REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP STAN UŽICE O UTVRĐIVANJU VISINE I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE

("Sl. list grada Užica", br. 25/2018 i 36/2019)

1. Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP STAN Užice br. 547/4 od 21. 05. 2018. godine o utvrđivanju visine i korišćenju sredstava za održavanje zajedničkih delova zgrade.

* * *

Na osnovu člana 40. Statuta javnog preduzeća "Stan" iz Užica, na sednici Nadzornog odbora ovog preduzeća od 21.05.2018. godine, doneta je:

ODLUKA
O UTVRĐIVANJU VISINE I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA

Član 1

Ovom odlukom uređuje se utvrđivanje visine, način i uslovi korišćenja sredstava za održavanje zajedničkih delova stambenih i poslovno-stambenih zgrada na području grada Užice (u daljem tekstu: zgrada), vrste, obim, uslovi i dinamika sprovođenja aktivnosti na održavanju zajedničkih delova zgrade od strane Javnog preduzeća "Stan" iz Užica (u daljem tekstu: JP "Stan") na način kojim se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.

I AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU ZGRADE

Član 2

Pod održavanjem zgrade u smislu ove odluke, smatraju se sve aktivnosti na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja I funkcionisanja zgrade, odnosno aktivnosti tekućeg i investiconog održavanja na zajedničkim delovima zgrade, koje naročito obuhvataju:

• izvođenje građevinskih, instalaterskih, zanatskih i drugih radova vezanih za održavanje,

• pružanje usluga vezanih za održavanje, i

• nabavku dobara potrebnih za održavanje zajedničkih delova zgrade, u skladu sa ovom odlukom.

Zajednički delovi zgrade, u smislu ove odluke, su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini (zajednički prostori, zajednički građevinski elementi, kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji, ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu zgrade, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS" br. 104/2016 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 3

Aktivnosti održavanja zajedničkih delova zgrade, u odnosu na način njihovog finansiranja, podeljeni su u dve grupe:

1. Aktivnosti prve grupe, koje obuhvataju:

• hitne intervencije sa dežurstvom, iz člana 4. ove odluke,

• mesečni servis liftova, i

• stručne poslove.

2. Aktivnosti druge grupe, koje obuhvataju:

• tekuće održavanje, i

• investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada.

II OPIS RADOVA

1. Hitne intervencije prve grupe

Član 4

Aktivnosti hitnih intervencija prve grupe koje se finansiraju na teret fiksnih troškova u smislu ove odluke su aktivnosti održavanja kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine, koje se izvršavaju bez odlaganja i obuhvataju aktivnosti na održavanju zajedničkih delova zgrade, i to:

a) Liftovima:

• odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta;

• puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljenje kabine lifta nije bilo uzrokovano kvarom, i

• otklanjanje kvara koji je prouzrokovao zaglavljenje, bez učešća materijala (puštanje lifta u pogon ako je to moguće bez zamene dela/instalacije).

b) Zajedničkim vodovodnim i kanalizacionim instalacija/opremi:

- zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije;

- zamena naprsle vodovodne i kanalizacione cevi u zidu/plafonu/podu u dužini do 2m po intervenciji sa pratećim radovima nužnim za intervenciju (štemarski radovi, upotreba kompresora, zemljani radovi na iskopu, građevinsko zanatski radovi na obradi /saniranju/ krečenju mesta intervencije i sl.). Ovi radovi ne obuhvataju radove na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji izvan zgrade (spoljašnji razvod), niti vodovodne I kanalizacione instalacije i opremu koji služe posebnom delu zgrade (stan, lokal, garaža, garažni boks);

- popravka ili zamena neispravnih propusnih i šiber ventila na vodovodnim vertikalama zgrade do vodomera;

- odgušivanje kanalizacione mreže u podrumu/suterenu/prizemlju zgrade do prve šahte van zgrade sa opremom kojom preduzeće raspolaže;

