60,00 dinara dnevno.

Član 4

Boravišnu taksu ne plaćaju:

1. Deca do sedam godina starosti;

2. Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije;

3. Osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

4. Učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama;

5. Strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;

6. Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.

Lica iz stava 1. ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i drugo).

Član 5

Naplatu boravišne takse vrše pravna lica, preduzetnici odnosno turistička agencija, privredni subjekti ili drugo lice registrovano za obavljanje privredne delatnosti koja pružaju usluge smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).

Član 6

Boravišna taksa ne može se naplatiti u iznosu većem ili manjem od propisanog.

Davalac smeštaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smeštaja i dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse kao i da navede osnov oslobađanja od plaćanja ili umanjenja iznosa boravišne takse u skladu sa članom 4. ove odluke.

Član 7

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, ili naplati boravišnu taksu u iznosu manjem od propisanog, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene, odnosno manje naplaćene boravišne takse.

Ako davalac smeštaja naplati boravišnu taksu korisniku smeštaja koji je u smislu člana 4. ove odluke oslobođen obaveze plaćanja boravišne takse odnosno pogrešno naplati boravišnu taksu u većem iznosu dužan je da iznos pogrešno ili više naplaćene boravišne takse vrati korisniku smeštaja.

Član 8

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smeštaja uplaćuje do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse u roku od 15 dana, računajući od dana utvrđene obaveze.

Član 8a

Obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse je fizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu (u daljem tekstu: fizičko lice).

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 1. ovog člana u objektima smeštajnih kapaciteta do ukupno 30 individualnih ležaja, saglasno Zakonu o ugostiteljstvu.

Fizičko lice može u objektu seoskog turističkog domaćinstva da pruža i ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do ukupno 20 kamp parcela, saglasno Zakonu o ugostiteljstvu.

Član 8b

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela iz člana 8a ove Odluke, množi sa iznosom boravišne takse i po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli.

Za ugostiteljski objekat koji se nalazi na teritoriji grada Kikinde, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Član 8v

Sekretarijat lokalne poreske administracije (u daljem tekstu: Sekretarijat) dužan je da za svako fizičko lice iz člana 8a ove Odluke, čiji se ugostiteljski objekat nalazi na teritoriji grada Kikinde, utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o kategorizaciji i dostavljanja rešenja o kategorizaciji Sekretarijatu za lokalnu poresku administraciju (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Član 8g

Ukoliko se u toku godine promene elementi za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, Sekretarijat dužan je da ponovo utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse.

Fizičko lice koje u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužno je da o tome obavesti Sekretarijat u roku od 15 dana od dana prestanka pružanja ugostiteljske usluge.

Član 8d

Podatke o visini godišnjeg iznosa boravišne takse, uplatnom računu za boravišnu taksu i pozivu na broj odobrenja, fizičko lice dobija od Sekretarijata.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta grada Kikinde.

Fizičko lice koje u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je počeo da pruža usluge.

Fizičko lice iz člana 8v. ove Odluke dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, novi iznos fizičko lice plaća počev od narednog kvartala u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene navedenih elemenata.

U slučaju kada u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, fizičko lice je dužno da izvrši plaćanje boravišne takse zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.

Fizičko lice je dužno da u roku od sedam dana od dana uplate iznosa boravišne takse, o tome dostavi dokaz nadležnom organu.

Fizičko lice je dužno da u periodu od dve godine čuva dokaz iz stava 7. ovog člana.

Član 9

Sredstva od naplaćene boravišne takse prihod su budžeta grada Kikinde i uplaćuju se na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Član 10

U pogledu uplate boravišne takse, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovom odlukom shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 11

Inspekcijski nadzor uplate boravišne takse za fizička lica sprovodi Sekretarijat za inspekcijske poslove.

Nadzor u delu naplate boravišne takse vrši Sekretarijat lokalne poreske administracije.

II KAZNENE ODREDBE

Član 12

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje pruža usluge smeštaja ako:

1. boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od propisane (član 6. stav 1. Odluke);

2. ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 6. stav 2. Odluke.);

3. u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse (član 6. stav 2. Odluke);

4. ne uplati razliku manje naplaćene ili nenaplaćenu taksu (član 7. stav 1. Odluke);

5. ne vrati korisniku iznos više naplaćene boravišne takse (član 7. stav 2. Odluke);

6. sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 8. Odluke);

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj.

Član 13

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji pruža usluge smeštaja ako:

1. boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od propisane (član 6. stav 1. Odluke);

2. ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 6. stav 2. Odluke.);

3. u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse (član 6. stav 2. Odluke);

4. ne uplati razliku manje naplaćene ili nenaplaćenu taksu (član 7. stav 1. Odluke);

5. ne vrati korisniku iznos više naplaćene boravišne takse (član 7. stav 2. Odluke);

6. sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati u propisanom roku (član 8. Odluke).

Član 14

(Brisan)

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o boravišnoj taksi i Tarifa boravišne takse ("Službeni list opštine Kikinda" br. 7/2009).

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kikinda".