PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU PROSVETE

("Sl. glasnik RS", br. 81/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način uspostavljanja Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, registara ustanova, akreditovanih visokoškolskih ustanova, akreditovanih studijskih programa, zaposlenih u ustanovama i visokoškolskim ustanovama, dece, učenika, odraslih i studenata, vođenja, prikupljanja, unosa, ažuriranja i dostupnosti podataka koji se unose u registre, kao i vrste statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara.

Član 2

Jedinstveni informacioni sistem prosvete (u daljem tekstu: JISP) uspostavlja i njime upravlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo obezbeđuje uslove za bezbednost i sigurnost tehničke opreme i softvera, kao i potrebne resurse za funkcionisanje JISP-a.

Tehničku podršku za poslove iz stava 2. ovog člana Ministarstvu pruža Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (u daljem tekstu: Kancelarija).

Poslove iz stava 2. ovog člana Kancelarija obavlja u skladu sa zakonom kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i dužna je da kao tajnu čuva sve podatke koje sazna tokom obavljanja tih poslova, osim ako je drugačije propisano.

Ministarstvo obezbeđuje i tehničke uslove u ustanovama za bezbedan, siguran, zaštićen, autentifikovan i autorizovan pristup JISP-u.

Ovlašćeno lice Ministarstva (u daljem tekstu: Administrator) obavlja poslove administriranja sistema, u skladu sa zakonom.

Podaci iz JISP-a dostupni su isključivo u svrhu propisanu zakonom.

Administratoru je dozvoljen pristup podacima u JISP-u isključivo u svrhu administriranja sistema.

Administrator je dužan da, u skladu sa zakonom kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao tajnu čuva sve podatke koje sazna tokom obavljanja svojih dužnosti, osim ako je drugačije propisano.

Dužnost iz stava 9. ovog člana traje i nakon prestanka statusa Administratora, kao i po prestanku radnog angažovanja u Ministarstvu.

Član 3

Predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i ustanova učeničkog standarda, (u daljem tekstu: ustanova), vode propisanu evidenciju na osnovu zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i posebnih zakona kojima se uređuju predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje obrazovanje i vaspitanje i učenički i studentski standard (u daljem tekstu: posebni zakon), a visokoškolska ustanova na osnovu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Ministarstvo vodi registre:

1) ustanova i akreditovanih visokoškolskih ustanova;

2) akreditovanih studijskih programa;

3) zaposlenih u ustanovama i visokoškolskim ustanovama;

4) dece, učenika, odraslih i studenata.

Ustanova, odnosno visokoškolska ustanova iz stava 1. ovog člana je dužna da obezbedi unos i ažuriranje podataka u registre, u skladu sa Zakonom, posebnim zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Član 4

Zahtev za upis u registar iz člana 3. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika Ministarstvu podnosi direktor ustanove, odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u pismenom obliku ili elektronski, sa dokazom o pravnom statusu ustanove, odnosno visokoškolske ustanove.

Kada se zahtev podnosi elektronski, potvrđuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica ustanove, odnosno visokoškolske ustanove.

Na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana Ministarstvo otvara pristupni nalog za ustanovu, odnosno visokoškolsku ustanovu, kao i za zaposlenog naznačenog u zahtevu kao lice ovlašćeno za unos podataka.

Direktor ustanove, odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove, kao i imenovani zaposleni ustanove, putem pristupnog naloga, unosi u registar podatke iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Direktor ustanove, odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove, kao i imenovani zaposleni ustanove može da kreira i druge naloge i da određuje zaposlene odgovorne za unos i ažuriranje podataka u registru.