- odgušivanje kanalizacione vertikale u zgradi i odnošenje izlivnih sadržaja bez dezinfekcije. Ovi radovi ne obuhvataju kanalizacione instalacije vlasnika posebnog dela zgrade;

• odgušivanje atmosferske/kišne instalacije kanalizacije i odnošenje izlivnih sadržaja, i

• izbacivanje slivnih i podzemnih voda iz podrumskih i drugih zajedničkih prostorija u zgradi bez dezinfekcije.

v) Građevinskim elementima:

1. mestimično saniranje oštećenog krovnog pokrivača odgovarajućim materijalima u površini do 2m2 po krovu, u cilju (ako je moguće), trenutnog sprečavanja prodora vode sa krova zgrade u unutrašnjost zgrade;

2. mestimična zamena krovnog pokrivača (crep, salonit, eternit) u površini do 2m2 po krovu sa materijalom;

3. mestimična obrada odgovarajućim materijalom pukotina i holkera na krovu zgrade u širini do 30cm i dužini do 3m po krovu;

4. obrada oko krovnih slivnika i ventilacionih glava, odgovarajućim materijalom u površini do 1m2 i do 2 komada po krovu;

5. obrada oko dimnjaka odgovarajućim materijalom u širini do 30cm i dužini do 3m i do 1 komada po krovu;

6. zamena limene štucne za odvod vode sa krova ili obrada odgovarajućim materijalom površine do 1m2 oko štucne, najviše 2 komada po krovu;

7. pričvršćivanje postojećih limenih opšivki na krovu u širini do 50cm i dužini do 5m po krovu, i

8. obijanje delova fasade sklonih padu.

g) Instalacijama grejanja:

1. zamena naprsle zajedničke parovodne vertikale u dužini do 2m po intervenciji sa nužnim pratećim radovima (štemarski radovi, zavarivanje i dr.), i

2. zamena ventila na zajedničkim instalacijama grejanja u zgradi.

d) Elektoinstalacijama:

1. zamena kompletnog osigurača (telo, kontakt, zavrtanj) u glavnoj razvodnoj tabli. Ovi radovi ne uključuju intervenciju uzrokovanu nestručnim rukovanjem korisnika kao što su "krpljeni" patroni ili nastavljeni provodnici i sl.

2. otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektro instalaciji zgrade od glavnog razvodnog ormana, odnosno razvodne table za zajedničke prostorije.

Hitne intervencije iz stava 1. ovog člana obuhvataju i aktivnosti koje su nužne za sprečavanje nastanka veće štete i popravke koje omogućavaju da se zajednički delovi zgrade precizirani u stavu 1. ovog člana stave u funkciju.

Hitne intervencije ne obuhvataju aktivnosti na otklanjanju kvara/oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom instalacija, uređaja i opreme zgrade od strane vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade, mehaničkog oštećenja, krađe ili dejstva više sile. Predmetne aktivnosti JP "Stan" će izvesti po zahtevu i na teret stambene zajednice.

2. Mesečni servis liftova

Član 5

Mesečni servis liftova obuhvata mesečni pregled postrojenja lifta i kontrolu njegovog rada, u okviru kojih se vrši:

• kontrola rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna;

• proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protivtegom;

• proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja;

• proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem;

• proveru priključaka na gromobransku instalaciju;

• čišćenje i podmazivanje delova lifta;

• proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju;

• proveru nužnih izlaza;

• proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta;

• održavanje higijene u mašinskoj prostoriji lift kućice, voznog okna i

• vođenje knjige održavanja.

Potrošni materijal koji se koristi za aktivnosti mesečnog servisa liftova iz stava 1. ovog člana ulazi u cenu održavanja.

