ODLUKA

O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)

1. Utvrđuje se Energetski bilans Republike Srbije za 2020. godinu, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

2. Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

ENERGETSKI BILANS
REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

 

1. UVOD

Energetski bilans predstavlja dokument kojim se utvrđuju godišnji iznosi energije i energenata potrebni za pouzdano i kvalitetno snabdevanje kupaca i krajnjih kupaca energije za 2020. godinu. Pored toga, dokumentom su prikazani i podaci koji se odnose na realizaciju za 2018. godinu i procenu stanja za 2019. godinu. Ovaj dokument je izrađen na osnovu mesečnih i godišnjih podataka o proizvodnji, preradi i snabdevanju energijom i energentima, u skladu sa metodologijom Međunarodne agencije za energiju i Evrostata.

Sve veličine iskazane su u fizičkim jedinicama i to čvrsta goriva u hiljadama t, tečna goriva u milionima t, gasovita goriva u milionima m3 (svedeni metar kubni gasa), električna energija u GWh, toplotna energija u TJ, a zbirni energetski bilans iskazan je u milionima tona ekvivalentne nafte (Mtoe). Jedna tona ekvivalentne nafte iznosi 41,868 GJ ili 11,630 MWh električne energije ili dve tone kamenog uglja odnosno 5,586 t sirovog lignita. U Tabeli 1. prikazani su faktori za konverziju jedinica energije u međunarodnoj statistici.

Svi tokovi energije posmatraju se u okviru tri sistema energije:

- Sistem primarne energije u okviru koga se daje struktura ukupno raspoložive primarne energije za potrošnju. To je domaća proizvodnja na bazi korišćenja sopstvenih resursa koji obuhvataju ugalj, sirovu naftu, prirodni gas, hidropotencijal, biomasu, biogas, energiju vetra, energiju sunca, geotermalnu energiju i neto uvoz (koji predstavlja razliku između uvoza i izvoza energenata) primarne energije, uključujući i neto uvoz električne energije;

- Sistem transformacija primarne energije u okviru koga se prikazuju energenti potrebni za procese transformacije primarne energije, te proizvodnja energije (uključujući sopstvenu potrošnju, gubitke u transformaciji, prenosu i distribuciji energije do krajnjih potrošača). Strukturu ovog nivoa čine termoelektrane, hidroelektrane, termoelektrane - toplane, elektrane na biogas, solarne elektrane, elektrane na vetar, toplane, industrijske energane, rafinerije nafte i prirodnog gasa, prerada uglja, visoke peći i proizvodnja peleta i briketa;

- Sistem finalne energije objedinjuje potrošnju energije za neenergetske svrhe (neenergetska potrošnja) i potrošnju finalne energije u energetske svrhe. Potrošnja finalne energije u energetske svrhe iskazuje se na dva načina. Prvi način obuhvata strukturu sektora potrošnje, a to su industrija, saobraćaj i ostalo (domaćinstva, javne i komercijalne delatnosti i poljoprivreda). Drugi način obuhvata strukturu energenata: čvrsta goriva, tečna goriva, gasovita goriva, električna energija, toplotna energija, obnovljivi izvori energije (u daljem tekstu: OIE).

Za izradu Energetskog bilansa Republike Srbije za 2020. godinu korišćeni su podaci JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd (u daljem tekstu: JP EPS), AD "Elektromreža Srbije" Beograd (u daljem tekstu: EMS AD), JP "Srbijagas" Novi Sad, "Distribucijagas Srbija" d.o.o. Novi Sad, "Transportgas Srbija" DOO Novi Sad, JP "Transnafta" Pančevo, "Naftne industrije Srbije" a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d.), "Standard gas" d.o.o. Novi Sad, "Hipol" a.d. Odžaci - u stečaju, "Rafinerija nafte" a.d. Beograd, JP PEU "Resavica", "Železare Smederevo" d.o.o. PD "Rudnik Kovin" a.d. Kovin, "Jugorosgaz" a.d. Beograd, "Jugorosgaz-Transport Niš" d.o.o., "Podzemno skladište gasa Banatski Dvor" d.o.o. Novi Sad, industrijskih energana, distributera gasa, snabdevača prirodnim gasom, fabrika maziva, trgovaca derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, trgovaca motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, malih proizvođača električne i toplotne energije, toplana u okviru sistema daljinskog grejanja, kao i evidencije koju Ministarstvo rudarstva i energetike vodi po službenoj dužnosti (registar energetskih dozvola i registar povlašćenih proizvođača električne energije).

Na osnovu dobijenih podataka i njihove obrade, ustanovljeni su pojedinačni, odnosno sektorski bilansi nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, uglja, električne energije, toplotne energije i bilans OIE, te su isti objedinjeni u Tabeli 3. Zbirni energetski bilans Republike Srbije.

Prikazani podaci odnose se na teritoriju Republike Srbije bez podataka sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Tabela 1: Faktori za konverziju jedinica energije u međunarodnoj statistici

U:
Iz:

TJ

Gcal

Mtoe

MBtu

GWh

Teradžul (TJ)

1

238,8

2,388 x 10-5

947,8

0,2778

Gigakalorija (Gcal)

4,1868 x 10-3

1

10-7

3,968

1,163 x 10-3

Milion tona ekvivalentne nafte (Mtoe)

4,1868 x 104

107

1

3,968 x 107

11630

Milion tona britanske toplotne jedinice (MBtu)

1,0551 x 10-3

0,252

2,52 x 10-8

1

2,931 x 10-4

Gigavat sat (GWh)

3,6

860

8,6 x 10-5

3412

1

 

2. ENERGETSKI BILANSI PO VRSTAMA ENERGENATA

2.1. Nafta, derivati nafte i biogoriva

Proizvodnja nafte u Republici Srbiji obavlja se na 63 naftna polja sa 666 bušotina, na kojima se primenjuju različite metode eksploatacije. NIS a.d. je jedina kompanija u Republici Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

U Republici Srbiji NIS a.d. poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, ukupnog kapaciteta prerade 7,3 miliona t sirove nafte godišnje, u kojima se proizvodi širok spektar naftnih derivata - tečni naftni gas, motorni benzini i dizel goriva, avio-goriva, putni i industrijski bitumeni, maziva, ulja, sirovine za petrohemijsku industriju i drugi proizvodi na bazi nafte. Pogon u Novom Sadu trenutno se ne koristi, pa je trenutni kapacitet prerade 4,8 miliona t sirove nafte godišnje. Pored navedenog, NIS a.d. poseduje i Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru.