Direktor ustanove, odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove, kao i zaposleni iz stava 6. ovog člana pristupa JISP-u upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

II REGISTRI

1. Registar ustanova

Registar ustanova u sistemu obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda

Član 5

Registar ustanova sadrži opšte podatke o ustanovi u sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to o:

1) pravnom statusu: naziv i sedište ustanove, opština, grad i okrug; osnivač, broj i datum osnivačkog akta, broj i datum rešenja o verifikaciji, datum početka rada ustanove; matični broj, registarski broj i PIB; kontakt telefon, elektronska pošta i veb adresa; bankarski računi (za svaki račun: tip/namena, banka, broj računa);

2) statusu ustanove u sistemu: predškolske ustanove, osnovne škole, osnovne škole za obrazovanje odraslih, osnovne muzičke škole, osnovne baletske, osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, srednje škole sa ili bez doma učenika (gimnazije, stručne škole, umetničke škole, mešovite škole, škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, obrazovno-vaspitnog centra, ustanove vežbaonice, model ustanove, resursni centar, ustanove od posebnog interesa za Republiku Srbiju, ustanove od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju), doma učenika, učeničkog centra, učeničkog odmarališta i učeničkog kulturnog centra;

3) programima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja i pripremnom predškolskom programu; planovima i programima nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, individualnim obrazovnim planovima, programima specijalističkog i majstorskog obrazovanja, programima obrazovanja za rad, stručno osposobljavanje i obuke; vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda;

4) modelu obrazovanja - dualnom obrazovanju;

5) jeziku na kome se ostvaruje program - na srpskom jeziku, na jeziku nacionalne manjine, dvojezično - na srpskom jeziku i jeziku nacionalne manjine ili na srpskom jeziku i stranom jeziku, na stranom jeziku, na znakovnom jeziku, odnosno posebnom pismu ili tehničkom rešenju;

6) broju dece po uzrastu, učenika i odraslih po razredima, po vrsti programa obrazovanja i vaspitanja, odnosno obrazovnim profilima;

7) objektima - na osnovu građevinskog projekta ili projekta izvedenog stanja sa nomenklaturom i opisom prostora zgrada u sedištu i u izdvojenim objektima predškolske ustanove, odnosno izdvojenim odeljenjima škole, radnim jedinicama i izdvojenim objektima ustanova učeničkog standarda, njihovoj strukturi i kvadraturi, opremljenosti kabineta, laboratorija, radionica i biblioteke;

8) aktima ustanove: osnivačkom aktu, opštim aktima - statutu i svim pravilnicima sa tačnim nazivom, organom i datumom donošenja i stupanja na snagu, planskim aktima - predškolskom, školskom programu, odnosno programu vaspitnog rada, razvojnom planu, godišnjem planu rada, finansijskom planu, planu stručnog usavršavanja, sa datumima donošenja i važenja;

9) organima ustanove - organu upravljanja, odnosno privremenom organu upravljanja sa datumom imenovanja i trajanja mandata, imenima članova i predsednika, direktoru, odnosno vršiocu dužnosti direktora - broju i datumu rešenja o imenovanju, datumu stupanja na dužnost i trajanju mandata; nazivima savetodavnog i svih stručnih organa i timova;

10) rezultatima spoljašnjeg vrednovanja ustanove i kategorizacije ustanove učeničkog standarda;

11) finansijskim sredstvima koja su opredeljena u budžetu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i o podacima o prihodima od proširene delatnosti i učeničke zadruge, i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom, kao i njihovom trošenju;

12) drugi podaci od značaja za razvoj sistema obrazovanja i vaspitanja.

Podaci iz registra ustanova su otvoreni podaci, javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva u mašinski obradivom obliku, osim podataka o finansijskim sredstvima koja se stiču iz budžeta Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i podataka o prihodima od proširene delatnosti i njihovom trošenju.

Opšti i posebni podaci o objektima

Član 6

Opšti podaci iz člana 5. stav 1. tačka 7) jesu: naziv objekta, kratak opis objekta, njegov tip i namena u sedištu ustanove ili izdvojenom objektu predškolske ustanove, odnosno izdvojenom odeljenju škole i udaljenost u kilometrima od matične ustanove, adresa, poštanski broj, mesto, opština, grad i okrug, kontakt telefon; godina izgradnje, otvaranja, brojevi i datumi dozvola za izgradnju i upotrebu, tip vlasništva, broj katastarske parcele (sa prilogom prepisa liste nepokretnosti i kopije plana); korišćenje objekta za aktivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno za nastavu, smeštaj, ishranu, rad vaspitnih grupa, za vannastavne aktivnosti, administrativne i tehničke poslove, ostale namene, kao i napomene.