3. Stručni poslovi

Član 6

JP "Stan" obezbediće obavljanje tehničkih, pravnih, finansijsko knjigovodstvenih, administrativno tehničkih i drugih stručnih poslova u vezi za održavanjem zajedničkih delova zgrade, kao i redovnu i prinudnu naplatu ugovorenih sredstava na ime troškova održavanja zajedničkih delova zgrade koje održava JP "Stan" (u daljem tekstu: stručni poslovi), a naročito:

- obračun i naplatu ugovorenih troškova za aktivnosti održavanja zgrade koje sprovodi JP "Stan";

- pravnu pomoć stambenoj zajednici u vezi sa radom skupštine i upravljanjem stambenom zajednicom;

- vođenje evidencije naplaćenih sredstava po namenama i vrstama radova, i

- drugih stručni, administrativni i operativno tehnički poslovi u vezi sa održavanjem zgrade.

Poslovi iz stava 1. ovog člana ne obuhvataju aktivnosti na sačinjavanju Izveštaja o proveri stanja zgrade (provera stanja elemenata zgrade radi utvrđivanja vrste, obima i dinamike aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrade i predloga prioriteta održavanja zgrade za Program, ili izmenu Programa održavanja zgrade), koji poslovi se mogu posebno ugovoriti po zahtevu upravnika/profesionalnog ili prinudnog upravnika stambene zajednice.

4. Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja i hitnih intervencija

4.1. Aktivnosti tekućeg održavanja

Član 7

Aktivnosti tekućeg održavanja su aktivnosti koje sprovodi JP "Stan" u okviru raspoloživih sredstava stambene zajednice namenjenih za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade u cilju sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a koje se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno preduzimanja svih aktivnosti kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti (što podrazumeva stanje zgrade i njenih elemenata koje je u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je zgrada izgrađena i propisima koji uređuju oblast izgradnje, odnosno da je zgrada bezbedna za korišćenje).

Pod aktivnostima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se aktivnosti:

• prioritetne aktivnosti tekućeg održavanja, i

• druge aktivnosti tekućeg održavanja.

Prioritetne aktivnosti tekućeg održavanja se sprovode radi sprečavanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti i imaju prioritet u tekućem održavanju zgrade, preduzimaju se u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili kvara, a obuhvataju aktivnosti na održavanju zajedničkih delova zgrade i aktivnosti koje po vrsti i obimu nisu obuhvaćene članom 4., 5. i 9. ove odluke, a naročito:

• skidanje i popravku elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr);

• popravku ili zamenu elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori);

• ponovno stavljanje lifta u pogon, odnosno popravku ili zamenu elemenata i delova lifta kao i ispitivanje ispravnosti prema važećim propisima o liftovima;

• popravku ili zamenu oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja;

• skidanje ili popravku oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

• popravku ili zamenu vodovodne i kanalizacione cevi i po potrebi snimanja iste, specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova;

• popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;

• izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;

• otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača;

• utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara;

• popravku ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno gasnih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema;

• popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa;

• popravku hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi kada dođe do prskanja, oštećenja njihovih delova ili nestanka;

• popravku ili zamenu instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

• popravku ili zamenu neispravnih gromobrana;

• popravku agregata;

• druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

2) Druge aktivnosti tekućeg održavanja obuhvataju aktivnosti na kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, koje nisu obuhvaćene stavom 3. ovog člana, a koje pored servisiranja i popravki elemenata zgrade propisanih Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investiconog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja ("Sl. glasnik RS" br. 54/17 - u daljem tekstu: Pravilnik) mogu obuhvatati:

?• popravku ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr;

• deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima;

• čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade;

• popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

• krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi;

• farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

• druge radove kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Godišnji pregled liftova

Član 8

Redovni godišnji pregled liftova vrši se najkasnije po isteku jedne godine od prethodne tehničke kontrole konkretnog lifta, o čemu se sastavlja izveštaj o ispitivanju.

Pregled i izdavanje upotrebne dozvole i sertifikata za lift od strane ovlašćene organizacije za pregled lifta, spada u zakonsku obavezu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS" broj 101/10).