Proizvodnja tečnog naftnog gasa (TNG), kao derivata nafte i prirodnog gasa, obavlja se u Elemiru u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa NIS a.d. i u Odžacima i to u pogonima "Standard gasa" d.o.o. i u pogonima Hipol a.d. koji propan dobija kao nusproizvod u procesu prečišćavanja rafinerijskog, odnosno petrohemijskog propilena do propilena polimerne čistoće. Na istoj lokaciji, ali drugim postrojenjima, proizvodnju obavlja i Energreen MTB d.o.o, Novi Sad. Proizvodnju propan-butan smeše i autogasa, zasnovanu na namešavanju komponenata, obavlja kompanija Petrol LPG d.o.o. Beograd u pogonu u Smederevu, a kompanija VML d.o.o. Beograd u pogonu u Jakovu.

Transport derivata nafte u Republici Srbiji obavlja se železničkim, brodskim i drumskim saobraćajem. Od rafinerija do terminalskih postrojenja uglavnom se obavlja železničkim i brodskim transportom, a u razvozu do krajnjih potrošača, drumskim. Jedini davalac usluga cevovodnog transporta u Republici Srbiji je JP "Transnafta". Delatnost transporta nafte naftovodima (aktuelna delatnost) i transporta derivata nafte produktovodima (planirana delatnost) su regulisane delatnosti od opšteg interesa, koje JP "Transnafta" obavlja po regulisanim cenama.

JP "Transnafta" obavlja delatnost transporta nafte naftovodom koji se prostire na trasi od reke Dunav od Sotina na granici sa Republikom Hrvatskom do Rafinerije Pančevo i njegova ukupna dužina je 154,4 km. Deonica Sotin - Rafinerija Novi Sad dugačka je 63,4 km, a deonica Rafinerija Novi Sad - Rafinerija Pančevo 91 km. Ovaj naftovod je deo magistralnog Jadranskog naftovoda (JANAF), puštenog u rad 1979. godine. Pripadajuću infrastrukturu naftovoda čini terminal u Novom Sadu sa četiri rezervoara za sirovu naftu od po 10000 m3, dispečerskim centrom i pumpnom stanicom, mernom stanicom u Pančevu i osam blok stanica duž trase naftovoda.

Delatnost prometa nafte i derivata nafte uključujući i biogoriva, i skladištenja, karakteriše veliki broj privrednih subjekata. Do kraja 2019. godine izdata su 25 licence za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva, 52 za trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, 461 za trgovinu motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, šest licenci za trgovinu gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava, 19 za punjenje posuda za tečni naftni gas, komprimovani i utečnjeni prirodni gas, 1 licenca za trgovinu gorivima za plovila, jedna licenca za proizvodnju biogoriva i proizvodnju biotečnosti i dve licence za namešavanje biogoriva sa gorivima naftnog porekla. Uvoz derivata nafte je slobodan, a cene su tržišne.

Maloprodaja derivata nafte na teritoriji Republike Srbije se obavlja kroz razvijenu i razgranatu trgovačku mrežu od oko 1500 maloprodajnih objekata. Ovu mrežu, u kojoj je najdominantniji "NIS", ogranak NIS a.d., čine i mreže maloprodajnih objekata velikih svetskih i regionalnih naftnih kompanija: "Lukoil-Beopetrol" a.d., "OMV Srbija", "EKO SERBIA" a.d. "Intermol" d.o.o. "Petrol", "AVIA" i domaćih preduzetnika, koju čine ili pojedinačni objekti sa robnom markom trgovca ili mali nezavisni lanci ("MB GAS OIL" d.o.o. "EURO GAS", "ELP" i dr.).

U Republici Srbiji se snabdevanje prevoznih sredstava komprimovanim prirodnim gasom, kao motornim gorivom, obavlja na 20 stanica.

Bilans nafte, derivata nafte i biogoriva obuhvata proizvodnju, uvoz i izvoz sirove nafte, preradu sirove nafte u rafinerijama kao i proizvodnju, uvoz, izvoz i potrošnju derivata nafte.

Proizvodnja sirove nafte odvija se u zemlji i u Angoli, ali se bilansira samo domaća proizvodnja u zemlji. U 2020. godini snabdevanje sirovom naftom za preradu u rafinerijama obezbediće se iz domaće proizvodnje u iznosu od 0,834 miliona t (22%), što je za 2 % manje u odnosu na procenjenu domaću proizvodnju u 2019. godini koja iznosi 0,848 miliona t (25%). U 2020. godini iz uvoza će se obezbediti potrebna dodatna količina sirove nafte u iznosu od 2,988 miliona t (78%), što je za 40% više u odnosu na procenjeni uvoz u 2019. godini koji iznosi 2,134 miliona t (72%).

Za preradu se koristi raspoloživa sirova nafta obezbeđena iz domaće proizvodnje, uvoza i zaliha, kao i komponente za preradu (poluproizvodi). U 2020. godini prerada sirove nafte i poluproizvoda planirana je u količini od 4,150 miliona t, dok je domaća proizvodnja derivata (uključeni i poluproizvodi) planirana u iznosu od 4,125 miliona t, što je za 24% više u odnosu na procenjenu preradu sirove nafte i poluproizvoda u 2019. godini u iznosu od 3,360 miliona t i za 22% više u odnosu na procenjenu domaću proizvodnju derivata u iznosu od 3,340 miliona t.

Imajući u vidu ukupne potrebe za naftnim derivatima u 2020. godini, kao i planiranu domaću proizvodnju naftnih derivata i raspoložive zalihe, nedostajuće potrebne količine naftnih derivata u iznosu od 0,927miliona t obezbediće se iz uvoza, što je za 23% manje u odnosu na procenjeni uvoz u 2019. godini u iznosu od 1,202 miliona t. U 2020. godini planiran je i izvoz naftnih derivata u iznosu od 0,923 miliona t, što je za 3% više u odnosu na procenjeni izvoz u 2019. godini u iznosu od 0,900 miliona t. Finalna potrošnja derivata nafte u 2020. godini planirana je u količinama od 3,346miliona t, od čega je:

- finalna potrošnja u neenergetske svrhe u 2020. godini planirana u iznosu od 0,582 miliona t;

- finalna potrošnja u energetske svrhe planirana je u iznosu od 2,781 miliona t. U strukturi ove finalne potrošnje naftnih derivata za 2020. godinu industrija učestvuje sa 13%, saobraćaj sa 80%, a ostali sektori sa 7%.

2.2. Prirodni gas

U Republici Srbiji koristi se prirodni gas sa domaćih nalazišta i uvozni gas. U Republici Srbiji, prirodni gas proizvodi se iz 78 bušotina. Najveća nalazišta prirodnog gasa smeštena su u Autonomnoj pokrajini Vojvodina. Jedina kompanija u Republici Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom prirodnog gasa je NIS a.d. U sastavu NIS a.d. je i Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, čija je osnovna delatnost priprema domaćeg prirodnog gasa za transport i proizvodnja tečnog naftnog gasa i gazolina. Nedostajuće količine gasa, Republika Srbija najvećim delom obezbeđuje uvozom iz Rusije na osnovu dugoročnog ugovora.

