ODLUKA

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2019)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se način, uslovi i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), način utvrđivanja zakupnine, organ nadležan za odlučivanje o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, kao i druga pitanja u vezi sa davanjem u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada.

Član 2

Davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo javno svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon) i uredbom kojom se uređuju poslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanje u zakup stvari u javnoj svojini, uslovi pribavljanja drugih imovinskih prava u korist Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava čiji je nosilac Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave, kao i postupci javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (u daljem tekstu: Uredba).

Član 3

Pod poslovnim prostorom u javnoj svojini Grada, u smislu ove odluke, smatraju se poslovne zgrade, poslovne prostorije, sportski objekti i sportski tereni, garaže, otvorena skladišta, ateljei i lagumi na Petrovaradinskoj tvrđavi i druge prostorije izgrađene, kupljene ili na drugi način pribavljene u javnu svojinu Grada, odnosno kojima raspolaže Grad.

II POSTUPAK DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA U ZAKUP

Član 4

Poslovni prostor u javnoj svojini Grada daje se u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja, a izuzetno neposrednom pogodbom.

Član 5

Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada donosi Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), osim u slučaju davanja u zakup poslovnog prostora neposrednom pogodbom.

Predlog odluke iz stava 1. ovog člana i tekst oglasa priprema Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Gradska uprava) i dostavlja ih Gradskom veću.

Član 6

Postupak davanja poslovnog prostora u javnoj svojini Grada u zakup sprovodi Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje i imenuje Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik).

Komisija ima predsednika, zamenika predsednika, dva člana, njihove zamenike, sekretara i zamenika sekretara.

Aktom o obrazovanju i imenovanju Komisije uređuju se zadaci Komisije.

Komisija punovažno odlučuje ukoliko na sednici prisustvuju najmanje dva člana, a odluka se smatra donetom kada se za istu izjasne dva člana.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Gradska uprava.

Član 7

Komisija o toku postupka vodi zapisnik i po okončanom postupku sačinjava predlog odluke o davanju poslovnog prostora u javnoj svojini Grada u zakup, koju sa tekstom ugovora o zakupu poslovnog prostora u javnoj svojini Grada dostavlja Gradskoj upravi.

Gradska uprava pribavlja mišljenje Pravobranilaštva Grada Novog Sada na tekst ugovora iz stava 1. ovog člana.

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada dužno je da mišljenje iz stava 2. ovog člana da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.

Gradska uprava dostavlja Gradskom veću predlog odluke o davanju poslovnog prostora u javnoj svojini Grada u zakup sa tekstom ugovora o zakupu poslovnog prostora u javnoj svojini Grada i mišljenjem iz stava 2. ovog člana.

Odluku o davanju poslovnog prostora u javnoj svojini Grada u zakup donosi Gradsko veće.

Član 8

Na osnovu odluke Gradskog veća iz člana 7. stav 5. ove odluke načelnik Gradske uprave zaključuje ugovor o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, a poslove zakupodavca u ime i za račun Grada obavlja Gradska uprava.

1. Postupak javnog nadmetanja i prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja

Član 9

Komisija objavljuje oglas u sredstvima javnog informisanja, a može i na internet stranici Grada, koji obavezno sadrži:

- podatke o zakupodavcu,

- vrstu postupka (prikupljanje pisanih ponuda ili javno nadmetanje),

- opis poslovnog prostora koji se daje u zakup,

- uslove pod kojima se nepokretnost u javnoj svojini Grada daje u zakup (rok trajanja zakupa i dr.),

- delatnosti koje se mogu obavljati u poslovnom prostoru,

- početnu, odnosno najnižu visinu zakupnine u dinarima po m2 mesečno bez PDV-a,

- visinu i način polaganja depozita, odnosno visinu i vreme trajanja bankarske garancije,

- rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju, odnosno u postupku prikupljanja pisanih ponuda,

- podatke o obaveznoj sadržini ponude/prijave i neophodnoj dokumentaciji koja se uz nju prilaže,

- način, mesto i vreme za dostavljanje ponuda/prijava,

- vreme i mesto javnog otvaranja ponuda, odnosno održavanja javnog nadmetanja,

- naznaku da se u ponudi/prijavi obavezno navodi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita,

- datum i vreme razgledanja poslovnog prostora koji se daje u zakup,

- druge elemente potrebne za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora.

Komisija može da utvrdi užu namenu poslovnog prostora u okviru delatnosti iz stava 1. alineja peta ovog člana.

Član 10

Visina depozita za učešće u postupku ne može biti viša od tri početne mesečne zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup.

Depozit se polaže na način utvrđen objavljenim oglasom.

Pisana ponuda/prijava za koju nije položen depozit se odbacuje kao nepotpuna.

Ponuđačima čija pisana ponuda/prijava bude izabrana kao najpovoljnija, položeni iznos depozita uračunava se kao deo unapred plaćene zakupnine, nakon zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ponuđačima čija ponuda/prijava je neblagovremena ili nepotpuna, depozit se vraća u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja iz člana 16. stav 2. ove odluke.

Ponuđačima čija ponuda/prijava nije najpovoljnija, odnosno ne bude razmatrana u skladu sa članom 15. ove odluke depozit se vraća u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor iz člana 19. stav 3. ove odluke.

Ponuđač čija je ponuda/prijava izabrana kao najpovoljnija gubi pravo na povraćaj depozita ukoliko u roku od osam dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora ne zaključi ugovor.

Član 11

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude/prijave je najviša ponuđena zakupnina po m2.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da u roku od tri dana od dana prijema poziva dostave novu zatvorenu pisanu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđači iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu ali sa istovetnom zakupninom, Komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Član 12

Rok za podnošenje ponuda/prijava na oglas ne može biti kraći od sedam dana od dana objavljivanja oglasa.

Član 13

Ponuda/prijava mora da sadrži:

- podatke o podnosiocu, i to za:

1. fizička lica - ime, prezime, adresu, kontakt telefon, fotokopiju lične karte,

2. preduzetnike - ime i prezime preduzetnika, adresu, fotokopiju lične karte, naziv radnje i sedište, matični broj, fotokopiju rešenja o upisu u registar nadležnog organa, fotokopiju potvrde o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, kontakt telefon,

3. pravna lica - naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu u registar nadležnog organa, fotokopiju potvrde o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

- adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda/prijava,

- delatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru (koja može biti samo delatnost koja je oglasom određena kao delatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru),

- iznos ponuđene zakupnine po m2 mesečno u dinarima bez PDV-a (koji ne može biti niži od početnog iznosa po m2 mesečno bez PDV-a određenog oglasom),

- izjavu da će se poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i privesti nameni sopstvenim sredstvima ponuđača bez prava potraživanja od zakupodavca,

- dokaz o uplati depozita, i

- druge elemente u skladu sa oglasom.