Posebni podaci iz člana 5. stav 1. tačka 7) odnose se na korišćenje objekata, i to na: korisnu površinu, njihov kapacitet, veličinu i broj nastavnih, vannastavnih, pratećih prostora, prostora namenjenih sportu i rekreaciji, otvorenih i zatvorenih, smeštajnih kapaciteta; na broj smena u radu; na broj, ukupni kapacitet i površinu restorana, kapacitet obroka dnevno, kapacitet užina dnevno, broj knjiga u bibliotečkom fondu, broj medija u medijateci, površina i broj mesta u čitaonici, smeštajne kapacitete.

Posebni podaci iz člana 5. stav 1. tačka 7) odnose se na infrastrukturu, i to: na elektro, vodovodni i kanalizacioni sistem - vrsta priključka, godine uvođenja, poslednjeg remonta i stanja, napomena; na sistem grejanja - vrsta priključka, glavni energent, alternativni energent, godine uvođenja i poslednjeg remonta, razvedeno po objektu, ukupna površina koja se greje, stanje, lokacija kotlarnice, napomena; na gromobrane - vrsta, godina uvođenja, godina poslednje kontrole, stanje, napomena; na protivpožarnu zaštitu - postojanje sistema detekcije i protivpožarnog sistema, nazivi i vrste sistema, godine uvođenja i poslednjih kontrola, broj protivpožarnih aparata i njihovo stanje i napomena; na pristupačnost objekta za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom - platforma za pristup invalidskih kolica, lift, toaleti, asistivne tehnologije kojima ustanova raspolaže itd.; na muzičke instrumente - broj instrumenta po vrstama, tipu i starosti (pijanino-klavir, duvački instrumenti, gudački instrumenti i sl.); na podatke o računarima i računarskoj mreži - priključcima na Internet, tipu priključka i kapacitet, postojanje računarske mreže u objektu, da li je ceo objekat umrežen, broj računara u objektu (posebno računari stariji od dve godine, računari starosti od šest meseci do dve godine i računari stari do šest meseci), broj računara na računarskoj mreži, broj računara sa pristupom Internetu.

Registar ustanova u sistemu visokog obrazovanja i studentskog standarda

Član 7

Registar visokoškolskih ustanova sadrži opšte podatke o visokoškolskoj ustanovi, i to o:

1) pravnom statusu: naziv i sedište visokoškolske ustanove; osnivač, broj i datum osnivačkog akta, broj i datum dozvole za rad, broj i datum uverenja o akreditaciji, datum početka rada visokoškolske ustanove; matični broj, registarski broj i PIB; kontakt telefon, elektronska pošta i veb adresa; tekući račun budžetskih/sopstvenih sredstava;

2) statusu visokoškolske ustanove u sistemu visokog obrazovanja: univerzitet, fakultet, umetnička akademija, akademija strukovnih studija, visoka škola, visoka škola strukovnih studija, kao i posebnom statusu - visokoškolske ustanove od nacionalnog značaja, studentski centar, odmaralište i studentski kulturni centar;

3) studijskim programima: naziv, vrsta, stepen, obim, oblast studija, akreditovani broj studenata; broj i datum uverenja o akreditaciji, odluka stručnog organa samostalne visokoškolske ustanove o ukidanju studijskog programa;

4) realizovanim kratkim programima studija i izdatim sertifikatima: naziv, obim, oblast; broj i datum akta o evidenciji od strane Nacionalnog akreditacionog tela;

5) školarini: merila za utvrđivanje visine školarine, visina školarine, redovne usluge u okviru ostvarivanja studijskog programa za jednu godinu studija;

6) sedmičnom fondu časova po studijskom programu za svaku godinu za predavanje i vežbe;

7) jeziku na kome se izvodi studijski program;

8) broju budžetskih i samofinansirajućih studenata po studijskom programu i po godini studija;

9) objektima u sedištu i van sedišta: opis strukture i kvadrature, opremljenosti, broj laboratorija i bibliotečkih jedinica, radnim jedinicama ustanova studentskog standarda i njihove kategorizacije;

10) aktima visokoškolske ustanove: osnivački akt i statut;

11) organima visokoškolske ustanove: organ upravljanja (datum imenovanja, trajanje mandata, sastav i imena članova i predsednika) i organ poslovođenja (ime i prezime, datum imenovanja, trajanja mandata);

12) akreditaciji visokoškolske ustanove i rezultatima spoljašnjeg vrednovanja visokoškolske ustanove;

13) finansijskim sredstvima: iz budžeta Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine i sopstveni prihodi i njihovo trošenje;

14) drugi podaci od značaja za razvoj sistema visokog obrazovanja i za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana su otvoreni podaci, osim podataka o sopstvenim prihodima i njihovom trošenju, javno su dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.