Transport prirodnog gasa za potrebe Republike Srbije, obavljaju "Transportgas Srbija" DOO i "Jugorosgaz-Transport" d.o.o. Tranzit prirodnog gasa za potrebe Bosne i Hercegovine, obavlja se u okviru "Transportgas Srbija" DOO Distribucija gasa u Srbiji obavljaju 30 licenciranih distributera. Snabdevanje prirodnim gasom obavljaju 65 licenciranih snabdevača, dok javno snabdevanje prirodnim gasom obavlja 32 licencirana snabdevača.

Skladištenje prirodnog gasa obavlja preduzeće Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" d.o.o.

Bilans prirodnog gasa obuhvata proizvodnju prirodnog gasa, zalihe, uvoz i potrošnju.

Ukupne planirane količine prirodnog gasa u 2020. godini potrebne za potrošnju iznose 2675,825 miliona m3, što je za 5% više od procenjenih raspoloživih količina u 2019. godini u iznosu od 2554,589 miliona m3.

Potrebne količine prirodnog gasa u 2020. godini obezbediće se 15% iz domaće proizvodnje i 85% iz uvoza.

Ukupna domaća proizvodnja u 2020. godini, za suvi prirodni gas bez tehničkih i tehnoloških gubitaka, planirana je u količini od 400,115 miliona m3, što je za 8% manje od procenjene proizvodnje u 2019. godini u iznosu od 400,115 miliona m3.

Uvozom prirodnog gasa obezbediće se preostale potrebne količine u 2020. godini u iznosu od 2265,960 miliona m3, što je za 5% više od procenjenog uvoza u 2019. godini koji iznosi 2153,120 miliona m3.

Od ukupno planiranih raspoloživih količina prirodnog gasa, za proizvodnju električne i toplotne energije u 2020. godini utrošiće se 948,548 miliona m3, što je za 4% manje u odnosu na procenjenu potrošnju u 2019. godini koja iznosi 986,727 miliona m3.

Planirana neenergetska potrošnja u iznosu od 197,427 miliona m3 je na istom nivou kao i procenjena potrošnja u 2019. godini.

Planirane količine za finalnu potrošnju u energetske svrhe u iznosu od 1296,807 miliona m3 je za 7% više od procenjene potrošnje u 2019. godini koja iznosi 1134,224 miliona m3. U strukturi finalne potrošnje prirodnog gasa industrija učestvuje sa 60% (761,437 miliona m3), saobraćaj sa 1% (13 miliona m3), domaćinstva 19% (245,0 miliona m3), javne i komercijalne delatnosti 19% (250,0 miliona m3) i poljoprivreda 2% (25,0 miliona m3).

2.3. Ugalj

Bilans uglja obuhvata proizvodnju, preradu, uvoz, izvoz i potrošnju uglja, kao i proizvodnju i potrošnju visokopećnog gasa. Potrebne količine uglja za uredno snabdevanje kupaca u 2020. godini obezbediće se 95% iz domaće proizvodnje i 5% iz uvoza.

Proizvodnja uglja obuhvata proizvodnju kamenog uglja, mrkog uglja i lignita i to u sledećim rudnicima:

- Rudnici sa podzemnom eksploatacijom uglja (JP PEU "Resavica") u kojima se proizvodi kameni, mrki ugalj i lignit;

- Rudnici sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi Kolubara i Kostolac) u kojima se proizvodi lignit i koji se nalaze u sastavu JP EPS;

- Rudnik sa podvodnom eksploatacijom uglja (Kovin) u kome se proizvodi lignit.

U 2020. godini planirane su proizvodnje uglja u sledećim količinama:

- Iz rudnika sa podzemnom eksploatacijom 526,00 hiljada t što je za 3% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2019. godini koja iznosi 503,445 hiljada t;

- Iz površinske eksploatacije 38,550 miliona t (sa površinskih kopova Kolubara planirana je eksploatacija u iznosu od 29,100 miliona t, a sa površinskog kopa Kostolac 9,450 miliona t) što je za 3% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2019. godini koja iznosi 38,382 miliona t;

- Iz rudnika sa podvodnom eksploatacijom uglja 215 hiljada t što je za 3 % više od procenjene proizvodnje u 2019. godini koja iznosi 206,785 hiljada t.

U strukturi domaćih ugljeva lignit učestvuje sa 98%, a 2% se odnosi na kameni i mrki ugalj. Od ukupne domaće proizvodnje uglja, planirano je da se u 2020. godini 94% ove proizvodnje potroši za proizvodnju električne energije u termoelektranama.

Planirani uvoz uglja u 2020. godini iznosi 1,4 miliona t, što je za 3% manje od procenjenog uvoza u 2019. godini koji iznosi 1,437 miliona t. Planirani izvoz uglja iznosi 0,0850 miliona t što je na istom nivou u odnosu na procenjeni izvoz u 2019. godini. Ukupne raspoložive količine uglja iz domaće proizvodnje uglja i neto uvoza u 2020. godini planirane su u iznosu od 7,766 Mtoe. Od ove količine najveća je potrošnja uglja za transformacije i to u iznosu od 7,442 Mtoe odnosno 96%. Potrošnja za transformacije obuhvata sledeće:

- Potrošnju za proizvodnju električne i toplotne energije u iznosu 6,638 Mtoe, a to je za 12% više u odnosu na procenjenu potrošnju u iznosu od 6,549 Mtoe u 2019. godini;

- Potrošnju za preradu uglja u sušari u iznosu 0,187 Mtoe što je za 46% više od procenjene potrošnju u 2019. godini koja iznosi 0,128 Mtoe, dok je proizvodnja sušenog lignita u 2020. godini planirana na nivou od 575 hiljada t što je za 43% više od procenjene proizvodnje u 2019. godini koja iznosi 396,93 hiljada t;

- Potrošnju koksa za visoke peći u iznosu od 0,617 Mtoe što je za 17% više u odnosu na procenjenu potrošnju u 2019. godini koja iznosi 0,526 Mtoe.

Finalna potrošnja uglja (uključujući sušeni lignit i visokopećni gas) u 2020. godini iznosi 0,585 Mtoe, što je za 5% manje od procenjene potrošnje u 2019. godini koja iznosi 0,630 Mtoe. Ove količine obuhvataju potrošnju za neenergetske svrhe (0,005 Mtoe) i finalnu potrošnju u energetske svrhe (0,580 Mtoe). U strukturi finalne potrošnje za energetske svrhe industrija učestvuje sa 49%, a ostali sektori sa 51% (u okviru kojih dominira potrošnja domaćinstava sa 43%).