Sve ponude/prijave moraju biti potpisane od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Uz ponudu/prijavu se dostavljaju prilozi u skladu sa oglasom.

Član 14

Ponude/prijave se podnose u zatvorenim kovertama putem pisarnice Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu Gradske uprave, sa naznakom: "Ne otvarati - ponuda za javni oglas / prijava za javno nadmetanje".

Na koverti treba da stoje osnovni podaci o podnosiocu.

Član 15

Ponuda/prijava ponuđača za koga se utvrdi da je već bio ili jeste zakupac poslovnog prostora i koji po tom ili nekom drugom osnovu ima dugovanja prema zakupodavcu, odnosno koji se nije pridržavao drugih ugovorenih odredaba, kao i ponuda/prijava sa njim povezanih lica (bračni drug, roditelj, dete i drugi članovi zajedničkog domaćinstva) neće se razmatrati.

Član 16

Podnosci neblagovremene ili nepotpune ponude/ prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pisanih ponuda, a neblagovremene ili nepotpune ponude/prijave se odbacuju.

Rešenje kojim se neblagovremene ili nepotpune ponude/ prijave iz stava 1. ovog člana odbacuju, donosi načelnik Gradske uprave na obrazložen predlog Komisije.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana, podnosilac neblagovremene ili nepotpune ponude/prijave ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

O žalbi iz stava 3. ovog člana odlučuje Gradsko veće.

Član 17

Otvaranje ponuda/prijava je javno i sprovodi ga Komisija na mestu, u vreme i na način određen oglasom.

Komisija razmatra ponude bez prisustva ponuđača i drugih lica.

Član 18

U postupku otvaranja ponuda/prijava, Komisija konstatuje:

- prisustvo ponuđača i drugih lica,

- broj podnetih ponuda/prijava,

- blagovremenost i potpunost ponude/prijave,

- sadržinu svake blagovremene ponude/prijave,

- ponude/prijave koje se odbacuju, i

- druge značajne činjenice.

Član 19

U postupku prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja Komisija vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Rezultate postupka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli zakupodavca najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđač koji nije izabran kao najpovoljniji, ima pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata postupka.

Prigovor iz stava 3. ovog člana se podnosi Komisiji, putem Gradske uprave, a odluku po prigovoru donosi Gradsko veće.

Član 20

U postupku javnog nadmetanja mogu da učestvuju samo podnosioci ponuda koji ispunjavaju sve uslove iz oglasa.

Po okončanju postupka javnog nadmetanja, Komisija utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača.

Član 21

Po donošenju odluke o davanju poslovnog prostora u zakup iz člana 7. stav 5. ove odluke, Gradska uprava poziva najpovoljnijeg ponuđača/podnosioca prijave da u roku od osam dana od dana prijema poziva, zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Član 22

Ukoliko najpovoljniji ponuđač/podnosilac prijave ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku iz člana 21. ove odluke, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora i gubi pravo na povraćaj depozita.

Ukoliko se u periodu od donošenja odluke o davanju poslovnog prostora u zakup iz člana 7. stav 5. ove odluke do zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora utvrdi da je račun najpovoljnijeg ponuđača/podnosioca prijave blokiran ili je najpovoljniji ponuđač/podnosilac prijave prestao da postoji, gubi pravo na depozit.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana ugovor o zakupu poslovnog prostora može da se zaključi sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem/podnosiocem prijave.

2. Postupak neposredne pogodbe

Član 23

Poslovni prostor može da se da u zakup u postupku neposredne pogodbe u slučajevima:

- kada zakup traže ambasade stranih država u Republici Srbiji, kao i trgovinska i vojna predstavništva i druge organizacije pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Srbiji, pod uslovom reciprociteta, međunarodne organizacije za pomoć i saradnju sa zemljama Evropske unije, međunarodne humanitarne organizacije u cilju obezbeđenja uslova za smeštaj i rad u Republici Srbiji, kao i domaće humanitarne organizacije, parlamentarne političke stranke na republičkom i pokrajinskom nivou i nivou Grada, organizacije i udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine pod uslovom da taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda, agencije, direkcije i druge službe i organizacije čiji je osnivač Grad radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, a za koje osnivačkim aktom nije utvrđena obaveza osnivača da im obezbedi poslovni prostor za rad;

- kada zakup traže udruženja koja ostvaruju saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije na osnovu Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu ("Službeni glasnik RS", br. 100/08, 3/14 i 37/15);

- kada zakupac prestane da obavlja svoju delatnost usled teške bolesti, odlaska u penziju ili smrti, a dodelu u zakup traži član porodičnog domaćinstva zakupca (bračni drug, dete, roditelj) pod uslovom da nastavi sa obavljanjem iste delatnosti;

- kada zakupac-pravno lice traži određivanje za zakupca drugo pravno lice čiji je osnivač ili kada zakupac-pravno lice traži određivanje za zakupca drugo pravno lice, a oba pravna lica imaju istog osnivača, odnosno kada je kod zakupca-pravnog lica došlo do određenih statusnih promena;

- kada zakupac-fizičko lice traži određivanje za zakupca pravno lice čiji je osnivač ili kada osnivač pravnog lica zbog brisanja istog iz registra nadležnog organa traži da bude određen za zakupca kao fizičko lice;

- kada zakupac koji je uredno izmirivao obavezu plaćanja zakupnine traži produženje ugovora o zakupu zaključenog na određeno vreme, najranije tri meseca, a najkasnije mesec dana pre isteka ugovora o zakupu;

- kada se poslovni prostor daje za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih i drugih sličnih potreba na period do 30 dana;

- kada se poslovni prostor ne izda u zakup ni posle sprovedenih četiri i više postupaka javnog oglašavanja, ali ne ispod 60% od tržišne visine zakupnine za tu nepokretnost, čiji iznos umanjenja utvrđuje nadležni organ nosioca javne svojine prema kretanju visine zakupnine na tržištu, s tim što u tom slučaju rok trajanja zakupa ne može biti duži od tri godine;