2. Registar akreditovanih studijskih programa

Član 8

U Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolska ustanova unosi i ažurira podatke o:

1) akreditovanom studijskom programu, akreditaciji, vrsti studija, ustanovi na kojoj se realizuje, naučno, odnosno umetničko polje i oblast, jezik na kojem se izvodi, školarini, broj studenata koji se finansira iz budžeta po godinama studija, broju studenata koji se sami finansiraju po godinama studija, broj studenata koji su završili studijski program i ostali podaci od značaja za praćenje realizacije studijskog programa;

2) kratkim programima studija: naziv, obim, oblast; broj i datum akta o evidenciji od strane Nacionalnog akreditacionog tela;

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana su otvoreni podaci, javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.

3. Registar zaposlenih

Registar zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja i ustanovama učeničkog standarda

Član 9

U registar zaposlenih, ustanova unosi i ažurira podatke o identitetu i profesionalnom statusu zaposlenih.

Podaci o identitetu jesu: ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), pol, datum, mesto i država rođenja, državljanstvo, mesto, opština i država stanovanja sa adresom, kontakt telefon i adresa elektronske pošte.

Podaci o profesionalnom statusu jesu:

1) nivo, odnosno stepen i vrsta stečenog obrazovanja prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, naziv i sedište škole, odnosno visokoškolske ustanove u kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja i jezik na kome je stečeno osnovno, srednje i visoko obrazovanje;

2) naziv ustanove:

(1) u kojoj je u radnom odnosu na osnovu ugovora o radu (broj i datum ugovora) - radni odnos u jednoj ili više ustanova sa punim ili nepunim radnim vremenom (procenat radnog vremena), na neodređeno ili određeno vreme (period trajanja radnog odnosa), u svojstvu pripravnika i na probnom radu;

(2) iz koje je zaposleni upućen na rad u inostranstvo - broj i datum rešenja ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ministar), država, mesto, ustanova i period na koje se upućuje;

(3) radno angažovan van radnog odnosa na osnovu ugovora: o izvođenju nastave ili za polaganje ispita, o stručnom usavršavanju sa pripravnikom-stažistom, o delu, o privremenim i povremenim poslovima, o zastupanju ili posredovanju;

3) radni staž za svaki prethodni radni odnos u obrazovanju i vaspitanju: datum početka i završetka rada, naziv i sedište svake ustanove u kojoj je imao svojstvo zaposlenog;

4) datum položenog ispita i broj dozvole za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (u daljem tekstu: licenca); datum položenog ispita za sekretara i broj dozvole za rad sekretara (u daljem tekstu: licenca za sekretara), odnosno naziv organa, broj i datum uverenja o položenom pravosudnom ili stručnom ispitu za zaposlene u organima državne uprave ili državnom stručnom ispitu koji se smatra licencom za sekretara; datum položenog ispita za direktora i broj dozvole za rad direktora (u daljem tekstu: licenca za direktora); broj i datum rešenja ministra o suspenziji ili oduzimanju licence nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, broj i datum rešenja ministra o oduzimanju licence za direktora;

5) stručno usavršavanje pohađanjem: odobrenih programa obuka, domaćih ili stranih stručnih skupova - kongresa, sabora, susreta, dana, konferencija, savetovanja, simpozijuma, okruglog stola, tribine, vebinera, letnje ili zimske škole, stručnog i studijskog putovanja i projekta mobilnosti, ostvarivanjem mentorstva u okviru studentske prakse koja ima status ustanove vežbaonice; sa brojem bodova za petogodišnji period;

6) karijerno napredovanje: sticanje zvanja pedagoškog savetnika, samostalnog pedagoškog savetnika, višeg pedagoškog savetnika i visokog pedagoškog savetnika - zvanje, broj i datum rešenja direktora ustanove; izbor za savetnika - spoljnog saradnika, broj i datum rešenja ministra o stavljanju na listu, broj i datum rešenja o isključenju sa liste;

7) kretanje u službi - mentor pripravnika, mentor na studentskoj praksi, pomoćnik direktora, vršilac dužnosti direktora, zamenik direktora, direktor.

Ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave unosi u registar zaposlenih podatke o plati i podacima za njen obračun i isplatu, kao i podatak o karijernom napredovanju sticanjem zvanja u okviru odobrenog broja.

Podaci iz stava 4. ovog člana za obračun i isplatu plate, odnosno naknade plate i njen iznos jesu podaci koji se odnose na zaposlenog (propisani osnovni i dodatni koeficijent, koeficijent za odeljensko starešinstvo, dodatak za minuli rad, obim radnog vremena u odnosu na normu časova) i podaci koji se odnose na obračun bruto plate, odnosno naknade (bruto osnovica za obračun, broj sati - za redovan rad, za plaćeno odsustvo na teret poslodavca, za rad na državni praznik, za noćni rad, za odsustva na teret fondova, neplaćenog odsustva i prekovremenog rada i procenat prekonormnog rada, bruto naknada za neraspoređenog zaposlenog, bruto iznos zarade iz ostalih i sopstvenih izvora ustanove, propisana osnovica za doprinose, minimalna cena rada i stope poreza na zarade, iznos neoporezivog dela zarade i doprinosi na teret zaposlenog i na teret poslodavca).

Od podataka iz registra zaposlenih dostupni su javnosti: ime i prezime, stepen i vrsta obrazovanja, ustanova u kojoj je angažovan, podaci o stručnom ispitu, odnosno licenci i karijernom napredovanju.

Registar zaposlenih u sistemu visokog obrazovanja

Član 10

U Registar zaposlenih u sistemu visokog obrazovanja visokoškolska ustanova ustanova unosi i ažurira podatke o:

1) identitetu: ime i prezime, ime jednog roditelja, pol, JMBG, državljanstvo, broj pasoša za strane državljane, datum i mesto rođenja, država stalnog stanovanja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, službeni kontakt telefon i e-mail adresa;

2) stečenom obrazovanju: nivo, odnosno stepen i vrsta stečenog obrazovanja prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, godina, država, mesto i ustanova na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja;

3) radno-pravnom statusu nastavnog i nenastavnog osoblja zaposlenog u visokoškolskoj ustanovi, nastavno-naučno, nastavno-umetničko, odnosno saradničko zvanje, godina i visokoškolska ustanova izbora u nastavno-naučno, nastavno-umetničko, odnosno saradničko zvanje, vrsta ugovora o angažovanju, procenat radnog angažovanja u visokoškolskoj ustanovi, vrsta i procenat angažovanja u drugoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji ili inostranstvu, naziv radnog mesta i drugi podaci u skladu sa zakonom;

4) zaposlenima za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, koeficijent na osnovu kojeg se vrši obračun plate, u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 1. ovog člana o imenu i prezimenu, mestu i ustanovi na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja, trenutno nastavno-naučno, nastavno-umetničko, odnosno saradničko zvanje i godina i visokoškolska ustanova izbora u nastavno-naučno, nastavno-umetničko, odnosno saradničko zvanje i radno mesto su otvoreni podaci, javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva u mašinski obradivom obliku za korišćenje i dalje objavljivanje.

Registar zaposlenih u sistemu studentskog standarda

Član 11

U Registar zaposlenih u sistemu studentskog standarda, ustanova studentskog standarda unosi i ažurira podatke o:

1) identitetu: ime i prezime, ime jednog roditelja, pol, JMBG, državljanstvo, broj pasoša za strane državljane, datum i mesto rođenja, država stalnog stanovanja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, službeni kontakt telefon i e-mail adresa;

2) stečenom obrazovanju: nivo, odnosno stepen i vrsta stečenog obrazovanja prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, godina, država, mesto i ustanova na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja;

3) radno-pravnim statusu:

(1) u radnom odnosu na osnovu ugovora o radu (broj i datum ugovora) - radni odnos u jednoj ili više ustanova sa punim ili nepunim radnim vremenom (procenat radnog vremena), na neodređeno ili određeno vreme (period trajanja radnog odnosa), u svojstvu pripravnika i na probnom radu;