2.4. Električna energija

Planirani kapaciteti za proizvodnju električne energije u Republici Srbiji za 2020. godinu iznose ukupno 8054 MW i obuhvataju:

- Termoelektrane (TE), snaga na pragu ovih postrojenja iznosi 4079 MW;

- Termoelektrane - toplane (TE-TO), snaga na pragu ovih postrojenja iznosi 297 MW;

- Hidroelektrane (HE), snaga velikih hidroelektrana na pragu postrojenja iznosi 2969 MW, a snaga svih malih hidroelektrana iznosi 114,30 MW. Instalisana snaga hidroelektrana koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije iznosi u 2020. godini iznosi 77.50MW;

- Industrijske energane, snage 108,267 MW;

- Elektrane na vetar, snage 397,96 MW, koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije;

- Solarne elektrane, snage 10,990 MW, od kojih će podsticajne mere za proizvodnju električne energije koristiti 8,82 MW;

- Elektrane na biogas, snage 38,51 MW, koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije;

- Kombinovana postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije snage 36,82 MW od kojih postrojenja koja će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije a koja proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje, snage 20,94 MW;

- Elektrane na biomasu snage 2,38 MW a koje će koristiti podsticajne mere za proizvodnju električne energije.

Kapaciteti za proizvodnju električne energije u Republici Srbiji za 2020. godinu su uvećani za procenu očekivanih novih kapaciteta na osnovu podataka iz Registra energetskih dozvola i Registra povlašćenih proizvođača električne energije.

Prenosni sistem, bez Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, čine 42 postrojenja 400/h kV/kV, 220/h kV/kV, 110/h kV/kV instalisane snage 15741 MVA i ukupno 459 dalekovoda napona 400, 220, 110 kV i manje od 110 kV, ukupne dužine 9775,42 km, u vlasništvu EMS AD Beograd.

Prenosni sistem je sa susednim elektroenergetskim sistemima povezan preko 24 interkonektivna dalekovoda napona 400, 220 i 110 kV.

Distributivni sistem se sastoji od 38656 transformatorskih stanica ukupne instalisane snage 31.958,08 MVA i 145.989,56 km distributivnih vodova svih naponskih nivoa.

Bilansirana električna energija obuhvata:

- proizvodnju električne energije u termoelektranama, termoelektranama - toplanama, hidroelektranama, industrijskim energanama, solarnim elektranama, elektranama na vetar i ostalim postrojenjima na biogas, biomasu, deponijski i kanalizacioni gas i prirodni gas koje proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje;

- uvoz i izvoz električne energije;

- gubitke u prenosu i distribuciji;

- potrošnju energetskog sektora u okviru kojeg je i potrošnja za pumpne akumulacije;

- finalnu potrošnju po sektorima potrošnje.

Bruto proizvodnja električne energije u 2020. godini planira se u iznosu od 39405 GWh, što je za 3% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2019. godini koja iznosi 38260 GWh. Struktura planirane bruto proizvodnje električne energije je sledeća:

- termoelektrane 27865 GWh ili 71%;

- termoelektrane - toplane 123 GWh ili manje od 1%;

- hidroelektrane 9669 GWh ili 24,5%, od čega je proizvodnja postrojenja koja koriste podsticajne mere 310,35 GWh;

- elektrane na vetar koje koriste podsticajne mere 1079 GWh;

- solarne elektrane 19 GWh, od kojih je proizvodnja postrojenja koja koriste podsticajne mere 12 GWh;

- elektrane na biogas koje koriste podsticajne mere 161 GWh;

- na prirodni gas koje proizvode električnu energiju iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje i koriste podsticajne mere 98,7 GWh;

- elektrane na biomasu koje koriste podsticajne mere 20 GWh;

- ostale energane 371GWh.

Planirani uvoz (sa tranzitom) električne energije u 2020. godini iznosi 5142 GWh što je za 4% manje u odnosu na procenjeni uvoz u 2019. godini koji iznosi 5349 GWh.

Planirani izvoz (sa tranzitom) električne energije u 2020. godini iznosi 6337 GWh, što je za 16% više od procenjenog izvoza u 2019. godini koji iznosi 5534 GWh.

Planirana potrošnja električne energije u energetskom sektoru u 2020. godini iznosi 4148 GWh, što je za 2% manje od procenjene potrošnje u 2019. godini koja iznosi 4223 GWh. Potrošnja za pumpne akumulacije je planirana u iznosu od 1370 GWh što je za 23% više od procenjene vrednosti za 2019. godinu koja iznosi 1118 GWh.

Gubici prenosa i distribucije u 2020. godini planirani su u iznosu od 3973 GWh, što je za 10% manje od procenjenih gubitaka u 2019. godini koji iznose 4407 GWh.

Finalna potrošnja električne energije predstavlja bruto proizvodnju uvećanu za uvoz (sa tranzitom) i umanjenu za izvoz (sa tranzitom), potrošnju električne energije u energetskom sektoru i gubitke u prenosu i distribuciji.

Finalna potrošnja električne energije u 2020. godini planirana je u iznosu od 28719 GWh, što je za 1% više u odnosu na procenjene finalne potrošnje u 2019. godini koja iznosi 28328 GWh. U strukturi potrošnje industrija učestvuje sa 29%, saobraćaj sa 1,3%, domaćinstva sa 48,5,%, javne i komercijalne delatnosti sa 20% i poljoprivreda sa 1,2%.

2.5. Toplotna energija

Kapaciteti za proizvodnju toplotne energije u Republici Srbiji instalisani su u:

- toplanama u okviru sistema daljinskog grejanja koji obuhvata ukupno 62 privrednih subjekata koji se bave delatnostima proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom u okviru centralizovanih sistema grejanja. Sistem gradskih toplana, čine toplotni izvori, instalisane snage oko 6014,9 MW;

- termoelektranama (TE) i to: TE Kolubara, TE Kostolac i TE Nikola Tesla, gde se proizvedena toplotna energija koristi za grejanje Lazarevca, Obrenovca, Kostolca i Požarevca (kapacitet za proizvodnju toplotne energije iznosi 432 MW);

- termoelektranama - toplanama (TE-TO), (kapacitet za proizvodnju toplotne energije iznosi 482 MW);

- industrijskim energanama - u sistemu industrijske energetike nalaze se toplotni izvori koji se najvećim delom se koriste za proizvodnju toplotne energije za potrebe proizvodnih procesa i grejanja radnog prostora u industrijskim preduzećima.