- kada davanje u zakup traži fizičko lice kojem je poslovni prostor oduzet nacionalizacijom, odnosno njegovi naslednici, pod uslovom da je pokrenut postupak za vraćanje oduzete imovine pred nadležnim organom;

- kada jedan od zakupaca istog poslovnog prostora traži prestanak zakupodavnog odnosa, a drugi zakupac traži zaključenje ugovora o zakupu kao jedini zakupac;

- kada zakupac - pravno lice traži određivanje za zakupca drugo lice pod uslovom da ono, izmiri celokupan dug zakupca nastao usled neplaćanja zakupnine i troškova korišćenja poslovnog prostora, a ukoliko taj dug nije moguće namiriti na drugi način;

- kada je to potrebno radi bolje organizacije i efikasnosti rada nosioca prava javne svojine, odnosno korisnika stvari u javnoj svojini, kao i posebnih službi i organizacija čiji su oni osnivači;

- kada se poslovni prostor koji je u javnoj svojini Grada, odnosno koji će do dana primopredaje biti stečen u javnu svojinu Grada, daje u zakup u cilju realizacije investicionog projekta kojim se u roku od najviše tri godine od dana sticanja prava zakupa otpočinje industrijska proizvodnja i obezbedi najmanje 1000 novih radnih mesta na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom, uz obavezu održavanja broja zaposlenih u periodu od pet godina nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene ovim projektom u skladu sa propisima koji uređuju ulaganje i privlačenje investicija i propisima koji uređuju opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći;

- kada zaključenje ugovora o zakupu garaže traži vlasnik stana ili zakupac stana gde je garaža sastavni deo stana i sa stanom čini jednu celinu, odnosno ima vertikalnu komunikaciju sa stanom.

Pored slučajeva iz stava 1. ovog člana, postupak neposredne pogodbe, u smislu ove odluke, pokreće se i na zahtev:

- lica koja obavljaju delatnost starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u skladu sa pravilnikom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;

- lica koje je zatečeno u prostoru koji se prvi put uvodi u evidenciju poslovnog prostora, a zakup traži zatečeno lice;

- lica koje se nalazi u poslovnom prostoru koji se privodi nameni za realizaciju projekata za koje je utvrđeno da su od značaja za Grad (u oblasti: kulture, umetnosti, sporta, i dr), radi zakupa drugog poslovnog prostora.

Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora iz st. 1. i 2. ovog člana donosi Gradsko veće, na obrazložen predlog Komisije.

Član 24

Aktom Gradonačelnika Grada Novog Sada predlaže se Komisiji da se udruženjima ili organizacijama iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine iz člana 23. stav 1. alineja prva poslovni prostor da u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da taj prostor ne koriste za ostvarivanje prihoda.

Aktom iz stava 1. ovog člana može da se da prethodna saglasnost da se visina zakupnine utvrdi u skladu sa članom 48. stav 1. ove odluke.

Akt iz stava 1. ovog člana donosi se na obrazložen predlog resorne gradske uprave kojoj zainteresovano lice podnosi zahtev.

Akt iz stava 1. ovog člana dostavlja se Komisiji, putem Gradske uprave.

Član 25

Kada se daje u zakup garaža u sastavu stambene zgrade, ili u posebnom objektu u sastavu stambenog bloka, prioritet ima vlasnik stana, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (supružnik, dete ili roditelj vlasnika stana odnosno supružnika) koji u stanu stanuje, zakupac stana koji u stanu stanuje ili obavlja poslovnu delatnost, vlasnik ili zakupac poslovnog prostora koji ima registrovano motorno vozilo, pod uslovom da ispunjava kriterijum najviše ponuđene zakupnine i ostale uslove iz oglasa.

Ukoliko se na oglas javi više zainteresovanih ponuđača iz stava 1. ovog člana koji imaju prioritet kod davanja u zakup garaže, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine, uz ispunjenost drugih uslova iz oglasa.

Član 26

Za poslovni prostor koji je u susvojini, davanje u zakup dela poslovnog prostora u javnoj svojini Grada, vrši se na zahtev zakupca u skladu sa odredbama zakona kojim se regulišu svojinsko pravni odnosi, shodnom primenom odredbi ove odluke kojim se reguliše davanje u zakup neposrednom pogodbom.

Visina zakupnine za poslovni prostor u susvojini ne može biti niža od ugovorene visine zakupnine ostalim suvlasnicima, niti niža od visine zakupnine propisane u članu 47. ove odluke.

Član 27

Za zakupce poslovnog prostora može da bude određeno više lica, u kom slučaju su zakupci u obavezi da sporazumno odrede lice na koga će se ispostavljati fakture za zakup i druge troškove korišćenja poslovnog prostora.

III UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Član 28

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vreme do pet godina, osim u slučajevima predviđenim ovom odlukom.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora za koji je pred nadležnim organom pokrenut postupak za vraćanje oduzete imovine zaključuje se na period do donošenja pravosnažnog rešenja u tom postupku, a najduže do tri godine.

Ugovor zaključen u skladu sa članom 48. ove odluke zaključuje se na period do tri godine.

Izuzetno, sa zakupcima koji su uložili sopstvena sredstva u investiciono održavanje zakupljenog poslovnog prostora u skladu sa Uredbom i ovom odlukom, ugovor o zakupu poslovnog prostora može da se zaključi na period duži od pet godina, a do isteka perioda koji odgovara visini uloženih sredstava, uz prethodnu saglasnost Gradskog veća.

Ukoliko se zakupnina plaća unapred za određeni vremenski period u skladu sa članom 44. stav 2. ove odluke, ugovor o zakupu zaključuje se na navedeni period, do isteka roka od tri, odnosno pet godina.

Član 29

Ugovor o zakupu iz člana 28. stav 1. ove odluke, može se zaključiti na period duži od pet godina kada se u zakup daje poslovni prostor u skladu sa članom 23. stav 1. alineja trinaesta ove odluke, a za koji je Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada) utvrdila da je od značaja za Grad.

Aktom Skupštine Grada utvrdiće se posebni uslovi kojima će se definisati prava i obaveze iz ugovora o zakupu iz stava 1. ovog člana.

Investicioni projekat u smislu stava 1. ovog člana obuhvata i zemljište u funkciji objekta, kao i zemljište koje je u funkciji obavljanja delatnosti zakupca.