(2) radno angažovan van radnog odnosa na osnovu ugovora: o stručnom usavršavanju sa pripravnikom-stažistom, o delu, o privremenim i povremenim poslovima, o autorskom delu, preko omladinske ili studentske zadruge, o zastupanju ili posredovanju;

(3) radni staž za svaki prethodni radni odnos (u sistemu obrazovanja i vaspitanja) datum početka i završetka rada, naziv i sedište svake ustanove u kojoj je imao svojstvo zaposlenog;

4) zaposlenima u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija: koeficijent na osnovu kojeg se vrši obračun plate u skladu sa zakonom.

4. Registar dece, učenika i odraslih i registar studenata

Registar dece, učenika i odraslih

Član 12

Ustanova unosi podatke u Registar dece, učenika i odraslih i ažurira ih preko svog pristupnog naloga.

Ustanova unosi u Registar podatke za određivanje identiteta, obrazovnog, socijalnog i funkcionalnog statusa dece, učenika i odraslih, na osnovu evidencija koje vodi i čiji je rukovalac.

1) Podaci za određivanje identiteta deteta, učenika i odraslog su: jedinstveni obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB), pol, datum, mesto i država rođenja, mesto i država stanovanja, kontakt telefon, nacionalna pripadnost (izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno).

2) Podaci za određivanje obrazovnog statusa:

(1) deteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju jesu podaci o: vrsti ustanove, vrsti i trajanju predškolskog programa, vaspitnoj, odnosno razvojnoj grupi u koju je upisano dete, jeziku na kojem se izvodi vaspitno-obrazovni rad, individualnom vaspitno-obrazovnom planu, maternjem jeziku i nacionalnoj pripadnosti (izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno);

(2) učenika i odraslog u osnovnom obrazovanju i vaspitanju jesu podaci o: prethodno završenom nivou vaspitanja i obrazovanja i jeziku na kome je završen (pripremni predškolski program); vrsti škole, grupi, odeljenju, razredu u koji je upisan, trajanju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, jeziku na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, maternjem jeziku, nacionalnoj pripadnosti (izjašnjavanje nije obavezno); organizaciji obrazovno-vaspitnog rada, obaveznim predmetima i izbornim programima i aktivnostima, stranim jezicima, individualnom obrazovnom planu, dopunskoj i dodatnoj nastavi, celodnevnoj nastavi i produženom boravku, boravku u ustanovi učeničkog standarda, vannastavnim aktivnostima za koje se opredelio i drugim oblastima školskog programa u kojima učestvuje; učešću na takmičenjima, pohvalama i nagradama; ocenama, položenim ispitima, izostancima, vladanju - izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama na kraju prvog i drugog polugodišta; učešću u radu organa škole i opredeljenju za nastavak obrazovanja; izdatim javnim ispravama;

(3) učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju jesu podaci o: prethodno završenom programu obrazovanja i vaspitanja, odnosno nivou obrazovanja i jeziku na kojem je završen prethodni nivo obrazovanja i vaspitanja; školi, području rada, obrazovnom profilu, smeru, grupi, razredu u koji je upisan, trajanju obrazovanja i vaspitanja; svojstvu redovnog, odnosno vanrednog učenika, maternjem jeziku, jeziku na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, obaveznim predmetima i izbornim programima, individualnom obrazovnom planu; ocenama, položenim ispitima, izostancima, vladanju - izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama na kraju prvog i drugog polugodišta, pohvalama i nagradama stečenim tokom obrazovanja, izdatim javnim ispravama, boravku u ustanovi učeničkog standarda.

3) Podaci za određivanje socijalnog statusa deteta, učenika i odraslog jesu: pripadnost socijalno ugroženim kategorijama stanovništva - o primanju novčane socijalne pomoći, mogućnost obezbeđivanja udžbenika, knjiga, pribora i opreme za učenje, užine; uslovi stanovanja i stanje porodice - broj članova porodičnog domaćinstva, stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvo ili drugi oblici stanovanja, stanovanje u domu, korišćenje učeničkog kredita i stipendije i stipendije za izuzetno nadarene učenike, korišćenje svoje sobe, udaljenost domaćinstva od ustanove; socijalni status roditelja - stečen nivo obrazovanja, zanimanje i oblik zaposlenja.