Za proizvodnju toplotne energije u toplanama koristi se prirodni gas, ugalj, naftni derivati i biomasa. Planirana potrošnja prirodnog gasa u 2020. godini u toplanama iznosi 620,976 miliona m3, uglja 208000 t, naftnih derivata 67651 t, a biomase 6470 t.

U ukupnoj potrošnji toplana prirodni gas učestvuje sa 80%, naftni derivati sa 11,7%, ugalj sa 7,8%, a biomasa sa manje od 1%.

Bilans toplotne energije obuhvata potrošnju energenata, proizvodnju toplotne energije u termoelektranama, termoelektranama - toplanama, toplanama i industrijskim energanama, gubitke u distribuciji kao i finalnu potrošnju po sektorima potrošnje.

Planirana je proizvodnja toplotne energije u 2020. godini od 38395 TJ, a to je za 2% više od procenjene proizvodnje za 2019. godinu, u iznosu od 37710 TJ. U strukturi planirane proizvodnje, toplane učestvuju sa 59%, industrijske energane sa 31%, termoelektrane sa 7% i termoelektrane toplane sa 3%.

Planirani gubici u distribuciji toplotne energije u 2020. godini iznose 3319 TJ, što je za 2% više od gubitaka u 2019. godini, koji iznose 3258 TJ.

Finalna potrošnja toplotne energije u 2020. godini planirana je u iznosu od 32867 TJ, što je za 2% više od procenjene potrošnje u 2019. godini koja iznosi 32305 TJ. U strukturi potrošnje industrija učestvuje sa 28%, a domaćinstva i ostali sektori sa 72%.

2.6. Obnovljivi izvori energije

Bilansiranje energije iz obnovljivih izvora energije obuhvata proizvodnju i potrošnju električne energije iz velikih i malih vodenih tokova, energije vetra i sunca, biogasa, kao i proizvodnju i potrošnju toplotne energije iz geotermalne energije i biomase (ogrevno drvo, pelet i briket).

U 2020. godini planirano je povećanje proizvodnje primarne energije iz vetra, sunca i biogasa i manje korišćenje hidropotencijala u odnosu na 2019. godinu. Ukupna planirana proizvodnja primarne energije iz obnovljivih izvora energije u 2020. godini iznosi 2,034 Mtoe, što je na gotovo istom nivou kao i procenjena proizvodnja u 2019. godini koja iznosi koja iznosi 2,047 Mtoe.

U strukturi planirane ukupne domaće proizvodnje primarne energije za 2020. godinu, obnovljivi izvori energije učestvuju sa 20%, dok je procenjena vrednost za 2019. godinu takođe 20%. U ovoj strukturi najveće je učešće čvrste biomase 56%, hidropotencijala 37%, energije vetra 5%, dok biogas, energija sunca i geotermalna energija učestvuju sa 1%.

Proizvodnja i potrošnja čvrste biomase obuhvata proizvodnju i potrošnju ogrevnog drveta, peleta i briketa u energetske svrhe (za potrebe proizvodnje električne i toplotne energije). U okviru aktivnosti Energetske zajednice u oblasti obnovljivih izvora energije, a za potrebe definisanja ciljeva, sprovedeno je istraživanje o potrošnji biomase za sve potpisnice Ugovora o Energetskoj zajednici. Ovim istraživanjem utvrđena je proizvodnja i potrošnja biomase za 2009. i 2010. godinu. Na osnovu ovih podataka definisan je cilj u oblasti obnovljivih izvora energije koji Republika Srbija treba da ostvari u 2020. godini, a to je 27% učešća obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije računatoj u skladu sa članom 2. Direktive 2009/28/EZ. U okviru Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 101/15) napravljene su projekcije Energetskog bilansa do 2030. godine. Iz ovih projekcija preuzeti su podaci o proizvodnji i potrošnji čvrste biomase, a za potrebe izrade ovog dokumenta. Planirana proizvodnja čvrste biomase u 2019. godini je 1,153 Mtoe. Od ove količine veoma mali iznos se troši u toplanama, svega 0,002769 Mtoe, što je na istom nivou kao i procenjena potrošnja u 2018. godini koja iznosi. Planirana finalna potrošnja biomase iznosi 1,104 Mtoe. U strukturi ove potrošnje, industrija učestvuje sa 14%, domaćinstva sa 83%, a ostali sektori sa 3%. Potrošnja čvrste biomase odvija se dominantno u okviru sektora domaćinstva za potrebe zagrevanja prostorija.

Neophodno je napomenuti da je u 2020. godini planirani kapacitet postrojenja na biomasu za proizvodnju električne energije 2,38 MW i postrojenja na biogas 38,51 MW.

Bilansirana energija velikih i malih vodenih tokova, energije vetra, energije sunca, energije biogasa, energije biomase koristi se za proizvodnju električne energije i obuhvaćena je u sklopu poglavlja o ukupnoj proizvodnji električne energije u Republici Srbiji. U 2020. godini planirano je korišćenje hidropotencijala velikih vodenih tokova (bez proizvodnje RHE Bajina Bašta) u količini od 8788 GWh ili 0,754 Mtoe, što je za 6% manje od procenjenog u 2019. godini koji iznosi 9350 GWh ili 0,804 Mtoe. Proizvodnja električne energije malih hidroelektrana u okviru sistema JP EPS, kao i malih hidroelektrana koje isporučuju električnu energiju JP EPS, u 2019. godini planirana je u iznosu od 347 GWh ili 0,030Mtoe, što je za 21% više od procenjene proizvodnje u 2019. godini koja iznosi 287 GWh ili 0,025 Mtoe. Ukupna količina proizvedene električne energije iz hidroelektrana planirana je u iznosu od 9669 GWh u 2020. godini, uključujući i reverzibilne hidroelektrane što je i prikazano u tabeli 3. Zbirni Energetski bilans Republike Srbije, dok se u delu proizvodnje primarne energije u istoj tabeli, u skladu sa metodologijom izrade Energetskog bilansa, prikazuje podatak bez reverzibilnih elektrana koji iznosi 0,754 Mtoe za 2020. godinu.

Planirano korišćenje energije sunca u 2020. godini je 19 GWh, što je za 14% više u odnosu na korišćenju ove energije u 2019. godini u iznosu od 14 GWh.

Planirano korišćenje biogasa u 2020. godini za proizvodnju električne i toplotne energije je 0,0234 Mtoe, što je za 40% više u odnosu na procenjenu vrednost u 2019. godini u iznosu od 0,0167 Mtoe.

Planirano korišćenje energije vetra u 2020. godini je 1079 GWh, što je za 30% više u odnosu na na procenjenu vrednost za 2019. godinu u iznosu od 848 GWh.