Član 30

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupac je u obavezi da položi odgovarajuća sredstva obezbeđenja plaćanja zakupnine i ostalih troškova korišćenja poslovnog prostora, i to:

- sopstvenu menicu, menicu drugog pravnog lica ili menicu avaliranu od drugog pravnog lica,

- ličnu menicu za solidarno jemstvo,

- bankarsku garanciju,

- hipoteku na nepokretnosti, ili

- drugo sredstvo obezbeđenja plaćanja u skladu sa propisima kojim se uređuje finansijsko poslovanje.

Za obezbeđenje zakupnine za svaku godinu zakupa polaže se po jedna menica i po jedna menica za stvarne troškove (struja, voda, grejanje) po izboru zakupodavca, ceneći sve okolnosti.

Izuzetno, zakupac sa kojim je ugovoreno da zakupninu plati unapred za određeni vremenski period polaže sredstvo obezbeđenja plaćanja iz stava 1. ovog člana samo za obezbeđenje plaćanja stvarnih troškova korišćenja poslovnog prostora (električna energija, voda, grejanje i dr.).

Položena sredstva obezbeđenja vraćaju se zakupcu po prestanku ugovora o zakupu, ukoliko zakupac nema neizmirenih obaveza prema zakupodavcu po osnovu zakupa i ostalih troškova korišćenja poslovnog prostora.

Izuzetno, u slučaju ugovora o zakupu iz člana 29. stav 1. ove odluke zakupac je u obavezi da prilikom zaključenja ugovora o zakupu kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine i troškova korišćenja poslovnog prostora položi menicu sa meničnim ovlašćenjem i korporativnu garanciju ili garanciju banke u iznosu koji odredi Skupština Grada.

Član 31

Zakupcu koji prvi put zakupi poslovni prostor, osim slučajeva preuzimanja zakupa poslovnog prostora neposrednom pogodbom, poslovni prostor se predaje u viđenom stanju najkasnije u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora sačinjava se zapisnik, koji čini sastavni deo ugovora o zakupu i kojim se konstatuje stanje poslovnog prostora.

Član 32

U slučaju davanja u zakup poslovnog prostora u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja, zakupac ne može da menja niti da proširuje ugovorenu delatnost do isteka perioda zakupa.

O promeni i proširenju delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru koji je dat u zakup u postupku neposredne pogodbe, na zahtev zakupca, odlučuje Komisija, uz saglasnost Gradskog veća.

Na osnovu akta Gradskog veća iz stava 2. ovog člana zaključuje se aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Član 33

Zakupac ne može zakupljeni poslovni prostor ili njegov deo izdati u podzakup.

1. Obaveze zakupca

Član 34

Zakupac je u obavezi da:

- koristi poslovni prostor u skladu sa ugovorom o zakupu poslovnog prostora,

- od nadležnih organa pribavi sve neophodne saglasnosti potrebne za obavljanje ugovorene delatnosti u poslovnom prostoru i poslovni prostor privede nameni u skladu sa važećim propisima, sve o sopstvenom trošku, bez prava potraživanja od zakupodavca,

- redovno izmiruje zakupninu u rokovima i na način određen ugovorom o zakupu,

- sprovede obavezne mere protivpožarne zaštite u skladu sa propisima,

- redovno izmiruje troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, voda, grejanje, i dr.), troškove upravljanja zgradom, tekuće održavanje zajedničkih delova zgrade i druge naknade za korišćenje poslovnog prostora,

- plaća porez na dodatu vrednost i druge poreze u skladu sa zakonom,

- u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, dostavi Gradskoj upravi ugovore zaključene sa pružaocima energetske, komunalne i druge usluge,

- redovno održava poslovni prostor izvođenjem radova tekućeg održavanja,

- bez odlaganja obavesti Gradsku upravu u slučaju promene svojih poslovnih podataka (naziv, sedište i dr.) i ukoliko nastanu okolnosti zbog kojih položena sredstva obezbeđenja plaćanja ne mogu biti realizovana,

- učestvuje u radu i odlučivanju skupštine stambene zajednice u ime zakupodavca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada,

- omogući Gradskoj upravi kontrolu korišćenja poslovnog prostora,

- poslovni prostor po isteku zakupa isprazni od lica i stvari i u ispravnom i funkcionalnom stanju vrati Gradskoj upravi.

U slučaju promene poslovnih podataka zakupca (naziv, sedište i dr.), promene sredstava obezbeđenja plaćanja, korekcije površine poslovnog prostora i svojinskih promena na poslovnom prostoru, načelnik Gradske uprave i zakupac zaključuju aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Član 35

Ugovorom o zakupu ugovara se obaveza zakupca da snosi troškove tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi, srazmerno površini poslovnog prostora, bez prava potraživanja od zakupodavca.

Ugovorom o zakupu može da se ugovori obaveza zakupca da snosi troškove investicionog održavanja zgrade u kome se nalazi poslovni prostor srazmerno delu prostora koji se koristi, bez prava potraživanja od zakupodavca.

Stvarni troškovi korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, voda, telefon, čistoća, protivpožarna zaštita, troškovi upravljanja zgradom i drugi troškovi i naknade za korišćenje poslovnog prostora) padaju na teret zakupca, bez prava potraživanja od zakupodavca.

Zakupac je u obavezi da plaćanje stvarnih troškova korišćenja poslovnog prostora iz stava 3. ovog člana reguliše sa pružaocima usluga odmah po zaključenju ugovora o zakupu, izuzev u slučajevima kada se stvarni troškovi korišćenja poslovnog prostora iz stava 3. ovog člana refundiraju od strane zakupodavca, a zakupac ih plaća po računima koje mu dostavi zakupodavac, što će biti regulisanom ugovorom o zakupu.

Član 36

Zakupac ne može da vrši adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti Gradske uprave.

Svi troškovi adaptacije zakupljene nepokretnosti izvršene u skladu sa stavom 1. ovog člana padaju na teret zakupca.

Član 37

Troškovi izvođenja radova koji imaju karakter investicionog održavanja poslovnog prostora padaju na teret zakupca bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na poslovnom prostoru po osnovu ulaganja sredstava u skladu sa Uredbom.

Zakupac ne može izvoditi radove koji imaju karakter investicionog održavanja na zakupljenom poslovnom prostoru bez odobrenja Gradske uprave.

Gradska uprava donosi odobrenje iz stava 2. ovog člana, nakon pribavljanja saglasnosti Gradskog veća na radove koji imaju karakter investicionog održavanja.