4.2. Aktivnosti investicionog održavanja

Član 9

Aktivnosti na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije, kojima se poboljšavaju karakteristike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno dužeg veka trajanja, a naročito na elementima:

• fasadni zidovi:

• zidana ispuna,

• izolacija,

• završna obrada (fasada i fasadna obloga),

• dekorativni i drugi elementi (solbanci, skulpture, reljefi i dr);

• krov:

• krovni pokrivač (crep, tegola, salonit, lim i dr.) i svi slojevi kod ravnog krova,

• svi slojevi kod ravnog krova,

• pripadajući elementi krova i krovne konstrukcije u delu od prodora elemenata u krovnu konstrukciju do njihovog završetka iznad krovnih ravni (dimnjaci, ventilacioni kanali i kanalizacione vertikale, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i dr.);

• unutrašnji pregradni zidovi (osim zidova u posebnim delovima):

• zidna ispuna,

• izolacija,

• završna obrada (završna obrada prema zajedničkom delu kod zida između zajedničkog i posebnog dela);

• oluci, olučne cevi i drugi elementi za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;

• druga krovna i fasadna limarija (solbanci, opšivke i dr.);

• dimnjačke vertikale;

• ventilacioni kanali;

• kanali za smeće u zgradi;

• završne obrade podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;

• horizontalna i vertikalna hidroizolacija;

• stolarija i bravarija na zajedničkim delovima zgrade (prozori, vrata i njihovi elementi);

• ograde na krovu, stepeništima, terasama, lođama i zajedničkim delovima zgrade (metalne, staklene, drvene, zidane i dr.;

• protivpožarno stepenište zgrade;

• protivpožarni koridor;

• septička jama;

• šaht vodovodne i kanalizacione instalacije;

• ulazna nastrešica, spoljno stepenište i natkrivka.

4.3. Hitne intervencije druge grupe

Član 10

Hitne intervencije koje se finansiraju na teret sredstava/troškova za tekuće i investiciono održavanje u smislu ove odluke su:

1. intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom;

2. dezinfekcija prostora nakon odgušivanja kanalizacione mreže u zgradi ili posebnim delu i odnošenja izlivnih ostataka;

3. obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i drugo) u okruženju zgrade upozoravajućom ogradnom barijerom sa znakom upozorenja, radi bezbednosti ljudi i imovine od delova sklonih padu sa stambene zgrade, kao i ledenica;

4. preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja kojima se sprečavaju ugrožavanje bezbednosti lica i imovine;

5. druge aktivnosti kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine koje nisu obuhvaćene članom 4. ove odluke.

Hitne intervencije iz stava 1. ovog člana obuhvataju i aktivnosti koje su nužne za sprečavanje nastanka veće štete i popravke koje omogućavaju da se zajednički delovi zgrade stave u funkciju.

Hitne intervencije ne obuhvataju aktivnosti na otklanjanju kvara/oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom instalacija, uređaja i opreme zgrade od strane vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade, mehaničkog oštećenja, krađe ili dejstva više sile. Predmetne aktivnosti JP "Stan" će izvesti po zahtevu nadležnog organa i na teret stambene zajednice.

Član 11

Programom održavanja zgrade koji na predlog nadležnog upravnika (upravnik, prinudni upravnik ili profesionalni upravnik) usvaja skupština stambene zajednice, sačinjen posebno za aktivnosti tekućeg održavanja i posebno za aktivnosti investicionog održavanja, pored ostalog, obuhvata se:

• popis elemenata zgrade koji će biti predmet aktivnosti održavanja,

• plan aktivnosti sa dinamikom održavanja i rokom realizacije aktivnosti,

• prioritete u održavanju zgrade u cilju sprečavanja nastanka potrebe za hitnim intervencijama,

• procenu potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti na održavanju zgrade, kao

• i druge elemente, u skladu sa Pravilnikom.

Na osnovu programa održavanja iz stava 1. ovog člana, JP "Stan" će planirati obim i dinamiku aktivnosti održavanja zgrada sopstvenim programom za svaku kalendarsku godinu.