Planirana proizvodnja geotermalne energije u 2020. godini je na nivou procenjene u 2019. godini i iznosi 0,005 Mtoe. Količina proizvedene geotermalne energije koristi se isključivo za grejanje. Ovim podatkom nije obuhvaćeno i korišćenje geotermalne energije kroz upotrebu toplotnih pumpi.

3. UKUPNE POTREBE ZA ENERGIJOM

Ukupne potrebe za energijom Republike Srbije (bez potreba za energijom na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) na godišnjem nivou prikazuju se u okviru zbirnog energetskog bilansa prikazanog u Tabeli 3, a na osnovu prethodno definisanih pojedinačnih bilansa za naftu, derivate nafte i biogoriva, prirodni gas, ugalj, električnu i toplotnu energiju i energiju iz obnovljivih izvora energije. Posebno u okviru zbirnog energetskog bilansa je utvrđena:

- ukupna domaća proizvodnja primarne energije prema vrstama energenata;

- uvoz i izvoz energije i energenata;

- ukupno raspoloživa primarna energija za potrošnju, po vrstama energenata i izvorima snabdevanja, potrebna za sigurno, pouzdano i kvalitetno snabdevanje;

- energenti za energetske transformacije;

- potrošnja energetskog sektora;

- gubici u prenosu i distribuciji;

- neenergetska potrošnja;

- finalna potrošnja energenata po sektorima potrošnje i po energentima.

Domaća proizvodnja primarne energije obuhvata eksploataciju/korišćenje domaćih resursa uglja, sirove nafte, prirodnog gasa i obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, geotermalna energija, energija vetra, solarna energija, biogas, biomasa). Planirana proizvodnja primarne energije u 2020. godini iznosi 10,112 Mtoe što je na nivou procenjene proizvodnje u 2019. godini koja iznosi 10,199 Mtoe. U strukturi proizvodnje primarne energije ugalj učestvuje sa 67,5%, nafta sa 9,2%, prirodni gas sa 3,1%, hidropotencijal 7,5%, biomasa sa 11,4%, dok geotermalna, solarna, energija vetra, biogas sa 1,2%.

Planirani neto uvoz primarne energije u 2020. godini je u količini od 5,658 Mtoe, što je za 13% više od procenjenog neto uvoza u 2019. godini, koji iznosi 5,003 Mtoe. Planiranim neto uvozom obezbediće se potrebne dodatne količine sirove nafte i derivata nafte, prirodnog gasa i uglja. Najveće učešće u neto uvozu od 57% ima sirova nafta i derivati nafte, zatim prirodni gas 32% i ugalj 13%.

Ukupna raspoloživa energija u 2020. godini iznosi 15,907 Mtoe, što je za 3% više od ukupne procenjene količine energije za snabdevanje u 2019. godini koja iznosi 15,497 Mtoe. Potrebna količina primarne energije obezbediće se 64,4% iz domaće proizvodnje i 35,6% iz neto uvoza.

Od ukupno raspoložive energije za snabdevanje, za transformacije se koristi 14,031 Mtoe ili 90%, u termoelektranama, hidroelektranama, termoelektranama - toplanama, toplanama, elektranama na vetar, solarnim elektranama, industrijskim energanama, ostalim postrojenjima na biogas, biomasu, deponijski i kanalizacioni gas, rafinerijama nafte, preradi uglja, visokim pećima i postrojenjima za proizvodnju peleta i briketa. Ovaj iznos je za 8% veći od procenjene potrošnje za transformacije u 2019. godini u iznosu od 12,961 Mtoe. Kao ulazni energenti sistema transformacija, najzastupljeniji je ugalj sa 52,7%, potom sirova nafta i poluproizvodi sa 31,8%, hidropotencijal sa 5,3%, prirodni gas sa 5,3%, energija vetra sa 0,7%, dok derivati nafte, energija sunca, biogas, biomasa i deponijski i kanalizacioni gas učestvuju sa 3%.

Planirana proizvodnja iz transformacija u 2020. godini iznosi 9,189 Mtoe što je za 12% više od proizvodnje iz transformacija u iznosu od 8,184 Mtoe u 2019. godini. U strukturi transformisanih oblika energije proizvedeni derivati nafte učestvuju sa 46% (4,229 Mtoe), električna energija sa 36,9% (3,389 Mtoe), toplotna energija sa 9,8% (0,917 Mtoe), proizvodnja peleta i briketa sa 1,3% (0,119 Mtoe) i sušeni lignit i visokopećni gas sa 5,8% (0,535 Mtoe).

U 2020. godini planirana potrošnja energetskog sektora iznosi 0,823 Mtoe, što je za 1% manje od procenjene potrošnje energetskog sektora od 0,828 Mtoe u 2019. godini.

Gubici u prenosu i distribuciji u 2020. godini planirani su u iznosu od 0,508 Mtoe, a to je za 6% manje od procenjenih gubitaka u prenosu i distribuciji za 2019. godinu koji iznose 0,542 Mtoe.

Ukupna finalna energija raspoloživa za potrošnju planirana je u 2020. godini u iznosu od 9,582 Mtoe, što je za 4% više od procenjene energije raspoložive za potrošnju u 2019. godini koja iznosi 9,216 Mtoe.

Ukupna finalna energija raspoloživa za potrošnju sastoji se od:

- potrošnje finalne energije u neenergetske svrhe (potrošnja energenata kao sirovine) i

- potrošnje finalne energije (potrošnja krajnjih korisnika) u energetske svrhe.

Potrošnja finalne energije u neenergetske svrhe u 2020. godini u iznosu od 0,744 Mtoe je na istom nivou kao i procenjena potrošnja u 2019. godini.

Potrošnja finalne energije u energetske svrhe predstavlja sumu primarne energije koja se ne koristi u transformacijama (koristi se direktno u sektorima potrošnje) i energije koja se dobija u procesima transformacija, umanjenu za potrošnju energetskog sektora, gubitke u prenosu i distribuciji energije i energenata i neenergetsku potrošnju.

Potrošnja finalne energije u energetske svrhe u 2020. godini planirana je u iznosu od 8,841 Mtoe, što je za 4% više od procenjene potrošnje u 2019. godini koja iznosi 8,470 Mtoe. U strukturi potrošnje finalne energije saobraćaj učestvuje sa 26%, industrija sa 26%, dok ostali sektori zajedno (domaćinstva, poljoprivreda i javne i komercijalne delatnosti) učestvuju sa 48%.

U strukturi potrošnje finalne energije po energentima u 2020. godini, naftni derivati učestvuju sa 32,0%, električna energija sa 28%, ugalj sa 6,3%, prirodni gas sa 11,7%, toplotna energija sa 8,9%, visokopećni gas sa 0,2%, a geotermalna energija, biomasa i biogas zajedno sa 12,7%. Planirana potrošnja naftnih derivata biće veća za 9%, električne i toplotne energije za 2%, dok će se potrošnja uglja smanjiti za 5% u odnosu na procenjenu potrošnju iz 2019. godine. Planirana potrošnja prirodnog gasa biće veća za 14% u odnosu na potrošnju iz 2019. godine, a planirana potrošnja biomase i biogasa u 2020. godini ostaje na približno istom nivou kao u 2019. godini.