Gradska uprava može po zahtevu zakupca, odobriti izvođenje radova koji imaju karakter investicionog održavanja na zakupljenom poslovnom prostoru, prema uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva.

Zakupac je u obavezi da uz zahtev za odobrenja za izvođenje radova iz stava 4. ovog člana Gradskoj upravi dostavi izveštaj o postojećem stanju poslovnog prostora.

Izveštaj o postojećem stanju poslovnog prostora iz stava 5. ovog člana, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, treba da izradi ovlašćeni sudski veštak odgovarajuće struke, odnosno ovlašćena organizacija, sa kojom Gradska uprava zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji, s tim da troškove izrade ove dokumentacije snosi zakupac.

Zakupac je u obavezi da tokom izvođenja radova odobrenih od strane Gradske uprave u skladu sa stavom 4. ovog člana, pridržava odobrenog opisa, predmera i predračuna, kao i da u slučaju odstupanja od odobrenih radova na investicionom održavanju poslovnog prostora u svakom pojedinačnom slučaju od Gradske uprave traži odobrenje za to odstupanje.

Gradska uprava donosi odobrenje iz stava 7. ovog člana nakon pribavljanja saglasnosti Gradskog veća za odstupanje od odobrenih radova na investicionom održavanju poslovnog prostora.

Radovi na investicionom održavanju izvršeni suprotno st. 7. i 8. ovog člana, kao i radovi koji prevazilaze uobičajene standarde za tu vrstu radova, neće se priznati zakupcu.

Nakon izvođenja radova na investicionom održavanju koje je odobrila Gradska uprava u roku od 30 dana od dana završetka radova, zakupac je u obavezi da Gradskoj upravi podnese zahtev za priznanje troškova investicionog održavanja poslovnog prostora, uz koji se kao dokaz dostavljaju računi, s tim da iznos uloženih sredstva mora biti verifikovan od strane ovlašćenog veštaka odnosno organizacije koja će proceniti vrednost, kvalitet i standard izvedenih radova i ukupnog stanja nepokretnosti, u odnosu na izveštaj o postojećem stanju, opis, predmer i predračun planiranih radova odobrenih od strane Gradske uprave.

Zakupac koji je uz odobrenje Gradske uprave uložio sopstvena sredstva u investiciono održavanje poslovnog prostora, ima pravo na umanjenje zakupnine u iznosu od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period koji odgovara visini uloženih sredstava, a najduže do isteka zakupodavnog odnosa, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na poslovnom prostoru po osnovu ulaganja.

Izuzetno od stava 11. ovog člana, na osnovu posebno obrazložene odluke Gradskog veća, iznos zakupnine može biti umanjen i za veći procenat.

Ukupan iznos umanjenja zakupnine iz st. 11. i 12. ovog člana ne može biti veći od ukupnog iznosa sredstava koja je zakupac uložio prilikom investicionog održavanja poslovnog prostora.

Odluku o umanjenju visine zakupnine po osnovu ulaganja sopstvenih sredstava zakupca u investiciono održavanje poslovnog prostora donosi Gradska uprava, na predlog Komisije, uz saglasnost Gradskog veća.

Član 38

Ugovorom o zakupu može da se ugovori obaveza zakupca da snosi troškove privođenja poslovnog prostora nameni bez prava potraživanja od Gradske uprave.

Član 39

Sredstva za učešće u investicionom održavanju zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor u javnoj svojini Grada obezbeđuju se u budžetu Grada u skladu sa zakonom i aktima Grada.

2. Prestanak ugovora o zakupu

Član 40

Ugovor o zakupu prestaje protekom roka na koji je zaključen, na osnovu sporazuma ugovornih strana, prestankom postojanja zakupca, odnosno smrću zakupca, kao i na osnovu otkaza.

Ukoliko ugovor o zakupu prestaje pre isteka roka na koji je zaključen, ugovorni otkazni rok je 30 dana.

Član 41

Gradska uprava može da otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko zakupac ne izvršava obaveze iz člana 34. ove odluke, kao i slučajevima ako:

- se građevinsko zemljište privodi nameni,

- zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana od dana kada ga je Gradska uprava pozvala na plaćanje,

- zakupac poslovni prostor ili njegov deo izda u podzakup,

- zakupac vrši građevinske radove na poslovnom prostoru suprotno ovoj odluci,

- zakupac ne održava poslovni prostor izvođenjem radova tekućeg održavanja,

- zakupac poslovni prostor koristi suprotno ugovorenoj nameni,

- zakupac ne obavlja ugovorenu delatnost duže od 30 dana, osim ako se izvode investicioni radovi,

- zakupac ne omogući pristup ovlašćenim licima Gradske uprave radi kontrole korišćenja poslovnog prostora,

- zakupac poslovni prostor koristi na način kojim se poslovnom prostoru ili objektu u kome se poslovni prostor nalazi, krivicom zakupca ili lica za koje je zakupac odgovoran, nanosi šteta,

- zakupac poslovni prostor koristi na način koji uznemirava druge korisnike poslovnog prostora ili stanare u zgradi, odnosno objektu u kome se poslovni prostor nalazi (povećanom bukom, vibracijama, dimom, neprijatnim mirisima i sl.), na osnovu akta nadležnog organa (inspektora),

- zakupac ne zaključi ugovor sa pružaocima usluga i ne izmiruje troškove za isporučene komunalne i energetske usluga za poslovni prostor,

- zakupac ne izmiruje troškove tekućeg održavanja zgrade i troškove upravljanja zgradom,

- zakupac odmah po izvršenoj promeni pravne forme zakupca, statusnih i drugih promena zakupca, o istom ne obavesti Gradsku upravu,

- je poslovni prostor potreban Gradu za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada, i

- u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu otkazuje načelnik Gradske uprave.

Zakupac može da otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora ukoliko kod zakupca prestane potreba za obavljanjem ugovorene delatnosti ili nastupe okolnosti zbog kojih zakupac nije više u mogućnosti da koristi poslovni prostor.

Član 42

Po prestanku zakupa zakupac je dužan da izmiri sve obaveze po osnovu zakupa i poslovni prostor, prazan od lica i stvari u ispravnom i funkcionalnom stanju, preda Gradskoj upravi.

O primopredaji poslovnog prostora sačinjava se zapisnik.