4) Podaci za određivanje funkcionalnog statusa deteta, učenika i odraslog: podaci dobijeni na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške koju utvrđuje interresorna komisija, odnosno ustanova i unose se u registar kao podatak o postojanju funkcionalnih poteškoća u domenu vida, sluha, grube ili fine motorike, intelektualnih poteškoća, poteškoća sa komunikacijom, sa ponašanjem i socijalizacijom i podaci za ostvarivanje prava na smeštaj ili oporavak u ustanovi učeničkog standarda.

Ustanova unosi i ažurira podatke iz stava 2, ovog člana preko svog pristupnog naloga preko JOB-a.

Registar studenata

Član 13

U Registar studenata visokoškolska ustanova unosi i ažurira podatke:

1) o studentu: godište, mesto i država rođenja, mesto i država stalnog stanovanja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, bračni status;

2) za određivanje obrazovnog statusa studenata: prethodno završeno obrazovanje, jezik na kojem je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, upisani studijski program, vrsta studija, godina studija i godina prvog upisa na studijski program, godina završetka studijskog programa, prosečna ocena u toku studija, jezik na kome se izvodi studijski program, podaci o ostvarenim ESPB bodovima, i izdatim javnim ispravama;

3) za određivanje socijalnog statusa studenata: način finansiranja studija, način izdržavanja tokom studija, korišćenje studentskog kredita i stipendije i stipendije za izuzetno nadarene studente, radni status studenta tokom studiranja, najviše stečeni nivo obrazovanja roditelja ili izdržavaoca;

4) za određivanje zdravstvenog statusa studenata, odnosno potreba za pružanjem dodatne podrške prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi, podaci za ostvarivanje prava na smeštaj ili oporavak u ustanovi studentskog standarda.

Visokoškolska ustanova unosi i ažurira podatke iz stava 1. ovog člana preko svog pristupnog naloga preko JOB-a.

Rukovalac podacima iz stava 1. ovog člana je Ministarstvo.

Odnos evidencije i registara

Član 14

Ustanova vodi evidencije o detetu, učeniku i odraslom, uspehu i ispitima, obrazovno-vaspitnom radu, elektronski ili na propisanom obrascu.

Podaci iz evidencije iz stava 1. ovog člana unose se u automatizovanom postupku u odgovarajući registar zaposlenih, dece, učenika i odraslih, a ako ih ustanova vodi na propisanim obrascima - unose se ručno.

Visokoškolska ustanova vodi propisanu evidenciju u štampanom i elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Ustanova studentskog standarda vodi propisanu evidenciju u štampanom ili elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje studentski standard.

Podaci iz evidencije iz stava 3. ovog člana unose se u automatizovanom postupku u odgovarajući registar, a ako ih visokoškolska ustanova vodi u štampanom obliku, unose se ručno.

III UNOS, AŽURIRANJE, PRISTUP PODACIMA U REGISTRIMA I STATISTIČKI IZVEŠTAJI

Unos i ažuriranje podataka

Član 15

Direktor ustanove, odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove odgovoran je za tačan unos podataka iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Podaci koje u evidencijama ustanova vodi elektronski, unose se u automatizovanom postupku u odgovarajuće registre.

U ustanovama u kojima se evidencije vode na propisanim obrascima, direktor ustanove odnosno organ poslovođenja visokoškolske ustanove ovlašćuje zaposleno, za unos i ažuriranje podataka u odgovarajuće registre, a ukoliko je potrebno može ovlastiti i veći broj zaposlenih.

Ključ za unos podataka u Registar dece, učenika, odraslih i studenata jeste JOB.

Unos podataka u registre i ažuriranje podataka u registrima ustanova obavlja u skladu sa rokovima koji su propisani zakonom.

Pristup podacima i statistički izveštaji

Član 16

Statistički izveštaji izrađuju se na osnovu javno dostupnih podataka u registrima iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Statistički izveštaji za čiju izradu se koriste i podaci koji nisu javno dostupni, moraju biti u agregiranom obliku koji obezbeđuje zaštitu podataka o identitetu ličnosti.

Završne odredbe

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".