4. ZAKLJUČAK

Radi realizacije ovog energetskog bilansa i obezbeđenja sigurnosti snabdevanja energijom i energentima neophodno je:

- da kompanije obezbede potrebne planirane količine energije i energenata iz domaće proizvodnje i uvoza, kojim će se omogućiti redovno i uredno snabdevanje;

- obezbediti izvršenje svih planiranih remonta;

- nastaviti sprovođenje aktivnosti u cilju povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije i njihovog učešća u Energetskom bilansu Republike Srbije;

- sprovesti mere u smanjenju distributivnih gubitaka, podjednako i u distribuciji električne i toplotne energije i distribuciji gasa;

- stvoriti zakonske uslove za sprovođenje mera i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti;

- stalno praćenje rada energetskog sektora i realizacije energetskog bilansa a radi donošenja adekvatnih mera u cilju obezbeđenja sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima.

U Tabeli 2. prikazani su osnovni energetski indikatori.

Tabela 2: Osnovni energetski indikatori

REPUBLIKA SRBIJA

2018

2019

2020

Potrošnja PE po stanovniku
(kg en/capita)

2223,61

2223,20

2272,55

Potrošnja el. energije po stanovniku (kWh/capita)

4017

4068

4124

Učešće domaćinstava u potrošnji električne energije %

47,8

48,2

48,4

Tabela 3: Zbirni Energetski bilans Republike Srbije

ZBIRNI ENERGETSKI BILANS REPUBLIKE SRBIJE

REPUBLIKA SRBIJA (bez podataka za KiM)

fizičke jedinice

REALIZACIJA 2018

PROCENA 2019

PLAN 2020

2019/2018

2020/2019

fizičke jedinice

Mil ten

fizičke jedinice

Mil ten

fizičke jedinice

Mil ten

%

%

PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE

 

-

10.021

-

10.199

-

10.112

102

99

Ugalj

1000t

37649

6.609

39092

6.840

39291

6.830

103

100

Nafta (sa poluproizvodima)

1000t

926

0.976

918

0.968

882

0.929

99

96

Gas

Mil m3

450

0.358

433

0.344

400

0.319

96

92

Hidropotencijal (bez RHE)

GWh

10637

0.915

9350

0.804

8788

0.754

88

94

Geotermalna energija

TJ

219

0.005

219

0.005

219

0.005

100

100

Biomasa

TJ

46936

1.121

47688

1.139

48274

1.153

102

101

Biogas

TJ

939

0.022

1027

0.025

1063

0.025

109

104

Solarna energija

GWh

13

0.001

14

0.001

19

0.001

106

114

Energija vetra

GWh

150

0.013

848

0.073

1.079

0.095

564

130

Deponijski i kanalizacioni gas

TJ

-

-

-

-

0

0.000

-

-

UVOZ

-

-

6.918

-

6.466

-

7.203

93

111

Ugalj

1000t

1406

0.780

1437

0.797

1400

0.776

102

97

Nafta

1000t

3696

3.859

3351

3.484

3991

4.170

90

120

Sirova nafta (sa poluproizvodima)

1000t

2769

2.920

2150

2.267

3064

3.231

78

143

Naftni derivati

1000t

927

0.940

1202

1.218

927

0.939

130

77

Gas

Mil m3

2198

1.715

2153

1.714

2266

1.804

100

105

Električna energija

GWh

6400

0.550

5349

0.460

5142

0.442

84

96

Biomasa

1000t

-

0.014

-

0.010

-

0.010

70

100

IZVOZ

-

-

1.569

-

1.463

-

1.545

93

106

Ugalj

1000t

82

0.016

85

0.017

85

0.017

104

100

Nafta

1000t

936

0.942

932

0.935

954

0.942

99

101

Sirova nafta (sa poluproizvodima)

1000t

13

0.011

32

0.027

31

0.011

250

40

Naftni derivati

1000t

923

0.931

900

0.907

923

0.931

97

103

Gas

Mil m3

-

-

-

-

-

-

-

-

Električna energija

GWh

6284

0.540

5534

0.476

6337

0.551

88

116

Biomasa

1000t

-

0.070

-

0.035

-

0.035

50

100

NETO UVOZ ENERGENATA

-

-

5.349

-

5.003

-

5.658

94

113

Ugalj

1000t

1324

0.763

1352

0.780

1315

0.760

102

97

Nafta

1000t

2760

2.918

2419

2.550

3037

3.229

87

127

Sirova nafta

1000t

2756

2.909

2117

2.239

3033

3.220

77

144

Naftni derivati

1000t

4

0.009

302

0.310

4

0.009

3639

3

Gas

Mil m3

2198

1.715

2153

1.714

2266

1.804

100

105

Električna energija

GWh

116

0.010

-185

-0.016

-1196

-0.109

-159

686

Biomasa

1000t

-

-0.056

-

-0.026

-

-0.026

46

100

SALDO ZALIHA

Mtoe

-

0.017

-

0.295

-

0.132

1704

45

UKUPNO RASPOLOŽIVA ENERGIJA

Mtoe

-

15.527

-

15.497

-

15.907

101

103

SKLADIŠTA ZA MEĐUNARODNI BRODSKI SAOBRAĆAJ

Mtoe

-

0.017

-

0.017

-

0.017

100

100

UKUPNA DOMAĆA POTROŠNJA

Mtoe

-

15.509

-

15.480

-

15.890

101

103

MEĐUNARODNI AVIO PREVOZ

Mtoe

-

0.140

-

0.140

-

0.140

100

100

UKUPNO SNABDEVANJE ENERGIJOM

Mtoe

-

15.370

-

15.340

-

15.751

101

103

Ugalj

1000t

39613

7.534

40484

7.631

41306

7.766

101

102

Nafta

1000t

3676

3.878

3361

3.573

4150

4.412

92

123

Gas

Mil m3

2632

2.329

2679

2.370

2619

2.317

102

98

Električna energija

GWh

116

0.010

-185

-0.016

-1196

-0.109

-159

686

Hidropotencijal

GWh

10637

0.915

9350

0.804

8788

0.319

88

40

Geotermalna energija

TJ

219

0.005

219

0.005

219

0.005

100

100

Biomasa

TJ

44397

1.060

46461

1.110

47047

1.124

105

101

Biogas

TJ

958

0.023

1027

0.025

1063

0.025

107

104

Solarna energija

GWh

13

0.001

14

0.001

16

0.001

106

114

Energija vetra

GWh

150

0.013

848

0.073

1,079

0.095

564

130

Deponijski i kanalizacioni gas

Mil m3

-

-

-

-

-

-

-

-

UVOZNA ZAVISNOST (%)