Ukoliko zakupac, po prestanku zakupa i izvršenoj primopredaji poseda iz stava 1. ovog člana, ne izvrši obavezu plaćanja stvarnih troškova korišćenja poslovnog prostora (energetske i komunalne usluge) Gradska uprava će izvršiti plaćanje navedenih obaveza, na teret zakupca.

IV ZAKUPNINA

Član 43

Visina zakupnine utvrđuje se u mesečnom iznosu prema m2 poslovnog prostora, množenjem broja bodova sa vrednošću boda.

Broj bodova zavisi od zone u kojoj se poslovni prostor nalazi, delatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja i površine poslovnog prostora.

Vrednost boda utvrđuje Gradsko veće.

Gradsko veće može, vrednost boda iz stava 3. ovog člana umanjiti za zakupce koji redovno izmiruju svoje obaveze plaćanja zakupnine i refundiranih troškova u roku, odnosno do dana valute na računu za tekući mesec.

U slučaju iz stava 4. ovog člana Gradsko veće utvrdiće uslove i način umanjenja vrednosti boda.

Izuzetno u slučaju iz člana 23. stav 1. alineja trinaesta, kada su u pitanju investicioni projekti, zakupnina se može ugovoriti u evrima po m2, u skladu sa posebnim aktom Skupštine Grada, a koja će se plaćati u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 44

Zakupnina se plaća unapred u valutnom roku, najkasnije do 15. u mesecu za tekući mesec.

Ukoliko rok iz stava 1. ovog člana pada u neradan dan, rok za plaćanje zakupnine je prvi naredni radni dan.

Obaveza plaćanja zakupnine se smatra izmirenom kada je evidentirana na računu uplatnog prihoda Zakupodavca.

Izuzetno, zakupnina se može plaćati unapred za određeni vremenski period u trajanju od najmanje godinu dana.

U slučaju davanja poslovnog prostora na povremeno korišćenje za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih i drugih sličnih manifestacija na period do 30 dana, plaćanje zakupnine može se vršiti unapred, pre početka korišćenja.

U zakupninu utvrđenu u skladu sa ovom odlukom nije uračunat PDV, niti drugi troškovi korišćenja poslovnog prostora (električna energija, voda, grejanje i drugi troškovi i naknade za korišćenje poslovnog prostora), koji padaju na teret zakupca.

Član 45

U slučaju promene vrednosti boda u toku zakupa, visina zakupnine se menja bez zaključenja aneksa ugovora.

Obaveštenje o promeni visine zakupnine iz stava 1. ovog člana zakupcu se dostavlja uz mesečnu fakturu za zakup poslovnog prostora.

Član 46

Broj bodova za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup u postupku javnog nadmetanja i prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja utvrđuje se u skladu sa izabranom ponudom/prijavom.

Broj bodova za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup neposrednom pogodbom u slučajevima iz člana 23. stav 1. alineja od treće do šeste, deseta i jedanaesta utvrđuje se u zavisnosti od poslovne zone u kojoj se poslovni prostor nalazi i delatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, s tim da tako utvrđena visina zakupnine ne može da bude niža od visine zakupnine iz prethodnog zakupodavnog odnosa.

Član 47

Broj bodova za utvrđivanje visine zakupnine prikazan je u tabeli koja sledi:

Red.
broj

Delatnost

Poslovne zone (u bodovima po m2)

Ekstra

Prva

Druga

Tvrđava

Treća

Četvrta

Peta

A

B

C

1.

Proizvođačka i prerađivačka

 

 

do 100 m2

650

500

400

300

200

160

100

80

60

 

od 100 do 1.000 m2

580

450

360

270

180

140

90

70

50

 

preko 1.000 m2

560

425

340

250

170

130

80

65

46

2.

Trgovačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 100 m2

900

850

550

380

280

200

160

100

70

 

preko 100 m2

780

700

420

300

230

170

130

85

60

3.

Zanatstvo i uslužne delatnosti

 

 

do 100 m2

500

400

250

200

120

100

90

65

50

 

preko 100 m2

400

300

200

150

100

90

70

50

46

4.

Administrativna delatnost i agencijski poslovi

 

 

do 100 m2

600

500

320

250

180

150

120

90

60

 

preko 100 m2

500

420

270

200

150

125

100

75

46

5.

Zdravstvo, obrazovanje i komunalne delatnosti

 

 

do 100 m2

600

500

300

200

150

130

110

80

60

 

preko 100 m2

510

425

255

150

120

100

90

68

46

6.

Kultura i umetnost, ateljei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 100 m2

500

400

250

200

150

100

80

70

55

 

preko 100 m2

400

300

200

150

100

80

70

68

46

 

Bioskopi i pozorišta do 1.000 m2

150

120

100

80

70

60

50

46

46

 

Bioskopi i pozorišta preko 1.000 m2

100

90

80

70

60

50

50

46

46

7.

Poštanske i telekomunikacione usluge

 

 

do 100 m2

600

500

350

300

250

200

150

100

70

 

preko 100 m2

510

425

300

255

210

170

125

85

60

8.

Finansijsko poslovanje

 

 

do 100 m2

1100

1000

700

550

450

400

300

200

150

 

preko 100 m2

900

800

550

450

300

250

200

150

100

9.

Ugostiteljstvo

 

 

do 100 m2

1000

900

700

500

400

350

280

150

100

 

preko 100 m2

800

700

550

400

300

300

200

100

80

 

Hoteli

200

180

160

150

120

140

100

80

60

10.

Skladištenje

 

 

Zatvoreno

 

 

do 100 m2

450

400

300

150

110

90

80

50

46

 

preko 100 m2

400

300

200

120

85

70

65

46

46

 

Otvoreno

300

200

100

76

46

46

46

46

46

11.

Zatvoreni sportski objekti

300

250

200

120

100

80

70

68

46

12.

Otvoreni sportski tereni

100

70

25

25

25

25

25

25

25

13.

Garaže

250

200

170

150

130

120

90

80

70

14.

Igre na sreću, kockarnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 100 m2

1200

1000

800

600

500

450

320

250

200

 

preko 100 m2

1000

850

680

510

425

380

270

210

170

15.

Udruženja, humanitarne organizacije, socijalna delatnost, političke stranke, sportske aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 100 m2

400

300

200

150

120

100

80

46

46

 

preko 100 m2

340

250

170

120

100

85

68

46

46

16.

Poslovno stambeni objekat u Beogradu, Puškinova 15

400

17.