Član 12

Aktivnosti održavanja zgrade sprovode se u skladu sa propisima, tehničkim normativima i standardu/normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova na održavanju zajedničkih delova zgrade, u okviru raspoloživih sredstava stambene zajednice namenjenih za tekuće održavanje i za investicono održavanje i ugovorenih troškova održavanja zgrade, po sledećem prioritetu/dinamici:

• hitne intervencije - bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od podnošenja zahteva za njihovo izvođenje;

• aktivnosti tekućeg održavanja - u rokovima određenim posebnim propisima i/ili Programom održavanja zgrade u skladu sa Zakonom;

• aktivnosti koje se sprovode po nalogu nadležnog organa/inspekcije - u roku utvrđenom aktom inspekcije, i

• aktivnosti investiconog održavanja, koji se izvode na teret sredstava investicionog održavanja (rezervni fond stambene zajednice) na osnovu odluke skupštine stambene zajednice - u ugovorenim rokovima.

Aktivnosti održavanja JP "Stan" će sprovoditi isključivo po zahtevu nadležnog upravnika stambene zajednice ili po nalogu nadležnog organa/komunalnog ili građevinskog inspektora.

Aktivnosti investiconog održavanja zgrade izvode se po posebnom ugovoru sa stambenom zajednicom, zaključenom na osnovu programa održavanja zgrade i/ili odluke skupštine/saveta zgrade.

III TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE

Član 13

Stambena zajednica čiju zgradu održava JP "Stan", odnosno vlasnici posebnih delova ove zgrade, finansiraju troškove aktivnosti održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta oko zgrade plaćanjem mesečno:

• naknade preduzeću za aktivnosti prve grupe: hitnih intervencija sa dežurstvom, mesečni servisa liftova i stručnih poslova (u daljem tekstu: fiksni troškovi);

• troškove tekućeg održavanja, i

• troškova investicionog održavanja.

1. Visina i osnov plaćanja fiksnih troškova održavanja zgrade

Član 14

Zavisno od opremljenosti zgrade zajedničkim instalacijama i uređajima, najmanje cene fiksnih troškova formiraju se po sledećim kategorijama:

a) Zgrade bez lifta i grejanja

3,20 din./m2

b) Zgrade bez lifta, sa grejanjem

4,22 din./m2

v) Zgrade sa liftom bez grejanja

5,18 din./m2

g) Zgrade sa grejanjem i liftom

6,20 din./m2.

Izuzetno, sa stambenom zajednicom čiju zgradu ne održava preduzeće, a koja na tekućem računu ne raspolaže sa sredstvima za održavanje zajedničkih delova zgrade, fiksni troškovi se mogu ugovoriti u visini od jednog dinara po posebnom delu zgrade za prvu godinu održavanja zgrade od strane JP "Stan", pod uslovom da ovom preduzeću povere održavanje zajedničkih delova zgrade na vreme koje ne može biti kraće od pet godina.

Promenu visine fiksnih troškova utvrđuje Nadzorni odbor JP "Stan" uz saglasnost Gradskog veća, u skladu sa ovom odlukom.

Fiksne troškove stambena zajednica finansira na teret sredstava za tekuće održavanje, izuzev za radove hitnih intervencija iz člana 10. ove odluke koje se finansiraju bez obzira na namenu sredstava za održavanje zgrade.

2. Visina, način korišćenja troškova tekućeg i investicionog održavanja zgrade

Minimalne cene:

Član 15

Visina mesečnog izdvajanja za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade utvrđuje se odlukom skupštine stambene zajednice, ili prinudnog upravnika, a zavisno od opremljenosti zgrade sa liftom - najmanje u visini određenoj rešenjem Gradskog veća grada Užica, u skladu sa Zakonom, i to:

Zgrada:

Iznos naknade po posebnom delu u RSD:

Stan i poslovni prostor:

Garaža:

Garažno mesto ili garažni boks:

Zgrada bez lifta

287,36

172,41

114,94

Zgrada sa liftom

373,57

Visina mesečnog izdvajanja na ime troškova za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade utvrđuje se odlukom skupštine stambene zajednice, ili prinudnog upravnika, a zavisno od starosti zgrade i opremljenosti zgrade sa liftom - najmanje u visini određenoj rešenjem Gradskog veća grada Užica, u skladu sa Zakonom, i to:

Starost zgrade:

Iznos naknade po 1m2 u RSD:

Stan i lokal:

Garaža:

Garažno mesto i garažni boks

1. Zgrade starosti do 10 godina:

1,49

1,00

• sa liftom

3,24

• bez lifta

2,49

2. Zgrade starosti od 10 do 20 godina:

2,24

1,49

• sa liftom

4,86

• bez lifta

3,74

3. Zgrade starosti od 20 do 30 godina:

2,99

1,99

• sa liftom

6,48

• bez lifta

4,98

4. Zgrade starosti preko 30 godina:

3,74

2,49

• sa liftom

8,09

• bez lifta

6,23

Izdvajanja iz stava 2. ovog člana čine rezervni fond zgrade, na čiji teret se mogu finansirati i radovi hitnih intervencija iz člana 10. ove odluke.

Obračun i naplata za aktivnosti preduzeća na tekućem održavanju vrši se po ceni norma sata za rad po zahtevu stambene zajednice i radnom nalogu u visini od najmanje 650,00 din/čas.

Obračun i naplata za aktivnosti preduzeća na investicionom održavanju vrši se prema važećim normativima JP "Stan", a prema ponudi i ugovoru.

Član 16

Utrošeni materijal za tekuće i investiciono održavanje obračunava se po tržišnim cenama.

Zaduženja stambenoj zajednici, odnosno vlasnicima posebnih delova zgrade, formiraju se mesečno i fakturišu računima SON-a.

Fiksni troškovi se usklađuju u skladu sa rastom potrošačkih cena u Republici Srbiji, na osnovu odluke Nadzornog odbora, uz saglasnost Gradskog veća.

Član 17

Aktivnosti na održavanju zajedničkih delova zgrade finansiraju vlasnici posebnih delova zgrade, i to:

• fizička lica/vlasnici posebnih delova - na osnovu računa objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga i naknada davaoca usluga u sistemu objedinjene naplate (u daljem tekstu: jedinstveni računi), u roku utvrđenom jedinstvenim računom, u skladu sa Odlukom o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga i naknada ("Službeni list grada Užice" broj 12/13);

• Preduzeća/društva, ustanove i druga pravna lica - na osnovu posebnih računa u roku utvrđenom računom, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma i načina plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije ("Sl. list opštine Užice" br. 4/96), i

• Fizička lica, kao vlasnici stanova u kojima se obavlja poslovna delatnost na osnovu jedinstvenih mesečnih računa SON-a u roku utvrđenom jedinstvenim računom, u skladu sa odlukom iz prethodne tačke ovog stava.

OSTALE ODREDBE

Član 18

JP "Stan" je dužno da:

• stručne i tehničke kapacitete, organizaciju rada i raspored radnog vremena prilagodi potrebama održavanja zgrada koje održava;

• na osnovu godišnjih programa održavanja zgrada, planira program održavanja zgrada koje održava za svaku kalendarsku godinu;

• tokom izvođenja radova održavanja, obezbedi stambenoj zajednici nesmetano praćenje i kontrolu izvođenja aktivnosti održavanja zgrade;

• pripremi celokupnu dokumentaciju za primopredaju izvršenih aktivnosti, odnosno radova/usluga u vezi sa održavanjem zajedničkih delova zgrade;

• po izvođenju aktivnosti na održavanju zgrade ukloni, ili se stara o uklanjanju preostalog materijala, alata i da očisti objekat/mesto intervencije od otpadaka/šuta;

• vrši nadzor nad izvođenjem i stambenoj zajednici garantuje kvalitet izvedenih radova od strane svog podizvođača;

• omogući ovlašćenom licu stambene zajednice uvid u finansijsku, tehničku i drugu dokumentaciju vezanu za održavanje zgrade.