-

-

34.780

-

32.280

-

35.566

93

111

UČEŠĆE U UKUPNOJ BRUTO POTROŠNJI (%)

Ugalj

1000t

-

49.493

-

49.742

-

49.308

101

99

Nafta

1000t

-

25.476

-

23.290

-

28.009

91

120

Gas

Mil m3

-

15.299

-

15.451

-

14.711

101

95

Električna energija

GWh

-

0.066

-

-0.104

-

-0.693

-158

668

Hidropotencijal

GWh

-

6.008

-

5.242

-

2.023

87

39

Geotermalna energija

TJ

-

0.034

-

0.034

-

0.033

99

97

Biomasa

1000t

-

6.966

-

7.234

-

7.134

104

99

Biogas

Mil m3

-

0.150

-

0.160

-

0.161

106

101

Solarna energija

GWh

-

0.007

-

0.008

-

0.009

105

111

Energija vetra

GWh

-

0.085

-

0.475

-

0.600

559

126

Deponijski i kanalizacioni gas

 

-

-

-

-

-

-

-

-

UTROŠAK ZA PROIZVODNJU ENERGIJE TRANSFORMACIJOM

Mtoe

-

13.960

-

12.961

-

14.031

94

108

Hidroelektrane

Mtoe

-

0.915

-

0.804

-

0.754

88

94

Vetroelektrane

Mtoe

-

0.013

-

0.073

-

0.095

564

130

Solarne elektrane

Mtoe

-

0.001

-

0.001

-

0.001

100

128

Pumpanje-reverzibilne hidroelektrane

Mtoe

-

0.092

-

0.096

-

0.118

105

123

Termoelektrane

Mtoe

-

6.273

-

6.411

-

6.499

102

101

Termoelektrane-toplane (TE-TO)

Mtoe

-

0.092

-

0.062

 

0.054

67

87

Energane

Mtoe

-

0.430

-

0.363

-

0.403

84

111

Toplane

Mtoe

-

0.560

-

0.667

-

0.635

119

95

Ekstrakcija nafte i gasa

Mtoe

-

0.000

-

0.000

-

0.000

-

-

Rafinerije i Petrohemija

Mtoe

-

4.593

-

3.573

-

4.412

80

119

Visoke peći

Mtoe

-

0.617

-

0.526

-

0.617

85

117

Rudnici uglja

Mtoe

-

0.000

-

0.000

-

0.000

-

-

Prerada uglja

Mtoe

-

0.127

-

0.128

-

0.187

101

147

Ćumurane i retorte

Mtoe

-

0.027

-

0.027

-

0.027

100

100

Proizvođači drvnih peleta

Mtoe

-

0.100

-

0.100

-

0.100

100

100

Proizvođači drvnih briketa

Mtoe

-

0.009

-

0.009

-

0.009

100

100

Ostali

Mtoe

-

0.111

-

0.121

-

0.121

-

-

PROIZVODNJA ENERGIJE TRANSFORMACIJOM

Mtoe

-

9.158

-

8.184

-

9.189

89

112

BRUTO PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

GWh

37426

3.218

38261

3.290

39405

3.389

102

103

TERMOELEKTRANA

GWh

24975

2.147

26295

2.261

27865

2.396

105

106

TERMOELEKTRANA - TOPLANA

GWh

280

0.024

346

0.030

123

0.011

124

36

HIDROELEKTRANA

GWh

11393

0.980

10172

0.875

9669

0.832

89

95

OD TOGA MALE HIDRO

GWh

394

0.034

287

0.025

347

0.030

73

121

RHE

GWh

757

0.065

823

0.071

881

0.076

109

107

ELEKTRANE NA SUNČANU ENERGIJU

GWh

13

0.001

14

0.001

19

0.002

104

141

ELEKTRANE NA VETAR

GWh

150

0.013

848

0.073

1079

0.093

564

127

OSTALO

GWh

614

0.053

587

0.050

651

0.056

96

111

NA BIOGAS

GWh

102

0.009

116

0.010

161

0.014

114

138

NA BIOMASU

GWh

 

0.000

   

20

0.002

-

-

NA DEPONIJSKI I KANALIZACIONI GAS

GWh

 

0.000

   

0

0.000

-

-

NA PRIRODNI GAS KOJE PROIZVODE ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE

GWh

97

0.008

108

0.009

99

0.008

111

91

INDUSTRIJSKE ENERGANE

GWh

415

0.036

363

0.031

371

0.032

87

102

SOPSTVENA POTROŠNJA U ENERGETSKOM SEKTORU

Mtoe

-

0.798

-

0.828

-

0.823

104

99

GUBICI

Mtoe

-

0.554

-

0.542

-

0.508

98

94

ENERGIJA RASPOLOŽIVA ZA FINALNU POTROŠNJU

Mtoe

-

9.216

-

9.215

-

9.582

100

104

FINALNA POTROŠNJA U NEENERGETSKE SVRHE

Mtoe

-

0.744

-

0.744

-

0.744

100

100

FINALNA POTROŠNJA ZA ENERGETSKE SVRHE

Mtoe

-

8.470

-

8.470

-

8.841

100

104

PO SEKTORIMA POTROŠNJE:

 

               

Industrija (sa građevinarstvom)

Mtoe

-

2.397

-

2.234

-

2.350

95

105

Saobraćaj

Mtoe

-

2.138

-

2.145

-

2.322

100

108

Domaćinstva

Mtoe

-

2.872

-

2.969

-

3.023

103

102

Poljoprivreda

Mtoe

-

0.170

-

0.164

-

0.173

96

105

Ostali potrošači

Mtoe

-

0.891

-

0.956

-

0.972

106

102

PO ENERGENTIMA:

Mtoe

-

-

-

-

-

-

-

-

Ugalj

Mtoe

-

0.558

-

0.590

-

0.561

106

95

Visokopećni gas

Mtoe

 

0.019

 

0.034

 

0.019

 

 

Naftni derivati

Mtoe

-

2.663

-

2.632

-

2.857

99

109

Prirodni gas

Mtoe

-

1.038

-

0.903

-

1.033

90

114

Električna energija

GWh

28049

2.412

28328

2.436

28719

2.470

101

101

Toplotna energija

Mtoe

-

0.738

-

0.772

-

0.785

104

102

OIE (geotermalna energija, biomasa, biogas)

Mtoe

-

1.041

-

1.103

-

1.117

105

101