Proizvodne hale sa pripadajućim prostorima u prigradskim zonama

 

 

do 10.000 m2

125

 

10.000 - 20.000 m2

120

 

preko 10.000 m2

116

Gradsko veće, daje saglasnost na visinu zakupnine utvrđenu za nosač antene i druge opreme koja se ugrađuje na objekte kojima upravlja Gradska uprava, koju ponudi zakupac.

Član 48

Humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, udruženjima građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine, parlamentarnim političkim strankama na republičkom i pokrajinskom nivou i nivou Grada, koji poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda, dobrovoljnim organizacijama koje učestvuju u spasilačkim akcijama, licima koje obavljaju delatnost starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti određenih Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Službeni glasnik RS", broj 56/12) kao i udruženjima koji ostvaruju saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koji neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, može se dati u zakup poslovni prostor, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20% visine zakupnine iz člana 47. ove odluke.

Agencijama, direkcijama, službama i drugim organizacijama čiji je osnivač nosilac prava javne svojine, može se dati u zakup poslovni prostor, radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga rada, na osnovu obrazložene odluke nadležnog organa nosioca javne svojine, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 30% do 50% od visine zakupnine iz člana 47. ove odluke.

Odluku o visini zakupnine iz stava 2. ovog člana donosi Gradsko veće.

Član 49

Za poslovne prostore koji se sastoje od podrumskog prostora, galerije i prostora na višim etažama, može da se utvrdi manji broj bodova u odnosu na broj bodova utvrđen na osnovu ove odluke, i to:

- za podrumski deo - do 40%,

- za galeriju u okviru prostora - do 20%, i

- za više etaže - do 30%.

Procenat umanjenja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Gradsko veće se u zavisnosti od lokacije i stanja poslovnog prostora, na predlog Komisije, putem Gradske uprave.

Član 50

Ukoliko se uz poslovni prostor u podzemnom prolazu u zakup daje i vitrina, obračun zakupnine se vrši samo za za poslovni prostor.

1. Oslobađanje od obaveze plaćanja zakupnine

Član 51

Zakupac može da bude oslobođen od obaveze plaćanja zakupnine tokom perioda izvođenja radova koji imaju karakter investicionog održavanja zakupljenog poslovnog prostora, najduže šest meseci, kao i u slučaju kada se izvode radovi na infrastrukturnoj mreži ili drugi radovi gde je investitor Grad Novi Sad, usled čega zakupac ne može da obavlja delatnost ili je otežano obavlja za period dok traju radovi.

Odluku o oslobađanju zakupca od obaveze plaćanja zakupnine iz stava 1. ovog člana donosi Gradsko veće, na predlog Komisije, putem Gradske uprave.

2. Plaćanje duga na rate

Član 52

Zakupcu koji ima dug po osnovu zakupa poslovnog prostora, na njegov zahtev, može da se odobri plaćanje tog duga na rate.

Plaćanje duga na rate može da se odobri i licima kojima je zakup prestao po bilo kom osnovu, na njihov zahtev.

Odluku u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana donosi Komisija, uz saglasnost Gradskog veća, ceneći opravdanost u svakom konkretnom slučaju i uzimajući u obzir visinu duga.

Na osnovu odluke Komisije iz stava 3. ovog člana zaključuje se sporazum kojim se reguliše način izmirenja duga.

Prilikom zaključenja sporazuma o načinu izmirenja duga iz stava 4. ovog člana polaže se odgovarajuće sredstvo obezbeđenja plaćanja.

V POSLOVNE ZONE

Član 53

Poslovni prostor se razvrstava u poslovne zone, i to:

Ekstra A zona:

Obuhvata sve poslovne prostore koji se nalaze u Zmaj Jovinoj i Dunavskoj ulici do Ulice Ignjata Pavlasa koji imaju izlog ili ulaz na uličnoj strani.

Ekstra B zona:

Obuhvata sve ulične prizemne poslovne prostore koji se nalaze u ulicama: Kralja Aleksandra, Trg slobode, Pozorišni trg, Ulici Modene i Jevrejskoj ulici, koji imaju izlog ili ulaz sa ulične strane.

Ekstra C zona:

Obuhvata sve ulične poslovne prostore koji imaju ulaz ili izlog na uličnoj strani i koji se nalaze unutar granica čija je početna tačka početak Pionirske ulice, zatim duž te ulice do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina do Uspenske ulice, Pozorišni trg (dvorišni prostori), Trg slobode (dvorišni prostori), Katolička porta, Ulica Mite Ružića, Grčkoškolska ulica, Ulica Nikole Pašića (od Zlatne grede do Zmaj Jovine ulice), Dunavska ulica od Ulice Ignjata Pavlasa do Beogradskog keja, kao i dvorišni prostori Zmaj Jovine i Dunavske ulice, Ulica Ignjata Pavlasa do Pionirske ulice, Ulica Ilije Ognjanovića, osim prostora koji su obuhvaćeni ekstra A i B zonama. Ovoj zoni pripadaju i poslovni prostori koji imaju izlog ili ulaz sa ulične strane koji se nalazi na Keju žrtava racije, Bulevaru oslobođenja i u Ulici Ognjena Price.

Prva zona:

Obuhvata poslovne prostore u prizemlju, suterenu, podrumu i na spratu koji imaju izlog ili ulaz sa ulične strane, a koji se nalaze unutar granica ulica: Jevrejska i Futoška do Braće Ribnikar, Braće Ribnikara, Maksima Gorkog, Trg carice Milice, Maksima Gorkog do Sutjeske ulice, Sutjeska do Radničke ulice, Radnička do Stražilovske ulice, Stražilovska ulica do Bulevara cara Lazara, Bulevar cara Lazara do Keja žrtava racije, Beogradski kej do Ulice Miloša Bajića, Ulica Miloša Bajića, Trg Republike, Daničićeva ulica, Ulica Zlatne grede od ulice Milovana Vidakovića do Nikole Pašića, Ulica Nikole Pašića, Trg Marije Trandafil, Ulica Jovana Subotića i Šafarikova ulica, izuzev ulica naznačenih u ekstra A, B i C zonama i prostora u podzemnom pešačkom prolazu koji se nalaze uz komunikacije između silaza. Ova zona obuhvata i poslovne prostore u prizemlju, suterenu, podrumu i na spratu koji imaju izlog ili ulaz sa ulične strane u sledećim ulicama: Bulevar kralja Petra I, Bulevar cara Lazara i Ulica Novosadskog sajma.