Stambena zajednica je dužna da:

• donese odluku o prihvatanju troškova održavanja zgrade, odnosno prihvatanju ponude preduzeća za zaključenju ugovora o održavanju zgrade, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktom i ovom odlukom,

• izvrši proveru stanja i sačini Izveštaj o proveri stanja zgrade sa predlogom prioriteta održavanja zajedničkih delova/elemenata zgrade u svrhu izrade Programa održavanja zgrade;

• donese Program održavanja zgrade, odnosno odluke o radovima investicionog održavanja zgrade i akta o realizaciji ovog programa;

• JP "Stan" omoguće nesmetano izvođenje svih aktivnosti na tekućem i investicionom održavanju zgrade prema dinamici njihovog izvođenja, a radova hitnih intervencija u svako doba dana;

• podnese uredne zahteve za sve aktivnosti održavanja zajedničkih delova zgrada.

Stambena zajednica može na teret sredstava za investiciono održavanje da ugovori izvođenje pojedinih radova investicionog održavanja veće vrednosti sa pravnim licem ili preduzetnikom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana stambena zajednica je dužna je da plati JP "Stan" naknadu za uslugu i troškove izvršene naplate predmetnih sredstava, u postotku utvrđenom posebnom odlukom o uvršćivanju drugih davaoca usluga u SON, a najmanje 11%, kao i u slučaju nabavke materijala, alata i opreme za higijensko održavanje, materijala za malanje zajedničkih delova zgrade, nabavku sijalica i sl.

Na teret sredstava za tekuće održavanje zgrade, stambena zajednica ne može da ugovori plaćanje, niti preduzeće može platiti trećem licu ugovorenu cenu za one vrste aktivnosti tekućeg održavanja koje je zgrada ugovorila sa JP "Stan".

Na teret naplaćenih sredstava za tekuće održavanje zgrade stambena zajednica ne može da ugovori sa trećim licem sprovođenje pojedinih vrsta aktivnosti tekućeg održavanja koje nije ugovorila sa JP "Stan".

Član 19

U skladu sa ovom Odlukom JP "Stan" uskladi postojeće ugovore o održavanju stambenih zgrada u roku od 60 dana, od dana donošenja ove Odluke.

U slučaju da se stambene zajednice ne saglase sa usklađivanjem i u roku iz stava 1. ovog člana, i/ili nemaju zaključen ugovor o održavanju zgrade, preduzeće će na osnovu akta nadležnog organa grada Užica vršiti održavanje zajedničkih delova tih zgrada po cenama i u skladu sa ovom odlukom i aktom nadležnog organa grada Užica.

Član 20

JP "Stan" i stambena zajednica čije zgrade održava će po potrebi, a najmanje jednom godišnje organizovati radne sastanke u svrhu poboljšanja koordinacije u radu, utvrđivanja mera i radnji od uticaja na kvalitet i potrebe održavanja zgrade.

Član 21

Na odnose koji nisu uređeni ovom odlukom primenjivaće se pozitivni propisi iz oblasti održavanja stambenih zgrada i opšta akta preduzeća neposredno.

Član 22

Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine i korišćenju novčanih sredstava za održavanjem stambenih zgrada, broj 804/3 od 27.07.2011. godine (sa kasnijim izmenama i dopunama ove odluke odlukama Nadzornog odbora, broj: 921/2 od 01.11.2013. godine, br: 134/2 od 24.02.2014. godine, br: 145/4 od 20.02.2015. godine, i br. 145/4 od 20.02.2015. godine i 1272 od 24.11.2017. godine.

Član 23

Na ovu Odluku pribaviti saglasnost Gradskog veća.

Član 24

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama preduzeća. Ovu odluku objaviti po pribavljanju saglasnosti iz člana 22. ove odluke.

 

Samostalni članovi Odlukе o izmenama
Оdluke o utvrđivanju visine i korišćenju sredstava za održavanje zajedničkih delova zgrada

("Sl. list grada Užica", br. 36/2019)

Član 2

Na ovu Odluku pribaviti saglasnost Gradskog veća.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama preduzeća.

Ovu odluku objaviti po pribavljanju saglasnosti iz člana 2. ove odluke.