Druga zona:

Obuhvata poslovne prostore koji se nalaze unutar granica ulica: Hajduk Veljkova, Futoška ulica od Hajduk Veljkove do Ulice Braće Ribnikar, Ulica Braće Ribnikara, Bulevar oslobođenja do Sunčanog keja, Sunčani kej i šetna staza do Keja žrtava racije, Kej žrtava racije, Beogradski kej, Ulica Marka Miljanova do Filipa Višnjića, Filipa Višnjića od Ulice Marka Miljanova do Ulice Jaše Ignjatovića, Ulica Jaše Ignjatovića, Gundulićeva ulica, Temerinska ulica od Gundulićeve do Dositejeve ulice, Dositejeva ulica, Ulica Zmaj Ognjena Vuka, Bulevar kralja Petra I, izuzev ulica obuhvaćenih ekstra A, B, C i I zonom. Ova zona obuhvata poslovne prostore u sledećim ulicama: Temerinskoj, Kisačkoj, Rumenačkoj, Ulici Pariske komune, Ulici cara Dušana, Ulici Narodnog fronta, Futoškoj ulici od Ulice Braće Ribnikar do Futoškog puta, na Futoškom putu, u Ulici Jovana Dučića, na Bulevaru Slobodana Jovanovića, u Radomira Raše Radujkova, Hadži Ruvimovoj, Braće Popović i na Subotičkom bulevaru i poslovne prostore na prvom spratu obuhvaćene ekstra A, B, C i I zonom koji nemaju ulaz ili izlog na uličnoj strani, kao i prostore u skloništima podzemnog pešačkog prolaza.

Zona Petrovaradinske tvrđave:

Zona Petrovaradinske tvrđave sa podgrađem definisana je u celini Planom detaljne regulacije "Petrovaradinska tvrđava" i sadrži gradsku strukturu podgrađa, "Vaserštat", Gornji plato, "Hornverk" sa platoima, bedemima i opkopima.

Treća zona:

Obuhvata poslovne zgrade i prostore na teritoriji Grada u granicama: Kanal Dunav - Tisa - Dunav do granice KO Novi Sad I i KO Rumenka do ušća u Dunav, Dunav od kanala Dunav -Tisa - Dunav do granice KO Novi Sad i KO Veternik, granice KO Novi Sad i KO Rumenka do kanala Dunav - Tisa - Dunav, osim ulica obuhvaćenih ekstra A, B, C, I i II zonom i poslovne prostore na drugom i višim spratovima, kao i u suterenu i podrumima obuhvaćene ekstra A, B, C, I i II zonom koji nemaju ulaz ili izlog na uličnoj strani.

Četvrta zona:

Obuhvata poslovne zgrade i prostore na području: Klise, Slane bare, Vidovdanskog naselja, Petrovaradina (izuzev zone Petrovaradinske tvrđave sa podgrađem), Sremske Kamenice, Adica i Šangaja.

Peta zona:

Obuhvata poslovne zgrade i prostore u naseljenim mestima: Begeč, Futog, Veternik, Rumenka, Kisač, Stepanovićevo, Čenej, Kać, Budisava, Kovilj, Bukovac i Ledinci.

Poslovni prostori u objektima koji se nalaze na uglu ulica koje pripadaju različitim zonama, svrstavaju se u višu poslovnu zonu.

Član 54

Kada se sportski objekti i sportski tereni daju u zakup u skladu sa odlukom kojom se uređuje ostvarivanja potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada, visina zakupnine utvrđuje se po satu.

Gradska uprava zaključuje ugovor sa korisnikom sportskih objekata i sportskih terena iz stava 1. kojima upravlja Gradska uprava, na predlog Gradske uprave za sport i omladinu kojim se predlaže krajnji korisnik kao i raspored korišćenja sati iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno, kada se sportski objekti i sportski tereni kojima upravlja Gradska uprava daju u zakup za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih i drugih sličnih potreba a rok zakupa je kraći od 30 dana, zakupnina za sportske objekte i sportske terene utvrđuje se po satu zavisno od namene za koju se daje u zakup.

Iznos zakupnine po satu iz stava 3. ovog člana utvrđuje se posebnim aktom Gradskog veća, na predlog Gradske uprave.

U slučaju zakupa objekta sa otvorenim sportskim terenima i tribinama, kao i stadiona, u zakup se daju zatvoreni prostori u objektu sa korišćenjem otvorenog sportskog terena i tribina.

Kada se daje u zakup objekat iz stava 5. ovog člana, ugovor o zakupu može biti zaključen sa više sportskih klubova koji će urediti međusobne odnose oko načina korišćenja objekta, a svaki zakupac dužan je da plaća zakupninu, utvrđenu u skladu sa ovom odlukom.

Troškove električne energije, vode, grejanja i dr. troškove Gradska uprava refundira od zakupaca, na jednake delove, osim ako se zakupci drugačije sporazumeju pisanim putem o čemu su dužni da obaveste Gradsku upravu.

Ugovorom o zakupu iz stava 5. ovog člana utvrđuje se i obaveza zakupca da snosi troškove održavanja otvorenog sportskog terena i tribina, bez prava potraživanja od Gradske uprave.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55

Sporazumi i Ugovori o zakupu poslovnog prostora zaključeni do dana stupanja na snagu ove odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Ugovori o zakupu na neodređeno vreme uskladiće se sa odredbama ove odluke.

Član 56

Odredbe ove odluke shodno se primenjuju na davanje u zakup poslovnog prostora na kome Grad ima pravo korišćenja.

Član 57

Postupci davanja u zakup započeti po odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 69/14, 55/15, 60/15, 74/16 i 68/17) završiće se u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 58

Vrednost boda iz člana 43. ove odluke i akt iz člana 54. ove odluke, Gradsko veće utvrdiće u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Do donošenje akta iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se važeća vrednost boda i važeća visina zakupnine za sportske objekte i sportske terene na dan stupanja na snagu ove odluke.

Član 59

Gradska uprava će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti ugovore o zakupu sa korisnicima ateljea i laguma na Petrovaradinskoj tvrđavi pod uslovima propisanim ovom odlukom.

Član 60

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 69/14, 55/15, 60/15, 74/16 i 68/17), izuzev odredbe čl. 52. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 69/14, 55/15, 60/15, 74/16 i 68/17) koja će se primenjivati do dana stupanja na snagu akta iz člana 58. ove odluke.

Član 61

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".